Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek"

Transcriptie

1 Factsheet: NL4_01 Schuitenbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Schuitenbeek Rijn Oost Code: Type: NL4_01 R5 Waterbeheerder: Status: Kunst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Gelderland Gemeenten: Putten Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Schuitenbeek Code waterlichaam: NL4_01 Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 1 van 51

2 Karakterschets: De Schuitenbeek stroomt grotendeels door agrarisch cultuurland (gras- en maïsland). Voor een deel is de beek omzoomd door bosstroken De Schuitenbeek is een gegraven en vooral in de landbouwgebieden genormaliseerde beek. De beek wordt gevoed door onder andere de Veldbeek. Het gedeelte van de Schuitenbeek dat frequent droogvalt is geen onderdeel meer van het waterlichaam. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Zink regulering waterbeweging regulering waterbeweging Verdwijnen watersysteem voor hoogwaterbescherming en door klimaatverandering Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna, overige flora en vis Macrofauna, overige flora en vis overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna, overige flora en vis Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina van 51

3 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,50 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina van 51

4 ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina 4 van 51

5 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,5 1,5 km Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,6 dit betreft het onderhoud van de in de periode gerealiseerde oevers Fasering naar periode is niet nodig. 1,6 km Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,5 Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,5 Fasering naar periode is niet nodig. Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing saneren uitlogende oeverbescherming Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,5 1,5 km 0,5 km 0,5 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina 5 van 51

6 Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina 6 van 51

7 Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Schuitenbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_01 pagina 7 van 51

8 Factsheet: NL4_0 Veldbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Veldbeek Rijn Oost Code: Type: NL4_0 R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Gelderland Gemeenten: Putten Nee Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Veldbeek Versie: factsheets behorende bij de plannen Code waterlichaam: NL4_0 pagina 8 van 51 aangemaakt: om :57 u.

9 Karakterschets: De Veldbeek stroomt grotendeels door agrarisch cultuurland (gras- en maïsland). Voor een deel is de beek omzoomd door bosstroken. De Veldbeek is deels gekanaliseerd en vooral in de landbouwgebieden ook genormaliseerd. Deze beek wordt gevoed door ondiep grondwater en regenwater. Het gedeelte van de Veldbeek dat frequent droogvalt is geen onderdeel meer van het waterlichaam. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Geforceerd meanderen leidt tot vergroten afwijking van natuurlijke toestand. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 9 van 51

10 Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Motivering: Het waterlichaam ligt grotendeels in een gebied met bestemming landbouw. De waterhuishouding is op deze functie afgestemd.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium, stikstof en fosfaat regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt en zink.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 10 van 51

11 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 11 van 51

12 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 1 van 51

13 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,5 Gehele ingerichte lengte is opgenomen in onderhoudsplan Er zijn 1,9 km NVO's ingericht ( d.i. meer dan de oorspronkelijke opgave) 1,5 km Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,5 Er is meer uitgevoerd dan opgave, nl. 1,9 km Er is meer uitgevoerd dan opgave, nl. 1,9 km 1,5 km Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 1 van 51

14 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 1,67 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0,4 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 14 van 51

15 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Veldbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 15 van 51

16 Factsheet: NL4_0 Hierdensebeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Hierdensebeek Code: NL4_0 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Ermelo, Harderwijk, Nunspeet Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 16 van 51

17 Karakterschets: De Hierdense Beek wordt gevoed vanuit een aantal zijbeekjes die afkomstig zijn uit een gebied met intensieve landbouw. Het stroomgebied ligt grotendeels op een ondoorlatende kleilaag. De beek reageert snel op regenval. Waar de beek door bosgebied loopt, infiltreert de beek, doordat de kleilaag daar ontbreekt. Op een aantal plekken is de beek gekanaliseerd en in de benedenstrooms gelegen landbouwgebieden ook genormaliseerd. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Habitatrichtlijn gebied Veluwe (NL_HAB_57) Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Anders, zie toelichting True Hermeandering beken in agrarisch gebied True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Motivering: Hermeanderen; geforceerd meanderen leidt tot vergroten afwijking van natuurlijke toestand Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Motivering: Het waterlichaam ligt voor een deel in een gebied met bestemming landbouw. De waterhuishouding is op deze functie afgestemd. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 17 van 51

18 4. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,50 Vis (EKR) 0,45 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 18 van 51

19 ontoereikend ontoereikend Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 19 van 51

20 Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 0 van 51

21 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Bufferstroken mestvrije zones Voortgang: km Motivering: Vervangen: 0 maatregel vervangen door 6 km extra aanleg NVO' s 0 km Toelichting conversie van ha naar km: er is uitgegaan van een strook met een breedte van 10 m; 1 ha komt dan overeen met een lengte van 1 km Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 8 I.v.m. vervallen maatregel Bufferstroken worden 6 km extra ingericht Nutriëntenpilot (fase1; voorbereidend onderzoek) uitvoeren onderzoek 8 km 1 stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Afronding eindrapport medio 014; adviezen zijn in 01 gegeven en uitgevoerd Rietmoeras aanleg zuiveringsmoeras Voortgang: ha Motivering: Vervangen: 5 maatregel is vervangen door 1 zuiveringswerk 5 ha Aanpak overstorten aanpakken overstorten gemengde stelsels ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 1 van 51

22 Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied uitvoeren onderzoek ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Natuurvriendelijk onderhoud 8 km uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina van 51

23 Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal, zuurstof Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en verzadigingsgraad zuurstof zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hierdensebeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina van 51

24 Factsheet: NL4_04 Puttenerbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Puttenerbeek Code: NL4_04 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Elburg Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 4 van 51

25 Karakterschets: Het waterlichaam Puttenerbeek bestaat uit delen van de Puttenerbeek en Eekterbeek en uit de Stadsgracht Elburg. Puttenerbeek en Eekterbeek stromen grotendeels door agrarisch cultuurland. Deze beken zijn gedeeltelijk gekanaliseerd. De Stadsgracht Elburg ligt geheel in stedelijk gebied. Via de havensluis voert de stadsgracht af naar de haven van Elburg en vervolgens naar het Drontermeer. Het waterlichaam Puttenerbeek is ontstaan door samenvoeging van de eerdere waterlichamen Puttenerbeek (NL08_04) en Stadsgracht Elburg (NL08_05) die werden gebruikt in het SGBP1. Van de Stadsgracht is alleen het stromende gedeelte onderdeel van het waterlichaam. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Ongewenste/negatieve fytoplanktonbloei. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Overige flora overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Onvoldoende ontwikkelde oever- en watervegetatie.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 5 van 51

26 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,50 Vis (EKR) 0,50 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 6 van 51

27 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 7 van 51

28 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: dit waterlichaam is volledig gebaggerd Ingetrokken:.500 dit waterlichaam is volledig gebaggerd.500 m Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Havensluis is vispasseerbaar gemaakt Ingetrokken: 1 Aanpak overstorten Stuw Goorpoort is voldoende passeerbaar voor doelbereik aanpakken overstorten gemengde stelsels stuks ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied uitvoeren onderzoek ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 8 van 51

29 ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever),4 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0,85 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0, km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 9 van 51

30 Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Puttenerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_04 pagina 0 van 51

31 Factsheet: NL4_05 Watergangen Oosterwolde Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Watergangen Oosterwolde Code: NL4_05 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincie Overijssel, Provincie Gelderland Oldebroek Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 1 van 51

32 Karakterschets: Deze gegraven watergangen liggen in het agrarisch veenweidegebied in de polder Oosterwolde. Deze wateren worden vooral gevoed door kwel. Het water wordt vanuit dit gebied via een gemaal afgevoerd naar het Drontermeer. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium. Fytoplankton. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt en fluorantheen.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina van 51

33 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,8 Vis (EKR) 0,55 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina van 51

34 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 4 van 51

35 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: m Gemaal de Wenden passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken 1 stuks Voortgang: stuks Motivering: Gefaseerd: 1 Over het vispasseerbaar maken van gemaal De Wenden zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (medefinanciering door RWS 50%). Ten gevolge van de in 011 door RWS uitgevoerde bezuinigingsronde zal realisatie van deze maatregel mogelijk pas na 015 plaatsvinden. In 01 is besloten tot fasering naar de volgende planperiode. Aanpak gemaal de Wenden gebeurt in ""n project waarin renovatie, visvriendelijk gemaal en vispasseerbaar maken worden gecombineerd. Over het vispasseerbaar maken van gemaal De Wenden zijn afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat (medefinanciering door RWS 50%). Ten gevolge van de in 011 door RWS uitgevoerde bezuinigingsronde zal realisatie van deze maatregel mogelijk pas na 015 plaatsvinden. In 01 is besloten tot fasering naar de volgende planperiode. Aanpak gemaal de Wenden gebeurt in één project waarin renovatie, visvriendelijk gemaal en vispasseerbaar maken worden gecombineerd. Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,7 1,7 km Mogelijk zullen er meer km's oevers worden gerealiseerd en dus worden onderhouden dan opgenomen in het SGBP. Nog niet bekend is hoeveel precies. Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,7 1,7 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 5 van 51

36 . Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,55 Fasering naar periode is niet nodig. Stuwen passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing saneren uitlogende oeverbescherming Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,55 1,55 km stuks,55 km Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 6 van 51

37 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Gemaal de Wenden passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken 1 stuks De vispasseerbaarheid van dit gemaal is van belang voor de populatieopbouw en uitwisseling van vissen met het buitenwater. Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 1 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van fluorantheen en kobalt zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 7 van 51

38 Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Watergangen Oosterwolde aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_05 pagina 8 van 51

39 Factsheet: NL4_06 Grift Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Grift Code: NL4_06 Deelstroomgebied: Rijn Type: R5 Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Apeldoorn, Epe, Heerde Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 9 van 51

40 Karakterschets: De Grift is gegraven in het gebied tussen Apeldoorn en Hattem. De Grift wordt gevoed door het brongebied bij Ugchelen en door verschillende (sprengen)beken en voert af naar het Apeldoorns Kanaal. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Stedelijke ontwikkeling Zn, macrofauna. puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Zn, macrofauna. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Zink. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 40 van 51

41 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,50 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 41 van 51

42 Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 4 van 51

43 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Beekherstel Eendrachtssprengen verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Gemeente Apeldoorn Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,6 Ingetrokken: 0,9,5 km de restopgave van 0,9km is niet haalbaar gebleken, maar ook niet noodzakelijk voor het doelbereik. Daarom wordt deze restopgave ingetrokken Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 9 Fasering naar periode is niet nodig. 9 km Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Ingetrokken: 9 de maatregel is onterecht dubbel opgenomen er wordt 14, km onderhouden, dus meer dan de opgave Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 9 er is in totaal 1 km NVO's aangelegd, dus meer dan de opgave; 9 km 9 km RWZI Epe aanpassen verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: 1 stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 4 van 51

44 Uitgevoerd: 1 Saneren verontreinigde waterbodem m verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: Grift is geheel gebaggerd; verschil met oorspronkelijke opgave wordt ingetrokken Ingetrokken: Grift is geheel gebaggerd; verschil met oorspronkelijke opgave wordt ingetrokken Er is m gebaggerd. Meer ligt er niet. Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing saneren uitlogende oeverbescherming Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 6 in totaal bleek 6 km beschoeiing aanwezig Ingetrokken: 9,4 in totaal bleek 6 km beschoeiing aanwezig; verschil met oorspronkelijke opgave is ingetrokken 15,4 km Waterkwaliteitsspoor omleiden/scheiden waterstromen Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Aanpak overstorten aanpakken overstorten gemengde stelsels ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 44 van 51

45 Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied uitvoeren onderzoek ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 4,48 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 45 van 51

46 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grift aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_06 pagina 46 van 51

47 Factsheet: NL4_07 Apeldoorns Kanaal Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Apeldoorns Kanaal Code: NL4_07 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M6a Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Rheden Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 47 van 51

48 Karakterschets: Groot ondiep kanaal dat wordt gevoed door enkele (sprengen)beken. Het kanaal is door vijf sluizen verdeeld in panden, waarvan het eerste gelegen is tussen Dieren en Apeldoorn en de overige tussen Apeldoorn en Hattem. In de planperiode worden de mogelijkheden voor het bevaarbaar maken van dit waterlichaam onderzocht. Hierbij gaat de aandacht in eerste instantie uit naar het noordelijk deel (Apeldoorn-Hattem). Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Vogelrichtlijngebied Rijntakken (NL_VOG_8) Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Ammonium diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluoranteen. diffuse bronnen Infrastructuur Transport Fluoranteen. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Zeer slecht ontwikkelde- en beperkte mogelijkheden voor oever- en watervegetatie overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 48 van 51

49 5 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0, Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M6a) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 49 van 51

50 slecht slecht Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 50 van 51

51 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Actualiseren onderzoek vervuilde waterbodem Apeldoorns kanaal uitvoeren onderzoek 1 stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Onderzoek is uitgevoerd; eindadvies: geen baggeropgave nodig voor KRW Onderzoek is uitgevoerd; eindadvies: geen baggeropgave nodig voor KRW Onderzoek lozing rwzi Heerde uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Sluizen passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Ingetrokken: 5 Maatregel draagt niet bij aan doelbereik 5 stuks De noodzaak om de panden Apeldoorns kanaal vispasseerbaar te maken en de mogelijkheden om deze via schutten van de sluizen vispasseerbaar te maken, zijn in 014 onderzocht. Conclusie: dit draagt niet bij aan het doelbereik en is zelfs risicovol ivm exotenverspreiding Stelpost Ws voor bijdragen aan maatregelen waterbodemsanering Apeldoorns kanaal verwijderen vervuilde bagger (m.u.v. eutrofe bagger) Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: Fasering naar periode is niet nodig m Aanpak overstorten aanpakken overstorten gemengde stelsels ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 51 van 51

52 ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied uitvoeren onderzoek ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 51, km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 5 van 51

53 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en fluorantheen zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Apeldoorns Kanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_07 pagina 5 van 51

54 Factsheet: NL4_08 Weteringen Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Weteringen Code: NL4_08 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincie Overijssel, Provincie Gelderland Apeldoorn, Epe, Heerde, Olst-Wijhe, Voorst Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 54 van 51

55 Karakterschets: Het waterlichaam Weteringen ligt in de noordelijke IJsselvallei. De weteringen voeren regenwater en kwelwater af uit dit gebied en uit enkele wijken van Apeldoorn. De stromingssnelheid in de weteringen is gering. Via twee gemalen wordt het water afgevoerd naar de IJssel. In droge perioden wordt water ingelaten vanuit de IJssel. De begrenzing van dit waterlichaam zal in 016 wijzigen door maatregelen in het kader van Ruimte voor de Rivier. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Overige flora overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Overige flora Kobalt, Barium. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 55 van 51

56 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,90 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) barium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 56 van 51

57 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 57 van 51

58 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: Er is m gebaggerd; meer ligt er niet Er is m gebaggerd; meer ligt er niet Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 6,88 Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 6,88 Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 11 Projectvoorstel resterende stuwen is opgesteld in m 6,875 km 6,875 km 11 stuks Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Ingetrokken: niet nodig voor doelstelling en onwenselijk vanwege exoten Fasering naar periode is niet nodig. 5 stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 58 van 51

59 Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 78,4 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,75 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 59 van 51

60 Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van fluorantheen en kobalt zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Weteringen aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_08 pagina 60 van 51

61 Factsheet: NL4_09 Toevoerkanaal Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Toevoerkanaal Code: NL4_09 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M6a Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Apeldoorn, Voorst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 61 van 51

62 Karakterschets: Het Toevoerkanaal is een gegraven kanaal dat de weteringen ter hoogte van Apeldoorn met elkaar verbindt. Via het Toevoerkanaal wordt water uit het gebied afgevoerd naar de IJssel. In droge perioden wordt water ingelaten vanuit de IJssel. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium regulering waterbeweging regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem - anders / overig Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Anders Overige flora. Overige flora overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Overige flora Barium, kobalt en Fluorantheen. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 6 van 51

63 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,55 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium barium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M6a) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 6 van 51

64 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 64 van 51

65 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4,5 Fasering naar periode is niet nodig m 4,5 km Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,06 1,06 km Correctie t.o.v. het SGBP: er wordt 1,06 km ingericht en dus ook onderhouden. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,06 Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,06 Fasering naar periode is niet nodig. 1,06 km 1,06 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 65 van 51

66 Stuw passeerbaar maken 4 stuks vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Ingetrokken: 4 niet nodig voor doelstelling (blijkt uit monitoring) en onwenselijk vanwege exoten Fasering naar periode is niet nodig. Verwijderen gecreosoteerde oeverbeschoeiing saneren uitlogende oeverbescherming Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 10,8 10,8 km Aanpak overstorten aanpakken overstorten gemengde stelsels ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied uitvoeren onderzoek ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 66 van 51

67 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Gemaal Terwolde passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken 1 stuks Passeerbaar maken is niet wenselijk vanwege exotenproblematiek en ook niet noodzakelijk voor de doelen Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 8,5 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,16 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 67 van 51

68 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor barium geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor barium geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van barium en fluorantheen zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Toevoerkanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_09 pagina 68 van 51

69 Factsheet: NL4_10 Fliert Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Fliert Code: NL4_10 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Voorst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 69 van 51

70 Karakterschets: De Fliert is een langzaam stromende beek, deels gelegen op klei, die grotendeels door agrarisch cultuurland stroomt. De beek wordt gevoed door kwel, onder andere vanuit de zwemplas Bussloo. Doordat direct ten zuiden van Twello water via een gemaal afgeleid wordt, is vanaf die locatie de afvoer van water sterk afgenomen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 70 van 51

71 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Geforceerd meanderen leidt tot vergroten afwijking van natuurlijke toestand. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders, beperkte afvoer in zomer: Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het water stagnant worden en treed er bovenstrooms droogval op. Stromingsminnende soorten, die in een natuurlijk water aanwezig zijn, kunnen niet voorkomen. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Motivering: Het waterlichaam ligt grotendeels in een gebied met bestemming landbouw. De waterhuishouding is op deze functie afgestemd.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat. diffuse bronnen Overige diffuse bronnen Eén of meerdere Kobalt en barium regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 71 van 51

72 4 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,40 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium barium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 7 van 51

73 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 7 van 51

74 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Ingetrokken: maatregel is ineffectief gebleken, wordt ingetrokken m Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,7 0,775 km Gefaseerd: 0,06 hele beek wordt volgende planperiode opgepakt, kleine restopgave daarom gefaseerd T.o.v. het SGBP zal mogelijk.445 km extra worden ingericht en dus onderhouden. Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,7 0,775 km Gefaseerd: 0,06 hele beek wordt volgende planperiode opgepakt, kleine restopgave daarom gefaseerd T.o.v. het SGBP zal mogelijk.445 km extra worden ingericht. In 014 is uitgewerkt wat nog nodig is aan nieuwe inrichting en of optimalisatie van eerdere inrichting nodig is. Aanpak overstorten aanpakken overstorten gemengde stelsels ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek diffuse bronnen in stedelijk gebied ) stuks uitvoeren onderzoek Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 74 van 51

75 Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Invulling door uitvoering WKS studies, onderzoek afgerond, noodzakelijke maatregelen voor KRW doelbereik zijn uitgevoerd ) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 6, km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,55 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,55 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 75 van 51

76 Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Macrofauna-kwaliteit fosfor totaal, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Fliert aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_10 pagina 76 van 51

77 Factsheet: NL4_11 Bussloo Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Bussloo Code: NL4_11 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M0 Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Voorst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 77 van 51

78 Karakterschets: De recreatieplas Bussloo is ontstaan door zandwinning. De plas wordt gekenmerkt door een relatief grote diepte (ca. 1 meter). Bussloo wordt vooral gevoed door kwel en voert via een stuw af naar de Fliert. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Zwemwater Bussloo I De Snenge (NLBW4_500), Bussloo II De Robbertskamp (NLBW4_500), Bussloo III De Withagen (NLBW4_5010), Bussloo Kinderstrand (NLBW4_5040) Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect overige belastingen Zwerfvuil of illegale stortplaatsen Stedelijke ontwikkeling Zuurgraad. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Fluorantheen Het betreft een waterlichaam met de functie zwemwater. Deze functie is van invloed op de haalbaarheid van maatregelen.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 78 van 51

79 4 5 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,50 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,0 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 0,90 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 1,00 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) - Geen Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M0) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 79 van 51

80 ontoereikend ontoereikend slecht Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 80 van 51

81 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Extensief onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Ingetrokken: 0,6 niet meer nodig, doelstelling al bereikt Fasering naar periode is niet nodig. Natuurvriendelijke inrichting (10%) verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Ingetrokken: 0,6 niet meer nodig, doelstelling al bereikt Fasering naar periode is niet nodig. 0,6 km 0,6 km Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 81 van 51

82 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Zuurgraad fluorantheen, Zuurgraad Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Mogelijke aanpak van normoverschrijding voor zuurgraad zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Herkomst en mogelijke aanpak van fluorantheen en zuurgraad zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Bussloo aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_11 pagina 8 van 51

83 Factsheet: NL4_1 Voorsterbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Voorsterbeek Code: NL4_1 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Voorst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 8 van 51

84 Karakterschets: De Voorsterbeek is een gegraven beek die wordt gevoed vanuit bovenlopen die ontspringen op de oostelijke Veluwerand (o.a. Oudebeek en Loenensebeek). Via een gemaal mondt de beek uit in de IJssel. De beek loopt grotendeels door agrarisch cultuurland en is over een groot deel van de lengte gekanaliseerd en genormaliseerd. Oorspronkelijke meanders zijn daardoor verdwenen. Door de aanleg van meanders in de benedenloop is de begrenzing van het waterlichaam in de loop van 01 gewijzigd. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna, overige flora en vis. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 84 van 51

85 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 85 van 51

86 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 86 van 51

87 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Baggeren verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: Er is m gebaggerd; hiermee is alle bagger verwijderd Er is m gebaggerd; hiermee is alle bagger verwijderd Gemaal Middelbeek passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: m 1 stuks Het gemaal zelf is vispasseerbaar gemaakt; Ook de stuw buiendijks is in maart 015 vispasseerbaar gemaakt Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 1,85 km Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,85 Er is in totaal,70 km ingericht en opgenomen in onderhoudsplan Er is in totaal,70 km ingericht en opgenomen in onderhoudsplan Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,85 km Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,85 In totaal is,7 km ingericht (incl. nieuwe meander); hiermee is ook de opgave voor de e planperiode gerealiseerd In totaal is,7 km ingericht (incl. nieuwe meander); hiermee is ook de opgave voor de e planperiode gerealiseerd Voorlichting en educatie geven van voorlichting ) stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Voorlichting heeft gespeeld voor Grift, 5e pand Ap. Kanaal, Voorsterbeek, Hierdensebeek, Veldbeek, Eekterbeek, Weteringen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 87 van 51

88 ) in totaal 6 stuks voor meerdere waterlichamen. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 7,4 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,85 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,85 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 88 van 51

89 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Macrofauna-kwaliteit, Overige relevante verontreinigende stoffen Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Voorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 89 van 51

90 Factsheet: NL4_1 Oude IJssel Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Oude IJssel Code: NL4_1 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Brummen, Voorst, Zutphen Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 90 van 51

91 Karakterschets: Het waterlichaam Oude IJssel bestaat uit delen van de Voorstondensebeek en Oude IJssel en uit de Lage Leiding. De Voorstondensebeek is een gegraven beek die wordt gevoed vanuit de Eerbeeksebeek. De Oude IJssel is oorspronkelijk een meander van de IJssel, maar maakt nu geen deel meer uit van deze rivier. Dit water verbindt nu de Voorstondensebeek met de Lage Leiding. Door de grote breedte is de stroomsnelheid relatief laag. De Oude IJssel ligt in agrarisch cultuurgebied. De Lage Leiding is een gegraven watergang die het water vanuit de Oude IJsselarm afvoert naar een gemaal dat het water naar de IJssel pompt. De Lage Leiding ligt geheel binnen agrarisch cultuurgebied. Het waterlichaam Oude IJssel is ontstaan door samenvoeging van de eerdere waterlichamen Voorstondensebeek (NL08_14), Oude IJssel (NL08_15) en Lage Leiding (NL08_16) die werden gebruikt in het SGBP1. Van de Voorstondensebeek is alleen het gedeelte dat niet frequent droogvalt onderdeel van het waterlichaam. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Overige flora. Doorzicht. Barium en Fluorantheen. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 91 van 51

92 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,45 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,90 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium barium zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 9 van 51

93 Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 9 van 51

94 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,75 Fasering naar periode is niet nodig. Natuurvriendelijke inrichting verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,75 Fasering naar periode is niet nodig. 0,75 km 0,75 km Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Ingetrokken: 1 niet nodig voor doelstelling en onwenselijk vanwege exoten Fasering naar periode is niet nodig. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 94 van 51

95 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 8,06 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor barium geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor barium geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van barium en fluorantheen zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 95 van 51

96 Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Oude IJssel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 96 van 51

97 Factsheet: NL4_14 Heelsumse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Heelsumse Beek Rijn Oost Code: Type: NL4_14 R4 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Gelderland Gemeenten: Renkum Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Heelsumse Beek Code waterlichaam: NL4_14 Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 97 van 51

98 Karakterschets: De Heelsumse beek is tot snelstromende beek, die door kwelwater wordt gevoed. De oevers bestaan plaatselijk uit zandbanken, maar de meeste oevers zijn steil en begroeid met bomen of struiken. De lengte is in totaal ca 4 km, waarvan 1,7 km waterlichaam. Het gebied waar de beek ontspringt is ca. 0 m + NAP, de bodemhoogte van de beek bij de monding is 8 m + NAP. Het verhang in het waterlichaam bedraagt 1,58 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Habitatrichtlijn gebied Veluwe (NL_HAB_57) Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Anders, zie toelichting True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een agrarische of stedelijke functie vragen om een gecontroleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor deze functies, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud wordt de kwaliteit nadelig beinvloed. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 98 van 51

99 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof. diffuse bronnen Atmosferische depostitie Stedelijke ontwikkeling Stikstof. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Vis. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor industrieën Stedelijke ontwikkeling Vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Benzo(a)pyreen, Fluorantheen, zink en kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 99 van 51

100 slecht slecht Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,55 Vis (EKR) 0,55 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 18,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R4) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 100 van 51

101 ontoereikend ontoereikend slecht ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) benzo(a)pyreen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: voor dit waterlichaam ontbreekt de koppeling voor Nieuwe prioritairestoffen nr 4 t/m 45 met het RWS waterlichaam Nederrijn Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 101 van 51

102 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 0nderhoud. afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,1 Aanpassendwarsprofiel en aanbrengen variatie subsraat/structuren verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,6,1 km 0,6 km Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Passeerbaar maken stuwen vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: 1 stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 10 van 51

103 Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 10 van 51

104 Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heelsumse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_14 pagina 104 van 51

105 Factsheet: NL4_15 Valleikanaal Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Valleikanaal Code: NL4_15 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R6 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Amersfoort, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woudenberg Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 105 van 51

106 Karakterschets: Langzaam stromend en sterk kronkelend riviertje dat voornamelijk voorkomt op hoge zandgronden en uitlopers in het laagveengebied waar sprake is van enige hoogteverschillen. Op rustige plekken liggen er takken en boomstammen in en over de beek. De beek wordt gevoed door bovenstroomse gebieden maar ook met kwelwater vanuit diep grondwater. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Habitatrichtlijn gebied Binnenveld (NL_HAB_65) Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Beperken piekafvoeren in bovenlopen agrarisch gebied True Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie en met de functie stedelijk gebied vragen om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal leiden tot peilverlaging in een groot agrarisch en stedelijk gebied, hetgeen onacceptabel is. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functies landbouw en stedelijk gebied, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 106 van 51

107 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Stedelijke ontwikkeling Stikstof, fosfaat, zink. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen en zink. regulering waterbeweging regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem - anders / overig Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Anders Macrofauna en vis Macrofauna en vis overige belastingen Verplaatsen of verwijderen van dieren en planten Recreatie Vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 107 van 51

108 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,45 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,15 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R6) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 108 van 51

109 ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 109 van 51

110 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 4e trap RWZI Bennekom verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 4e trap RWZI Veenendaal verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 4e trap RWZI Woudenberg verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 aanleg natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4,6 Veenendaal 1 stuks 1 stuks 1 stuks 4,6 km Aanleggen natuurvriendelijke oevers met damwand verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,7 km Voortgang: km Motivering: Gefaseerd:,7 maatregel gefaseerd, wegens proces vertraging bij gebiedspartners Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 110 van 51

111 Duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 88 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) riooloverstort Veenendaal aanpakken overstorten gemengde stelsels Gemeente Veenendaal 6 stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 Goedkoper alternatief gevonden waardoor het saneren van de overstorten onnodig was Motivatie: Voor het saneren de overstorten is een koper alternatief voor gevonden, namelijk het vergroten van een zinker onder het Valleikanaal. De zinker heeft een afvoerende functie en tevens een nivellerende werking in het rioolstelsel. Het saneren van de overstorten was daarmee niet meer nodig. varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 5,9 5,9 km Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 111 van 51

112 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 6,91 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 11 van 51

113 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Valleikanaal aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_15 pagina 11 van 51

114 Factsheet: NL4_16 Zijdewetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Zijdewetering Code: NL4_16 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Ede, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 114 van 51

115 Karakterschets: De Zijdewetering is een langzaam stromende gegraven en dus kunste afwatering op zand. De wetering heeft een recht profiel en is nauwelijks beschaduwd. Het heeft in hoofdzaak een afvoerfunctie van stedelijk water en het effluent van rwzi Ede. De Zijdewetering is 4,8 km lang. Er liggen enkele stuwen in de wetering, die niet vispasseerbaar zijn. Door de lozing van effluent is het water permanent stromend. De hoogte van het maaiveld loopt van + 10m aan de westelijke rand van Ede tot + 7 m nabij de monding in het Valleikanaal. Het verhang is 0,9 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Stedelijke ontwikkeling Ammonium, stikstof, fosfaat, zuurstof en zink puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Ammonium, stikstof, fosfaat, zuurstof en zink diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium, stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen en zink. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 115 van 51

116 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,0 Overige waterflora (EKR) 0,5 Vis (EKR) 0,15 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: De 4e zuiveringstrap van de RWZI is pas sinds 014 operationeel, samen met ecologisch onderhoud is de verwachting dat de ecologische doelen haalbaar zijn in 07. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 116 van 51

117 slecht ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 117 van 51

118 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 4e trap RWZI Ede verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 8 8 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 8 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) varend maaien met afvoer uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4,8 4,8 km Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 118 van 51

119 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Macrofauna-kwaliteit, Overige relevante verontreinigende stoffen, zuurstof benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal, zuurstof Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt, PAK en verzadigingsgraad zuurstof zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 119 van 51

120 Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Zijdewetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_16 pagina 10 van 51

121 Factsheet: NL4_17 Lunterse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Lunterse Beek Code: NL4_17 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Ede, Renswoude, Woudenberg Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 11 van 51

122 Karakterschets: Een langzaam stromende laaglandbeek, geheel gelegen in agrarisch gebied. Langs de middenloop van de beek liggen een aantal landeren. De oevers in het agrarisch gebied hebben een normprofiel, in de landerenzone komen meer natuurlijke oevers regel voor. De bovenlopen van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer droog. De beek is vrijwel nergens beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. Het waterlichaam is 9,8 km lang. Er is een redelijk verval aanwezig, de hoogte van het maaiveld loopt van + 15m nabij de haarvaten tot + 5m nabij de monding. Het verhang is 0,54 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 1 van 51

123 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Gebruiksfunctie: Motivering: Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Andere even duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling aanleg natuurlijker dwarsprofiel, breder en ondieper - areaalverlies - wateroverlast De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de e landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Motivering: De functie landbouw wordt in ernstige mate geschaad, indien deze mogelijke maatregelen uitgevoerd zouden worden. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 1 van 51

124 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen, kobalt, ammonium en fosfaat. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium, stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 14 van 51

125 4 5 ontoereikend Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,40 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 15 van 51

126 ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 16 van 51

127 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie in structure + aanleg natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Ingetrokken:,5 deze opgave moet ingetrokken wordt, was buiten waterlichaam geprojecteerd ingetrokken, maatregelen buiten waterlichaam,5 km aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie structuren verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,6 Fasering naar periode is niet nodig. 1,6 km Aanpassendwarsprofiel en aanbrengen variatie subsraat/structuren + nat vr oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,4 Daatselaar Ingetrokken: 1,4 maatregel buiten waterlichaam (Nederwoudse beek),8 km Aanpassendwarsprofiel en aanbrengen variatie subsraat/structuren verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,5 Daatselaar Aanplanten houtopstanden aanpassen begroeiing langs water Voortgang: km Motivering:,5 km 5,6 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 17 van 51

128 Uitgevoerd: 5,1 Ingetrokken: 0,5 maatregel buiten waterlichaam (Nederwoudse beek) Motivatie: wordt meegenomen in de inrichtingsprojecten, Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 59 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Meandering in smalle meanderzone verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,6 beekweide+engelaar Passeerbaar maken stuwen vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Beekweide+engelaar Rijdend en varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 9,8,6 km stuks 9,8 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 18 van 51

129 Slibvang overige immissiemaatregelen 1 stuks Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Slibvang vervangen door "Mudtrap" als innovatie pilot. Inmiddels is duidelijk dat de Mudtrap niet. Om die reden zullen er niet meer Mudtraps worden aangelegd, maar zal zo nodig extra worden gebaggerd.. Slibvang met een oppervlak van 5,48 ha. Aangezien de benodigde oppervlakte niet beschikbaar was is de slibvang vervangen door een "Mudtrap" als innovatie pilot. Inmiddels is duidelijk dat de Mudtrap niet. Overwogen wordt om in plaats van deze maatregel zo nodig extra te baggeren op plaatsen in de beek waar van nature sedimentatie plaats vind. Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Verwijderen stuwen verwijderen stuw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Daatselaar 1 stuks stuks Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 19 van 51

130 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,7 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 10 van 51

131 Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Lunterse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_17 pagina 11 van 51

132 Factsheet: NL4_18 Heiligenbergerbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Heiligenbergerbeek Rijn Oost Code: Type: NL4_18 R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Utrecht Gemeenten: Amersfoort, Leusden, Woudenberg Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek Code waterlichaam: NL4_18 Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 1 van 51

133 Karakterschets: Het waterlichaam wordt gevormd door het beekgedeelte vanaf de samenkomst van de Oude Lunterse beek en de Woudenbergse Grift tot aan de monding van de singelgracht van Amersfoort in de Eem. Het stroomgebied van de Heiligenberger beek is 7.7 ha groot. Tevens watert een gebied van ha, via grondwaterstroming, af via de Heiligenberger beek. Het grondgebruik bestaat uit bos (voornamelijk op de Utrechtse heuvelrug), landbouw op 60 % van het gebied met zichtbare afwatering en 0% is stedelijk gebied (de kernen Woudenberg, Maarsbergen, Maarn, Leusden, Overberg en een deel van Amersfoort). Er wordt in de Heiligenberger beek water ingelaten vanuit de Rijn ten behoeve van doorspoeling van de stadswateren van Amersfoort, het op peil houden van sloten in het landbouwgebied en het handhaven van stroming in de beek. In droge periodes bestaat het water in de Heiligenberger beek grotendeels uit het effluent van de rwzi s Ede en Veenendaal. Bij een afvoer groter dan 4 m/s (een à enkele keren per jaar) wordt er ook water via de Vosheuvelbeek afgeleid; de Vosheuvelbeek heeft een veel grotere afvoercapaciteit dan de stadsgrachten waardoor overlast in Amersfoort wordt voorkomen. Het peil in de waterlopen wordt gehandhaafd door middel van een groot aantal stuwen; verscheidende waterlopen zouden anders in de zomerperiode kunnen droogvallen. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hanteren natuurlijk waterpeil in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 1 van 51

134 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Stikstof, fosfaat en zuurstof. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof, fosfaat en zuurstof. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis. regulering waterbeweging regulering waterbeweging Hydrologische verandering watersysteem - anders / overig Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Anders Fluorantheen, Stikstof, fosfaat en kobalt. Macrofauna en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 14 van 51

135 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,45 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 15 van 51

136 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 16 van 51

137 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Aanpassendwarsprofiel en aanbrengen variatie subsraat/structuren + nat vr oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,4 Den Treek en Groot Schuttershoef Ingetrokken:,1 5,5 km maatregel buiten waterlichaam (Heigraaf en Oude Lunterse beek) Motivatie: In dit waterlichaam zijn veel maatregelen buiten het waterlichaam onterecht opgevoerd als KRW maatregel, daarom overschreidt de totale opgave van 9,km herinrichting (waarvan,7km gefasseerd) de lengte van het waterlichaam. Het hele waterlichaam zal heringericht worden, de restopgave zal ingetrokken moeten worden. Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 45 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) natuur de stad in verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 10 m Gemeente Amersfoort Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1 1 km Rijdend en varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 9,5 km Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 9,5 In deze beek is een uitgebreide pilot succesvol uitgevoerd die als voorbeeld zal dienen voor andere waterlichamen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 17 van 51

138 Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode stuks ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0,78 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 18 van 51

139 Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Heiligenbergerbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_18 pagina 19 van 51

140 Factsheet: NL4_19 Modderbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Modderbeek Code: NL4_19 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R4 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Leusden Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 140 van 51

141 Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers bestaan deels uit zandbanken, maar er is ook sprake van overhangende oevers. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Anders, zie toelichting True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders, beperkte afvoer in zomer: Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het water stagnant worden en treed er bovenstrooms droogval op. Stromingsminnende soorten, die in een natuurlijk water aanwezig zijn, zullen verdwijnen. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 141 van 51

142 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Fosfaat diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. regulering waterbeweging regulering waterbeweging Verdwijnen watersysteem voor hoogwaterbescherming en door klimaatverandering Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Overige flora. Macrofauna en vis. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna en temperatuur. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna, vis en overige flora. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 14 van 51

143 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,40 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,45 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 18,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R4) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 14 van 51

144 Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 144 van 51

145 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Aanplanten houtopstanden aanpassen begroeiing langs water Voortgang: km Motivering: Gefaseerd:, opgave faseren uitvoer , km duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 14 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) maaien met alternatieve mechanische onderhoudsgang uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Gefaseerd:,8 opgave faseren uitvoer Meandering in brede meanderzone verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Gefaseerd:,7 opgave faseren uitvoer Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering:,8 km,7 km 0,4 km Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 145 van 51

146 Gefaseerd: 0,4 opgave faseren uitvoer Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 5 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 5 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Verwijderen stuwen verwijderen stuw Voortgang: stuks Motivering: Gefaseerd: opgave faseren uitvoer stuks stuks Motivatie: stuwen binnen het waterlichaam in planvoorbereiding stuwen buiten waterlichaam, maar binnen het EVZ programma ook in planvoorbereiding. Deze zaten wel in het SGBP, maar vallen buiten het KRW maatregelprogramma. Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 146 van 51

147 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever),1 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,1 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken stuks Met de herinrichting van de beek, worden de bestaande stuwen verwijderd, dit komt de stroomsnelheid (en daarmee de macrofauna) ten e. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Temperatuur benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Temperatuur Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 147 van 51

148 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt, PAK en te hoge temperatuur zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Modderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_19 pagina 148 van 51

149 Factsheet: NL4_0 Grote Valkse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Grote Valkse Beek Code: NL4_0 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R4 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Barneveld, Ede Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 149 van 51

150 Karakterschets: Van oorsprong altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De beek is nu genormaliseerd en ongestuwd, ligt geheel in agrarisch gebied en beekbegeleidende beplanting komt alleen hier en daar lokaal voor. Omdat de bovenlopen van de beek worden gevoed door de regen kunnen deze in de zomer langdurig droog vallen. De benedenloop van de beek valt minder droog door het voorkomen van lokale kwel. De hoeveelheid kwel is echter weinig, zodat het water in de zomer veelal stagnant is. De beek wordt intensief onderhouden. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Inundatiezone vergroten door dijkverlegging en beperken/verbieden gebruiksfuncties True Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, waterkrachtcentrales en/of oeververdediging in Rijkswateren True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders, beperkte afvoer in zomer: Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het water stagnant worden en treed er bovenstrooms droogval op. Stromingsminnende soorten, die in een natuurlijk water aanwezig zijn, zullen verdwijnen. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 150 van 51

151 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen, stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 151 van 51

152 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,5 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 18,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R4) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 15 van 51

153 Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 15 van 51

154 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 6 stuks Het indicatief aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal areaal grasland in het beheergebeid, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 6 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4, 4, km Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 0 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 0 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 154 van 51

155 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 155 van 51

156 Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Grote Valkse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 156 van 51

157 Factsheet: NL4_1 Kleine Barneveldse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Kleine Barneveldse Beek Code: NL4_1 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R4 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Barneveld Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 157 van 51

158 Karakterschets: Altijd langzaamstromende, smalle beek die met korte bochten door het landschap kronkelt. De oevers zijn grotendeels stijl. Omdat de beek wordt gevoed door de regen kan de beek 's zomers soms droogvallen. De beek is grotendeels genormaliseerd, er zijn echter enkele oude meanders bewaard gebleven die sinds 1995 ook weer in gebruik genomen zijn. In het waterlichaam is 1 stuw aanwezig. De bovenlopen van de beek vallen in de zomer langdurig droog. De beek heeft een voor het gebied gemiddeld verhang. Het maaiveld in de bovenloop ligt op 15 m + NAP, bij de monding is dit 6 m. Het verhang in het waterlichaam is 0,45 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Anders, zie toelichting True Onnatuurlijk peilbeheer, afvoerverdeling en/of onderhoud in Rijkswateren beeindigen True Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Anders, onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders: Bovenstrooms van het waterlichaam ligt een stedelijk gebied met overstorten. Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het stedelijk gebied een relatief grote invloed hebben op de kwaliteit. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 158 van 51

159 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Riooloverstorten Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen, stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium, stikstof en fosfaat diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt en zoutgehalte.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 159 van 51

160 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,5 Overige waterflora (EKR) 0,40 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 18,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R4) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 160 van 51

161 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 161 van 51

162 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 8 8 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 8 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) meandering in een smalle zone verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,7 meandering in een smalle zone verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,1 0,7 km 1,1 km Rijdend maaien en hand onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,8 herinrichting met ecologisch onderhoudsplan opgeleverd,8 km Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: 6 stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 16 van 51

163 Uitgevoerd: 6 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 6 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 16 van 51

164 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor barium en kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Kleine Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 164 van 51

165 Factsheet: NL4_ Middenloop Barneveldse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Middenloop Barneveldse Beek Rijn Oost Code: Type: NL4_ R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Gemeenten: Amersfoort, Barneveld, Ede, Leusden Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek Code waterlichaam: NL4_ Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 165 van 51

166 Karakterschets: Een langzaam stromende, meanderende beek met zowel rechte als meanderende delen. De bovenlopen van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer droog. In het agrarische gebied is de beek licht beschaduwd, daar waar de beek langs landeren loopt zijn de oevers bosrijk. De beek is 1,6 km lang. In de middenloop van de beek zit een redelijk verval. De hoogte van het maaiveld loopt van + 14 meter bij de Valkse beek tot 5m bij de benedenloop. Het verhang is 0,74 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 166 van 51

167 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Gebruiksfunctie: Motivering: Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Andere even duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling aanleg natuurlijker dwarsprofiel, breder en ondieper - areaalverlies - wateroverlast De waterhuishouding in gebied met een agrarische functie vraagt om een gereguleerd grondwaterpeil. Een te laag grondwaterpeil is ongewenst in gebieden met een landbouwfunctie (verminderde opbrengsten). Het peil van het oppervlaktewater is sterk bepalend voor de grondwaterstand. Dit oppervlaktewaterpeil wordt gereguleerd door stuwen. Het verwijderen van deze stuwen heeft daarmee een verstoring van de grondwaterstand tot gevolg. Bovendien kan door het ontbreken van stuwen niet meer worden ingespeeld op situaties van langdurige droogte of hoge afvoeren. De grondwaterstand wordt in groot deel van het jaar lager en extreem lage grondwaterstanden houden langer aan. De ontstane opbrengstderving voor de landbouw is niet te mitigeren door bewezen aanpassingen in de e landbouwpraktijk. Het enige alternatief is verplaatsing van functies. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de gebruiksfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 167 van 51

168 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Fosfaat en ammonium. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna. Fluorantheen, kobalt en zink.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 168 van 51

169 5 4 ontoereikend Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,45 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,40 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 4,00 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 169 van 51

170 slecht slecht Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 170 van 51

171 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren + nat.vr oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,5 Rulerweg + Grote Fliert aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren + natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1 Beekhuis Fasering naar periode is niet nodig. 1,5 km 1 km Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 6 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 6 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Meandering in brede zone verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0, Meander rondom stuw Esveld 0, km Meandering in brede zone 0, km verbreden (snel) stromend water / hermeanderen, NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 171 van 51

172 Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0, Meander aansluiting naar Kleine Barneveldse beek Rijdend en varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,6 1,6 km Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 7 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 7 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) 7 stuks verwijderen stuw verwijderen stuw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 17 van 51

173 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Middenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 17 van 51

174 Factsheet: NL4_ Benedenloop Barneveldse Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Benedenloop Barneveldse Beek Code: NL4_ Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R6 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Amersfoort Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 174 van 51

175 Karakterschets: Langzaam stromend en sterk kronkelend riviertje dat voornamelijk voorkomt op hoge zandgronden en uitlopers in het laagveengebied waar sprake is van enige hoogteverschillen. Op rustige plekken liggen er takken en boomstammen in en over de beek. De beek wordt gevoed door bovenstroomse gebieden maar ook met kwelwater vanuit diep grondwater. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 175 van 51

176 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen en zink. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 176 van 51

177 4 4 ontoereikend. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,50 Overige waterflora (EKR) 0,45 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R6) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 177 van 51

178 ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 178 van 51

179 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren + nat.vr oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,5 Emelaer, Bloeidaal, Ruifweg Aanplanten houtopstanden aanpassen begroeiing langs water Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,5 km km duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatief aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal areaal grasland in het beheergebeid, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van beter terug gebracht kunnen worden naar 1) inrichting Schammer en waterberging verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,64 Passeerbaar maken stuwen vispasseerbaar maken kunstwerken Voortgang: stuks Motivering: 0,64 km 1 stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 179 van 51

180 Gefaseerd: 1 Rutgers, uitvoering Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 5, 5, km Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 180 van 51

181 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 1,6 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Stuw passeerbaar maken vispasseerbaar maken kunstwerken 1 stuks Deze stuw is de laatste barriere voor het vispasseerbaar maken van de bovenliggende twee waterlichamen (Barneveldsebeek middenloop en Valkse beken). Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 181 van 51

182 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Benedenloop Barneveldse Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_ pagina 18 van 51

183 Factsheet: NL4_4 Esvelderbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Esvelderbeek Rijn Oost Code: Type: NL4_4 R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Gemeenten: Amersfoort, Barneveld Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Esvelderbeek Code waterlichaam: NL4_4 Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 18 van 51

184 Karakterschets: Een langzaam stromende laaglandbeek, geheel gelegen in agrarisch gebied. De bovenlopen van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer droog. Enkele trajecten hebben ondanks de ligging in agrarisch gebied een meer natuurlijk profiel. De beek is licht beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. De Esvelderbeek is 1,5 km lang. Er is een relatief groot verval aanwezig, de hoogte van het maaiveld loopt van + 15m nabij de haarvaten tot + 5m nabij de monding. Het verhang is 0,81 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 184 van 51

185 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 185 van 51

186 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium, stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen en zink. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 186 van 51

187 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,45 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,40 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als uitbijter beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 187 van 51

188 Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 188 van 51

189 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 aanleg natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4, Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren + nat.vr oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Onbekend Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:, Fase 1 en + Graafhorsterweg Gefaseerd: 0,4 samenhang knooppunt Hoevelaken Aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie substraat/structuren verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 5,6 4, km,6 km 5,6 km Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 4 4 stuks Het indicatief aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal areaal grasland in het beheergebeid, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 4 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Rijdend maaien en afvoer maaisel 1,4 km uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 189 van 51

190 Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,4 Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 0 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 0 terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode stuks ) stuks Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0,6 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 190 van 51

191 Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Esvelderbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_4 pagina 191 van 51

192 Factsheet: NL4_5 Moorsterbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Moorsterbeek Code: NL4_5 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R4 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Leusden, Woudenberg Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 19 van 51

193 Karakterschets: Het stroomgebied van de Moorsterbeek is ha groot. Het grondgebruik is overwegend agrarisch (85 %), 10 % bestaat uit bos, wegen en bermen en houtwallen en 5 % is bebouwd gebied. De beek is in totaal ca 1 km lang, waarvan km is begrensd als KRW-waterlichaam is. Het gebied waar de Moorsterbeek ontspringt ligt op ca. 10 m + NAP, de bodemhoogte van de beek bij de monding is 0,6 m + NAP. Het verhang in het waterlichaam bedraagt 0,57 m/km. Er zijn 4 stuwen aanwezig, waarvan in het waterlichaam; deze laatste stuwen zijn vispasseerbaar (via de oude loop). De bovenlopen van de beek, die buiten het waterlichaam liggen, vallen in de zomer langdurig droog. De beek zelf valt nauwelijks droog, ondanks dat er geen sprake is van kwel. Er is een e groei van vegetatie, waardoor t.b.v. de benodigde afvoercapaciteit regel onderhoud noodzakelijk is. De Moorsterbeek begint als een verzameling van sloten en greppels in het gebied ten zuiden van Barneveld, een intensief gebruikt agrarisch gebied. De concentraties aan stikstof en fosfaat kunnen hoog zijn, met name in het eerste uittredende grondwater, na de grondwaterstijging in de herfst. De middenloop van de beek ligt in een gebied met afwisselend agrarische gronden en stroken bos, inclusief enkele landeren en tevens onderdeel van de EHS. De laatste km van de beek stroomt door een laag gelegen weidegebied. In dit beektraject is weinig verhang, staat in open verbinding met het Valleikanaal, is relatief breed en diep en wordt met de maaiboot onderhouden. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Verhogen drainagebasis in agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 19 van 51

194 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders, beperkte afvoer in zomer: Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het water stagnant worden en treed er bovenstrooms droogval op. Stromingsminnende soorten, die in een natuurlijk water aanwezig zijn, zullen verdwijnen. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Stikstof en fosfaat. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen. regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna en vis. Kobalt, temperatuur Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 194 van 51

195 ontoereikend ontoereikend. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,40 Overige waterflora (EKR) 0,0 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 40 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 18,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 4,5-8,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R4) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 195 van 51

196 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 196 van 51

197 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Aanleg slibvang overige immissiemaatregelen 1 stuks Voortgang: stuks Motivering: Ingetrokken: 1 Als pilot is in de Luntersebeek een "Mudtrap" geplaatst. Als deze pilot succesvol zou blijken, zou ook in de Moorsterbeek een Mudtrap worden geplaatst. Inmiddels is duidelijk dat de Mudtrap in de Luntersebeek niet. Nu de Mudtrap er niet komt zal zo nodig extra worden gebaggerd.. Als proef is er een Mudtrap in de Lunterse beek aangelegd, omdat aanleg van een slibvang niet realiseerbaar is door te groot ruimtebeslag. Inmiddels is duidelijk dat de Mudtrap in de Luntersebeek niet. Om die reden zal er in de Moorsterbeek geen Mudtrap komen.in plaats van deze maatregel zal zo nodig extra worden gebaggerd op plaatsen in de beek waar van nature sedimentatie plaats vind. aanpassen dwarsprofiel en aanbrengen variatie in structure verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,1 binnen profiel ingericht aanpassen dwarsprofiel en aanleg natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 1,1 0,1 km 1,1 km Aanpassen dwarsprofiel en aanleg natuurvriendelijke oever verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 0,4 Gefaseerd: 0,4 Grond nog niet beschikbaar 0,8 km 0,4 km hiervan is al in periode uitgevoerd; resterende 0,4 km volgt in periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 197 van 51

198 duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 4 4 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 4 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd:,, km Vermindering afspoeling erven verminderen emissie nutrienten landbouw Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 1 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m stuks ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 198 van 51

199 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 0,4 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal, Temperatuur Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 199 van 51

200 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt, PAKen te hoge temperatuur zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Moorsterbeek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_5 pagina 00 van 51

201 Factsheet: NL4_6 Hoevelakense Beek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Hoevelakense Beek Code: NL4_6 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R5 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht, Provincie Gelderland Amersfoort, Barneveld, Nijkerk Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 01 van 51

202 Karakterschets: Een langzaam stromende, niet meanderende laaglandbeek, vrijwel geheel gelegen in agrarisch gebied. De bovenlopen van de beek worden gevormd door sloten in agrarisch gebied. De beek wordt gevoed door regenwater, de bovenlopen vallen in de zomer droog. Enkele trajecten hebben ondanks de ligging in agrarisch gebied een meer natuurlijk profiel. De beek is licht beschaduwd. De beek is gestuwd om leegloop in de zomer te voorkomen. Het waterlichaam Hoevelakense beek heeft een lengte van 4,8 km. In het stroomgebied van de Hoevelakensese beek zit een redelijk verval. De hoogte van het maaiveld loopt van + 16m nabij de haarvaten tot + m nabij de monding. Het verhang is 0,9 m/km. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Stuwen, dammen en reservoirs - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Hermeandering beken in agrarisch gebied True Hermeandering beken in stedelijk gebied True Verwijderen stuwen in intensief agrarisch gebied True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 0 van 51

203 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Hermeanderen: Het hermeanderen van beken heeft als doel meer variatie te creëren in het stromingspatroon en substraat van beken. Om dit te realiseren en eventuele negatieve effecten op de waterhuishouding te compenseren, moet areaal worden vrijgemaakt ten behoeve van het verleggen van de beek en wellicht voor mogelijke inundaties die zullen plaatsvinden vanwege het gewijzigde profiel. Hierdoor gaat areaal voor de landbouw verloren, dat slechts beperkt en tegen relatief hoge kosten beschikbaar is. Aanpassen van de gebruiksfuncties is slechts mogelijk als grondeigenaren tegen een acceptabele prijs schadeloos worden gesteld of functieverplaatsing mogelijk is. Gezien het beperkt beschikbare areaal voor verplaatsing van de landbouwfunctie is dit alleen mogelijk tegen onevenredig hoge kosten. Verwijderen stuwen: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het verwijderen van stuwen zal in de zomermaanden leiden tot lage waterstanden, hetgeen voor de functie landbouw onacceptabel is. Verhogen drainagebasis: De huidige beek is te diep en/of te breed t.o.v. een natuurlijke beek. Het verhogen van de drainagebasis heeft tot doel een beter stromende beek te verkrijgen met meer diversiteit. Een peilverhoging kan leiden tot wateroverlast en opbrengstderving voor de functie landbouw. Anders, uitvoering onderhoud: De waterhuishouding in gebieden met een intensief agrarische functie vraagt om een gereguleerd waterpeil. Het niet meer uitvoeren van onderhoud zal schade opleveren voor de functie landbouw, doordat er als gevolg van een verminderde afvoercapaciteit wateroverlast kan optreden. Door de uitvoering van onderhoud kan de kwaliteit nadelig worden beinvloed. Anders, beperkte afvoer in zomer: Door de (zeer) beperkte afvoer in de zomermaanden kan het water stagnant worden en treed er bovenstrooms droogval op. Stromingsminnende soorten, die in een natuurlijk water aanwezig zijn, zullen verdwijnen. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - technisch onhaalbaar Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 0 van 51

204 . Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat regulering waterbeweging Fysieke wijziging watersysteem voor hoogwaterbescherming Hoogwaterbescherming Macrofauna. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna en zuurstof. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna. Fluorantheen en kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 04 van 51

205 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,5 Overige waterflora (EKR) 0,5 Vis (EKR) 0,5 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,11 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),0 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R5) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 05 van 51

206 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 06 van 51

207 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 4 4 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 4 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Varend maaien met afvoer uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) Voortgang: km Motivering: Uitgevoerd: 4,8 4,8 km Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode ) stuks Andere richtlijn: Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 07 van 51

208 5. Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, zuurstof Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt, PAK en verzadigingsgraad zuurstof zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Hoevelakense Beek aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_6 pagina 08 van 51

209 Factsheet: NL4_7 Eem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Eem Code: NL4_7 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: R7 Waterbeheerder: Status: Sterk Veranderd Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Soest Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 09 van 51

210 Karakterschets: Een langzaamstromende grote rivier met hoofd- en nevengeulen. De rivierbodem kent een vaste ondergrond, zand, zand met slib of organisch afval of bestaat uit dik slib zonder macrofauna. In snelstromende delen is eventueel sprake van grind. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Vogelrichtlijngebied Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (NL_VOG_77) Status: Sterk Veranderd De volgende ingrepen liggen ten grondslag aan het sterk veranderde karakter van het waterlichaam: - Kanalisatie, normalisatie, stabilisatie geul en oeverversterking - Baggeren en vaarwegonderhoud Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Beperken van scheepvaart in grote kanalen True Peilwijziging kanalen met beroepsscheepvaart True Verwijderen waterkeringen True Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 10 van 51

211 Motivering per gebruiksfunctie: Gebruiksfunctie: Motivering: Gebruiksfunctie: Motivering: Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie De beroepsscheepvaart heeft een belangrijke economische functie. Verminderen van de scheepvaart betekent dat het transport, gezien het economisch belang, op andere manieren plaats zal moeten vinden en dat sprake zal zijn van inkomstenderving voor de sector zelf. De alternatieven (meestal vervoer per weg) hebben in verhouding tot de scheepvaart een negatievere invloed op het milieu en leiden tot meer energieverbruik. Daarom wordt het beperken van scheepvaart vanwege deze effecten als schadelijk voor het milieu beschouwd. Daarnaast leidt een wijziging van transport over water naar wegtransport tot onaanvaardbare economische gevolgen voor de beroepsscheepvaart en de industrie die door locatiekeuze en voorzieningen als loskades is ingesteld op vervoer over water. De oevers van de Eem zijn vanwege de scheepvaart beschoeid. Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Het verwijderen van waterkeringen heeft via het mechanisme veiligheid nagenoeg altijd negatieve consequenties op één of meerdere gebruiksfuncties. Omdat het areaal waar schade optreedt bij het verwijderen van de waterkering over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. Natuurlijke overstromingsvlaktes kunnen daarom langs de Eem niet meer aanwezig zijn. Beschouwde alternatieven: Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - onevenredig hoge kosten - technisch onhaalbaar Motivering: zie 4.a. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect puntbronnen Rioolwaterzuiveringsinstallaties Stedelijke ontwikkeling Ammonium, stikstof en fosfaat. Zink. diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammnonium, stikstof en fosfaat. regulering waterbeweging Verdwijnen watersysteem voor hoogwaterbescherming en door klimaatverandering Hoogwaterbescherming Macrofauna, overige flora en vis overige belastingen Zwerfvuil of illegale stortplaatsen Transport Stikstof en fosfaat. Macrofauna, overige flora en vis. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt en fluorantheen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 11 van 51

212 ontoereikend ontoereikend. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,0 Overige waterflora (EKR) 0,5 Vis (EKR) 0,0 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,14 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),50 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 150 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,0-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier R7) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 1 van 51

213 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Motivering ecologische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 1 van 51

214 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 4e trap RWZI Amersfoort verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 4e trap RWZI Soest verminderen belasting RWZI nutrienten Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks 1 stuks Aanleggen natuurvriendelijke oevers, herinrichting uiterwaarden verbreden watergang/-systeem : aansluiten wetland Voortgang: ha Motivering: Uitgevoerd: 6 Maatregel ingevuld door nevengeulen en structuurverbetering 6 ha uitvoeren nader onderzoek uitvoeren onderzoek Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 14 van 51

215 Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,6 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Vis-kwaliteit benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, stikstof totaal Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 15 van 51

216 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eem aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_7 pagina 16 van 51

217 Factsheet: NL4_8 Wiel Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Wiel Code: NL4_8 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Gelderland Nijkerk Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina 17 van 51

218 Karakterschets: Een wetering met stilstaand tot langzaamstromend water, die in de zomer meestal water naar de achterliggende polder toevoert (inlaat) en s winters overtollig regenwater uit de polder afvoert. De afwatering vindt plaats met behulp van een gemaal. Er is sprake van een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. Het maaiveld in de polder loopt van + 0,5 m +NAP in het zuidelijke deel tot 0, m beneden NAP in het noordelijke deel. De ondergrond is zandig, er is nauwelijks meer veen aanwezig. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: - Vogelrichtlijngebied Arkemheen (NL_VOG_56) Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Kobalt en zink.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina 18 van 51

219 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,5 Vis (EKR) 0,56 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina 19 van 51

220 ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen - Geen Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina 0 van 51

221 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoeksmaatregelen uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Rijdend en varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 6, km Voortgang: km Motivering: Gefaseerd: 6, Te faseren naar periode zodat de invulling tegelijk met de inrichting opgepakt kan worden te faseren naar periode Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina 1 van 51

222 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 6, km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,15 km Door een natuurvriendelijke inrichting, passend bij het desbetreffend watertype, wordt meer ruimte gecreëerd zodat meer ruimte ontstaat voor differentiatie. In beken voornamelijk differentiatie in stroomsnelheid en bodemsubstraat, in sloten en kanalen voornamelijk differentiatie in begroeiing. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina van 51

223 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Wiel aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_8 pagina van 51

224 Factsheet: NL4_9 Eemnesservaart Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Eemnesservaart Code: NL4_9 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Eemnes Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 4 van 51

225 Karakterschets: De belangrijkste functie van het kanaal is de afwatering van het noordelijke deel van de Eempolder ten westen van de Eem. Het bemalen gebied is ruim ha groot. In de zomer wordt onder vrij verval water in de polder ingelaten. Door middel van in- en uitlaat van water wordt het peil in de Eemnesservaart en de polder gestuurd, het winterpeil is max. 0 cm lager dan het zomerpeil. De polder Eemland ten westen van de Eem is een agrarische polder. Bij het peilbeheer wordt de balans gezocht tussen geschiktheid voor agrarisch grondgebruik enerzijds en het voorkomen van inklinking anderzijds. Er zijn geen natuurdoelstellingen aangewezen, m.u.v. de Noordpolder te Veld (70 ha) en enkele kleine natuurgebiedjes. De stedelijke invloed op het buitengebied is (hydrologisch) beperkt, de vier overstorten van Eemnes lozen grotendeels op het stadswater. Overtollig stadswater stroomt af naar de Eemnesservaart. Het maaiveld ligt deels beneden NAP. In de ondergrond is veen aanwezig. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat. regulering waterbeweging regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Hydrologische verandering watersysteem - anders / overig Anders Anders Overige flora. Overige flora, fytoplankton en fosfaat. Fluorantheen, kobalt, fosfaat. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Overige flora, fytoplankton en doorzicht. Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 5 van 51

226 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,45 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 6 van 51

227 ontoereikend ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 7 van 51

228 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 baggeren van waaien verwijderen eutrofe bagger Voortgang: m Motivering: Uitgevoerd: m duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 9 9 stuks Het indicatief aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal areaal grasland in het beheergebeid, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 9 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoeksmaatregelen uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 evaluatie afgerond 1 stuks Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 10, km Voortgang: km Motivering: Gefaseerd: 10, Te faseren naar periode zodat de invulling tegelijk met de inrichting opgepakt kan worden Te faseren naar periode Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 8 van 51

229 ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 10, km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 5,1 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Fytoplankton-kwaliteit, Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora benzo(a)pyreen, Doorzicht, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 9 van 51

230 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal en Ntotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Eemnesservaart aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_9 pagina 0 van 51

231 Factsheet: NL4_0 Noorderwetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Noorderwetering Code: NL4_0 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Baarn, Bunschoten Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 1 van 51

232 Karakterschets: Stilstaand tot langzaamstromend kanaalwater dat bestaat uit oppervlaktewater waarvan de herkomst wisselend is. De stroomrichting kan gedurende het jaar omkeren. Vaak is sprake van een belangrijke scheepvaartfunctie, wat ook leidt tot een rechte waterbak (rechthoekig of trapeziumvorm) met abrupte overgangen van land naar water. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat. Fytoplankton. diffuse bronnen Run-off (afstromend wegwater en regenwaterriolen) Stedelijke ontwikkeling Fluorantheen en zink. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Macrofauna en overige flora. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Macrofauna, fytoplankton en overige flora Kobalt.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina van 51

233 4 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,6 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt zink Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina van 51

234 ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 4 van 51

235 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 Duurzaam Bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 8 8 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 8 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoeksmaatregelen uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 De 1e rapportage over nutrientenbelasting is opgeleverd 1 stuks Rijdend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 10, km Voortgang: km Motivering: Gefaseerd: 10, Te faseren naar periode zodat de invulling tegelijk met de inrichting opgepakt kan worden Te faseren naar periode Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 5 van 51

236 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 10, km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m 5,1 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 6 van 51

237 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Noorderwetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_0 pagina 7 van 51

238 Factsheet: NL4_1 Haarse Wetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Haarse Wetering Code: NL4_1 Deelstroomgebied: Rijn Oost Type: M Waterbeheerder: Status: Kunst Provincies: Gemeenten: Provincie Utrecht Baarn, Bunschoten, Eemnes Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 8 van 51

239 Karakterschets: De belangrijkste functie van de vaart is de afwatering van de polder de Haar en de nieuwe wijk Vathorst.bij Amersfoort. Het bemalen gebied is ruim ha groot.. Door middel van in- en uitlaat van water wordt het peil in de Haarse wetering en de polder gestuurd, het winterpeil is max. 0 cm lager dan het zomerpeil. Het maaiveld ligt van 0 cm beneden NAP bij het gemaal in het westelijk deel tot 1 m boven NAP in Vathorst. De polder de Haar is een agrarische polder, er zijn geen natuurdoelstellingen aangewezen. De stedelijke invloed op het buitengebied is (hydrologisch) beperkt, de wijk Vathorst heeft een gescheiden rioolstelsel. Voor verdere toelichting op de factsheets wordt verwezen naar het 'Achtergronddocument, bijlage bij de KRW-Factsheets'. Dit document is te vinden op de website van ( Beschermde gebieden: Er zijn geen relevante beschermde gebieden voor dit waterlichaam. Status: Kunst Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was.. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Voor de analyse van een waterlichaam wordt gebruik gemaakt van de DPSIR methode: Drivers - Pressures - State - Impact - Responses. Bepaalde functies (D) zorgen voor een belasting (P) die invloed heeft op de toestand (S) en het functioneren van het waterlichaam (I), die vragen om een respons (R) via maatregelen en/of toepassing van een uitzondering. Dit blok beschrijft de significante belastingen (P) door gebruiksfuncties (D) op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten (I) ervan. Bij de volgende onderdelen komen S, I en R aan bod. Menselijke activiteiten en effecten Categorie Belasting Functie Effect diffuse bronnen Landbouwactiviteiten Landbouw Ammonium en fosfaat. Fytoplankton. regulering waterbeweging Dammen, dijken, kribben en stuwen - anders / overig Anders Overige flora. overige belastingen Andere antropogene belastingen Anders Overige flora en fytoplankton. Kobalt en fluorantheen.. Dit onderdeel beschrijft doelen en toestand (S) van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien wordt afgeweken van nationaal vastgestelde doelen en indien de toestand achteruit gaat. Duidelijk wordt voor welke biologische groepen en stoffen het waterlichaam niet (I). De prognose 07 is een eerste ambtelijke inschatting. Deze prognose is geen onderdeel geweest van de ontwerp-plannen en daarom nu niet overal bestuurlijk vastgesteld. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 9 van 51

240 4 4 Ecologische toestand Biologie GEP Macrofauna (EKR) 0,60 Overige waterflora (EKR) 0,7 Vis (EKR) 0,60 Fytoplankton (EKR) 0,60 Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l),80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 00 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 5,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Specifieke verontreinigende stoffen (normoverschrijding) ammonium kobalt Legenda: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / leeg = geen gegevens : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam dat gebruikt is voor de toestandsbeoordeling (het doeltype, hier M) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. A: Er is sprake van achteruitgang van de toestand ten opzichte van 009 Motivering ecologische toestand: de incidentele verhoogde zuurgraad wordt als acceptabel beschouwd Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 40 van 51

241 ontoereikend ontoereikend ontoereikend Chemische toestand Ubiquitaire stoffen - Geen Ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) Niet-ubiquitaire stoffen (normoverschrijding) fluorantheen Motivering chemische toestand: Er is geen motivering beschikbaar. Eindoordeel Chemie Chemie totaal Ubiquitaire stoffen Niet-Ubiquitaire stoffen Ecologie Ecologie totaal Biologie totaal Fysische chemie Specifieke verontreinigende stoffen Legenda: - Chemie: blauw = / rood = niet / - Ecologie: blauw = zeer / groen = geel = oranje = ontoereikend rood = slecht / : deze toestandsbeoordeling betreft een expertoordeel. Onder ubiquitaire stoffen wordt verstaan: stoffen waarvan de productie of het gebruik al is verboden, maar die vanwege persistentie nog lang in het milieu zullen voorkomen. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 41 van 51

242 4. Maatregelen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn (R). Er zijn landelijke en gebiedsgerichte maatregelen. De landelijke maatregelen staan in het maatregelprogramma bij het stroomgebiedbeheerplan. Gebiedsgerichte maatregelen staan hieronder in tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: 1. maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015. overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015. maatregelen gepland voor de periode maatregelen gepland voor de periode 0-07 Verder is aangegeven wanneer een maatregel is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. Maatregelen in SGBP 009 voor de periode t/m 015 duurzaam bodembeheer verminderen emissie nutrienten landbouw Provincie Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 6 6 stuks Het indicatieve aantal deelnemers is gebaseerd op de relatieve omvang van het areaal grasland in het waterlichaam ten opzichte van het totaal in het beheergebied, uitgaande van de doelstelling van 500 deelnemers. Motivatie: Het is 1 project, met een vooraf niet te bepalen aantal deelnemers (daarom zou de omvang van 6 beter terug gebracht kunnen worden naar 1) Onderzoeksmaatregelen uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1e rapportage nutrienten problematiek opgeleverd 1 stuks varend maaien en afvoer maaisel uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibeheer (water en natte oever) 5,5 km Voortgang: km Motivering: Gefaseerd: 5,5 Te faseren naar periode zodat de invulling tegelijk met de inrichting opgepakt kan worden Te faseren naar periode Onderzoek naar waterafvoer en peilbeheer uitvoeren onderzoek Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Resultaat: nota ecologische uitgangspunten bij peilbesluiten ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 Er zijn geen overige maatregelen uitgevoerd in de periode t/m 015 ) stuks Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 4 van 51

243 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Andere richtlijn: Andere richtlijn: Natuurvriendelijk onderhoud uitvoeren op waterkwaliteit gericht onderhouds-/maaibehee (water en natte oever) 5,5 km Middels meer gefaseerd of extensiever onderhoud wordt de vegetatie verbeterd zowel qua bedekking als qua structuurvariatie. Hierdoor ontstaat ook meer divers habitat voor vis en macrofauna. Natuurvriendelijke inrichting optimalisatie verbreden watergang/-systeem langzaam stromend of stilstaand: NVO groter dan m en kleiner dan 10 m,75 km Uit monitoring en evaluaties blijkt de effectiviteit laag van natuurvriendelijk ingerichte trajecten, ook is er voortschrijdend inzicht hoe het verbeterd kan worden. Door trajecten te optimaliseren (met name hoger of juist lager inrichten) dragen ze meer bij aan de biologische doelstellen. Onderzoek overig verontreinigende stoffen uitvoeren onderzoek ) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. ) stuks Maatregelen gepland voor de periode 0-07 Er zijn geen maatregelen gepland in de periode Toepassing uitzonderingen Als de toestand niet aan de doelen kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, maar er kan ook van een uitzondering gebruik gemaakt worden (R). De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motiveringen hierbij worden hier weergegeven. Fasering van doelbereik tot na 01 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '. Doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 01 niet "" is, is fasering aan de orde. Natuurlijke omstandigheden Technisch onhaalbaar fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen, Overige waterflora benzo(a)pyreen, fluorantheen, fosfor totaal, Overige relevante verontreinigende stoffen Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 4 van 51

244 Motivering per motiveringsgrond: Natuurlijke omstandigheden Uit onderzoek is gebleken dat het een aantal jaar kan duren voordat het ecosysteem zich volledig heeft aangepast aan een nieuwe situatie, bijvoorbeeld omdat het tijd kost voor bepaalde soorten om nieuw habitat te koloniseren. Om deze redenen worden effecten van getroffen maatregelen pas later zichtbaar. Geforceerd ingrijpen in de biologie zelf is voor zover al uitvoerbaar kostbaar en roept vaak veel maatschappelijke weerstand op. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt. Specifiek voor ammonium geldt: in hoeverre de overschrijding van ammonium schadelijk is in ons beheersgebied is niet duidelijk en zal in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Door nalevering van fosfaat uit de bodem wordt niet voldaan aan de norm. Verbetering is vooral afhankelijk van generiek beleid. Technisch onhaalbaar Specifiek voor zink geldt: de oorzaak van de overschrijding is waterlichaamoverstijgend. Generiek beleid wordt gevolgd. Specifiek voor kobalt geldt dat het waarschijnlijk natuurlijke achtergrondconcentraties betreft. Herkomst en mogelijke aanpak van kobalt en PAK zullen in Rijn-Oost nader onderzocht worden. Verbetering van de situatie voor Ptotaal is vooral afhankelijk van generiek beleid. Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 01 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW v.4 Versie: factsheets behorende bij de plannen Naam waterlichaam: Haarse Wetering aangemaakt: om :57 u. Code waterlichaam: NL4_1 pagina 44 van 51

245 Factsheet: NL4_ Arkervaart Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud, dat conform de omschrijving in het Waterbesluit en in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water tot haar bevoegdheden behoort. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken en de status van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Deelstroomgebied: Arkervaart Rijn Oost Code: Type: NL4_ M7b Waterbeheerder: Status: Kunst Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Provincies: Provincie Gelderland Gemeenten: Nijkerk Factsheet KRW v.4 Naam waterlichaam: Arkervaart Code waterlichaam: NL4_ Nee Versie: factsheets behorende bij de plannen aangemaakt: om :57 u. pagina 45 van 51

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Noord-Zuidleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel Factsheet: NL43_13 Oude IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_10 Fliert

Factsheet: NL43_10 Fliert Factsheet: NL43_10 Fliert -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL43_11 Bussloo

Factsheet: NL43_11 Bussloo Factsheet: NL43_11 Bussloo -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal Factsheet: NL43_09 Toevoerkanaal -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Soestwetering (middenloop) De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Westerbouwlandleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de

Nadere informatie

Factsheet: NL43_32 Arkervaart

Factsheet: NL43_32 Arkervaart Factsheet: NL43_32 Arkervaart -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek Factsheet: NL07_008 Schipbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek Factsheet: NL07_009 Buurserbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet KRW NL23_BRKMN -

Factsheet KRW NL23_BRKMN - Factsheet: NL23_BRKMN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150 NL09_26 Basisgegevens Naam Code Status Type Stroomgebied Waterbeheergebied Provincie Gemeente Sloten Overbetuwe NL09_26 Kunstmatig M1a - Zoete sloten (gebufferd) Rijn-West Rivierenland Gelderland Neder-Betuwe,

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL7_B_1_ Groote Beerze Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL39_01a Rotteboezem

Factsheet: NL39_01a Rotteboezem Factsheet: NL39_01a Rotteboezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet KRW NL90_1 -

Factsheet KRW NL90_1 - Factsheet: NL90_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een

Nadere informatie

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING - Factsheet: NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen Factsheet: NL11_3_4 Vinkeveense Plassen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_ Binnenbedijkte Maas Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN -

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN - Factsheet: NL18_ADRIAAN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift Factsheet: NL14_5 Biltse Grift -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet KRW NL36_OWM_001 -

Factsheet KRW NL36_OWM_001 - Factsheet: NL36_OWM_001 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens Factsheet: NL14_31 Kamerik Teijlingens -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek Factsheet: NL38_1B Wambergsche Beek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL14_3 Westerlaak

Factsheet: NL14_3 Westerlaak Factsheet: NL14_3 Westerlaak -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL14_28 Zegveld

Factsheet: NL14_28 Zegveld Factsheet: NL14_28 Zegveld -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL02L11 Lauwers

Factsheet: NL02L11 Lauwers Factsheet: NL02L11 Lauwers De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL33HU Hunze

Factsheet: NL33HU Hunze Factsheet: NL33HU Hunze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals

Nadere informatie

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet KRW NL35_Boezem -

Factsheet KRW NL35_Boezem - Factsheet: NL35_Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL5_13 Boven Mark Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel Factsheet: NL14_10 Hollandse IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL58WRO01A -

Factsheet KRW NL58WRO01A - Factsheet: NL58WRO01A -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW nl89_antwknpd -

Factsheet KRW nl89_antwknpd - Factsheet: nl89_antwknpd -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering Factsheet: NL14_1 Langbroekerwetering -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Benedendinkel

Factsheet: NL05_Benedendinkel Factsheet: NL05_Benedendinkel Beneden Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet KRW NL37_ABC1 -

Factsheet KRW NL37_ABC1 - Factsheet: NL37_ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water

Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water Bijlage 1. Tekst Kaderrichtlijn Water Deze tekst over de Kaderrichtlijn Water (KRW) zal uiteindelijk worden opgenomen in het Waterbeheerprogramma 2016-2021 (WBP) van het waterschap. De tekst is afgestemd

Nadere informatie

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem Factsheet: NL11_1_1 Amstellandboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_2 Binnenbedijkte Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

KRW Factsheets

KRW Factsheets KRW Factsheets 016-01 Factsheets Kaderrichtlijn Water Boezem Noordwest Overijssel Drentse kanalen Oude Diep Oude Vaart Reest Vledder Aa Wapserveense Aa Wold Aa Meppelerdiep Averlosche leiding Beentjesgraven

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem Factsheet: NL09_31_ Zouweboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet KRW NL27_B_1 -

Factsheet KRW NL27_B_1 - Factsheet: NL27_B_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water Basisgegevens Naam Code Status Type Stroom Waterbeheer Provincie Gemeente Aa of Weerijs Sterk veranderd R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Maas Brabantse Delta Noord-Brabant Breda,

Nadere informatie

Factsheet KRW NL57_GRM_01 -

Factsheet KRW NL57_GRM_01 - Factsheet: NL57_GRM_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL15_01 Oost Boezem

Factsheet: NL15_01 Oost Boezem Factsheet: NL15_01 Oost Boezem De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 0 december 016. Deze factsheet dient gezien te worden als een tussentijdse versie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet KRW NL93_IJSSEL -

Factsheet KRW NL93_IJSSEL - Factsheet: NL93_IJSSEL -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status:

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status: Factsheet: NL19_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 03 2. KRW-opgave 03 3. Maatregelen 05 4. Verwachte effecten 07 5. Taakverdeling en uitvoering 08 6.

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Bert Flach, Rijkswaterstaat Midden Nederland Van : Carel Schut en Jeroen de Bode, Royal HaskoningDHV Gecontroleerd door : Martin de Haan, 4 december 2014 Dossier

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL25_13 Boven Mark -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Regionale Implementatie KRW

Regionale Implementatie KRW Regionale Implementatie KRW Bepaling Huidige toestand waterlichamen Dommel Martijn Antheunisse, Vakgroep Ecologie, Ws De Dommel Inhoud Ws. De Dommel - 26 KRW waterlichamen Huidige situatie 2009: Biologische

Nadere informatie

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen?

Effectiviteit KRW maatregelen. Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? Effectiviteit KRW maatregelen Halen we met de geplande maatregelen de ecologische doelen? 1 Maatregelen Kaderrichtlijn Water Kwaliteit Doelstelling Beleidstekort Maatregelen 2 Welke maatregelen worden

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Europese Kaderrichtlijn Water

Europese Kaderrichtlijn Water Europese Kaderrichtlijn Water Samenwerkingsverband tussen Waterschap Hollandse Delta en Gemeente Dordrecht www.dordrechtwerktaanwater.nl Inhoud presentatie 1. Toelichting Europese Kaderrichtlijn Water

Nadere informatie

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet

Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Anlage P Erläuterung Maßnahmen pro Teilgebiet Rijn-Noord Tijdvak 2010-2015 Art. 11-3g aanpakken riooloverstorten m3 30 30 verminderen belasting RWZI stuks 6 6 afkoppelen verhard oppervlak ha 61 28 89 saneren

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg

Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg Factsheet: NLGW0019 Krijt Zuid-Limburg -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen 2. Waterkwaliteit De zomergemiddelden voor 2008 van drie waterkwaliteitsparameters

Nadere informatie

Factsheet KRW NL81_1 -

Factsheet KRW NL81_1 - Factsheet: NL81_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Meten en weten aan grondwater in de toekomst

Meten en weten aan grondwater in de toekomst Meten en weten aan grondwater in de toekomst IHW netwerk dag Amersfoort 2016.10.13 Auke Oostra DGRW - Bodem Mijn achtergrond: geologie en bodemsanering 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Grondwater

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water Planperiode 2016-2021 Waterschap Noorderzijlvest Pagina 1 1 Introductie De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) richt zich op de bescherming van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel

Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel Gebiedsbeschrijving Boezem Noordwest Overijssel I. HET STROOMGEBIED De Boezem van Noordwest Overijssel (NWO) ligt tussen het overgangsgebied van het Drents plateau in het noordoosten en de Noordoostpolder

Nadere informatie

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig.

- Sint Jansberg: ligt voor het grootste deel buiten het projectgebied en daarnaast is er geen oppervlaktewater aanwezig. V.1. Natura 2000 gebieden Er liggen 3 Natura 2000 gebieden in of in nabijheid van het projectgebied (zie afbeelding 9 in bijlage V): - Gelderse Poort: de Groenlanden en Ooijsche Graaf liggen binnen het

Nadere informatie

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden KRW-deel WBP 200-205 KRW waterlicmen Verklaring Provincies Gemeenten Flevoland Waterlicmen ALMERE Amstellandboezem Botshol Gaasperplas AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse

Nadere informatie

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig Factsheet: NL87_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

ONTWERP KRW-RIVIERENLANDPLAN 2 2016-2021 EINDRAPPORT

ONTWERP KRW-RIVIERENLANDPLAN 2 2016-2021 EINDRAPPORT ONTWERP KRW-RIVIERENLANDPLAN 2 2016-2021 EINDRAPPORT Waterschap Rivierenland Tiel, november 2014 VERANTWOORDING Titel : ontwerp KRW-Rivierenlandplan 2 Status : eindrapport Datum : 19 november 2014 Auteur(s)

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0001. Zand Eems

Factsheet: NLGW0001. Zand Eems 1. Basisgegevens Factsheet: NLGW0001 Zand Eems Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het

Nadere informatie