AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming van diensten VOORWERP VAN DE OPDRACHT: Aanstellen van een externe projectbegeleider voor de groepsaankoop van 100% groene elektrische stroom en gas voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen PLAATS VAN UITVOERING: *** REFERENTIENUMMER OPDRACHT: INT 11/022 CONTACTPERSOON EN -GEGEVENS: Guido Lommaert tel UITERSTE DATUM EN TIJDSTIP VOOR INDIENING OFFERTES: *** ADRES VOOR INDIENING OFFERTES: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 lokaal Antwerpen AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN: Art *** Inhoudstafel Pagina 1 van 16

2 1 ADMINISTRATIEF LUIK BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Gunningswijze Voorwerp van de opdracht...3 Classificatie...3 Beschrijving van de diensten Informatiesessie Toepasselijke wettelijke bepalingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen...4 Bijkomende prestaties...4 Contractuele voorwaarden...4 Vertrouwelijkheid Indiening van de offertes Vorm en inhoud van de offerte (art 89 en 90 KB 08/01/1996 ) Selectiecriteria Prijsvaststelling (art. 86 KB 08/01/1996) Prijsopgave (art. 100 KB 08/01/1996) Gunningscriteria (art 115 KB 08/01/1996) Gestanddoeningstermijn (art 116 KB 08/01/1996) BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten (art 2 KB 26/09/1996) Leidend ambtenaar (art 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Borgtocht (art 5 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Prijsherziening (art 13 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Betaling van de diensten (art 15 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Oplevering (art 19 1 en art 74 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art 20 en art 75 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Hoeveelheden (art 69 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Uitvoeringstermijnen (art 69 3 en 4 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Dienstverleningsplaats (art 70 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) TECHNISCH LUIK DOEL VAN DE OPDRACHT Toelichting Relatie tussen participant/inwoner en de provincie Doelgroep Verzamelen van de persoonsgegevens Leveranciers van elektriciteit Leveringscontract van de kandidaat-leveranciers Communicatie Website Groen infonummer +personeelsaanwezigheid in provinciehuis Gebruikersgroepen Interne projectwerkgroep Taken externe dienstverlener Eindevaluatierapport BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER...14 Pagina 2 van 16

3 1 ADMINISTRATIEF LUIK 1.1 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Voor bijkomende informatie en vragen betreffende deze gunningsprocedure kan u contact opnemen met: Guido Lommaert Tel Gunningswijze De gunning van deze overheidsopdracht gebeurt via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Voorwerp van de opdracht Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten CPV code: Beschrijving van de diensten De Provincie Antwerpen zoekt een dienstverlener die een samenaankoop groene elektriciteit en gas kan organiseren. De opdracht heeft een duurtijd van drie jaar. Ze vangt aan met de campagne die in juli 2011 van start gaat Elk jaar zal een evaluatie gemaakt worden van de voorbije campagne en zal beslist worden of er een nieuwe campagne georganiseerd wordt. De opdracht zal bijgevolg bestaan uit één, twee of drie samenaankopen Informatiesessie Niet van toepassing Indien in de periode voor indiening van de offertes door kandidaten relevante vragen worden gesteld, zal het antwoord bezorgd worden aan alle kandidaten. Pagina 3 van 16

4 1.1.5 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds in werking getreden - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlagen de algemene aannemingsvoorwaarden en alle latere aanvullingen en wijzigingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen Bijkomende prestaties Krachtens artikel 17, 2, 2,b van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, behoudt de Provincie Antwerpen zich de mogelijkheid voor om extra prestaties van soortgelijke aard te bestellen. Contractuele voorwaarden Met de overhandiging van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze worden vermeld in een of meerdere bijlagen van zijn offerte. Door het indienen van een offerte verbinden de inschrijvers zich ertoe de bepalingen van onderhavig bestek na te leven. Vertrouwelijkheid Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich niet alleen tot het meest absolute beroepsgeheim, maar ook tot neutraliteit en uiterste discretie ten overstaan van het personeel van het bestuur. Alle inlichtingen en documenten toevertrouwd aan het personeel van de inschrijver, evenals alle vergaderingen waaraan hij deelneemt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Inbreuken op deze bepaling kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, onverminderd strafrechtelijke en burgerlijke rechtsgedingen Indiening van de offertes De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres voor indiening van offertes zoals opgegeven op het voorblad van dit bestek. De uiterste datum en tijdstip voor indiening van de offertes zijn opgegeven op het voorblad van dit bestek. De offerte wordt in een blanco definitief gesloten omslag gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de uiterste datum voor indiening van offertes - de verwijzing naar het besteknummer en het voorwerp van de opdracht Pagina 4 van 16

