Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen"

Transcriptie

1 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Wuustwezel juni 2011

2 Provincie: Gemeente Opdrachtgever: Ontwerper: Dossiergegevens: Antwerpen Wuustwezel Gemeentebestuur van Wuustwezel Gemeentepark Wuustwezel Tel. : 03/ IGEAN dienstverlening Doornaardstraat Wommelgem Tel: 03/ Fax: 03/ Projectnummer WUU141 Opgemaakt: (verzoek tot raadpleging) Aangepast: aan vergaderingen d.d , d.d en d.d aan vergadering d.d aan opmerkingen adviesinstanties E. Symens ruimtelijk planner J. Van Hoydonck directeur-zaakvoerder onderzoek plan-mer-plicht juni

3 Inhoud 1. Inleiding Context van deze plan-mer-screeningsnota Beknopte omschrijving van het voorgenomen plan Initiatiefnemer Situering en referentiesituatie Situering op macro-niveau Situering op meso-niveau Bestaande ruimtelijke structuur Historiek e eeuw - Ferrariskaart e eeuw e eeuw Bestaande ruimtelijke structuur Bebouwing Park Bestaande juridische context Overzichtstabel Gewestplan Turnhout Beschrijving en verduidelijking van het plan Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deelruimte Groot Schietveld en omgeving Gewenste ruimtelijke structuur van de deelstructuren Relatie met de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur: regio Noorderkempen Planopties Doelstellingen Uitwerking van een visie voor het plangebied Herbestemmingen Vertaling naar stedenbouwkundige voorschriften Ingrepen als gevolg van de uitvoering van het plan Beschrijving van de alternatieven Redelijke alternatieven Nulalternatief Onderzoek naar de plan-mer-plicht Plan-MER-plicht van rechtswege? Toetsing aan drie voorwaarden Conclusie Planonderdelen Indeling in planonderdelen Doorlichting van de planonderdelen Screening van de milieueffecten per discipline Te screenen disciplines Effecten inzake bodem Effecten inzake water Effecten inzake verkeer en mobiliteit onderzoek plan-mer-plicht juni

4 Effecten inzake geluid Effecten inzake licht Effecten inzake atmosfeer en klimatologische factoren Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora Effecten inzake onroerend erfgoed Effecten inzake ruimtelijke ordening Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door interactie met de omgeving Beoordeling van grensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten Besluit Verzoek tot raadpleging Adviserende instanties Aanpassingen naar aanleiding van de adviezen Dienst Ruimtelijke Planning provincie Antwerpen Ruimte en Erfgoed Ruimtelijke Ordening Antwerpen Ruimte en Erfgoed Onroerend Erfgoed Antwerpen Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling Departement Mobiliteit en Openbare Werken VMM Wonen Vlaanderen Agentschap voor Natuur en Bos Bijlage: toetsing aan de noodzaak tot passende beoordeling Bedoeling en inhoud van deze bijlage Omschrijving van de soorten en kenmerken in de speciale beschermingszones Wettelijk kader Soorten in habitatrichtlijngebied Klein en Groot Schietveld Kenmerken van het habitatrichtlijngebied Klein en groot Schietveld Soorten in vogelrichtlijngebied De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld Kenmerken Onderzoek naar de noodzaak tot passende beoordeling Bijlage: engagementsverklaring Tabellenlijst Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Figurenlijst Figuur 1: situering op macro-niveau... 7 Figuur 2: situering op meso-niveau... 8 Figuur 3: uittreksel Ferrariskaart... 9 Figuur 4: uittreksel Atlas der Buurtwegen Figuur 5: historisch plan, vermoedelijk einde 19 e begin 20 e eeuw Figuur 6: foto oorspronkelijk klooster met moestuin onderzoek plan-mer-plicht juni

