AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen"

Transcriptie

1 Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen GUNNINGSWIJZE: Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking SOORT OPDRACHT: Overheidsopdracht voor aanneming van diensten VOORWERP VAN DE OPDRACHT: Aanstellen van een externe projectbegeleider voor de groepsaankoop van 100% groene elektrische stroom en gas voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen PLAATS VAN UITVOERING: *** REFERENTIENUMMER OPDRACHT: INT 11/022 CONTACTPERSOON EN -GEGEVENS: Guido Lommaert tel UITERSTE DATUM EN TIJDSTIP VOOR INDIENING OFFERTES: *** ADRES VOOR INDIENING OFFERTES: Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei 22 lokaal Antwerpen AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN: Art *** Inhoudstafel Pagina 1 van 16

2 1 ADMINISTRATIEF LUIK BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Gunningswijze Voorwerp van de opdracht...3 Classificatie...3 Beschrijving van de diensten Informatiesessie Toepasselijke wettelijke bepalingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen...4 Bijkomende prestaties...4 Contractuele voorwaarden...4 Vertrouwelijkheid Indiening van de offertes Vorm en inhoud van de offerte (art 89 en 90 KB 08/01/1996 ) Selectiecriteria Prijsvaststelling (art. 86 KB 08/01/1996) Prijsopgave (art. 100 KB 08/01/1996) Gunningscriteria (art 115 KB 08/01/1996) Gestanddoeningstermijn (art 116 KB 08/01/1996) BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten (art 2 KB 26/09/1996) Leidend ambtenaar (art 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Borgtocht (art 5 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Prijsherziening (art 13 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Betaling van de diensten (art 15 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Oplevering (art 19 1 en art 74 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art 20 en art 75 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Hoeveelheden (art 69 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Uitvoeringstermijnen (art 69 3 en 4 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Dienstverleningsplaats (art 70 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) TECHNISCH LUIK DOEL VAN DE OPDRACHT Toelichting Relatie tussen participant/inwoner en de provincie Doelgroep Verzamelen van de persoonsgegevens Leveranciers van elektriciteit Leveringscontract van de kandidaat-leveranciers Communicatie Website Groen infonummer +personeelsaanwezigheid in provinciehuis Gebruikersgroepen Interne projectwerkgroep Taken externe dienstverlener Eindevaluatierapport BIJLAGEN OFFERTEFORMULIER...14 Pagina 2 van 16

3 1 ADMINISTRATIEF LUIK 1.1 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GUNNING VAN DE OPDRACHT Aanbestedende overheid Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Voor bijkomende informatie en vragen betreffende deze gunningsprocedure kan u contact opnemen met: Guido Lommaert Tel Gunningswijze De gunning van deze overheidsopdracht gebeurt via de onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Voorwerp van de opdracht Classificatie Deze opdracht is een opdracht voor aanneming van diensten CPV code: Beschrijving van de diensten De Provincie Antwerpen zoekt een dienstverlener die een samenaankoop groene elektriciteit en gas kan organiseren. De opdracht heeft een duurtijd van drie jaar. Ze vangt aan met de campagne die in juli 2011 van start gaat Elk jaar zal een evaluatie gemaakt worden van de voorbije campagne en zal beslist worden of er een nieuwe campagne georganiseerd wordt. De opdracht zal bijgevolg bestaan uit één, twee of drie samenaankopen Informatiesessie Niet van toepassing Indien in de periode voor indiening van de offertes door kandidaten relevante vragen worden gesteld, zal het antwoord bezorgd worden aan alle kandidaten. Pagina 3 van 16

4 1.1.5 Toepasselijke wettelijke bepalingen Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: - Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten - Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006, voor zover reeds in werking getreden - KB van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessie voor openbare werken - KB van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en zijn bijlagen de algemene aannemingsvoorwaarden en alle latere aanvullingen en wijzigingen Overige algemeen toepasselijke bepalingen Bijkomende prestaties Krachtens artikel 17, 2, 2,b van de Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, behoudt de Provincie Antwerpen zich de mogelijkheid voor om extra prestaties van soortgelijke aard te bestellen. Contractuele voorwaarden Met de overhandiging van zijn offerte verzaakt de inschrijver automatisch aan zijn algemene of bijzondere verkoopsvoorwaarden, ook als deze worden vermeld in een of meerdere bijlagen van zijn offerte. Door het indienen van een offerte verbinden de inschrijvers zich ertoe de bepalingen van onderhavig bestek na te leven. Vertrouwelijkheid Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich niet alleen tot het meest absolute beroepsgeheim, maar ook tot neutraliteit en uiterste discretie ten overstaan van het personeel van het bestuur. Alle inlichtingen en documenten toevertrouwd aan het personeel van de inschrijver, evenals alle vergaderingen waaraan hij deelneemt worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Inbreuken op deze bepaling kunnen leiden tot de onmiddellijke beëindiging van het contract, onverminderd strafrechtelijke en burgerlijke rechtsgedingen Indiening van de offertes De offertes moeten worden gestuurd naar of ingediend op het adres voor indiening van offertes zoals opgegeven op het voorblad van dit bestek. De uiterste datum en tijdstip voor indiening van de offertes zijn opgegeven op het voorblad van dit bestek. De offerte wordt in een blanco definitief gesloten omslag gestoken met vermelding van: - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de uiterste datum voor indiening van offertes - de verwijzing naar het besteknummer en het voorwerp van de opdracht Pagina 4 van 16

5 De offerte die per post wordt verzonden wordt in een tweede blanco definitief gesloten omslag gestoken met de vermelding - de op het voorblad vermelde adres- en contactgegevens - de verwijzing naar het besteknummer en het voorwerp van de opdracht - OFFERTE NIET OPENEN Vorm en inhoud van de offerte (art 89 en 90 KB 08/01/1996 ) De inschrijver maakt zijn offerte op op de bij het bestek horende formulieren. Deze formulieren vindt u in deel 3, bij de bijlagen bij dit bestek. De offerte wordt in één exemplaar op papier ingediend (origineel) Op elke offerte die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver op document de volgende verklaring vermelden. Ik, ondergetekende.., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende formulier en de inventaris en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op De documenten moeten door de inschrijver of zijn gemachtigde worden ondertekend. Het bewijs van de handtekeningsbevoegdheid van deze persoon moet bij de offerte worden bijgevoegd. De offerte dient de vorm te hebben die hierna wordt beschreven. Elk deel dient gescheiden te worden door middel van een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en inhoudstafel. De inschrijver dient zijn offerte als volgt in te delen: Deel 1: documenten met betrekking tot offerteformulier, handtekenbevoegdheid en inventaris o offerteformulier o documenten betreffende de handtekeningsbevoegdheid van de ondertekenaar Deel 2 : documenten met betrekking tot het eerste gunningscriterium : visie o Een beschrijving van de visie van de inschrijver op alle aspecten van het project. o De visie kan worden verduidelijkt en geconcretiseerd door verwijzing naar gerealiseerde projecten. De inschrijver dient expliciet aan te geven in welk aspect of onderdeel deze projecten kenmerken en oplossingen bevatten die de visie op de huidige opgave illustreren Deel 3 : documenten met betrekking tot het tweede gunningscriterium : prijs o De kostprijs bestaat uit een forfaitaire prijs aan te rekenen aan de Provincie voor de dienstverlening als externe begeleider Deel 4 : documenten met betrekking tot het derde gunningscriterium : compensatiebedrag o Compensatiebedrag voor marketing per individueel contract dat tot stand komt ten gevolge van de actie Groepsaankoop 100% groene stroom en gas. o De dienstverlener geeft het bedrag op dat hij zal ontvangen van de winnende energieleveranciers van deze groepsaankoop voor het aanleveren van één individuele residentiële klant met laagspanningstarief (eventueel met gasaansluiting). Deze vergoeding vertegenwoordigt het compensatiebedrag van de leveranciers aan de externe dienstverlener voor de inspanning die wordt gedaan voor het aanleveren van de nieuwe of te behouden klant. De energieleverancier stelt dit bedrag ter beschikking als compensatie voor de marketing die gevoerd werd. o Het opgegeven bedrag komt volledig ten voordele van de externe dienstverlener. Pagina 5 van 16

6 1.1.9 Selectiecriteria De selectie van de kandidaten werd reeds in een eerdere fase van deze overheidsopdracht uitgevoerd Prijsvaststelling (art. 86 KB 08/01/1996) Wat de prijsbepaling betreft wordt deze opdracht aangezien als een offerte voor een globale prijs, bestaande uit een forfaitaire prijs voor het geheel van de dienstverlening aan de Provincie en een forfaitair bedrag per individueel contract dat tot stand komt ten gevolge van de groepsaankoop, aangerekend aan de energieleverancier als compensatie voor de gevoerde marketing Prijsopgave (art. 100 KB 08/01/1996) Alle kosten en heffingen welke de opdracht belasten met uitzondering van de btw vallen ten laste van de dienstverlener en worden verondersteld te zijn inbegrepen in de globale prijzen en de eenheidsprijzen van de opdracht. De prijzen worden verplicht in euro opgegeven tot op twee cijfers na de komma Gunningscriteria (art 115 KB 08/01/1996) De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige offerte op basis van volgende gunningscriteria. De gunningscriteria zijn, met een gelijk gewicht : 1. Visie De helderheid en de ernst van de visie van de dienstverlener op het uit te voeren project, zoals dit blijkt uit de verwoording van zijn visie 2. Kostprijs Wordt beoordeeld op basis van het forfaitair offertebedrag 3. Compensatiebedrag voor marketing De billijkheid van het compensatiebedrag Gestanddoeningstermijn (art 116 KB 08/01/1996) De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste datum voor opening van de offertes. Pagina 6 van 16

7 1.2 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT Toepasselijke documenten (art 2 KB 26/09/1996) Leidend ambtenaar (art 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De leidend ambtenaar is het departementhoofd Logistiek van de Provincie Antwerpen Borgtocht (art 5 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van de forfaitaire prijs aangerekend aan de Provincie voor één campagne. De borgtocht zal volledig vrijgegeven worden na aanvaarding van het eindevaluatierapport van de laatste campagne (2013) Prijsherziening (art 13 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Op onderhavige opdracht is geen prijsherziening van toepassing Betaling van de diensten (art 15 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De diensten kunnen pas gefactureerd worden na verstrekte en aanvaarde diensten. Voor de kostprijs wordt de overeenkomst tussen de provincie en de dienstverlener als een resultaatsverbintenis beschouwd. In zijn eindevaluatierapport moet een minimale contractafsluiting van 25% van de oorspronkelijke inschrijvers kunnen worden aangetoond. De uitbetaling van de forfaitaire vergoeding geschiedt pas na de goedkeuring door de deputatie van het eindevaluatierapport (met contractafsluiting van 25%) opgemaakt door de externe dienstverlener tegen voorlegging van een ondertekende en gedagtekende factuur in drievoud Oplevering (art 19 1 en art 74 2 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) De oplevering (of weigering van oplevering) van de dienstenopdracht gebeurt door de (niet) goedkeuring door de deputatie van het eindevaluatieverslag, dat door de dienstverlener werd opgemaakt Middelen van optreden van de aanbestedende overheid (art 20 en art 75 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Hoeveelheden (art 69 1 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Uitvoeringstermijnen (art 69 3 en 4 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Indicatieve planning Termijnen fase : Uitnodiging en afspraken met alle stroomleveranciers Binnen de 10 werkdagen na eerste deelname aan de projectwerkgroep. Termijnen fase : Oproep aan alle residentiële verbruikers Pagina 7 van 16

8 Binnen de 10 werkdagen na de uitnodiging aan alle stroomleveranciers: een oproep aan alle residentiële verbruikers van elektriciteit om te participeren aan deze actie groepsaankoop 100% groene stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen wordt aan de projectwerkgroep voorgelegd. Termijnen fase : Inschrijvingsperiode Binnen de 10 werkdagen na de validering van het ontwerp van de oproep aan alle residentiële verbruikers door de projectwerkgroep start de inschrijvingsperiode via de website en de deelnemende gemeentebesturen met ondersteuning van het groen telefoonnummer. De inschrijvingsperiode duurt minimaal 2 maanden en maximaal 3 maanden. Termijnen fase : Verzamelen en verwerken van relevante gegevens van de kandidaat participanten aan de groepsaankoop Binnen de 5 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode worden alle relevante gegevens verwerkt en eventueel ingedeeld in verschillende verbruikersprofielen door screening van de bestaande energiecontracten. Binnen de 5 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode: Statistische gegevens uit de actie worden voorgelegd aan de energieleveranciers om gunstige prijzen te bekomen. Termijnen fase : Opmaak rapport beoordeling van de kandidaat-leveranciers Binnen de 10 werkdagen na de afsluiting van de inschrijvingsperiode: het rapport betreffende de beoordeling van de kandidaat-leveranciers voor de opgestelde verbruikersgroepen wordt voorgelegd aan alle leden van de projectwerkgroep. Termijnen fase : Contracten tussen leveranciers en kandidaat-inschrijvers. 10 werkdagen na de validering van het rapport betreffende de beoordeling van de kandidaat leveranciers door de projectwerkgroep kunnen de eerste contracten tussen de leveranciers en kandidaat-inschrijvers tot stand komen. Termijnen fase : opmaak van het eindevaluatierapport 60 werkdagen nadat de eerste contracten tussen de leveranciers en de kandidaatinschrijvers zijn tot stand gekomen, wordt een eindevaluatierapport opgemaakt en aan de provincie Antwerpen bezorgd Dienstverleningsplaats (art 70 AAV bijlage bij KB 26/09/1996) Pagina 8 van 16

9 TECHNISCH LUIK Samenaankoop. De provincie Antwerpen zoekt een dienstverlener die een samenaankoop groene elektriciteit en gas kan organiseren. Onder een samenaankoop wordt het volgende verstaan: - Een inschrijvingsperiode waarin inwoners van de provincie Antwerpen zich vrijblijvend kunnen inschrijven voor de samenaankoop - Een online anonieme veiling van het standaardcontract - Het opmaken van een gepersonaliseerd aanbod voor elke inschrijver - Een beslissingsperiode waarin elke inschrijver beslist om al dan niet deel te nemen - Een nazorgperiode waarin de overstap kwalitatief begeleid wordt 2.1 DOEL VAN DE OPDRACHT Inwoners van de provincie Antwerpen helpen bij het afsluiten van een goedkoop, transparant, betrouwbaar leveringscontract voor 100% groene elektrische stroom eventueel aangevuld met gas. Het bestuur kiest voor deze groepsaankoop voor de levering van 100% elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. Voor de definitie van hernieuwbare energiebronnen en kwalitatieve wkk wordt verwezen naar de besluiten van de federale overheid en de Vlaamse Regering, in bijzonderheid het Decreet van 17 juli 2000 houdende organisatie van de elektriciteitsmarkt, het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 inzake bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en het Besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2006 inzake de elektriciteitsopwekking in kwalitatieve warmtekrachtinstallaties Toelichting Het provinciebestuur van Antwerpen heeft beslist een gemeenschappelijke aankoop van groene elektrische stroom, eventueel aangevuld met gas voor inwoners van de provincie Antwerpen te organiseren. De gemeenschappelijke aankoop van elektriciteit betreft de aankoop van 100% groene stroom en gas Relatie tussen participant/inwoner en de provincie De provincie Antwerpen én de betrokken consultant hebben enkel een coördinerende, stimulerende en adviserende rol en op geen enkel moment ontstaat een contractuele relatie tussen participant/inwoner en de provincie, noch tussen een energieleverancier en de provincie. Het afsluiten van het leveringscontract is een zaak tussen participant/inwoner en de energieleverancier Doelgroep Alle particuliere gebruikers van de provincie Antwerpen die minstens één afnamepunt voor elektriciteit hebben op het grondgebied van de provincie Antwerpen. Pagina 9 van 16

10 Enkel laagspanningspunten kunnen worden opgenomen in de groepsaankoop. Uitgesloten van de doelgroep zijn: alle bedrijven en rechtspersonen anders dan de particuliere gebruiker; alle particuliere gebruikers die hun domicilie niet in het Vlaamse Gewest hebben; de residentiële klanten die genieten van een specifiek sociaal tarief Verzamelen van de persoonsgegevens Bij de elektronische verwerking van de persoonsgegevens moeten de bepalingen van de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Wet van 8 december 1992) en het uitvoeringsbesluit (KB van 13 februari 2001) strikt worden nageleefd! De verzamelde persoonsgegevens mogen enkel gebruikt worden voor deze specifieke actie van groepsaankoop en mogen onder geen enkel beding gebruikt worden voor andere commerciële of promotionele activiteiten buiten deze actie Leveranciers van elektriciteit In de vrijgemaakte markt is de levering of verkoop van elektriciteit en gas een concurrentiële activiteit. Om elektriciteit en gas te leveren hebben leveranciers een leveringsvergunning nodig van de VREG. Gelet op de doelstelling is het noodzakelijk dat vooraf duidelijk gecommuniceerd wordt met de stroomleveranciers. De geselecteerde dienstverlener is er toe gehouden om alle stroomleveranciers die een door de VREG erkende leveringsvergunning hebben, uit te nodigen. De aanbestedende overheid zal hiervan bewijs eisen. De leverancier blijft een normale service aan de eindgebruikers leveren, zoals telefonische contactmogelijkheden voor de deelnemers aan de groepsaankoop en duidelijk klantgerichte communicatie Leveringscontract van de kandidaat-leveranciers Het leveringscontract van de kandidaat-leveranciers moet noodzakelijkerwijs volgende kenmerken hebben: individueel contract tussen leverancier en participant/inwoner 100 % groene stroom bewezen transparante doorrekening van transport, distributie en taksen energieprijs in 1 jaar vast tarief energieprijs per soort van aansluiting/metering (enkelvoudig, nacht, etc.) moet goedkoper zijn dan op dat ogenblik gekende standaard leverancier graduele korting die toeneemt i.f.v. het aantal participanten. startdatum contract : verschillend per participant/inwoner looptijd van 1 jaar Communicatie Op alle communicatie met betrekking tot het project zal het logo van de Provincie Antwerpen worden vermeld met de mededeling Op initiatief en met de steun van de provincie Antwerpen. Het communiceren van de opstart van het project naar haar inwoners gebeurt door de Provincie Antwerpen en de participerende gemeentebesturen. Zij zullen hiertoe hun eigen diensten of een extern communicatiebureau de opdracht geven. Het geselecteerde consultancy bureau zal Pagina 10 van 16

11 echter instaan voor het aangeven van de inhoud van deze communicatie. Hij zal elke communicatie ook op haar correctheid controleren. Het geselecteerde consultancy bureau zal de communicatie naar de leveranciers verzorgen Website De inschrijving voor de participant/inwoner zal enkel via een website gebeuren. Deze website moet rechtstreeks met gelinkt kunnen worden. Deze webpagina moet de initiatiefnemers zoals provincie Antwerpen en de participerende gemeenten vermelden. Verder is de lay-out van deze website gebaseerd op de lay-out van De website geeft toelichting bij het project en voorziet in een webapplicatie/deelnemingsformulier waarbij de participant/inwoner alle nodige gegevens kan ingeven (naam, adres, telefoonnummer, e- mailadres, EANnr. van de aansluiting, soort metering, meest recent beschikbare verbruiksgegevens, (eventueel) einddatum huidig contract, (eventueel huidige leverancier). De website zal eenvoudig toegankelijk moeten zijn en op een heldere manier aan de geïnteresseerde participant alle informatie weergeven en opvragen over : De defaultleverancier van de participant De huidige leverancier en het bestaan van een contract met de einddatum van dit contract De gevolgen/schadevergoeding bij niet correcte weergave van bestaande contractgegevens De aard van de te leveren stroom : 100 % groen De garantie dat de aangeboden tarieven goedkoper zullen zijn dan de standaard markttarieven van het ogenblik voor 1 jaar vast tarief. De mededeling dat de marktprijzen volatiel zijn en tijdens de duur van de overeenkomst kunnen schommelen. De website dient online te blijven gedurende volgende periodes : 2 maanden gedurende de inschrijvingsperiode 3 maanden na het sluiten van de inschrijvingsperiode waarbij enerzijds wordt toegelicht wat er verder gebeurt inzake administratie en facturatie en anderzijds de resultaten van het project worden gecommuniceerd. De website moet voldoen aan een reeks bepalingen van de Wet betreffende de Handelspraktijken en de Bescherming en Voorlichting van de Consument (Wet van 14 juli 1991) onder meer met betrekking tot de wettelijke informatieverplichtingen en de regels op de verkoop op afstand Groen infonummer +personeelsaanwezigheid in provinciehuis De dienstverlener zal gedurende de hele inschrijvingsperiode en tot drie maanden na het afsluiten van de inschrijving via een gratis groen telefoonnummer tijdens de kantooruren beschikbaar zijn voor geïnteresseerde inwoners. Via dit nummer zal de dienstverlener de geïnteresseerden grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier op de website. Met een tweede parallelnummer dat de dienstverlener ter beschikking stelt van de participerende gemeentebesturen zal de dienstverlener deze grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier op de website. De dienstverlener zal een eigen personeelslid afvaardigen naar het provinciehuis. Dit personeelslid zal de eerstelijnsopvolging doen van alle telefoon- en mailverkeer omtrent de samenaankoop. De aanwezigheid van het personeelslid wordt gevraagd vanaf het begin van de inschrijvingsperiode tot 10 dagen na de veiling. Pagina 11 van 16

12 Gebruikersgroepen De dienstverlener onderzoekt of de particuliere inschrijvers op basis van het volume van de verbruiken en de indeling van enkel dagmeter, dag-/nachtmeter of meter excl. nacht in verschillende verbruikersprofielen op te delen zijn. Een voorstel van het voordeligste contract/leverancier per gebruikersprofiel door de dienstverlener opgesteld, moet mogelijk zijn Interne projectwerkgroep Deze projectwerkgroep wordt voorgezeten door de initiatiefnemende gedeputeerde en bestaat uit medewerkers van verschillende diensten. Communicatie van de werkgroep verloopt in functie van de voortgang van het project. Taken van de projectwerkgroep: Denktank met betrekking tot alle aspecten van het project Behandelen van juridische, communicatieve en technisch inhoudelijke aspecten van het project Valideert de verschillende stappen die worden genomen om de externe projectbegeleider aan te trekken Formuleert het advies voor de deputatie voor de aanduiding van de externe begeleider Volgt de taken van de externe projectbegeleider op Sturing en bijsturing van het project Feedback en evaluatiemomenten Verleent bijstand bij knelpunten en problemen die zich voordoen en neemt hierin een beslissing Taken externe dienstverlener De externe dienstverlener is belast met de begeleiding van de actie groepsaankoop 100% groene stroom, eventueel aangevuld met gas voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen zoals beschreven in de onderhavige opdracht. Taken van de externe dienstverlener: bijwonen van alle vergaderingen van de projectwerkgroep een coördinerende, stimulerende en adviserende rol vooraf duidelijke afspraken met de energieleveranciers opstellen van voordelige/gunstige gestandaardiseerde leveringscontracten voor de residentiële klanten opstellen van een oproep aan alle residentiële verbruikers van elektriciteit om te participeren aan deze actie groepsaankoop 100% groene stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen instaan voor de inhoud van de communicatie met terugkoppeling aan de werkgroep communicatie op haar correctheid controleren inhoudelijk toelichten van het project aan de participerende gemeentebesturen geïnteresseerde inwoners grondig informeren over het project en/of helpen bij het invullen van het deelnemingsformulier verzamelen, verwerken en correct bezorgen van de relevante gegevens van de participanten het technisch opbouwen en ondersteunen van de website van dit project het verwerken van de gegevens die worden ingebracht op de website van dit project Pagina 12 van 16

13 screenen van de bestaande contracten voorstellen formuleren voor de overgang naar de nieuwe contracten die zo gunstig mogelijk zijn voor de afnemers van 100% groene stroom opmaak van een rapport waaruit de beoordeling van de kandidaatleveranciers voor de opgestelde verbruikersgroepen blijkt en dit rapport voorleggen aan de projectwerkgroep vanaf de twee weken nadat dit rapport door de projectwerkgroep werd gevalideerd kunnen de eerste contracten tussen leveranciers en kandidaatinschrijvers tot stand komen. de dienstverlener is verantwoordelijk om voldoende informatie te verschaffen aan de residentiële klanten indien deze zich kandideerden voor de groepsaankoop maar niet voldoen aan de criteria gesteld in deze groepsaankoop. gedurende de hele inschrijvingsperiode en tot drie maanden na het afsluiten van de inschrijving bereikbaar zijn via een gratis groen telefoonnummer participerende gemeenten bijstaan en volledig informeren over de praktische afhandeling van de procedure om het contract tussen kandidaat inschrijvers en de potentiële leveranciers tot stand te brengen de eindgebruikers voldoende informatie verschaffen om de metergegevens goed in te vullen bij de overgang van de oude naar de nieuwe contracten rapporteren van de stand van zaken van het project naar de projectwerkgroep tijdig signaleren van knelpunten door het samenroepen van de projectwerkgroep opmaak van het eindevaluatierapport Eindevaluatierapport De externe dienstverlener/begeleider maakt binnen de 3 maanden nadat de contracten tussen de winnende energieleverancier en de individuele kandidaat inschrijvers tot stand kwamen en nadat de website en het groen infonummer niet meer operationeel zijn een eindevaluatieverslag op met de door de dienstverlener ondernomen acties tijdens het verloop van de procedure. In zijn eindevaluatierapport moet een minimale contractafsluiting van 25% van de oorspronkelijke inschrijvers kunnen worden aangetoond. Pagina 13 van 16

14 3 BIJLAGEN 3.1 OFFERTEFORMULIER Offerteformulier Overheidsopdracht via onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanstellen van een dienstverlener/projectbegeleider voor de groepsaankoop 100% groene elektrische stroom voor residentiële klanten, inwoners van de provincie Antwerpen. De firma met als adres van de maatschappelijke zetel: Ingeschreven bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen onder nummer (volledige benaming en rechtsvorm) (straat) (postnr en gemeente) (land) en waarvoor Mijnheer/Mevrouw (*) (naam) (functie) gedomicilieerd op het adres (straat) (postnr en gemeente) (land) als inschrijver of gevolmachtigde (bewijs bij te voegen) optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek van de opdracht, tegen de hieronder vermelde prijs van: Pagina 14 van 16

15 FORFAITAIRE INSCHRIJVINGSPRIJS : [in letters en in cijfers in EURO] waarbij de btw dient te worden gevoegd voor een bedrag van: [in letters en in cijfers in EUR] wat een bedrag, inclusief btw, geeft van: [in letters en in cijfers in EUR] COMPENSATIEBEDRAG VOOR MARKETING [in letters en in cijfers in EURO] waarbij de btw dient te worden gevoegd voor een bedrag van: [in letters en in cijfers in EUR] wat een bedrag, inclusief btw, geeft van: [in letters en in cijfers in EUR] In het geval deze offerte wordt goedgekeurd, zal de borgtocht worden gesteld overeenkomstig de in het bestek gestelde voorwaarden en termijnen. In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of commerciële geheimen duidelijk aangeduid. Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door overschrijving op: het rekeningnummer IBAN Pagina 15 van 16

16 BIC Alle briefwisseling betreffende de gunning en de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar: (contactpersoon) (straat) (postnr. en gemeente) (telefoon en faxnummer) ( adres) Gedaan: Te op De inschrijver of gevolmachtigde: (naam) (functie) (handtekening) Pagina 16 van 16

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Diaine Sacha +32 (0)2 211 87 45, sacha.diaine@favv.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2016

Nadere informatie

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Met steun van EFRO doelstelling -2-Antwerpen, prioriteit Kempen BESTEK AANBESTEDENDE OVERHEID: Provincie Antwerpen Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer Zilvermeerlaan

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST

AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta. Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST Bestek AANBESTEDENDE OVERHEID: Autonoom provinciebedrijf Campus Vesta Oostmalsesteenweg 75 2520 RANST ACTIVITEITEN: GUNNINGSWIJZE: Opleidingsinstituut voor Brandweer, Politie en Dringende Geneeskundige

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl

BESTEK nr. 2015/SME/CC s-sdsl Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Aanspreekpunt: Pascal Vrancken (Fr), tel.: +32 (0)2 226 87 95 e-mail: pascal.vrancken@ibpt.be BESTEK

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten

Aankoop van gerecycleerd papier van hoge kwaliteit voor kopieerapparaten Directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek Directoraat C - Resources L-2929 LUXEMBURG AFDELING CONTRACTEN EN AANBESTEDINGEN LUXEMBURG AANBESTEDING NR. INLO.AO - 2012-028-LUX-UAGBI-03 Aankoop van

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

ZITTING VAN 20 MAART 2008.

ZITTING VAN 20 MAART 2008. ZITTING VAN 20 MAART 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en de Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II- laan 7 B - 1210 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13 50 web : www.vreg.be

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING

BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NR. 2005/SV/FNW/004 OPENBARE AANBESTEDING Aard van de opdracht: Levering Voorwerp van de opdracht: Aanmaak en levering palen Project: Aanbestedende overheid: Fietsnetwerken & fietsroutes Leiestreek

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie c Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen Ondersteuning voor beheer van en aanpassingen aan de provinciale websites - Bestek De offertes van de bovenvermelde

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING

FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING FORMULIER EERSTE AANVRAAG VERGOEDING/VERLENGING VERGOEDING EERSTE AANVRAAG AANVRAAG TOT VERLENGING OPGELET: 1) Enkel de werken die plaats vinden in de toekomst kunnen het onderwerp vormen van een vraag

Nadere informatie

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING

Deelnemingsaanvraag 58 e INTERNATIONALE BEURS VAN DE BOUW, RENOVATIE EN BINNENHUISINRICHTING De beurs «BATIBOUW» wordt georganiseerd door FISA OPERATIONS NV (hieronder «FISA»): Lenniksebaan 451 - B-1070 Brussel Dit document omvat, vanwege de «Kandidaat-Exposant», een Deelnemingsaanvraag aan de

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode

LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD. Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode LEVANTO VZW SELECTIELEIDRAAD Voorwerp van de opdracht: Onderschrijven van verzekeringscontracten brand en auto voor de periode 2016-2019 Gunningswijze: Referentie opdracht: Indienen van de kandidaatstellingen:

Nadere informatie

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden:

Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: Onderstaand vindt u de antwoorden op de vragen die een aantal kandidaat-leveranciers ons stelden: De antwoorden door het GO! zijn in het lichtrood weergegeven. In het donderrood (cursief) zijn de antwoorden

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering

Vlaams ministerie van Bestuurszaken. Agentschap voor Binnenlands Bestuur. Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Vlaams ministerie van Bestuurszaken Afdeling Beleid Binnenland, Steden en Inburgering Openbare aanbesteding Bestek nr. 2007/013 Ontwerp en druk van een informatiefolder over het inburgeringsbeleid Uiterste

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE

LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat BERLARE LEIDRAAD VOOR BIEDINGEN SCC De Venne Veerstraat 36-9290 BERLARE CONCESSIE VOOR DE LEVERING VAN DRANKEN IN SCC DE VENNE KANDIDATUREN Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente

Nadere informatie

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering

Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering Gids duurzame aankopen Elektriciteitslevering L_ALG_Energielevering_Elektriciteit Proceseigenaar : ISO-projectteam Gelinkt aan P_ALG_AankoopGoederenDiensten datum: versie: 26/09/2013 2 Inhoudstafel INHOUDSTAFEL...

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security

Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/27980821.aspx Ekstern anbuds ID 186793-2012 Konkurranse

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Aanbestedende overheid: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Communicatie Gouvernementstraat 1 9000 Gent

Aanbestedende overheid: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Dienst Communicatie Gouvernementstraat 1 9000 Gent Bestek voor de opdracht: Conceptbepaling, redactie, ontwerpen en opmaken & het drukken, afwerken, handlen en leveren (aan De Post) van het informatiemagazine van het provinciebestuur Oost- Vlaanderen -

Nadere informatie

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact

Inhoud. 1. Overheidsopdrachten. 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering. 3. Info/contact Overheidsopdrachten Inhoud 1. Overheidsopdrachten 2. E-procurement 2.1 enotification 2.2 etendering 3. Info/contact 1. Overheidsopdrachten Wat is een overheidsopdracht? Een overheidsopdracht is een overeenkomst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie