CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep"

Transcriptie

1 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN Haarsma Groep Infra & milieu Beton & Industrie bouw Infra Beheer Transport Kraanverhuur 1

2 1. Inleiding De Haarsma Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom zijn de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen van Haarsma middels deze rapportage in kaart gebracht. Het terugdringen van de CO₂ emissie is van groot belang voor de leefbaarheid van de aarde met betrekking op het milieu beleid van de Haarsma Groep. In dit reductieplan worden handvaten geboden om de CO₂ emissie te reduceren. De Haarsma Groep heeft de CO 2 footprint van 2012 als referentie jaar gekozen, met andere woorden dient dit jaar als vertrekpunt van het reductieplan. In het jaar 2017 is de verwachting dat de beoogde reductiedoelstelling zal worden bereikt. Hierna zal een nieuw reductieplan opgesteld worden. De Haarsma Groep reduceert haar CO₂ uitstoot tot en met het jaar 2017 op de volgende onderdelen: Schoner leasewagenpark; Schoner materieel; Optimaliseren logistiek; Reductie elektriciteitsverbruik; Bewustwording werknemers; De directie heeft als taakstelling gesteld om eind 2017 een reductiedoelstelling te behalen van 5% op de totale CO 2 emissie ten opzichte van het referentiejaar, en dit te realiseren voor de bedrijfseigenactiviteiten (scope 1 en 2). Dit ligt onder het gemiddelde van de branche, echter de directie is van mening dat dit passend is bij de reductie die het bedrijf de afgelopen jaren al heeft ingezet. Daarnaast is gekozen de absolute reductiedoelstelling te relateren aan de omzet in het referentiejaar omdat het type werk middels de kostprijs een correlatie heeft met de omzet. Het type werk is daarnaast weer van invloed op de CO 2 emissie. Dat betekent dat de reductiedoelstelling wordt gecorrigeerd met de gerealiseerde omzet. Tijdens de periode van 5 jaar zullen de doelstellingen elk half worden besproken om ze tijdig te kunnen bijsturen. Mocht er een afwijking ontstaan dan worden corrigerende maatregelen getroffen en doorgevoerd in het bedrijfsvoeringsysteem.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Organisatorische grens... 4 Organisatie... 4 Projectgroep... 4 Organisatorische grens Co₂-reductie scope Wagenpark Energie en CO₂-reductie scope Overzicht reductie doelstellingen Directieverklaring... 11

4 2. Organisatorische grens ORGANISATIE De Haarsma Groep is een Fries bedrijf wat gevestigd is in Tjerkwerd en actief is op veel bouwterreinen. Het is een aannemingsmaatschappij met meerder specialisaties in huis, waardoor gerichte diensten of complete projecten kunnen worden gerealiseerd in de grond-, weg-, water- en betonbouw. Elk onderdeel binnen de groep heft zijn eigen expertise en discipline, die onafhankelijk kan worden ingezet, maar ook complementair. Haarsma wordt onder andere ingeschakeld voor het ontwikkelen, coördineren en realiseren van civieltechnische projecten, het bouw- en woonrijp maken van diverse locaties, het uitvoeren van sloop- en saneringswerkzaamheden en het leveren van ophoog- en industriezand. PROJECTGROEP Voor het in kaart brengen van de CO 2- footprint is de volgende projectgroep opgesteld: Tjeerd Haarsma Jan Vogel Douwe de Jong Bedrijfsleider Bedrijfsleider / KAM coordinator Extern adviseur PraKtima ORGANISATORISCHE GRENS Het reglement stelt: de organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. A-aanbieders zijn hierbij de aanbieders die samen verantwoordelijk zijn voor 80% van de inkoopomzet van het bedrijf. De C-aanbieders zijn bedrijven die een zeggenschapsrelatie met het bedrijf hebben. Het GreenHouse Gas protocol (hierna GHG) geeft twee methoden voor het bepalen van de organisatorische grens zodat deze voldoet aan bovenstaande voorwaarde: de financial control approach en de operational control approach (vrij vertaald: gebaseerd op de omzet of op het operationele vlak van het bedrijf). In dit geval zijn de grenzen bepaald op grond van het operationele vlak van het bedrijf. Hieronder vallen de volgende onderdelen van de Haarsma Groep: - Infra & Milieu - Beton & Industriebouw - Infra Beheer - Transport - Kraanverhuur

5 3. CO 2 -reductie scope 1. In scope 1 wordt er gekeken naar de reductiedoelstellingen ten aanzien van het verbruik van brandstoffen met betrekking tot bedrijfsauto s en materieel. Het wagenpark is verantwoordelijk voor een kleine 97% van de totale CO 2 uitstoot en de verwachting is dat hier de grootste bijdrage aan reductie te bereiken is. Tevens wordt er gekeken naar het verbruik betreffende koel- en verwarmingsinstallaties. Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. WAGENPARK Doelstelling voor de CO₂ uitstoot op het materieel en wagenpark aan het einde van 2017 een reductie te behalen van 3,6 % op de totale uitstoot t.o.v. het referentiejaar De grootste CO₂ uitstoot wordt veroorzaakt door het materieel. Hieronder in de diagram is de verdeling te zien tussen het verbruik van diesel door het materieel, vrachtwagens en personenauto s 11,7% 22,1% 66,2% Materieel Vrachtwagens personenautos Diagram 1 brandstofverbruik wagenpark 2012 In totaal is er liter diesel verbruikt door het materieel en de bedrijfsauto s binnen de Haarsma Groep. Het brandstofverbruik van het materieel is berekent aan de hand van het gemiddelde uurverbruik en de registratie van het aantal draaiuren. Dat van de vrachtwagens wordt bijgehouden door de tankbonnen en van de bedrijfsautos door het gemiddelde verbruik en de kilometerregistratie. Deze registraties geven een goed beeld van het totale brandstofverbruik en zullen de komende jaren worden gebruikt in de verschillende overlegvormen voor het optimalisteren van het brandstofverbruik van het wagenpark. Concreet betekent dat voortdurend onder de aandacht houden van nauwkeurige registratie, vergelijking met normverbruiken, aandacht voor bewust gebruik en waar mogelijk bijsturen.

6 TYPE BESTEL- EN PERSONENAUTO S In 2012 reden 12 personenauto s en 22 bestelwagens onder de vlag van de Haarsma Groep. Geen van de auto s behoort tot de hybride middenklasse. Verdeling energielabels wagenpark 2012 D 0% E 4% F 4% G 14% C 32% A 18% B 28% REDUCTIEMAATREGEL ENERGIELABEL AUTO S VAN DE ZAAK EN BEDRIJFSAUTO S Door bij de aanschaf of het vernieuwen van het wagenpark rekening te houden met verschillende selectiecriteria als randvoorwaarden kan de CO₂ uitstoot worden verlaagd. Bij het uitzoeken van een nieuwe personenauto dient deze qua energielabel hoger te zijn aangemerkt als de vorige auto. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er van een energielabel C naar een energielabel B wordt overgegaan. Hier is ten aanzien van het referentiejaar winst op te boeken. Als er wordt gekeken naar de bestelauto s kan hier dezelfde conclusie worden getrokken. Binnen de Haarsma Groep is geen vaste vervangdatum voor de bedrijfsauto s. Qua CO₂ uitstoot zorgen de bedrijfsauto s voor een hoge CO₂ uitstoot per gereden kilometer. Hier zal bij de vervanging rekening gehouden moeten worden. Aan de hand van een kosten baten analyse zal bekeken worden voor welke bedrijfsauto s er gekozen worden.

7 HET NIEUWE RIJDEN en DRAAIEN Het opleiden en trainen van de medewerkers in de aspecten van veilig en bewust omgaan met het voertuig en materieel zal leiden tot een significante verbeteringen van het brandstofverbruik. Voor voertuigen zoals personenauto s of bedrijvenvoertuigen is de training het nieuwe rijden ontwikkeld. Een dergelijke opleiding is ook ontwikkeld voor het werken met materieel het nieuwe draaien. Deze trainingen geven niet alleen reductie van de CO₂ uitstoot maar tevens een directe kostenbesparing. Een belangrijk onderdeel van het geheel is de betrokkenheid van de medewerkers. Doormiddel van bijeenkomsten en interne overleggen wordt de betrokkenheid bij de medewerkers periodiek gestimuleerd. OPTIMALISEREN LOGISTIEK Door continue optimalisatie van de logistieke planning met leveranciers en onderaannemers is het mogelijk om het aantal transportkilometers te reduceren. Daarbij is het van belang om duidelijk en helder samen te werken met de leveranciers en onderaannemers. Ook de inzet van werknemers, leveranciers en onderaannemers die dichter bij de project locaties zijn gelegen dragen bij aan het reduceren van de transportbewegingen en tegelijkertijd het verminderen van de CO₂ uitstoot. AIRCO- EN GAS VERBRUIK Bewustwording van de medewerkers is een belangrijk onderdeel om het airco en gas verbruik te reduceren. Het aandeel van de airco s in de totale CO 2 uitstoot is 0,1%, de reductie hiervan zal een nihil effect hebben op de totale reductie. Ook het gasverbruik heeft een minimaal aandeel van 0,5% op de totale uitstoot, toch zal twee keer per jaar een bijeenkomst worden georganiseerd waar de stand van zaken betreffende bewustwording wordt gecommuniceerd. Door halfjaarlijks te monitoren kan er tijdig worden bijgestuurd om zo aan de doelstelling te voldoen.

8 4. ENERGIE EN CO₂-REDUCTIE SCOPE 2 4. Energie en CO 2 -reductie scope 2. In scope 2 wordt er gekeken naar de reductie doelstellingen ten aanzien van het verbruik van elektriciteit. Hieronder zullen de doelstellingen verder worden geformuleerd. GROENE STROOM In het jaar 2014 zal de mogelijke worden onderzocht of het mogelijk is groenestroom af te nemen. Overschakeling naar groene stroom verkregen door windenergie geeft een reductie in de CO 2 emissie van 1,3 % ten opzichte van de totale uitstoot in het referentiejaar. Hierbij wordt als voorwaarde gehanteerd dat de leverancier SMK gecertificeerd is. Dit is een keurmerk voor duurzamere producten en diensten, echter beschikken maar weinig leveranciers over dit certificaat. Tijdens ht onderzoek zal een kosten baten analyse gemaakt worden bij de afweging van een leverancier die in het bezit is van het SMK-certificaat. REDUCTIE ELEKTRAVERBRUIK Het elektriciteitsverbruik van de Haarsma Groep heeft een aandeel van 2 % in de totale CO₂ uitstoot. Dit is relatief klein aandeel, echter zoals aangegeven is door de overschakeling naar groene stroom een hoge reductie te behalen. Het gebruik van gas voor de keetverwarming op de projectplaatsen is eveneens een relatief snelle reductiemaatregel. Daarnaast zal de komende jaren een energieadvies worden opgesteld ten behoeve van het verminderen van het verbruik aan elektriciteit maar ook aan gas. Dit geeft inzicht in het verbruik ten opzichte van het branche gemiddelde en levert mogelijk een reductie van de CO 2 emissie op en daarnaast tevens een kostenbesparing. Verder zal het personeel twee keer per jaar op de hoogte worden gehouden van reductiedoelstellingen en de bewustwording betreffende het elektriciteitsverbruik. OVERIGE Als Haarsma Groep zijn wij er van overtuigd dat het veelal onder de aandacht brengen van de CO₂ reductie kan leiden tot reductie. Dit heeft effect op alle fronten, zoals het aan- en uitdoen van de verlichting verminderen van het papier verbruik en het gebruik van elektrische apparaten. Het kwantitatieve effect van deze maatregelen en bewustwording is niet direct aan te geven, maar zal op langere termijn zeker effect opleveren met betrekking tot reductie van de CO₂ uitstoot.

9 5. Overzicht reductiedoelstellingen.reductie DOELSTELLINGEN In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de in hoofdstuk 3 en 4 genoemde kwantitatieve reductie doelstellingen met betrekking tot de CO₂ uitstoot. Hierin is tevens aangeven welk aandeel de bedrijfseigenactiviteiten in scope 1 en 2 hebben in de totale uitstoot van de Haarsma Groep. De doelstelling is het realiseren van een CO 2 reductie in 2017 van 5% ten opzichte van de totale CO 2 emissie in het referentie jaar Daarnaast is deze doelstelling gerelateerd aan de omzet in het referentie jaar, zodat de gerealiseerde reductie gecorrigeerd naar de omzet vergeleken kan worden met het referentie jaar. In onderstaande tabel is voor iedere reductiemaatregel de verwachtte bijdrage hierin aangegeven. Reductiemaatregelen CO 2 emissie 2012 (ref) CO 2 emissie 2017 Scope 1 Totaal (ton) Aandeel (%) Reductie doelstelling Reductie (ton) 1.1 Brandstofverbruik wagenpark 1627,1 97,0 3,6% 60,0 1.2 Gasverbruik vestiging 8,1 0,5 0,1% 1,6 1.3 Airco & koeling 1,6 0,1 0,0% 0,0 Scope 2 Totaal Scope ,8 97,6 2.1 Groene stroom 1,2% 20,0 2.2 Elektriciteitsverbruik 32,8 2,0 0,1% 1,1 2.3 Vliegreizen 0,0 0,0 0,0% 0,0 2.4 Zakelijk gebruik privé auto s 8,1 0,5 0,1% 1,1 Totaal Scope 2 40,9 2,4 Totaal 1677, ,0% 83,9

10 5. DIRECTIEVERKLARIN 6. Directieverklaring. Hierbij verklaart de directie van de Haarsma Groep B.V., vertegenwoordigd door de heer U. Haarsma, dat zij het eens is met en achter de doelstellingen staat, zoals beschreven in dit rapport. Voor akkoord: U. Haarsma Directeur Haarsma Groep B.V. 11

Handboek Samen zorgen voor minder CO2

Handboek Samen zorgen voor minder CO2 3.B.2 Handboek Samen zorgen voor minder CO2 Aqualectra Aqualectra Flemingstraat 48 NL 1704 SL Heerhugowaard Postbus 9 1700 AA Heerhugowaard Tel: 072 576 1800 Fax: 072 574 1095 E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl

Nadere informatie

Ketenanalyse Virtualisatie

Ketenanalyse Virtualisatie Ketenanalyse Virtualisatie Auteur: F. A. van der Wind Consultant Atos Gecontroleerd door: A. Boss Consultant Atos Becommentarieerd door: K. van den Berg Consultant Primum Goedgekeurd door: J. van Rooy

Nadere informatie

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen

MVO VerslaG 2010. duurzaam ondernemen doen we samen MVO VerslaG 2010 duurzaam ondernemen doen we samen 3 Inhoudsopgave boeve afbouw naar mvo We zetten ons al jaren in om Maatschappelijk Verantwoord te Ondernemen (MVO). Dit jaar zetten we MVO concreet op

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Meer producten, minder energie

Meer producten, minder energie Windesheimreeks kennis en onderzoek Lectoraat Kunststoftechnologie Windesheimreeks kennis en onderzoek Samenvatting Het SIA/RAAK-project is samen met elf deelnemende bedrijven door het Lectoraat Kunststoftechnologie

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Evenementen onderzoek 2012

Evenementen onderzoek 2012 Evenementen onderzoek 2012 Recente markt- en marketingontwikkelingen voor professionele aanbieders op de markt voor zakelijke en personeelsevenementen NIDAP Oktober 2012 Introductie Introductie Voor u

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME

Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME Transitiescan 2014 door de BDO Branchegroep Zorg ZORG ÉN OPTIMISME STAGNATIE DREIGT, ALERTHEID BLIJFT GEBODEN 'Zijn Nederlandse zorginstellingen klaar voor de aangekondigde transities in de zorgsector?'

Nadere informatie

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t

A 1. Vervoermanagement met bedrijven. I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t A 1 2 3 I n f o M i l > D u u r z a m e o n t w i k k e l i n g > V e r v o e r m a n a g e m e n t Vervoermanagement met bedrijven Algemene maatregelen voor het beperken van milieubelasting tgv personen-

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid

Energiebesparing in bestaand vastgoed. Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Energiebesparing in bestaand vastgoed Energiezuinige gebouwen worden de norm door wensen vastgoedgebruikers en regelgeving overheid Colofon en contactgegevens Auteur Thijs Geijer ING Economisch Bureau

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES

ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl ELEKTRICITEITS- BESPARING ALS ALTERNATIEF VOOR DE BOUW VAN NIEUWE CENTRALES tel +31 (0)30 280

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie

Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Seniorenhuisvesting vormt brandstof voor economie Inhoudsopgave Managementsamenvatting 5 1. Inleiding 10 2. Regeer- en zorgakkoord 11 2.1 Maatregelen uit regeer- en zorgakkoord met betrekking tot de AWBZ

Nadere informatie

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener

Leuker kunnen we het niet maken, wel groener CE CE Oplossingen voor milieu, Oplossingen economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 150 150 150 fax:

Nadere informatie

Elektrisch rijden in Nederland

Elektrisch rijden in Nederland Elektrisch rijden in Nederland Is 1 miljoen elektrische auto s in 2025 haalbaar? Profielwerkstuk over de ontwikkeling van de elektrische auto in Nederland Door: Anna Kampen en Folkert de Meer Profiel:

Nadere informatie

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat?

EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10. Kabels en leidingen detecteren zonder graven. Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder graven Waartoe zijn innovatieve detectiebedrijven in staat? EINDRAPPORT O10_ER_11_47157 O10 Kabels en leidingen detecteren zonder

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie