Factsheet: NL39_01a Rotteboezem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet: NL39_01a Rotteboezem"

Transcriptie

1 Factsheet: NL39_01a Rotteboezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde waterplannen. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is gekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Rotteboezem Code: NL39_01a Deelstroomgebied: Waterbeheerder: Provincies: Gemeenten: Rijn West Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Lansingerland, Rotterdam, Zuidplas Type: M14 (Grote ondiepe gebufferde plassen) Status: Sterk Veranderd Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Karakterschets: De Rotte boezem is de hoofdboezem binnen Schieland en wordt gebruikt voor waterberging en wateraanen afvoer voor de omliggende, lager gelegen polders. Het is een brede watergang met aan weerszijde kades. Op de kades liggen wegen en staan soms huizen. Een deel van de Rotte ligt binnen het stedelijk gebied van Rotterdam en een deel in het landelijke gebied. Het water wordt gebruikt voor recreatievaart. Beschermde gebieden: Er zijn geen beschermde gebieden vermeld. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 1 van 138

2 2. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het waterlichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden Landbouw Via het uitgeslagen polderwater draagt de landbouw - en dan met name de glastuinbouw in belangrijke mate bij aan de belasting met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. diffuse bronnen diffuse bronnen overige diffuse bronnen (vooral atmosferische depositie) door materialen/constructie ongerioleerd gebied Overig Vanwege het grote wateroppervlak draagt atmosferische depositie bij aan de stikstofbelasting. Overig Zorgt o.a. voor belasting met koper. wateronttrekkingen door overdracht (watervoorziening wateren) Waterhuishouding (overig) Achterliggende peilgebieden ontvangen water via dit waterlichaam. Dit waterlichaam heeft daardoor een hogere belasting met stoffen dan gewenst vanuit de doelen voor dit waterlichaam zelf. regulering waterbeweging barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) Waterhuishouding (overig) Tussen dit waterlichaam en andere watersystemen bevinden zich 1 of meer barrières waardoor geheel vrije doorgang van vis niet mogelijk is. overige belastingen klimaatverandering (zeespiegelstijging, temperatuur/droogte, hogere piekafvoer) Overig Dit zorgt o.a. voor hogere watertemperaturen en heeft daarmee invloed op fysisch-chemische en ecologische processen. overige belastingen verontreinigde waterbodem Overig De waterbodem is voedselrijk en draagt daarmee bij aan de nutriëntenbelasting. overige belastingen overige Overig Bodem en grondwater zorgt voor belastingen met o.a. Barium. O.a. via industrieel gebruik komt Kobalt in het water. Toelichting belastingen: De ecologische doelen zijn aangepast rekening houdend met de functie boezem, d.w.z. als gevolg van vast peilbeheer, harde oevers, het maai- en baggerbeheer voor voldoende watertransport, recreatievaart en de inlaat van gebiedsvreemd water. Het aanpassen is gedaan door gebruik te maken van een kanalenmaatlat (M3), omdat deze maatlat een e weerspiegeling geeft van de ecologische toestand die nog mogelijk is na het verwerken van voorgenoemde ingrepen. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 2 van 138

3 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van doelen die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het waterlichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Sterk Veranderd Hydromorfologische herstelmaatregelen die niet uitgevoerd kunnen worden vanwege significante negatieve effecten aan gebruiksfuncties en/of milieu in bredere zin: Maatregelen wel beschouwd, niet uitvoerbaar gebruiksfuncties Milieu in brede zin Scheepvaart, havens, recreatie Activiteiten waarvoor water wordt opgeslagen Waterhuishouding en bescherming tegen overstromingen Overige duurzame activiteiten Aanpassen kades stedelijk gebied False False False False True False Anders, zie toelichting False True False True False False Flexibel peilbeheer in boezemwateren False False False True False False Verwijderen van dammen, dijken, kribben, vaste lagen, stuwen, sluizen, waterkrachtcentrales en/of oeververdediging in Rijkswateren False True False False False False Motivering per gebruiksfunctie Gebruiksfunctie: Scheepvaart, met inbegrip van havenfaciliteiten, of recreatie Motivering: De recreatievaart verlangt een vrij doorvaarbaar profiel waardoor niet overal begroeiing mogelijk is. Gebruiksfunctie: Waterhuishouding, bescherming tegen overstromingen, afwatering Motivering: De functie boezemwater zorgt voor onnatuurlijk peilbeheer, omdat water moet worden geborgen uit de omliggende polder ter voorkoming van wateroverlast. Het hanteren van een flexibeler peilbeheer in het boezemwater kan in (extreem) natte situaties hogere waterstanden optreden waardoor de kans op overstroming en wateroverlast toe neemt. Een gevolg hiervan is een aanzienlijke schade voor zowel de landbouw als het stedelijk gebied. Omdat het areaal waar schade optreedt door wateroverlast over het algemeen vele hectaren bedraagt, is het verplaatsen van hier gelegen gebruiksfuncties alleen tegen onevenredig hoge kosten mogelijk. De boezem ligt ook hoger dan de omliggende polders, waardoor kades nodig zijn. Dit zorgt voor harde overgangen tussen land en water. Tenslotte is het profiel van de boezem op veel plekken krap ten opzichte van de eisen vanuit watertransport waardoor er niet of nauwelijks ruimte is voor begroeiing met waterplanten. Gebruiksfunctie: Andere even duurzame activiteiten voor menselijke ontwikkeling Motivering: Op de kades liggen wegen en staan woningen. Het aanpassen daarvan is niet mogelijk of zeer kostbaar vanwege het intensieve gebruik van de omgeving door de mens. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 3 van 138

4 Beschouwde alternatieven Alternatieven voor de ingrepen die hebben geleid tot het sterk veranderde karakter van het waterlichaam zijn beschouwd, maar deze zijn verworpen om de volgende reden(en): - Ja, onevenredig hoge kosten - Ja, technisch onhaalbaar Motivering: Het effect van vast peilbeheer en van harde oevers wordt gecompenseerd door aanleg van ondiepe zones. De speelruimte hiervoor is echter beperkt gegeven de waterhuishoudkundige eisen aan de boezem en het gebruik voor o.a. recreatie doeleinden. Ook de mogelijkheden om de waterhuishouding aan te passen om meer mogelijkheden voor begroeiing te krijgen zijn verkent, maar zijn technisch niet mogelijk of zijn onevenredig duur omdat de waterhuishouding van vele aanliggende polders zouden moeten worden aangepast. Deze aanpassingen zouden vervolgens elders nadelen opleveren voor de waterkwaliteit. Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding bij beoordeling in rapportagejaar 2014 Prioritaire stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Specifieke verontreinigende stoffen (KRW) - barium (Ba) - kobalt (Co) - koper (Cu) Prognose normoverschrijding toestand 2021 Prioritaire Stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Motivering chemische toestand: Er is geen toelichting beschikbaar. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 4 van 138

5 Biologie Beoordeling periode GEP Toestand 2009 Toestand Prognose toestand 2021 Macrofauna (EKR) ontoereikend Overige waterflora (EKR) E-slecht slecht Vis (EKR) ontoereikend Fytoplankton (EKR) ontoereikend Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 matig Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 2,80 E-slecht DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 25,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Legenda: blauw = zeer, groen =, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, leeg = geen gegevens *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam (hier M14) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. Motivering ecologische toestand: Let op: voor de bepaling van het GEP is gebruik gemaakt van een kanalenmaatlat (M3). Zie toelichting onder belastingen en effecten van menselijke activiteiten. Verbeterde inzichten hebben geleid tot een nieuwe typering van het waterlichaam. Bij een ander type waterlichaam horen ook andere maatlatten. Toetsing aan deze maatlatten heeft geleid tot een slechtere score dan bij de eerste beoordeling. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). De waterlichamen Rotteboezem en Rottemeren zijn samengevoegd. Eindoordeel Chemie Totaal C-voldoet * C-voldoet Ecologie Totaal * E-slecht Biologie * E-slecht Fysische chemie E-slecht * Specifiek verontreinigende stoffen C-voldoet niet* C-voldoet niet Legenda: - Chemie: blauw = /voldoet, rood = niet /voldoet niet - Ecologie: blauw = zeer, groen = /voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht/voldoet niet Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 5 van 138

6 *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Toestand is gebaseerd op beoordeling met Aquo-kit, rapportagejaar Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn voor het waterlichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. De vermelde voortgang per maatregel betreft gegevens die begin 2014 zijn bijgewerkt t/m 31 december Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 voor de periode t/m 2015 onderz. mogelijkheden natuurvriendelijke oevers uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks onderzoek naar mogelijke binnenstedelijke lokaties voor aanleg NVOs in samenhang met stedebouwkundige inpassing. Vispassage gemaal Schilthuis vispasseerbaar maken kunstwerk Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: In uitvoering: 1 1 stuks Specificatie van maatregel (vispassage binnen beheergebied). Vispassage tussen rivier en polder. Beheer- en onderhoudsvisie Rotte opstellen nieuw plan Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Planvoorbereiding: 1 **) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Gezamenlijke met visie voor Rottemeren **) stuks oevervegetatie ontwikkelen voor 2015 aanleg speciale leefgebieden flora en fauna Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Planvoorbereiding: 1 **) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. ontwikkelen oevervegetatie door aanleg verondiepingen binnen profiel. **) stuks Onderzoek waterstromen omleiden/scheiden uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: In uitvoering: 1 **) in totaal 1 stuks voor meerdere waterlichamen. Voor zowel Rotte meren als Rotte boezem. **) stuks Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 6 van 138

7 Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Studie ter voorbereiding van keuzes voor SGBP3 uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard **) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Studie om keuze van beleidsdoelen voor SGBP3 mogelijk te maken. **) stuks 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie dient hier te worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '3. Status, doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 2021 niet "" is, is fasering aan de orde. Motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Onevenredig kostbaar Technisch onhaalbaar Kwaliteitselement Ecologie toestand of potentieel Ecologie toestand of potentieel Ecologie toestand of potentieel Motivering per motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Nadat bronnen van verontreinigingen (waaronder nutriënten) zijn beperkt of weggenomen zijn deze stoffen vaak nog lange tijd in het milieu aanwezig, en hebben effect op de ecologische en chemische toestand. De aanwezigheid en effecten verdwijnen pas op de lange termijn. Geforceerd verwijderen uit het milieu is veelal technisch onhaalbaar en/of buitensporig duur. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Onevenredig kostbaar Voor dit waterlichaam is bemesting door de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten, die het bereiken van de doelen nog niet mogelijk maakt. Hoewel het generieke mestbeleid significant bijdraagt aan doelrealisatie is het voor het bereiken van de doelen in 2021 naar verwachting niet voldoende. Nog zwaardere inzet leidt echter tot disproportionele kosten voor de landbouwsector, zoals is vastgesteld in de politieke besluitvorming van de Actieprogramma s in het kader van de Nitraatrichtlijn. Daarenboven geldt dat de voorraad nutriënten in de bodem dusdanig is dat ook bij 0-bemesting de niveaus in het water in 2021 boven de norm zullen liggen (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Technisch onhaalbaar Sommige KRW-maatregelen kunnen niet zelfstandig worden doorgevoerd, maar alleen binnen een groter waterschapsproject (peilbesluit, watergebiedsplan of gemaalrenovatie), dat per gebied of kunstwerk maar eens in de zoveel tijd plaatsvindt. Uit kosten- en efficiëntieoverwegingen zullen maatregelen daarom in een later planperiode worden genomen en kunnen de bijbehorende doelen ook pas later worden gerealiseerd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 7 van 138

8 Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Rotteboezem Code waterlichaam: NL39_01a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 8 van 138

9 Factsheet: NL39_02a Vaart Bleiswijk -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde waterplannen. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is gekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Vaart Bleiswijk Code: NL39_02a Deelstroomgebied: Waterbeheerder: Provincies: Gemeenten: Rijn West Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Lansingerland, Rotterdam Type: M10 (Laagveen vaarten en kanalen) Status: Kunstmatig Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Karakterschets: De vaart Bleiswijk maakt deel van het boezemsysteem binnen Schieland. De vaart wordt alleen gebruikt voor de aanvoer water naar de omliggende polders. Aan weerszijde liggen kades of damwanden en op een deel van de kades liggen druk bereden wegen. Het omliggend gebied bestaat uit steden en is in gebruik als glastuinbouw. Beschermde gebieden: Er zijn geen beschermde gebieden vermeld. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Vaart Bleiswijk Code waterlichaam: NL39_02a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 9 van 138