5 De offerte die per post wordt verzonden wordt in een tweede blanco definitief gesloten omslag gestoken met de vermelding - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de verwijzing naar het besteknummer en het voorwerp van de opdracht - OFFERTE NIET OPENEN Vorm en inhoud van de offerte (art 89 en 90 KB 08/01/1996 ) De inschrijver maakt zijn offerte op op de bij het bestek horende formulieren. Deze formulieren vindt u in deel 3, bij de bijlagen bij dit bestek. De offerte wordt in één exemplaar op papier ingediend (origineel) Op elke offerte die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver op document de volgende verklaring vermelden. Ik, ondergetekende.., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op De documenten moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. Het bewijs van de handtekeningsbevoegdheid van deze persoon moet bij de offerte worden bijgevoegd. De offerte dient de vorm te hebben die hierna wordt beschreven. Elk deel dient gescheiden te worden door middel van een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De inschrijver dient zijn offerte als volgt in te delen: Deel 1: documenten met betrekking tot offerteformulier, handtekenbevoegdheid en inventaris o offerteformulier o documenten betreffende de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar Deel 2 : documenten met betrekking tot het eerste gunningscriterium : visie o Een beschrijving van de visie van de inschrijver op alle aspecten van het project. o De visie kan worden verduidelijkt en geconcretiseerd door verwijzing naar gerealiseerde projecten. De inschrijver dient expliciet aan te geven in welk aspect of onderdeel deze projecten kenmerken en oplossingen bevatten die de visie op de huidige opgave illustreren Deel 3 : documenten met betrekking tot het tweede gunningscriterium : prijs o De kostprijs bestaat uit een forfaitaire prijs aan te rekenen aan de Provincie voor de dienstverlening als externe begeleider Deel 4 : documenten met betrekking tot het derde gunningscriterium : compensatiebedrag o Compensatiebedrag voor marketing per individueel contract dat tot stand komt ten gevolge van de actie Groepsaankoop 100% groene stroom en gas. o De dienstverlener geeft het bedrag op dat hij zal ontvangen van de winnende energieleveranciers van deze groepsaankoop voor het aanleveren van één individuele residentiële klant met laagspanningstarief (eventueel met gasaansluiting). Deze vergoeding vertegenwoordigt het compensatiebedrag van de leveranciers aan de externe dienstverlener voor de inspanning die wordt gedaan voor het aanleveren van de nieuwe of te behouden klant. De energieleverancier stelt dit bedrag ter beschikking als compensatie voor de marketing die gevoerd werd. o Het opgegeven bedrag komt volledig ten voordele van de externe dienstverlener. Pagina 5 van 16

