Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo. Gemeente Venlo Vastgesteld"

Transcriptie

1 Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld

2

3 Bestemmingsplan Arenborgweg 12 Venlo Gemeente Venlo Vastgesteld Rapportnummer: 211x05303 Datum vaststelling: Contactpersoon gemeente: De heer H. Willems en de heer R. Keulers Projectteam BRO: De heer N. Paree en de heer P. Maessen Trefwoorden: Buitengebied Venlo, glastuinbouwbedrijf, voormalige agrarische bedrijfswoning, burgerwoning, bestemmingsplan. Bron foto kaft: Hollandse Hoogte 14 Beknopte inhoud: De agrarische bedrijfswoning Arenborgweg 12 te Venlo is reeds 25 jaar in gebruik als burgerwoning. Met onderhavig bestemmingsplan wordt het gebruik van de woning gewijzigd in een burgerwoning, waardoor het huidige gebruik als burgerwoning wordt gelegaliseerd. BRO Vestiging Tegelen Industriestraat PK Tegelen T +31 (0) F +31 (0) E

4

5 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Motivering Inleiding Inhoud verzoek Wijzigingsvoorwaarden 7 3. Beleid Rijksbeleid Provinciaal beleid Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Onderzoek Economische uitvoerbaarheid Milieuaspecten Bodem- en grondwaterkwaliteit Geluidhinder Luchtkwaliteit Milieuzonering Externe veiligheid Geurhinder Archeologie en cultuurhistorie Leidingen en infrastructuur Natuur en landschap Flora en fauna Verkeer en parkeren Waterhuishouding Juridische toelichting Algemeen Systematiek Inleidende regels 31 Inhoudsopgave 1

6 5.2.2 Bestemmingsregels Algemene regels Vooroverleg Overleg Inspraak Procedure 35 Bijlagen 1 t/m 4: relevante bouwvergunningen 2 Inhoudsopgave

7 1. INLEIDING De woning van de heer en mevrouw Van Grinsven is reeds 25 jaar in gebruik als burgerwoning. De woning is echter nog steeds bestemd als agrarische bedrijfswoning. De heer en mevrouw Van Grinsven willen nu graag de woning verkopen. Hiervoor dient de woning te worden herbestemd als burgerwoning. De gemeente Venlo heeft aangegeven dat zij in principe aan de herbestemming als burgerwoning wil meewerken. Het bestemmingsplan Buitengebied Venlo bevat een wijzigingsbevoegdheid om de agrarische bestemming te wijzigen in de bestemming Wonen, mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Aangezien niet aan alle voorwaarden kan worden voldaan kan geen gebruik worden gemaakt van die wijzigingsbevoegdheid. Daarom wordt voor dit initiatief een bestemmingsplan in procedure gebracht. Afbeelding 1: uitsnede topografische kaart Het geldende bestemmingsplan ter plaatse is het bestemmingsplan Buitengebied Venlo. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo op 30 maart De woning is gelegen binnen de bestemming Agrarisch Agrarisch bedrijf, met de aanduiding glastuinbouw. Hoofdstuk 1 3

8 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt in gegaan op de motivering voor het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de geldende beleidskaders op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau beschreven. In hoofdstuk 4 komt het onderzoek naar de relevante planologische- en milieuaspecten aan de orde. In hoofdstuk 5 volgt een beschrijving van de planstukken, en in hoofdstuk 6 het overleg, de inspraak en de te volgen juridische procedure. 4 Hoofdstuk 1

9 2. MOTIVERING 2.1 Inleiding Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Arenborgweg 12 te Venlo, dat is gelegen op een afstand van circa 200 meter ten zuiden van de A67, tussen de Weselseweg aan de westzijde en de Duitse grens aan de oostzijde. Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Venlo. Rond het plangebied is overwegend woonbebouwing en agrarische bebouwing (glastuinbouw) gelegen. Op korte afstand ten westen van het plangebied liggen voetbalvelden. Afbeelding 2: luchtfoto plangebied en omgeving Hoofdstuk 2 5

10 2.2 Inhoud verzoek De voormalige agrarische bedrijfswoning aan de Arenborgweg 12 is reeds 25 jaar in gebruik als burgerwoning. Op het perceel rust echter nog een agrarische bedrijfsbestemming. Aangezien het pand reeds 25 jaar in gebruik is als burgerwoning en aangezien het glastuinbouwbedrijf waar de woning toe behoorde niet langer in gebruik is, is het wenselijk om de woning te herbestemmen als burgerwoning. Hiertoe dient het onderhavig bestemmingsplan. Afbeelding 3,4 en 5 foto s woning Arenborgweg 12 6 Hoofdstuk 2

11 2.3 Wijzigingsvoorwaarden Op het plangebied is een wijzigingsbevoegdheid gelegen. In artikel van het geldende bestemmingsplan Buitengebied Venlo is de volgende wijzigingsbevoegdheid opgenomen: Wijzigen bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf naar bestemming Wonen ten behoeve van hergebruik agrarische bedrijfswoning als burgerwoning Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming Agrarisch - Agrarisch bedrijf te wijzigen in de bestemming Wonen ten behoeve van het hergebruik van een legale agrarische bedrijfswoning als burgerwoning, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: a. Bekeken dient te worden of agrarisch hergebruik nog mogelijk is. b. Het bedrijf dient te zijn beëindigd. c. De wijziging mag geen onevenredige beperking opleveren van de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven. d. De burgerwoning dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat. e. De oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken dient te worden teruggebracht tot 100 m² of tot maximaal 20% van de te slopen oppervlakte tot een maximum maat van 150 m² f. De gronden zijn niet gelegen binnen de aanduiding 'Glastuinbouwconcentratie'. g. De ontwikkeling past binnen het POL en het reconstructieplan. h. Er dient aandacht te worden besteed aan de verschillende deelaspecten namelijk water, landschappelijke inpassing, cultuurhistorie, natuur en landschap, milieu, verstening en veiligheid. Aan de voorwaarde onder b. is niet voldaan. Het glastuinbouwbedrijf waar de bedrijfswoning toe behoorde is inmiddels beëindigd en de gronden en opstallen zijn aangekocht door een ontwikkelaar. Het bedrijf behoort onder de regelgeving in het Besluit Glastuinbouw. Er behoeven dan ook geen milieurechten te worden ingeleverd. Naar verwachting zal het bedrijf niet meer in gebruik worden genomen. Het bedrijf is echter planologisch gezien niet beëindigd. Wanneer een nieuwe eigenaar gebruik wenst te maken van de kassen, dan is dit planologisch mogelijk. Ook aan de voorwaarde onder e. wordt niet voldaan. De oppervlakte van bijbehorende bouwwerken wordt niet teruggebracht tot het aantal m² zoals genoemd in de wijzigingsbevoegdheid, enerzijds omdat de kassen er nog staan en anderzijds en anderzijds omdat naast de aanwezige kassen- de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken inclusief in het verleden gerealiseerde uitbreidingen van de woningen meer bedraagt dan 100 m². De kassen zijn bijbehorende bouwwerken en zijn functioneel met het hoofdgebouw verbonden. Voor de uitbreiding van de woning is in het verleden door de gemeente bouwvergunning verleend (zie ook hierna). Hoofdstuk 2 7

12 Feitelijke situatie en dossieronderzoek Aanvullend op het vorenstaande is nog van belang dat met dit bestemmingsplan een situatie wordt vastgelegd die al 25 jaar feitelijk bestaat. In al die jaren is de woning als burgerwoning in gebruik geweest en is ook door de gemeente Venlo een bouwvergunning verleend voor uitbreiding van de voormalige agrarische bedrijfswoning, daarmee bevestigend dat het beoogde gebruik als burgerwoning ervan geen probleem vormde. In het gemeentelijk archief zijn bouw- en milieuvergunningen en meldingen bekend ten aanzien van de adressen Arenborgweg 10 en Arenborgweg 12. Beide bedrijven waren in eerste instantie verschillende bedrijven, maar zijn uiteindelijk één bedrijf gaan vormen, zoals ook op de luchtfoto te zien is. Hiervan zijn echter geen dossiers ingezien. Bouwvergunningen: Voor de woning Arenborgweg 12 is bouwvergunning verleend op 10 december 1979, zijnde een bedrijfswoning (tuinderwoning, dossier 9544). Zie bijlage 1 met de bouwvergunning en de bijbehorende situatieschets. Hieruit blijkt dat de woning Arenborgweg 12 is opgericht als tuinderwoning Dossier 192/409: 25 september 1992, bouwvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een woonhuis aan de Arenborgweg 12. In het besluit is opgenomen dat de woning een voormalige agrarische bedrijfswoning betreft. De vergunning wordt derhalve verleend ten behoeve van een burgerwoning (woonhuis) en niet ten behoeve van een bedrijfswoning/tuinderwoning. Zie bijlage 2 met de bouwvergunning en de met bijbehorende situatieschets. Hieruit blijkt dat het gebruik van Arenborgweg 12 als burgerwoning reeds is vergund. Voor de woning Arenborgweg 10 is bouwvergunning verleend op 10 september 1980, (dossier 1980/381) Bouwvergunning is verleend als tweede bedrijfswoning. Zie bijlage 3 met de bouwvergunning en bijbehorende situatieschets. Hieruit blijkt dat Arenborgweg 10 de tweede bedrijfswoning bij het bedrijf is. Bouwvergunning 2000/558: 12 december 2000: vergroten van de woning Arenborgweg 10.Zie bijlage 4. Hieruit blijkt dat voor de bedrijfswoning Arenborgweg 10 bouwvergunning is verleend voor het vergroten van de woning. Aangezien het bestemmingsplan nooit een 8 Hoofdstuk 2

13 burgerwoonbestemming heeft toegekend, is deze woning nog steeds aan te merken als (tweede) bedrijfswoning. Milieudossiers: Verder zijn de volgende relevante milieudossiers ingezien: 90/017849, Wm vergunning /017849, publicatie meldingsplicht 8.41 AmvB Hieruit blijkt dat het bedrijf Arenborgweg 10 in eerste instantie Wm vergunningplichtig was en dat dit later is omgezet in een meldingsplicht 8.41 AmvB. Er behoeven dus geen milieurechten te worden ingeleverd. BV /3101 / rapport : inspectierapport Wm, waarbij de inrichting Arenborgweg 10 is gecontroleerd. Aangegeven wordt dat de gesprekken om het bedrijf te beëindigen en te verkopen aan een projectontwikkelaar in vergevorderd stadium zijn. Op dat moment vonden er geen bedrijfsactiviteiten meer plaats Hieruit blijkt dat het bedrijf op reeds is beëindigd. Conclusie Naar aanleiding van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat niet aan alle, in het bestemmingsplan genoemde, voorwaarden voor bestemmingswijziging wordt voldaan, maar dat wel sprake is van een in het verleden ontstane situatie die al tientallen jaren wordt geaccepteerd door de gemeente en waaraan de gemeente zelfs actief medewerking heeft verleend door verlening van bouwvergunning voor uitbreiding van de woning als burgerwoning. Hoofdstuk 2 9

14 10 Hoofdstuk 2

15 3. BELEID In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid (respectievelijk 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4). Het rijksbeleid zal worden besproken aan de hand van de overkoepelende Nota Ruimte. Voor het provinciaal beleid wordt onder andere gebruik gemaakt van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Het regionaal beleid betreft de Woonvisie regio Venlo In het kader van het gemeentelijk beleid wordt ingegaan op onder andere het geldende bestemmingsplan Buitengebied Venlo Rijksbeleid Nota Ruimte De Nota Ruimte is een strategische nota op hoofdlijnen van het Rijk, waarin het rijksbeleid voor de ruimtelijke inrichting van Nederland is vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het daarbij om inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur van Nederland (RHS) een belangrijke rol speelt. Op grond van de Invoeringswet Wro, artikel lid 1 Overgangsrecht WRO, is bepaald dat een planologische kernbeslissing (zoals de Nota Ruimte) gelijkgesteld wordt met een structuurvisie. Het recht van de planologische kernbeslissing zoals gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van de Wro blijft van toepassing. In het kader van de Wro dienen echter niet alleen de verantwoordelijkheden en belangen benoemd te worden, maar zal ook inzichtelijk moeten worden gemaakt hoe deze belangen zullen worden verwezenlijkt. Het Rijk heeft derhalve de nationale ruimtelijke belangen geïdentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid. Ook deze Realisatieparagraaf heeft de status van structuurvisie. Er zijn 33 nationale ruimtelijke belangen onderscheiden op basis van de Nota Ruimte. Dat is ook gedaan voor de andere bestaande Pkb's (ook van andere departementen). De nationale belangen zijn zaken waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid neemt en geven aan waar het rijk voor staat. De nationale belangen omvatten globaal genomen: nationale planologische principes zoals gebundelde verstedelijking en versterking van de kwaliteiten van het landschap; de ontwikkeling van de Randstad, de mainports en een aantal grote bouwlocaties; Hoofdstuk 3 11

16 de bescherming en ontwikkeling van een aantal groene en blauwe gebiedscategorieën; ruimtelijke garanties voor de nationale grondstoffen- en energieproductie. Op basis van de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid is een viertal nationale belangen in het plangebied van toepassing. Deze nationale belangen zijn allen afkomstig uit de Nota Ruimte: Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten: nieuwe functies of bebouwing dienen grotendeels geconcentreerd tot stand te komen: in bestaand bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet door verdichting optimaal gebruikt worden. De openheid van het landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te blijven. Behoud en versterking van landschappelijke kwaliteit: ook buiten de werelderfgoedgebieden en de nationale landschappen dient de landschappelijke kwaliteit expliciet meegenomen te worden in de ruimtelijke afwegingen. Het betreft hier zowel het behoud, versterking en vernieuwing van de landschappelijke kwaliteit. Borging van milieukwaliteit en externe veiligheid: het Rijk streeft naar een schone aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Instrumentarium is onder meer de Wet luchtkwaliteit, Wet geluidhinder en Wet bodembescherming. Het op orde houden van het regionale watersysteem: het op orde brengen en houden van het regionale watersysteem heeft als doel het land te beschermen tegen wateroverlast, zoetwatervoorraden veilig te stellen, het voorkomen van verdroging en onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting, de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, een goede ecologische waterkwaliteit en de versterking van ruimtelijke kwaliteiten. Conclusie Rijksbeleid Dit initiatief behelst een herbestemming van een bestaand pand. Dit is in lijn met het bundelingsbeleid van het rijk, en met de wens tot open houden van het landelijk gebied aangezien hiermee nieuwbouw van een woning wordt voorkomen. Doordat er aan de woning feitelijk niets verandert blijft de landschappelijke kwaliteit behouden. Uit hoofdstuk 4 blijkt dat er geen belemmeringen zijn in het kader van de milieukwaliteit en de externe veiligheid, en in het kader van wateraspecten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de in dit bestemmingsplan opgenomen nieuwe gebruiksmogelijkheden in lijn zijn met het Rijksbeleid. 12 Hoofdstuk 3

17 3.2 Provinciaal beleid Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 Op 22 september 2006 is door Provinciale Staten van Limburg het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL2006) vastgesteld. Het POL2006 is een streekplan, het provinciaal waterhuishoudingplan, het provinciaal milieubeleidsplan en bevat de hoofdlijnen van het provinciaal verkeer- en vervoersplan. Tevens vormt het POL2006 een economisch beleidskader op hoofdlijnen, voor zover het de fysieke elementen daarvan betreft, en een welzijnsplan op hoofdlijnen, voor zover het de fysieke aspecten van zorg, cultuur en sociale ontwikkeling betreft. Het POL2006 zelf kan eveneens beschouwd worden als de structuurvisie die op grond van de nieuwe ruimtelijke wetgeving ( en mogelijk ook op grond van nieuwe milieu- en waterwetgeving) door provincies opgesteld moet worden. Hiertoe is de POL-aanvulling Nieuwe Wet ruimtelijke Ordening (vastgesteld op december 2008) opgesteld. De POL-aanvulling heeft de juridische status van structuurvisie en vormt tevens de uitvoeringsparagraaf van het POL2006, zoals bedoeld in de Wro. In 2011 is het POL2006 voor het laatst geactualiseerd. Het landelijk gebied moet in de toekomst vitaal blijven, met voldoende dynamische plattelandskernen om een goed woon- en leefklimaat voor de hier wonende en werkende bevolking te bieden. Het actief verder ontwikkelen van een robuuste ecologische structuur en veerkrachtige watersystemen is nodig, onder meer om de gevolgen van klimaatsveranderingen op te vangen, maar ook om zorg te dragen voor een goede leefomgeving en economisch vestigingsklimaat. Op tal van terreinen is een kwaliteitsslag aan de orde. Naast landbouw, toerisme en vrijetijdseconomie geldt dat ook voor bijvoorbeeld natuur, water en landschap. De provincie ziet daarbij kansen voor het combineren van rode ontwikkelingen met het versterken van landschap en cultuurhistorische waarden en de verdere ontwikkeling van natuur. Dat vormt ook de basis voor het provinciale contourenbeleid. Met het oog op bescherming van het basiskapitaal van natuur en landschap zijn de plattelandskernen omgeven door contouren. Woningbouw en uitbreiding van bedrijvigheid vinden bij voorkeur plaats binnen deze contouren. Onder voorwaarden worden initiatieven buiten de contouren toegestaan. Perspectievenbeleid Op de POL kaart Perspectieven (actualisatie 2011) is het plangebied gelegen in perspectief 8, stedelijke ontwikkelingszone. 5a, ontwikkelingsruimte voor landbouw en toerisme, en het zuidelijk deel in perspectief P4, Vitaal landelijk gebied. De locatie is gelegen binnen de Grens Stedelijke Dynamiek van Venlo. Hoofdstuk 3 13

18 Afbeelding 6: Uitsnede POL kaart Perspectieven (actualisatie 2011) Perspectief 8, de stedelijke ontwikkelingszone, omvat landbouwgebieden tussen het bestaande stedelijk gebied en de grens stedelijke dynamiek rondom iedere stadsregio. Deze zones bieden allereerst plaats aan mensgerichte natuur zoals stadsparken, multifunctioneel bos, openluchtrecreatie en sportcomplexen. Deze gebieden kunnen ook ruimte bieden aan stadsuitbreiding in de vorm van nieuwe woonwijken, bedrijventerreinen, kantoorlocaties en winkelgebieden. Afweging perspectievenbeleid Het gebied waar de woning in ligt is te kenmerken als een agrarisch gebied. Op grond van het provinciaal beleid wordt hier echter een stedelijke ontwikkeling gewenst. Het herbestemmen van een agrarische bedrijfswoning tot burgerwoning is in lijn met dit streven. POL-aanvulling verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering Op 18 december 2009 hebben Provinciale Staten de POL-aanvulling Verstedelijking, gebiedsontwikkeling en kwaliteitsverbetering vastgesteld. De POL-aanvulling is een structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening en richt zich op een partiële herziening van het POL2006 op de volgende punten: Provinciale regie en sturing op woningvoorraadontwikkeling; Provinciale regie en sturing op ontwikkeling werklocaties; Selectieve provinciale sturing op verstedelijkingsprocessen; Ruimte voor nieuwe clusters van bebouwing in landelijk gebied (nee, tenzij); 14 Hoofdstuk 3

19 Het verbinden van nieuwbouw of uitleglocaties met revitalisering en/of herstructurering (woongebieden, werklocaties, glastuinbouw); Selectieve provinciale sturing op gebiedsontwikkelingen; Verankeren van het Limburgs Kwaliteitsmenu. In de POL-aanvulling verstedelijking wordt gesteld dat in Noord- en Midden-Limburg in veel gemeenten inmiddels sprake is van (een beginnende) bevolkingsdaling, maar is er tot ca nog een groei in het aantal huishoudens. De demografische ontwikkelingen maken, dat (puur kwantitatief bekeken) per saldo de woningvoorraad in Midden-Limburg en Noord-Limburg nog moet doorgroeien met respectievelijk ca en ca woningen in de periode In de periode , heeft Midden-Limburg te maken met een reductie met ca woningen, terwijl in Noord-Limburg nog een groei met ca woningen aan de orde is. Het plangebied is gelegen nabij Venlo in Noord-Limburg. De realisatie van nieuwe burgerwoningen is hier dan ook nog steeds mogelijk. Het initiatief betekent echter geen feitelijk geen toename van het aantal burgerwoningen, aangezien de woning al reeds 25 jaar in gebruik is als burgerwoning. Beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu Het Limburgs Kwaliteitsmenu is gebaseerd op de idee dat bebouwingsontwikkelingen in het buitengebied leiden tot verlies van omgevingskwaliteit en dat dit verlies op een kwalitatieve manier wordt gecompenseerd. De doelstelling is dan ook het combineren van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied met het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in Limburg. Op 12 januari 2010 hebben Gedeputeerde Staten de beleidsregel Limburgs Kwaliteitsmenu vastgesteld. In het Limburgs Kwaliteitsmenu zijn de bestaande provinciale instrumenten als VORm, Rood voor Groen, Ruimte voor Ruimte en BOM+, geïntegreerd en aangevuld met een aantal nieuwe instrumenten. Een belangrijke verandering hierbij is dat de verantwoordelijkheid en de uitvoering van het Kwaliteitsmenu waar mogelijk in handen van de gemeenten wordt gelegd. De contouren blijven, ook met de introductie van het Limburgs Kwaliteitsmenu, van kracht. Het Limburgs Kwaliteitsmenu is van toepassing in het gehele buitengebied van Limburg. Dat zijn de gebieden buiten de contouren (verbale en gewone contouren) en buiten de grenzen stedelijke dynamiek. Daarnaast is binnen de grenzen stedelijke dynamiek het Limburgs Kwaliteitsmenu van toepassing in de POL perspectieven P2 en P3. In P8 is alleen het beleid voor agrarische nieuwvestiging en uitbreiding en het beleid voor glastuinbouw en nieuwe landgoederen van toepassing. Hoofdstuk 3 15

20 Binnen de grenzen stedelijke dynamiek geldt verder voor de perspectieven P6, P8 en P9, dat gemeenten hier vrij zijn om ook voor andere ontwikkelingen dan agrarische nieuwvestiging en uitbreiding en glastuinbouw het gemeentelijk kwaliteitsmenu in te zetten Afweging Limburgs Kwaliteitsmenu Het plangebied is gelegen binnen de grens stedelijke dynamiek en binnen perspectief 8. Op de herbestemming van deze bedrijfswoning als burgerwoning is het Limburgs Kwaliteitsmenu dan ook niet van toepassing. De gemeente Venlo beschikt nog niet over een structuurvisie waarin het Limburgs Kwaliteitsmenu is verankerd. Aangezien het pand reeds 25 jaar wordt bewoond als burgerwoning, ligt het niet voor de hand om voor deze ontwikkeling een kwaliteitsbijdrage te vragen. Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling deel I In de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling deel 1 is aangegeven dat ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf op een agrarische bedrijfskavel slechts één zelfstandige agrarische bedrijfswoning is toegestaan. In de regeling van het bestemmingsplan dient te worden vastgelegd dat in geval van vervreemding of afsplitsing van de oorspronkelijke agrarische bedrijfswoning, de bouw van een nieuwe agrarische bedrijfswoning niet is toegestaan. Dit geldt in geval van feitelijke of juridische bedrijfssplitsing dan wel herbestemming tot burgerwoning. Afweging Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling deel 1 In het geldende bestemmingsplan Buitengebied Venlo is opgenomen dat ter plaatse één bedrijfswoning is toegestaan. In de huidige situatie behoren echter twee woningen tot het agrarisch bedrijf. Door de afsplitsing blijft één bedrijfswoning behouden, en zal er geen nieuwe tweede bedrijfswoning kunnen worden opgericht. Hiermee blijft ook het geldende bestemmingsplan Buitengebied Venlo voldoen aan het bepaalde in de Handreiking Ruimtelijke Ontwikkeling deel Regionaal beleid Woonvisie Regio Venlo Op 26 januari 2011 heeft de gemeenteraad van Venlo de Woonvisie Regio Venlo , getiteld Op weg naar een complete woonregio vastgesteld. De provincie reserveert in totaliteit woningen in de regio s Noord- en Midden- Limburg voor de periode voor gebiedsontwikkeling en hergebruik van vrijkomende gebouwen (bijvoorbeeld agrarische bedrijfswoningen), realisatie van incidentele woningen in bestaande linten en clusters en/of nieuwe op zichzelf staande clusters. Verrekening van de woningen naar regio Venlo resulteert vooralsnog in ca. 350 woningen. 16 Hoofdstuk 3

21 De omzetting van de huidige bedrijfswoning in een burgerwoning, die feitelijk al 25 jaar wordt gebruikt als burgerwoning, is in lijn met het bepaalde in de Woonvisie Regio Venlo , aangezien hier contingenten voor zijn vrijgemaakt. Reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg In het reconstructieplan Noord- en Midden-Limburg is het plangebied niet aangewezen als projectvestigingslocatie Glastuinbouw, als herstructurerings- en concentratiegebiedglastuinbouw, noch als mogelijk toekomstig aan te wijzen concentratiegebied. Het herbestemmen van deze voormalige agrarische bedrijfswoning als burgerwoning is dan ook niet bezwaarlijk. Ter plaatse wordt de glastuinbouw op grond van het reconstructieplan niet gestimuleerd. 3.4 Gemeentelijk beleid Visie Venlo Kompas voor de toekomst In de raadsvergadering van 2 juni 2004 is de Visie Venlo 2030 vastgesteld. Deze visie vormt het kompas voor de koers die uitgezet wordt voor de middellange en lange termijn. Rode draad in de visie vormen vijf wensbeelden: aspecten die van strategisch belang zijn voor de toekomst en die richting geven aan de ontwikkeling van beleid en programma s. De vijf wensbeelden zijn de volgende: stad voor jong en oud; duurzame stad; grensverleggende stad; logistiek en industrieel knooppunt; veelzijdige, culturele stad. Voor het plangebied is voor wat betreft het woonaspect met name het wensbeeld stad voor jong en oud van belang. Voor zowel jongeren als ouderen moeten er voldoende huizen zijn die met weinig aanpassingen geschikt te maken zijn voor veranderende woonwensen. Onderhavige woning in een hogere prijscategorie is niet per definitie bedoeld als levensloopbestendige woning, maar kan hier gezien de omvang van de woning wel geschikt worden gemaakt. Ruimtelijke Structuurvisie Door de gemeente Venlo is de Ruimtelijke Structuurvisie opgesteld (vastgesteld 28 september 2005). Naar aanleiding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, welke per 1 juli 2008 in werking is getreden, heeft de gemeenteraad van Venlo op 25 maart 2009 de Ruimtelijke Structuurvisie gewijzigd vastgesteld. De planperiode van de structuurvisie is hierbij niet gewijzigd en tevens zijn de wijzigingen beleidsneutraal. Hoofdstuk 3 17

22 De visie is het kader voor de duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, op basis van een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociaal culturele waarden van de gemeente Venlo. De Structuurvisie is daarmee het functioneel en ruimtelijk toetsingskader voor het maken van keuzes bij ruimtelijke ontwikkelingen in Venlo. Afbeelding 7: Uitsnede kaartbeeld Ruimtelijke Structuurvisie, Woonmilieus Afbeelding 8: Uitsnede kaartbeeld Ruimtelijke Structuurvisie, contouren De doelstellingen in de visie hebben betrekking op drie thema s, namelijk Centrumstad in een grenzenloze regio, Leefbare stad en Stad in het Maasdal. Om de gewenste doelstellingen te kunnen realiseren wordt in de Structuurvisie gekozen voor een structuurconcept dat uitgaat van het handhaven van de afzonderlijke woon- en leefmilieus. 18 Hoofdstuk 3

23 Op de kaart woonmilieus is de planlocatie gelegen in een gebied dat is aangeduid als landelijk wonen. Het herbestemmen van een agrarische bedrijfswoning in een burgerwoning is in lijn met het streefbeeld om hier landelijk wonen te stimuleren. Op de kaart contouren is de planlocatie gelegen in een gebied dat is aangeduid als reconversiegebied. Een duidelijk uitgewerkte beleidslijn ontbreekt. Wel wordt verwezen naar het provinciaal beleid en ook wordt dit gebied geschaard onder ontwikkelingslocaties voor woningbouw, wat betekent dat de verdere ontwikkeling van de burgerwoonfunctie wordt gewenst. Het planvoornemen is in lijn met dit streven. Geldend bestemmingsplan Het geldende bestemmingsplan ter plaatse is het bestemmingsplan Buitengebied Venlo. Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Venlo op 30 maart De woning is gelegen binnen de bestemming Agrarisch Agrarisch bedrijf, met de aanduiding glastuinbouw. Ook is het plangebied gelegen in de Venlo Schol. Afbeelding 9: uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied Venlo De op de verbeelding voor Agrarisch - Agrarisch bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf in de vorm van een glastuinbouwbedrijf. Ter plaatse is één bedrijfswoning toegestaan. Hoofdstuk 3 19

24 20 Hoofdstuk 3

25 4. ONDERZOEK Bij de herbestemming als burgerwoning dient rekening gehouden te worden met (milieu)-aspecten vanuit de omgeving en op de omgeving. De milieuaspecten bodem, geluid, lucht, externe veiligheid en milieuzonering voor het plangebied worden in de navolgende paragrafen beschreven. Eveneens is gekeken naar de gevolgen van de gewenste ingrepen voor de aspecten archeologie, leidingen en infrastructuur, natuur en landschap, flora en fauna, waterhuishouding, verkeer en economische uitvoerbaarheid. De hieruit voortkomende bevindingen worden in onderstaande paragrafen toegelicht. 4.1 Economische uitvoerbaarheid Op 1 juli 2008 zijn samen met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepalingen omtrent de grondexploitatie (Afdeling 6.4 Wro) in werking getreden. In de Grexwet is bepaald dat de gemeente verplicht is bij het vaststellen van een planologische maatregel die mogelijkheden schept voor een bouwplan zoals bepaald in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), maatregelen te nemen die verzekeren dat de kosten die gepaard gaan met de ontwikkeling van de locatie worden verhaald op de initiatiefnemer van het plan. Dit betekent dat er voor de gemeente een verplichting bestaat om de kosten, die gepaard gaan met een bouwplan, te verhalen op de initiatiefnemer. Het onderhavige plan voorziet niet in de mogelijkheid om een woning te bouwen en betreft dus geen bouwplan in de zin van artikelen Bro en 6.12 lid 2 Wro. Er behoeft dan ook geen anterieure overeenkomst op basis van de Wro te worden afgesloten en geen exploitatieplan te worden vastgesteld. 4.2 Milieuaspecten Bodem- en grondwaterkwaliteit Formeel dient voor elke bestemmingswijziging een bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Ter plaatse is reeds een woonfunctie aanwezig in de vorm van een bedrijfswoning met tuin. Voor de functiewijziging van agrarische bedrijfswoning naar burgerwoning behoeft de grond niet te worden geroerd. Een verkennend bodemonderzoek is derhalve niet noodzakelijk. Hoofdstuk 4 21

26 4.2.2 Geluidhinder Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, waarbij sprake is van de realisatie van een geluidsgevoelig object dient te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. In deze wet wordt aangegeven hoe voor een gebied waar een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt dient te worden omgegaan met geluidhinder als gevolg van wegverkeer, industrie en spoorwegen. De huidige bedrijfswoning is reeds een geluidgevoelig object. Aangezien er geen nieuw geluidgevoelig object wordt gerealiseerd en de Wet geluidhinder geen bepalingen bevat over het omzetten van een bedrijfswoning naar burgerwoning, is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai niet noodzakelijk Luchtkwaliteit Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden en sindsdien staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Hiermee is het Besluit luchtkwaliteit 2005 vervallen. Artikel 5.16 Wm (lid 1) geeft weer, onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaalde bevoegdheden (uit lid 2) mogen uitoefenen. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; b. een project leidt al dan niet per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; c. een project draagt niet in betekenende mate (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging; d. een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen. Achtergrondwaarden Volgens de kaarten van het RIVM is de concentratie PM 10 ter plaatse circa 25 µg/m³, en is de concentratie NO 2 in ter plaatse circa 22 µg/m³. In de Wet milieubeheer is de jaargemiddelde grenswaarde voor PM µg/m³. Voor NO 2 bedraagt de jaargemiddelde grenswaarde eveneens 40 µg/m³. Volgens de kaarten van het RIVM is de luchtkwaliteit ter plaatse voldoende voor de realisatie van een burgerwoning. Daarnaast zal naar verwachting door voortschrijdende voertuigtechnologie de luchtkwaliteit in de toekomst nog verder verbeteren. Conclusie Dit bestemmingsplan voorziet in de mogelijkheid een bestaande bedrijfswoning te herbestemmen als burgerwoning. Hierdoor vindt geen toename plaats van het aantal verkeersbewegingen. Hiermee valt deze ontwikkeling onder een ontwikkeling die niet bijdraagt aan de luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit ter plaatse is verder goed 22 Hoofdstuk 4

27 te noemen. Onderhavige realisatie van een burgerwoning is dan ook niet bezwaarlijk in het kader van de luchtkwaliteitseisen uit de Wet milieubeheer Milieuzonering De (indicatieve) lijst Bedrijven en Milieuzonering 2009, uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de richtafstanden gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming die bedrijven (of andere milieubelastende functies) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het bestemmingsplan of via vergunningvrij bouwen mogelijk is. De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde afstandseisen. Dit betekent dat geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze afwijkingen te benoemen en te motiveren. Omliggende bedrijven In de omgeving van het besluitgebied is een aantal glastuinbouwbedrijven aanwezig. De invloed van deze bedrijven op het plangebied wordt hier onder beoordeeld. (Voormalig) Glastuinbouwbedrijf Arenborgweg 12 Dit bedrijf is beeindigd en viel onder het Besluit glastuinbouw. Er behoeven dan ook geen milieurechten te worden ingeleverd. Op grond van het geldende bestemmingsplan kan het glastuinbouwbedrijf wel weer in bedrijf worden genomen. Het ketelhuis is direct achter de nieuwe woning gelegen. Om deze reden is de mogelijke milieu-invloed van het bedrijf onderzocht. Op basis van de VNG zonering dient voor verwarmde kassen een afstand aangehouden te worden van 10 meter voor geur, stof en gevaar, en van 30 meter voor geluid (continue). De afstand van de kas tot de gevel van de woning is circa 12 meter. De afstand van het ketelhuis tot de woning is circa 24 meter. Voor wat betreft de aspecten geur, stof en gevaar, wordt voldaan aan de indicatieve richtafstand. Voor wat betreft het aspect geluid wordt niet voldaan aan de indicatieve richtafstand. Van de VNG normen kan echter gemotiveerd worden afgeweken. Dit betekent dat kleine afwijkingen in de aan te houden afstanden, mits gemotiveerd, mogelijk zijn. Voor de kas zullen voor de geluidsaspecten met name het aan- en afrijdend verkeer, laden en lossen, en het geluid uit het ketelhuis bepalend zijn voor de aan te houden richtafstand. De loods waar na eventueel opnieuw in gebruik nemen van het complex aan- en afrijdend verkeer te verwachten is, is gelegen aan de westzijde van de kas, ver van de woning Arenborgweg 12. Voor wat betreft aan- en afrijdend verkeer Hoofdstuk 4 23

28 en laden en lossen wordt ruimschoots voldaan aan de aan te houden afstand van afstand van 30 meter, gemeten vanaf de geluidsbron. Voor wat betreft het ketelhuis wordt vermeld dat de huidige woning aan de Arenborgweg 12 reeds 25 jaar in gebruik als burgerwoning. Gedurende deze periode is geen overlast ontstaan van het achtergelegen ketelhuis. Daarnaast is de afwijking in meters tot de huidige gevel erg klein, circa 6 meter. Gezien het bovenstaande, kan dan ook worden afgeweken van de indicatieve richtafstand van 30 meter van de geluidbron. Daarnaast is het nog onbekend of het complex ooit weer in gebruik zal worden genomen als kassencomplex. Dit mede gezien de beleidsmatig gewenste ontwikkeling van het gebied als woongebied (p8, stedelijke ontwikkelingszone). Op de verbeelding van het bestemmingsplan is het bouwvlak strak om de hoeken van de woning getrokken. Tegenover gelegen glastuinbouwbedrijf Recht tegenover de woning Arenborgweg 12 is een ander glastuinbouwbedrijf gelegen. Op basis van de VNG zonering dient voor verwarmde kassen een afstand aangehouden te worden van 10 meter voor geur, stof en gevaar, en van 30 meter voor geluid (continue).de afstand van de kas tot de gevel van de woning is circa 28 meter. Hiermee wordt niet voldaan aan de indicatieve richtafstand voor geluid. Van de VNG richtafstanden kan echter gemotiveerd worden afgeweken. In dat kader wordt vermeld dat de geluidsbronnen van de kas, het kantoor, de opslag en het laden/lossen niet zijn gelegen aan deze zijde van de kas, maar aan de Oude Rijnstraat, op grote afstand van de Arenborgweg 12. Voor het aspect geluid wordt hiermee voldaan aan de indicatieve richtafstand, gemeten vanaf de geluidbron behorende bij de kas. Invloed burgerwoning op bedrijfsvoeringsmogelijkheden Naast de invloed van nabijgelegen bedrijven op het woon- en leefklimaat binnen het plangebied is ook van belang of de herbestemming tot burgerwoning nadelige consequenties heeft voor de bedrijfsvoeringsmogelijkheden van die bedrijven. In de directe omgeving van de woning Arenborgweg 12 liggen alleen glastuinbouwbedrijven. Direct aansluitend aan deze bedrijven zijn reeds burgerwoningen gelegen, die maatgevend zijn voor de bedrijfvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van deze bedrijven. Door het herbestemmen van de woning Arenborgweg 12 zullen de omliggende glastuinbouwbedrijven dan ook niet worden belemmerd. Het glastuinbouwbedrijf waar de woning Arenborgweg 12 toe behoorde, is beëindigd. Dit bedrijf viel onder het Besluit Glastuinbouw. Indien de woning wordt herbestemd als burgerwoning, zal het bedrijf, indien dat toch ooit weer wordt opgestart, blijven vallen onder het Besluit Glastuinbouw. In het onderstaand overzicht is aangegeven bij welke afstanden een glastuinbouwbedrijf Wm vergunningplichtig is, namelijk: 24 Hoofdstuk 4

29 Als de afstand van een glastuinbouwbedrijf tot een: Object categorie I Object categorie II En het glastuinbouwbedrijf is opgericht na 30 april 1996 Minder is dan 50m en de afstand tot het object is: En het glastuinbouwbedrijf is opgericht voor 1 mei 1996 Minder is dan 25m en de afstand tot het object is: Minder is dan 25m Minder is dan 10m Daarbij geldt dat voor de bepaling van de afstanden wordt gemeten vanaf het onderdeel van het glastuinbouwbedrijf dat het dichtst bij het genoemde object is gelegen, waarbij een waterbassin, een watersilo, een warmwateropslagtank en het open erf niet als een zodanig onderdeel worden beschouwd. Woningen van derden, vallen onder objecten van categorie II. Beslissend bij het bepalen van de juiste afstandscriteria is de feitelijke oprichting van een bedrijf en niet de omstandigheid of het bedrijf al dan niet op 1 mei 1996 een vergunning had. Het bedrijf (de opstallen) is opgericht vóór 1 mei De aan te houden afstand tot woningen van derden ( zoals Arenborgweg 12) is 10 meter. Tot de huidige gevel van de woning wordt hier aan voldaan. De kortste afstand tot de glasopstanden is circa 12 meter. In dit wijzigingsplan is het bouwvlak zodanig opgenomen, dat de huidige afstand tot de glasopstanden dient te worden aangehouden. Indien het bedrijf ooit weer wordt opgestart, zal deze als gevolg van de afstand tot een burgerwoning (Arenborgweg 12) dus niet Wm vergunningplichtig worden. Het (voormalig) bedrijf wordt hiermee niet belemmerd in de bedrijfsvoering Externe veiligheid Het beleid voor externe veiligheid is gericht op het beperken en beheersen van risico s voor de omgeving vanwege handelingen met gevaarlijke stoffen. De handelingen kunnen zowel betrekking hebben op het gebruik, de opslag en de productie, als op het transport van gevaarlijke stoffen. Uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen 1 (deze wordt op termijn vervangen door het 'Besluit transportroutes externe veiligheid'), vloeit de verplichting voort om in ruimtelijke plannen in te gaan op de risico s in het plangebied ten gevolge van handelingen met gevaarlijke stoffen. De risico s dienen te worden beoordeeld op 2 maatstaven, te weten het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Er moet getoetst worden aan het Bevi en de richtlijnen voor vervoer gevaarlijke stoffen wanneer bij een ontwikkeling (beperkt) kwetsbare objecten worden toegestaan. (Beperkt) kwetsbare objecten zijn o.a. woningen, scholen, ziekenhuizen, hotels, restaurants 2. Noch het Bevi noch richtlijnen met betrekking tot het vervoer van gevaar- 1 2 Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen, Staatscourant d.d. 4 augustus Deze Circulaire is gebaseerd op de Risico Normering Vervoer gevaarlijke stoffen en het Bevi en sluit zoveel als mogelijk aan op het Bevi. Op 1 augustus 2008 is het besluit tot wijziging en verlenging van de Circulaire RNVGS in werking getreden. Zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen Hoofdstuk 4 25

30 lijke stoffen zijn in dit plan van toepassing. Het aspect Externe veiligheid is in deze dan ook niet relevant Geurhinder Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen te worden getoetst aan de normen uit de per 1 januari 2007 in werking getreden Wet geurhinder en Veehouderij. Als gevolg van deze wet worden normen gesteld voor de bouw van nieuwe geurgevoelige objecten (zoals woningen). Er dient voor deze woningen sprake te zijn van een goed woon- en leefklimaat. Daarnaast mag geen inbreuk ontstaan op de milieuruimte van omliggende veehouderijen. Gemeenten hebben onder de Wet geurhinder en veehouderij de bevoegdheid gekregen om binnen de kaders die deze wet stelt eigen normen te stellen. Deze kunnen worden vastgelegd in een geurverordening. De normstelling in de geurverordening dient te worden gemotiveerd aan de hand van een gebiedsvisie geurhinder en veehouderij. De gemeente Venlo heeft echter geen Verordening Geurhinder en veehouderij vastgesteld, waardoor de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij van toepassing zijn. De huidige bedrijfswoning is reeds een geurgevoelig object in de zin van de Wet geurhinder en veehouderij. Er wordt dus geen nieuw geurgevoelig object gerealiseerd. In het kader van het bepaalde in de Wet geurhinder en veehouderij is de realisatie van de burgerwoning dan ook mogelijk. 4.3 Archeologie en cultuurhistorie Archeologie Voor het herbestemmen van de woning als burgerwoning behoeft de grond niet te worden geroerd. Eventuele archeologische resten zullen dan ook niet worden verstoord. Cultuurhistorie Volgens de kaarten van de Kennisinfrastructuur Cultuurhistorie (Kich) zijn in de omgeving van het plangebied geen Rijksmonumenten gelegen. Ook het pand zelf is geen pand met hoge cultuurhistorische waarden. De Arenborgweg zelf is wel aangeduid als een weg met cultuurhistorische waarden. Aan het profiel van de weg zal als gevolg van dit wijzigingsplan echter niets veranderen. Er worden dan ook geen cultuurhistorische waarden aangetast. 26 Hoofdstuk 4

31 4.4 Leidingen en infrastructuur Er zijn blijkens het geldende bestemmingsplan, de provinciale Risicokaart en de gemeentelijke belemmeringenkaart op of direct rond het plangebied geen kabels of leidingen gelegen die een beschermingszone behoeven. Achter de bestaande kas aan de noordzijde van het plangebied ligt een drietal leidingen, waarvan een productenleiding, een ruwe olie leiding en een DPO leiding. De kortste afstand tot het plangebied is circa 100 meter. Dit is ver buiten de beschermingszones van deze leidingen. 4.5 Natuur en landschap Het plangebied is in gelegen in het buitengebied van de gemeente Venlo, nabij Venlo. Op de Groene waardenkaart van het POL 2006, actualisatie 2011, zijn voor de omgeving van het plangebied enkele waarden aangegeven. Het bosgebiedje ten noorden van de kas is aangewezen als deel van de Ecologische Hoofdstructuur en deels als deel van de Robuuste verbindinding Schinveld-Mook. Gezien de karakter van het plan, zijn negatieve effecten op de natuur-en landschapswaarden van deze gebieden uitgesloten. 4.6 Flora en fauna Natuurwaarden Bij ruimtelijke planvorming is een toetsing aan de natuurwetgeving verplicht. In het kader van het plan is een beoordeling gemaakt van de effecten die het plan zal hebben op beschermde natuurwaarden. Hierdoor wordt duidelijk of het plan in overeenstemming is met de natuurwetgeving. Gebiedsbescherming Het plangebied valt buiten de invloedssfeer van door de Natuurbeschermingswet beschermde gebieden of planologisch beschermde natuurgebieden. Vanuit het plan hoeft geen rekening gehouden te worden met wettelijke of planologische gebiedsbescherming. Beschermde soorten De woning wordt in de huidige situatie reeds bewoond. De gronden daarom heen worden onderhouden als siertuin. Aangezien aan het feitelijke gebruik van de woning en de daarbij behorende siertuin niets zal wijzigen, is het uitgesloten dat als gevolg van de bestemmingswijziging negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van eventueel aanwezige beschermde flora en/ of fauna. Hoofdstuk 4 27

32 4.7 Verkeer en parkeren De huidige bedrijfswoning wordt ontsloten middels een inrit op de Arenborgweg. Hier zal in de nieuwe situatie niets aan veranderen. Er word geparkeerd op het eigen terrein. De bestemmingswijziging heeft geen effecten op de verkeersaantrekkende werking danwel op de wijze van parkeren. 4.8 Waterhuishouding In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze in voorliggend plan rekening is gehouden met de (ruimtelijk) relevante aspecten van (duurzaam) waterbeheer. Een beknopte beschrijving van de kenmerken van het watersysteem kan het benodigde inzicht geven in het functioneren van dit systeem. Beschrijving van waterrelevant beleid In december 2009 heeft het kabinet het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water, en diverse vormen van gebruik van water. Ook worden de maatregelen genoemd die hiertoe worden genomen. Het Nationaal Waterplan (NWP) is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet die met ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. Op provinciaal niveau kent de provincie Limburg als uitgangspunten dat verdroging zo veel mogelijk tegengegaan dient te worden en dat waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg belangrijk is. Tevens sluit de Provincie aan bij het beleid van de NW4 om infiltratie van water in de bodem te bevorderen en water meer terug te brengen in stedelijk gebied. Binnen de waterbeheersplannen van Limburg is integraal waterbeheer een belangrijk begrip. Ook hier speelt verdroging en waterkwaliteit een belangrijke rol in het beleidsproces. Ter invulling van (specifiek) ecologische functies stelt het Waterschap onder andere dat ter voorkoming van verdroging, grondwaterstanden (daar waar dat mogelijk is) verhoogd moeten worden door peilbeheer. Ook dient het rioleringsbeheer door gemeenten op en aan de aan watergangen en -plassen toegekende functies afgestemd te worden. Naast deze ecologische functies dienen er ook mens- 28 Hoofdstuk 4

33 gerichte hoofdfuncties ten behoeve van industrie of drinkwater ingepast te worden. Tevens dient er plaats te zijn voor mensgerichte nevenfuncties. Gevolgen bestemmingswijzing voor de waterhuishouding Als gevolg van de bestemmingswijziging zal geen wijziging optreden in de manier van afvoer van hemelwater, afvalwater en van het aantal m² verharding. Negatieve gevolgen voor de waterhuishouding zijn dan ook uitgesloten. De ligging in de Venloschol werkt niet belemmerend voor het plan, aangezien er geen grondwaterboringen zullen worden gedaan. Overleg waterbeheerder Conform de notitie Toepassingsbereik Watertoets van Waterschap Peel en Maasvallei geldt dat het plan niet hoeft te worden ingediend bij het Watertoetsloket, aangezien er geen toename van het verhard oppervlak die groter is dan 2000 m 2 en het plangebied niet binnen een, door het Waterschap aangegeven, speciaal aandachtsgebied gelegen is. Hoofdstuk 4 29

34 30 Hoofdstuk 4

35 5. JURIDISCHE TOELICHTING 5.1 Algemeen De in deze toelichting beschreven planopzet is juridisch-planologisch vertaald in een bestemmingsregeling, die bindend is voor overheid en burgers. Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding en regels en is voorzien van een toelichting. De regels en verbeelding vormen het juridisch bindende deel, terwijl de toelichting geen juridische binding heeft, maar moet worden beschouwd als handvat voor de uitleg en de onderbouwing van de opgenomen bestemmingen. De regels bevatten het juridische instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing, regelingen betreffende het gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. De verbeelding heeft een rol voor toepassing van de regels, alsmede de functie van visualisering van de bestemmingen. 5.2 Systematiek In deze paragraaf wordt de systematiek van de regels en de wijze waarop de regels gehanteerd dienen te worden, uiteengezet. De regels van het plan bestaan uit vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens de inleidende regels, de bestemmingsregels, de algemene regels en de overgangs- en slotregels aan de orde komen. Voor de systematiek is aangesloten op de SVBP2008. Voor de inhoudelijke systematiek is aangesloten bij het bestemmingsplan Buitengebied van gemeente Venlo en bij de Wet ruimtelijke ordening. Hieronder wordt de systematiek, opbouw en indeling van de regels kort toegelicht Inleidende regels Begrippen In deze bepaling zijn omschrijvingen gegeven van de in het bestemmingsplan gebruikte begrippen. Deze worden opgenomen om interpretatieverschillen te voorkomen. Begripsbepalingen zijn alleen nodig voor begrippen die gebruikt worden in de regels en die tot verwarring kunnen leiden of voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Hoofdstuk 5 31

36 Wijze van meten: Om op een eenduidige manier afstanden, oppervlakten en inhoud van gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te bepalen wordt in de wijze van meten uitleg gegeven wat onder de diverse begrippen wordt verstaan. Ten aanzien van de wijze van meten op de verbeelding geldt steeds dat het hart van een lijn moet worden aangehouden Bestemmingsregels In het tweede hoofdstuk komen de bestemmingen aan de orde. Het onderhavige bestemmingsplan bevat één bestemming, namelijk de bestemming Wonen. De opbouw van de bestemmingen ziet er als volgt uit: bestemmingsomschrijving: de omschrijving van de doeleinden. Hierbij gaat het in beginsel om een beschrijving van de aan de grond toegekende functies; bouwregels: in de bouwregels worden voor alle bouwwerken de van toepassing zijnde bebouwingsregels geregeld. Waar en met welke maatvoering mag worden gebouwd, wordt hier vastgelegd; specifieke gebruiksregels: in dit onderdeel is aangegeven welke vormen van gebruik in ieder geval strijdig zijn met de bestemming. Daarbij zijn niet alle mogelijke strijdige gebruiksvormen genoemd, maar alleen die, waarvan het niet op voorhand duidelijk is dat deze in strijd zijn met de bestemming. Het gaat hierbij in feite om een aanvulling op de in de bestemmingsomschrijving genoemde doeleinden; Algemene regels Anti-dubbeltelbepaling: deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het opengebleven terrein nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld; Algemene bouwregels: deze bepaling bevat een algemene regels omtrent ondergronds bouwen, bestaande maten en afspraken en regelt verder op welke onderwerpen de bouwverordening een aanvullende werking heeft; Algemene gebruiksregels: In deze bepaling is voor elke bestemming aangegeven wat onder strijdig gebruik van de bestemming wordt verstaan. Algemene afwijkingsregels: In deze bepaling wordt aan her bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om een vergunning te verlenen ten behoeve van nietingrijpende bouwactiviteiten. De criteria, die bij toepassing van de afwijkingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn daarbij aangegeven. Algemene wijzigingsregels: in deze bepaling is aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te wijzigen. Het gaat hier om wijzigingsbe- 32 Hoofdstuk 5

37 voegdheden met een algemene strekking. De criteria, die bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid in acht moeten worden genomen, zijn aangegeven; Algemene procedureregels: in deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd bij de voorbereiding van het toepassen van een wijzigingsbevoegdheid. Overige regels: In deze bepaling is de algemene strafbepaling opgenomen, gekoppeld aan de algemene gebruiksbepaling Overgangs- en slotregels Overgangsrecht: in deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Aangesloten is bij het Besluit ruimtelijke ordening (Bro); Het gebruik van de grond en opstallen, dat afwijkt van de regels op het moment van inwerkingtreding van het plan mag eveneens worden voortgezet; Slotregel: deze bepaling geeft aan op welke manier de regels kunnen worden aangehaald. Hoofdstuk 5 33

38 34 Hoofdstuk 5

39 6. VOOROVERLEG De procedures voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden. Pas daarna wordt de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het bestemmingsplan opgestart (artikel 3.8 Wro). 6.1 Overleg Het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.1) geeft aan dat burgemeester en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg voeren met de besturen van betrokken gemeenten en waterschappen en met die diensten van provincie en Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn. De instanties die in kennis gesteld moeten worden van dit bestemmingsplan zijn geïnformeerd. Per van 8 november 2011 heeft de VROM Inspectie Regio Zuid aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Bij brief van 3 november 2011 heeft de Provincie Limburg aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 6.2 Inspraak Voor dit bestemmingsplan zal géén inspraakprocedure worden gevolgd. 6.3 Procedure Algemeen De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is in werking getreden met ingang van 1 juli De procedure ziet er als volgt uit: Openbare kennisgeving van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan; Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan; Hoofdstuk 6 35

40 Terinzagelegging van het ontwerp en bijbehorende stukken gedurende 6 weken en toezending aan gedeputeerde staten en de betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten; Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen door een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht; Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken; Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door terinzagelegging met voorafgaande kennisgeving en toezending aan gedeputeerde staten en betrokken rijksdiensten, waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, indien gedeputeerde staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling; Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 weken na bekendmaking voor belanghebbenden; Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zienswijzenprocedure Het ontwerpbestemmingsplan heeft voor een ieder met ingang van 8 december 2011 gedurende een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 36 Hoofdstuk 6

41 Hoofdstuk 6 37

42 Bijlage 1 t/m 4: relevante bouwvergunningen

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel

Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel Gemeente Achtkarspelen Ruimtelijke onderbouwing 'het uitbreiden van de woning met een aanbouw' op het perceel de Wedze 22a te Twijzel 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking

Nadere informatie

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van

2014-0030225. Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer gelezen de op 13 november 2014 ontvangen aanvraag van J. Verkuyl Kaagweg 35 2157 LH Abbenes Omgevingsvergunning voor het handelen in strijd met

Nadere informatie

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle

Buitengebied Efterwei 23, Rottevalle Inhoudsopgave TOELICHTING Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 1 1.3 Leeswijzer 2 Hoofdstuk 2 Planbeschrijving 3 Hoofdstuk 3 Beleidskader 4 3.1 Provinciaal beleid 4 3.2 Gemeentelijk

Nadere informatie

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling

Toelichting 1 Inleiding 2 Beleidskader 3 Beoordeling Toelichting Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Buitengebied Sanjesreed 8c Oentsjerk (dagbesteding Bûtenút) 1 Inleiding Werk- en dagbesteding Bûtenút is gevestigd op een deel van de voormalige PTC+ locatie

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Vervanging woning Miedweg 6 Stroobos Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een gedeelte van een woonwagen en voor een meterkast buiten de aangelegde woonwagenlocatie aan de Heelalstraat.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP

GEMEENTE BERGEN OP ZOOM. Bestemmingsplan. Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bestemmingsplan Reparatieplan Groene Gordijn. Status: ONTWERP 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1. DOEL EN OPZET BESTEMMINGSPLAN... 3 1.1 AANLEIDING EN DOEL... 3 1.2 LIGGING EN BEGRENZING

Nadere informatie

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen.

Stedenbouw/welstandsrichtlijnen Aangezien er enkel een interne verbouwing zal plaatsvinden, zal de uiterlijke verschijningsvorm niet wijzigen. Ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van dagactiviteiten voor jong dementerenden op het perceel Griende Dyk 2 te Wirdum Zorggroep Noorderbreedte heeft een aanvraag

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a

Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan de St. Sebastiaanskapelstraat 9a 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 1.1. Het project 3 2. Beschrijving huidige en

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan Hoogspanning Zuid 1 Inleiding a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie

Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde. Bestaande situatie Ruimtelijke Onderbouwing voor de herbouw van een schuur ten behoeve van bouwbedrijf Been, Kommisjewei 28 te Opeinde 28 26 Bestaande situatie 1. Aanleiding Directe aanleiding is het verzoek d.d. 18 november

Nadere informatie

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen.

Memo. In totaal worden er maximaal 110 woningen gerealiseerd. Dit kunnen zowel grondgebonden woningen zijn alsook gestapeld woningen. Memo aan: van: Gemeente Arnhem SAB datum: 18 maart 2015 betreft: Luchtkwaliteit Schuytgraaf Arnhem project: 150131 INLEIDING Het voornemen bestaat om veld 13 van de in aanbouw zijnde woonwijk Schuytgraaf

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010

Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 bestemmingsplan Bedrijventerrein Belfeld Reparatie 2010 Gemeente Venlo Datum: 11 november 2011 Projectnummer: 70102.04 ID: NL.IMRO.0983.BPL2010010BTBLFLD-VA01 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Herziening 4 2.1 Bouwregels

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg memo aan: van: Gemeente Hof van Twente Johan van der Burg datum: 20 februari 2014 betreft: Luchtkwaliteit Hengevelde, Marke III project: 120218 INLEIDING Aan de zuidwestzijde van de kern van Hengevelde

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied

Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied Oplegnotitie tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied 1. Voorstel Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0642.bp15buitengebied 3002), zoals weergegeven

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing logiesfunctie Lang Hout 4 / 4a Maasbree. Gemeente Peel en Maas Definitief

Ruimtelijke onderbouwing logiesfunctie Lang Hout 4 / 4a Maasbree. Gemeente Peel en Maas Definitief Ruimtelijke onderbouwing logiesfunctie Lang Hout 4 / 4a Maasbree Gemeente Peel en Maas Definitief Ruimtelijke onderbouwing logiesfunctie Lang Hout 4 / 4a Maasbree Gemeente Peel en Maas Concept Rapportnummer:

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld

Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase vastgesteld Behoort bij besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente VOORST d.d. 27 december 2016 Nr. Z-HZ_WABO-2016-0976 Mij bekend, De Secretaris Omgevingsvergunning Oude Broekstraat 12a, Klarenbeek Planfase

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011

WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 ONTWERP / 29 JUNI 2011 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46 CODE 119999 / 29-06-11 GEMEENTE MARUM 119999 / 29-06-11 WIJZIGINGSPLAN NOORDWIJK - WESTERWEG 46

Nadere informatie

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde

Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Overall advies milieu aspecten concept Bestemmingsplan Landlaan en Jabbingelaan te Onstwedde Extern Advies Bevoegd gezag : Datum : 07-04-2015 Kenmerk VTH/DMS : Liza-nummer : 36401, 36402, 36403, 36205,

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5

Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 Ruimtelijke onderbouwing Ontwerp - omgevingsvergunning Landelijk gebied Braamberg 5 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Projectgebied... 4 2. Beleid...

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening; WETTELIJK KADER Bogor projectontwikkeling memo aan: van: Bogor projectontwikkeling SAB datum: 4 februari 2015 betreft: Luchtkwaliteit Plantageweg 35 Alblasserdam project: 140479 INLEIDING Het gebied tussen de Plantageweg, de Cornelis Smitstraat,

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning.

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot vaststelling de Beleidsnota Plattelandswoning. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2013 Nummer: 33 Uitgifte: 24 december 2013 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 16 december 2013, nr. 11B, tot

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert

Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Nummer : 11-03.2015 Onderwerp : Verklaring van geen Bedenkingen: bouwen loods aan de Middendijk 7 te Usquert Korte inhoud : Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om een opslagloods bij een agrarisch

Nadere informatie

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren

(ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren (ontwerp) Projectbesluit Hogeweg 30 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo december 2011 NL.IMRO.1730.PBHoge30ZLR-0301 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse.

GEMEENTE HOOGEVEEN. WIJZIGINGSPLAN Buitengebied Noord, deelplan Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Vo GEMEENTE HOOGEVEEN WIJZIGINGSPLAN Beilerstraat 21 en 23 2011, te Pesse. Onherroepelijk 31 augustus 2011 In Werking 31 augustus 2011 Vaststelling 12 juli 2011 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Bestaande

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel.

Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Onderbouwing van het verzoek van P. Coolen, Ophoven 1 te Roggel voor het verruimen van het bouwperceel. Op de locatie is reeds jarenlang een agrarisch bedrijf aanwezig. Binnen het bedrijf wordt melkrundvee

Nadere informatie

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a

Zienswijzennota. Bestemmingsplan Croddendijk 5a Zienswijzennota Bestemmingsplan Croddendijk 5a April 2015 Zienswijzennota april 2015 1 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2014 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland

Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Wijzigingsplan miniwinkel Dorpsstraat 153 te Vlieland Inleiding Op 17 oktober 2011 is het bestemmingsplan Vlieland bebouwde Kom door de raad van de gemeente Vlieland vastgesteld. In dit plan is een mogelijkheid

Nadere informatie

Beleidsnota Plattelandswoning

Beleidsnota Plattelandswoning Beleidsnota Plattelandswoning Hoofdstuk 1. 1.1. Aanleiding Op 1 januari 2013 is de wet plattelandswoning in werking getreden. Deze wet biedt de mogelijkheid om als 'burger' in (voormalige) agrarische bedrijfswoningen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg

H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg Concept Onderbouwing bouw loods met kantoor/tijdelijke woning H.C. den Hartog Stokvisweg 1 4107 LK Culemborg 15 oktober 2013 Opgesteld door: Ir. F.C.A. van den Tempel Tempel ADVIES Westelijke Parallelweg

Nadere informatie

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14

Bijlagen: - raadsvoorstel 12 - raadsbesluit 14 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING 1. INLEIDING 1.1 Inleiding en doel 1 1.2 Bestemmingsplan 1 2. BELEIDSKADER 2.1 Rijk 2 2.2 Provincie 3 2.3 Regio 5 2.4 Gemeente 6 3. UITVOERINGSASPECTEN 3.1 Milieuaspecten en fysieke

Nadere informatie

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Sterrenboschlaan (tussen 13 en 26) V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 23 maart 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Contactpersoon Gosewien van Eck Datum 14 november 2013 Kenmerk N001-1220333GGV-evp-V01-NL Vormvrije m.e.r.-beoordeling Landgoed Hydepark, Doorn, gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 Inleiding De gemeente

Nadere informatie

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...

1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING... INHOUD BLZ 1. INLEIDING...3 2. BESTAANDE SITUATIE PERCEEL EN OMGEVING...4 3. GEMEENTELIJK BELEID...6 4. DIVERSE TOETSINGSCRITERIA...8 5. JURIDISCHE REGELING...9 018-537 Gemeente Beuningen Verlengde Reekstraat

Nadere informatie

Wijzigingsplan. Hontemerhof Honthem 43

Wijzigingsplan. Hontemerhof Honthem 43 Wijzigingsplan Hontemerhof Honthem 43 Inhoudsopgave Pag. Toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Het plangebied 4 Hoofdstuk 3 Beleidskader 5 Hoofdstuk 4 Toetsing aan geldende bestemmingen en aan

Nadere informatie

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest.

Memo INLEIDING. 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER. Gemeente Oegstgeest. Memo aan: van: Gemeente Oegstgeest Paul Kerckhoffs datum: 23 oktober 2015 betreft: Luchtkwaliteit Duivenvoordestraat Oegstgeest project: 100817 INLEIDING Provastgoed Nederland b.v. heeft het initiatief

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve

ADVIESMEMO. Plangebied Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve ADVIESMEMO Nuland Oost/Pelgrimsche Hoeve Bestemd voor : Gemeente s-hertogenbosch, de heer B. Coppens Afkomstig van : mevrouw L. van Beek Datum : 31 mei 2016 Inleiding U heeft ons verzocht voor het plangebied

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Ruimtelijke onderbouwing voor het oprichten van een woning en het wijzigen van de bestemming naar woondoeleinden van het perceel kadastraal bekend gemeente Beesel, sectie L, nr.

Nadere informatie

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014

Rapport Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum. 23 januari 2014 Rapport Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Ootmarsum 23 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 Procedure ontwerpbestemmingsplan 3. Samenvatting en beantwoording 4. Aanpassingen 4.1 Aanpassingen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong.

Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. VERGUNNING VERLEEND Omgevingsvergunning Grassavanne Ong. Ontwerp omgevingsvergunning Grassav anne ong. Ruimtelijke onderbouwing artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Inhoudsopgav e Toelichting 3 Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1

ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 ONTWERP Besluit artikel 3.6 lid 1 onderdeel a Wro Buitengebied Asten 2008, wijziging Behelp 1 burgemeester en wethouders van A s t e n; gezien het verzoek om medewerking van Archimil B.V. namens de heer

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/637429 Besluitnummer: 52 6.2 Onderwerp: Ontwerp wijzigingsplan Molenhof fase 2 voor de realisatie van 4 woningbouwkavels

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PLATTELANDSWONING GEERLING 6 TE BOVENKARSPEL

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PLATTELANDSWONING GEERLING 6 TE BOVENKARSPEL RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PLATTELANDSWONING GEERLING 6 TE BOVENKARSPEL GEMEENTE STEDE BROEC 149308 / 18 09 2014 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PLATTELANDSWONING GEERLING 6 TE BOVENKARSPEL INHOUDSOPGAVE blz 1.

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel

Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Toelichting Wijzigingsplan Hollevoort ong. in Bakel Plan: Wijzigingsplan Status: Ontwerp IDN: NL.IMRO.1652.WPHollevoortong-ON01 1. Aanleiding De initiatiefnemer is voornemens om Hollevoort ong. in Bakel

Nadere informatie

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling.

Op onderstaande luchtfoto is de locatie aangeduid met een rode omcirkeling. Raadsvoorstel no. R2015.0011 Agendapunt no. 13 Onderwerp Verklaring van geen bedenkingen Stierop 3 Uitgeest, 14 april 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Op 2 juli 2014 is er een aanvraag omgevingsvergunning

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Gytsjerk 2006", R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning)

Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan Gytsjerk 2006, R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning) Wijzigingsplan i.c. bestemmingsplan "Gytsjerk 2006", R. van Nautaweg 10A (toevoeging aanduiding bedrijfswoning) 2013 NL.IMRO.0737.08BPIIWP05 versie: datum: auteur: afdeling: zaakummer: Toelichting Wijzigingsplan

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning

Verklaring. In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning Verklaring In verband met wijziging agrarische bedrijfswoning tot status plattelandswoning De ondergetekende: De heer P.J.M. Kuenen, wonende Houbenweg 15 te 5814 AR Veulen ( Venray), hierna te noemen:

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid

Toelichting * 4 4 284 7* Inleiding. Bestemmingsplan en ruimtelijk beleid * 4 4 284 7* Inleiding Toelichting De heer Van de Kamp heeft een verzoek ingediend voor het aanpassen van de bestemming van het perceel Knapzaksteeg 15. Het plan is om hier de volgende dieren te gaan houden:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 WABO Schelfhorst 24 Paterswolde NL.IMRO.1730.ABSchelfhorst24PW-0301 Status: ontwerp - 2 - Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing huisvesting tijdelijke werknemers Donk 14 Kessel. Gemeente Peel en Maas Definitief

Ruimtelijke onderbouwing huisvesting tijdelijke werknemers Donk 14 Kessel. Gemeente Peel en Maas Definitief Ruimtelijke onderbouwing huisvesting tijdelijke werknemers Donk 14 Kessel Gemeente Peel en Maas Definitief Ruimtelijke onderbouwing huisvesting tijdelijke werknemers Donk 14 Kessel Gemeente Peel en Maas

Nadere informatie

Beleid paardenbakken (buitenmaneges)

Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Beleid paardenbakken (buitenmaneges) Inleiding Met name in het buitengebied van de gemeente bevinden zich een aantal paardenbakken. Aangezien het ongewenst is dat paardenbakken op elke willekeurige locatie

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

De Marke III te Hengevelde

De Marke III te Hengevelde Onderzoek geurhinder veehouderijbedrijven De Marke III te Hengevelde Gemeente Hof van Twente Datum: 26 november 2013 Projectnummer: 120218 Auteur: Projectleider: Project: SAB Postbus 479 Projectnummer:

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233

BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233 BESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK / VAN OSTADESTRAAT 233 TOELICHTING 17 december 2013, GEMEENTE AMSTERDAM, STADSDEEL ZUID TOELICHTING ONTWERPBESTEMMINGSPLAN DE NIEUWE FABRIEK/VAN OSTADESTRAAT 233 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting

Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Bestemmingsplan Buitengebied Ankeveen, wijziging Stichtse Kade 47a en c, Ankeveen Toelichting Pos Service Holland BV 19 februari 2013 Ontwerp A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. PLANNING & TRANSPORT

Nadere informatie

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland

Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Notitie oppervlakteregeling aan- en uitbouwen en bijgebouwen Buitengebied Steenwijkerland Code 03-61-02 / 09-06-03

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie