Factsheet KRW NL58WRO01A -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet KRW NL58WRO01A -"

Transcriptie

1 Factsheet: NL58WRO01A -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Maasnielderbeek bovenloop Code: NL58WRO01A Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Roermond Limburg Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 1 van 128

2 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 2 van 128

3 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 3 van 128

4 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Maasnielderbeek tgang uitvoeren onderzoek uitgevoerd: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang Onderzoek mogelijkheden realisatie doelstellingen vissen aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Roermond - Overstort OS_1965 -Asenray -Asenray -Spikkerweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 1290m³ Nadere besluitvorming vindt in 2013 plaats planbereiding moet dit jaar opgepakt worden. Anno februari 2012 is dit nog niet het geval. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 4 van 128

5 Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: totaalpakket beekherstel landelijk gebied - Maasnielderbeek - Landelijk gebied van bovenloop tot A73 Roermond omvang: 5,0 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: 5,0 1,3 km wordt in uitgevoerd; de rest > 2015 Aanvullende grondverwering en ecologische herinrichting over grote delen van de beeklengte (als tzetting van het project uit 1992/1993) Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar Mechanisme uitvoeringscapaciteit synergie met andere beleidsnemens maatschappelijk draagvlak te hoge lasten grondverwerving Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 5 van 128

6 technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO01A - Maasnielderbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 6 van 128

7 Factsheet: NL58WRO01B -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Maasnielderbeek benedenloop Code: NL58WRO01B Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Roermond Limburg Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 7 van 128

8 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) visstandsbeheer 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Normalisatie en of kanalisatie in Rijksen ongedaan maken gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 8 van 128

9 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar(vervolg) Onnatuurlijk peilbeheer, afvoerverdeling en/of onderhoud in de Rijksen beëindigen Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen : gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Slecht Toestand 2009 Ontoereikend Actuele toestand (jaar) DIN (winterperiode) (umol N/l) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 9 van 128

10 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Slecht geen gegevens Slecht geen gegevens geen gegevens geen gegevens Overige verontr. stoffen geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Maasnielderbeek- Benedenloop tgang uitvoeren onderzoek uitgevoerd: 1,0 Onderzoek naar haalbaarheid doelstellingen stedelijke vijvers (R4) Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Maasnielderbeek -5 tgang uitvoeren onderzoek uitgevoerd: 1,0 Onderzoek mogelijkheden realisatie doelstellingen vissen Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 10 van 128

11 Maatregelen gepland na 2021 Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen (totaal pakket) - RWZI Roermond omvang: 1,0 verminderen belasting RWZI tgang richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 1,0 5. Toepassing uitzonderingen Loost bijna op Maas - Onderzoek naar noodzakelijke aanvullende maatregelen 1e raming De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme uitvoeringscapaciteit te hoge lasten synergie met andere beleidsnemens maatschappelijk draagvlak Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 11 van 128

12 technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO01B - Maasnielderbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 12 van 128

13 Factsheet: NL58WRO02 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Bosbeek Code: NL58WRO02 Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden MEINWEG, Meinweg, ROERDAL Gemeente Roerdalen Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 13 van 128

14 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 14 van 128

15 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Dempen gangen in agrarisch gebied gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 15 van 128

16 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Ontoereikend Ontoereikend geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode 2009 t/m 2015 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 16 van 128

17 Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: totaalpakket beekherstel landelijk gebied - Bosbeek - benedenloop verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend Ecologische herinrinrichting over gehele trajectlengte omvang: 2,5 km richtlijn: Geen richtlijn aanwezig Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- DROOGVALLEN BOSBEEK vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- ZANDVANG ELFENMEER vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- DUIKER ELFENMEER vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW HERKENBOSSCHERBROEK vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW KOEZOEP vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW TURFKOELEN 2 vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW TURFKOELEN 3 vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW TURFKOELEN 4 vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) richtlijn: Geen richtlijn aanwezig Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 17 van 128

18 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- VEN TURFKOELEN vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Bosbeek- STUW TURFKOELEN 1 vispasseerbaar maken kunstwerk richtlijn: Geen richtlijn aanwezig omvang: 1,0 Kosten worden meegenomen bij herinrichtingsprojet (totaalpakket) richtlijn: Geen richtlijn aanwezig Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar Mechanisme uitvoeringscapaciteit te hoge lasten technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 18 van 128

19 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO02 - Bosbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 19 van 128

20 Factsheet: NL58WRO03 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Rode Beek Vlodrop Code: NL58WRO03 Deelstroomgebied: Maas Type: R13 Status: Natuurlijk Snelstromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden ROERDAL, MEINWEG, Meinweg Gemeente Roerdalen Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO03 - Rode Beek Vlodrop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 20 van 128

21 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, smalle beek met weinig bochten en met op veel plaatsen sterke hoogteverschillen. De vorm van de bodem is onregelmatig en er zijn veel grindbankjes, overhangende oevers en aangeslibde tot zandige plekken. De beek wordt gevoed uit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect andere belastingen bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Factsheet KRW NL58WRO03 - Rode Beek Vlodrop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 21 van 128

22 Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Zeer goed Zeer goed Zeer goed Zeer goed Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens geen gegevens geen gegevens * Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode 2009 t/m 2015 Factsheet KRW NL58WRO03 - Rode Beek Vlodrop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 22 van 128

23 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond Mechanisme - Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO03 - Rode Beek Vlodrop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 23 van 128

24 Factsheet: NL58WRO04 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Roer Code: NL58WRO04 Deelstroomgebied: Maas Type: R15 Status: Natuurlijk Snelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden ROERDAL Gemeente Roermond, Roerdalen Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO04 - Roer aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 24 van 128

25 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromend, kronkelend en op bepaalde plaatsen vlechtend riviertje waarvan de breedte groter is dan de diepte. Kenmerkend zijn de kiezels. De bodem is onregelmatig met veel zand, eilandjes, grindbanken en overhangende oevers. Er zijn plekken met slib en planten. Bodem bestaat namelijk uit löss, karstgesteente, grind en zand. De beek kent een hoge afvoer en wordt gevoed door regen-, grond- en oppervlakte. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen riooloverstorten diffuse bronnen andere belastingen door run-off (afstromend weg en regenriolen) door landbouwgronden door verkeer (weg/rail) en infrastructuur bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Factsheet KRW NL58WRO04 - Roer aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 25 van 128

26 Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend Zeer goed Zeer goed Zeer goed DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Zeer goed Zeer goed Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet Voldoet Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO04 - Roer aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 26 van 128

27 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: verwerving en inrichting meanderstroken - Landelijke Roer tgang overige inrichtingsmaatregelen in bereiding: 1,0 P02/001/11 Herinrichting en herstel oevers landelijke Roer -lokaal verwijderen van puin t.b.v. vrije meandering en spontane ontwikkeling oeverbegroeiing (fase );Grondverwerving en maatregelen meandering beken. P.m. = ha grondverwerving. Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 1,0 omvang:1,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Roerdalen: Opgenomen in huidige GRP tot 2012, maar waarschijnlijk wordt beleid tgezet. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Factsheet KRW NL58WRO04 - Roer aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 27 van 128

28 Fasering Doelbereik Motiveringsgrond Mechanisme - Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO04 - Roer aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 28 van 128

29 Factsheet: NL58WRO05 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Vlootbeek bovenloop Code: NL58WRO05 Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden ROERDAL Gemeente Roerdalen Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO05 - Vlootbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 29 van 128

30 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO05 - Vlootbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 30 van 128

31 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO05 - Vlootbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 31 van 128

32 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens Voldoet Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend geen gegevens Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 1,0 omvang:1,0 ha initiatiefnemer: Gemeente opgenomen in vigerende GRP tot 2012, maar waarschijnlijk wordt beleid tgezet. Oorspronkelijke naam: Beekherstel landelijk gebied - Vlootbeek Aerwinkel - grens tgang in bereiding: 3,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km P Vlootbeek Aerwinkel-grens Nederland- Duitsland aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 omvang:3,0 km initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Roerdalen - Overstort OS_1552 -Posterholt -Kern Posterholt - Deelgebied 2 -Oude Markt - riol.plannr: KRW-doel: T= 2- Berging = 890m³ Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW NL58WRO05 - Vlootbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 32 van 128

33 Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond natuurlijke omstandigheden natuurlijke omstandigheden technisch onhaalbaar Mechanisme trage effecten maatregelen nalevering / historische belasting anders natuurlijke omstandigheden - trage effecten maatregelen Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren dat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijbeeld omdat het tijd kost bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. natuurlijke omstandigheden - nalevering / historische belasting De kwaliteit van het oppervlakte wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grond uitspoelen. De hoge concentraties in het grond zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron beïnvloeding van het grond afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlakte is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. technisch onhaalbaar - anders verbetering kwaliteit Duitsland onbekend en De generieke maatregelen (mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid) die nu bekend zijn, zijn onvoldoende om meststoffen, koper en zink, en bestrijdingsmiddelen, al in 2015 de goede kwaliteit (GET Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO05 - Vlootbeek bovenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 33 van 128

34 Factsheet: NL58WRO06 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Vlootbeek benedenloop Code: NL58WRO06 Deelstroomgebied: Maas Type: R5 Status: Sterk Veranderd Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Maasgouw, Roerdalen Limburg Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 34 van 128

35 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Een langzaamstromende, meanderende beek met zandbanken en overhangende oevers. Vanwege ligging in een vaak bosrijke omgeving hopen zich op rustige plekken in de beek vaan bladeren, takken en boomstammen op. Bomen hebben veel invloed op hoe de beek zich ontwikkelt en vormt. De beek wordt gevoed door bovenlopen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 35 van 128

36 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Dempen gangen in agrarisch gebied gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Slecht Zeer goed DIN (winterperiode) (umol N/l) Slecht Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 36 van 128

37 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens Voldoet Slecht Slecht geen gegevens Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Er zijn geen maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode 2009 t/m 2015 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: totaalpakket beekherstel landelijk gebied - Vlootbeek Groot Broek - Brachterbeek omvang: 4,8 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 4,8 Grootschalige maatregelen na verwerving c.q. pachtvrij komen van EHS gronden Reigelsbroek en Landgoed Rozendaal. Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 37 van 128

38 Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar Mechanisme maatschappelijk draagvlak synergie met andere beleidsnemens grondverwerving uitvoeringscapaciteit te hoge lasten anders Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 38 van 128

39 technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - anders De generieke maatregelen (mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid) die nu bekend zijn, zijn onvoldoende om meststoffen, koper en zink, en bestrijdingsmiddelen, al in 2015 de goede kwaliteit (GET) te bereiken. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO06 - Vlootbeek benedenloop aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 39 van 128

40 Factsheet: NL58WRO07 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Putbeek en Pepinusbeek Code: NL58WRO07 Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Echt-Susteren, Roerdalen Limburg Factsheet KRW NL58WRO07 - Putbeek en Pepinusbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 40 van 128

41 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO07 - Putbeek en Pepinusbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 41 van 128

42 : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Slecht Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Slecht Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens Voldoet Slecht Slecht geen gegevens Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO07 - Putbeek en Pepinusbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 42 van 128

43 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Beekherstel landelijk gebied - Putbeek fase 2 (Aerdonk-Vlootbeek) tgang uitgevoerd: 2,0 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km P03/021/03 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Putbeek- BODEMVAL EERSELEN tgang vispasseerbaar maken kunstwerk uitgevoerd: 1,0 Kosten worden meegenomen in beekherstelproject Putbeek fase 2 (Aerdonk-Vlootbeek) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Putbeek- STUW EERSELEN tgang vispasseerbaar maken kunstwerk uitgevoerd: 1,0 Kosten worden meegenomen in beekherstelproject Putbeek fase 2 (Aerdonk-Vlootbeek) omvang:2,0 km Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Factsheet KRW NL58WRO07 - Putbeek en Pepinusbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 43 van 128

44 Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond natuurlijke omstandigheden natuurlijke omstandigheden technisch onhaalbaar Mechanisme trage effecten maatregelen nalevering / historische belasting anders natuurlijke omstandigheden - trage effecten maatregelen Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren dat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijbeeld omdat het tijd kost bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. natuurlijke omstandigheden - nalevering / historische belasting De kwaliteit van het oppervlakte wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grond uitspoelen. De hoge concentraties in het grond zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron beïnvloeding van het grond afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlakte is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. technisch onhaalbaar - anders De generieke maatregelen (mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid) die nu bekend zijn, zijn onvoldoende om meststoffen, koper en zink, en bestrijdingsmiddelen, al in 2015 de goede kwaliteit (GET) te bereiken. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO07 - Putbeek en Pepinusbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 44 van 128

45 Factsheet: NL58WRO10 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Middelsgraaf Code: NL58WRO10 Deelstroomgebied: Maas Type: R4 Status: Sterk Veranderd Permanente langzaam stromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Echt-Susteren Limburg Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 45 van 128

46 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 46 van 128

47 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 47 van 128

48 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Ontoereikend Ontoereikend geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 48 van 128

49 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Middelsgraaf (fase 1 - Grens NL-D tot Rijksweg) tgang in bereiding: 3,4 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km P04/001/02 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Middelsgraaf (fase 2 - Rijksweg tot monding) tgang in bereiding: 3,3 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km P04/001/03 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- MONDING GELEENBEEK, GELEENBEEKZIJDE tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 omvang:3,4 km omvang:3,3 km Kosten opgenomen in één project: nieuwe verbinding Geleenbeek- Echter Molenbeek en opheffen gemaal Middelsgraaf (zie GEMAAL) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- STUW DOORT ' HORSTERPLAS tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten zijn opgenomen in beekherstelproject Middelsgraaf fase 2 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- MONDING GELEENBEEK, MIDDELSGRAAFZIJDE tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten opgenomen in één project: nieuwe verbinding Geleenbeek- Echter Molenbeek en opheffen gemaal Middelsgraaf (zie GEMAAL) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- GEMAAL tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten opgenomen in één project: nieuwe verbinding Geleenbeek- Echter Molenbeek en opheffen gemaal Middelsgraaf Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 49 van 128

50 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- STUW BOOMKIKKERPLAS DOORT tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten zijn opgenomen in beekherstelproject Middelsgraaf fase 2 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- STUW HORSTERPLAS tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten zijn opgenomen in beekherstelproject Middelsgraaf fase 2 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Middelsgraaf- STUW VISVIJVERS tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Kosten zijn opgenomen in beekherstelproject Middelsgraaf fase 2 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 50 van 128

51 Fasering Doelbereik Motiveringsgrond onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme te hoge lasten uitvoeringscapaciteit grondverwerving anders maatschappelijk draagvlak synergie met andere beleidsnemens Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 51 van 128

52 onevenredig kostbaar - te hoge lasten verbetering kwaliteit Duitsland onbekend en De generieke maatregelen (mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid) die nu bekend zijn, zijn onvoldoende om meststoffen, koper en zink, en bestrijdingsmiddelen, al in 2015 de goede kwaliteit (GET Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. technisch onhaalbaar - anders verbetering kwaliteit Duitsland onbekend en De generieke maatregelen (mestbeleid en bestrijdingsmiddelenbeleid) die nu bekend zijn, zijn onvoldoende om meststoffen, koper en zink, en bestrijdingsmiddelen, al in 2015 de goede kwaliteit (GET technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 52 van 128

53 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO10 - Middelsgraaf aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 53 van 128

54 Factsheet: NL58WRO18 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Keutelbeek Code: NL58WRO18 Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Beek, Sittard-Geleen Limburg Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 54 van 128

55 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende beek van 2 a 3 meter breed met weinig kronkels, maar met een zeer onregelmatige structuur van grindbankjes en overhangende oevers. Er zijn ook rustige plekken met aanslibbing met plaatselijk stroomversnellingen met grind en keien. Er is organisch materiaal aanwezig. Beek komt in bosrijk gebied met veel hoogteverschillen en wordt gevoed vanuit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Normalisatie en of kanalisatie in Rijksen ongedaan maken gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 55 van 128

56 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar(vervolg) Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Slecht Slecht Slecht Toestand 2009 Slecht Actuele toestand (jaar) DIN (winterperiode) (umol N/l) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 56 van 128

57 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Slecht Slecht Slecht Slecht geen gegevens geen gegevens * * Overige verontr. stoffen geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Keutelbeek (Beek) tgang in bereiding: 2,9 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:2,9 km P Herinrichting overkluisde stedelijke Keutelbeek kern Beek - bijdrage WRO 4.2 miljoen Oorspronkelijke naam: Onderzoek naar aanleg groene berging tgang uitvoeren onderzoek in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Beek - Overstort OS_2196 -Kelmond -Kelmond -Kelmonderstraat / Eerdshaag - riol.plannr:- ext. BBL - KRW-doel: T= 2- Berging = 230m³ Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 57 van 128

58 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar natuurlijke omstandigheden natuurlijke omstandigheden Mechanisme uitvoeringscapaciteit te hoge lasten trage effecten maatregelen nalevering / historische belasting technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. natuurlijke omstandigheden - trage effecten maatregelen Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren dat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijbeeld omdat het tijd kost bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. natuurlijke omstandigheden - nalevering / historische belasting De kwaliteit van het oppervlakte wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grond uitspoelen. De hoge concentraties in het grond zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron beïnvloeding van het grond afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlakte is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 58 van 128

59 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO18 - Keutelbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 59 van 128

60 Factsheet: NL58WRO27 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Worm Code: NL58WRO27 Deelstroomgebied: Maas Type: R18 Status: Sterk Veranderd Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Kerkrade, Landgraaf Limburg Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 60 van 128

61 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, licht kronkelende beek met een onregelmatige bodemstructuur, varierend van zand en plaatselijk fijne grindbanken tot overhangende oevers. De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige plekken. Er is organisch materiaal aanwezig in de beek. De afvoer is redelijk constant. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 61 van 128

62 : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens geen gegevens Ontoereikend geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 62 van 128

63 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen - RWZI Rimburg - fase 1 tgang uitgevoerd: verminderen belasting RWZI 1,0 rwzi voldoet aan de normen N en P Uit toetsing van de effluentkwaliteit aan de in september 2011 vastgestelde individuele normen de Limburgse rwzi's blijkt dat wordt voldaan aan de normen N en P met de huidige zuiveringstechniek (chemische P-verwijdering). Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: Beekherstel Worm omvang: 2,5 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 2,5 Samenwerking met Wasserverband Eifel-Rur Gehele Worm is grensscheidend - uitvoering en fasering afhankelijk van Duitse instanties - Rapportage ook door Duitsland Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Worm-DREMPEL vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 richtlijn: Wordt door ons niet als vismigratieknelpunt gezien. Op basis van het Duitse plan is duidelijk geworden dat ook zij geen maatregelen gaan treffen. Maatregelen gepland na 2021 Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen - RWZI Rimburg - fase 2 verminderen belasting RWZI omvang: 1,0 tgang richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: 1,0 Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 63 van 128

64 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme synergie met andere beleidsnemens te hoge lasten uitvoeringscapaciteit maatschappelijk draagvlak anders grondverwerving Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 64 van 128

65 technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. onevenredig kostbaar - te hoge lasten verbetering kwaliteit Duitsland is onbekend Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit verbetering kwaliteit Duitsland is onbekend Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. technisch onhaalbaar - anders verbetering kwaliteit Duitsland is onbekend technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO27 - Worm aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 65 van 128

66 Factsheet: NL58WRO30 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Geul Code: NL58WRO30 Deelstroomgebied: Maas Type: R18 Status: Sterk Veranderd Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden GRENSMAAS, GEULDAL Gemeente Maastricht, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Valkenburg aan de Geul Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 66 van 128

67 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, licht kronkelende beek met een onregelmatige bodemstructuur, varierend van zand en plaatselijk fijne grindbanken tot overhangende oevers. De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige plekken. Er is organisch materiaal aanwezig in de beek. De afvoer is redelijk constant. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen rioolzuiveringsinstallaties diffuse bronnen regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen door landbouwgronden overige diffuse bronnen (al atmosferische depositie) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 67 van 128

68 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 68 van 128

69 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet niet Ontoereikend Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 69 van 128

70 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- STUW MOLEN WYLRE tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Inclusief verdeeldwerk Molentak-Geultak (VIS_61) Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- VERDEELWERK GEULTAK MOLENTAK WYLRE tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Opgenomen bij VIS_62 STUW MOLEN WIJLRE Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- VOLMOLEN tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- VERDEELWERK MOLEN EN GEULTAK KASTEEL SJALOEN tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geul (Grens NL-B tot Gulpen) tgang in uitvoering: 10,2 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:10,2 km Grondverwerving, kleinschalige maatregelen en opheffen vismigratiebarrieres in het kader van de Landinrichting Mergellend-Oost Geul bovenstrooms Gulpen. Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- EPERMOLEN - VISTRAP tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. KOSTEN opgenomen bij BIJ VIS_156 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- EPERMOLEN tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Kosten is inclusief vistrap Epermolen (= VIS_58) Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 70 van 128

71 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- (COMMANDEURSMOLEN OF ONDERSTE MOLEN) STUWWERK MOLENTAK tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Kosten opgenomen bij VIS_149 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- COMMANDEURSMOLEN OF ONDERSTE MOLEN + STUWWERK MOLENTAK + VISTRAP tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- (COMMANDEURSMOLEN OF ONDERSTE MOLEN) VISTRAP tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Kosten opgenomen bij VIS_149 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- (COMMANDEURSMOLEN OF ONDERSTE MOLEN) OVERLAAT tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Kosten opgenomen bij VIS_149 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- VOLMOLEN VERDEELWERK GEULTAK-MOLENTAK tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. KOSTEN OPGENOMEN bij VIS_56 Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 15,0 omvang:15,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Maatricht: Synergiesubsidieproject- Landgoederenzone Maastricht - - o.a. Afkoppelen van het verhard oppervlak van het gemeentelijk rioolstelsel. Dit om, aanvullend op de basisinspanning, maatregelen te treffen om de vuilemissie van de gemengde riooloverstorten op beken te reduceren. Dit past ook binnen de doelstellingen vanuit de Kaderrrichtlijn Water. De herinrichting van zowel het gebied rondom de A2 als de herinrichting van de prachtwijken biedt uitgelezen kansen om bestaand gebied af te koppelen van de riolering. = Afkoppelen wordt geraamd op 3 miljoen. Aanvulende KRW maatregelen kunnen worden gezocht in de vorm van groene bergingen. Toegekende subsidie Zie verder oorspronkelijke projectbeschijving, waaronder ook project Prachtwijken en Herstructurering A2. Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging aanpakken riooloverstorten tgang in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 71 van 128

72 Gemeente Meerssen - Overstort OS_2287 -Geulle -Oostbroek / Hulserstraat - gebied riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 210m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Akkoord met opname in Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2289 -Geulle -Moorveld / Heerenstraat - gebied 6 -Heerenstraat - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 240m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2291 -Bunde -Pasweg - gebied 4 -Pasweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 100m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Akkoord met opname in SGBP Maas - B Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2295 -Geulle -Hussenbergstraat - gebied 3 -Hussenbergstraat - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 70m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Akkoord met opna Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2296 -Meerssen -Houthemmerweg / Beemderweg - gebied 1 -Beemderweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 120m³ aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2298 -Geulle -Geullle - gebied 8 -Brugweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 960m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Akkoord met opname in SGBP Maas Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen - Overstort OS_2300 -Geulle -Brommelen / Westbroek - gebied 4 -Andreas Sauerlaan - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 410m³ Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging aanpakken riooloverstorten tgang in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 72 van 128

73 Gemeente Meerssen - Overstort OS_2305 -Ulestraten -Ulestraten - gebied 1 -Humcoverstraat / Visweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 2- Berging = 2490m³ - - Totale reservering 1,1 miljoen (= uitgaande van maximale raming per groene berging) - Akkoord Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 1,0 uitgevoerd: 3,0 omvang:4,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Valkeburg a/d Geul: Synergiesubsidieproject - Centrumplan Valkenburg - alleen het onderdeel afkoppelen opgevoerd conform tabel Maurice Mommers, gem. Valkenburg - Toegekende subsidie Het afkoppelen van regen maakt onderdeel uit van de herinrichting van de openbare ruimte centrumplan. Een deel is in 2011 gerealiseerd, de rest volgt in In 2012 is het overgrootte deel gerealiseerd in 2013 zal de laatste 1 ha worden afgekoppeld en daarmee het project afgerond Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in bereiding: 9,5 in uitvoering: 1,0 uitgevoerd: 1,5 omvang:12,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Meerssen: Synergiesubsidieproject-Duurzaam systeem Ulestraten - Afkoppelen verhard oppervlak Ulestraten- Toegekende subsidie Burg. Visscherstraat nagenoeg afgerond; Riool MAA alternatieve realisatie (opp was niet bepaald, fictief op 1 ha gezet); Afkopp Bamfordterrein gaat mogelijk niet door; overige afkoppelprojecten vertragen waar alternatieven zijn aangedragen, nog geen goedkeuring ontvangen\ Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- STUW GROTE MOLEN MEERSSEN tgang gefaseerd: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 bestuur is op de hoogte, bekrachtiging in nieuw WBP Geul- Stuw Grote Molen Meerssen Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geul- VERDEELWERK GEUL-KLEINE GEUL bij STUW GROTE MOLEN MEERSSEN tgang gefaseerd: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 bestuur is op de hoogte, bekrachtiging in nieuw WBP Zie maatregel NL Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 73 van 128

74 Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen - RWZI Wijlre verminderen belasting RWZI omvang: 1,0 tgang motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: 1,0 RWZI-Simpelveld wordt MDR Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geul (Gulpen tot monding) omvang: 15,0 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: in uitvoering: 12,0 3,0 In volgend SGBP Interreg-project Aquadra Eerst realisatie EHS Geuldal door Rijk/terreinbeheerders nodig in vervolgens (grotendeels kleinschalige en lokale grootschalige) maatregelen ter bevording van vrije meandering, ontwikkeling oeverbegroeiing, e.d. Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme synergie met andere beleidsnemens uitvoeringscapaciteit te hoge lasten grondverwerving anders maatschappelijk draagvlak Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 74 van 128

75 technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. technisch onhaalbaar - anders Technisch onhaalbaar: verbetering kwaliteit België onvoldoende technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO30 - Geul aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 75 van 128

76 Factsheet: NL58WRO30C -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Eyserbeek Code: NL58WRO30C Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden GEULDAL Gemeente Gulpen-Wittem, Simpelveld Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 76 van 128

77 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende beek van 2 a 3 meter breed met weinig kronkels, maar met een zeer onregelmatige structuur van grindbankjes en overhangende oevers. Er zijn ook rustige plekken met aanslibbing met plaatselijk stroomversnellingen met grind en keien. Er is organisch materiaal aanwezig. Beek komt in bosrijk gebied met veel hoogteverschillen en wordt gevoed vanuit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen rioolzuiveringsinstallaties diffuse bronnen regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen door landbouwgronden oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 77 van 128

78 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Dempen gangen in agrarisch gebied gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Slecht Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * * * * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 78 van 128

79 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet niet Slecht Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet * * * Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen - RWZI Simpelveld tgang verminderen belasting RWZI in bereiding: 1,0 rwzi Simpelveld wordt toch niet aangesloten op rwzi Wijlre, maar wordt in 2014 de eerste Modulaire Duurzame RWZI (MDR) met een NEREDA installatie. De rwzi wordt dus totaal gerenoveerd. Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Eijserbeek- Bulkemsmolen tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Eijserbeek- Bulkemsmolen - opheffen vismigratieknelpunt Oorspronkelijke naam: totaalpakket beekherstel landelijk gebied - Eyserbeek tgang in uitvoering: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km 6,3 omvang:6,3 km Uitvoering in kader van Landinrichting Mergelland-Oost door DLG. Grondverwerving, kleinschalige maatregelen en opheffen vismigratiebarrieres in het kader van de Landinrichting Mergellend-Oost Eyserbeek Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in bereiding: 1,4 uitgevoerd: 0,8 omvang:2,2 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Gulpen-Wittem: Synergiesubsidieproject- Kern Eijs (Afkoppelen kern Eijs en aanpassing riolering) (Subsidie ) Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 79 van 128

80 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 initiatiefnemer: Onbekend Simpelveld - Overstort OS_2038 -Bocholtz -Bocholtz - gebied 3 -bergingskelder - riol.plannr: KRW-doel: T= 5- Berging = 4410m³ Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 initiatiefnemer: Onbekend Simpelveld - Overstort OS_2044 -Simpelveld -Simpelveld - gebied 9 -Bulkemsbroek - riol.plannr: KRW-doel: T= 2- Berging = 60m³ Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang initiatiefnemer: Onbekend Gemeente Simpelveld - Overstort OS_2045 -Simpelveld -Simpelveld - gebied 3 tot en met 8 -Scheelenstraat - riol.plannr:- P KRW-doel: T= 2- Berging = 130m³ aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang initiatiefnemer: Onbekend Gemeente Simpelveld - Overstort OS_2046 -Simpelveld -Simpelveld - gebied 3 tot en met 8 -Henneberg / Brandstraat - riol.plannr:- bbb.2 - KRW-doel: T= 2- Berging = 150m³ aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang initiatiefnemer: Onbekend Gemeente Simpelveld - Overstort OS_2048 -Simpelveld -Bedrijventerrein Bocholtzerweg - - riol.plannr: / KRW-doel: T= 2- Berging = 250m³ aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 initiatiefnemer: Onbekend Gemeente Simpelveld - Overstort OS_2049 -Simpelveld -Simpelveld - gebied 3 tot en met 8 -Hennebergstraat - riol.plannr:- P KRW-doel: T= 2- Berging = 3030m³ Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 80 van 128

81 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond natuurlijke omstandigheden natuurlijke omstandigheden Mechanisme trage effecten maatregelen nalevering / historische belasting natuurlijke omstandigheden - trage effecten maatregelen Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren dat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijbeeld omdat het tijd kost bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. natuurlijke omstandigheden - nalevering / historische belasting De kwaliteit van het oppervlakte wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grond uitspoelen. De hoge concentraties in het grond zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron beïnvloeding van het grond afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlakte is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO30C - Eyserbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 81 van 128

82 Factsheet: NL58WRO32 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Selzerbeek Code: NL58WRO32 Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden GEULDAL Gemeente Vaals, Gulpen-Wittem Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 82 van 128

83 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende beek van 2 a 3 meter breed met weinig kronkels, maar met een zeer onregelmatige structuur van grindbankjes en overhangende oevers. Er zijn ook rustige plekken met aanslibbing met plaatselijk stroomversnellingen met grind en keien. Er is organisch materiaal aanwezig. Beek komt in bosrijk gebied met veel hoogteverschillen en wordt gevoed vanuit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen riooloverstorten diffuse bronnen regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen door run-off (afstromend weg en regenriolen) door landbouwgronden oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 83 van 128

84 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * * * * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 84 van 128

85 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet niet Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet * * * Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 85 van 128

86 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 11,0 omvang:11,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Vaals: Jos Francotteweg (0,67ha)- Pr. Bernhardplein (0,24 ha) - Maastrichterlaan (6,16ha) - Rijksweg Lemiers (2 ha)- Von Clermontpark (2ha) - Randweg Nieuwe Hertogenweg (0,88ha) = totaal 11,95 ha te Vaals = Waterlichaam Selzerbeek Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Selzerbeek- WITTEMERMOLEN tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Selzerbeek- NIJSWILLER BODEMVAL 2 tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Voor kosten zie Nijswiller - bodemval 1 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Selzerbeek- NIJSWILLER BODEMVAL 1 tgang vispasseerbaar maken kunstwerk in bereiding: 1,0 Selzerbeek- NIJSWILLER BODEMVAL 1 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Selzerbeek tgang in uitvoering: 8,5 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:8,5 km Grondverwerving, kleinschalige maatregelen en opheffen vismigratiebarrieres in het kader van de Landinrichting Mergellend-Oost Selzerbeek Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 86 van 128

87 Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar Mechanisme anders technisch onhaalbaar - anders verbetering kwaliteit Duitsland is onbekend Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO32 - Selzerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 87 van 128

88 Factsheet: NL58WRO34 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Gulp Code: NL58WRO34 Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Natuurlijk Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden GEULDAL Gemeente Gulpen-Wittem Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO34 - Gulp aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 88 van 128

89 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende beek van 2 a 3 meter breed met weinig kronkels, maar met een zeer onregelmatige structuur van grindbankjes en overhangende oevers. Er zijn ook rustige plekken met aanslibbing met plaatselijk stroomversnellingen met grind en keien. Er is organisch materiaal aanwezig. Beek komt in bosrijk gebied met veel hoogteverschillen en wordt gevoed vanuit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Factsheet KRW NL58WRO34 - Gulp aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 89 van 128

90 Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Zeer goed Zeer goed Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * * * * * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet niet Ontoereikend Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet * * * Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO34 - Gulp aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 90 van 128

91 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Gulp- MEETGOOT AZIJNFABRIEK GULPEN Gulp- PANNEKOEKENMOLEN -Gulp- STUW MOLENTAK + STUW GULP + VISTRAP - Gulp- STUW KASTEEL NEUBOURG - Gulp- VIJVER KASTEELPARK NEUBOURG - Gulp- STUW FORELDORADO Gulp- BROEKERMOLEN tgang uitvoeren onderzoek in uitvoering: 1,0 Onderzoek naar wenselijkheid instandhouding barriere i.v.m. aanwezigheid beekdonderpad Gulp- TGOOT AZIJNFABRIEK GULPEN - Gulp- PANNEKOEKENMOLEN -Gulp- STUW MOLENTAK + STUW GULP + VISTRAP - Gulp- STUW KASTEEL NEUBOURG - Gulp- VIJVER KASTEELPARK NEUBOURG - Gulp- STUW FORELDORADO Gulp- BROEKERMOLEN Oorspronkelijke naam: aanpassing begroeiing langs - Gulp tgang overige inrichtingsmaatregelen in bereiding: 1,0 Gulp: Aanpassing begroeiing langs nodig d.m.v. inrichting & beheer oeverstroken Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Factsheet KRW NL58WRO34 - Gulp aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 91 van 128

92 Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar Mechanisme anders technisch onhaalbaar - anders Technisch onhaalbaar: verbetering kwaliteit België onvoldoende Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO34 - Gulp aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 92 van 128

93 Factsheet: NL58WRO39 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Jeker Code: NL58WRO39 Deelstroomgebied: Maas Type: R18 Status: Sterk Veranderd Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden ST. PIETERSBERG EN JEKERDAL Gemeente Maastricht Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO39 - Jeker aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 93 van 128

94 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, licht kronkelende beek met een onregelmatige bodemstructuur, varierend van zand en plaatselijk fijne grindbanken tot overhangende oevers. De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige plekken. Er is organisch materiaal aanwezig in de beek. De afvoer is redelijk constant. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen rioolzuiveringsinstallaties diffuse bronnen andere belastingen door landbouwgronden overige diffuse bronnen (al atmosferische depositie) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO39 - Jeker aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 94 van 128

95 : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen benzo(a)pyreen (BaP) diuron (Durn) isoproturon (iptrn) som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) metolachloor (metlcl) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend Slecht Slecht Ontoereikend Ontoereikend Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Slecht Ontoereikend Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO39 - Jeker aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 95 van 128

96 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet niet Slecht Ontoereikend Slecht Ontoereikend Slecht Slecht Voldoet niet Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: aanpassing begroeiing langs - Jeker tgang overige inrichtingsmaatregelen in bereiding: 1,0 Jeker: Aanpassing begroeiing langs nodig d.m.v. inrichting & beheer oeverstroken Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Factsheet KRW NL58WRO39 - Jeker aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 96 van 128

97 Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen benzo(a)pyreen (BaP) diuron (Durn) isoproturon (iptrn) som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) metolachloor (metlcl) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme synergie met andere beleidsnemens anders maatschappelijk draagvlak technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - anders Technisch onhaalbaar: verbetering kwaliteit België onvoldoende technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO39 - Jeker aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 97 van 128

98 Factsheet: NL58WRO40 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Rode Beek Code: NL58WRO40 Deelstroomgebied: Maas Type: R13 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op zand Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden BRUNSSUMMERHEIDE Gemeente Echt-Susteren, Sittard-Geleen, Onderbanken, Heerlen, Brunssum Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 98 van 128

99 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, smalle beek met weinig bochten en met op veel plaatsen sterke hoogteverschillen. De vorm van de bodem is onregelmatig en er zijn veel grindbankjes, overhangende oevers en aangeslibde tot zandige plekken. De beek wordt gevoed uit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen riooloverstorten diffuse bronnen regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen door run-off (afstromend weg en regenriolen) door landbouwgronden overige diffuse bronnen (al atmosferische depositie) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) bovenstroomse aanvoer (belasting buitenland) 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 99 van 128

100 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties Ongedaan maken toegang tot de havens (vaargeulen) gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen isoproturon (iptrn) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) propoxur (propxr) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Ontoereikend DIN (winterperiode) (umol N/l) Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 100 van 128

101 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet Ontoereikend Ontoereikend Voldoet niet Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 101 van 128

102 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Opheffen overstorten tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 5,0 omvang:5,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Onderbanken: Samen met openmaken huidige overkluisde beek worden vijf overstorten in de kern van Schinveld opgeheven Oorspronkelijke naam: Beekherstel Rode Beek Brussum (Verwijderen overkluizing Mijnsteenberg) tgang in uitvoering: 0,3 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:0,3 km initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum: Synergiesubsidieproject Integraal project Hermeanderen-beekherstel van de Rode Beek ter plaatse. Aanleg ecologische verbindingszone tussen Brunssummerheide via Schutterspark naar de Schinveldse bossen en Tevenerheide. Aanleg vispassages. Creeren van ruimte de aanleg van een groene buffer gekoppeld aan het nog te realiseren bergbezinkbassin Langeberg waarmede voldaan wordt aan de KRW eisen ter plaatse. Aanpakken overstorten. Toegekende subsidie Euro gemeente Brunssum. Op 6 maart 2012 besluit door GS. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Rode Beek (Ontkluizing Schinveld) tgang uitgevoerd: 0,8 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:0,8 km P05/001/06 Vewijderen overkluizing stedelijk gebied Rode Beek te Schinveld. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Rode Beek (Susteren- Oud Roosteren) verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km in bereiding: 1,6 P Rode Beek Susteren- Oud Roosteren omvang:1,6 km Oorspronkelijke naam: uitvoeren onderzoek - Rode Beek Brussum- MEETGOOT SUSTEREN tgang uitvoeren onderzoek uitgevoerd: 1,0 Meetgoot Susteren: onderzoek naar de aard van het knelpunt migratie. Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Rode Beek Brussum- OVERKLUIZING SCHINVELD vispasseerbaar maken kunstwerk Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 102 van 128

103 tgang uitgevoerd: 1,0 Uitgevoerd samen met ontkluizing beektraject Schinveld Kosten zijn meegenomen in project Stedelijke Rode beek Schinveld (zie NL58-491) Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum - Overstort OS_2384 -Brunssum -Schutterveld / Hendrik Zuid -Parkeerplaats Heidestraat - riol.plannr:- * - KRW-doel: T= 5- Berging = 460m³ Afhankelijk van Parkstad buitenring - Compensatie in groene berging Langeberg GAAT VERVALLEN aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum - Overstort OS_2390 -Brunssum -Lemmender / Kling -Beekweg - riol.plannr:- * - KRW-doel: T= 5- Berging = 2250m³ - Aanpassen groene berging WRO Is afgestemd met WRO Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum - Overstort OS_2391 -Brunssum -Kleikoelen -Kleikoelen - riol.plannr:- * - KRW-doel: T= 5- Berging = 140m³ - Compensatie in groene berging Langeberg -Afhankelijk van Parkstad buitenring GAAT VERVALLEN Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in bereiding: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum - Overstort OS_2396 -Brunssum -Molenvaart -Molenvaart - riol.plannr:- - KRW-doel: T= 5- Berging = 22480m³ - Aanpassen groene berging WRO Wordt T=2, is afgestemd met WRO Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten in uitvoering: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum - Overstort OS_2400 -Brunssum -Langeberg -Rimburgerweg - riol.plannr:- * - KRW-doel: T= 5- Berging = 3900m³ - Afhankelijk van Parkstad buitenring Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 10,0 omvang:10,0 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Brunssum- Waarschijnlijk tzetting bestaande beleid. Besluitvorming in bereiding. t.b.v. nieuw GRP+ (vóór 1 jan 2010), waarbij het ambitieniveau kan oplopen tot 20 ha - een gedeelte van het afkoppelen komt ten goede aan NL58WRO41 DOORLOPEND PROCES Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging aanpakken riooloverstorten initiatiefnemer: Gemeente Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 103 van 128

104 tgang uitgevoerd: 1,0 Gemeente Sittard-Geleen - Overstort OS_2407 -Sittard - -Betuwestraat - riol.plannr:- - KRW-doel: T= 2- Berging = 4400m³ Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Aanleg groene berging tgang aanpakken riooloverstorten uitgevoerd: 1,0 initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Echt-Susteren - Overstort OS_2068 -Susteren -Susteren - west - rioleringsgebied 1 en 2 -Munsterweg - riol.plannr: KRW-doel: T= 2- Berging = 2090m³ Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: Beekherstel Rode Beek (Millen - Susteren) omvang: 5,0 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 5,0 Was niet vorozien i.v.m. grensscheidend deel met Duitsland Grotendeels grensscheidend beektraject! Maatregelen gepland na 2021 Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Rode Beek Brussum- STUW ROOTHGRAAF vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 richtlijn: Geen richtlijn aanwezig Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Rode Beek Brussum- WATERMOLEN MILLEN vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 tgang richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 1,0 5. Toepassing uitzonderingen Rode Beek Brussum- WATERMOLEN MILLEN wordt meegenomen bij Umsetzungsfahrplan WRRL Duitsland en visie Rode beek Millen-Susteren De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 104 van 128

105 Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen isoproturon (iptrn) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) propoxur (propxr) zink (Zn) Fasering Doelbereik Motiveringsgrond technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme synergie met andere beleidsnemens uitvoeringscapaciteit maatschappelijk draagvlak grondverwerving anders technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. technisch onhaalbaar - anders verbetering kwaliteit Duitsland is onbekend Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 105 van 128

106 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO40 - Rode Beek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 106 van 128

107 Factsheet: NL58WRO41 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Caumerbeek Code: NL58WRO41 Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Heerlen Limburg Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 107 van 128

108 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende beek van 2 a 3 meter breed met weinig kronkels, maar met een zeer onregelmatige structuur van grindbankjes en overhangende oevers. Er zijn ook rustige plekken met aanslibbing met plaatselijk stroomversnellingen met grind en keien. Er is organisch materiaal aanwezig. Beek komt in bosrijk gebied met veel hoogteverschillen en wordt gevoed vanuit dieper grond. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Dempen gangen in agrarisch gebied gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 108 van 128

109 : Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen geen stoffen Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Slecht Slecht Slecht Toestand 2009 Slecht Actuele toestand (jaar) DIN (winterperiode) (umol N/l) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie 2009 Actueel (Jaar) geen gegevens geen gegevens Slecht Slecht Slecht Slecht geen gegevens geen gegevens * * Overige verontr. stoffen geen gegevens geen gegevens Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 109 van 128

110 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Caumerbeek (nabij Aambos) tgang in bereiding: 3,4 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km P06/020/01 Herinrichting gedeelte Caumerbeek nabij Aambos - uitvoering waarschijnlijk in Oorspronkelijke naam: Beekherstel Caumerbeek (fase 1-5) tgang in bereiding: uitgevoerd: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km 5,5 1,0 Fase 2-5 loopt mogelijk vertraging op Fase 1 is gereed omvang:3,4 km omvang:6,5 km Synergiesubsidieproject ingediend door gemeente Heerlen. Het verbeteren van de ecologie, hydrologische en landschappelijke waarde van de Caumerbeek en Loopgraaf en in samenhang hiermee het verbeteren van de aangrenzende beekdalzone de functies landschap, natuur, natuurbeleving, recreatie en berging. Behalve het lichaam Caumerbeek, wordt ook een zijbeekje ontkluisd 1,4 km Subsidiebijdrage Euro. Trekker van de ontkluizing zelf wordt het schap. Flankerende maatregelen aan riool, afkoppelen verhard opp. e.d. door gemeenten. De subsidie is bedoeld het gemeentelijk aandeel in het totaalproject. Indien haalbaar wordt een deel van het project uitgevoerd Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha uitgevoerd: 1,3 omvang:1,3 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Heerlen: Synergiesubsidieproject - Vasthouden en infiltreren van regen bij rioolreconstructies en wijkvernieuwing woningstichtingen in de wijk MSP (WB21). Wijken Meezenbroek ' Schaesbergerveld ' Palemig (MSP) Heerlen- Subsidiebijdrage Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Maatregelen gepland na 2021 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode na Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 110 van 128

111 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen geen stoffen Overige verontreinigende stoffen geen stoffen Fasering Doelbereik Motiveringsgrond onevenredig kostbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme te hoge lasten uitvoeringscapaciteit maatschappelijk draagvlak synergie met andere beleidsnemens onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - maatschappelijk draagvlak De uitvoering van maatregelen die een aanzienlijke impact hebben op de omgeving dient goed bereid te worden. Dit betekent dat verschillende direct betrokken partijen goed moeten worden gelicht over de wijze van uitvoering en de consequenties daarvan. Een dergelijke maatschappelijke betrokkenheid is al van belang om de uitvoering op een dusdanige wijze vorm te geven dat deze op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Een gedegen bereiding van een complex project kost vele jaren waardoor de maatregelen niet in de lopende planperiode kunnen worden uitgevoerd. technisch onhaalbaar - synergie met andere beleidsnemens De uitvoering van maatregelen het bereiken van KRW-doelen staat meestal niet op zichzelf, ook andere ()opgaven dienen te worden gerealiseerd. Het is hierbij van belang dat de uitvoering gezocht wordt naar synergie zodat niet meerdere malen na elkaar dezelfde procedures hoeven te worden doorlopen, graafwerkzaamheden worden uitgevoerd e.d. Andere ()opgaven kennen niet altijd dezelfde programmering als de gewenste uitvoering de KRW. Om te komen dat onevenredig hoge kosten in deze planperiode moeten worden gemaakt., wordt er gekozen om de KRW-maatregelen in samenhang met andere maatregelen uit te voeren Het gevolg hiervan is dat de gecombineerde maatregelen pas in de volgende planperiode kunnen worden afgerond. Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 111 van 128

112 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO41 - Caumerbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 112 van 128

113 Factsheet: NL58WRO42 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Geleenbeek Code: NL58WRO42 Deelstroomgebied: Maas Type: R18 Status: Sterk Veranderd Snelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Onbekend Beschermde gebieden GELEENBEEKDAL Gemeente Sittard-Geleen, Echt-Susteren, Voerendaal, Beek, Schinnen, Heerlen, Nuth Provincies Limburg Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 113 van 128

114 bebouwing heide kassen nutslocaties bos bouwland zanden bomen weiland rijksgrens provinciegrens gemeentegrens dijk snelwegen overige wegen spoorwegen lijninfrastructuur schapsgrens KRW Waterlichaam Inname oppervlakte Infiltratie-terugwinning Oevergrond Oeverfiltraat Grond + Infiltratie-terugwinning Vogelrichtlijn Diepe onttrekking drink Habitatrichtlijn Schelpdieren Onttrekking drink Grondonttrekking tbv industrie Karakterschets: Snelstromende, licht kronkelende beek met een onregelmatige bodemstructuur, varierend van zand en plaatselijk fijne grindbanken tot overhangende oevers. De rustige delen kennen aangeslibde tot zandige plekken. Er is organisch materiaal aanwezig in de beek. De afvoer is redelijk constant. 2. Belastingen Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het lichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het lichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect puntbronnen rioolzuiveringsinstallaties diffuse bronnen regulering beweging en morfologische aanpassing andere belastingen riooloverstorten door landbouwgronden overige diffuse bronnen (al atmosferische depositie) stuw: verschil stand : verhogen stand (peilbeheersing) kanalisatie c.q. normalisatie van de loop oeververdediging, duikers, overkluizing, kribben versnelde afvoer barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) overige 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het lichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het lichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin. Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 114 van 128

115 Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, krachtcentrales en/of oeververdediging in Rijksen : gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waar wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding in periode Prioritaire stoffen isoproturon (iptrn) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) propoxur (propxr) zink (Zn) Biologie en algemeen fysische chemie Beoordeling periode Macrofauna (EKR) Overige flora (EKR) Vis (EKR) Fytoplankton (EKR) Totaal fosfaat (zomergemiddelde) (mg P/L) Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/L) Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) Temperatuur (maximum waarde) ( C) Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) Zuurstofverzadiging (zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) GEP Toestand 2009 Slecht DIN (winterperiode) (umol N/l) Slecht Actuele toestand (jaar) Legenda: groen = (zeer)goed, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht, leeg = geen data De actuele gegevens zijn uit het krwportaal gehaald. Een actuele toestandsbeoordeling gemarkeerd met een * betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type krw-lichaam zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. * Prognose Toestand 2021 Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 115 van 128

116 Eindoordeel Chemie Totaal Ecologie Totaal Biologie Fysische - Chemie Overige verontr. stoffen 2009 Actueel (Jaar) Voldoet niet Voldoet Slecht Slecht Voldoet niet Voldoet niet Legenda: groen = (zeer)goed/voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = (zeer)slecht/voldoet niet De actuele toestandsbeoordelingen zijn uit het krwportaal gehaald. Actuele toestandsbeoordelingen met een * betreffen beheerdersoordelen Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 116 van 128

117 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn het lichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 de periode t/m 2015 Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen (totaal pakket) - RWZI Heerlen tgang verminderen belasting RWZI in bereiding: 1,0 Opheffen en verplaatsen naar RWZI Hoensbroek Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek Corioglana Highlight 3 (A76- Putterweg) + Highlight 4 (Putterweg - Oliemolen) + Highlight 8 (Oliemolen - A76 Brommelen) tgang in bereiding: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km 4,4 omvang:4,4 km Ongeveer 50% van dit traject loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Was heen P06/001/43 Geleenbeek Corio Glana - B (Terwom - A76 Brommelen) - Project gesplitst in meerdere deelprojecten. Maakt deel uit van een grootschalig beekdalherstelproject Geleenbeek Corio Glana (natuur, cultuur, recreatie, economie) in samenwerking met Landschapspark de Graven, terreinbeheerders, provincie en gemeenten. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek -Stedelijk gebied - Sittardse Keutelbeek Ophovernerhof- Agricolastraat tgang in bereiding: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km 0,9 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. omvang:0,9 km P06/065/03 Herinrichting Sittardse Keutelbeek Ophovenerhof-Agricolastraat Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek - Hightlight 15 (Terborg - St. Jansgeleen) tgang in bereiding: 1,5 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:1,5 km Was heen P06/001/47 Geleenbeek Spaubeek (Heisterbrug - St. Jansgeleen). Maakt deel uit van een grootschalig beekdalherstelproject Geleenbeek Corio Glana (natuur, cultuur, recreatie, economie) in samenwerking met Landschapspark de Graven, terreinbeheerders, provincie en gemeenten. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek (Echt-Aesterberg) tgang in bereiding: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:0,4 km 0,4 Project loopt mogelijk vertraging op (grondverwerving + Infrastructuur Verbreding A2). Kandidaat fasering. P06/001/36 Geleenbeek Echt- Aesterberg Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek (Oud-Roosteren - A2) verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend omvang:1,8 km Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 117 van 128

118 tgang in bereiding: km 1,8 Project loopt mogelijk vertraging op (grondverwerving + Infrastructuur Verbreding A2). Kandidaat fasering. P06/001/44 Geleenbeek Oud-Roosteren - A2 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek - Corioglana Highlight (A76 - Naanhof) + Highlight 14 (Naanhof - Muldersplas) tgang in bereiding: 3,8 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:3,8 km Was heen P06/001/28 Geleenbeek Corio Glana - A (A76 - Muldersplas) - Project gesplitst in drie deelprojecten). Maakt deel uit van een grootschalig beekdalherstelproject Geleenbeek Corio Glana (natuur, cultuur, recreatie, economie) in samenwerking met Landschapspark de Graven, terreinbeheerders, provincie en gemeenten Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek - Corioglana Highlight 18 (Beekstraat - Pater Karelhoeve) + Corioglana Highlight 19 (Pater Karelhoeve - Middenweg) tgang in bereiding: 1,7 verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:1,7 km Oud project P06/001/46 Geleenbeek Abshoven (Beekstraat Geleen)- afslagtak Ophovenermolen is geplitst in 2 deelprojecten. Maakt deel uit van een grootschalig beekdalherstelproject Geleenbeek Corio Glana (natuur, cultuur, recreatie, economie) in samenwerking met Landschapspark de Graven, terreinbeheerders, provincie en gemeenten Oorspronkelijke naam: Uitvoeren onderzoek - Geleenbeek - MEETGOOT MUNSTERGELEEN tgang uitvoeren onderzoek uitgevoerd: 1,0 Meetgoot Geleembeek te MunsterGeleenbeek. Onderzoek naar aard van knelpunt. Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek (Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren) tgang in bereiding: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:4,6 km 4,6 Project loopt mogelijk vertraging op (grondverwerving + Infrastructuur Verbreding A2). Kandidaat fasering. P06/001/45 Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt - Oud Roosteren Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek (Millen - Nieuwstadt) tgang in bereiding: verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:2,3 km 2,3 Project loopt mogelijk vertraging op (grondverwerving + maatschappelijk draagvlak). Kandidaat fasering. P06/001/41 Geleenbeek Millen - Nieuwstadt Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek - Beekdalen Geleen (Corioglana Highlight 16 - Biesenhof - Daniken) + Corioglana Highlight 17 (Daniken - Beekstraat) tgang verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend km omvang:2,5 km Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 118 van 128

119 in bereiding: 2,5 Project loopt vertraging op (grondverwerving + maatschappelijk draagvlak). Kandidaat fasering. Was heen P06/001/40 Beekdalen Geleen (Geleenbeek Biesenhof - Beekstraat) - Is gesplitst in twee deelprojecten. Maakt deel uit van een grootschalig beekdalherstelproject Geleenbeek Corio Glana (natuur, cultuur, recreatie, economie) in samenwerking met Landschapspark de Graven, terreinbeheerders, provincie en gemeenten Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geleenbeek - STENEN SLUIS tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Geleenbeek Stenen Sluis- Aanpassing Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geleenbeek - STUW NIEUWSTADT tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Geleenbeek Stuw Nieuwstadt - Kosten worden meegenomen in beekherstel Geleenbeek Nieuwstadt - Millen Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geleenbeek - OPHOVENER MOLEN tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Aanpassing migratieziening Ophovenermolen Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geleenbeek - POOLMOLEN tgang in bereiding: vispasseerbaar maken kunstwerk 1,0 Project loopt vertraging op. Kandidaat fasering. Apart project binnen beekherstel Geleenbeek Katsbek Nieuwstadt- Oud Roosteren Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in uitvoering: 2,5 uitgevoerd: 1,0 omvang:3,5 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Heerlen- Jaarlijks afkoppelen circa 0,35% verhard oppervlak conform GRP In planperiode Gemeente Heerlen: dus nog één jaar circa 3,5 ha. Na 2010 wellicht idem, echter nog geen besluitvorming. -- Opmerking: de maatregelen kan ook binnen NL58WRO41 vallen. Oorspronkelijke naam: Afkoppelen verhard oppervlak tgang afkoppelen verhard oppervlak ha in bereiding: 4,5 in uitvoering: 2,6 uitgevoerd: 6,6 omvang:13,7 ha initiatiefnemer: Gemeente Gemeente Sittard-Geleen: Voortschrijdend beleid afhankelijk van kosteneffectiviteit ; ± 5 ha afgekoppeld per Diverse projecten: optelsom wordt anders: 25 ha-> 13,7 ha Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 119 van 128

120 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 2015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m Maatregelen gepland de periode Oorspronkelijke naam: vispasseerbaar kunstwerken (vistrap; gemaal) - Geleenbeek - SIFON JULIANAKANAAL vispasseerbaar maken kunstwerk omvang: 1,0 tgang motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: 1,0 Geleenbeek Sifon-Julianakanaal. Overleg met RWS A2-verbreding. Oplossen van dit knelpunt vergt hoge investeringskosten.!!! Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen (totaal pakket) - RWZI Hoensbroek omvang: 1,0 verminderen belasting RWZI tgang motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 1,0 omdat niet alle rwzi's tegelijk kunnen worden aangepast, deze in de tweede periode incl. onderzoek naar noodzakelijke aanvullende maatregelen 1e raming Oorspronkelijke naam: RWZI aanpassen (totaal pakket) - RWZI Susteren verminderen belasting RWZI omvang: 1,0 tgang motivering richtlijn: Geen richtlijn aanwezig gefaseerd: 1,0 niet alle rwzi's kunnen tegelijk(kosten), daarom deze in tweede periode gepland incl. onderzoek naar noodzakelijke aanvullende maatregelen (1e raming ) Maatregelen gepland na 2021 Oorspronkelijke naam: Beekherstel Geleenbeek (Schwienswei Sportlaan-Millenerweg) omvang: 1,1 km verbreden / hermeanderen / nvo; (snel) stromend tgang km richtlijn: Geen richtlijn aanwezig in bereiding: 1,1 5. Toepassing uitzonderingen P06/001/29 De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie daar dient hier worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Prioritaire stoffen isoproturon (iptrn) Overige verontreinigende stoffen koper (Cu) propoxur (propxr) zink (Zn) Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 120 van 128

121 Fasering Doelbereik Motiveringsgrond onevenredig kostbaar natuurlijke omstandigheden natuurlijke omstandigheden technisch onhaalbaar technisch onhaalbaar Mechanisme te hoge lasten nalevering / historische belasting trage effecten maatregelen uitvoeringscapaciteit grondverwerving onevenredig kostbaar - te hoge lasten Uitvoering van alle maatregelen het bereiken van de goede toestand/potentieel binnen de eerste planperiode stuit op te grote financiële beperkingen. Om de lastenstijging binnen een maatschappelijk acceptabele bandbreedte te houden, wordt gekozen een gefaseerde uitvoering van het maatregelenpakket in de periode na In afwachting van de ontwikkeling van mogelijke kosteneffectievere maatregelen in de toekomst en het vaststellen van aanvullende maatregelen op nationaal en internationaal niveau wordt aanspraak gemaakt op de mogelijkheid tot fasering en wordt nu nog niet overgegaan tot doelverlaging. Dit wordt bij het volgende provinciale plan / omgevingsplan (en SGBP) opnieuw bezien. natuurlijke omstandigheden - nalevering / historische belasting De kwaliteit van het oppervlakte wordt negatief beïnvloed doordat nutriënten via het grond uitspoelen. De hoge concentraties in het grond zijn onder andere het gevolg van overmatige belasting met meststoffen in het verleden. Aanscherpingen van het mestbeleid en een zorgvuldigere bemesting in de praktijk heeft tot gevolg dat de bron beïnvloeding van het grond afneemt, maar de doorwerking van grond- naar oppervlakte is een traag proces. Om deze reden zal in 2015 nog niet het volledige effect van deze maatregelen merkbaar zijn. natuurlijke omstandigheden - trage effecten maatregelen Een aanzienlijk deel van de inrichtingsmaatregelen wordt al in de eerste planperiode uitgevoerd. Uit onderzoek is gebleken dat het in veel gevallen een aantal jaar kan duren dat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijbeeld omdat het tijd kost bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen zijn de effecten van maatregelen in de eerste planperiode pas in de tweede planperiode volledig van kracht en worden in deze planperiode geen aanvullende maatregelen getroffen. technisch onhaalbaar - uitvoeringscapaciteit Inrichtingsmaatregelen vormen een groot deel van het maatregelpakket. Zowel overheden als uitvoerende organisaties (aannemers) voeren momenteel al maatregelen uit. Het totale gestelde pakket aan KRW-maatregelen vraagt een forse versnelling van uitvoering als het hele pakket 2015 wordt gerealiseerd. Voorbereiding en uitvoering vragen specifieke kennis en capaciteiten, die in beperkte mate aanwezig is. Uitvoering van alle benodigde inrichtingsmaatregelen in de eerste planperiode van het SGBP is dan ook niet mogelijk. Om deze reden wordt gefaseerd. technisch onhaalbaar - grondverwerving Vanwege het maatschappelijke draagvlak, vindt grondverwerving vrijwel altijd plaats op vrijwillige basis. Uitvoering ná 2015 is dan in veel gevallen deliger, omdat hiermee het opdrijven van grondprijzen kan worden tegengegaan. Bovendien is het niet aannemelijk dat alle benodigde gronden herinrichting tijdig verworven zijn (= ruim 2012), want er is vervolgens ook nog tijd nodig realisatie van maatregelen. Kansen om grond te verwerven zijn vaak gebonden aan bepaalde gebeurtenissen (ruilverkaveling, bedrijfsovernames), die zich lang niet op alle locaties binnen de komende periode zullen doen. Dergelijke grootschalige gebiedsprocessen kennen mede als gevolg van juridische procedures een doorlooptijd die de planperiode overschrijdt. Dit heeft als consequentie dat fasering nodig is. Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 121 van 128

122 Doelverlaging [gebaseerd op art 4.5 KRW] Indien er sprake is van doelverlaging dient er bij motivatie voldaan te worden aan de eisen die de richtlijn stelt. Er wordt vanuit gegaan dat doelverlaging nu niet aan de orde is, conform de beleidsafspraken. Is er sprake van een doelverlaging: NEE Factsheet KRW NL58WRO42 - Geleenbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 122 van 128

123 Factsheet: NL58WRO43 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde plannen. Hoewel beheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is goedgekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het lichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het lichaam hebben. Naam: Anselderbeek Code: NL58WRO43 Deelstroomgebied: Maas Type: R17 Status: Sterk Veranderd Snelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem Waterbeheerder: Waterschap Roer en Overmaas (58) Wateronttrekking: Gemeente Provincies Onbekend Kerkrade Limburg Factsheet KRW NL58WRO43 - Anselderbeek aangemaakt op: om 13:43:42 pagina 123 van 128

Factsheet KRW NL23_BRKMN -

Factsheet KRW NL23_BRKMN - Factsheet: NL23_BRKMN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN -

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN - Factsheet: NL18_ADRIAAN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING - Factsheet: NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet KRW NL36_OWM_001 -

Factsheet KRW NL36_OWM_001 - Factsheet: NL36_OWM_001 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL27_B_1 -

Factsheet KRW NL27_B_1 - Factsheet: NL27_B_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet KRW NL37_ABC1 -

Factsheet KRW NL37_ABC1 - Factsheet: NL37_ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet KRW NL90_1 -

Factsheet KRW NL90_1 - Factsheet: NL90_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet KRW NL35_Boezem -

Factsheet KRW NL35_Boezem - Factsheet: NL35_Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL43_11 Bussloo

Factsheet: NL43_11 Bussloo Factsheet: NL43_11 Bussloo -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet KRW nl89_antwknpd -

Factsheet KRW nl89_antwknpd - Factsheet: nl89_antwknpd -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel Factsheet: NL43_13 Oude IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Noord-Zuidleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_10 Fliert

Factsheet: NL43_10 Fliert Factsheet: NL43_10 Fliert -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal Factsheet: NL43_09 Toevoerkanaal -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet KRW NL93_IJSSEL -

Factsheet KRW NL93_IJSSEL - Factsheet: NL93_IJSSEL -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL57_GRM_01 -

Factsheet KRW NL57_GRM_01 - Factsheet: NL57_GRM_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een

Nadere informatie

Factsheet: NL43_32 Arkervaart

Factsheet: NL43_32 Arkervaart Factsheet: NL43_32 Arkervaart -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status:

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status: Factsheet: NL19_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Soestwetering (middenloop) De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Westerbouwlandleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de

Nadere informatie

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150 NL09_26 Basisgegevens Naam Code Status Type Stroomgebied Waterbeheergebied Provincie Gemeente Sloten Overbetuwe NL09_26 Kunstmatig M1a - Zoete sloten (gebufferd) Rijn-West Rivierenland Gelderland Neder-Betuwe,

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Factsheet: NL33HU Hunze

Factsheet: NL33HU Hunze Factsheet: NL33HU Hunze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in

Nadere informatie

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift Factsheet: NL14_5 Biltse Grift -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek

Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek Factsheet: NL4_01 Schuitenbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

Factsheet: NL39_01a Rotteboezem

Factsheet: NL39_01a Rotteboezem Factsheet: NL39_01a Rotteboezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek Factsheet: NL07_008 Schipbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen Factsheet: NL11_3_4 Vinkeveense Plassen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet KRW NL81_1 -

Factsheet KRW NL81_1 - Factsheet: NL81_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL14_28 Zegveld

Factsheet: NL14_28 Zegveld Factsheet: NL14_28 Zegveld -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water Basisgegevens Naam Code Status Type Stroom Waterbeheer Provincie Gemeente Aa of Weerijs Sterk veranderd R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Maas Brabantse Delta Noord-Brabant Breda,

Nadere informatie

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL14_3 Westerlaak

Factsheet: NL14_3 Westerlaak Factsheet: NL14_3 Westerlaak -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens Factsheet: NL14_31 Kamerik Teijlingens -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering Factsheet: NL14_1 Langbroekerwetering -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek Factsheet: NL07_009 Buurserbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek Factsheet: NL38_1B Wambergsche Beek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig Factsheet: NL87_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL7_B_1_ Groote Beerze Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL02L11 Lauwers

Factsheet: NL02L11 Lauwers Factsheet: NL02L11 Lauwers De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel Factsheet: NL14_10 Hollandse IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Benedendinkel

Factsheet: NL05_Benedendinkel Factsheet: NL05_Benedendinkel Beneden Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0016. Naam: Duin Rijn-West Code: NLGW0016

Factsheet: NLGW0016. Naam: Duin Rijn-West Code: NLGW0016 Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt wegegeven is bijgewkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een wkvsie ten behoeve van het opstellen van het

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL5_13 Boven Mark Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_2 Binnenbedijkte Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_ Binnenbedijkte Maas Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Regionale Implementatie KRW

Regionale Implementatie KRW Regionale Implementatie KRW Bepaling Huidige toestand waterlichamen Dommel Martijn Antheunisse, Vakgroep Ecologie, Ws De Dommel Inhoud Ws. De Dommel - 26 KRW waterlichamen Huidige situatie 2009: Biologische

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

KRW Factsheets

KRW Factsheets KRW Factsheets 016-01 Factsheets Kaderrichtlijn Water Boezem Noordwest Overijssel Drentse kanalen Oude Diep Oude Vaart Reest Vledder Aa Wapserveense Aa Wold Aa Meppelerdiep Averlosche leiding Beentjesgraven

Nadere informatie

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden KRW-deel WBP 200-205 KRW waterlicmen Verklaring Provincies Gemeenten Flevoland Waterlicmen ALMERE Amstellandboezem Botshol Gaasperplas AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Bert Flach, Rijkswaterstaat Midden Nederland Van : Carel Schut en Jeroen de Bode, Royal HaskoningDHV Gecontroleerd door : Martin de Haan, 4 december 2014 Dossier

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 03 2. KRW-opgave 03 3. Maatregelen 05 4. Verwachte effecten 07 5. Taakverdeling en uitvoering 08 6.

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water Planperiode 2016-2021 Waterschap Noorderzijlvest Pagina 1 1 Introductie De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) richt zich op de bescherming van

Nadere informatie

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem Factsheet: NL11_1_1 Amstellandboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL25_13 Boven Mark -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Aanpassing KRW Maatlatten

Aanpassing KRW Maatlatten Ministerie van Infrastructuur en Milieu RWS Waterdienst Aanpassing KRW Maatlatten Eddy Lammens RWS Waterdienst 1 Ministerie van Verkeer en Ministerie Waterstaat van Infrastructuur 12-4-20128-9 en Milieu

Nadere informatie

Europese Kaderrichtlijn Water

Europese Kaderrichtlijn Water Europese Kaderrichtlijn Water Samenwerkingsverband tussen Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Dordrecht www.dordrechtwerktaanwater.nl Inhoud presentatie 1. Toelichting Europese Kaderrichtlijn Water

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Inleiding en Status

Inhoudsopgave. 1. Inleiding en Status Inhoudsopgave 1. Inleiding en Status 2. Chemische- en ecologische kwaliteit 2.1. Chemische kwaliteit oppervlaktewater 2.2. Ecologische kwaliteit oppervlaktewater 2.3. Beleidskader vergunningsverlening

Nadere informatie

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum)

Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) 20 JAAR BEEKHERSTEL door Waterschap Roer en Overmaas Met vallen, opstaan en weer doorgaan.. # Succesfactoren # Faalfactoren Deel 1: algemene aspecten (door Harry van Buggenum) Harry van Buggenum & Rob

Nadere informatie

KRW-verkenner in gebruik

KRW-verkenner in gebruik KRW-verkenner in gebruik 4 praktijkvoorbeelden Johan Bode Gis-analist /medewerker onderzoek Waterschap Peel en Maasvallei Inhoud Wat is de KRW-verkenner? Inhoud KRW-verkenner Gebiedsdatabase Kennisdatabase

Nadere informatie

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen?

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? Effectiviteit KRW maatregelen Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? 1 Maatregelen Kaderrichtlijn Water Kwaliteit Doelstelling Beleidstekort Maatregelen 2 Welke maatregelen worden

Nadere informatie

~ Stroomgebied KAARTENATLAS. beheerplan. 0abcdefgh

~ Stroomgebied KAARTENATLAS. beheerplan. 0abcdefgh ~ Stroomgebied beheerplan KAARTENATLAS 0abcdefgh Colofon Het ontwerp-stroomgebiedbeheerplan Schelde is een uitgave van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. De totstandkoming is mogelijk geworden dankzij

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL94_1. Sterk Veranderd. Factsheet KRW voor waterlichaam: NL94_1 -

Factsheet: NL94_1. Sterk Veranderd. Factsheet KRW voor waterlichaam: NL94_1 - Facshee: NL94_1 -DISCLAIMER- De informaie die in deze facshee word weergegeven is bijgewerk o en me 1 april 2013. Deze facshee dien gezien e worden als een werkversie en behoeve van he opsellen van he

Nadere informatie

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem Factsheet: NL09_31_ Zouweboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water

Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water Deze tekst over de Kaderrichtlijn Water (KRW) zal uiteindelijk worden opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) van het waterschap. De tekst is afgestemd

Nadere informatie