6 1.1.9 Selectiecriteria De selectie van de kandidaten werd reeds in een eerdere fase van deze overheidsopdracht uitgevoerd Prijsvaststelling (art. 86 KB 08/01/1996) Wat de prijsbepaling betreft wordt deze opdracht aangezien als een offerte voor een globale prijs, bestaande uit een forfaitaire prijs voor het geheel van de dienstverlening aan de Provincie en een forfaitair bedrag per individueel contract dat tot stand komt ten gevolge van de groepsaankoop, aangerekend aan de energieleverancier als compensatie voor de gevoerde marketing Prijsopgave (art. 100 KB 08/01/1996) Alle kosten en heffingen welke de opdracht belasten met uitzondering van de btw vallen ten laste van de dienstverlener en worden verondersteld te zijn inbegrepen in de globale prijzen en de eenheidsprijzen van de opdracht. De prijzen worden verplicht in euro opgegeven tot op twee cijfers na de komma Gunningscriteria (art 115 KB 08/01/1996) De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte op basis van volgende gunningscriteria. De gunningscriteria zijn, met een gelijk gewicht : 1. Visie De helderheid en de ernst van de visie van de dienstverlener op het uit te voeren project, zoals dit blijkt uit de verwoording van zijn visie 2. Kostprijs Wordt beoordeeld op basis van het forfaitair offertebedrag 3. Compensatiebedrag voor marketing De billijkheid van het compensatiebedrag Gestanddoeningstermijn (art 116 KB 08/01/1996) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste datum voor opening van de offertes. Pagina 6 van 16

7 1.2 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten (art 2 KB 26/09/1996) Leidend ambtenaar (art 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De leidend ambtenaar is het departementhoofd Logistiek van de Provincie Antwerpen Borgtocht (art 5 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van de forfaitaire prijs aangerekend aan de Provincie voor één campagne. De borgtocht zal volledig vrijgegeven worden na aanvaarding van het eindevaluatierapport van de laatste campagne (2013) Prijsherziening (art 13 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Betaling van de diensten (art 15 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De diensten kunnen pas gefactureerd worden na verstrekte en aanvaarde diensten. Voor de kostprijs wordt de overeenkomst tussen de provincie en de dienstverlener als een resultaatsverbintenis beschouwd. In zijn eindevaluatierapport moet een minimale contractafsluiting van 25% van de oorspronkelijke inschrijvers kunnen worden aangetoond. De uitbetaling van de forfaitaire vergoeding geschiedt pas na de goedkeuring door de deputatie van het eindevaluatierapport (met contractafsluiting van 25%) opgemaakt door de externe dienstverlener tegen voorlegging van een ondertekende en gedagtekende factuur in drievoud Oplevering (art 19 1 en art 74 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt door de (niet) goedkeuring door de deputatie van het eindevaluatieverslag, dat door de dienstverlener werd opgemaakt Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art 20 en art 75 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Hoeveelheden (art 69 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Uitvoeringstermijnen (art 69 3 en 4 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Indicatieve planning Termijnen fase : Uitnodiging en afspraken met alle stroomleveranciers Binnen de 10 werkdagen na eerste deelname aan de projectwerkgroep. Termijnen fase : Oproep aan alle residentiële verbruikers Pagina 7 van 16

8 Binnen de 10 werkdagen na de uitnodiging aan alle stroomleveranciers: een oproep aan alle residentiële verbruikers van elektriciteit om te participeren aan deze actie groepsaankoop 100% groene stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen wordt aan de projectwerkgroep voorgelegd. Termijnen fase : Inschrijvingsperiode Binnen de 10 werkdagen na de validering van het ontwerp van de oproep aan alle residentiële verbruikers door de projectwerkgroep start de inschrijvingsperiode via de website en de deelnemende gemeentebesturen met ondersteuning van het groen telefoonnummer. De inschrijvingsperiode duurt minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden. Termijnen fase : Verzamelen en verwerken van relevante gegevens van de kandidaat participanten aan de groepsaankoop Binnen de 5 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode worden alle relevante gegevens verwerkt en eventueel ingedeeld in verschillende verbruikersprofielen door screening van de bestaande energiecontracten. Binnen de 5 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode: Statistische gegevens uit de actie worden voorgelegd aan de energieleveranciers om gunstige prijzen te bekomen. Termijnen fase : Opmaak rapport beoordeling van de kandidaat-leveranciers Binnen de 10 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode: het rapport betreffende de beoordeling van de kandidaat-leveranciers voor de opgestelde verbruikersgroepen wordt voorgelegd aan alle leden van de projectwerkgroep. Termijnen fase : Contracten tussen leveranciers en kandidaat-inschrijvers. 10 werkdagen na de validering van het rapport betreffende de beoordeling van de kandidaat leveranciers door de projectwerkgroep kunnen de eerste contracten tussen de leveranciers en kandidaat-inschrijvers tot stand komen. Termijnen fase : opmaak van het eindevaluatierapport 60 werkdagen nadat de eerste contracten tussen de leveranciers en de kandidaatinschrijvers zijn tot stand gekomen, wordt een eindevaluatierapport opgemaakt en aan de provincie Antwerpen bezorgd Dienstverleningsplaats (art 70 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Pagina 8 van 16

9 TECHNISCH LUIK Samenaankoop. De provincie Antwerpen zoekt een dienstverlener die een samenaankoop groene elektriciteit en gas kan organiseren. Onder een samenaankoop wordt het volgende verstaan: - Een inschrijvingsperiode waarin inwoners van de provincie Antwerpen zich vrijblijvend kunnen inschrijven voor de samenaankoop - Een online anonieme veiling van het standaardcontract - Het opmaken van een gepersonaliseerd aanbod voor elke inschrijver - Een beslissingsperiode waarin elke inschrijver beslist om al dan niet deel te nemen - Een nazorgperiode waarin de overstap kwalitatief begeleid wordt 2.1 DOEL VAN DE OPDRACHT Inwoners van de provincie Antwerpen helpen bij het afsluiten van een goedkoop, transparant, betrouwbaar leveringscontract voor 100% groene elektrische stroom eventueel aangevuld met gas. Het bestuur kiest voor deze groepsaankoop voor de levering van 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Voor de definitie van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve wkk wordt verwezen naar de besluiten van de federale overheid en de Vlaamse Regering, in bijzonderheid het Decreet van 17 juli 2000 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt, het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 inzake de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties Toelichting Het provinciebestuur van Antwerpen heeft beslist een gemeenschappelijke aankoop van groene elektrische stroom, eventueel aangevuld met gas voor inwoners van de provincie Antwerpen te organiseren. De gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit betreft de aankoop van 100% groene stroom en gas Relatie tussen participant/inwoner en de provincie De provincie Antwerpen én de betrokken consultant hebben enkel een coördinerende, stimulerende en adviserende rol en op geen enkel moment ontstaat een contractuele relatie tussen participant/inwoner en de provincie, noch tussen een energieleverancier en de provincie. Het afsluiten van het leveringscontract is een zaak tussen participant/inwoner en de energieleverancier Doelgroep Alle particuliere gebruikers van de provincie Antwerpen die minstens één afnamepunt voor elektriciteit hebben op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Pagina 9 van 16

10 Enkel laagspanningspunten kunnen worden opgenomen in de groepsaankoop. Uitgesloten van de doelgroep zijn: alle bedrijven en rechtspersonen anders dan de particuliere gebruiker; alle particuliere gebruikers die hun domicilie niet in het Vlaamse Gewest hebben; de residentiële klanten die genieten van een specifiek sociaal tarief Verzamelen van de persoonsgegevens Bij de elektronische verwerking van de persoonsgegevens moeten de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992) en het uitvoeringsbesluit (KB van 13 februari 2001) strikt worden nageleefd! De verzamelde persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden voor deze specifieke actie van groepsaankoop en mogen onder geen enkel beding gebruikt worden voor andere commerciële of promotionele activiteiten buiten deze actie Leveranciers van elektriciteit In de vrijgemaakte markt is de levering of verkoop van elektriciteit en gas een concurrentiële activiteit. Om elektriciteit en gas te leveren hebben leveranciers een leveringsvergunning nodig van de VREG. Gelet op de doelstelling is het noodzakelijk dat vooraf duidelijk gecommuniceerd wordt met de stroomleveranciers. De geselecteerde dienstverlener is er toe gehouden om alle stroomleveranciers die een door de VREG erkende leveringsvergunning hebben, uit te nodigen. De aanbestedende overheid zal hiervan bewijs eisen. De leverancier blijft een normale service aan de eindgebruikers leveren, zoals telefonische contactmogelijkheden voor de deelnemers aan de groepsaankoop en duidelijk klantgerichte communicatie Leveringscontract van de kandidaat-leveranciers Het leveringscontract van de kandidaat-leveranciers moet noodzakelijkerwijs volgende kenmerken hebben: individueel contract tussen leverancier en participant/inwoner 100 % groene stroom bewezen transparante doorrekening van transport, distributie en taksen energieprijs in 1 jaar vast tarief energieprijs per soort van aansluiting/metering (enkelvoudig, nacht, etc.) moet goedkoper zijn dan op dat ogenblik gekende standaard leverancier graduele korting die toeneemt i.f.v. het aantal participanten. startdatum contract : verschillend per participant/inwoner looptijd van 1 jaar Communicatie Op alle communicatie met betrekking tot het project zal het logo van de Provincie Antwerpen worden vermeld met de mededeling Op initiatief en met de steun van de provincie Antwerpen. Het communiceren van de opstart van het project naar haar inwoners gebeurt door de Provincie Antwerpen en de participerende gemeentebesturen. Zij zullen hiertoe hun eigen diensten of een extern communicatiebureau de opdracht geven. Het geselecteerde consultancy bureau zal Pagina 10 van 16

11 echter instaan voor het aangeven van de inhoud van deze communicatie. Hij zal elke communicatie ook op haar correctheid controleren. Het geselecteerde consultancy bureau zal de communicatie naar de leveranciers verzorgen Website De inschrijving voor de participant/inwoner zal enkel via een website gebeuren. Deze website moet rechtstreeks met gelinkt kunnen worden. Deze webpagina moet de initiatiefnemers zoals provincie Antwerpen en de participerende gemeenten vermelden. Verder is de lay-out van deze website gebaseerd op de lay-out van De website geeft toelichting bij het project en voorziet in een webapplicatie/deelnemingsformulier waarbij de participant/inwoner alle nodige gegevens kan ingeven (naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, EANnr. van de aansluiting, soort metering, meest recent beschikbare verbruiksgegevens, (eventueel) einddatum huidig contract, (eventueel huidige leverancier). De website zal eenvoudig toegankelijk moeten zijn en op een heldere manier aan de geïnteresseerde participant alle informatie weergeven en opvragen over : De defaultleverancier van de participant De huidige leverancier en het bestaan van een contract met de einddatum van dit contract De gevolgen/schadevergoeding bij niet correcte weergave van bestaande contractgegevens De aard van de te leveren stroom : 100 % groen De garantie dat de aangeboden tarieven goedkoper zullen zijn dan de standaard markttarieven van het ogenblik voor 1 jaar vast tarief. De mededeling dat de marktprijzen volatiel zijn en tijdens de duur van de overeenkomst kunnen schommelen. De website dient online te blijven gedurende volgende periodes : 2 maanden gedurende de inschrijvingsperiode 3 maanden na het sluiten van de inschrijvingsperiode waarbij enerzijds wordt toegelicht wat er verder gebeurt inzake administratie en facturatie en anderzijds de resultaten van het project worden gecommuniceerd. De website moet voldoen aan een reeks bepalingen van de Wet betreffende de Handelspraktijken en de Bescherming en Voorlichting van de Consument (Wet van 14 juli 1991) onder meer met betrekking tot de wettelijke informatieverplichtingen en de regels op de verkoop op afstand Groen infonummer +personeelsaanwezigheid in provinciehuis De dienstverlener zal gedurende de hele inschrijvingsperiode en tot drie maanden na het afsluiten van de inschrijving via een gratis groen telefoonnummer tijdens de kantooruren beschikbaar zijn voor geïnteresseerde inwoners. Via dit nummer zal de dienstverlener de geïnteresseerden grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier op de website. Met een tweede parallelnummer dat de dienstverlener ter beschikking stelt van de participerende gemeentebesturen zal de dienstverlener deze grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier op de website. De dienstverlener zal een eigen personeelslid afvaardigen naar het provinciehuis. Dit personeelslid zal de eerstelijnsopvolging doen van alle telefoon- en mailverkeer omtrent de samenaankoop. De aanwezigheid van het personeelslid wordt gevraagd vanaf het begin van de inschrijvingsperiode tot 10 dagen na de veiling. Pagina 11 van 16

12 Gebruikersgroepen De dienstverlener onderzoekt of de particuliere inschrijvers op basis van het volume van de verbruiken en de indeling van enkel dagmeter, dag-/nachtmeter of meter excl. nacht in verschillende verbruikersprofielen op te delen zijn. Een voorstel van het voordeligste contract/leverancier per gebruikersprofiel door de dienstverlener opgesteld, moet mogelijk zijn Interne projectwerkgroep Deze projectwerkgroep wordt voorgezeten door de initiatiefnemende gedeputeerde en bestaat uit medewerkers van verschillende diensten. Communicatie van de werkgroep verloopt in functie van de voortgang van het project. Taken van de projectwerkgroep: Denktank met betrekking tot alle aspecten van het project Behandelen van juridische, communicatieve en technisch inhoudelijke aspecten van het project Valideert de verschillende stappen die worden genomen om de externe projectbegeleider aan te trekken Formuleert het advies voor de deputatie voor de aanduiding van de externe begeleider Volgt de taken van de externe projectbegeleider op Sturing en bijsturing van het project Feedback en evaluatiemomenten Verleent bijstand bij knelpunten en problemen die zich voordoen en neemt hierin een beslissing Taken externe dienstverlener De externe dienstverlener is belast met de begeleiding van de actie groepsaankoop 100% groene stroom, eventueel aangevuld met gas voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen zoals beschreven in de onderhavige opdracht. Taken van de externe dienstverlener: bijwonen van alle vergaderingen van de projectwerkgroep een coördinerende, stimulerende en adviserende rol vooraf duidelijke afspraken met de energieleveranciers opstellen van voordelige/gunstige gestandaardiseerde leveringscontracten voor de residentiële klanten opstellen van een oproep aan alle residentiële verbruikers van elektriciteit om te participeren aan deze actie groepsaankoop 100% groene stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen instaan voor de inhoud van de communicatie met terugkoppeling aan de werkgroep communicatie op haar correctheid controleren inhoudelijk toelichten van het project aan de participerende gemeentebesturen geïnteresseerde inwoners grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier verzamelen, verwerken en correct bezorgen van de relevante gegevens van de participanten het technisch opbouwen en ondersteunen van de website van dit project het verwerken van de gegevens die worden ingebracht op de website van dit project Pagina 12 van 16

13 screenen van de bestaande contracten voorstellen formuleren voor de overgang naar de nieuwe contracten die zo gunstig mogelijk zijn voor de afnemers van 100% groene stroom opmaak van een rapport waaruit de beoordeling van de kandidaatleveranciers voor de opgestelde verbruikersgroepen blijkt en dit rapport voorleggen aan de projectwerkgroep vanaf de twee weken nadat dit rapport door de projectwerkgroep werd gevalideerd kunnen de eerste contracten tussen leveranciers en kandidaatinschrijvers tot stand komen. de dienstverlener is verantwoordelijk om voldoende informatie te verschaffen aan de residentiële klanten indien deze zich kandideerden voor de groepsaankoop maar niet voldoen aan de criteria gesteld in deze groepsaankoop. gedurende de hele inschrijvingsperiode en tot drie maanden na het afsluiten van de inschrijving bereikbaar zijn via een gratis groen telefoonnummer participerende gemeenten bijstaan en volledig informeren over de praktische afhandeling van de procedure om het contract tussen kandidaat inschrijvers en de potentiële leveranciers tot stand te brengen de eindgebruikers voldoende informatie verschaffen om de metergegevens goed in te vullen bij de overgang van de oude naar de nieuwe contracten rapporteren van de stand van zaken van het project naar de projectwerkgroep tijdig signaleren van knelpunten door het samenroepen van de projectwerkgroep opmaak van het eindevaluatierapport Eindevaluatierapport De externe dienstverlener/begeleider maakt binnen de 3 maanden nadat de contracten tussen de winnende energieleverancier en de individuele kandidaat inschrijvers tot stand kwamen en nadat de website en het groen infonummer niet meer operationeel zijn een eindevaluatieverslag op met de door de dienstverlener ondernomen acties tijdens het verloop van de procedure. In zijn eindevaluatierapport moet een minimale contractafsluiting van 25% van de oorspronkelijke inschrijvers kunnen worden aangetoond. Pagina 13 van 16

14 3 BIJLAGEN 3.1 OFFERTEFORMULIER Offerteformulier Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanstellen van een dienstverlener/projectbegeleider voor de groepsaankoop 100% groene elektrische stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen. De firma met als adres van de maatschappelijke zetel: Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer (volledige benaming en rechtsvorm) (straat) (postnr en gemeente) (land) en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (*) (naam) (functie) gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr en gemeente) (land) als inschrijver of gevolmachtigde (bewijs bij te voegen) optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek van de opdracht, tegen de hieronder vermelde prijs van: Pagina 14 van 16

15 FORFAITAIRE INSCHRIJVINGSPRIJS : [in letters en in cijfers in EURO] waarbij de btw dient te worden gevoegd voor een bedrag van: [in letters en in cijfers in EUR] wat een bedrag, inclusief btw, geeft van: [in letters en in cijfers in EUR] COMPENSATIEBEDRAG VOOR MARKETING [in letters en in cijfers in EURO] waarbij de btw dient te worden gevoegd voor een bedrag van: [in letters en in cijfers in EUR] wat een bedrag, inclusief btw, geeft van: [in letters en in cijfers in EUR] In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gesteld overeenkomstig de in het bestek gestelde voorwaarden en termijnen. In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of commerciële geheimen duidelijk aangeduid. Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door overschrijving op: het rekeningnummer IBAN Pagina 15 van 16

16 BIC Alle briefwisseling betreffende de gunning en de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar: (contactpersoon) (straat) (postnr. en gemeente) (telefoon en faxnummer) ( adres) Gedaan: Te op De inschrijver of gevolmachtigde: (naam) (functie) (handtekening) Pagina 16 van 16

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 01. Contracterende partijen. 01.1: Deze overeenkomst wordt gesloten tussen Gekko enerzijds (hierna aangeduid als Gekko en al haar klanten anderzijds. (hierna aangeduid als de klant

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12

Algemene Voorwaarden. 1. Definitie. 2. Kennis van de Algemene Voorwaarden. 3. Toepasselijkheid en bewijs 1 / 12 1. Definitie 1.1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen GuCro v.o.f. (hierna aangeduid als GuCro v.o.f. ) enerzijds en al haar klanten (hierna aangeduid als de klant ) anderzijds. 1.2. De aangestelde,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA

KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA KADEROVEREENKOMST DIENSTEN SCHEDOM NV/SA TUSSEN: De vennootschap naar Belgisch recht, SCHEDOM NV/SA, de de naamloze vennootschap schedom, met maatschappelijke zetel te 3401 Landen, Sint-Lambertusstraat

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINEVERKOOP Binnen de veertien dagen vanaf de dag waarop hij materieel in het bezit komt van het product, heeft de klant-consument het recht de verkoper mee te delen dat hij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN TALES SYSTEMS CVBA 1. ALGEMEEN 1. CONTRACTUELE RELATIE EN PARTIJEN 1.1. De contractuele relatie tussen de Klant en Tales Systems CVBA wordt beheerst door deze Algemene Contractvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

Pagina nummering: 1 / 14

Pagina nummering: 1 / 14 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift IT goederen en/of diensten van welke aard

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0

Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers. Aanvraagformulier Versie 5.0 Vergunningaanvraag voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers 1/22 Aanvraagformulier Versie 5.0 Met dit formulier kan een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie