Schoolgids Basisschool De Springplank Leendert Spaanderlaan BR Volendam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2015-2016. Basisschool De Springplank Leendert Spaanderlaan 30 1132 BR Volendam 0299-363029 www.spring-plank.nl info@spring-plank."

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool De Springplank Leendert Spaanderlaan BR Volendam

2 INHOUD Voorwoord... 4 Het onderwijs op school... 5 Uitgangspunten en doelstellingen... 5 Het klimaat op school... 5 Zorg voor het jonge kind... 6 Verlenging of verkorting kleuterbouw... 6 De doorgaande lijn van groep 1 naar 2 naar De overgang van groep 1 naar 2:... 6 De overgang van groep 2 naar 3:... 7 Speciale kleuterklas... 8 Zorg voor leerlingen met leer- en gedrags-problemen Zorgverbreding Remedial teaching Onderwijskundig rapport Ondersteuningsteam Passend Onderwijs De St. Vincentiusschool Functies i.v.m. zorgverbreding: Wat leert mijn kind op school? Schoolplan Schoolgids Theaterprojecten Catecheseprojecten, godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele vorming. 14 Na de basisschool: de keuze van het vervolgonderwijs Schoolverlaters Een kijkje in de opbrengsten De schoolorganisatie De onderwijstijd Vakanties en vrije dagen Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van lesuitval

3 Verlof Oneigenlijk verzuim Leerplicht Op tijd beginnen Gronden voor vrijstelling van onderwijs en de vervangende onderwijsactiviteiten Onderwijskundig personeel Stagiaires Lio (De leerkracht in opleiding)) Lesmethoden Gymnastiek/ Bewegingsonderwijs Gymtijden groep Hygiëne Schoolzwemmen Groep Buiten sport en spel activiteiten Speciale activiteiten Schoolreisje Excursies Schoolkamp groep Veiligheid Het volgen van de (leer-)ontwikkeling van de leerlingen Leerling-administratie Het onderwijskundig rapport De toetsen De NSCCT toets Rapport bespreking Rapportage naar ouders en verzorgers Na de basisschool Leerlingen Regels voor Toelating en verwijdering van leerlingen Toelating Inschrijving schorsing en verwijdering Overblijfregeling Ziekmeldingen Kledingvoorschriften bijzonder onderwijs Het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding Ouders en de school

4 Inspraak ouders De Medezeggenschapsraad(MR) De Ouderraad Ouderhulp op school De ouderbijdrage Klachtenregeling Vertrouwenspersonen van de SKOV Regels voor ondersteunende werkzaamheden van ouders Contacten met de school Overige zaken Sponsoring Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland (SBZW) Bevoegd gezag Aansprakelijkheid van directies en bevoegd gezag Inspectie van het basisonderwijs Jeugdgezondheidszorg School Maatschappelijke Dienstverlening Kinderopvang Schoolfotograaf Openbare bibliotheek Typecursus op de basisschool Schoonmaak school Liefdadigheidsacties Halen en brengen van uw kind Op de fiets naar school Uitdelen op school bij verjaardagen Fruit en drinken mee Bezoek dokter Mobieltjes Huiswerkafspraken Adressen en telefoonnummers

5 VOORWOORD Geachte ouders, Voor u ligt de schoolgids van het schooljaar Deze gids is bedoeld om u te informeren over onze school. We beschrijven niet alleen hoe de zaken allemaal geregeld worden, maar willen u ook graag vertellen hoe wij over het onderwijs denken en hoe wij vorm willen geven aan ons onderwijs. Deze gids is bestemd voor alle ouders/verzorgers die kinderen op onze school hebben, maar is ook bedoeld voor iedereen, die zijn/haar kind(eren) later bij ons aanmeldt. Als uw kind voor de eerste keer naar school gaat, is dat een grote stap voor het kind en een belangrijke gebeurtenis voor de ouders en de verzorgers. U vertrouwt uw kind toe aan de school en deelt met de leerkrachten de verantwoordelijkheid voor uw kind. Een grote uitdaging om er samen het beste van te maken. De basisschool legt voor vele aspecten van het leven een basis. Wij hopen dat deze gids u voldoende informatie biedt. Mocht u echter vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u altijd terecht bij iemand van het team of de directie. U kunt even bellen of een sturen naar Ik wil u ook even wijzen op onze website. De website is bij uitstek de plaats om actuele informatie te vinden. De moeite waard en belangrijk om bij te houden: We gaan ervan uit dat uw kind bij ons op school een fijne, maar vooral ook een leerzame tijd zal hebben; een tijd waarin het kind zich vertrouwd voelt in een goede, positieve leeromgeving met alle aandacht die het nodig heeft. Indien U ideeën en suggesties heeft die voor ons van belang zijn of waarmee de school haar voordeel kan doen, laat het ons dan weten. Hetzelfde geldt voor probleempjes. Die willen wij graag als eerste vernemen. In overleg kan veel opgelost worden. Namens het team van Basisschool de Springplank, William Zwarthoed Directeur 4

6 HET ONDERWIJS OP SCHOOL Basisschool de Springplank valt, net als de overige basisscholen in Volendam, onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. De stichting en de leerkrachten, die bij de stichting werken, beschouwen het basisonderwijs als meer dan alleen maar een onderwijsinstelling, waar kinderen dagelijks een portie leerstof krijgen voorgeschoteld. UITGANGSPUNTEN EN DOELSTELLINGEN We gaan ervan uit dat: kinderen opgroeiende mensen zijn, die vanuit hun wil om volwassen te worden, begeleid en geholpen moeten worden, omdat ze dat zelf nog niet kunnen en (bege)leiding nodig hebben; onze samenleving een zeer complex geheel is; we kinderen moeten leren samenwerken en zelf verantwoordelijkheid nemen; we als school een leefgemeenschap moeten zijn waar kinderen niet alleen leren, maar zich ook ontwikkelen tot mensen met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag; het aanleren van kennis en vaardigheden ten aanzien van de cognitieve, culturele en lichamelijke ontwikkeling voorwaarden zijn om als mens te kunnen functioneren in onze samenleving. Met deze uitgangspunten voor ogen vinden wij het belangrijk dat: de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid van het kind worden ontwikkeld; de scholen maken hiertoe gezamenlijke afspraken; het kind zich kennis en vaardigheden eigen maakt, die noodzakelijk zijn om te kunnen functioneren in de samenleving; we investeren met de kinderen veel tijd in het gebruik van nieuwe media, zoals computers; leervorderingen worden veelvuldig en systematisch geëvalueerd door het Cito- en Pravooleerlingvolgsysteem; methoden worden regelmatig vervangen om in te spelen op de eisen die de maatschappij stelt; de school een afspiegeling vormt van de moderne, open rooms-katholieke samenleving; de gezamenlijke scholen onderhouden contacten met parochies inzake kerkelijke activiteiten als Vormsel, Eerste Communie en kindervieringen. HET KLIMAAT OP SCHOOL We zijn van mening, dat de wijze waarop kind en leerkracht met elkaar omgaan, de pedagogische relatie tussen kind en leraar, bepalend is voor gemotiveerd leren. Ieder kind wil leren, maar het moet zich eerst veilig, aanvaard en gewaardeerd voelen. We beseffen dus, dat de sfeer, waarin een kind moet opgroeien, van groot belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen; regelmaat geeft het kind kansen. Op school werken we voortdurend aan dit klimaat door middel van: open en veelvuldige contacten met ouders, zodat we vanuit de thuissituatie weten, wat er in het kind leeft; activiteiten, waarbij alle kinderen van de school zijn betrokken, zodat een gevoel van saamhorigheid ontstaat; een duidelijke regelgeving, zodat kinderen en leerkrachten weten, wat er van hen wordt verwacht; het bevorderen van de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen, waarbij we voortdurend een evenwicht zoeken tussen houvast bieden en uitdagen, rekeninghoudend met verschillen tussen kinderen. 5

7 ZORG VOOR HET JONGE KIND In de inspectienota Onderwijs aan het jonge kind werd aangegeven aan welke eisen goed onderwijs aan kinderen van 4 t/m 8 jaar dient te voldoen. De onderwijsinspecteur bezocht enkele Volendamse basisscholen en kwam met onderstaande aanbevelingen: Probeer in de groepen 1, 2 en 3 te werken met hoeken, zoals een leesschrijfhoek, een rekenhoek of een luisterhoek. Laat de kinderen werken volgens een vast programma, maar biedt ze ook de gelegenheid om zelf dingen te ontdekken. Sommige kinderen hebben behoefte aan een strakke begeleiding door de leerkracht, anderen kunnen zich ook vrij ontwikkelen in een uitnodigende omgeving. Geef deze kinderen de kans! Probeer een doorgaande leeslijn te ontwikkelen voor jonge kinderen. Deze aanbevelingen hebben we ter harte genomen en dienen als leidraad voor onze ontwikkelingen. VERLENGING OF VERKORTING KLEUTERBOUW In artikel 8 van de Wet Primair Onderwijs (WPO) staat, dat een school het onderwijs zodanig moet inrichten, dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Een langer of korter verblijf in een kleutergroep moet gebaseerd zijn op de voortgang in de ontwikkeling van het individuele kind en mag niet alleen van de kalenderleeftijd afhangen. Om een besluit goed te kunnen onderbouwen maken we gebruik van de scores van diverse landelijk gecertificeerde toetsen en het Pravoo-observatiesysteem. Hierbij worden factoren als motivatie, welbevinden, zelfstandigheid, taakgerichtheid, zelfvertrouwen, concentratie, sociale vaardigheden en motoriek geobserveerd en in kaart gebracht. Tijdens de oudergesprekken vertelt de leerkracht de ouders aan de hand van de gegevens, wat de mogelijkheden van het kind zijn. Meestal blijft een kind in dezelfde groep, maar soms wordt in onderling overleg besloten tot verlenging of verkorting van de kleuterbouw. DE DOORGAANDE LIJN VAN GROEP 1 NAAR 2 NAAR 3 De overgang van groep 1 naar 2 naar 3 verloopt niet zo vanzelfsprekend als van groep 3 tot en met 8. Dat komt met name door de verschillende instroommomenten en door verschillen in behoefte aan ontwikkelingstijd. Hieronder volgt wat meer uitleg. DE OVERGANG VAN GROEP 1 NAAR 2: Om een goede beslissing aangaande de overgang van groep 1 naar groep 2 te kunnen maken, gebruiken we de peilpunten van het Pravoo leerlingvolgsysteem of de observatielijsten van het ZIEN leerlingvolgsysteem en de CITO toetsen. Op grond hiervan benaderen we de instroomkinderen op de volgende manier: Instroom: Komt in leerjaar: Meetinstrumenten: Begin schooljaar (Geboren vanaf juni t/m september) 1 CITO Taal voor Kleuters M1 (Facultatief) CITO Rekenen voor Kleuters M1 (Facultatief) Pravoo peilpunt 1, 2 en 3 Individuele aanvullende observaties (Geboren in) oktober/november/december 0/1 Het kind volgt in principe het CITO Taal voor Kleuters E1 (eventueel M1) CITO Rekenen voor Kleuters E1 (eventueel M1) Pravoo peilpunt 1, 2 (en 3) Individuele aanvullende observaties 6

8 (Geboren in) januari t/m begin juni programma van groep 1. (Wanneer dit cognitief en/of sociaal-emotioneel te hoog gegrepen blijkt, wordt het instroomprogramma (0) gevolgd). 0 Volgend schooljaar: CITO Taal voor Kleuters M1 (Facultatief) CITO Rekenen voor Kleuters M1 (Facultatief) Pravoo peilpunt 1 Individuele aanvullende observaties Na de toetsronde en het invullen van de peilpunten wordt gekeken welke kinderen er eind groep 1 door kunnen naar groep 2 en voor welke kinderen het beter is om de leertijd van groep 1 te verlengen. Als hier twijfel over bestaat wordt beslissingenblad 1 in van het Pravoo leerlingvolgsysteem ingevuld. Op grond van dit beslissingenblad en de CITO toetsen wordt een beslissing genomen. DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR 3: Afnamemoment: November: Meetinstrumenten: Facultatief Letterkennistoets (CPS) of Letters benoemen voor kleuters (Protocol Leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2) of Letterblad (bijlage 29 van Pravoo ) (Deze toetsen hebben een signalerende functie!) Januari: April/Mei: CITO Taal voor Kleuters M2 CITO Rekenen voor Kleuters M2 Pravoo peilpunt 4 Individuele aanvullende observaties Facultatief Letterkennistoets (CPS) of Letters benoemen voor kleuters (Protocol Leesproblemen en dyslexie voor groep 1 en 2) of Letterblad (bijlage 29 van Pravoo ) (Deze toetsen hebben een signalerende functie!) Juni: CITO Taal voor Kleuters E2 (Facultatief) CITO Rekenen voor Kleuters E2 (Facultatief) Pravoo peilpunt 5 Individuele aanvullende observaties 7

9 Aan het eind van groep 2 stellen we ons de vraag of de doorgaande ontwikkeling van een kind wel gebaat is bij een overgang naar groep 3. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Er kan ook sprake zijn van specifieke ontwikkelingsproblemen of van een ontwikkelingsstoornis. Dit betekent dat we de overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 overwogen nemen. Januari In januari vullen we peilpunt 4 van het Pravoo leerlingvolgsysteem in en nemen we de CITO toetsen Taal en Rekenen voor Kleuters af. Als er op grond van deze gegevens twijfel is over de overgang naar groep 3, lichten we de ouders in. De periode van januari tot het eind van het schooljaar We geven in het gesprek met de ouders aan dat er zorgen zijn m.b.t. de schoolloopbaan van het kind. Tevens geeft de school aan wat zij gaat doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en op welke wijze men daar thuis bij aan zou kunnen sluiten. In juni volgt de definitieve beslissing over het vervolg van de schoolloopbaan van hun kind. Juni Het nemen van de beslissing t.a.v. het vervolg van de schoolloopbaan van het kind doen we aan de hand van beslissingenblad 2 van het Pravoo leerlingvolgsysteem. Hierin worden ook de resultaten van de CITO toetsen meegenomen. Tevens wordt het protocol groep-3-rijpheid van Pravoo ingevuld. In dit protocol wordt het kind gewogen op 20 aspecten die van belang zijn bij de overgang naar groep 3. Gekoppeld aan deze beslissing geven we ook aan hoe we het kind bij de groep 2-verlenging gaan begeleiden. Daarbij kan het gaan om het geven van ontwikkelingsgelegenheid en het bieden van speciale begeleiding. De beslissing We gaan er vanuit dat onze beslissing over het vervolg van de schoolloopbaan bindend is voor de ouders. Hiervoor hebben we twee redenen: In de eerste plaats gaan we er vanuit dat wij een verantwoorde beslissing kunnen nemen op grond van beslissingenblad 2 en het protocol groep-3-rijpheid. Tevens wordt deze beslissing genomen op grond van onze professionele kennis van het kind en het onderwijs; het is geen beslissing op grond van een indruk of mening, maar op grond van onderzoek van het kind. In de tweede plaats zou de overgang van een kind naar groep 3, dat daar nog niet rijp voor is, betekenen dat de leerkracht van groep 3 deze leerling niet aan zijn of haar lot kan overlaten. De leerkracht zal deze leerling toch extra en speciaal moeten begeleiden. Daarbij wordt tijd onttrokken aan kinderen die na een groep-2-verlenging recht hebben op extra begeleiding. Ook de begeleiding voor kinderen met stoornissen, ontwikkelingsproblemen en kinderen die met de hakken over de sloot naar groep 3 gaan, komt hiermee in de knel; de school heeft immers niet alleen de verantwoordelijkheid over deze desbetreffende leerling, maar ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van de andere kinderen van de groep. Nazorg In oktober van het nieuwe schooljaar zal gecheckt worden hoe het kind zich ontwikkelt. SPECIALE KLEUTERKLAS In Volendam is een extra kleuterklas (in de St. Vincentiusschool), waar de kinderen die speciale hulp nodig hebben, les krijgen in een klein groepje. Door extra inzet van leerkrachten is de aandacht optimaal verzekerd. Deze groep is bedoeld voor kinderen vanaf 4 jaar, die op bepaalde gebieden een ontwikkelingsachterstand hebben. 8

10 We spreken dan over problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling: het kind komt niet uit het eigen wereldje, kan geen contact maken, komt niet tot samenspel, toont impulsief gedrag en kan emoties niet de baas. Ook kan sprake zijn van grote achterstand in de spraak-, taal-, motorische of zintuiglijke ontwikkeling. Kinderen met problemen in de verstandelijke ontwikkeling krijgen hier een kans hun grenzen te verkennen met het oog op het doorlopen van de basisschool. Voor deze kinderen is eventueel een fysiotherapeut, logopedist en speltherapeut beschikbaar. 9

11 ZORG VOOR LEERLINGEN MET LEER- EN GEDRAGS- PROBLEMEN ZORGVERBREDING Op onze school zitten in elke groep kinderen, die extra hulp nodig hebben. Meestal begrijpen ze de leerstof niet goed of kunnen ze het tempo niet volgen. Een enkele keer betreft het een kind met een gedragsprobleem. Omdat we ernaar streven om zo min mogelijk kinderen te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs, wordt aan deze kinderen veel aandacht besteed. Deze extra aandacht duiden we aan met de term zorgverbreding. Hierbij zijn soms ook specialisten betrokken. Indien nodig betrekt de school de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst en de ambulante begeleider bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam. De gegevens mogen alleen gebruikt worden voor intern gebruik. De school brengt de ouders na afloop van het gesprek op de hoogte van de resultaten en het plan van aanpak. De groepsleerkracht is natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind. Aan de hand van observaties, landelijk gecertificeerde toetsen (CITO LeerlingVolgsysteem) en toetsen uit de verschillende methodes volgt de groepsleerkracht de ontwikkeling van de leerlingen. De meeste leer- en gedragsproblemen kan de groepsleerkracht in de klas verhelpen door extra individuele aandacht te geven en gerichte hulp te verlenen. REMEDIAL TEACHING Als de leerachterstand echter te groot dreigt te worden, is extra ondersteuning nodig. In dat geval wordt de hulp ingeroepen van een remedial teacher (RT-er). Dit is een leerkracht, die het kind individuele aandacht geeft in een rustige leeromgeving en die over speciale leermiddelen beschikt. Om ervoor te zorgen, dat het contact tussen leerkrachten, remedial teacher en ouders optimaal verloopt, hebben wij op school een leerkracht benoemd tot interne begeleider (IB-er). Echter, door bezuinigingen in het onderwijs en daarmee het teruglopen van formatie op basisscholen is de RT in zwaar weer gekomen. De praktijk wijst uit dat die vrijwel verdwenen is. Om dat op te vangen zijn groepsleerkrachten de afgelopen jaren geschoold in het voeren van ander klassenmanagement waarin verlengde instructies aan zwakkere (maar ook sterkere) leerlingen een belangrijke plaats heeft gekregen in het lesmodel. Op die manier krijgen leerlingen met leerproblemen toch de extra aandacht waar zij behoefte aan hebben. ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT De vorderingen van alle kinderen worden drie keer per schooljaar geëvalueerd tijdens de rapportperiode. Daarnaast vinden tussentijdse zorggesprekken plaats over de kinderen met leerachterstanden of gedragsproblemen. Als een kind een grote leerachterstand dreigt op te lopen, wordt een onderwijskundig rapport opgesteld, waarin nauwkeurig wordt beschreven, welke hulp het kind krijgt. Wij laten ons hierbij adviseren door onze ambulante begeleider en onze vaste leerlingbegeleider. Voor de kinderen, die regelmatig extra aandacht buiten de klas krijgen, wordt een handelingsplan opgesteld. Hierin staat aangegeven, wat het leerprobleem is, welke hulp het kind krijgt en of de geboden hulp het gewenste resultaat heeft opgeleverd. De ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Onze ambulante begeleider, Jaap Schilder, is een ervaren leerkracht, die aan het speciaal basisonderwijs is verbonden en een universitaire pedagogische studie heeft afgerond. Hij geeft de leerkrachten en IB-er adviezen 10

12 over een gerichte aanpak en het gebruik van geschikte leermiddelen. Soms biedt hij ook directe hulp aan kinderen of stelt hij een deskundige diagnose op basis van observaties en rapportages van de school. ONDERSTEUNINGSTEAM Ouders gaan bij inschrijving akkoord met het beleid van de school om de leerlingbegeleider van de schoolbegeleidingsdienst en de ambulante begeleider te mogen betrekken bij de bespreking van hun kind in het ondersteuningsteam. De gegevens mogen alleen worden gebruikt voor intern gebruik. De school deelt de ouders van tevoren mede, dat hun kind in het ondersteuningsteam wordt besproken en brengt ze na afloop op de hoogte van de resultaten van het gesprek en het plan van aanpak. PASSEND ONDERWIJS In de afgelopen twintig jaar is er in het kader van Weer samen naar school veel tijd en energie gestoken in de verbetering van de zorgstructuur. Leerachterstanden werden gesignaleerd aan de hand van gestandaardiseerde toetsen en individuele leerlingen werden meestal buiten de klas geholpen door gespecialiseerde leerkrachten (remedial teachers). Nieuwe inzichten omtrent effectief onderwijzen en de noodzaak tot bezuinigen hebben geleid tot het concept Passend Onderwijs, waarin staat verwoord dat elk kind recht heeft op onderwijs dat aansluit bij zijn talenten en mogelijkheden. De intensieve begeleiding van zorgleerlingen maakt in de nieuwe situatie plaats voor een meer evenredige verdeling van aandacht voor alle leerlingen. De scholen in Volendam maken vanaf 1 augustus 2014 deel uit van een groot samenwerkingsverband met Purmerend als centrale gemeente. Vanaf dat moment moeten alle scholen beschikken over een ondersteuningsplan waarin staat aangegeven welke expertise of voorzieningen er in school zijn voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Het samenwerkingsverband moet zorgen voor een dekkend aanbod, zodat elk kind het onderwijs krijgt waar het recht op heeft. Op de website van de school hebben wij ons ondersteuningsprofiel gepubliceerd. De kern van het ondersteuningsplan bestaat uit het verantwoord omgaan met verschillen in de klas, het opbrengstgerichte werken en de professionalisering van de leerkracht. Er moet in de les sprake zijn van voldoende instructietijd, een goede opbouw in de instructie, gerichte begeleiding tijdens de verwerking en voldoende tijd om te oefenen. Voor begaafde leerlingen zijn aanpassingen nodig om te voorkomen dat ze onderpresteren. Uit onderzoek is gebleken dat differentiatie in de onderstaande drie groepen tot de beste resultaten leidt: Instructieonafhankelijke leerlingen (de goede leerlingen) Instructiegevoelige kinderen (merendeel van de leerlingen die basisinstructie krijgen) Instructieafhankelijke leerlingen (de zwakke leerlingen die ook verlengde instructie nodig hebben) In elke klas bevindt zich een groepsplan waarin het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode staat beschreven. Hierin staat concreet aangegeven hoe de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in zijn groep. We stellen hierbij ambitieuze doelen, want in de praktijk is gebleken dat hoge ambities tot hogere opbrengsten leiden. Voor leerlingen met een grote leerachterstand wordt een ontwikkelingsperspectief geformuleerd, waarin wordt aangegeven welk eindniveau mag worden verwacht. De gestelde doelen en de wijze waarop men die wil bereiken, staan beschreven in het individuele handelingsplan. Handelingsgerichte procesdiagnostiek (hgpd) is een werkwijze, waarbij de leerkracht op een snelle en effectieve manier tot handelingsadviezen komt. Aan de hand van individuele consultatiegesprekken worden de mogelijkheden en positieve kanten van de leerling belicht. Het resulteert in adviezen waarmee de leerkracht 11

13 direct in de klas aan de slag kan gaan. De komende twee jaar worden de leerkrachten in Volendam hierin getraind door deskundigen van de schoolbegeleiding. De Springplank is dit traject een jaar geleden al gestart. DE ST. VINCENTIUSSCHOOL Sinds de nieuwe Wet op het Primair Onderwijs hebben de basisscholen in Volendam en Basisschool de Rietlanden uit Marken afspraken gemaakt over de extra zorg voor leerlingen in het onderwijs. Die zorg is zo georganiseerd, dat elke leerling die zorg behoeft, volgens dezelfde richtlijnen zal worden begeleid. Om de opvangmogelijkheden en capaciteit te versterken, heeft dit samenwerkingsverband de St. Vincentiusschool zodanig ingericht, dat kinderen vanaf 4 tot en met 13 jaar met vele uiteenlopende begeleidings- en onderwijsbehoeften adequaat kunnen worden opgevangen. Over welke kinderen gaat het? Kinderen, die op 5-jarige leeftijd al kunnen lezen, maar moeite hebben met concentreren; Kinderen, die al goed kunnen rekenen, maar juist meer begeleiding bij het lezen vragen, of andersom; Kinderen, die goede leervorderingen laten zien, maar sociaal-emotioneel niet lekker in hun vel zitten; Kinderen, met een intelligentie variërend van laaggemiddeld tot hoogbegaafd; Kinderen, bij wie het leerproces is vertraagd; Kinderen, die moeite hebben zich te motiveren. De vakken en het onderwijsaanbod zijn hetzelfde als op de basisschool, alleen de wijze, waarop hiermee wordt omgegaan is beduidend anders en meer gespecialiseerd. De gebruikte lesmethodes zijn gewone basisschoolmethodes, die voldoen aan de landelijke kerndoelen. Voor elk kind wordt een individueel onderwijsprogramma gemaakt, dat aansluit bij haar/zijn leerkenmerken. Tegelijk wordt een persoonlijk ontwikkelingsperspectief bepaald, waarbij de verwachtingen hoog zijn ingezet. In overleg met de ouders wordt het leerproces van het kind regelmatig besproken. Indien nodig kan de school advies vragen aan een fysiotherapeut, jeugdarts, logopedist, orthopedagoog en een onderwijskundige. Elk schooljaar wordt bekeken of het onderwijsaanbod de juiste effecten heeft en of het kind wel op de goede plek zit. Indien de ontwikkeling van de persoonlijkheid en het leren sterk zijn, kan over een mogelijke terugplaatsing naar de basisschool gesproken worden. Indien ouders en school het hierover eens zijn, zullen de contacten worden gelegd ter voorbereiding op terugplaatsing. FUNCTIES I.V.M. ZORG VERBREDING: Onderwijs-ondersteunings-adviseur vanuit schoolbegeleidingsdienst: Heleen Zaal Interne begeleider: Loes van der Wielen Ambulant begeleider SKOV: Jaap Schilder Voorzitter ondersteuningsteam Springplank: William Zwarthoed 12

14 WAT LEERT MIJN KIND OP SCHOOL? In de wet wordt beschreven wat de kinderen op een basisschool in ieder geval moeten leren. De volgende vakken zijn in onze lesroosters opgenomen: Zintuiglijke en lichamelijke oefening Nederlandse taal, inclusief lezen en schrijven Engelse taal Rekenen en wiskunde Expressieactiviteiten, w.o. muziek, tekenen, handvaardigheid, spel en beweging en creatief taalgebruik Bevordering sociale redzaamheid, w.o. gedrag in verkeer, sociaal-emotionele vorming Bevordering gezond gedrag Kennisgebieden: aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, maatschappelijke verhoudingen en geestelijke stromingen. Als katholieke basisschool besteden we daarnaast natuurlijk aandacht onze eigen godsdienst. Veel vakken op school staan niet op zichzelf. Steeds proberen we de samenhang voor de kinderen zoveel mogelijk zichtbaar te maken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderwerpen uit geschiedenis- en aardrijkskundelessen te koppelen aan actuele gebeurtenissen. Het onderwijs is niet alleen bedoeld om het kind feitenkennis bij te brengen, maar ook om sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden en inzichten te ontwikkelen. We denken hierbij aan het leren opkomen voor je eigen mening, luisteren, zelfstandig werken en problemen oplossen, samenwerken en bewegen. Aan de basisvaardigheden als taal, lezen, schrijven en rekenen en wiskunde wordt gemiddeld zo n 15 uur per week besteed; aan de kennisgebieden gemiddeld 6 uur, aan expressie en bewegingsonderwijs gemiddeld 3 à 4 uur en aan godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs 1 uur. SCHOOLPLAN Onze school beschikt ook over een schoolplan. Dit plan ligt voor u ter inzage. In dit plan worden onderstaande zaken beschreven: het onderwijskundig beleid van de school: wat willen we bereiken met ons onderwijs en welke voorzieningen hebben wij getroffen voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. het personeelsbeleid: op welke wijze worden de leerkrachten binnen onze school ingezet om het onderwijskundig beleid gestalte te geven. het kwaliteitsbeleid: de wijze waarop wij de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en toetsen en zonodig verbeteren. SCHOOLGIDS De inhoud wordt besproken in het directieoverleg, gezien en goedgekeurd door team en medezeggenschapsraad van onze school en vastgesteld door het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Jaarlijks krijgt ieder gezin een exemplaar van deze gids. THEATERPROJECTEN Jaarlijks wordt voor alle groepen van de Volendamse basisscholen een aantrekkelijk programma opgesteld in het kader van theater en cultuur. De kinderen bezoeken voorstellingen op diverse locaties. Soms komen de artiesten gewoon op school. Het programma wisselt jaarlijks en bevat elementen als drama, dans en muziek. 13

15 Door het aanbieden van zo n programma hopen we te bereiken, dat de kinderen kennismaken met ook nietalledaagse creatieve uitingen en deze leren waarderen. De Stichting Katholiek Onderwijs Volendam stelt hiervoor jaarlijks een krediet beschikbaar. CATECHESEPROJECTEN, GODSDIENSTONDERWIJS EN LEVENSBESCHOUWELIJKE VORMING, SOCIAAL-EMOTIONELE VORMING Vroeg of laat moeten kinderen eigen keuzes maken om hun leven richting te geven. Binnen de lessen levensbeschouwelijke vorming hebben ze de mogelijkheid om hun levensvragen te stellen. Dat vormt het uitgangspunt om verschillende levensbeschouwelijke tradities te onderzoeken. Dat gebeurt door ervaringen te spiegelen aan verhalen uit de tradities (David), uit de thema s die iedereen meemaakt (lijden, vriendschap, verdriet, blijdschap), rond vragen uit de tradities (Christendom, Jodendom) en door middel van moderne verhalen (kinderboeken) en moderne media (speelfilm, docudrama). De kinderen maken bij de verwerking gebruik van werkbladen, drama, dans, gesprekken en collages. Het bestuur van de SKOV, de directies en teams van scholen laten zich op het terrein van identiteit begeleiden door de Stichting Arkade/Cilon. In de groepen 4 en 8 wordt ruime aandacht besteed aan de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. De invoering van De Vreedzame School, een methode voor sociaal-emotionele vorming, is afgerond. NA DE BASISSCHOOL: DE KEUZE VAN HET VERVOLGONDERWIJS Na zo n acht jaar basisonderwijs wordt het tijd om de vleugels uit te slaan in de richting van het voortgezet onderwijs. De Springplank onderhoudt, evenals alle andere Volendamse basisscholen, goede contacten met het Don Bosco College en De Triade in Edam. In de periode oktober november organiseren genoemde scholen voor voortgezet onderwijs voorlichtingsavonden voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De leerkracht van groep 8 verwoordt in de loop van het schooljaar in een oudergesprek ons advies voor het type vervolgonderwijs. Dat advies wordt opgesteld op basis van: de uitslag van de CITO-Entreetoets groep 7 ons leerling- en onderwijsvolgsysteem (de Cito-toetsen die gedurende alle schooljaren worden afgenomen) het eerste rapport van groep 8 observaties van werkhouding, concentratie, taakgerichtheid, sociale vaardigheden, enz. Dit advies wordt aan u als ouder rond december/januari mede gedeeld en ook aan de vervolgschool. Die school bepaald, in overleg met u, in welk brugklastype daadwerkelijk begonnen wordt. SCHOOLVERLATERS De 25 schoolverlaters van het schooljaar kozen de volgende vervolgschool: 23 leerlingen kozen voor het Don Bosco College in Volendam 1 leerling koos voor het OSG in Hoorn 1 leerling koos voor de Triade in Edam 14

16 EEN KIJKJE IN DE OPBRENGSTEN Hieronder een kort inzicht in de opbrengsten van schooljaar In het onderstaande overzicht staan opbrengsten van de midden-periode van dat schooljaar t.o.v. de inspectienormen. De afwijking van de norm staat vermeld in de kolom Gem.. Inspectiekaart School Vestiging Periode w eergave Springplank (13WV) Hoofdlocatie 2014 / 2015 Gemiddelde vaardigheidsscore t.o.v. inspectienorm, inspectienorm en aantal leerlingen Periode Versie 2014 / 2015 P ercentage gewo gen leerlingen CITO BEGRIJPEND LEZEN 16% Gem. N o rm n= Totaal 5 - II LOVS M5 31, Totaal 6 - II LOVS M6-M4 35,7* Totaal 7 - II LOVS M7 44, Totaal 8 - II LOVS M8 57, CITO DRIE-MINUTEN-TOETS Gem. N o rm n= Totaal 3 - II LOVS M3 32, Totaal 4 - II LOVS M4 60, Totaal 5 - II LOVS M5 82, CITO REKENEN-WISKUNDE Gem. N o rm n= Totaal 4 - II LOVS M4 60, Totaal 5 - II LOVS M5 78, Totaal 5 - III LOVS E5 84, /29 Totaal 6 - II LOVS M5-M6 96,4* Totaal 7 - II LOVS M7 107, Totaal 8 - II LOVS M8 115, % boven inspectienorm boven inspectienorm op inspectienorm onder inspectienorm * Leerling(en) adaptief getoetst Figuur 1 Inspectiekaart Ieder schooljaar worden de opbrengsten van de LOVS-toetsen door de directie en leerkrachten in beleidsplannen geanalyseerd. Daarvan wordt de Inspectie, schoolbestuur en Medezeggenschapsraad zorgvuldig op de hoogte gebracht. 15

17 DE SCHOOLORGANISATIE DE ONDERWIJSTIJD In alle groepen wordt per week 25 uur les gegeven. Voor alle groepen zijn de lestijden gelijk: s Morgens: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 8:30 12:00 woensdag s Middags: maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 13:15 15:15 Voor de groepen 3 t/m 8 wordt s morgens een kwartier pauze ingeroosterd. VAKANTIES EN VRIJE DAGEN MAATREGELEN TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN LESUIT VAL Bij ziekte van een leerkracht wordt gezorgd voor een invaller. Als dit niet lukt, wordt intern een oplossing bedacht, zodat de leerlingen in ieder geval niet naar huis worden gestuurd. Om de verplichte onderwijstijd zo efficiënt mogelijk te benutten zijn o.a. de volgende afspraken gemaakt: Op tijd beginnen (automatische bel). In overleg met ouders externe storingen zoveel mogelijk beperken (bijv. het halen en brengen van kinderen onder schooltijd). 16

18 In overleg met ouders zo min mogelijk telefonisch contact onder schooltijd. A.u.b. alleen bellen voor zéér dringende zaken. Uiteraard is de directeur onder schooltijd wel te bereiken. De overgang tussen de lessen zo effectief mogelijk laten verlopen. De klassenorganisatie doelmatig inrichten. VERLOF Volgens de leerplichtwet van 1969, die is aangescherpt in 1994, zijn de leerlingen verplicht alle lessen van hun groep of klas te volgen. U als ouder/verzorger kunt er veel toe bijdragen, dat uw kind zo weinig mogelijk verzuimt door bijvoorbeeld bezoeken aan tandartsen, indien mogelijk, buiten de schooltijd te laten vallen. U dient zich te realiseren, dat uw kind erbij gebaat is de lessen zoveel mogelijk te volgen, zodat er sprake is van een ononderbroken leerproces. U helpt daarbij ook de leerkrachten, die bij verzuim van de leerlingen extra inspanningen moeten verrichten om de opgelopen achterstand weer teniet te doen. De school heeft van haar kant de verplichting om de lessen zoveel mogelijk te geven. Ouders van leerplichtige kinderen moeten zich houden aan de vastgestelde schoolvakanties en vrije dagen. Dat geldt ook voor wintersportvakanties, jubilea en familieweekends. In heel bijzondere gevallen mag de directeur van de school een leerling vrij geven om met zijn ouders op vakantie te gaan. Dat mag hooguit voor 10 dagen per schooljaar. Dat geldt alleen voor ouders die door hun beroep dat schooljaar in geen enkele schoolvakantie met het gezin op vakantie kunnen gaan en die een verklaring van de werkgever kunnen laten zien, waaruit blijkt dat zij inderdaad niet op een ander moment met vakantie kunnen gaan. De directeur van de school kan in dat geval contact opnemen met de werkgever. Deze is namelijk verplicht ouders met schoolgaande kinderen minimaal twee weken vrijaf te geven in schoolvakanties. Het is niet toegestaan toestemming te geven voor vakantie, als het gaat om de eerste twee weken na de zomervakantie. In zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. In de praktijk betekent dit dat: Bij feestelijke gelegenheden in het gezin of familie Bij feestelijke aangelegenheden wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij dit ruim van te voren aanvraagt door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier kunt u bij de directeur van de school opvragen of vinden op de website van de school onder de knop Meer info. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit d.m.v. een akkoordverklaring laten weten. Bij vakantie buiten de schoolvakanties Als de leerling vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakantie met hen op vakantie kan gaan, wordt van de ouder/verzorger verwacht dat hij/zij ruim van te voren het aanvraagformulier invult. De directeur mag in uitzonderlijke gevallen slechts toestemming geven voor maximaal 10 dagen. De directeur zal beoordelen of de aanvraag terecht is en zal dit middels een akkoordverklaring laten weten. Hieronder de richtlijnen vanuit de overheid: Mag je je kind buiten de vakanties om mee op vakantie nemen? In principe zijn ouders van schoolgaande kinderen verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. Deze wet kent echter de volgende uitzondering. Volgens de leerplichtwet kunnen kinderen maximaal tien schooldagen vrij krijgen als het door het beroep van één van de ouders niet mogelijk is dat zij tijdens de schoolvakanties met vakantie gaan. Een verzoek hiertoe moet worden 17

19 ingediend bij het hoofd van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Hieronder staan de richtlijnen zoals de leerplichtambtenaar van de gemeente die uit de wet heeft geïnterpreteerd. RICHTLIJNEN VERLOF (vrijstelling van geregeld schoolbezoek) buiten de schoolvakanties. 1. Verlof in verband met religieuze verplichting (art.13) Als richtlijn geldt dat voor het vervullen van plichten die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Het verzoek hiertoe dient u minimaal minimaal 2 dagen van tevoren in bij de directeur van de school. 2. Verlof (art. 13a/art. 11 onder f) Bij wijze van hoge uitzondering kan de directeur van de school verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties verlenen voor de gezinsvakantie! Een verzoek om vakantieverlof (op grond van artikel 13a/11 onder f Leerplichtwet 1969) dient u minimaal 8 weken voor de verlofperiode bij de directeur van de school in te dienen. Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties kan alleen worden verleend indien de specifieke aard van het beroep van één ouder of feitelijk verzorger ertoe leidt dat de leerling alleen buiten de reguliere schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan *. Het verlof voor vakantie kan door het hoofd van de school, binnen bovenstaande voorwaarden slechts: o éénmaal per schooljaar voor maximaal 10 schooldagen (of te wel 2 lesweken) worden verleend o en absoluut niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar. Voor een extra (wintersport) vakantie of een langer bezoek aan het geboorteland van de ouders mag wettelijk geen toestemming worden verleend door de directeur van de school! 3. Gewichtige omstandigheden (art.14): 10 schooldagen per schooljaar of minder. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties die veelal buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Een verzoek dient u vooraf of uiterlijk binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering bij de directeur van de school te worden ingediend. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan: het voldoen van een wettelijke verplichting, zolang dit niet buiten de lesuren kan; verhuizing (1 dag); huwelijk van familieleden (1 dag als dit binnen de woonplaats plaatsvindt, anders 2 dagen); ernstige ziekte van familieleden; bevalling van de moeder/verzorgster; overlijden van ouders(4 dagen), van (groot)ouders of broers/zussen (2 dagen), van ooms/tantes/neven/nichten (1dag); jubileum (huwelijk of als werknemer) van familieleden (1 dag); andere belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof. Onder familieleden worden begrepen bloed- en aanverwanten, met name (groot)ouders, (schoon)broers/zussen, directe ooms/tantes en directe neven/nichten (1e tot en met de 4e graad). De volgende situaties zijn geen andere gewichtige omstandigheden en extra verlof wordt hiervoor niet verleend: familiebezoek in het buitenland lang weekend of midweek met het gezin, familieleden of vrienden vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden de vliegtickets zijn al gekocht een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn oriënteren emigratie of op terugkeer naar land van herkomst deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband 18

20 televisieopnames en/of fotoshoots een verlofperiode van ouders, gebruikmakend van een levensloopregeling/sabbatical 4. Gewichtige omstandigheden (art.14), meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 6 weken tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van de woongemeente van de leerling te worden voorgelegd. Het verlof kan bijvoorbeeld worden verleend indien: De ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale omstandigheden van één van de gezinsleden. ONGEOORLOOFD VERZUIM Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt. Vragen? Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met de directeur van de school of met de leerplichtambtenaar. * Uit jurisprudentie blijkt dat bij het begrip "specifieke aard van het beroep" met name dient te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomermaanden een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in de reguliere schoolvakanties op vakantie te gaan. Het moet redelijkerwijs voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de reguliere schoolvakanties tot onoverkomelijk bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slecht het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is hierbij onvoldoende De school is verplicht een absentenadministratie bij te houden van geoorloofd en ongeoorloofd schoolverzuim. ONEIGENLIJK VERZUIM Wanneer uw kind niet in staat is om de school te bezoeken, bijvoorbeeld i.v.m. ziekte of bezoek aan een arts, dient u de school hiervan in kennis te stellen (telefoontje of mailtje). Soms komt het voor, dat een kind regelmatig ziek wordt afgemeld. Er kan dan sprake zijn van andere dan alleen maar lichamelijke oorzaken. Het kind kan zich op school niet prettig voelen, het wordt wellicht gepest, heeft onenigheid met de leerkracht of ziet op tegen bepaalde vakken. Soms zijn er ook omstandigheden thuis, waardoor een kind min of meer gedwongen wordt niet naar school te gaan. In al deze gevallen is sprake van oneigenlijk verzuim. Indien u het vermoeden heeft, dat uw kind af en toe een excuus zoekt om maar niet naar school te hoeven gaan, is het aan te raden contact op te nemen met de groepsleerkracht en/of de directie van de school. Gezamenlijk proberen we dan tot een oplossing te komen, die in het belang is van uw kind. Bij veelvuldige afwezigheid zal de school zelf ook actie ondernemen om de oorzaak daarvan te achterhalen. 19

21 LEERPLICHT In Nederland mag ieder kind naar school, als het vier jaar wordt. Uw kind is dan nog niet leerplichtig. Als uw kind vijf jaar wordt, is het geen kwestie meer van mogen, maar van moeten. Op de eerste schooldag van de maand na de vijfde verjaardag is ieder kind verplicht om naar school te gaan. Indien uw kind de school niet kan bezoeken, bijvoorbeeld omdat het ziek is of naar een dokter moet, informeert u dan a.u.b. altijd de school. Wij zijn verplicht een absentenregistratie bij te houden en wanneer wij de reden van afwezigheid niet kennen, wordt ongeoorloofd verzuim genoteerd. De gemeente houdt toezicht op het naleven van de leerplicht en heeft hiervoor een leerplichtambtenaar aangesteld. OP TIJD BEGINNEN Kinderen mogen s morgens vanaf 8.15 en s middags vanaf naar binnen. De bel gaat s morgens om 8.25 uur en s middags om uur. Dan moeten de kinderen naar binnen, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. GRONDEN VOOR VRIJSTELLING VAN ONDERWIJS EN DE VERVANGENDE ONDERWIJSACTIVITEITEN Alle leerlingen nemen in principe deel aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten, zoals die worden omschreven in de schoolgids en in het schoolplan van onze school. Op verzoek van de ouders kan de school, in overleg met het bevoegd gezag, een leerling vrijstellen van het deelnemen aan bepaalde onderwijsactiviteiten. Hierbij kan gedacht worden aan vrijstelling van deelname aan gymnastiek naar aanleiding van een rapport van een medicus of vrijstelling van deelname aan godsdienstlessen op grond van principiële bezwaren. In overleg met de ouders, de leerkracht en het bevoegd gezag wordt dan bepaald, welke passende onderwijsactiviteiten daarvoor in de plaats komen. 20

22 ONDERWIJSKUNDIG PERSONEEL De directie is verantwoordelijk voor het onderwijs en de organisatie van de school. Daarnaast werken op school de groepsleerkrachten. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de groep. Voor u en uw kind is hij/zij meestal de aanspreekbare persoon. De interne begeleider coördineert de eventuele extra hulp, die wordt gegeven aan leerlingen met leer- en/of gedragsproblemen. Op onze school werken leerkrachten fulltime en parttime. Dat kan soms betekenen, dat uw kind les krijgt van twee leerkrachten. Daarnaast hebben veel leerkrachten een aantal compensatiedagen per schooljaar. In dat geval wordt de groep door een niet-groepsgebonden leerkracht overgenomen en werkt de groepsleerkracht buiten de groep. Bovendien maken alle groepsleerkrachten van 52 jaar en ouder gebruik van de zogenaamde duurzame inzetbaarheid (voorheen: BAPO-regeling), waardoor ze over een aantal extra vrije dagen per schooljaar kunnen beschikken. William Zwarthoed Loes van der Wielen Kirsten Wiersema Carla Smit Directeur Intern Begeleider Groep 1-2A Groep 1-2A Anita Bond Marjolein Schilder Gré Bien John Buikman John Kras Groep 1-2B Groep 1-2B en 3 Groep 3 Groep 4 Groep 5 Leonie Schilder Yoeri Moenis Merith Leeflang Crelis Tuip Groep 6 Groep 7 + BAPO gr 8 Groep 7 Groep 8 21

23 STAGIAIRES Jaarlijks wordt de school benaderd door de opleidingsscholen om stageplaatsen ter beschikking te stellen. De studenten geven dan in bepaalde groepen lessen en worden daarbij intensief begeleid door de groepsleerkracht. LIO (DE LEERKRACHT IN OPLEIDING)) De Lio-er is een Leerkracht In Opleiding die zelfstandig les mag geven aan de groep. Het zijn studenten van het laatste jaar van hun opleiding. Hij of zij doet veel praktijk ervaring op. De Lio-coach, de leerkracht van de groep, houdt langs de lijn scherp toezicht om te voorkomen dat kinderen nadeel ondervinden van deze stage. LESMETHODEN Op basisscholen wordt gebruik gemaakt van lesmethoden. Voor vrijwel ieder vak hebben scholen in Volendam methoden. De SKOV is nooit zuinig als het gaat om aanschaf van methoden. Daar kunnen leerkrachten, leerlingen en ouders heel tevreden over zijn. Hieronder een overzicht van de methoden die wij gebruiken: Rekenen RekenZeker Taal en Spelling Begrijpend Lezen Technisch Lezen Studievaardigheden Geschiedenis Aardrijkskunde Natuur Sociaal Emotionele Vorming Gymnastiek Kleuterbouw Taal in Beeld en Spelling in Beeld Goed Gelezen, Nieuwsbegrip en ABCDE Veilig Leren Lezen (nieuwste versie per schooljaar 14-15) en Goed Gelezen Blits en Zinder Brandaan Geobas Wijzer door de Natuur De Vreedzame School (nieuwe versie per schooljaar 14-15) Bewegingslessen van Van Gelder Schatkist (aanvankelijk lezen en rekenen), Beginnende Geletterdheid en Gecijferdheid Verkeer Wijzer door het Verkeer (Nieuwste versie per schooljaar 13-14) GYMNASTIEK/ BEWEGINGSONDERWIJS De kleuters hebben lichamelijke oefening op wisselende tijden in de ochtend en in de middag. Ze dragen dan hun ondergoed en gymschoentjes. Een gympakje of een broekje met een shirtje is ook toegestaan. Indien het weer dat toelaat, wordt buiten gespeeld. De kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs in Sporthal De Kreil. De leerlingen zijn verplicht om gymkleding te dragen. Sportschoenen zijn ook verplicht echter geen sportschoenen die ook op straat gedragen worden. Sportschoenen met zwarte zool zijn absoluut niet toegestaan. GYMTIJDEN GROEP 3-8 Groep 1 en 2 krijgen gymles in de kleuterspeelzaal van de school. Groep 3 Woensdagochtend en donderdagmiddag* 22

24 Groep 4 Maandagochtend en donderdagochtend Groep 5 Maandagochtend en woensdagochtend Groep 6 Maandagochtend en woensdagochtend Groep 7 Maandagochtend en donderdagochtend/middag (afhankelijk van de muziekles) Groep 8 Maandagochtend en woensdagochtend * Groep 3 gymt en zwemt op donderdagmiddag om de week. Hiervan krijgen ouders van groep 3 aan het begin van het schooljaar bericht. En het is terug te vinden op onze website bij Veelgestelde Vragen onder Meer info. HYGIËNE De kinderen van groep 5 t/m 8 wassen verplicht na de gymles, douchen mag. Dus handdoeken mee. Vanaf een bepaalde leeftijd, zeg groep 7, mogen leerlingen een deo-roller meenemen in hun gymtas (geen deo-spuit); Voor sommige leerlingen zijn schone sokken een goed idee Onder het gymshirt mogen geen hempjes gedragen worden. SCHOOLZWEMMEN GROEP 3 De kinderen van groepen 3 krijgen één keer per twee weken bewegingsonderwijs in zwembad De Waterdam op donderdag van uur. Data krijgen ouders, zoals hierboven al vermeld, aan het begin van het schooljaar en is op de site terug te vinden. De kinderen worden per bus vervoerd. Aan de ouders wordt een vrijwillige bijdrage in de vervoerskosten gevraagd. De hoogte van de bijdrage wordt door de gemeente vastgesteld en geïnd door de ouderraad. Bij niet voldoen van de betaling krijgt de leerling een vervangende activiteit op school. Bij teveel niet voldane bijdragen vervalt voor dat jaar het schoolzwemmen voor de groep. BUITEN SPORT EN SPEL ACTIVITEITEN Bijna alle lokale verenigingen organiseren activiteiten waarbij ze de schooljeugd proberen te betrekken. Hierbij moet U denken aan voetbal, binnen en buiten, handbal, schaken, dammen, tafeltennis, soundmixshow van club en buurthuis. De begeleiding door de leerkrachten geschiedt uitsluitend op vrijwillige basis. Vrijwel altijd zullen ouders moeten fungeren als coach. Bij al deze evenementen is de organiserende vereniging verantwoordelijk voor de begeleiding en het wel en wee van de deelnemende kinderen. SPECIALE ACTIVITEITEN Onze school kent een aantal activiteiten waarbij wordt afgeweken van het normale lesrooster. We onderscheiden hierbij onderstaande evenementen en festiviteiten: Sinterklaasviering rond 5 dec.; kerstviering. De kerstviering vindt plaats op een avond; schoolreisjes. Worden georganiseerd aan het einde van het schooljaar; schoolkamp. In de laatste weken van groep 8 wordt een 3-daags afscheidskamp georganiseerd. projecten. Hieraan neemt de hele school deel; voorbereiding op Eerste Communie en Vormsel; theatervoorstellingen. Voor alle groepen worden twee voorstellingen per jaar gepland; laatste schoolweek activiteiten. De laatste drie dagen staan in het teken van het afsluiten van het schooljaar; verjaardag van de leerkracht; afscheid nemen van groep 8; sportdag. 23

25 excursies. Verschilt per schooljaar. Als er excursies worden georganiseerd, zijn dat meestal bezoeken aan gelegenheden in Volendam of Edam. Het zijn vaak bezoeken aan bedrijven of musea. Spelletjesdag. Op de laatste donderdag van het schooljaar huren we De Opperdam af. Jeugd-EHBO groep 8 Maandkringen SCHOOLREISJE In overleg met alle Volendammer basisscholen en ons bestuur is besloten om akkoord te gaan met het jaarlijks organiseren van een schoolreisje voor de groepen 1 t/m 8. In overleg met de ouderraad zal steeds worden geprobeerd om een aantrekkelijke en verantwoorde bestemming te kiezen. Hier spelen natuurlijk ook de financiën een rol. EXCURSIES De excursies die georganiseerd worden, zijn meestal n.a.v. een lessenserie of een project. Hoewel we het leerzame belang van excursies onderstrepen, speelt het kostenaspect en het veiligheidsaspect ook een rol bij het besluiten al of niet op excursie te gaan buiten de gemeente. SCHOOLKAMP GROEP 8 In overleg met ouderraad, medezeggenschapsraad en bestuur is besloten om jaarlijks het schoolkamp te organiseren voor de leerlingen van groep 8 als afsluiting van de basisschoolperiode. Het schoolkamp wordt tegen het einde van het schooljaar gepland. VEILIGHEID De school heeft zo n 230 leerlingen onder haar hoede, veel ouders die kinderen brengen en halen, leerkrachten en overig personeel. Kortom: er zijn veel mensen die met de school te maken hebben. Veiligheid is daarom een belangrijke zaak. Bij veiligheid gaat het om fysieke veiligheid en om sociale veiligheid. De school doet haar best om beide vormen in orde te hebben. Dan doen we door het hebben van: Het personeel werkt volgens de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Bij vermoeden daarvan stellen wij het stappenplan in werking. Een klachtenregeling. o In deze gids vindt u daar informatie over en ook op onze website staat ernaar verwezen. Het hebben van een vertrouwenspersoon. o In deze gids staan de contactgegevens van de vertrouwenspersonen genoemd. Internetveiligheid o Er wordt aandacht besteed aan Veilig Internetten en Mediawijsheid. o Daarnaast zijn onze pc s voorzien van een filter. Tevredenheidsonderzoeken. 24

26 o Eens in de vier jaar worden leerlingen, ouders en personeel in de gelegenheid gesteld een enquête in te vullen waarin ze hun mening kunnen geven over de school. Daarin hebben de fysieke en sociale veiligheid een belangrijke plaats. BHV en ontruimingsplan o Onze school heeft voldoende opgeleide BHV-ers en daarnaast nog gediplomeerde EHBO-ers in dienst. Het ontruimingsplan wordt minimaal 1x per schooljaar geoefend. Risico-inventarisatie o Door de preventiemedewerker van de SKOV wordt periodiek een checklist afgewerkt waarin de fysieke veiligheid rondom en in de school bekeken wordt. Pestprotocol o De sociale veiligheid van leerlingen komt direct in gevaar in gevallen van (ernstig) pesten. De school hanteert een protocol om dat tegen te gaan. Dit protocol is via onze website in te zien. Overleg met Gemeente omtrent verkeer o Met enige regelmaat heeft de school overleg met de Gemeente over het verkeer rond de school. o Bovendien heeft onze school vanaf schooljaar een verkeersouder (Marianne Bodde) Incidentenregistratie o De directie registreert incidenten waarbij leerlingen gewond raken. Zo kunnen structurele risico s worden opgemerkt. 25

27 HET VOLGEN VAN DE (LEER-)ONTWIKKELING VAN DE LEERLINGEN LEERLING-ADMINISTRATIE De directie en de groepsleerkracht houden een leerlingen-administratie bij. Hierin staan contactgegevens van de leerling. Naast deze NAW-gegevens wordt ook het leerlingvolgsysteem gebruikt. Dit is een manier om de voortgang van de leerling d.m.v. toetsen systematisch te volgen. Het onderwijsprogramma kan zo beter worden afgestemd op de leerling. Van iedere leerling wordt ook een dossier bijgehouden met daarin verslagen van gesprekken, incidenten, contacten, medische bijzonderheden, enz. Wij gebruiken voor bovenstaande zaken het pakket van ParnasSys. HET ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT Het is mogelijk dat een kind de basisschool verlaat en wel om de volgende reden: het kind wordt geplaatst op een andere basisschool; het kind wordt geplaatst op een speciale school voor het basisonderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs (bijv. een dove school); het kind verlaat de basisschool en wordt geplaatst in het voortgezet onderwijs. In alle drie de gevallen is de school verplicht een onderwijskundig rapport op te stellen. In dit rapport wordt aangegeven hoe het kind ervoor staat wat betreft de vorderingen en ontwikkelingen op school. In geval het een verplaatsing betreft naar een andere school voor basisonderwijs dan gebruikt de school een eigen model. Het onderwijskundig rapport t.b.v. het voortgezet onderwijs is gebaseerd op de kennis en ervaring die de basisschool met het kind gedurende 8 jaar heeft op gedaan. In de meeste gevallen wordt in dit rapport ook de resultaten van de Centrale Eindtoets verwerkt. Het model van dit onderwijskundig rapport wordt door het voortgezet onderwijs geleverd. De ouders en verzorgers hebben er recht op dit rapport desgevraagd te ontvangen. DE TOETSEN Om te zien hoe het leer- en ontwikkelingsproces verloopt, is het meten en vergelijken van leerprestaties nodig. Het geeft de leerkracht houvast om te beoordelen of de leerstof goed verwerkt wordt of het nodig is de manier van werken of het tempo aan te passen. De leerresultaten van de kinderen worden gemeten door middel van toetsen die bij de leermethode van een bepaald vak passen. Ook worden landelijke toetsen gebruikt, zoals de Cito toetsen. Met deze toetsen worden de resultaten gemeten vergelijkend met de landelijke resultaten. Een ander onderdeel van ons Cito-LOVS (Leer- en Onderwijs Volg Systeem) zijn de Entreetoets in groep 7 en de Centrale Eindtoets in groep 8. 26

28 Een bijzondere vorm van toetsen: de in groep 8 afgenomen Waterlandse Overstap. In dit onderzoek wordt de intelligentie en de persoonlijkheid gemeten. Dat gebeurt d.m.v. een Drempelonderzoek, de NIO en/of de PMT-Ktest. Hierover krijgen ouders van groep 8 informatie. DE NSCCT TOETS Het volgen van leerlingen in hun ontwikkeling en in hun vorderingen wordt steeds belangrijker gevonden. Het leerlingvolgsysteem dat de school gebruikt is die van Cito. Deze toetsen worden intern gebruikt om het onderwijs goed op de leerlingen af te stemmen. Een andere toets die in groep 4 en 6 wordt gebruikt is de NSCCT-toets die een indicatie geeft van de capaciteiten van het kind. RAPPORT BESPREKING U bent uiteraard benieuwd naar de prestaties van uw kind op school. Het schoolrapport verschaft u informatie omtrent het functioneren van het kind op het terrein van rekenen, lezen, kennisgebieden, expressie, het bewegen en het gedrag op school. Het rapport dient als uitgangspunt bij de rapportbespreking. De bekende 10 minuten gesprekjes worden na het eerste rapport gehouden met uitzondering van de groepen 1 t/m 3, die later worden gepland. Tijdens dit gesprek kunnen de ouders met de leerkracht nagaan of het kind zijn of haar talenten goed benut, wat de sterke en minder sterke kanten zijn in het functioneren op school. Na het tweede en soms zelfs na het derde rapport worden sommige ouders nogmaals door de leerkracht uitgenodigd voor een gesprek. Het gaat hier om ouders van leerlingen die speciale zorg van de leerkracht krijgen. RAPPORTAGE NAAR OUDERS EN VERZORGERS De ouders worden met een leerling-rapport op de hoogte gebracht over de vorderingen van het kind. Het betreft de vorderingen op het gebied van de het leren, de expressie, de lichamelijke vorming en de sociaal emotionele vorming. Op het rapport worden cijfers maar ook woorden gebruikt voor het weergeven van de vorderingen. Via het Ouderportaal van ParnasSys kunnen ouders o.a. de resultaten van de CITO-toetsen bekijken. Toegang gaat via de website van de school en ouders krijgen bij inschrijving de inloggegevens g d. De rapporten worden 3 keer per jaar met de kinderen meegegeven. Telkens na een periode van 13 á 14 weken ontvangen de leerlingen een rapport. In groep 1 en 2 wordt een rapportagelijst samengesteld die met de ouders in het voorjaar met de ouders wordt besproken. Daarvoor wordt Pravoo gebruikt. Het rapport van groep 3 t/m 8 is in de vorm van een rapportmap met daarin een digitaal rapport. De mappen komen steeds weer terug naar school en wordt na groep 8 eigendom van de leerling. Kinderen van groep 3 ontvangen twee soorten rapporten. Het eerste rapport is een boekje dat door de leerkracht én door de leerling wordt ingevuld. Het tweede en derde rapport ziet er uit zoals de rapporten van de volgende jaren. De data waarop de rapporten worden uitgereikt staan vermeld in de kalender op de website van de school. NA DE BASISSCHOOL Na de basisschool gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Om een verantwoorde keuze te maken, worden er gedurende een jaar een aantal stappen gezet. 27

29 In groep 7 wordt de Cito-Entreetoets afgenomen. Deze toets geeft aan hoe de schoolvorderingen van het kind zijn. Het betekent dat in groep 8 nog het een en ander kan worden bij geschaafd. Een zekere prognose spreekt uit deze gegevens. In januari/februari wordt er door het Don Bosco College en het Atlas College voorlichting gegeven aan ouders. In april wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. De uitslag van deze toets ontvangt U, via uw kind, in een gesloten envelop. In november wordt op verzoek van het DBC en de Triade door het bureau SOS in groep 8 de Waterlandse Overstap afgenomen. De uitslag van deze toets ontvangt U ook in een gesloten envelop. Aan de hand van de prestaties op school formuleren de groepsleerkrachten van groep 8, de IB-er en de directie een advies voor het brugklastype. Tijdens het oudergesprek met de leerkracht van groep 8 wordt dit advies aan u toegelicht. Dit gebeurt in januari/februari. Bij het bepalen van ons advies worden de volgende aspecten gewogen: uitslagen van Entreetoetsen; de ontwikkeling van het kind op de basisschool, zichtbaar in ons LOVS; het eerste rapport van groep 8; ons beeld van de leerling qua werkhouding en gedrag. 28

30 LEERLINGEN REGELS VOOR TOELATING EN VERWIJDERING VAN LEERLINGEN TOELATING Een kind mag op de basisschool worden toegelaten, als het de 4-jarige leeftijd heeft bereikt. De beslissing over toelating berust bij het schoolbestuur. De verdeelcommissie bepaalt, welke kinderen op de school geplaatst zullen worden. Over het plaatsingsvoorstel van deze commissie worden de betrokken ouders zo spoedig mogelijk geïnformeerd. Nieuwe kleuters mogen in het schooljaar in principe instromen op onderstaande data: Eerste Schooldag : maandag 17 augustus voor alle kinderen die in de periode juli 2015 t/m 30 september 2015 de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Eerste schooldag: maandag 5 oktober (voor kinderen t/m 9 oktober) Eerste schooldag: maandag 2 november (voor kinderen t/m 6 november) Eerste schooldag: maandag 7 december (voor kinderen t/m 11 december) Eerste schooldag: maandag 4 januari (voor kinderen t/m 8 januari) Eerste schooldag: maandag 1 februari (voor kinderen t/m 5 februari) Eerste schooldag: maandag 7 maart (voor kinderen t/m 11 maart) Eerste schooldag: dinsdag 4 april (voor kinderen t/m 8 april) Eerste schooldag: maandag 9 mei (voor kinderen t/m 13 mei) Eerste schooldag: maandag 6 juni (voor kinderen t/m 10 juni) INSCHRIJVING Inschrijving van nieuwe leerlingen gebeurt door de leerkrachten van de kleutergroepen. In mei ontvangen de ouders/verzorgers via de school een envelop met inschrijfformulieren. Deze ouders worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd voor de informatieavond van de kleuterbouw. U krijgt dan voorlichting over allerlei zaken, die u met uw kind kunt doen ter voorbereiding op de basisschool. Enkele weken (4 weken), voordat uw kind naar school gaat, ontvangt u een uitnodiging om te komen inschrijven. U en uw kind krijgen dan tevens de gelegenheid om kennis te maken met de school, de groepsleerkracht en de groep, waarin uw kind geplaatst zal worden. SCHORSING EN VERWIJDERING Indien een kind zich ernstig misdraagt, zodat de rust en veiligheid op school worden verstoord, spreken we van wangedrag. Het kind kan dan van school worden gestuurd. Indien deze maatregel van tijdelijke aard is (gedurende enkele dagen of weken), spreken we van schorsing. Schorsing vindt plaats in afwachting van andere maatregelen, maar kan ook leiden tot verwijdering. Tijdens de schorsingsperiode zullen gesprekken plaatsvinden met de ouders, leerkracht, directie en schoolbestuur. Indien de maatregel voorgoed van kracht is, spreken we van verwijdering. De beslissing over verwijdering van een leerling wordt genomen door het schoolbestuur. Voordat tot definitieve verwijdering wordt overgegaan, zal eerst worden geprobeerd een andere school voor de leerling te vinden. 29

31 OVERBLIJFREGELING Als ouders dat wensen, kunnen ze hun kind tussen de middag laten overblijven. De school stelt hiervoor een ruimte beschikbaar. Per overblijfdag moet 1,25 worden betaald. Van deze gelden worden materialen aangeschaft, die tijdens de opvang worden gebruikt. Overblijfouders ontvangen hiervoor een vergoeding van 10,- per overblijfdag. Voor informatie over de overblijfregeling kunt u zich melden tot Jeannette Kok, coördinatrice van de overblijfregeling, tel of Op de website van onze school staat uitgebreide informatie over de Overblijf. ZIEKMELDINGEN Wanneer uw kind ziek of anderszins verhinderd is, kunt u dit tussen ± 8.15 en 8.30 telefonisch melden, desnoods ingesproken op het antwoordapparaat. Natuurlijk kunt u ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje. Een mailtje is ook mogelijk. Indien de leerling langere tijd niet naar school kan komen, gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken, hoe we het onderwijs, rekeninghoudend met de ziekte, kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning voor zieke leerlingen. Voor leerlingen, opgenomen in een academisch ziekenhuis, zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling, ook als hij/zij ziek is, te zorgen voor goed passend onderwijs. Daarnaast vinden wij het minstens zo belangrijk, dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht. De leerling moet weten en ervaren, dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. KLEDINGVOORSCHRIFTEN BIJZONDER ONDERWIJS Een school voor bijzonder onderwijs mag aan leerlingen en personeel eisen stellen die nodig zijn voor de verwezenlijking van de grondslag van de school. Zo kan een katholieke of protestants-christelijke school een hoofddoek of een gezichtsbedekkende sluier verbieden. De school moet dan wel bewijzen dat de geloofsuitingen die horen bij het kledingstuk het onmogelijk maken om de grondslag van de school te realiseren. Het openbaar onderwijs mag zulke eisen niet stellen. HET DRAGEN VAN EEN HOOFDDOEK OF ANDERE AAN GODSDIENST OF LEVENSBESCHOUWING GERELATEERDE KLEDING Gelet op de ook in het schoolplan geformuleerde uitgangspunten van de visie op het onderwijs dat op de Springplank wordt gegeven, zal het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding bij ouders/verzorgers worden toegestaan mits hierbij geen gedrag wordt getoond of uitlatingen worden gedaan die kunnen leiden tot ongewenste spanningen tussen aan school betrokkenen. In een multiculturele samenleving is sprake van integratie, waarbij bevolkingsgroepen hun eigenheid kunnen behouden, rekening houdend met de eigenheid van anderen. Assimilatie en segregatie passen hier niet in. Voor kinderen, onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel alsmede bij studenten en vrijwilligers geldt dat het dragen van een hoofddoek of andere aan godsdienst of levensbeschouwing gerelateerde kleding e.e.a. niet wordt toegestaan. Het beleid van de school berust consistent op de identiteit van de school zoals beschreven in schoolgids en schoolplan en de gestelde eis m.b.t. de kleding is noodzakelijk voor de verwezenlijking van de grondslag van de instelling. Ingeval van vluchtelingen met traumatische ervaringen na de vlucht uit het buitenland kan (tijdelijk) een uitzondering worden gemaakt. Dit kan alleen na schriftelijke toestemming van het schoolbestuur. 30

32 OUDERS EN DE SCHOOL INSPRAAK OUDERS Elke ouder kan meehelpen de school nog beter te laten draaien. U kunt uw betrokkenheid tonen door het bieden van praktische hulp bij allerlei lessen, maar ook door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolse zaken. U heeft recht op medezeggenschap. We kennen hiervoor op school twee organen: de Ouderraad en de Medezeggenschapsraad. DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD(MR) De Wet Medezeggenschap verplicht alle scholen om een medezeggenschapsraad in te stellen. In het basisonderwijs bestaat de raad uit ouders en leerkrachten. De taken en bevoegdheden zijn geregeld in het medezeggenschapsreglement. In zijn algemeenheid is de medezeggenschapsraad bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De raad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bevoegd gezag (Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, het schoolbestuur). Elk belangrijk besluit dat het bestuur wenst te nemen, moet worden voorgelegd aan de MR. De MR heeft in een aantal zaken advies- of instemmingsrecht. Wat bespreken zij zoal? Onze MR komt 3-4 keer per jaar bijeen, meestal voorafgaand aan een GMR-vergadering (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Ter tafel komen o.a. het vakantierooster, fusieplannen tussen scholen of besturen, allerlei ontwikkelingen op onderwijskundig niveau, personeelszaken, WSNS, het Schoolplan, etc. Verkiezing MR-leden Als een ouder als lid aftreedt organiseert de MR een verkiezing. De leerkrachten kiezen zelf collega s uit hun midden. De zittingsperiode duurt in principe vier jaar, maar verlenging is uiteraard mogelijk door herkiesbaarstelling. Samenstelling van de MR t/m het schooljaar Ouders: Johan Steur Damcoogh 61 tel René Schilder Kerkelant 24 tel Mark Hildering Vincent Karregatstraat 19 tel Leerkrachten: John Kras Yoeri Moenis Merith Leeflang DE OUDERRAAD De Ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders. Samen met 2-3 teamleden wordt vijf keer per jaar vergaderd. Het gaat dan niet over zaken, die direct betrekking hebben op de inhoud van ons onderwijs, maar wel een onmisbare schakel vormen in de dagelijkse onderwijspraktijk. Tot de taken van een Ouderraad mogen we rekenen: 31

33 verzorgen Sinterklaascadeautjes en hulp bij Sint- en Kerstvieringen; innen en beheren ouderbijdrage; hulp bij activiteiten laatste schoolweek; verzorgen medewerkersavond; verzorgen afscheid groep 8; hulp bij schoolreisjes en excursies; hand- en spandiensten in de school. Steeds wordt getracht om van elke groep van onze school een vertegenwoordigende ouder zitting te laten nemen in de ouderraad. Nieuwe leden worden door de ouderraad in principe zelf aangezocht en/of gekozen. We mogen ons gelukkig prijzen met onze actieve en betrokken ouderraad, die steeds klaar staat bij allerlei activiteiten die binnen de school worden georganiseerd. Samenstelling Ouderraad Voorzitter: Chantal Koning Secretaris: Esther Tuijp Penningmeester: Danny Zwarthoed Overige leden: Annemarie Tol, Cindy Veerman, Jenny Schilder, Mariska Veerman, Elza Vogel. OUDERHULP OP SCHOOL Het is belangrijk, dat ouders nauw betrokken zijn bij het wel en wee van hun kind(eren) op school. Kinderen voelen zich beter thuis op school, als de ouders een goed contact hebben met de school en weten hoe er dagelijks wordt gewerkt. Ouders worden op allerlei terreinen bij de school betrokken. We noemen hier enkele voorbeelden: hulpouder bij expressiemiddagen; computerouder; communie- en vormselouder; schoonmaakouder; hoofdluisouder; EHBO-ouder; overblijfouder. Daarnaast gebeurt het tijdens een schooljaar nog diverse malen, dat om allerlei redenen een beroep op een ouder moet worden gedaan. En, dat mag gerust eens worden gezegd; we vinden altijd een gewillig oor. Op onze school kunnen we gelukkig jaarlijks rekenen op een zéér groot aantal bereidwillige ouders. We zijn daarmee uiteraard heel blij. We mogen zelfs stellen, dat verschillende dingen binnen de school zonder hulp van deze ouders niet op de huidige wijze te organiseren zouden zijn. Aan het einde van elk schooljaar organiseren we een medewerkersavond voor alle ouders, die zich in het afgelopen schooljaar hebben ingezet voor de school. DE OUDERBIJDRAGE De school mag een ouderbijdrage vragen voor extra activiteiten en andere zaken, die niet tot het gewone onderwijs behoren. De ouderraad stelt in samenspraak met de school de hoogte van de bijdrage vast. Het ouderdeel van de medezeggenschapsraad moet wel instemmen met de hoogte van de bijdrage. 32

34 De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het wel of niet betalen van deze bijdrage staat los van de kwaliteit van het onderwijs, dat het kind ontvangt. Met andere woorden: de toegankelijkheid van het onderwijs mag niet worden beïnvloed door de ouderbijdrage. Met de ouderbijdrage worden die extra s betaald, waar de school geen subsidie voor ontvangt zoals bijvoorbeeld: Traktaties bij feestelijke gelegenheden. Het Sinterklaasfeest. Een broodmaaltijd tijdens de kerstviering. De afscheidsavond voor groep 8. Versnaperingen e.d. bij evenementen Nadat de ouderraad en de medezeggenschapsraad de begroting voor het schooljaar hebben opgesteld en goedgekeurd, zal worden overgegaan tot het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderraad int de gelden bij voorkeur via overschrijving. In schooljaar was de vrijwillige ouderbijdrage als volgt opgebouwd: Groep 1 t/m 7: Ouderbijdrage ( 20,-- ) + schoolreisgeld ( 25,-- ) = totaal 45,-- Bedrag vervoerskosten groep 3 voor de zwemles volgde later. Groep 8: Ouderbijdrage ( 20,-- ) + schoolreisgeld ( 25,-- )+ kampgeld ( 85,-- )= totaal 130,-- Kinderen van ouders, die geen ouderbijdrage willen of kunnen betalen, worden overigens niet uitgesloten van deelname aan alle extra activiteiten. Als u verder nog vragen heeft m.b.t. de ouderbijdrage of over de wijze van betalen, kunt u altijd contact opnemen met onze penningmeester. Jaarlijks komt het financieel overzicht van de ouderraad op de website van de school. KLACHTENREGELING Het schoolbestuur is wettelijk verplicht een algemene klachtenregeling op te stellen voor het primair en voortgezet onderwijs. Op 29 september 1998 is het bestuur akkoord gegaan met het Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs van de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO). In april 2005 is deze klachtenregeling geactualiseerd. Deze regeling is ook goedgekeurd door de MR van het Don Bosco College en door de GMR namens de basisscholen. In de nieuwe regeling zijn onder andere de begrippen klacht en klager verder uitgewerkt. KLACHTEN kunnen gaan over begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie, discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten. Een KLAGER is: een (ex-)leerling, een ouder/voogd/verzorger van een minderjarige (ex-)leerling, (een lid van) het personeel, (een lid van) de directie, (een lid van) het bevoegd gezag of een vrijwilliger, die werkzaamheden verricht voor de school, alsmede een persoon die anderszins deel uitmaakt van de schoolgemeenschap, die een klacht heeft ingediend. Voor de leerlingen zal hieraan aandacht worden besteed in het leerlingenreglement (v.o.) en voor directie- en personeelsleden in het informatieboekje. In deze schoolgids gaat het om u als ouder, voogd, verzorger. Deze regeling is alleen van toepassing, wanneer u met uw klacht niet ergens anders terecht kunt. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen immers in eerste instantie in goed overleg met de betrokkenen worden opgelost. Als dit niets oplevert, kan daarna overleg met de directeur plaats vinden. Pas wanneer deze handeling niet tot tevredenheid heeft geleid, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. 33

35 Voor belangstellenden ligt een uitgebreid model van de regeling ter inzage op school. In eerste instantie wendt u zich tot de contactpersoon, meestal de directeur van de school. Die verwijst de klager naar de vertrouwenspersoon. Deze gaat na of door bemiddeling een oplossing kan worden gevonden of dat de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. De vertrouwenspersoon begeleidt de klager desgewenst bij de verdere procedure en verleent bijstand bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte bij politie of justitie. De vertrouwenspersoon verwijst de klager, als het wenselijk of noodzakelijk is, naar andere instanties die gespecialiseerd zijn in opvang en nazorg. Als de vertrouwenspersoon alleen aanwijzingen, maar geen concrete klachten bereiken, kan hij/zij deze ter kennis brengen aan de klachtencommissie of aan het bevoegd gezag. De klachtenregeling is terug te vinden op de website van de SKOV, VERTROUWENSPERSONEN VAN DE SKOV Dhr Johan Bond Tel (School) Mevr. Loes van der Wielen Tel (School) Adres landelijke klachtencommissie: Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Postbus EH Den Haag Vertrouwensinspecteur basisonderwijs: Meldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld. Telefoon: REGELS VOOR ONDERSTEUNENDE WERKZAAMHEDEN VAN OUDERS Veel ouders zijn op de een of andere wijze betrokken bij de school van hun kinderen. Ouders verrichten allerlei ondersteunende werkzaamheden, die het onderwijs ten goede komen. Hierbij valt te denken aan: leeshulp, hulp bij de computerlessen, assistentie bij creatieve vakken, begeleiding van excursies/ schoolreisjes en schoolkamp, het organiseren van feesten en sportevenementen, hulp bij de EHBO-lessen, het verzorgen van het documentatiecentrum, hulp bij de schoolschoonmaak, het overblijven, etc. Ook nemen ouders zitting in de ouderraad of medezeggenschapsraad van de school. In deze raden kunt u echt meepraten of meebeslissen over de school. U krijgt dan de kans invloed uit te oefenen op de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs. Ouders ondersteunen en helpen bij al deze activiteiten en dragen een bepaalde verantwoordelijkheid. De leerkrachten dragen uiteraard de eindverantwoordelijkheid voor de hele gang van zaken. Om de organisatie soepel te laten verlopen en om mogelijke problemen of misverstanden te voorkomen worden met de hulpouders aan het begin van het schooljaar aanwijzingen, afspraken en regels doorgenomen, die bij de betreffende activiteit belangrijk zijn. Tijdens de ondersteunende activiteiten zijn de hulpouders W.A.-verzekerd. 34

36 CONTACTEN MET DE SCHOOL De school onderhoudt op verschillende manieren contact met de ouders van onze leerlingen. Schriftelijk: Aan het begin van elk schooljaar wordt aan alle oudste kinderen van een gezin de schoolgids uitgereikt. In dit boekwerkje vindt u allerlei informatie die in de loop van een schooljaar van belang kan zijn. De website van de school. Via wordt u op de hoogte gesteld van alle informatie. Bovendien vindt u er leuke foto s van speciale evenementen die op school plaatsvinden. De nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt via verzonden. Bij inschrijving van uw kind op school bent u ingeschreven op de nieuwsbrief. Mocht het adres wijzigen, geef dat dan door aan de school! Mondeling: Aan het begin van elk schooljaar worden de ouders van alle groepen uitgenodigd voor een algemene kennismaking. Op deze avond kunt u kennis nemen van de gehanteerde methodes en materialen en kennismaken met de nieuwe leerkracht van uw kind. Voor de groepen 3 t/m 8 worden voor of na het eerste rapport de zgn.10-minuten-gesprekken gehouden; voor de groepen 1 / 2 is dit in maart/ april. De ouders krijgen hiervoor een schriftelijke uitnodiging. In de tweede helft van het schooljaar worden sommige ouders nogmaals uitgenodigd voor een oudergesprek. Natuurlijk kunnen ouders zelf ook altijd om een gesprek vragen. Voorlichting voor ouders van 3-jarigen. In april/mei worden de ouders uitgenodigd van de kinderen die ongeveer 3 jaar oud zijn. Deze avond staat in het teken van allerlei zaken, die in de voorschoolse periode eventueel tot ontwikkeling gebracht of gestimuleerd kunnen worden. Ouderavonden ter voorbereiding op de Eerste H. Communie voor de ouders van groep 4, het H. Vormsel voor de ouders van groep 8 Informatieavond over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 8 Overige contacten: Indien u naast de eerder vermelde mogelijkheden op een ander moment behoefte heeft aan een gesprek met een leerkracht, kunt u daarvoor altijd even een afspraak maken buiten de lesuren. De leerkrachten zijn altijd aanwezig tot uur, op woensdag tot uur. U zult begrijpen, dat het spreken met een leerkracht aan het begin van een schooltijd of onder schooltijd beslist niet kan. De betreffende leerkracht kan dan niet op tijd beginnen of zou zelfs uit zijn groep moeten komen. Dat is geen goede zaak. Ook willen we u met klem verzoeken het telefonisch contact tijdens de lesuren te vermijden. Dit wordt als zeer storend ervaren. Belt u ons alléén indien het echt heel dringende zaken betreft en dan bij voorkeur vóór schooltijd of in de pauze. Uiteraard is de directeur onder schooltijd wel te bereiken. 35

37 OVERIGE ZAKEN SPONSORING Sponsoring is de laatste jaren actueel geworden in het onderwijs. Veel scholen gebruiken de extraatjes om lesmaterialen en apparatuur aan te schaffen. Soms worden er ook schoolreisjes of schoolfeesten mee bekostigd. Ons schoolbestuur is van mening, dat men de scholen van voldoende financiële middelen voorziet om goed onderwijs te kunnen geven. Vergeleken met andere scholen in het land hebben wij door een efficiënt financieel beleid van het bestuur geen reden tot klagen. De scholen in Volendam zijn goed ingericht en beschikken over uitstekende lesmaterialen. Als er zich desondanks een uiterst lucratieve vorm van sponsoring voordoet, die voor alle scholen geldt en niet strijdig is met onze onderwijskundige uitgangspunten, zal het aanbod in overweging worden genomen door het bestuur en bij eventuele goedkeuring worden voorgelegd aan de (G)MR. SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST ZAANSTREEK-WATERLAND (SBZW) Onze school onderhoudt een intensief contact met de Schoolbegeleidingsdienst Zaanstreek-Waterland. Zo vindt regelmatig overleg plaats met leerlingbegeleider mevrouw Heleen Zaal, die steeds aanwezig is bij de leerling-besprekingen, die aan de leerling-rapporten voorafgaan. Daarnaast wordt zij regelmatig ingeschakeld bij hulp aan en onderzoek of observatie van kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Ook deze samenwerking verloopt naar volle tevredenheid. Verder nemen leerkrachten jaarlijks deel aan verschillende vormen van nascholing, waarbij de SBZW soms een rol vervult. BEVOEGD GEZAG Basisschool De Springplank, alle andere basisscholen, de Vincentiusschool en het Don Bosco College staan onder het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. (SKOV) Website: De stichting vormt het bestuur van alle basisscholen in Volendam en van het Don Bosco College. Er wordt gewerkt met het Raad van Beheer model (one-tier model). Dit betekent dat toezichthoudend bestuur en uitvoerend bestuur gezamenlijk het bestuur vormen. Bij de SKOV draagt de uitvoerend bestuurder zorg voor de dagelijkse gang van de bestuurszaken en heeft hij de algehele leiding van de SKOV. De uitvoerend bestuurder formuleert strategische (financiële, organisatorische en onderwijskundige) doelstellingen en zet duidelijke kaders neer waarbinnen de scholen van SKOV zelfstandig opereren. De toezichthoudende bestuurders zijn belast met de toezichthoudende taken als bedoeld in de Wet op het primair en voortgezet onderwijs en keurt het strategisch beleid goed en controleert de mate waarin de strategische doelstellingen zijn gerealiseerd. Het bestuur van de SKOV fungeert als werkgever voor alle medewerkers van alle scholen van de SKOV (PO en VO). Een (groot) aantal bestuurlijke verantwoordelijkheden is door het bestuur voor PO gemandateerd aan de bovenschools manager PO (BMPO) en voor VO aan de rector van het Don Bosco College. Een en ander is vastgelegd in de managementstatuten PO en VO. AANSPRAKELIJKHEID VAN DIRECTIES EN BEVOEGD GEZAG Tijdens schooldagen wordt onderwijs gegeven aan leerlingen, die op school staan ingeschreven. De school is dan verantwoordelijk voor het toezicht op deze leerlingen. Bij lesuitval tijdens schooldagen moet de school zorgen voor een adequate opvang van de leerlingen; ouders moeten er immers van uit kunnen gaan, dat de school gedurende de schooldag toezicht houdt. Leerlingen kunnen dus niet zo maar naar huis worden gestuurd. Als het door onvoorziene omstandigheden, zoals een calamiteit of onverwacht ziekteverzuim van een personeelslid, niet mogelijk is kinderen op te vangen, kunnen kinderen pas naar huis gestuurd worden na contact met de ouders. Ook is de school verplicht toezicht te houden op de jonge kinderen, van de groepen 1 t/m 4, totdat zij zijn opgehaald. Oudere kinderen kunnen zelfstandig naar huis gaan. 36

38 INSPECTIE VAN HET BA SISONDERWIJS De inspectie van het Basisonderwijs ziet er op toe dat alles wat op school gebeurt, wordt uitgevoerd volgens de wettelijke voorschriften en eisen. Dit gebeurt d.m.v. schoolbezoeken, briefwisseling, het periodiek indienen van verschillende documenten, gesprekken met directie en leerkrachten en intensieve contacten met het bestuur. JEUGDGEZONDHEIDSZORG De jeugdgezondheidszorg van de GGD is nauw betrokken bij de gezondheid, groei en ontwikkeling van kinderen vanaf 4 jaar. Elke school heeft contacten met een jeugdgezondheidsteam van de GGD, bestaande uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige, een doktersassistente en een logopedist. In de meeste gevallen is het eerste contact met het jeugdgezondheidsteam op de leeftijd van 5 jaar. Medisch onderzoek Zes-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging voor het Preventief GezondheidsOnderzoek (PGO). Dit onderzoek bestaat uit twee delen: de doktersassistente onderzoekt op school de oren en de ogen van het kind. Daarna worden u en uw kind uitgenodigd voor een onderzoek door de jeugdarts op één van de GGDlocaties. Tijdens het onderzoek door de jeugdarts komen naast een uitgebreid lichamelijk onderzoek ook het functioneren thuis en op school aan de orde. Wanneer alle kinderen van de school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdarts de kinderen met de leerkracht. Vooraf wordt hiervoor toestemming aan u gevraagd. Onderzoek van alle kinderen in groep 7 Wanneer uw kind in groep 7 van de basisschool zit, krijgt u een uitnodiging voor een Preventief Gezondheidsonderzoek van uw kind door de jeugdverpleegkundige van de GGD. Er is tijdens dit onderzoek veel aandacht voor het functioneren en welbevinden thuis en op school. Tevens is er een kort lichamelijk onderzoek. Voorafgaand aan het onderzoek wordt aan de ouders gevraagd om een vragenlijst in te vullen. Wanneer alle kinderen van een school onderzocht zijn, bespreekt de jeugdverpleegkundige de kinderen met de leerkracht. Vooraf wordt hiervoor uw toestemming gevraagd. Logopedische screening De logopedist verzorgt op school de screening o.a. op taal- en spraakafwijkingen van uw kind. In principe ontvangen alle in 2006 geboren leerlingen hiervoor dit schooljaar een uitnodiging. Voor deze screening wordt vooraf uw toestemming gevraagd. Na afloop van de screening krijgt u bericht over de resultaten. Buiten dit Preventief GezondheidsOnderzoek en de logopedische screening kunt u, indien u problemen of vragen heeft over de ontwikkeling of het functioneren van uw kind, ook zelf telefonisch een afspraak maken voor een gesprek of een onderzoek. Ook kan de school na overleg met u een GGD-medewerker benaderen met vragen over uw kind. Inloopspreekuur Op de GGD-locatie Waterland 65 te Purmerend kunt u elke woensdagmiddag van uur op het inloopspreekuur terecht met vragen over de ogen, oren en de groei van uw kind en vragen over hoofdluis. In Volendam is dat elke eerste woensdag van de maand van uur. In de schoolvakanties is er geen inloopspreekuur. 37

39 De jeugdarts, jeugdverpleegkundige, de doktersassistente en de logopedist van de school van uw kind kunt u bereiken tijdens kantooruren. Telefoon: Informatie over de GGD Zaanstreek-Waterland vindt u op de website: Centrum voor Jeugd en Gezin Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin, hier in Volendam, kunt u informatie en advies krijgen over opvoeding en ontwikkeling van kinderen. Misschien vraagt u zich af: Waarom luistert mijn kind zo slecht? Gaat het slaapprobleem van mijn dochter weer over? Wat kan ik doen aan het spijbelen van mijn zoon? Ben ik eigenlijk wel een goede vader of moeder? Met al dit soort vragen kunt u terecht bij: Centrum voor Jeugd en Gezin Behandelcentrum Waterland-Oost Heideweg Volendam tel. Informatie: SCHOOL MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen met de maatschappelijk werkers. U kunt bij hen terecht met vragen over opvoeding of andere zorgen over uw kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. echtscheiding, schulden, rouw, e.d. Soms helpen zij u in een paar gesprekken op weg. Indien nodig verwijzen ze u door naar de juiste persoon. Bellen: of via hun website: KINDEROPVANG Indien beide ouders werken, kan het regelen van een goede opvang voor uw kind-(eren) een groot probleem zijn. Voor kinderen in de leeftijd tot vier jaar is er het Kinderdagverblijf; voor oudere kinderen is er de voor- en naschoolse opvang. Deze opvang biedt uw kind een veilige haven voor en na school en tijdens de vakantiedagen. Voor informatie over kosten en mogelijkheden kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Bambi, Kinderopvang Berend Botje of De Gastoudercentrale. Sinds 2007 biedt ons schoolbestuur u ook opvangmogelijkheden aan. Deze opvang wordt verzorgd door Kinderopvang Majest. SCHOOLFOTOGRAAF Op verzoek van de ouderraad komt die ieder schooljaar langs. U krijgt dan tevoren bericht. Uiteraard is een en ander geheel vrijblijvend, dus u bent absoluut niet verplicht tot het afnemen van de gemaakte foto s. OPENBARE BIBLIOTHEEK In Volendam beschikken we over een goede openbare bibliotheek. Gelukkig is het zo, dat de meeste kinderen al lid zijn van de bieb, wanneer ze bij ons op school komen. We kunnen niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het lezen en zeker ook het voorlezen is voor de algemene ontwikkeling van uw kind. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden. We vragen u nadrukkelijk uw kind(eren) als lid in te laten schrijven bij de bibliotheek. Het is voor ons een absolute must en we rekenen onvoorwaardelijk op uw medewerking. De kinderen kunnen ter voorbereiding van werkstukken en/of spreekbeurten, naast internet, gebruik maken van de voorzieningen die de bibliotheek biedt. In schoolverband brengen de kinderen van verschillende groepen een 38