5 Figuur 7: historisch plan, vermoedelijk tweede helft 20 e eeuw Figuur 8: luchtfoto Figuur 9: bestaande ruimtelijke structuur: bebouwing Figuur 10: bestaande ruimtelijke structuur: parkdomein Figuur 11: uittreksel gewestplan Turnhout Figuur 12: gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Groot Schietveld Figuur 13: gewenste open ruimte structuur Figuur 14: uittreksel overzichtskaart operationeel uitvoeringsprogramma Figuur 15: uittreksel gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Bos- en heidegebied Kalmthout - Schietvelden Figuur 16: toeristisch-recreatieve visie omgeving Groot Schietveld Figuur 17: herbestemmingen Figuur 18: grafisch plan Figuur 19: habitat- en vogelrichtlijngebieden Figuur 20: indeling in planonderdelen Figuur 21: uittreksel uit de Bodemkaart van België Figuur 22: watertoets + waterlopen Figuur 23: infiltratiegevoeligheid Figuur 24: grondwaterstromingsgevoeligheid Figuur 25: zoneringsplan Figuur 26: bestaande verkeers- en ontsluitingsstructuur Figuur 27: biologische waarderingskaart Figuur 28: erfgoedlandschappen Figuur 29: uittreksel Provinciale Landschapskaart onderzoek plan-mer-plicht juni

6 1. Inleiding 1.1. Context van deze plan-mer-screeningsnota Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s voorziet dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) onderworpen wordt aan een onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage. Zo n onderzoek, kortweg MER-screening genoemd, analyseert en beoordeelt de wijzigingen die het nieuwe RUP toelaat ten opzichte van de actuele juridisch-planologische situatie van het plangebied. Het screent en beoordeelt de mogelijke en relevante milieueffecten die uitgaan van mogelijke acties, als gevolg van de bepalingen van het RUP, in uitvoering van de wetgeving inzake MER-plicht 1. Voorliggende nota analyseert de wijzigingen en mogelijke acties en screent en beoordeelt de mogelijke en relevante milieueffecten ervan. Procedure MER-screening Deze nota (onderzoek naar plan-mer-plicht: verzoek tot raadpleging) volgt volgende procedure: 1. Na goedkeuring door het college wordt ze ter advies voorgelegd aan de Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (Dienst BGP). Deze Dienst BGP geeft binnen 15 dagen een antwoord op de vraag welke relevante betrokken instanties moeten aangeschreven worden in het kader van de raadpleging en voegt er eveneens een ontwerpbrief aan toe die bij het verzoek tot raadpleging kan gebruikt worden. 2. Vervolgens wordt deze nota aan de relevante betrokken instanties verstuurd met een verzoek tot raadpleging; binnen de 30 dagen antwoorden deze hierop. Bij ontstentenis van antwoord stuurt de gemeente een rappelbrief. 3. Eens de gemeente alle adviezen heeft ingewonnen en deze mee heeft betrokken bij zijn onderzoek tot eventuele rapportageplicht, brengt zij de dienst MER hiervan op de hoogte, samen met de aangepaste nota, die aan deze dienst ter advies wordt voorgelegd. In deze nota worden eventuele wijzigingen op basis van de ontvangen adviezen herkenbaar aangebracht (bvb. bijkomende informatie wordt door middel van een aanduiding in de kantlijn weergegeven). De dienst MER neemt binnen 30 dagen een gefundeerde beslissing over de plan-mer-plicht van het voorgenomen plan. Indien een plan-mer noodzakelijk wordt geacht, start de procedure voor een plan- MER. Indien de opmaak van een plan-mer niet noodzakelijk is, wordt het RUP eventueel aangepast aan de opmerkingen van de dienst MER, waarna de verdere procedure ter goedkeuring van het RUP wordt gevolgd Beknopte omschrijving van het voorgenomen plan Het domein van de Zusters Franciscanessen in Gooreind, deelgemeente van Wuustwezel, werd midden 2010 verlaten door de kloosterzusters die er gehuisvest waren. Daardoor dient zowel voor de bebouwing als voor het omliggende parkdomein een nieuwe invulling gezocht te worden. 1 Bedoeld wordt: het decreet van , het zogenaamde plan-mer-decreet. onderzoek plan-mer-plicht juni

7 Vanuit een globale visie op het gehele domein wenst de gemeente het gebied in te richten als publiek park met enkele gemeenschapsfuncties en met maximaal behoud van de cultuurhistorisch, landschappelijk en architecturaal waardevolle elementen. Daarbij staat het behoud van de eenheid van het domein voorop. De ontwikkelingsperspectieven voor de bebouwing in het park dienen het geplande recreatieve medegebruik van het domein te ondersteunen: - Ter hoogte van het voormalige klooster en de bijhorende kapel (in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens gewestplan) langs de Bredabaan wordt in de toekomst een woonzorgcentrum opgericht. - Er wordt een sociaal huis voor het OCMW gepland aan de rand van het park, aansluitend bij de kern van Gooreind en bij het woonzorgcentrum. - Daarnaast wenst de gemeente voldoende ontwikkelingsperspectieven te bieden aan een bestaande historische hoeve in het plangebied (een voormalig retraitehuis van de zusters), die momenteel gebruikt wordt als vergaderzaal en Leadersecretariaat. In en bij deze hoeve zou in de toekomst mogelijk een plattelandseducatief centrum worden ingericht. - Ter hoogte van de begraafplaats in het park, gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens gewestplan, wenst de gemeente een informatiepunt in te richten, waarin de geschiedenis van het domein wordt geschetst. De huidige bestemming parkgebied van zowel de zone waarin het OCMW-gebouw wordt gepland als de bestaande hoeve biedt echter geen mogelijkheden om de geplande projecten te realiseren en op die manier de toekomstige publieke functie van het parkgebied te ondersteunen. Voor deze gedeeltes van het parkgebied volgens gewestplan is een herbestemming dus noodzakelijk. Deze herbestemming kan echter worden gecompenseerd door een gedeelte van het domein met de gewestplanbestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut te herbestemmen naar parkgebied. Om de geplande ontwikkeling van het domein tot publiek park met gemeenschapsfuncties te realiseren en om tegelijkertijd te waken over het waardevolle karakter en de eenheid van het gebied, heeft het gemeentebestuur van Wuustwezel aan IGEAN Dienstverlening de opdracht gegeven om het RUP Domein Zusters Franciscanessen op te maken Initiatiefnemer Initiatiefnemer van de opmaak van het RUP is de gemeente Wuustwezel; bijgevolg is zij ook initiatiefnemer van dit verzoek tot raadpleging in het kader van de screening inzake plan-mer-plicht. onderzoek plan-mer-plicht juni

8 2. Situering en referentiesituatie 2.1. Situering op macro-niveau Figuur 1: situering op macro-niveau Het plangebied bevindt zich langs de grens van de gemeente Wuustwezel met de gemeente Brecht. Het gebied situeert zich tussen de woonkern Gooreind en het natuurgebied Groot Schietveld, dat zich gedeeltelijk in Wuustwezel en gedeeltelijk in Brecht bevindt. onderzoek plan-mer-plicht juni

9 2.2. Situering op meso-niveau Figuur 2: situering op meso-niveau Het plangebied grenst aan de woonkern van Gooreind via de N1- Bredabaan, een gewestweg tussen Maria-ter-Heide (Brasschaat) en de Nederlandse grens. Ten noorden van het plangebied bevindt zich agrarisch gebied, ten zuiden grenst het plangebied aan een bos en de woonwijk Wiezelo. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het natuurgebied Groot Schietveld. onderzoek plan-mer-plicht juni

10 2.3. Bestaande ruimtelijke structuur 2.4. Historiek e eeuw - Ferrariskaart Figuur 3: uittreksel Ferrariskaart Op de Ferrariskaart is het plangebied nog grotendeels in gebruik als heide. Een gedeelte van het plangebied maakt deel uit van een moerassige weide die doorsneden wordt door de latere Engelse Rijtweg. Dit moerassig weiland kan tot op heden afgeleid worden uit de morfologie van het domein. Er bevindt zich geen bebouwing ter hoogte van het plangebied. De Bredabaan werd nog niet aangelegd. De oude heirbaan tussen Antwerpen en Breda, wiens functie later vervangen werd door de Bredabaan, is op de Ferrariskaart zichtbaar en verloopt onder andere via de huidige Oude Baan, Oud Gooreind, Akkerveken en Westdoorn. Rondom de kruising van de Oude Baan en de Grotstraat bevindt zich einde 18 e eeuw een kern van bebouwing. onderzoek plan-mer-plicht juni

11 e eeuw De Atlas der Buurtwegen werd opgemaakt midden 19 e eeuw en geeft een beeld van de wegen, waterlopen en bebouwing in die periode. Op nevenstaande figuur is te zien dat het domein op dat moment nog niet werd aangelegd. Wel kan uit de percellering de latere begrenzing van het domein en de ligging van de centrale dreef, de daarop aansluitende weg naar de hoeve Heidebloem en de dreef naar de huidige Engelse Rijtweg afgeleid worden. De Bredabaan en een gedeelte van de Engelse Rijtweg zijn zichtbaar op de kaart. Oorspronkelijk liep de Engelse Rijtweg (of buurtweg nr. 19) volgens een recht tracé Figuur 4: uittreksel Atlas der Buurtwegen naar de Bredabaan. De latere afbuiging kan wel afgeleid bron: geoloket Provincie Antwerpen, eigen bewerking worden uit de percellering van het gebied. In het noordwesten van het domein is een waterpartij aanwezig ter hoogte van de later aangelegde vijver in het domein. Op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen is tevens te zien dat zich langs de Bredabaan reeds bebouwing bevond op de plaats van de latere kloostergebouwen. Het betreft twee aanpalende huizen, opgericht door de Antwerpse koopman Josephus Reyniers-Vranken die in 1845 het domein kocht. De eigendom was toen dubbel zo groot als hetgeen later als domein van de zusters Franciscanessen zal ingericht worden. In 1877 werd het domein, dat toen nog een oppervlakte had van circa 89 ha verkocht aan zijn neef. Op dat moment bevinden zich op het gehele domein een landhuis, een hoeve, schuur en stallen, twee jachtpaviljoenen en twee hoeven. In 1883 wordt het terrein opnieuw verkocht aan Henricus Blöte-Janssens. Nadat hij verschillende stukken van het domein verkocht, wordt het resterende gedeelte van het domein in 1895 door de zusters Franciscanessen verworven. Het domein heeft dan een oppervlakte van 43 hectare en beslaat eveneens een gedeelte ten noorden van de Engelse Rijtweg. De eigendom die aan de zusters Franciscanessen wordt overgedragen, wordt beschreven als maison de campagne avec écuries et remises (hoeve met stallen en bijgebouwen), serres munies d appareils de chauffage (serres uitgerust met verwarmingsapparatuur), jardin anglais avec étang (Engelse tuin met vijver), avenue avec de belles plantations (centrale dreef), grand jardin potager (moestuin), maison de jardinier (tuinierswoning), maison de garde (conciërgewoning), bâtiments de ferme avec dépendances (boerderij met aanhorigheden), terres, patures et bois (gronden, weilanden en bossen). onderzoek plan-mer-plicht juni

12 Uit deze beschrijving blijkt dat het domein vóór de verwerving door de zusters Franciscanessen reeds aangelegd werd als park. De conciërgewoning langs de Bredabaan en de hoeve Heidebloem (toen nog met bijgebouwen) waren reeds aanwezig. De tuinierswoning bevond zich in het gedeelte van het park ten noorden van de Engelse Rijweg, dat later afgesplitst en verkocht werd. Ter hoogte van de latere kloostergebouwen en kloostertuin bevonden zich de serres, een moestuin, een hoeve met stallen en enkele bijgebouwen. In deze hoeve langs de Bredabaan (zie Figuur 6) werd oorspronkelijk het klooster ingericht. Onderstaande figuur geeft vermoedelijk de toestand van het domein weer bij de overdracht aan de Zusters Franciscanessen: Figuur 5: historisch plan, vermoedelijk einde 19 e begin 20 e eeuw onderzoek plan-mer-plicht juni

13 Figuur 6: foto oorspronkelijk klooster met moestuin Bron: oudwezelopdefoto.be De zusters voorzagen in hun levensonderhoud op het domein door aan landbouw en fruitteelt te doen en de oprichting van een melkerij en kaasmakerij in de gebouwen. Er werden eveneens ateliers opgericht voor schilderen, borduren en weven. De weilanden werden begraasd en achter het klooster werd de moestuin behouden. De vijver bij de Engelse tuin deed dienst als wasvijver e eeuw Door het groeiend aantal zusters worden de bestaande gebouwen te klein voor de zusters. De huidige kapel wordt gebouwd in 1923, net als de kloostergangen, een eetzaal en een nieuwe vleugel voor het noviciaat. Deze worden aangebouwd aan de bestaande bebouwing langs de Bredabaan (zie Figuur 6). In 1925 wordt een eerste cirkelvormige begraafplaats aangelegd in het domein. Het noviciaat groeit in de jaren verder aan doordat ook zusters vanuit het buitenland zich in het klooster komen vestigen. Het terrein doet dan tevens dienst als vakantiedomein voor onder andere parochiale groepen en retraitanten. Het herstellingsoord Zonnelied en het vakantieverblijf Levenslust worden ingericht in de kloostergebouwen. De hoeve Heidebloem wordt ingericht als kamphuis. Langs de Bredabaan wordt tevens een nieuwe hoeve gebouwd om in het bestaan van de zusters te voorzien. Het betreft de huidige bebouwing van het palliatief centrum dat in het plangebied gevestigd is. Deze hoeve werd in 1994 verbouwd voor de herbestemming als gastenhuis voor palliatieve zorg. onderzoek plan-mer-plicht juni

14 Tijdens de tweede wereldoorlog wordt het domein bezet door de Duitsers en liep de bebouwing op het domein schade op. Onder andere de bijgebouwen rond de hoeve Heidebloem werden vernield. Na de tweede wereldoorlog werd ook de oudste bebouwing langs de Bredabaan (Figuur 6) gerenoveerd. Onderstaande figuur geeft vermoedelijk de toestand van het domein weer na WO II: Figuur 7: historisch plan, vermoedelijk tweede helft 20 e eeuw Met uitzondering van de hoeve Heidebloem, waarvan de linkervleugel ondertussen werd afgebroken, werd de bebouwing zoals weergegeven op bovenstaande figuur tot op heden bewaard. In de omgeving van het latere centrum voor palliatieve zorg en het klooster met kapel werden de paden en omgevingsaanleg wel gewijzigd ten opzichte van de situatie na WO II. De Engelse tuin met vijver werd eveneens niet volledig bewaard. De vijver met eilandje is nog steeds aanwezig, maar niet meer in zijn oorspronkelijke vorm (De uitloper van de vijver naar de Bredabaan is niet meer als dusdanig aanwezig.) In 1958 wordt een tweede cirkelvormige begraafplaats naast de bestaande begraafplaats ingericht. In 1968 wordt het noviciaat (proeftijd voor jonge zusters) overgebracht naar Antwerpen. Vanaf dan doen de gebouwen nog dienst als klooster en als rusthuis voor terugkerende missionariszusters. onderzoek plan-mer-plicht juni

15 In de late jaren 70 vonden nog verbouwingen plaats aan de kloostergebouwen, meer bepaald aan het volume ten zuiden van de kapel. In 1991 wordt in de bebouwing langs de Bredabaan de geloofsgemeenschap Ster van David gehuisvest. Sinds 1994 is de hoeve langs de Bredabaan in gebruik als centrum voor palliatieve zorg. Het gedeelte ten noorden van de Engelse Rijtweg, dat bestond uit weiland en waarin zich een gedeelte van de vijver en de tuinierswoning bevonden, werd afgesplitst van het domein en geprivatiseerd. De vijver en woning in dit gedeelte werden niet bewaard Bestaande ruimtelijke structuur Figuur 8: luchtfoto Bron: AGIV, eigen bewerking onderzoek plan-mer-plicht juni

16 Bebouwing Figuur 9: bestaande ruimtelijke structuur: bebouwing Kloostergebouwen en kapel De kloostergebouwen en kapel van de zusters Franciscanessen zijn gelegen langs de Bredabaan, ten zuiden van de centrale dreef. In de vleugel die het dichtst bij de Bredabaan gelegen is, werd tot midden 2010 de geloofsgemeenschap Ster van David gehuisvest. Het betreft de oorspronkelijke bebouwing langs de Bredabaan, die in de 20 e eeuw gerenoveerd werd. Vooraan het gebouw bevindt zich een verharding die gebruikt wordt voor parkeren. recentere vleugel langs Bredabaan onderzoek plan-mer-plicht juni

17 kloostervleugel zicht op kapel en kloostervleugel zicht op kapel en klooster vanaf centrale dreef ingang kapel historische foto kapel en klooster bron: oudwezelopdefoto.be historische foto kapel bron: oudwezelopdefoto.be Via twee kloostergangen staat het gebouw langs de Bredabaan in verbinding met het voormalige klooster en de kapel, waardoor een gesloten binnentuin ontstaat. Op de kapel sluit ten oosten een L-vormige vleugel aan, waarin de kloosterzusters Franciscanessen werden gehuisvest. De laatste decennia deden deze gebouwen tevens dienst als rusthuis voor missiezusters die terugkeerden uit de ontwikkelingslanden. onderzoek plan-mer-plicht juni

18 Zoals blijkt uit bovenstaande foto s werd de kapel grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard. Hoeve met centrum voor palliatieve zorg hoeve met centrum voor palliatieve zorg parking centrum voor palliatieve zorg Ten zuiden van het klooster bevindt zich een hoeve, die historisch gezien bij het klooster hoort. De hoeve voorzag in het levensonderhoud van de zusters (melk, kaas, vlees). Momenteel is het gebouw in gebruik als centrum voor palliatieve zorg. Een gedeelte van deze hoeve werd recent gerestaureerd en de bebouwing werd eveneens beperkt uitgebreid. Het centrum is bereikbaar voor diensten en leveringen via een ingang van op de Bredabaan. Verder bevindt zich een parking ten zuiden van de gebouwen met een 8-tal parkeerplaatsen, die bereikbaar is via een aparte toegang en enkel gericht is op de bezoekers van het centrum. Tussen de bebouwing van het palliatief centrum en het klooster bevinden zich een bureelcontainer voor het centrum, een carport en twee garageboxen. onderzoek plan-mer-plicht juni

19 Hoeve Heidebloem hoeve Heidebloem historische foto hoeve Heidebloem Bron: oudwezelopdefoto.be Verderop in het domein bevindt zich een tweede hoeve, die in het verleden dienst deed als vakantiehuis voor de zusters Franciscanessen en voor jeugdverenigingen. De oorspronkelijke hoeve werd grotendeels bewaard, met uitzondering van de westelijke vleugel van het gebouw. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als vergaderruimte en Leadersecreatriaat 2. De hoeve Heidebloem is bereikbaar via een zandweg die aansluit op de centrale dreef van het parkdomein. Woningen Voormalige conciërgewoning Op de hoek tussen de Bredabaan en de centrale dreef van het parkdomein bevindt zich een woning, die eertijds dienst deed als conciërgewoning voor het park. Woning tuinman Uiterst in het zuidwesten van het plangebied bevindt zich een woning, die aansluit bij een bestaande verkaveling rond Wiezelo. 2 LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling onderzoek plan-mer-plicht juni

20 Park Figuur 10: bestaande ruimtelijke structuur: parkdomein Dreven en padenstructuur centrale dreef parallelle dreef onderzoek plan-mer-plicht juni

21 dreef naar Engelse Rijtweg Engelse Rijtweg wandelpad naar dreef Engelse Rijtweg zandweg vanaf centrale dreef naar hoeve omgevingsaanleg klooster omgevingsaanleg klooster onderzoek plan-mer-plicht juni

22 Het domein wordt gestructureerd door enkele dreven, waarop een meer kronkelende padenstructuur aansluit. De oorspronkelijke dreven- en padenstructuur van het domein werd grotendeels bewaard, met uitzondering van een aantal verbindingswegen tussen de dreven die echter wel nog uit de huidige morfologie van het plangebied kunnen afgeleid worden. Ter hoogte van het klooster en het centrum voor palliatieve zorg werden de oorspronkelijke paden aangevuld en deels vervangen door de omgevingsaanleg van deze gebouwen. In het bebost gedeelte ten noorden van de centrale dreef ontstond een informele padenstructuur aansluitend op de oorspronkelijke paden. Begraafplaats, vereringen en religieuze beelden In het zuiden van het domein bevinden zich twee cirkelvormige begraafplaatsen van de kloosterzusters. De begraafplaatsen zijn bereikbaar via een kronkelende padenstructuur en zijn gelegen in het bebost gedeelte in het zuidwesten van het park. De graven werden in een cirkel rondom een centrale gedenksteen geplaatst. In een kleinere zone bevinden zich twee graven van mannelijke religieuzen en een centrale gedenksteen. begraafplaats kloosterzusters Mariaverering Franciscusgrot in grot (beeld niet meer aanwezig) bron: onderzoek plan-mer-plicht juni

23 beeld op eindpunt centrale dreef beeld bij rustpunt aan de begraafplaats beeld in bos in het noorden van het parkdomein beeld in kloostertuin Verspreid over het domein bevinden zich verschillende beelden van religieuze figuren. In het noordwestelijke gedeelte van het park, ten noorden van de centrale dreef, bevindt zich een grot met Mariaverering. Verderop in het bos bevond zich vroeger een grot met Franciscusbeeld. De grot, die deels werd opgebouwd met stenen uit het historische kasteel van Koch, en het beeld werden bewaard, maar het beeld bevindt zich niet meer op het domein. Bossen en weilanden weilanden tussen dreef en paden naar begraafplaats weilanden tussen hoeve en noordelijk bos onderzoek plan-mer-plicht juni

24 heuvel met kruisbeeld voormalige Engelse tuin De westelijke rand van het plangebied is ten noorden van de centrale dreef bebost. Verder bevindt zich een bos langs de oostelijke rand met uitlopers langs de Engelse Rijtweg en naar de begraafplaats van de zusters. Een deel van de parktuin bij het klooster is eveneens bebost. De beboste delen van het park worden met elkaar verbonden door de verschillende dreven. In het zuidoosten van het park bevindt zich een jong beukenbos, ter vervanging van het oorspronkelijke sparrenbos. Langs de oostelijke grens van het plangebied bevinden zich nog naaldbomen, behalve langs de paden, waarlangs loofbomen werden aangeplant. De dreven en bossen van het park omsluiten enkele open ruimte kamers. Deze bestaan voornamelijk uit weilanden, die per seizoen worden bewerkt door landbouwers. Een deel van het park werd oorspronkelijk aangelegd in de geest van de Engelse tuin met een afwisseling tussen grasland en bomengroepen en verschillende heuveltjes. Deze Engelse tuin werd slechts gedeeltelijk bewaard. Aan de rand van deze Engelse tuin bevindt zich een grot met Mariaverering. Hydrografische elementen vijver met brugje vanaf Engelse Rijtweg vijver - eiland met Franciscusgrot onderzoek plan-mer-plicht juni

25 beek Engelse Rijtweg samenkomst met vijver beek in weiland Ten oosten van het plangebied stroomt de Schietveldloop, een waterloop van 2 de categorie. Veder bevinden zich in het plangebied enkele beken, langs de dreven in het plangebied en op de grens tussen percelen weiland. In het plangebied bevindt zich tevens een vijver die vanaf de Engelse Rijtweg doordringt tot in het westelijke bos. Vanuit de dreef naar de Engelse Rijtweg vertrekt een wandelpad dat via een brugje over de vijver wordt geleid. Een tweede brugje, dieper in het bos, leidt naar een eilandje met grot waarin eertijds het beeld van de heilige Franciscus stond. Dit brugje is ontoegankelijk Bestaande juridische context Overzichtstabel Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Plan Kenmerken Gewestplan Gewestplan Turnhout (KB ) Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Algemene plannen van aanleg geen Bijzondere plannen van aanleg geen Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geen VEN-gebieden (natuurdecreet) geen Verkavelingsvergunningen geen Rooilijnplannen geen Buurtwegen buurtweg nr. 19 Erfdienstbaarheden geen Habitatrichtlijngebieden Grenzend aan het plangebied: Klein en Groot Schietveld onderzoek plan-mer-plicht juni

26 Vogelrichtlijngebieden Grenzend aan het plangebied: De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld Erkende natuurreservaten geen Gebieden met recht van voorkoop geen Ruilverkavelingen geen Beschermde monumenten geen Beschermde landschappen geen Beschermde stads- en dorpsgezichten geen Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) relictzone: Heide en bos Groot Schietveld ankerplaats: Groot Schietveld Waterlopen Schietveldloop, 2 de categorie Brechtse Heideloop, 3 de categorie Beschermingszones grondwaterwinningen geen PV s van bouwovertredingen geen bron: GRS Wuustwezel, gemeentebestuur Wuustwezel en eigen onderzoek Gewestplan Turnhout Figuur 11: uittreksel gewestplan Turnhout Bron: AGIV, eigen bewerking onderzoek plan-mer-plicht juni

27 In het plangebied komen de bestemmingen parkgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut voor. Het noordelijke gedeelte wordt bestemd als park, het zuidelijke gedeelte van het plangebied, dat de kloostergebouwen, een begraafplaats en een deel van het park omvat, wordt bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. onderzoek plan-mer-plicht juni

28 3. Beschrijving en verduidelijking van het plan 3.1. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Het GRS van Wuustwezel werd definitief goedgekeurd door de deputatie op In dit hoofdstuk komen eerst de voor het RUP belangrijke beleidsdoelstellingen aan bod, waarna de relevante elementen van de betreffende deelruimte besproken en vervolgens dieper wordt ingegaan op de gewenste ruimtelijke structuur van de voor het RUP relevante deelstructuren Deelruimte Groot Schietveld en omgeving Ruimtelijke concepten Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur vanuit het Groot Schietveld Er wordt geopteerd om vanuit het Groot Schietveld ecologische verbindingsgebieden en ecologische infrastructuur te creëren, in eerste instantie samenvallend met de beekvalleien, dreven en bomenrijen. Gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkelingsperspectieven Realisatie van een bufferzone rondom het Groot Schietveld Activiteiten aan de rand van het Groot Schietveld worden gescreend op hun impact op het Habitatrichtlijngebied en op het behoud van de markante terreinovergang. Dit kan impliceren dat een bouwvrije strook wordt voorzien in deze bufferzone. onderzoek plan-mer-plicht juni

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING

PLAN-MER-TOETS PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER. Project : RUP Centrum. Dossier nr. : 08.12 1. INLEIDING PROVINCIE : WEST-VLAANDEREN GEMEENTE : INGELMUNSTER Project : RUP Centrum Dossier nr. : 08.12 PLAN-MER-TOETS 1. INLEIDING Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18/04/2008 betreffende het integratiespoor

Nadere informatie

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA

RUP. Nieuw Zuid RICHTNOTA RUP Nieuw Zuid RICHTNOTA januari 2013 COLOFON Opdrachtgever AG Stadsplanning Antwerpen Grote Markt 1, 2000 Antwerpen Projectregisseur AG Stadsplanning Maud Coppenrath [maud.coppenrath@stadsplanning.antwerpen.be]

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling

Dwingelderveld. Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor M.E.R beoordeling Dwingelderveld Aanmeldingsnotitie voor m.e.r.-beoordeling Definitief Opdrachtgever: Bestuurscommissie Dwingelderveld Grontmij Nederland bv Assen,

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG

Nieuwe landgoederen. Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Nieuwe landgoederen Beleidskader Nieuwe Landgoederen - 2010 G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG G EMEENTE U TRECHTSE H EUVELRUG Gemeente Utrechtse Heuvelrug gemeentelijk projectleider: de heer M. Andrlik Beleidskader

Nadere informatie

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief

Startnotitie m.e.r. Tusschenwater. Definitief Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Definitief Grontmij Nederland bv Assen, 13 februari 2009 Verantwoording Titel : Startnotitie m.e.r. Tusschenwater Projectnummer : 262874 Datum : 13 februari 2009 Auteur(s)

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL)

(Roeland Cappon UGent) Concentra (Uit Gazet van Antwerpen van 15 juli 2011) (Website gemeente Machelen) (Uit: Open ruimte Ademruimte - BBL) de Over Rand 1 2 3 Eind 2010 telde ons land nog 42.854 land- en tuinbouwbedrijven. Dat waren er nog maar eens 1.550 of 3,5% minder dan een jaar eerder. De totale tewerkstelling in de sector daalde in één

Nadere informatie

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De

Nadere informatie

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat

Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve Molenstraat Nota bta /nvd auteur u war 004/ NVD-ddc dossier 20080826 screeningsnota warmolenstraat.doc bestand 29 augustus 2008 datum Onderzoek tot Plan-MER-plicht (screening) gemeentelijk RUP WAR 04 Sint-Eloois-vijve

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd

Masterplan Nieuw Zuid. projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Masterplan Nieuw Zuid projectdefinitie voor ontwerpwedstrijd Colofon Opdrachtgever Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Bestuurders Ontwikkeling Nieuw Zuid NV Dirk Cavens, Benoît De Landsheer Projectleider Ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe landgoederen in woord en beeld

Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Nieuwe landgoederen in woord en beeld Analyses, handreikingen en ontwerpsuggesties Provincie Gelderland Markt 11 Postbus 9090 6800 GX Arnhem T (026) 359 90 00 www.gelderland.nl

Nadere informatie

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot

Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Landgoed Groot Bijstervelt te Oirschot Een eerste integrale verkenning, naar kansrijke herbestemming... auteur(s): werkatelier EH 2 atelier voor haalbare herbestemming van erfgoed Reünie klas 1964 Bijsterveld.

Nadere informatie

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0

MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid. 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 MER Waterberging Diesdonk Bijlage 1. Beleid 22 april 2010 Definitief rapport 9T0705.A0 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURELE RELATIE TUSSEN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE EN BESLUITVORMING VIA HET BESTEMMINGSPLAN 3 2

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie