Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen"

Transcriptie

1 Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Domein Zusters Franciscanessen Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier WUU141 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur Wuustwezel juni 2011

2 Provincie: Gemeente Opdrachtgever: Ontwerper: Dossiergegevens: Antwerpen Wuustwezel Gemeentebestuur van Wuustwezel Gemeentepark Wuustwezel Tel. : 03/ IGEAN dienstverlening Doornaardstraat Wommelgem Tel: 03/ Fax: 03/ Projectnummer WUU141 Opgemaakt: (verzoek tot raadpleging) Aangepast: aan vergaderingen d.d , d.d en d.d aan vergadering d.d aan opmerkingen adviesinstanties E. Symens ruimtelijk planner J. Van Hoydonck directeur-zaakvoerder onderzoek plan-mer-plicht juni

3 Inhoud 1. Inleiding Context van deze plan-mer-screeningsnota Beknopte omschrijving van het voorgenomen plan Initiatiefnemer Situering en referentiesituatie Situering op macro-niveau Situering op meso-niveau Bestaande ruimtelijke structuur Historiek e eeuw - Ferrariskaart e eeuw e eeuw Bestaande ruimtelijke structuur Bebouwing Park Bestaande juridische context Overzichtstabel Gewestplan Turnhout Beschrijving en verduidelijking van het plan Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deelruimte Groot Schietveld en omgeving Gewenste ruimtelijke structuur van de deelstructuren Relatie met de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur: regio Noorderkempen Planopties Doelstellingen Uitwerking van een visie voor het plangebied Herbestemmingen Vertaling naar stedenbouwkundige voorschriften Ingrepen als gevolg van de uitvoering van het plan Beschrijving van de alternatieven Redelijke alternatieven Nulalternatief Onderzoek naar de plan-mer-plicht Plan-MER-plicht van rechtswege? Toetsing aan drie voorwaarden Conclusie Planonderdelen Indeling in planonderdelen Doorlichting van de planonderdelen Screening van de milieueffecten per discipline Te screenen disciplines Effecten inzake bodem Effecten inzake water Effecten inzake verkeer en mobiliteit onderzoek plan-mer-plicht juni

4 Effecten inzake geluid Effecten inzake licht Effecten inzake atmosfeer en klimatologische factoren Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora Effecten inzake onroerend erfgoed Effecten inzake ruimtelijke ordening Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door interactie met de omgeving Beoordeling van grensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten Besluit Verzoek tot raadpleging Adviserende instanties Aanpassingen naar aanleiding van de adviezen Dienst Ruimtelijke Planning provincie Antwerpen Ruimte en Erfgoed Ruimtelijke Ordening Antwerpen Ruimte en Erfgoed Onroerend Erfgoed Antwerpen Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame landbouwontwikkeling Departement Mobiliteit en Openbare Werken VMM Wonen Vlaanderen Agentschap voor Natuur en Bos Bijlage: toetsing aan de noodzaak tot passende beoordeling Bedoeling en inhoud van deze bijlage Omschrijving van de soorten en kenmerken in de speciale beschermingszones Wettelijk kader Soorten in habitatrichtlijngebied Klein en Groot Schietveld Kenmerken van het habitatrichtlijngebied Klein en groot Schietveld Soorten in vogelrichtlijngebied De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld Kenmerken Onderzoek naar de noodzaak tot passende beoordeling Bijlage: engagementsverklaring Tabellenlijst Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Figurenlijst Figuur 1: situering op macro-niveau... 7 Figuur 2: situering op meso-niveau... 8 Figuur 3: uittreksel Ferrariskaart... 9 Figuur 4: uittreksel Atlas der Buurtwegen Figuur 5: historisch plan, vermoedelijk einde 19 e begin 20 e eeuw Figuur 6: foto oorspronkelijk klooster met moestuin onderzoek plan-mer-plicht juni

5 Figuur 7: historisch plan, vermoedelijk tweede helft 20 e eeuw Figuur 8: luchtfoto Figuur 9: bestaande ruimtelijke structuur: bebouwing Figuur 10: bestaande ruimtelijke structuur: parkdomein Figuur 11: uittreksel gewestplan Turnhout Figuur 12: gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Groot Schietveld Figuur 13: gewenste open ruimte structuur Figuur 14: uittreksel overzichtskaart operationeel uitvoeringsprogramma Figuur 15: uittreksel gewenste ruimtelijke structuur deelruimte Bos- en heidegebied Kalmthout - Schietvelden Figuur 16: toeristisch-recreatieve visie omgeving Groot Schietveld Figuur 17: herbestemmingen Figuur 18: grafisch plan Figuur 19: habitat- en vogelrichtlijngebieden Figuur 20: indeling in planonderdelen Figuur 21: uittreksel uit de Bodemkaart van België Figuur 22: watertoets + waterlopen Figuur 23: infiltratiegevoeligheid Figuur 24: grondwaterstromingsgevoeligheid Figuur 25: zoneringsplan Figuur 26: bestaande verkeers- en ontsluitingsstructuur Figuur 27: biologische waarderingskaart Figuur 28: erfgoedlandschappen Figuur 29: uittreksel Provinciale Landschapskaart onderzoek plan-mer-plicht juni

6 1. Inleiding 1.1. Context van deze plan-mer-screeningsnota Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma s voorziet dat een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) onderworpen wordt aan een onderzoek naar de noodzaak tot milieueffectrapportage. Zo n onderzoek, kortweg MER-screening genoemd, analyseert en beoordeelt de wijzigingen die het nieuwe RUP toelaat ten opzichte van de actuele juridisch-planologische situatie van het plangebied. Het screent en beoordeelt de mogelijke en relevante milieueffecten die uitgaan van mogelijke acties, als gevolg van de bepalingen van het RUP, in uitvoering van de wetgeving inzake MER-plicht 1. Voorliggende nota analyseert de wijzigingen en mogelijke acties en screent en beoordeelt de mogelijke en relevante milieueffecten ervan. Procedure MER-screening Deze nota (onderzoek naar plan-mer-plicht: verzoek tot raadpleging) volgt volgende procedure: 1. Na goedkeuring door het college wordt ze ter advies voorgelegd aan de Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen (Dienst BGP). Deze Dienst BGP geeft binnen 15 dagen een antwoord op de vraag welke relevante betrokken instanties moeten aangeschreven worden in het kader van de raadpleging en voegt er eveneens een ontwerpbrief aan toe die bij het verzoek tot raadpleging kan gebruikt worden. 2. Vervolgens wordt deze nota aan de relevante betrokken instanties verstuurd met een verzoek tot raadpleging; binnen de 30 dagen antwoorden deze hierop. Bij ontstentenis van antwoord stuurt de gemeente een rappelbrief. 3. Eens de gemeente alle adviezen heeft ingewonnen en deze mee heeft betrokken bij zijn onderzoek tot eventuele rapportageplicht, brengt zij de dienst MER hiervan op de hoogte, samen met de aangepaste nota, die aan deze dienst ter advies wordt voorgelegd. In deze nota worden eventuele wijzigingen op basis van de ontvangen adviezen herkenbaar aangebracht (bvb. bijkomende informatie wordt door middel van een aanduiding in de kantlijn weergegeven). De dienst MER neemt binnen 30 dagen een gefundeerde beslissing over de plan-mer-plicht van het voorgenomen plan. Indien een plan-mer noodzakelijk wordt geacht, start de procedure voor een plan- MER. Indien de opmaak van een plan-mer niet noodzakelijk is, wordt het RUP eventueel aangepast aan de opmerkingen van de dienst MER, waarna de verdere procedure ter goedkeuring van het RUP wordt gevolgd Beknopte omschrijving van het voorgenomen plan Het domein van de Zusters Franciscanessen in Gooreind, deelgemeente van Wuustwezel, werd midden 2010 verlaten door de kloosterzusters die er gehuisvest waren. Daardoor dient zowel voor de bebouwing als voor het omliggende parkdomein een nieuwe invulling gezocht te worden. 1 Bedoeld wordt: het decreet van , het zogenaamde plan-mer-decreet. onderzoek plan-mer-plicht juni

7 Vanuit een globale visie op het gehele domein wenst de gemeente het gebied in te richten als publiek park met enkele gemeenschapsfuncties en met maximaal behoud van de cultuurhistorisch, landschappelijk en architecturaal waardevolle elementen. Daarbij staat het behoud van de eenheid van het domein voorop. De ontwikkelingsperspectieven voor de bebouwing in het park dienen het geplande recreatieve medegebruik van het domein te ondersteunen: - Ter hoogte van het voormalige klooster en de bijhorende kapel (in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens gewestplan) langs de Bredabaan wordt in de toekomst een woonzorgcentrum opgericht. - Er wordt een sociaal huis voor het OCMW gepland aan de rand van het park, aansluitend bij de kern van Gooreind en bij het woonzorgcentrum. - Daarnaast wenst de gemeente voldoende ontwikkelingsperspectieven te bieden aan een bestaande historische hoeve in het plangebied (een voormalig retraitehuis van de zusters), die momenteel gebruikt wordt als vergaderzaal en Leadersecretariaat. In en bij deze hoeve zou in de toekomst mogelijk een plattelandseducatief centrum worden ingericht. - Ter hoogte van de begraafplaats in het park, gelegen in een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens gewestplan, wenst de gemeente een informatiepunt in te richten, waarin de geschiedenis van het domein wordt geschetst. De huidige bestemming parkgebied van zowel de zone waarin het OCMW-gebouw wordt gepland als de bestaande hoeve biedt echter geen mogelijkheden om de geplande projecten te realiseren en op die manier de toekomstige publieke functie van het parkgebied te ondersteunen. Voor deze gedeeltes van het parkgebied volgens gewestplan is een herbestemming dus noodzakelijk. Deze herbestemming kan echter worden gecompenseerd door een gedeelte van het domein met de gewestplanbestemming gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut te herbestemmen naar parkgebied. Om de geplande ontwikkeling van het domein tot publiek park met gemeenschapsfuncties te realiseren en om tegelijkertijd te waken over het waardevolle karakter en de eenheid van het gebied, heeft het gemeentebestuur van Wuustwezel aan IGEAN Dienstverlening de opdracht gegeven om het RUP Domein Zusters Franciscanessen op te maken Initiatiefnemer Initiatiefnemer van de opmaak van het RUP is de gemeente Wuustwezel; bijgevolg is zij ook initiatiefnemer van dit verzoek tot raadpleging in het kader van de screening inzake plan-mer-plicht. onderzoek plan-mer-plicht juni

8 2. Situering en referentiesituatie 2.1. Situering op macro-niveau Figuur 1: situering op macro-niveau Het plangebied bevindt zich langs de grens van de gemeente Wuustwezel met de gemeente Brecht. Het gebied situeert zich tussen de woonkern Gooreind en het natuurgebied Groot Schietveld, dat zich gedeeltelijk in Wuustwezel en gedeeltelijk in Brecht bevindt. onderzoek plan-mer-plicht juni

9 2.2. Situering op meso-niveau Figuur 2: situering op meso-niveau Het plangebied grenst aan de woonkern van Gooreind via de N1- Bredabaan, een gewestweg tussen Maria-ter-Heide (Brasschaat) en de Nederlandse grens. Ten noorden van het plangebied bevindt zich agrarisch gebied, ten zuiden grenst het plangebied aan een bos en de woonwijk Wiezelo. Ten oosten van het plangebied bevindt zich het natuurgebied Groot Schietveld. onderzoek plan-mer-plicht juni

10 2.3. Bestaande ruimtelijke structuur 2.4. Historiek e eeuw - Ferrariskaart Figuur 3: uittreksel Ferrariskaart Op de Ferrariskaart is het plangebied nog grotendeels in gebruik als heide. Een gedeelte van het plangebied maakt deel uit van een moerassige weide die doorsneden wordt door de latere Engelse Rijtweg. Dit moerassig weiland kan tot op heden afgeleid worden uit de morfologie van het domein. Er bevindt zich geen bebouwing ter hoogte van het plangebied. De Bredabaan werd nog niet aangelegd. De oude heirbaan tussen Antwerpen en Breda, wiens functie later vervangen werd door de Bredabaan, is op de Ferrariskaart zichtbaar en verloopt onder andere via de huidige Oude Baan, Oud Gooreind, Akkerveken en Westdoorn. Rondom de kruising van de Oude Baan en de Grotstraat bevindt zich einde 18 e eeuw een kern van bebouwing. onderzoek plan-mer-plicht juni

11 e eeuw De Atlas der Buurtwegen werd opgemaakt midden 19 e eeuw en geeft een beeld van de wegen, waterlopen en bebouwing in die periode. Op nevenstaande figuur is te zien dat het domein op dat moment nog niet werd aangelegd. Wel kan uit de percellering de latere begrenzing van het domein en de ligging van de centrale dreef, de daarop aansluitende weg naar de hoeve Heidebloem en de dreef naar de huidige Engelse Rijtweg afgeleid worden. De Bredabaan en een gedeelte van de Engelse Rijtweg zijn zichtbaar op de kaart. Oorspronkelijk liep de Engelse Rijtweg (of buurtweg nr. 19) volgens een recht tracé Figuur 4: uittreksel Atlas der Buurtwegen naar de Bredabaan. De latere afbuiging kan wel afgeleid bron: geoloket Provincie Antwerpen, eigen bewerking worden uit de percellering van het gebied. In het noordwesten van het domein is een waterpartij aanwezig ter hoogte van de later aangelegde vijver in het domein. Op het uittreksel uit de atlas der buurtwegen is tevens te zien dat zich langs de Bredabaan reeds bebouwing bevond op de plaats van de latere kloostergebouwen. Het betreft twee aanpalende huizen, opgericht door de Antwerpse koopman Josephus Reyniers-Vranken die in 1845 het domein kocht. De eigendom was toen dubbel zo groot als hetgeen later als domein van de zusters Franciscanessen zal ingericht worden. In 1877 werd het domein, dat toen nog een oppervlakte had van circa 89 ha verkocht aan zijn neef. Op dat moment bevinden zich op het gehele domein een landhuis, een hoeve, schuur en stallen, twee jachtpaviljoenen en twee hoeven. In 1883 wordt het terrein opnieuw verkocht aan Henricus Blöte-Janssens. Nadat hij verschillende stukken van het domein verkocht, wordt het resterende gedeelte van het domein in 1895 door de zusters Franciscanessen verworven. Het domein heeft dan een oppervlakte van 43 hectare en beslaat eveneens een gedeelte ten noorden van de Engelse Rijtweg. De eigendom die aan de zusters Franciscanessen wordt overgedragen, wordt beschreven als maison de campagne avec écuries et remises (hoeve met stallen en bijgebouwen), serres munies d appareils de chauffage (serres uitgerust met verwarmingsapparatuur), jardin anglais avec étang (Engelse tuin met vijver), avenue avec de belles plantations (centrale dreef), grand jardin potager (moestuin), maison de jardinier (tuinierswoning), maison de garde (conciërgewoning), bâtiments de ferme avec dépendances (boerderij met aanhorigheden), terres, patures et bois (gronden, weilanden en bossen). onderzoek plan-mer-plicht juni

12 Uit deze beschrijving blijkt dat het domein vóór de verwerving door de zusters Franciscanessen reeds aangelegd werd als park. De conciërgewoning langs de Bredabaan en de hoeve Heidebloem (toen nog met bijgebouwen) waren reeds aanwezig. De tuinierswoning bevond zich in het gedeelte van het park ten noorden van de Engelse Rijweg, dat later afgesplitst en verkocht werd. Ter hoogte van de latere kloostergebouwen en kloostertuin bevonden zich de serres, een moestuin, een hoeve met stallen en enkele bijgebouwen. In deze hoeve langs de Bredabaan (zie Figuur 6) werd oorspronkelijk het klooster ingericht. Onderstaande figuur geeft vermoedelijk de toestand van het domein weer bij de overdracht aan de Zusters Franciscanessen: Figuur 5: historisch plan, vermoedelijk einde 19 e begin 20 e eeuw onderzoek plan-mer-plicht juni

13 Figuur 6: foto oorspronkelijk klooster met moestuin Bron: oudwezelopdefoto.be De zusters voorzagen in hun levensonderhoud op het domein door aan landbouw en fruitteelt te doen en de oprichting van een melkerij en kaasmakerij in de gebouwen. Er werden eveneens ateliers opgericht voor schilderen, borduren en weven. De weilanden werden begraasd en achter het klooster werd de moestuin behouden. De vijver bij de Engelse tuin deed dienst als wasvijver e eeuw Door het groeiend aantal zusters worden de bestaande gebouwen te klein voor de zusters. De huidige kapel wordt gebouwd in 1923, net als de kloostergangen, een eetzaal en een nieuwe vleugel voor het noviciaat. Deze worden aangebouwd aan de bestaande bebouwing langs de Bredabaan (zie Figuur 6). In 1925 wordt een eerste cirkelvormige begraafplaats aangelegd in het domein. Het noviciaat groeit in de jaren verder aan doordat ook zusters vanuit het buitenland zich in het klooster komen vestigen. Het terrein doet dan tevens dienst als vakantiedomein voor onder andere parochiale groepen en retraitanten. Het herstellingsoord Zonnelied en het vakantieverblijf Levenslust worden ingericht in de kloostergebouwen. De hoeve Heidebloem wordt ingericht als kamphuis. Langs de Bredabaan wordt tevens een nieuwe hoeve gebouwd om in het bestaan van de zusters te voorzien. Het betreft de huidige bebouwing van het palliatief centrum dat in het plangebied gevestigd is. Deze hoeve werd in 1994 verbouwd voor de herbestemming als gastenhuis voor palliatieve zorg. onderzoek plan-mer-plicht juni

14 Tijdens de tweede wereldoorlog wordt het domein bezet door de Duitsers en liep de bebouwing op het domein schade op. Onder andere de bijgebouwen rond de hoeve Heidebloem werden vernield. Na de tweede wereldoorlog werd ook de oudste bebouwing langs de Bredabaan (Figuur 6) gerenoveerd. Onderstaande figuur geeft vermoedelijk de toestand van het domein weer na WO II: Figuur 7: historisch plan, vermoedelijk tweede helft 20 e eeuw Met uitzondering van de hoeve Heidebloem, waarvan de linkervleugel ondertussen werd afgebroken, werd de bebouwing zoals weergegeven op bovenstaande figuur tot op heden bewaard. In de omgeving van het latere centrum voor palliatieve zorg en het klooster met kapel werden de paden en omgevingsaanleg wel gewijzigd ten opzichte van de situatie na WO II. De Engelse tuin met vijver werd eveneens niet volledig bewaard. De vijver met eilandje is nog steeds aanwezig, maar niet meer in zijn oorspronkelijke vorm (De uitloper van de vijver naar de Bredabaan is niet meer als dusdanig aanwezig.) In 1958 wordt een tweede cirkelvormige begraafplaats naast de bestaande begraafplaats ingericht. In 1968 wordt het noviciaat (proeftijd voor jonge zusters) overgebracht naar Antwerpen. Vanaf dan doen de gebouwen nog dienst als klooster en als rusthuis voor terugkerende missionariszusters. onderzoek plan-mer-plicht juni

15 In de late jaren 70 vonden nog verbouwingen plaats aan de kloostergebouwen, meer bepaald aan het volume ten zuiden van de kapel. In 1991 wordt in de bebouwing langs de Bredabaan de geloofsgemeenschap Ster van David gehuisvest. Sinds 1994 is de hoeve langs de Bredabaan in gebruik als centrum voor palliatieve zorg. Het gedeelte ten noorden van de Engelse Rijtweg, dat bestond uit weiland en waarin zich een gedeelte van de vijver en de tuinierswoning bevonden, werd afgesplitst van het domein en geprivatiseerd. De vijver en woning in dit gedeelte werden niet bewaard Bestaande ruimtelijke structuur Figuur 8: luchtfoto Bron: AGIV, eigen bewerking onderzoek plan-mer-plicht juni

16 Bebouwing Figuur 9: bestaande ruimtelijke structuur: bebouwing Kloostergebouwen en kapel De kloostergebouwen en kapel van de zusters Franciscanessen zijn gelegen langs de Bredabaan, ten zuiden van de centrale dreef. In de vleugel die het dichtst bij de Bredabaan gelegen is, werd tot midden 2010 de geloofsgemeenschap Ster van David gehuisvest. Het betreft de oorspronkelijke bebouwing langs de Bredabaan, die in de 20 e eeuw gerenoveerd werd. Vooraan het gebouw bevindt zich een verharding die gebruikt wordt voor parkeren. recentere vleugel langs Bredabaan onderzoek plan-mer-plicht juni

17 kloostervleugel zicht op kapel en kloostervleugel zicht op kapel en klooster vanaf centrale dreef ingang kapel historische foto kapel en klooster bron: oudwezelopdefoto.be historische foto kapel bron: oudwezelopdefoto.be Via twee kloostergangen staat het gebouw langs de Bredabaan in verbinding met het voormalige klooster en de kapel, waardoor een gesloten binnentuin ontstaat. Op de kapel sluit ten oosten een L-vormige vleugel aan, waarin de kloosterzusters Franciscanessen werden gehuisvest. De laatste decennia deden deze gebouwen tevens dienst als rusthuis voor missiezusters die terugkeerden uit de ontwikkelingslanden. onderzoek plan-mer-plicht juni

18 Zoals blijkt uit bovenstaande foto s werd de kapel grotendeels in oorspronkelijke staat bewaard. Hoeve met centrum voor palliatieve zorg hoeve met centrum voor palliatieve zorg parking centrum voor palliatieve zorg Ten zuiden van het klooster bevindt zich een hoeve, die historisch gezien bij het klooster hoort. De hoeve voorzag in het levensonderhoud van de zusters (melk, kaas, vlees). Momenteel is het gebouw in gebruik als centrum voor palliatieve zorg. Een gedeelte van deze hoeve werd recent gerestaureerd en de bebouwing werd eveneens beperkt uitgebreid. Het centrum is bereikbaar voor diensten en leveringen via een ingang van op de Bredabaan. Verder bevindt zich een parking ten zuiden van de gebouwen met een 8-tal parkeerplaatsen, die bereikbaar is via een aparte toegang en enkel gericht is op de bezoekers van het centrum. Tussen de bebouwing van het palliatief centrum en het klooster bevinden zich een bureelcontainer voor het centrum, een carport en twee garageboxen. onderzoek plan-mer-plicht juni

19 Hoeve Heidebloem hoeve Heidebloem historische foto hoeve Heidebloem Bron: oudwezelopdefoto.be Verderop in het domein bevindt zich een tweede hoeve, die in het verleden dienst deed als vakantiehuis voor de zusters Franciscanessen en voor jeugdverenigingen. De oorspronkelijke hoeve werd grotendeels bewaard, met uitzondering van de westelijke vleugel van het gebouw. Momenteel wordt het gebouw gebruikt als vergaderruimte en Leadersecreatriaat 2. De hoeve Heidebloem is bereikbaar via een zandweg die aansluit op de centrale dreef van het parkdomein. Woningen Voormalige conciërgewoning Op de hoek tussen de Bredabaan en de centrale dreef van het parkdomein bevindt zich een woning, die eertijds dienst deed als conciërgewoning voor het park. Woning tuinman Uiterst in het zuidwesten van het plangebied bevindt zich een woning, die aansluit bij een bestaande verkaveling rond Wiezelo. 2 LEADER is een Europees subsidiëringsprogramma voor plattelandsontwikkeling onderzoek plan-mer-plicht juni

20 Park Figuur 10: bestaande ruimtelijke structuur: parkdomein Dreven en padenstructuur centrale dreef parallelle dreef onderzoek plan-mer-plicht juni

21 dreef naar Engelse Rijtweg Engelse Rijtweg wandelpad naar dreef Engelse Rijtweg zandweg vanaf centrale dreef naar hoeve omgevingsaanleg klooster omgevingsaanleg klooster onderzoek plan-mer-plicht juni

22 Het domein wordt gestructureerd door enkele dreven, waarop een meer kronkelende padenstructuur aansluit. De oorspronkelijke dreven- en padenstructuur van het domein werd grotendeels bewaard, met uitzondering van een aantal verbindingswegen tussen de dreven die echter wel nog uit de huidige morfologie van het plangebied kunnen afgeleid worden. Ter hoogte van het klooster en het centrum voor palliatieve zorg werden de oorspronkelijke paden aangevuld en deels vervangen door de omgevingsaanleg van deze gebouwen. In het bebost gedeelte ten noorden van de centrale dreef ontstond een informele padenstructuur aansluitend op de oorspronkelijke paden. Begraafplaats, vereringen en religieuze beelden In het zuiden van het domein bevinden zich twee cirkelvormige begraafplaatsen van de kloosterzusters. De begraafplaatsen zijn bereikbaar via een kronkelende padenstructuur en zijn gelegen in het bebost gedeelte in het zuidwesten van het park. De graven werden in een cirkel rondom een centrale gedenksteen geplaatst. In een kleinere zone bevinden zich twee graven van mannelijke religieuzen en een centrale gedenksteen. begraafplaats kloosterzusters Mariaverering Franciscusgrot in grot (beeld niet meer aanwezig) bron: onderzoek plan-mer-plicht juni

23 beeld op eindpunt centrale dreef beeld bij rustpunt aan de begraafplaats beeld in bos in het noorden van het parkdomein beeld in kloostertuin Verspreid over het domein bevinden zich verschillende beelden van religieuze figuren. In het noordwestelijke gedeelte van het park, ten noorden van de centrale dreef, bevindt zich een grot met Mariaverering. Verderop in het bos bevond zich vroeger een grot met Franciscusbeeld. De grot, die deels werd opgebouwd met stenen uit het historische kasteel van Koch, en het beeld werden bewaard, maar het beeld bevindt zich niet meer op het domein. Bossen en weilanden weilanden tussen dreef en paden naar begraafplaats weilanden tussen hoeve en noordelijk bos onderzoek plan-mer-plicht juni

24 heuvel met kruisbeeld voormalige Engelse tuin De westelijke rand van het plangebied is ten noorden van de centrale dreef bebost. Verder bevindt zich een bos langs de oostelijke rand met uitlopers langs de Engelse Rijtweg en naar de begraafplaats van de zusters. Een deel van de parktuin bij het klooster is eveneens bebost. De beboste delen van het park worden met elkaar verbonden door de verschillende dreven. In het zuidoosten van het park bevindt zich een jong beukenbos, ter vervanging van het oorspronkelijke sparrenbos. Langs de oostelijke grens van het plangebied bevinden zich nog naaldbomen, behalve langs de paden, waarlangs loofbomen werden aangeplant. De dreven en bossen van het park omsluiten enkele open ruimte kamers. Deze bestaan voornamelijk uit weilanden, die per seizoen worden bewerkt door landbouwers. Een deel van het park werd oorspronkelijk aangelegd in de geest van de Engelse tuin met een afwisseling tussen grasland en bomengroepen en verschillende heuveltjes. Deze Engelse tuin werd slechts gedeeltelijk bewaard. Aan de rand van deze Engelse tuin bevindt zich een grot met Mariaverering. Hydrografische elementen vijver met brugje vanaf Engelse Rijtweg vijver - eiland met Franciscusgrot onderzoek plan-mer-plicht juni

25 beek Engelse Rijtweg samenkomst met vijver beek in weiland Ten oosten van het plangebied stroomt de Schietveldloop, een waterloop van 2 de categorie. Veder bevinden zich in het plangebied enkele beken, langs de dreven in het plangebied en op de grens tussen percelen weiland. In het plangebied bevindt zich tevens een vijver die vanaf de Engelse Rijtweg doordringt tot in het westelijke bos. Vanuit de dreef naar de Engelse Rijtweg vertrekt een wandelpad dat via een brugje over de vijver wordt geleid. Een tweede brugje, dieper in het bos, leidt naar een eilandje met grot waarin eertijds het beeld van de heilige Franciscus stond. Dit brugje is ontoegankelijk Bestaande juridische context Overzichtstabel Tabel 1: synthese bestaande juridische toestand Plan Kenmerken Gewestplan Gewestplan Turnhout (KB ) Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen geen Algemene plannen van aanleg geen Bijzondere plannen van aanleg geen Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geen VEN-gebieden (natuurdecreet) geen Verkavelingsvergunningen geen Rooilijnplannen geen Buurtwegen buurtweg nr. 19 Erfdienstbaarheden geen Habitatrichtlijngebieden Grenzend aan het plangebied: Klein en Groot Schietveld onderzoek plan-mer-plicht juni

26 Vogelrichtlijngebieden Grenzend aan het plangebied: De Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld Erkende natuurreservaten geen Gebieden met recht van voorkoop geen Ruilverkavelingen geen Beschermde monumenten geen Beschermde landschappen geen Beschermde stads- en dorpsgezichten geen Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) relictzone: Heide en bos Groot Schietveld ankerplaats: Groot Schietveld Waterlopen Schietveldloop, 2 de categorie Brechtse Heideloop, 3 de categorie Beschermingszones grondwaterwinningen geen PV s van bouwovertredingen geen bron: GRS Wuustwezel, gemeentebestuur Wuustwezel en eigen onderzoek Gewestplan Turnhout Figuur 11: uittreksel gewestplan Turnhout Bron: AGIV, eigen bewerking onderzoek plan-mer-plicht juni

27 In het plangebied komen de bestemmingen parkgebied en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut voor. Het noordelijke gedeelte wordt bestemd als park, het zuidelijke gedeelte van het plangebied, dat de kloostergebouwen, een begraafplaats en een deel van het park omvat, wordt bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen. onderzoek plan-mer-plicht juni

28 3. Beschrijving en verduidelijking van het plan 3.1. Relatie met het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Het GRS van Wuustwezel werd definitief goedgekeurd door de deputatie op In dit hoofdstuk komen eerst de voor het RUP belangrijke beleidsdoelstellingen aan bod, waarna de relevante elementen van de betreffende deelruimte besproken en vervolgens dieper wordt ingegaan op de gewenste ruimtelijke structuur van de voor het RUP relevante deelstructuren Deelruimte Groot Schietveld en omgeving Ruimtelijke concepten Natuurverbindingsgebieden en ecologische infrastructuur vanuit het Groot Schietveld Er wordt geopteerd om vanuit het Groot Schietveld ecologische verbindingsgebieden en ecologische infrastructuur te creëren, in eerste instantie samenvallend met de beekvalleien, dreven en bomenrijen. Gewenste ruimtelijke structuur en ontwikkelingsperspectieven Realisatie van een bufferzone rondom het Groot Schietveld Activiteiten aan de rand van het Groot Schietveld worden gescreend op hun impact op het Habitatrichtlijngebied en op het behoud van de markante terreinovergang. Dit kan impliceren dat een bouwvrije strook wordt voorzien in deze bufferzone. onderzoek plan-mer-plicht juni

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel

Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Gemeente Wuustwezel Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kaartenatlas Informatief en richtinggevend deel Dossier WUU582 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wuustwezel November 2006 Provincie Gemeente

Nadere informatie

situering en afbakening van het plangebied

situering en afbakening van het plangebied situering en afbakening van het gemeente kalmthout - RUP 'woonbos' - kaart 1 bron: digitale versie gewestplan, toestand 01012002, a.r.o.h.m. oc-gisvlaanderen OMGEVING - mei 2013-08019_GUN_PL_016 gewenste

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden

gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden gewenste ruimtelijke structuur voor Sint-Truiden stad sint-truiden - rup recastrip brustem - kaart 1 secundaire verbindingsweg met laanbeplanting beekvalleien te ontwikkelen als natuurlijke dragers met

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Antwerpen

afbakening zeehavengebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen Havenontwikkeling linkerscheldeoever Bijlage VIb: onderzoek tot milieueffectrapportage deelgebied polder tussen Verrebroek en

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG

ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG ADVIEZEN OP HET VERZOEK TOT RAADPLEGING RUP KLEIN SCHRIEKEN HEIST-OP-DEN-BERG 1 Aangeschreven adviesinstanties Het verzoek tot Raadpleging voor het RUP Klein Schrieken te Heist-op-den-Berg in het kader

Nadere informatie

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gewenste ruimtelijke structuur in het definitief gemeentelijk ruimtelijk structuurplan gemeente zoersel - RUP herziening BPA gemeenschapsvoorzieningen achterstraat - kaart 1 elementen van bovenlokaal belang

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1

LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting. Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 LAR- Zuid - Tracé- wijziging buurtwegen Toelichting Menen / Kortrijk : Buurtwegen SRBT LAR- Zuid 1 Situering : De projectzone opgenomen in voorliggend dossier is gelegen op de grens tussen de stad Kortrijk

Nadere informatie

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening

Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening Nota aan GR status: Beslist op GR Resultaat zitting: GR op 04/02/2013 bevoegdheid: Ruimtelijke ordening RUP Groeningebeek: ontwerp. Voorlopige vaststelling. Goedkeuren. Samenvatting Het voorontwerp RUP

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015

RUIMTELIJKE ORDENING. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Leiselehoek. Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leiselehoek Voorlopige vaststelling voor openbaar onderzoek BEREK 16 november2015 RUIMTELIJKE ORDENING Toelichting bij het RUP Inhoud - LIGGING

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA: PRUP Het Leeg - Rietbeemden Brasschaat

Nadere informatie

situering op de topokaart

situering op de topokaart situering op de topokaart stad sint-truiden - r.u.p. 'dorpengeheel groot-gelmen - engelmanshoven - gelinden en omgeving' - kaart 1 afbakening plangebied 0 0.3 0.6km bron: topografische kaart 1/10.000,

Nadere informatie

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek

Motivatienota Onteigeningsplan. Recreatiezone Melsbroek Motivatienota Onteigeningsplan Recreatiezone Melsbroek 1. LIGGING PLANGEBIED De gemeente Steenokkerzeel is gelegen in Vlaams-Brabant, ten noord-oosten van Brussel, tussen de gemeenten Machelen, Zaventem,

Nadere informatie

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota

antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota antwoord op de uitgebrachte adviezen van de screeningsnota RUP Koeisteerthofdreef stad Mortsel februari 2010 NOTA Inhoud 1. Inleiding... - 3-2. Advies provincie Antwerpen... - 3-3. Advies Agentschap R-O

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE

RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE RUP MOLENBEEK SPORT & RECREATIE PLAN-MER SCREENINGSNOTA (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL: 506.016 MER-dossiernr.:

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Gemeente Brasschaat Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rozenhoeve

Gemeente Brasschaat Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rozenhoeve Gemeente Brasschaat Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Rozenhoeve Stedenbouwkundige voorschriften Dossier BRA01019 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Brasschaat November 2016 Provincie:

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos

Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos Ruggeveldlaan Park Groot Schijn district Deurne aanleg speelbos BESCHRIJVENDE NOTA BIJ DE AANVRAAG TOT BOUWVERGUNNING 1/Voorwerp van de aanneming Het gaat om de aanleg van een speelbos in het Park Groot

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt

Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Provincie Limburg 3 e directie Infrastructuur, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Natuur Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt SCREENING VAN DE PLAN-MER-PLICHT GEINTEGREERD ADVIES PROVINCIAAL RUP Herbestemming

Nadere informatie

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen

gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Dit bezwaarschrift telt 26 pagina s Bezwaarschrift 07 april 2011 gericht aan PROCORO Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Aangaande het openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan PRUP

Nadere informatie

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE

KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE KAARTENLIJST RICHTINGGEVEND GEDEELTE Kaart nr. 1: Kaart nr. 2: Kaart nr. 3: Kaart nr. 4: Kaart nr. 5: Kaart nr. 6: Kaart nr. 7: Kaart nr. 8: Kaart nr. 9: Kaart nr. 10: Kaart nr. 11: Kaart nr. 12: Kaart

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 januari 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Wortel-Kolonie en omgeving

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel

: Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Onderwerp Projectnummer : 211x07059 Datum : 30 januari 2015 : Landschappelijke inpassing Karissendijk 4 te Egchel Van : Esther de Graaf & Ruud Tak BLAD 1 Bij het toestaan van een ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056

GEMEENTE KORTENBERG DEEL II: GRAFISCH LUIK. Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 Provincie Vlaams Brabant Arrondissement Leuven Gemeente Kortenberg GEMEENTE KORTENBERG RUP VIERHUIZEN RU KOG 2008/056 DEEL II: GRAFISCH LUIK voorlopig vastgesteld d.d. 10/03/2014 RUP VIERHUIZEN KORTENBERG

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 maart 2011 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Koen Helsen Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/7 Uitvoering RSPA : PRUP Kievermont Geel voorlopige

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Omgeving Bouvelobos, Hemsrodebos en steilrand van Moregem verslag plenaire vergadering 10 februari 2014 Ruimte Vlaanderen Gebieden en Projecten Koning

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL

ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL ROOD VOOR ROOD GROENRIJK / LANDSCHAPSPLAN EN INRICHTINGSVOORSTEL De ontwikkeling van het landschap Het perceel ligt ten oosten van Enschede aan de voet van de stuwwal waarop de stad is gevestigd. De voet

Nadere informatie

Gemeente Schoten Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koningshof Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHO112-2

Gemeente Schoten Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koningshof Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHO112-2 Gemeente Schoten Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Koningshof Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHO112-2 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Schoten september 2012

Nadere informatie

Inhoud mei 2004 Globale toekomstvisie Schematische weergave kaart 1 Gewenste natuurlijke en landschappelijke structuur Schematische weergave kaart 2 Gewenste agrarische structuur Schematische weergave

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Brouwerij Lindemans te Sint-Pieters-Leeuw Verslag plenaire vergadering 29 juni 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden

Nadere informatie

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN

RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN RUP LOKAAL BEDRIJVENTERREIN RUMMEN SCREENINGSNOTA PLAN-MER-PLICHT (deel II kaartenbundel) Adviesverlening en begeleiding Ruimtelijke ordening & milieu Januari 2015 (ontheffingsaanvraag) Projectnr. IL:

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013

V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 V E R S L A G P L E N A I R V E R G A D E R I N G R U P B e g r a a f p l a a t s e n 28.03.2013 Advies gevraagd aan: - Provincie Limburg, directie Ruimte, Ruimtelijke Planning en Beleid (advies 26.03.2013)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK

ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK ADVIES VAN 27 JANUARI 2016 OVER HET VOORONTWERP RUP AFBAKENING VAN DE GEBIEDEN VAN DE NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR VALLEI VAN DE NEDERAALBEEK SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD

Nadere informatie

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan - Ontwerp afbakening kleinstedelijk gebied Aarschot Kaartenbundel PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Stephan Reniers Telefoon - fax 016-26 75 07 e-mail Stephan.reniers@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-2004-09 Ons

Nadere informatie

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,

Objectnummer: 4.01/24062/447.1 Dossiernummer: 4.001/ 24062/ Omschrijving : De Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed, Bijlage 3. Behandeling van de adviezen bij het ministerieel besluit tot voorlopige bescherming als monument met overgangszone van domein het Puthof in Leuven (Wilsele) Provincie: Vlaams-Brabant Gemeente:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P O p s p

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhof & omgeving

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhof & omgeving Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kerkhof & omgeving Onderzoek naar plan-mer-plicht Verzoek tot raadpleging Dossier ZOE130 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel November

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM

Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM Ontwerp startbeslissing signaalgebied INDUSTRIEGEBIED HEULEBEEK - PIJPLAP WEVELGEM STATUS/VERSIE: Goedgekeurd door de Vlaamse Regering d.d. 9/05/2014 LEESWIJZER Dit document geeft voor het betrokken signaalgebied

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa AFBAKENING GEBIEDEN NATUURLIJKE EN AGRARISCHE STRUCTUUR REGIO NETELAND gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan vallei van de kleine nete en aa gebiedsgericht overleg, 25 oktober 2013 1 gebiedsgericht overleg

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 oktober 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 Uitvoering RSPA : PRUP Sunparks Mol voorlopige

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 januari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00029 Onderwerp: Definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP nr. 164 Wonen

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK

ISTRUCTUURPLAN GLABBEEK STRUCTUURPLAN GLABBEEK Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Glabbeek Dit plan werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van: (voor ARCADIS Gedas) Gezien en definitief vastgesteld door de Gemeenteraad

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd:

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst aangeleverd door de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: N o t a b e t r e f f e n d e d e b e h a n d e l i n g v a n d e a d v i e z e n i n k a d e r v a n h e t o n d e r z o e k t o t m i l i e u e f f e c t r a p p o r t a g e v a n h e t R U P B & B (dossiernummer:

Nadere informatie

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012

BRIEFADVIES. van 19 januari 2012 BRIEFADVIES van 19 januari 2012 over de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat Hof ten Berg te Galmaarden (Vlaams-Brabant) en Geraadsbergen (Oost-Vlaanderen) 12 11 Mevrouw Marleen Evenepoel Administrateur-generaal

Nadere informatie

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen

Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Gemeente Kapellen Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Tekstbundel Informatief, richtinggevend, bindend deel en bijlagen Dossier KAP 502 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Kapellen juni 2005

Nadere informatie

RUP zonevreemde woningen

RUP zonevreemde woningen RUP zonevreemde woningen Gemeente Sint-Gillis-Waas Informatievergadering 18 oktober 2010 1 Doel van de toelichting Voorlopige vaststelling 2 september 2010 Reeds enkele jaren bezig met opmaak RUP Openbaar

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota

Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota Gemeente Zoersel Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding recreatiezone Kievitheide Toelichtingsnota Inclusief onderzoek naar plan-mer-plicht Dossier ZOE135 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Infovergadering woensdag 15 september 2010

Infovergadering woensdag 15 september 2010 Infovergadering woensdag 15 september 2010 RUP Mussenhoeve 1 Overzicht Verwelkoming Koen T Sijen, burgemeester Situering Ria Van Den Heuvel, schepen ruimtelijke ordening Voorstelling RUP Etienne Symens,

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling Samenstelling De heer Patrick Janssens, burgemeester

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

Gemeente Schilde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelpark Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHI124

Gemeente Schilde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelpark Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHI124 Gemeente Schilde Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kasteelpark Toelichtingsnota (inclusief verzoek tot raadpleging) Dossier SHI124 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Schilde september 2010

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij

Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij Info- en ontmoetingsdag WATER IN DE BUURT 17 oktober 2011 Stijn Hermans Vlaamse Landmaatschappij 19-10-2011 1 INHOUD Situering Opitter stelling Vlaamse Landmaatschappij (VLM) stelling landinrichting Landinrichtingsproject

Nadere informatie