40 bezoek aan de bibliotheek in het kader van een bepaald thema. Dit gebeurt bijv. in de Kinderboekenweek, bij deelname aan de kinderjury, n.a.v. een bepaald leesproject of als introductie voor de groepen 1-2 en later nogmaals voor groep 3. Klassenbibliotheek We beschikken in alle groepen van onze school over een uitgebreide klassenbibliotheek, die steeds wordt uitgebreid met de nieuwste en populairste boeken. Ieder jaar worden de best bekroonde boeken aangeschaft. Veelal zijn dat de bekende Griffelboeken en boeken van schrijvers, die op dat moment sterk in de belangstelling staan. Het up-to-date houden van de klassenbibliotheek stimuleert de kinderen op onze school in de ontwikkeling van hun leeshouding. TYPECURSUS OP DE BASISSCHOOL Regelmatig krijgen we van verschillende instituten het verzoek om foldermateriaal uit de delen aan onze leerlingen van de groepen 6 en 7. Deelname aan een typecursus is een investering voor het hele leven en reeds op onze school kunnen de kinderen hiervan heel veel profijt hebben. Denk maar eens aan het maken van werkstukken en het regelmatig werken op de computer. Als ouder beslist u uiteraard zelf of u hierop reageert en zo ja, met welk instituut u in zee gaat. Laat u altijd vrijblijvend voorlichten en let goed op de kosten. Soms komt iemand van het betreffende instituut bij u aan huis. We hebben heel goede ervaringen met ISM. Ook in dit schooljaar wordt door ISM na schooltijd in onze school een cursus gegeven. Laat U zich goed voorlichten. De kosten van type cursussen zijn niet gering. Er bestaat ook veel prijsverschil tussen de diverse instituten. Bovendien bestaan er op internet uitstekende typcursussen. Typtopia is een voorbeeld. SCHOONMAAK SCHOOL Iedere dag zorgt het huishoudelijk personeel ervoor, dat de school er netjes uitziet. Eenmaal per jaar, voor de zomervakantie, willen we met een heleboel bereidwillige ouders de hele school weer eens een flinke schoonmaakbeurt geven. Hierbij telt zeker: vele handen maken licht werk!!! Dit neemt per ouder ongeveer twee uur in beslag. Als de schoonmaak achter de rug is, overtreft het resultaat onze stoutste verwachtingen. LIEFDADIGHEIDSACTIES De school wordt jaarlijks overspoeld met verzoeken tot deelname aan allerlei acties voor de behoeftige medemens. De Volendamse basisscholen hebben in overleg met het bestuur besloten om hieraan paal en perk te stellen. Op onze school wordt meegewerkt aan: Schoenmaatjes Vastenactie Daarnaast proberen we periodiek medewerking te verlenen aan een bepaald project. Zo n actie vindt dan plaats in het kader van een lessenproject. Daardoor maken we het doel voor de kinderen herkenbaar. 39

41 HALEN EN BRENGEN VAN UW KIND De Leendert Spaanderlaan is een drukke straat. Met grote regelmaat ontstaat door de her en der geparkeerde auto s een bijzonder onveilige en onoverzichtelijke situatie. Indien u toch met de auto komt, parkeer deze dan op het parkeerterrein naast de school; niet in het Donata Steurhof, want deze straat is hiervoor te smal. OP DE FIETS NAAR SCHOOL Kinderen die dichtbij de school wonen, komen, als ze geen gymles hebben, lopend naar school. Hierdoor blijft er voor de kinderen, die verder weg wonen (en wel met de fiets moeten komen) voldoende ruimte om de fiets netjes te stallen. Drukt u de kinderen op het hart, dat ze van gestalde fietsen afblijven. Een kleine schade kan al flink in de papieren lopen. UITDELEN OP SCHOOL BIJ VERJAARDAGEN Het uitdelen dient beperkt te blijven tot één traktatie. Als bijv. chips worden uitgedeeld, mogen dat uitsluitend kleine (25/30 grams) zakjes zijn. Grotere verpakkingen worden niet toegestaan. Denkt u ook eens aan een gezonde traktatie als fruit, kaas, etc. Kinderen die jarig zijn gaan niet langs andere groepen en leerkrachten. Indien ze wat lekkers meenemen voor de leerkrachten, wordt dat in de lerarenkamer gelegd. Elke leerkracht kan daar dan naar behoefte wat afnemen. Cadeautjes voor jarige leerkrachten Groep 1 t/m 4: In overleg met de ouderraad is besloten, dat de kinderen van groep 1 t/m 4 voor de verjaardag van de juf of de meester zelf een cadeautje mogen meenemen. De kinderen willen graag zelf iets aanbieden. Groep 5 t/m 8: De kinderen van deze groepen mogen zelf een bepaald bedragje bij elkaar leggen (bijvoorbeeld 2,50) om gezamenlijk voor de leerkracht. Bij gelegenheden als verjaardag, huwelijk, geboorte, einde schooljaar, afscheid, etc. iets namens de hele groep te kunnen aanbieden. Natuurlijk mogen ze ook zelf een cadeautje meenemen. FRUIT EN DRINKEN ME E Voor alle groepen geldt: Uw kind mag zogenoemde verantwoorde tussendoortjes meenemen om te eten in het speelkwartier. Denk aan Evergreen, Sultana, Liga, ontbijtkoek, sneetje brood, fruit. Natuurlijk geen gevulde koeken of roze koeken. De Springplank wil het eten van fruit echter extra stimuleren. Op dinsdag en donderdag is het daarom fruitdag. Als uw kind op die dagen iets meeneemt dan moet het fruit zijn. Indien u drinken meegeeft aan uw kind, mag dat alleen niet-koolzuurhoudend zijn. Denk aan vruchtensap, yoghurt-drink. Wij proberen ook de afval van het verpakkingsmateriaal terug te dringen. Dat betekent: zoveel mogelijk de koeken in plastic doosjes meenemen en het drinken thuis uit een literpak/fles overgieten in een beker. Zorg er wél voor dat er een naam op staat: op het bakje, pakje of zakje! Hartelijk dank voor uw medewerking. BEZOEK DOKTER Probeert u bezoeken aan de dokter, tandarts, fysiotherapeut, etc. zoveel mogelijk buiten de schooltijd te plannen. 40

42 MOBIELTJES Wij begrijpen dat ouders het soms belangrijk vinden dat hun kind een mobiele telefoon bezit. Overlast van mobiele telefoons is verboden. HUISWERKAFSPRAKEN Vanaf groep 6 krijgen de kinderen te maken met leerstoftoetsen, waarop ze zich thuis nog eens extra kunnen voorbereiden. Het gaat hierbij vooral om het leren van zaakvakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. In deze groepen zullen de kinderen ook werkstukken maken en spreekbeurten houden. Het is de bedoeling, dat kinderen met een zelfgekozen of opgedragen thema zelfstandig aan de slag gaan om dit dan mondeling of schriftelijk te kunnen presenteren. Kinderen, die extra aandacht hebben van de groepsleerkracht, krijgen ook regelmatig wat werk mee naar huis. We hopen, dat u uw kind op een positieve wijze stimuleert bij dit huiswerk. 41

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek

Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Mondomijn Abendonk 17 5706 WB HELMOND Formulier aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f of artikel 11 onder g, van de leerplichtwet 1969 Dit formulier dient door de aanvrager

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol

Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari Verzuimprotocol Schrijver: Guido van der Vorst Versie: 12 januari 2017 Verzuimprotocol 2 Verzuim protocol We willen dat alle kinderen op tijd op school zijn zodat de dag gezamenlijk gestart kan worden (zie schooltijden

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2

Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Verzuimprotocol KBS De Vlieger 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Dagelijks 3. Kort verlof 4. Vakantieverlof 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 6. Verzuimregistratie 7. Dossiervorming 8. Bijlagen a. Aanvullende

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig?

Schoolverzuim. Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Schoolverzuim Geoorloofd of ongeoorloofd afwezig? Voorwoord Iedere jongere is volledig leerplichtig vanaf de 1 e schooldag van de maand na de 5 e verjaardag tot aan het einde van het schooljaar waarin

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof

Info-folder. Aanvragen en toekennen verlof Info-folder Aanvragen en toekennen verlof VERLOF In deze informatie-sheet vindt u informatie over het aanvragen en toekennen van verlof. EXTRA VERLOF Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Regionaal Bureau Leerplicht en RMC Oosterschelderegio 2 Inhoud Leerplicht Kwalificatieplicht Vrijstelling van inschrijvingsplicht Vrijstellingen

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

S C H O O L G I D S SCHOOLJAAR 2015-2016. van de Z U I D W E S T E R. Basisschool

S C H O O L G I D S SCHOOLJAAR 2015-2016. van de Z U I D W E S T E R. Basisschool S C H O O L G I D S SCHOOLJAAR 2015-2016 van de Z U I D W E S T E R Basisschool W. Tholenstraat 23, 1132 XS Volendam Postbus 171, 1130 AD Volendam Tel. 0299 365243 Email: post@zuidwester.net Homepage:

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl

Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten. www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten www.lereninzeeland.nl Informatie over leerplicht en voortijdig schoolverlaten Inhoudsopgave Leerplicht...4 Kwalificatieplicht... 4 Vrijstelling van

Nadere informatie

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen.

Protocol verzuim en te laat komen. obs De Barkentijn. Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Protocol verzuim en te laat komen obs De Barkentijn Beschrijving van afspraken rondom beleid verzuim en te laat komen. Aug 2017 Inleiding algemeen De school moet zich houden aan de Leerplichtwet, vooral

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL

Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol OVERGANGSPROTOCOL Mrt/april09 Overgangscriteria/protocol KLBRA4 OVERGANGSPROTOCOL Algemeen Het uitgangspunt op De Brug is dat leerlingen 8 jaar op onze school zijn en dus niet Natuurlijk ontwikkelen kinderen zich niet allemaal

Nadere informatie

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN

ZITTENBLIJVEN OVERGAAN ZITTENBLIJVEN OVERGAAN 1. ALGEMEEN Dit protocol gebruiken we als leidraad vanaf groep 3 bij de overgang naar een volgende groep. Voor de overgang van groep 1 naar 2 en van groep 2 naar 3 is er een apart

Nadere informatie

VERLOF. Voor schooldirecteuren

VERLOF. Voor schooldirecteuren VERLOF Handreiking Voor schooldirecteuren INHOUD: 1 Inleiding 2 2 Godsdienst en levensovertuiging 3 3 Vakantieverlof 5 4 Gewichtige omstandigheden 7 Bewerking van: Handreiking verlof RBL Holland Rijnland

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar

Gemeente Haarlem. Iedereen naar school. Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Gemeente Haarlem Iedereen naar school Informatie over leerplicht voor ouders en leerlingen van 5 tot 18 jaar Leerplicht Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak staan jongeren sterker in de

Nadere informatie

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3

SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 SKOEM e.o. Stichting Katholiek Onderwijs Echt-Maasbracht e.o. Overgang groep 1-2-3 Geldig t/m 31/07/2017 Inleiding: De wet Primair Onderwijs stelt dat de kalenderleeftijd van een kind niet langer bepalend

Nadere informatie

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES

AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES AANVRAAG FORMULIER voor VERLOF buiten de SCHOOLVAKANTIES VAN 10 SCHOOLDAGEN of MINDER (als bedoeld in de artikelen 11, 13a en 14 van de Leerplichtwet 1969) Dit formulier is alleen bestemd voor aanvragen

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel

voorletter(s) en achternaam adres postcode en woonplaats E-mailadres telefoon (privé of werk) Mobiel KBS de Loofhut Aanvraag vrijstelling van geregeld schoolbezoek Artikel 11 onder f, van de Leerplichtwet 1969 (vakantieverlof) Artikel 11 onder g, van de Leerplichtwet 1969 (andere gewichtige omstandigheden)

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl

Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen. Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl Beoordeling aanvragen voor extra vrije dagen Ingrid Sloot Leerplichtambtenaar 0317-681 734 Ingrid.sloot@rhenen.nl 1 Deze brochure geeft informatie over de regelgeving omtrent aanvraag verlof buiten de

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Leerplicht en verlof. Vakantieroosters zijn op te vragen bij de school van uw kind of bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Schooljournaal O.B.S. De Zilvermeeuw, De Visserstraat 6a,1964 ST Heemskerk, T: 0251 232 646 E: directie@obsdezilvermeeuw.nl W: www.obsdezilvermeeuw.nl voor de week van:20 januari 2015 Vrijstelling schoolbezoek/extra

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Schoolgids

Schoolgids Schoolgids 2015-2016 Schoolgids 2015-2016 J.F. Kennedyschool Edammerweg 55 1131 DR Volendam 0299-363877 JF Kennedyschool Postbus 72 Versie datum 1130 AB Volendam www.jfkennedyschool.nl mail@jfkennedyschool.nl

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren en locatieleiders bij het toekennen van verlof - vanwege vakantie; - gewichtige omstandigheden; - plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg

PROTOCOLLEN. leerlingenzorg pag.: 1 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is ouders te informeren over de werkwijze op onze school t.a.v.. Tevens is het een werkvoorschrift voor het personeel bij de omgang met zorgleerlingen.

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Recht op onderwijs Plicht tot leren

Recht op onderwijs Plicht tot leren Recht op onderwijs Plicht tot leren Informatie over: Leerplicht Verzuim Vakantie/verlof buiten Schoolvakanties Vrijstelling van leerplicht Voortijdig schoolverlater INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Leerplicht

Nadere informatie

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien.

De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. PROTOCOL Overgang van groep 1 naar groep 2 De wet op het Primair Onderwijs regelt onder meer dat leerlingen in acht aaneengesloten jaren het basisonderwijs moeten kunnen voltooien. Kinderen die gedurende

Nadere informatie