Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling"

Transcriptie

1 Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider: Noteer A/B/C; deze score geldt voor het per periode passende niveau. Voor een toelichting op A, B of C is er de Verantwoording. A. B. C. Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode Voorbereiden van inspectie Lost onduidelijkheden op door, indien nodig, uitleg of aanvullende informatie aan leidinggevende en/of werkvoorbereiding te vragen op een zodanige wijze dat hij weet wat de opdracht inhoudt en wat hij daar voor nodig heeft. Achterhaalt en interpreteert vlot alle relevante informatie met betrekking tot technische staat, gebreken en storingsgeschiedenis en herkent snel alle beschikbaar gestelde materialen, waardoor hij een volledig overzicht van de werksituatie krijgt en met de juiste materialen op pad gaat Uitvoeren van visuele inspectie Informeert de klant over de onderhoudsstatus van de werktuigkundige installatie en de te nemen preventieve onderhoudsmaatregelen zodat de klant een duidelijk beeld heeft van de onderhoudsstatus van de installatie. Neemt snel de globale informatie over de werktuigkundige installatie in zich op en beoordeelt de installatie, zodat zintuiglijk waarneembare afwijkingen aan het licht komen Nemen van voorzorgsmaatregelen Informeert naar procedures en controleert aan de hand hiervan de werksituatie en zorgt er voor dat de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig en toegepast zijn en niet veilig werkende werktuigkundige installatie is uitgeschakeld, zodat de veiligheid voor medewerkers, installatie en procesvoortgang volgens de procedures zijn gewaarborgd. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 1 VAN 8

2 Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties Oordelen over ontwikkeling Periode 1 Periode 2 Periode Uitvoeren van metingen en testen Gebruikt controle- en meetapparatuur efficiënt en draagt er zorg voor, zodat de juiste diagnosegegevens beschikbaar komen en de controle- en meetapparatuur gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn. Voert metingen en testen uit door toepassing van veilige testmethoden, volgens geldende normen, checklists, werkvoorschriften, arbo-, veiligheid- en milieuvoorschriften, zodat status- en onderhoudsgegevens van de werktuigkundige installatie volledig en op een veilige wijze beschikbaar komen en er een opgeruimde werkplek achterblijft. Leest vlot en nauwkeurig richtlijnen uit de onderhoudsinstructies, vergelijkt de waarnemingen en meetresultaten hiermee en signaleert en interpreteert afwijkingen, zodat de status, onderhouds- en storingsgegevens van de installatie op deskundige wijze zijn bepaald Rapporteren inspectie Stelt volgens bedrijfsvoorschriften een correct geformuleerd inspectierapport op en registeert hierin nauwkeurig en volledig de status-, onderhouds- en storingsgegevens, en licht deze zonodig aan de klant toe, zodat de klant een volledig beeld heeft van de status van de werktuigkundige installatie. Kerntaak 2: Optimaliseert apparatuur/ installaties Oordelen over ontwikkeling en verhelpt storingen Periode 1 Periode 2 Periode Voorbereiden werkzaamheden Lost onduidelijkheden op door uitleg of aanvullende informatie aan leidinggevende, werkvoorbereiding, productieafdeling en/of klant te vragen en met hun te bespreken zodat hij weet wat de opdracht inhoudt en wat hij daarvoor nodig heeft. Achterhaalt en interpreteert alle relevante informatie met betrekking tot technische staat, gebreken en storingsgeschiedenis waardoor hij een volledig overzicht van de werksituatie krijgt. Deelt zijn eigen werkzaamheden in en verzamelt benodigdheden zodat hij zijn planning kan realiseren en zodat de benodigde materialen, gereedschappen en meet- en controleapparatuur beschikbaar zijn. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 2 VAN 8

3 Kerntaak 2: Optimaliseert apparatuur/ installaties Oordelen over ontwikkeling en verhelpt storingen Periode 1 Periode 2 Periode Nemen van voorzorgsmaatregelen Informeert naar procedures, controleert aan de hand hiervan de werksituatie en zorgt ervoor dat de noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen aanwezig en toegepast zijn, apparatuur/installatie(delen) voor zover nodig zijn uitgeschakeld en de werkplek permanent ordelijk en zoveel mogelijk opgeruimd is, zodat de veiligheid voor medewerkers, werktuigkundige apparatuur/installatie en procesvoortgang volgens de procedures zijn gewaarborgd en de werkuitvoering betrouwbaar verloopt Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden Neemt de informatie over de gemelde afwijking of storing in zich op en toont technisch inzicht bij het bepalen of de te verrichten handelingen passen binnen zijn standaard onderhoudshandelingen en bij het bepalen van de voor- en nadelen (zoals de te investeren tijd en materialen) van reparatie of van vervanging, zodat hij hiertussen een juiste afweging kan maken en dat hij de aard en omvang van de eigen werkzaamheden realistisch in beeld heeft gebracht. Bepaalt of de door hem te verrichten handelingen passen binnen de ontvangen planning, stelt de leidinggevende op de hoogte wanneer dit niet mogelijk is, en bepaalt de volgorde van zijn eigen werkzaamheden, zodat hij weet wat hij zelf op welk tijdstip moet doen Herstellen, verwijderen en monteren van componenten Toont technisch inzicht en werkt snel en accuraat met zijn handen bij het verhelpen van onderhoudgerelateerde storingen en het onderhouden van werktuigkundige installaties, zodat storingen zijn verholpen, onderhoud is uitgevoerd en software zonodig is vervangen. Herstelt, verwijdert en monteert componenten in het vereiste tempo volgens beproefde methoden, zodat het werk zo mogelijk in één keer correct volgens de gestelde kwaliteitseisen is uitgevoerd. Herstelt, verwijdert en monteert componenten door toepassing van veilige werkmethoden, volgens geldende normen, checklists, werkvoorschriften, arbo-, veiligheid- en milieuvoorschriften, zodat risico's voor mens, milieu, werktuigkundige installatie en proces zo klein mogelijk worden gehouden Testen van uitgevoerde werkzaamheden Gebruikt controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen effectief en efficiënt en draagt er zorg voor zodat deze gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn en het werk veilig wordt uitgevoerd. Volgt systematisch en zorgvuldig de testinstructies uit de handleiding van de onderhouden apparatuur, zodat duidelijk is dat alle uitgevoerde werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Volgt nauwgezet alle bedrijfs- en fabrikantinstructies en -procedures op bij het testen van zijn uitgevoerde werkzaamheden, zodat vast staat dat de onderhoudswerkzaamheden correct zijn uitgevoerd. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 3 VAN 8

4 Kerntaak 3: Maakt apparatuur/installaties Oordelen over ontwikkeling gebruiksklaar Periode 1 Periode 2 Periode Inregelen en controleren van apparatuur/installaties Toont technisch inzicht, werkt snel en accuraat met zijn handen, regelt in, stelt af, programmeert en test zodat de instelwaardes uit de procedures zijn bereikt en de werktuigkundige installatie gebruiksklaar is. Gebruikt materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen efficiënt en draagt er zorg voor zodat deze gedurende de verwachte levensduur te gebruiken zijn en het werk veilig wordt uitgevoerd. Werkt volgens procedures, geldende regels en voorschriften zodat de werktuigkundige installatie op een doeltreffende wijze wordt afgeregeld en getest en risico's voor mens, milieu, installatie en proces zo klein mogelijk worden gehouden Rapportage werkzaamheden Rapporteert (de resultaten van) de werkzaamheden volledig, nauwkeurig en volgens bedrijfsvoorschriften zodat de klant een duidelijk beeld heeft van (de resultaten van) de werkzaamheden Overdragen aan de klant Informeert de klant over de status, bediening en gebruik van de werktuigkundige installatie en maakt afspraken, zodat afspraken en bedieningsmogelijkheden duidelijk zijn en de klant de installatie accepteert. Vraagt de klant of hij tevreden is over de werkzaamheden, zodat klachten zoveel mogelijk worden voorkomen. Paraaf / datum Paraaf / datum Paraaf / datum Beoordelaar bedrijf Beoordelaar Vormgeving: Batouwe opleidingen Arnhem Toelichting: ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 4 VAN 8

5 Verantwoording Masterplan Onderhoudsmonteur Installatietechniek niveau 2, crebo Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties 1.1. Voorbereiden van inspectie Lost geen onduidelijkheden op en vraagt geen informatie aan leidinggevende, waardoor er geen inzicht ontstaat over de opdracht. Is niet in staat alle relevante informatie met betrekking tot de technische staat te herkennen. Lost soms onduidelijkheden op door informatie aan de leidinggevende te vragen. Hierdoor ontstaat er niet altijd een volledig inzicht in de opdracht. Is in staat de relevante informatie met betrekking tot de technische staat te achterhalen. Heeft moeite met het vlot interpreteren van deze informatie, waardoor er geen volledig inzicht van de werksituatie ontstaat. Vraagt bij onduidelijkheden informatie aan de leidinggevende, waardoor er volledige duidelijkheid ontstaat over de opdracht en de benodigdheden tot uitvoer daarvan. Kan relevantie informatie met betrekking tot de technische staat vlot achterhalen en interpreteren, waardoor een volledig inzicht ontstaat over de werksituatie en de benodigde materialen Uitvoeren van visuele inspectie Brengt de klant niet duidelijk op de hoogte van de onderhoudstatus van de werktuigkundige installatie, waardoor deze niet weet wat hij kan verwachten. Is niet in staat informatie over de installatie in zich op te nemen. Brengt de klant niet altijd op de hoogte van de onderhoudstatus van de installatie, waardoor deze niet altijd weet wat hij kan verwachten. Neemt de informatie over de installatie in zich op, maar is niet in staat deze te beoordelen. Informeert de klant altijd volledig en duidelijk over de onderhoudstatus van de installatie, waardoor deze een duidelijk beeld heeft van de te nemen onderhoudmaatregelen. Neemt vlot de informatie over de installatie in zich op en beoordeeld de installatie goed, zodat afwijkingen aan het licht komen Nemen van voorzorgsmaatregelen Informeert niet naar procedures, zodat de werksituatie niet voldoet aan de veiligheidseisen. Informeert soms naar procedures en controleert deze niet altijd aan de hand van de werksituatie. Waardoor de veiligheid voor de medewerkers, installatie en procesvoortgang niet voldoende worden gewaarborgd. Informeert naar procedures en past de werksituatie daarop aan. Zodat de veiligheid voor medewerkers, installatie en procesvoortgang zijn gewaarborgd Uitvoeren van metingen en testen Kan controle- en meetapparatuur niet gebruiken omdat hij onbekend is met de werking. Is niet in staat alle controle- en meetapparatuur juist te gebruiken waardoor niet altijd de juiste diagnose gegevens beschikbaar komen. Is in staat alle relevante controle-en meetapparatuur juist te gebruiken waardoor steeds de juiste diagnose gegevens beschikbaar komen. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 5 VAN 8

6 Kan nog geen metingen en testen uitvoeren volgens de geldende voorschriften en/of ruimt de werkplek niet op. Is niet in staat onderhoudsinstructies nauwkeurig te lezen en te interpreteren. Voert vaak metingen en testen uit volgens de geldende voorschriften en zorgt altijd voor een opgeruimde werkplek. Kan nog niet alle onderhoudsinstructies lezen en juist interpreteren. Vergelijkt de waarnemingen en meetresultaten niet altijd juist met de onderhoudsinstructie. Voert alle relevante metingen en testen volgens de geldende (veiligheid) voorschriften uit. Zodat status en onderhoudsgegevens van de installatie volledig beschikbaar komen. Zorgt voor een opgeruimde werkplek. Kan richtlijnen uit onderhoudsinstructies lezen en vergelijken met waarnemingen en meetresultaten. Kan hiermee de status van de installatie op deskundige wijze bepalen Rapporteren inspectie Is niet in staat een juist inspectierapport op te stellen. Kan nog geen volledig inspectierapport opstellen of kan deze niet volledig aan de klant toelichten. Stelt een volledig en correct geformuleerd inspectierapport op. Kan deze aan de klant toelichten zodat deze een juist beeld heeft van de status van de installatie. Kerntaak 2: Optimaliseert apparatuur/installaties en verhelpt storingen 2.1. Voorbereiden werkzaamheden Lost geen onduidelijkheden op en vraagt geen informatie, waardoor er geen inzicht ontstaat over de opdracht. Is niet in staat alle relevante informatie met betrekking tot de technische staat te herkennen. Is niet in staat zijn eigen werkzaamheden in te delen. Lost soms onduidelijkheden op door informatie aan de leidinggevende of de klant te vragen. Hierdoor ontstaat er niet altijd een volledig inzicht in de opdracht Is in staat de relevante informatie met betrekking tot de technische staat te achterhalen. Heeft moeite met het vlot interpreteren van deze informatie, waardoor er geen volledig inzicht van de werksituatie ontstaat. Heeft moeite met het indelen van zijn eigen werkzaamheden en/of verzamelt niet alle benodigde materialen. Vraag bij onduidelijkheden informatie aan de leidinggevende, werkvoorbereider, productieafdeling en/of klant, waardoor er volledige duidelijkheid ontstaat over de opdracht en de benodigdheden tot uitvoer daarvan. Kan relevantie informatie met betrekking tot de technische staat vlot achterhalen en interpreteren, waardoor een volledig inzicht ontstaat over de werksituatie. Kan zijn eigen werkzaamheden inplannen en verzamelt de juiste benodigdheden. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 6 VAN 8

7 2.2. Nemen van voorzorgsmaatregelen Informeert niet naar procedures en/of is niet in staat de werksituatie aan de veiligheidseisen te laten voldoen. Informeert soms naar procedures en controleert deze niet altijd aan de hand van de werksituatie. Waardoor de veiligheid voor de medewerkers, installatie en procesvoortgang niet voldoende worden gewaarborgd. Informeert naar procedures en past de werksituatie daarop aan zodat de veiligheid voor medewerkers, installatie en procesvoortgang zijn gewaarborgd Vaststellen van (aard en omvang van) uit te voeren werkzaamheden Is niet in staat gemelde afwijkingen of storingen om te zetten in passende handelingen Is niet in staat de te verrichten handelingen te vergelijken met de ontvangen planning. Is in staat eenvoudige afwijkingen of storingen om te zetten in passende handelingen en houdt daarbij rekening met de toepassing van de juiste materialen en tijdsinvestering. Zal nog niet altijd de te verrichten handelingen goed kunnen af zetten tegen de planning en/of stelt de leidinggevende in geval van problemen hiervan niet op de hoogte. Is in staat gemelde afwijkingen of storingen om te zetten in passende handelingen, rekening houdend met toe te passen materialen en tijdsinvestering. Kan te verrichten handelingen afzetten tegen de ontvangen planning. Zal indien de planning niet haalbaar is, de leidinggevende informeren Herstellen, verwijderen en monteren van componenten Heeft onvoldoende technisch inzicht om onderhoud gerelateerde storingen te verhelpen en/of installaties te onderhouden. Herstelt of vervangt nog geen onderdelen. Herstelt en vervangt nog geen onderdelen. Heeft nog onvoldoende technisch inzicht om onderhoud gerelateerde storingen te verhelpen. Heeft al wel het inzicht om installaties te onderhouden. Herstelt of vervangt onderdelen volgens de gestelde kwaliteitseisen echter nog niet binnen de gestelde tijd. Herstelt en vervangt nog niet alle relevante onderdelen door veilige werkmethoden en volgens de geldende normen en checklists. Is in staat door technisch inzicht snel en accuraat onderhoud gerelateerde storingen te verhelpen en installaties te onderhouden. Herstelt of vervangt onderdelen binnen gestelde tijd en volgens gestelde kwaliteitseisen. Herstelt en vervangt onderdelen door veilige werkmethoden en volgens de geldende normen en checklists Testen van uitgevoerde werkzaamheden Kan controle- en meetapparatuur niet gebruiken omdat hij onbekend is met de werking. Begrijpt de testinstructies uit de handleiding van te onderhouden apparatuur niet. Is niet in staat bedrijfs- en fabrikantinstructies en -procedures op te volgen bij het testen van zijn uitgevoerde werkzaamheden. Is niet in staat alle controle- en meetapparatuur juist te gebruiken waardoor niet altijd de verwachte levensduur van de apparatuur wordt geborgd. Kan nog niet van alle relevante te onderhouden apparatuur de testinstructies uit de handleiding volgen. Is nog niet van alle relevante werkzaamheden in staat nauwgezet alle bedrijfs- en fabrikantinstructies en - procedures op te volgen bij het testen daarvan. Is in staat alle relevante controle- en meetapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen juist te gebruiken. Kan correct de testinstructies uit de handleiding van de te onderhouden apparatuur volgen. Is in staat nauwgezet alle bedrijfs- en fabrikantinstructies en -procedures op te volgen bij het testen van zijn uitgevoerde werkzaamheden. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 7 VAN 8

8 Kerntaak 3: Maakt apparatuur/installaties gebruiksklaar 3.1. Inregelen en controleren van apparatuur/installaties Is niet in staat werktuigkundige installaties gebruiksklaar te maken. Heeft nog veel begeleiding nodig om correct om te gaan met materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Kent nog niet de procedures, geldende regels en voorschriften. Is nog niet in staat door technisch inzicht en handelingsbekwaamheid alle relevante installaties snel en juist in te regelen en af te stellen. Gaat nog niet correct om met alle relevante materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Is nog niet in staat, volgens procedures, geldende regels en voorschriften, alle relevante installaties af te regelen en te testen. Dit terwijl risico s voor installatie en omgeving zo beperkt mogelijk zijn. Is in staat door technisch inzicht en handelingsbekwaamheid installaties snel en juist in te regelen en af te stellen. Gaat correct om met alle relevante materialen, gereedschappen, materieel en persoonlijke beschermingsmiddelen. Is in staat, volgens procedures, geldende regels en voorschriften, installaties af te regelen en te testen. Dit terwijl risico s voor installatie en omgeving zo beperkt mogelijk zijn Rapportage werkzaamheden Is nog niet in staat werkzaamheden volledig te rapporteren. Is nog niet in staat van alle voorkomende werkzaamheden te rapporteren volgens de bedrijfsvoorschriften. Is in staat alle voorkomende werkzaamheden te rapporteren volgens de bedrijfsvoorschriften Overdragen aan de klant Is niet in staat klanten te informeren. Doet geen navraag bij klanten over de klanttevredenheid na zijn werkzaamheden. Kan klanten informeren over de status, bediening en het gebruik van installaties. Maakt nog geen afspraken om de klant de installatie te laten accepteert. Doet soms navraag bij klanten over de klanttevredenheid na zijn werkzaamheden. Kan klanten informeren over de status, bediening en het gebruik van installaties. Maakt afspraken zodat de klant de installatie accepteert. Doet navraag bij klanten over de klanttevredenheid na zijn werkzaamheden. Dit Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling met Verantwoording is tot stand gekomen met inbreng van de s in, ruim vijftig bedrijven, InstallatieWerk, OTIB/RBPI, Kenteq, Uneto-VNI en Batouwe Arnhem. ZH & GO OMI 2 - Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling, PAGINA 8 VAN 8

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Eerste Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 3, crebo 94282 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling

Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling Formulier Ontwikkelingsgerichte beoordeling ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- Masterplan Monteur Werktuigkundige Installaties niveau 2, crebo 94272 Naam student: Bedrijf: : nummer: Praktijkbegeleider: -begeleider:

Nadere informatie

Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties

Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties Kerntaak 1: Inspecteert apparatuur/installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden van inspectie De servicetechnicus werktuigbouw ontvangt van zijn leidinggevende een opdracht en overlegt over de uit te voeren

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Kerntaak 1: Voert onderhoud uit Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht voor De ontvangt de opdracht om onderhoud uit te voeren aan een fiets. Deze ontvangt hij vaak direct van de klant, zonder tussenkomst

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De monteur ontvangt zijn werkopdrachten van zijn direct leidinggevende. De monteur

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's

Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Kerntaak 1: Voert onderhoud uit aan personenauto's Werkproces 1.1: Bereidt onderhoudsopdracht aan personenauto voor De ontvangt een opdracht met het uit te voeren onderhoud (onder onderhoud worden overigens

Nadere informatie

Kerntaak 1: Installeert technische installaties

Kerntaak 1: Installeert technische installaties Kerntaak 1: Installeert technische installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden isolatie-/installatiewerkzaamheden De leidinggevend monteur elektrotechnische installaties ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten

Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Kerntaak 1: Vervaardigt elektrotechnische (deel-)producten Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De technicus ontvangt, verzamelt en leest relevante informatie (werkinstructies, tekeningen, schetsen,

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren

Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Kerntaak 1: Onderhoud en modificaties uitvoeren Werkproces 1.1: Bereidt de onderhoud- of modificatiewerkzaamheden voor De allround monteur krijgt zijn opdracht van zijn leidinggevende en verzamelt op basis

Nadere informatie

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten

Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Kerntaak 1: Aanleggen en monteren van transport- en distributienetten Werkproces 1.1: Voorbereiden aanleg- en montagewerkzaamheden en inrichten werklocatie De servicemonteur verbruikersaansluitingen ontvangt,

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 1: Installeren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling

Houdingsaspecten 2.1: Voorkomen van (ver)storingen 2.2: Lokaliseren en verhelpen van (ver)storingen 1 e beoordeling 2 e beoordeling eindbeoordeling Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 2: Onderhouden en beheren van hard- en software Kwalificatie en crebocode Medewerkerbeheer ICT 95070 Leeromgeving

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Onderhoud Profiel(en): Monteur onderhoud werktuigbouw Monteur onderhoud werktuigkundige installaties Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten behoeve van de praktijktest.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt producten

Kerntaak 1: Vervaardigt producten Kerntaak 1: Vervaardigt producten Werkproces 1.1: Voorbereiden van werkzaamheden De ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Hij controleert de aangeleverde informatie, verzamelt, leest en interpreteert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Werkproces 1.1: Plannen van de eigen werkzaamheden De laborant overlegt de door hem uit te voeren taken en prioritering hiervan met zijn leidinggevende en collega

Nadere informatie

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1

Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Beoordelingsformulier Certificaat B Duurzaamheid Kerntaak 1 Naam deelnemer: Inschrijfnummer: Contactpersoon ROC: BPV-bedrijf en contactpersoon: Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Crebonummer Niveau

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bewerkt materialen

Kerntaak 1: Bewerkt materialen Kerntaak 1: Bewerkt materialen Werkproces 1.1: Voorbereiden materiaal bewerkingen De allround verspaner ontvangt de werkopdracht van de leidinggevende. Ter voorbereiding op de verspanende bewerkingen leest

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan

Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Kerntaak 1: Neemt reparatieopdrachten aan Werkproces 1.1: Analyseert het probleem De medewerker uurwerktechniek luistert goed naar de probleembeschrijving van de klant van het uurwerk en vraagt eventueel

Nadere informatie

Kerntaak 2: Vervaardigt sieraden

Kerntaak 2: Vervaardigt sieraden Kerntaak 2: Vervaardigt sieraden Werkproces 2.1: Maakt plan van aanpak voor vervaardigen van sieraad De basisgoudsmid maakt op basis van het ontwerp en/of de verwachtingen van de opdrachtgever een efficiënt

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Allround ondernemer klussenbedrijf

Allround ondernemer klussenbedrijf Overview kwalificatie Allround ondernemer klussenbedrijf Crebo: 92190 2009-2010 Niveau: 3 Kwalificatiedossier: Onderhoud- en verbouwbedrijf Kerntaken 1. Verricht werkzaamheden aan en in gebouwen 2. Voert

Nadere informatie

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties

Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties BGO Midden Nederland Regioprofiel Elektrotechnische installaties Opleiding: Monteur elektrotechnische installaties Kerntaak B1-K1 Installeert elektrotechnische installaties De monteur elektrotechnische

Nadere informatie

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014

Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus. Crebocode 93420, dossier 2013-2014 Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Deelnemersinformatie Beoordeling Eerste Autotechnicus Versie 130901 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Kerntaken, werkprocessen en competenties... 3 Wat

Nadere informatie

en de veiligheidsvoorschriften.

en de veiligheidsvoorschriften. Kerntaak 1 Carrosserieën bouwen Kerntaak 2 Reparatie/onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Werkproces: Werkprocesoverstijgend/ terugkerend Werkt volgens de reglementen en procedures van de locatie; Werkt

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit.

Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Kerntaak 1: Voert met machines werkzaamheden uit. Werkproces 1.1: Bereidt werken met de machine voor. De machinist hijswerk ontvangt de werkopdracht van zijn direct leidinggevende of de planner en maakt

Nadere informatie

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden

Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Kerntaak 1: Parketvloeren leggen/onderhouden Werkproces 1.1: Werkopdracht voorbereiden De ontvangt de werkopdracht en aanvullende instructies van zijn leidinggevende betreffende het leggen of onderhouden

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Formulier Startgesprek

Formulier Startgesprek Monteur Elektrotechnische Installaties niveau 2, crebonummer 94271 Formulier Startgesprek Gegevens leerling Naam Roepnaam Postcode en woonplaats. Telefoon nr. vast en mobiel Telefoon nr. bij calamiteit

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit

Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Kerntaak 1: Voert interieur-, vloeren- en sanitaironderhoud uit Werkproces 1.1: Werkzaamheden voorbereiden De schoonmaker/medewerker vloeronderhoud ontvangt de opdracht van zijn (operationeel) leidinggevende

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen

Beroepscompetentieprofiel MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke functiebenamingen profl MONTEUR AANLEG LAAG- EN MIDDENSPANNING DISTRIBUTIENETTEN EN -INSTALLATIES Mogelijke funcbenamingen Monteur aanleg projecten Beroepsbeschrijving Beroepscontext/ werkzaamheden De monteur is werkzaam

Nadere informatie

Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk

Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk Keuzedeel mbo Toepassing natuurlijke koudemiddelen in de praktijk behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier (Allround) onstructiewerker - crebo 25291 + 25286 - Basisdeel egioprofiel Masterplan MEI Zuid-Holland vanaf 2015 B1-K1 Veiligheid en milieu algemeen svorm spunten er. 1 er. 2 er. 3 bservatie: Arbo-, veiligheids-

Nadere informatie

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1

Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek. Algemene informatie datum: versie: 1 Beroepstypering Onderhoudsmonteur installatietechniek Algemene informatie datum: 01-05-2003 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses

Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Kerntaak 1: Voorbereiden van analyses Werkproces 1.1: Plannen van de eigen werkzaamheden De allround laborant overlegt over de uit te voeren taken en prioritering hiervan met zijn leidinggevende en collega

Nadere informatie

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen

Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Kerntaak 1: Vervaardigt deelproducten en bouwt machines en/of mechatronische producten samen Werkproces 1.1: Voorbereiden werkzaamheden De allround machinebouwer ontvangt de werkopdracht en bereidt deze

Nadere informatie

Begeleidingsformulier

Begeleidingsformulier (Allround) laatwerker - crebo 25293 + 25289 - Basisdeel egioprofiel Masterplan MEI Zuid-Holland vanaf 2015 B1-K1 Veiligheid en milieu Algemeen svorm spunten er. 1 er. 2 er. 3 bservatie Arbo-, veiligheids-

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicemonteur installatietechniek (SEM) Algemene informatie datum: 26-1-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Monteur werktuigbouw binnendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functievergelijking. Liesbeth BV. Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Chef Monteur Gas en verwarming Vergelijking met functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functievergelijking Taken Kennis en vaardigheden Diploma's

Nadere informatie

Beoordelingsresultaat

Beoordelingsresultaat Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Medewerker Kees de Jonge Functie Monteur Gas en Verwarming Type beoordeling Beoordeling en functioneringsgesprek Beoordeeld door Kees de Jonge Datum 31012014 Printdatum

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert boor- en zaagwerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert boor- en zaagwerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert boor- en zaagwerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Bereidt uit te voeren projecten voor De betonboorder ontvangt de projectinformatie (schriftelijk of mondeling) en eventuele opdrachtbonnen

Nadere informatie

7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER

7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER 7.2. MODEL FUNCTIONERINGSFORMULIER Het functioneringsgesprek is bedoeld om voor beide partijen duidelijk te maken hoe de samenwerking loopt, of beide partijen (nog) tevreden zijn en welke punten verbeterd

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671

Keuzedeel mbo. Casco Lijmwerk. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0671 Keuzedeel mbo Casco Lijmwerk gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0671 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd door: Sectorkamer Techniek en gebouwde omgeving

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Elektrisch wikkelen. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Elektrisch wikkelen. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Elektrisch wikkelen behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: kenteq Ontwikkeld door: Kenteq, afdeling Kwalificatiestructuur Gelegitimeerd door: Paritaire commissie Kenteq

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem

Plaats in de - Ressorteert onder de bedrijfsleider en wordt jaarlijks door hem Afdeling: - Productie Functie: - LASEROPERATOR C IN PLOEGENDIENST (PLUS NIVEAU B EN A EN 1 E OPERATOR) Doel: - Het efficiënt produceren van producten door bedienen van lasersystemen voor snijden, lassen

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT medewerker 2012-2013 Kerntaak 3: Ondersteunen van systeemgebruikers Kwalificatie en crebocode Medewerker beheer ICT 95070 Leeromgeving Buitenschools

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Eerste Monteur werktuigbouw en elektro buitendienst Algemene informatie datum: 05-02-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Brondocument(en)

Nadere informatie

Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren

Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren Kerntaak 1: Repareert schoenen en lederwaren Werkproces 1.1: Voorbereidende werkzaamheden verrichten De schoenhersteller begint met het opstellen van een werkplanning. Vervolgens bepaalt hij welke materialen

Nadere informatie

Beoordelen met de 360 feedback-methode

Beoordelen met de 360 feedback-methode Instituut voor Gezondheidszorg Beoordelen met de 360 feedback-methode Bij de 360 feedback-methode vraag je mensen uit je omgeving om je te beoordelen op verschillende aspecten. Dit gebeurt meestal door

Nadere informatie

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door:

Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Beroepstypering Installatietechnicus elektrotechniek ALGEMENE INFORMATIE datum: 23 december 2004 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP door: - op formatvereisten

Nadere informatie

Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren

Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren Kerntaak 1: Uitzetten en maatvoeren Werkproces 1.1: Controleert gegevens en meetpunten De allround timmerman bouw- en werkplaats controleert instrumenten op afwijkingen en beschadigingen en keuringsdatum.

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014

Functiebeschrijving. Liesbeth BV. Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Liesbeth BV Bedrijf Liesbeth BV Functie Monteur Gas en Verwarming Printdatum 31-01-2014 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Diploma's en certificaten Functiekenmerken Korte

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Servicetechnicus installatietechniek Algemene informatie datum: 17-03-2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding: 95323 Netwerkbeheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d.

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Kenteq d.d.?? d.d. Beroepscompetentieprofiel Netwerknetwerktechnicus Algemene informatie datum: 17-02 2004 versie: 2 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor

Nadere informatie

------ 2 0 1 2-2 0 1 3 ------ Masterplan LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Masterplan Competentiegericht Onderwijs. Hierin werken de volgende

Nadere informatie

6 BGL Praktijkberoepstaak Assembleren en fabriceren

6 BGL Praktijkberoepstaak Assembleren en fabriceren Deze beroepstaak is uitgebracht in een serie voor de kwalificatie Mechatronica. Beroepstaken zijn gebaseerd op het didactisch model BGL (Beroepstaak Gestuurd Leren). De beroepstaken zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap Beroepstypering Aircomonteur Algemene informatie datum: 2 november 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap

Nadere informatie

Outdoor basic - aanleg

Outdoor basic - aanleg Outdoor basic - aanleg Kerntaken Werkprocessen 1 Legt natuur en leefomgeving aan 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 Maakt het terrein klaar voor aanlegwerkzaamheden Voert grond verzet uit Legt rioleringssystemen/drainage

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game

Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Werkproces 1.1: Stelt de vraag en/of informatiebehoefte vast De gamedeveloper overlegt met het ontwikkelteam om de technische realisatie

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op

Praktijkexamen Logistiek medewerker. Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op Praktijkexamen Logistiek medewerker Kerntaak 1 Ontvangt en slaat goederen op naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8

Inhoud. 95042 AST3 - Opdrachten en benodigdheden Proeve 2.doc Pagina 1 van 8 Alle opdrachten proeve Inhoud Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 2 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen (VW Polo)... 4 Opdracht AST3-3: Fase 3 inleren van

Nadere informatie

Voorbeeld. Proeve van bekwaamheid Examenopdracht. : Logistiek : B1-K1. : 1v1 NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER

Voorbeeld. Proeve van bekwaamheid Examenopdracht. : Logistiek : B1-K1. : 1v1 NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER Voorbeeld Proeve van bekwaamheid Examenopdracht NAAM STUDENT : DATUM EXAMEN : DOSSIER : Logistiek DOSSIERCREBO : 23143 KWALIFICATIE : KWALIFICATIECREBO : 25371 NIVEAU : 2 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK :

Nadere informatie

Operationeel technicus

Operationeel technicus Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en -afspraken en volgens wet- en regelgeving en interne richtlijnen, teneinde een bijdrage

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702

Functieprofiel: Medewerker Gebouw en Techniek Functiecode: 0702 Functieprofiel: Techniek Functiecode: 0702 Doel Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden, het doen van aanpassingen, alsmede bedienen van installaties/machines, binnen geldende werkprocessen en afspraken

Nadere informatie

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen

Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen Keuzedeel mbo Eenvoudige reparaties en onderhoudswerkzaamheden aan gevelelementen gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0190 Penvoerder: Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving Gevalideerd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie

2. MODULES. Module Inbedrijfstelling residentiële installatie OPLEIDINGENSTRUCTUUR RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) RESIDENTIEEL ELEKTROTECHNISCH INSTALLATEUR Beroepsprofiel

Nadere informatie

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010

TalentMatch. Insight Intake. Normgroep: Datum: Jurgen Krijger 15926 AMN College. Naam deelnemer: Leerlingnummer: School: MBO 20 juni 2010 Insight Intake TalentMatch School: AMN College Pagina 1 van 4 Insight TalentMatch - Toelichting De TalentMatch Ieder beroep stelt specifieke eisen aan de kennis, houding en vaardigheid van iemand die een

Nadere informatie

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V

Technicus onderwijs- en onderzoekgebonden - profiel V onderzoekgebonden - profiel V Doel Vervaardigen, installeren en onderhouden van apparatuur/instrumenten, installaties en (ICT- )systemen, alsmede leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling hiervan, binnen

Nadere informatie

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING ZORGHULP TOETS BEROEPSOPDRACHT Huishoudelijke zorg op maat. (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg) Beroepstaak A Hulp bij huishouden en wonen. Niveau Startbekwaam Toets BT A STB Zorghulp V en V 02-2012

Nadere informatie

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren

Het gaat om de volgende formulieren: Beroepshouding Tussenbeoordeling. Beroepshouding Eindbeoordeling. Eindresultaat BPV. Werkprocesformulieren Formulieren BPV Opleidingen Economie Administratieve en Secretariële opleidingen Locaties Brasserskade (Delft) en Aspacialaan (Den Haag) Secretaresse (95380) niveau 3, BBL cohort 2013 Alle beoordelingsformulieren

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode:

BPV BEOORDELINGSFORMULIER. Naam: BPV bedrijf: BPV periode: BPV BEOORDELINGSFORMULIER Naam: BPV bedrijf: BPV periode: Opleiding 95321 ICT-Beheerder BPV eindbeoordeling Deze eindbeoordeling is gebaseerd op de beoordelingsformulieren. BPV BPV I Oriënterend BPV II

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf

Beroepscompetentieprofiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf profiel Kaderfunctionaris Bestratingbedrijf Rapportage RAO-182.06.04 Arbeid Opleidingen Consult BV Tilburg, mei 2006 Dr. Judith de Ruijter Drs. Janneke te Marvelde 2 Kerntaken Kerntaak 1 Neemt werk op

Nadere informatie

Competentiekaarten Praktijkleren. Vakbekwaam medewerker biologischdynamisch. Aequor

Competentiekaarten Praktijkleren. Vakbekwaam medewerker biologischdynamisch. Aequor Competentiekaarten Praktijkleren Vakbekwaam medewerker biologischdynamisch bedrijf Aequor Ede, december 2008 Inleiding Als u zich wel eens hebt afgevraagd hoe u een deelnemer binnen het bedrijf beter

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04

Beroepscompetentieprofiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 profiel Monteur mobiele werktuigen en installaties buitendienst ALGEMENE INFORMATIE datum: 10-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum

Nadere informatie

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq

Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Kenteq Beroepstypering Assemblage vakkracht mechatronica Algemene informatie datum: 12-03-2003 versie: 04 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenniscentrum Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A

Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A Beroepstypering Vliegtuigonderhoudsmonteur lijnonderhoud beperkte licentie CAT A ALGEMENE INFORMATIE Datum: januari 2005 versie: 1 Onder regie van KBB Ontwikkeld door: Brondocument(en) Legitimering BCP

Nadere informatie

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003

Kenteq, kenniscentrum voor technisch vakmanschap. Brondocument(en) Uitwerking van kerntaken, klankbordgroep maart 2003 Beroepstypering Technicus onderhoud en storingen gasdistributie Algemene informatie datum: 26 februari 2004 versie: 1 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door: Kenteq,

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS OPLEIDINGENSTRUCTUUR PC-TECHNICUS 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) PC-TECHNICUS/PC-ENGINEER (update) Beroepsprofiel (CEVORA, juni 2008) De pc

Nadere informatie