10 2. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het waterlichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden Landbouw Via het uitgeslagen polderwater draagt de landbouw - en dan met name de glastuinbouw in belangrijke mate bij aan de belasting met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. diffuse bronnen door materialen/constructie ongerioleerd gebied Overig Zorgt o.a. voor belasting met koper en zink. wateronttrekkingen door overdracht (watervoorziening wateren) Waterhuishouding (overig) Achterliggende peilgebieden ontvangen water via dit waterlichaam. Dit waterlichaam heeft daardoor een hogere belasting met stoffen dan gewenst vanuit de doelen voor dit waterlichaam zelf. regulering waterbeweging barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) Waterhuishouding (overig) Tussen dit waterlichaam en andere watersystemen bevinden zich 1 of meer barrières waardoor geheel vrije doorgang van vis niet mogelijk is. overige belastingen overige belastingen intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) klimaatverandering (zeespiegelstijging, temperatuur/droogte, hogere piekafvoer) Waterhuishouding (overig) Het maaibeheer is mede vanwege de waterhuishoudkundige functie intensiever dan in de default maatlatten. Het effect hiervan op de ecologische doelen is aannemelijk maar nog niet te concretiseren. Overig Dit zorgt o.a. voor hogere watertemperaturen en heeft daarmee invloed op fysisch-chemische en ecologische processen. overige belastingen verontreinigde waterbodem Overig De waterbodem is voedselrijk en draagt daarmee bij aan de nutriëntenbelasting. overige belastingen overige Overig Bodem en grondwater zorgt voor belastingen met o.a. Barium. O.a. via industrieel gebruik komt Kobalt in het water. Toelichting belastingen: De ecologische doelen zijn aangepast rekening houdend met de functie boezem, d.w.z. als gevolg van vast peilbeheer, harde oevers, het maai- en baggerbeheer voor voldoende watertransport en de inlaat van gebiedsvreemd water. Door de keuze van een kanalenmaatlat (M10) wordt verwacht dat het effect van deze ingrepen afdoende in het doel is verwerkt. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Vaart Bleiswijk Code waterlichaam: NL39_02a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 10 van 138

11 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van doelen die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het waterlichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Kunstmatig Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was. Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding bij beoordeling in rapportagejaar 2014 Prioritaire stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Specifieke verontreinigende stoffen (KRW) - barium (Ba) - kobalt (Co) - koper (Cu) - zink (Zn) Prognose normoverschrijding toestand 2021 Prioritaire Stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Motivering chemische toestand: Er is geen toelichting beschikbaar. Biologie Beoordeling periode GEP Toestand 2009 Toestand Prognose toestand 2021 Macrofauna (EKR) matig Overige waterflora (EKR) ontoereikend Vis (EKR) matig Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 ontoereikend Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 2,80 DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 25,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Legenda: blauw = zeer, groen =, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, leeg = geen gegevens Factsheet KRW Naam waterlichaam: Vaart Bleiswijk Code waterlichaam: NL39_02a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 11 van 138

12 *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam (hier M10) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. Motivering ecologische toestand: Macrofauna: Vanwege de natuurlijke variatie in (ecologische) meetdata ten gevolge van toevalligheden bij de bemonstering en/of weersomstandigheden en vanwege de betrekkelijk lage monitoringfrequentie kan een beoordeling van de huidige toestand slechter uitvallen dan de eerste beoordeling. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Eindoordeel Chemie Totaal C-voldoet niet* C-voldoet Ecologie Totaal * Biologie * Fysische chemie * Specifiek verontreinigende stoffen C-voldoet niet* C-voldoet niet Legenda: - Chemie: blauw = /voldoet, rood = niet /voldoet niet - Ecologie: blauw = zeer, groen = /voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. rood = slecht/voldoet niet Toestand is gebaseerd op beoordeling met Aquo-kit, rapportagejaar Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn voor het waterlichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. De vermelde voortgang per maatregel betreft gegevens die begin 2014 zijn bijgewerkt t/m 31 december Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 voor de periode t/m 2015 studie optimalisatie waterstromen boezemstelsel uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: In uitvoering: 1 Optimaliseren beheer Maatregelen gepland voor de periode stuks Andere richtlijn: Studie ter voorbereiding van keuzes voor SGBP3 uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard **) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Studie om keuze van beleidsdoelen voor SGBP3 mogelijk te maken. **) stuks Factsheet KRW Naam waterlichaam: Vaart Bleiswijk Code waterlichaam: NL39_02a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 12 van 138

13 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie dient hier te worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '3. Status, doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 2021 niet "" is, is fasering aan de orde. Motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Onevenredig kostbaar Kwaliteitselement Ecologie toestand of potentieel Ecologie toestand of potentieel Motivering per motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Nadat bronnen van verontreinigingen (waaronder nutriënten) zijn beperkt of weggenomen zijn deze stoffen vaak nog lange tijd in het milieu aanwezig, en hebben effect op de ecologische en chemische toestand. De aanwezigheid en effecten verdwijnen pas op de lange termijn. Geforceerd verwijderen uit het milieu is veelal technisch onhaalbaar en/of buitensporig duur. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Onevenredig kostbaar Voor dit waterlichaam is bemesting door de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten, die het bereiken van de doelen nog niet mogelijk maakt. Hoewel het generieke mestbeleid significant bijdraagt aan doelrealisatie is het voor het bereiken van de doelen in 2021 naar verwachting niet voldoende. Nog zwaardere inzet leidt echter tot disproportionele kosten voor de landbouwsector, zoals is vastgesteld in de politieke besluitvorming van de Actieprogramma s in het kader van de Nitraatrichtlijn. Daarenboven geldt dat de voorraad nutriënten in de bodem dusdanig is dat ook bij 0-bemesting de niveaus in het water in 2021 boven de norm zullen liggen (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Vaart Bleiswijk Code waterlichaam: NL39_02a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 13 van 138

14 Factsheet: NL39_03a Ringvaart -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde waterplannen. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is gekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Ringvaart Code: NL39_03a Deelstroomgebied: Waterbeheerder: Provincies: Gemeenten: Rijn West Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Type: M10 (Laagveen vaarten en kanalen) Status: Kunstmatig Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Capelle aan den IJssel, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, Zuidplas Nee Karakterschets: De Ringvaart maakt deel van het boezemsysteem binnen Schieland en wordt gebruikt voor waterberging en wateraan- en afvoer voor de omliggende, lager gelegen polders. De omgeving bestaat zowel uit landelijk als stedelijk gebied. Beschermde gebieden: Er zijn geen beschermde gebieden vermeld. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 14 van 138

15 2. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het waterlichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden Landbouw Via het uitgeslagen polderwater draagt de landbouw - en dan met name de glastuinbouw in belangrijke mate bij aan de belasting met nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. diffuse bronnen diffuse bronnen overige diffuse bronnen (vooral atmosferische depositie) door materialen/constructie ongerioleerd gebied Overig Vanwege het grote wateroppervlak draagt atmosferische depositie bij aan de stikstofbelasting Overig Zorgt o.a. voor belasting met zink. wateronttrekkingen door overdracht (watervoorziening wateren) Waterhuishouding (overig) Achterliggende watersystemen ontvangen water via dit waterlichaam. Dit waterlichaam heeft daardoor een hogere belasting met stoffen dan gewenst vanuit de doelen voor dit waterlichaam zelf. regulering waterbeweging regulering waterbeweging baggeren c.q. verdiepen (incl. zandvang) barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) Waterhuishouding (overig) Waterhuishouding (overig) Het reguliere baggerwerk is medebepalend voor de gekozen ecologische doelen. In dit waterlichaam is echter sprake van enige achterstand in dit baggeren, waardoor extra baggeren nodig is, wat een effect heeft op de waterkwaliteit. Tussen dit waterlichaam en andere watersystemen bevinden zich 1 of meer barrières waardoor geheel vrije doorgang van vis niet mogelijk is. overige belastingen overige belastingen intensief beheer en onderhoud (incl. oevers) klimaatverandering (zeespiegelstijging, temperatuur/droogte, hogere piekafvoer) Waterhuishouding (overig) Het maaibeheer is mede vanwege de waterhuishoudkundige functie intensiever dan in de default maatlatten. Het effect hiervan op de ecologische doelen is aannemelijk maar nog niet te concretiseren. Overig Dit zorgt o.a. voor hogere watertemperaturen en heeft daarmee invloed op fysisch-chemische en ecologische processen. overige belastingen verontreinigde waterbodem Overig De waterbodem is voedselrijk en draagt daarmee bij aan de nutriëntenbelasting. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 15 van 138

16 overige belastingen overige Overig Bodem en grondwater zorgt voor belastingen met o.a. Barium. O.a. via industrieel gebruik komt Kobalt in het water. Toelichting belastingen: De ecologische doelen zijn aangepast rekening houdend met de functie boezem, d.w.z. als gevolg van vast peilbeheer, harde oevers, het maai- en baggerbeheer voor voldoende watertransport, recreatievaart en de inlaat van gebiedsvreemd water. 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van doelen die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het waterlichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Kunstmatig Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was. Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding bij beoordeling in rapportagejaar 2014 Prioritaire stoffen (KRW) - som benzo(ghi)peryleen en indeno(1,2,3-cd)pyreen (sbghipinp) Specifieke verontreinigende stoffen (KRW) - barium (Ba) - kobalt (Co) - zink (Zn) Prognose normoverschrijding toestand 2021 Prioritaire Stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Motivering chemische toestand: Er is geen toelichting beschikbaar. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 16 van 138

17 Biologie Beoordeling periode GEP Toestand 2009 Toestand Prognose toestand 2021 Macrofauna (EKR) matig Overige waterflora (EKR) 0,50 matig Vis (EKR) matig Fytoplankton (EKR) matig Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,15 matig Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 2,80 matig DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 300 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 25,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 5,5-8,5 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 0,65 Legenda: blauw = zeer, groen =, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, leeg = geen gegevens *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam (hier M10) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. ontoereikend Motivering ecologische toestand: Macrofauna: Vanwege de natuurlijke variatie in (ecologische) meetdata ten gevolge van toevalligheden bij de bemonstering en/of weersomstandigheden en vanwege de betrekkelijk lage monitoringfrequentie kan een beoordeling van de huidige toestand slechter uitvallen dan de eerste beoordeling. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Vis: Door verbeterde inzichten in het watersysteem en verbeterde monitoring is een nauwkeurigere toestandbepaling mogelijk dan bij de eerste beoordeling, die vaak is ingeschat op basis van expert judgement en niet op basis van kennis van kwantitatieve gegevens per waterlichaam.. Als de eerste beoordeling te positief was kan de nieuwe beoordeling slechter uitvallen. In de praktijk hoeft de toestand niet te zijn verslechterd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Eindoordeel Chemie Totaal C-voldoet * C-voldoet niet Ecologie Totaal * Biologie * Fysische chemie * Specifiek verontreinigende stoffen C-voldoet niet* C-voldoet niet Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 17 van 138

18 Legenda: - Chemie: blauw = /voldoet, rood = niet /voldoet niet - Ecologie: blauw = zeer, groen = /voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. rood = slecht/voldoet niet Toestand is gebaseerd op beoordeling met Aquo-kit, rapportagejaar Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn voor het waterlichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. De vermelde voortgang per maatregel betreft gegevens die begin 2014 zijn bijgewerkt t/m 31 december Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 voor de periode t/m 2015 Onderhouds- en beheersvisie Ringvaart opstellen nieuw plan Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Planvoorbereiding: 1 Optimaliseren onderhoud 1 stuks Vispassage gemaal Abraham Kroes 1 stuks vispasseerbaar maken kunstwerk Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Specificatie van maatregel (vispassage binnen beheergebied). Vispassage om uitwisseling tussen rivier en boezem te verbeteren. Vispassage Snelle Sluis 1 stuks vispasseerbaar maken kunstwerk Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 Specificatie van maatregel (vispassage binnen beheergebied). Vispassage tussen rivier en boezem. Maatregelen gepland voor de periode Andere richtlijn: Studie ter voorbereiding van keuzes voor SGBP3 uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard **) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Studie om keuze van beleidsdoelen voor SGBP3 mogelijk te maken. **) stuks 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie dient hier te worden gegeven. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 18 van 138

19 Fasering van doelbereik tot na 2021 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '3. Status, doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 2021 niet "" is, is fasering aan de orde. Motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Onevenredig kostbaar Technisch onhaalbaar Kwaliteitselement Ecologie toestand of potentieel Ecologie toestand of potentieel Ecologie toestand of potentieel Motivering per motiveringsgrond Natuurlijke omstandigheden Nadat bronnen van verontreinigingen (waaronder nutriënten) zijn beperkt of weggenomen zijn deze stoffen vaak nog lange tijd in het milieu aanwezig, en hebben effect op de ecologische en chemische toestand. De aanwezigheid en effecten verdwijnen pas op de lange termijn. Geforceerd verwijderen uit het milieu is veelal technisch onhaalbaar en/of buitensporig duur. Daardoor wordt het doel vooralsnog niet bereikt (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Onevenredig kostbaar Voor dit waterlichaam is bemesting door de landbouw de belangrijkste bron van nutriënten, die het bereiken van de doelen nog niet mogelijk maakt. Hoewel het generieke mestbeleid significant bijdraagt aan doelrealisatie is het voor het bereiken van de doelen in 2021 naar verwachting niet voldoende. Nog zwaardere inzet leidt echter tot disproportionele kosten voor de landbouwsector, zoals is vastgesteld in de politieke besluitvorming van de Actieprogramma s in het kader van de Nitraatrichtlijn. Daarenboven geldt dat de voorraad nutriënten in de bodem dusdanig is dat ook bij 0-bemesting de niveaus in het water in 2021 boven de norm zullen liggen (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Technisch onhaalbaar Sommige KRW-maatregelen kunnen niet zelfstandig worden doorgevoerd, maar alleen binnen een groter waterschapsproject (peilbesluit, watergebiedsplan of gemaalrenovatie), dat per gebied of kunstwerk maar eens in de zoveel tijd plaatsvindt. Uit kosten- en efficiëntieoverwegingen zullen maatregelen daarom in een later planperiode worden genomen en kunnen de bijbehorende doelen ook pas later worden gerealiseerd (zie ook: Adviesnota Schoon Water, Rijn-West 2014). Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Ringvaart Code waterlichaam: NL39_03a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 19 van 138

20 Factsheet: NL39_04a Zevenhuizerplas -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde waterplannen. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is gekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Zevenhuizerplas Code: NL39_04a Deelstroomgebied: Waterbeheerder: Provincies: Gemeenten: Rijn West Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Rotterdam, Zuidplas Type: M20 (Matig grote diepe gebufferde meren) Status: Kunstmatig Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Karakterschets: De Zevenhuizerplas is een diepe zandwinplas die wordt gebruikt voor recreatie en om in te zwemmen. Beschermde gebieden: - Zwemwater ZEVENHUIZERPLAS NOORDOOSTZIJDE (NLBW39_00135), ZEVENHUIZERPLAS NOORDWESTZIJDE (NLBW39_00131), ZEVENHUIZERPLAS, NESSELANDE (NLBW39_00058) Factsheet KRW Naam waterlichaam: Zevenhuizerplas Code waterlichaam: NL39_04a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 20 van 138

21 2. Belastingen en effecten van menselijke activiteiten Dit onderdeel beschrijft de significante belastingen op het waterlichaam en geeft informatie over de effecten ervan op het waterlichaam. Menselijke activiteiten en effecten Hoofdgroep Belasting Functie Effect diffuse bronnen door landbouwgronden Landbouw De kwaliteit van het inlaatwater wordt mede beïnvloed door het landbouwkundig gebruik elders. diffuse bronnen overige diffuse bronnen (vooral atmosferische depositie) Overig Vanwege het grote wateroppervlak draagt atmosferische depositie bij aan de stikstofbelasting. regulering waterbeweging barrières (niet of moeilijk (vis)passeerbare gemalen, stuwen, dammen etc.) Waterhuishouding (overig) Ter voorkoming van negatieve effecten op dit waterlichaam is het nodig ongewenste intrek van vis ter voorkomen. overige belastingen overige Overig Bodem en grondwater zorgt voor belastingen met o.a. Barium. O.a. via industrieel gebruik komt Kobalt in het water. Toelichting belastingen: De ecologische doelen zijn aangepast rekening houdend met de gebruiksfuncties in en om de plas, d.w.z. als gevolg van vast peilbeheer, harde oevers, recreatievaart en zwemwater. 3. Status, doelen en toestand Dit onderdeel beschrijft status en doelen van het waterlichaam. Daarbij wordt gemotiveerd indien: de status sterk veranderd of kunstmatig is; de doelen afwijken van doelen die nationaal zijn vastgelegd via het Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water. Verder wordt hier aangegeven hoe de toestand van het waterlichaam zich verhoudt tot die doelen en de toestand in de periode tot Status: Kunstmatig Het waterlichaam is door mensen gegraven op een plaats waar voorheen geen water was. Chemie en chemische stoffen ecologie Normoverschrijding bij beoordeling in rapportagejaar 2014 Prioritaire stoffen (KRW) Specifieke verontreinigende stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) - barium (Ba) - kobalt (Co) Prognose normoverschrijding toestand 2021 Prioritaire Stoffen (KRW) (geen normoverschrijdingen) Factsheet KRW Naam waterlichaam: Zevenhuizerplas Code waterlichaam: NL39_04a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 21 van 138

22 Motivering chemische toestand: Er is geen toelichting beschikbaar. Biologie Beoordeling periode GEP Toestand 2009 Toestand Prognose toestand 2021 Macrofauna (EKR) 0,35 Overige waterflora (EKR) 0,45 Vis (EKR) 0,50 Fytoplankton (EKR) Algemeen fysische chemie Fosfor totaal (zomergemiddelde) (mg P/l) 0,03 Stikstof totaal (zomergemiddelde) (mg N/l) 0,90 E-slecht DIN (winterperiode) (mg N/l) Zoutgehalte (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 250 Temperatuur (max. waarde) (gr.c) 25,0 Zuurgraad (zomergemiddelde) (-) 6,5-9,0 Zuurstofverzadiging(sgraad)(zomergemiddelde) (%) Doorzicht (zomergemiddelde) (m) 1,70 Legenda: blauw = zeer, groen =, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht, leeg = geen gegevens *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Afhankelijk van het type KRW-waterlichaam (hier M20) zijn bepaalde maatlatten niet van toepassing. Deze maatlatten zijn met in de toestandskolommen gemarkeerd. Motivering ecologische toestand: Er is geen toelichting beschikbaar. Eindoordeel Chemie Totaal C-voldoet * C-voldoet Ecologie Totaal * Biologie * Fysische chemie E-slecht * Specifiek verontreinigende stoffen C-voldoet niet* C-voldoet niet Legenda: - Chemie: blauw = /voldoet, rood = niet /voldoet niet - Ecologie: blauw = zeer, groen = /voldoet, geel = matig, oranje = ontoereikend, rood = slecht/voldoet niet *: deze toestandsbeoordeling betreft een beheerdersoordeel. Toestand is gebaseerd op beoordeling met Aquo-kit, rapportagejaar 2014 Factsheet KRW Naam waterlichaam: Zevenhuizerplas Code waterlichaam: NL39_04a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 22 van 138

23 4. Maatregelen Hier worden de maatregelen opgesomd die specifiek zijn voor het waterlichaam. Deze maatregelen vormen een aanvulling op de generieke maatregelen die zijn beschreven in het stroomgebiedbeheerplan. Bij de maatregelen uit de plannen van 2009 is de status aangegeven. Ook andere maatregelen die tot 2015 worden uitgevoerd kunnen worden vermeld. De nieuwe maatregelen zijn opgedeeld naar periode van uitvoering ( en na 2021). Verder is aangegeven wanneer een maatregel uitsluitend is gericht op de opgave op grond van een beschermd gebied. De vermelde voortgang per maatregel betreft gegevens die begin 2014 zijn bijgewerkt t/m 31 december Maatregelen opgevoerd in SGBP 2009 voor de periode t/m 2015 Beheersvisie aan te leggen ondiepe zone uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Planvoorbereiding: 1 Optimaliseren onderhoud 1 stuks onderzoek naar ontwikkeling van ondiepe zones uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Voortgang: stuks Motivering: Uitgevoerd: 1 1 stuks Streven naar 10 Ha aanleg ondiepe zones tbv ontwikkeling submerse vegetatie. Onderzoek moet uitwijzen of dit mogelijk is. Maatregelen gepland voor de periode Voor maatregelen ten behoeve van de zwemwaterrichtlijn wordt verwezen naar Andere richtlijn: Studie waterhuishouding uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 1 stuks Nagaan of de waterhuishouding een risico vormt voor het behouden van de e toestand en zo ja, hoe dit kan worden opgelost. Andere richtlijn: Studie ter voorbereiding van keuzes voor SGBP3 uitvoeren onderzoek Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard **) in totaal 1 stuks voor het beheergebied waterbeheerder. Studie om keuze van beleidsdoelen voor SGBP3 mogelijk te maken. **) stuks 5. Toepassing uitzonderingen De KRW biedt ruimte om af te wijken van de doelen. Zo kan de realisatie van doelen worden gefaseerd en kunnen doelen worden verlaagd. Ook mag rekening worden gehouden met bepaalde nieuwe ontwikkelingen. Dit alles moet wel passen binnen de randvoorwaarden van de richtlijn. Het gebruik van deze uitzonderingen en de motivatie dient hier te worden gegeven. Fasering van doelbereik tot na 2021 Voor alle stoffen en kwaliteitselementen waarvoor in onderdeel '3. Status, doelen en toestand' is aangegeven dat de prognose voor 2021 niet "" is, is fasering aan de orde. Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.4 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Zevenhuizerplas Code waterlichaam: NL39_04a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 23 van 138

24 Doelverlaging Conform beleidsafspraken wordt voor 2021 niet overgegaan tot doelverlaging. Tijdelijke achteruitgang Wordt er beroep gedaan op art. 4.6 KRW m.b.t. tijdelijke achteruitgang? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.6 KRW. Nieuwe ontwikkelingen Wordt er beroep gedaan op art. 4.7 KRW m.b.t. nieuwe veranderingen in fysische omstandigheden van het waterlichaam? Er wordt geen beroep gedaan op art. 4.7 KRW. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Zevenhuizerplas Code waterlichaam: NL39_04a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 24 van 138

25 Factsheet: NL39_05a Lage Bergse Bos -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen van het Stroomgebiedbeheerplan 2015 en de daaraan gerelateerde waterplannen. Hoewel waterbeheerders en Informatiehuis Water alles in het werk gesteld hebben om de meest actuele gegevens in deze factsheet te verwerken, kan niet worden uitgesloten dat de factsheet onjuiste of onvolledige informatie bevat. Omdat de inhoud van de factsheets bestuurlijk niet is gekeurd, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. 1. Basisgegevens Dit onderdeel beschrijft de kenmerken van het waterlichaam en geeft informatie over de beschermde gebieden, die een relatie met het waterlichaam hebben. Naam: Lage Bergse Bos Code: NL39_05a Deelstroomgebied: Rijn West Type: M30 (Zwak brakke wateren) Waterbeheerder: Provincies: Gemeenten: Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Lansingerland Status: Kunstmatig Wateronttrekking t.b.v. menselijke consumptie: Nee Karakterschets: Het Lage Bergse Bos is een recreatiegebied met bos en weiden aan de rand van Rotterdam. In het gebied ligt een slingerende plas die gebruikt wordt door hengelaars. De plas staat sterk onder invloed van zoute kwel. Beschermde gebieden: Er zijn geen beschermde gebieden vermeld. Factsheet KRW Naam waterlichaam: Lage Bergse Bos Code waterlichaam: NL39_05a aangemaakt: om 3:57 u. pagina 25 van 138

Factsheet: NL43_11 Bussloo

Factsheet: NL43_11 Bussloo Factsheet: NL43_11 Bussloo -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel

Factsheet: NL43_13 Oude IJssel Factsheet: NL43_13 Oude IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek

Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek Factsheet: NL43_04 Puttenerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING

Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Factsheet: NL04_NOORD-ZUIDLEIDING Noord-Zuidleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal

Factsheet: NL43_09. Naam: Toevoerkanaal Factsheet: NL43_09 Toevoerkanaal -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_10 Fliert

Factsheet: NL43_10 Fliert Factsheet: NL43_10 Fliert -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a

Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a Factsheet: NL11_8_1 Tussenboezem Vinkeveen a -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in

Nadere informatie

Factsheet: NL43_32 Arkervaart

Factsheet: NL43_32 Arkervaart Factsheet: NL43_32 Arkervaart -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen

Factsheet: NL11_3_4. Naam: Vinkeveense Plassen Factsheet: NL11_3_4 Vinkeveense Plassen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet KRW NL23_BRKMN -

Factsheet KRW NL23_BRKMN - Factsheet: NL23_BRKMN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova

Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova Factsheet: NL11_5_4 Terra Nova -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl

Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Factsheet: NL05_Westerbouwlandl Westerbouwlandleiding De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de

Nadere informatie

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN

Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Factsheet: NL04_SAL-SOESTWTR-MIDDEN Soestwetering (middenloop) De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Factsheet KRW NL90_1 -

Factsheet KRW NL90_1 - Factsheet: NL90_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN -

Factsheet KRW NL18_ADRIAAN - Factsheet: NL18_ADRIAAN -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0005 Grondwater in diepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0005 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek

Factsheet: NL07_0028 Schipbeek Factsheet: NL07_008 Schipbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens

Factsheet: NL14_31. Naam: Kamerik Teijlingens Factsheet: NL14_31 Kamerik Teijlingens -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek

Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek Factsheet: NL43_22 Middenloop Barneveldse Beek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld

Nadere informatie

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150

Huidige situatie. G2 Totaal stikstof (zomergemiddelde) (mg N/l) 1,57 2,4 2,4. G2 Chloride (zomergemiddelde) (mg Cl/l) 45,3 150 150 NL09_26 Basisgegevens Naam Code Status Type Stroomgebied Waterbeheergebied Provincie Gemeente Sloten Overbetuwe NL09_26 Kunstmatig M1a - Zoete sloten (gebufferd) Rijn-West Rivierenland Gelderland Neder-Betuwe,

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -

Factsheet KRW NL04_AVERLOSCHE-LEIDING - Factsheet: NL04_AVERLOSCHE-LEIDING -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek

Factsheet: NL43_01 Schuitenbeek Factsheet: NL4_01 Schuitenbeek Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1

Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 Factsheet: NL37_ABC1_2013 Tochten ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL14_3 Westerlaak

Factsheet: NL14_3 Westerlaak Factsheet: NL14_3 Westerlaak -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet KRW nl89_antwknpd -

Factsheet KRW nl89_antwknpd - Factsheet: nl89_antwknpd -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL14_28 Zegveld

Factsheet: NL14_28 Zegveld Factsheet: NL14_28 Zegveld -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen

Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen Factsheet: NL36_OWM_001 Kanalen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet KRW NL36_OWM_001 -

Factsheet KRW NL36_OWM_001 - Factsheet: NL36_OWM_001 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden

Nadere informatie

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift

Factsheet: NL14_5 Biltse Grift Factsheet: NL14_5 Biltse Grift -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek

Factsheet: NL07_0029 Buurserbeek Factsheet: NL07_009 Buurserbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen

Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen Factsheet: NLGWSC0004 Zout grondwater in ondiepe zandlagen -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een

Nadere informatie

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_1. Naam: Langbroekerwetering Factsheet: NL14_1 Langbroekerwetering -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water

Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water Waterbeheerplan HHSK 2010-2015 Bijlage 2 - Europese Kaderrichtlijn Water 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 03 2. KRW-opgave 03 3. Maatregelen 05 4. Verwachte effecten 07 5. Taakverdeling en uitvoering 08 6.

Nadere informatie

Factsheet: NL33HU Hunze

Factsheet: NL33HU Hunze Factsheet: NL33HU Hunze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet

Nadere informatie

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel

Factsheet: NL14_10. Naam: Hollandse IJssel Factsheet: NL14_10 Hollandse IJssel -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet KRW NL37_ABC1 -

Factsheet KRW NL37_ABC1 - Factsheet: NL37_ABC1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten

Nadere informatie

Factsheet KRW NL35_Boezem -

Factsheet KRW NL35_Boezem - Factsheet: NL35_Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet KRW NL58WRO01A -

Factsheet KRW NL58WRO01A - Factsheet: NL58WRO01A -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL33DA Drentse Aa

Factsheet: NL33DA Drentse Aa Factsheet: NL33DA Drentse Aa -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL02L11 Lauwers

Factsheet: NL02L11 Lauwers Factsheet: NL02L11 Lauwers De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze factsheet is

Nadere informatie

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop

Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop Factsheet: NL58WRO01A Maasnielderbeek Bovenloop -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn

Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn Factsheet: NL14_2 Kromme Rijn -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek

Factsheet: NL38_1B. Naam: Wambergsche Beek Factsheet: NL38_1B Wambergsche Beek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL7_B_1_ Groote Beerze Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO. Logo HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Bert Flach, Rijkswaterstaat Midden Nederland Van : Carel Schut en Jeroen de Bode, Royal HaskoningDHV Gecontroleerd door : Martin de Haan, 4 december 2014 Dossier

Nadere informatie

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem

Factsheet: NL11_1_1. Naam: Amstellandboezem Factsheet: NL11_1_1 Amstellandboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de

Nadere informatie

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek

Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek Factsheet: NL57_AALS Aalsbeek -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek

Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek Factsheet: NL05_Azelerbeek Azelerbeek -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_ Binnenbedijkte Maas Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas

Factsheet: NLGW0019. Naam: Krijt Zuid-Limburg Code: NLGW0019 Stroomgebied: Maas Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas

Factsheet: NLGW0013 Zout Maas Factsheet: NLGW0013 Zout Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015. Naam: Wadden Rijn-Noord Code: NLGW0015 Stroomgebied: Rijn-Noord Factsheet: -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het opstellen

Nadere informatie

Factsheet KRW NL27_B_1 -

Factsheet KRW NL27_B_1 - Factsheet: NL27_B_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet KRW NL57_GRM_01 -

Factsheet KRW NL57_GRM_01 - Factsheet: NL57_GRM_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen...

Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen... BIJLAGE F Afleiding biologische doelen voor vrijwel ongestoorde, sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen....................................................................... De milieudoelstellingen

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL5_13 Boven Mark Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering

Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Factsheet: NL14_01 Langbroekerwetering Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status:

Factsheet: NL19_01. Deelstroomgebied: Rijn-West Status: Factsheet: NL19_01 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL19_01_2

Factsheet: NL19_01_2 Factsheet: NL19_01_2 Binnenbedijkte Maas -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn

Nadere informatie

Factsheet: NL27_B_1_2

Factsheet: NL27_B_1_2 Factsheet: NL27_B_1_2 Groote Beerze -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015

Nadere informatie

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren

Statencommissie REW 1 februari KRW maatregelen rijkswateren Statencommissie REW 1 februari 2008 Kaderrichtlijn Water in Scheldestroomgebied KRW maatregelen rijkswateren Loes de Jong RWS Zeeland Projectbureau KRW Schelde Rijkswateren Zeeland Inhoud presentatie:

Nadere informatie

Factsheet: NL81_1 Waddenzee

Factsheet: NL81_1 Waddenzee Factsheet: NL81_1 Waddenzee -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve

Nadere informatie

Factsheet KRW NL93_IJSSEL -

Factsheet KRW NL93_IJSSEL - Factsheet: NL93_IJSSEL -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van

Nadere informatie

Factsheet: NL35_Boezem Boezem

Factsheet: NL35_Boezem Boezem Factsheet: NL35_Boezem Boezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek

Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek Factsheet: NL05_Glanerbeek Glanerbeek De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Benedendinkel

Factsheet: NL05_Benedendinkel Factsheet: NL05_Benedendinkel Beneden Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst.

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 25 april 2014. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie

Nadere informatie

KRW Factsheets

KRW Factsheets KRW Factsheets 016-01 Factsheets Kaderrichtlijn Water Boezem Noordwest Overijssel Drentse kanalen Oude Diep Oude Vaart Reest Vledder Aa Wapserveense Aa Wold Aa Meppelerdiep Averlosche leiding Beentjesgraven

Nadere informatie

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen

algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen algemeen Deze bijlage is een detaillering van de beschrijving actuele waterkwaliteit die in paragraaf 2.9. is opgenomen 2. Waterkwaliteit De zomergemiddelden voor 2008 van drie waterkwaliteitsparameters

Nadere informatie

Factsheet KRW NL81_1 -

Factsheet KRW NL81_1 - Factsheet: NL81_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen

Opbouw. Het belang van natuurvriendelijke oevers. EU Kaderrichtlijn Water (KRW) Waterbeleid. Doel KRW voor oevers. EU Kaderrichtlijn Water Maatregelen Het belang van natuurvriendelijke oevers Christa Groshart Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard Opbouw Beleid en Maatregelen Verwachtingen Knelpunten KRW innovatie-onderzoek Waterbeleid Europese

Nadere informatie

Ontwerp KRW-plan 2016-2021. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Ontwerp KRW-plan 2016-2021. Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Ontwerp KRW-plan 2016-2021 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Inhoud 1 Inleiding... 3 2 KRW-opgave en de aanpak van HHSK... 4 3 Optionele maatregelen... 7 4 Keuze maatregelpakket... 13

Nadere informatie

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden

AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse Plassen Badhoevedorp. AMSTELVEEN Ster en Zodden Naarden KRW-deel WBP 200-205 KRW waterlicmen Verklaring Provincies Gemeenten Flevoland Waterlicmen ALMERE Amstellandboezem Botshol Gaasperplas AMSTERDAM Grote Maarsseveense Plas Hollands Ankeveense plassen Kortenhoefse

Nadere informatie

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig

Factsheet: NL87_1. Deelstroomgebied: Rijn Status: Kunstmatig Factsheet: NL87_1 -DISCLAIMER- De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 1 april 2013. Deze factsheet dient gezien te worden als een werkversie ten behoeve van het

Nadere informatie

Factsheet: NL15_01 Oost Boezem

Factsheet: NL15_01 Oost Boezem Factsheet: NL15_01 Oost Boezem De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met 0 december 016. Deze factsheet dient gezien te worden als een tussentijdse versie ten behoeve

Nadere informatie

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water

Feitenoverzicht Kaderrichtlijn Water Basisgegevens Naam Code Status Type Stroom Waterbeheer Provincie Gemeente Aa of Weerijs Sterk veranderd R5 - Langzaam stromende middenloop/benedenloop op zand Maas Brabantse Delta Noord-Brabant Breda,

Nadere informatie

Van achtergrondbelasting naar aanpassing van KRW doelen

Van achtergrondbelasting naar aanpassing van KRW doelen Van achtergrondbelasting naar aanpassing van KRW doelen PEHM, Nijmegen 5 november 2015 Gert van Ee, HHNK Nico Jaarsma, Nico Jaarsma Ecologie en Fotografie Indeling HHNK: gebied, waterkwaliteit en ecologie

Nadere informatie

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V.

OOST NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. NUTRIENTEN EN KRW FRISIA ZOUT B.V. 29 september 2010 Inhoud 1 Tekstdelen uit van 5 varianten naar 2 alternatieven 3 1.1 Referentiesituatie 3 1.2 Effecten waterkwaliteit KRW 5 2 Nieuw tekstdeel 7 ARCADIS

Nadere informatie

Regionale Implementatie KRW

Regionale Implementatie KRW Regionale Implementatie KRW Bepaling Huidige toestand waterlichamen Dommel Martijn Antheunisse, Vakgroep Ecologie, Ws De Dommel Inhoud Ws. De Dommel - 26 KRW waterlichamen Huidige situatie 2009: Biologische

Nadere informatie

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel

Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel Factsheet: NL05_Bovendinkel Boven Dinkel De informatie die in deze factsheet wordt weergegeven is bijgewerkt tot en met het moment van het aanmaken van deze factsheet, zoals vermeld in de voettekst. Deze

Nadere informatie

Herziening MEP/GEP planperiode Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 13 januari 2014 Definitief rapport BC4966

Herziening MEP/GEP planperiode Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 13 januari 2014 Definitief rapport BC4966 Herziening MEP/GEP planperiode 2015-2021 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 13 januari 2014 Definitief rapport BC4966 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. RIVERS, DELTAS & COASTS Larixplein 1

Nadere informatie

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem

Factsheet: NL09_31_2 Zouweboezem Factsheet: NL09_31_ Zouweboezem Deze factsheet bevat relevante informatie over het waterlichaam met uitzondering van landelijke maatregelen. Iedere overheid is verantwoordelijk voor het deel van de inhoud,

Nadere informatie

De KRW hanteert vijf toestanden van ecologische waterkwaliteit:

De KRW hanteert vijf toestanden van ecologische waterkwaliteit: BIJLAGE 1: KRW beoordelingssystematiek (Bron: Watersysteemrapportage 2014) De beoordeling van de 30 KRW-waterlichamen vindt plaats volgens de (complexe) systematiek uit het Protocol Toetsen en Beoordelen

Nadere informatie

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord

Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord Factsheet: NLGW0015 Wadden Rijn-Noord -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Factsheet: NL25_13 Boven Mark

Factsheet: NL25_13 Boven Mark Factsheet: NL25_13 Boven Mark -DISCLAIMER- Deze factsheet behoort bij het ontwerp water(beheer)plan. De hier weergegeven Toestand 2014 en de realisatie van de maatregelen in de periode 2010-2015 zijn gebaseerd

Nadere informatie

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen

Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie. 13 december 2012; Frank van Gaalen Voortgang KRW: maatregelen, doelbereik en innovatie 1 Rapport Evaluatie waterkwaliteit Op 21 december beschikbaar (www.pbl.nl) Samenvatting opgenomen in KRW-rapport Belangrijke waterbeheerkwesties Bijdragen

Nadere informatie

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest

Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water. Planperiode Waterschap Noorderzijlvest Toelichting ontwerp Factsheets Kaderrichtlijn Water Planperiode 2016-2021 Waterschap Noorderzijlvest Pagina 1 1 Introductie De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) richt zich op de bescherming van

Nadere informatie

Koninklijke weg. praagmatisch

Koninklijke weg. praagmatisch Maarten Ouboter Kennis Loont! effectiveness is all (T.S. Elliot) Diagnose centraal Weet wat je doet (wat maatregelen doen) Evalueer (herdiagnose) Koninklijke weg objectieve referentie afwijking van natuurlijke

Nadere informatie

Water voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water

Water voorop! Waterbeheerplan 2010-2015. Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water Water voorop! Waterbeheerplan 2010-2015 Achtergronddocument Europese Kaderrichtlijn Water 3 Inhoud 1 Oppervlaktewateren en gebieden met Europese status 7 1.1. Waterlichamen volgens de Europese Kaderrichtlijn

Nadere informatie