dagbesteding cursussen en trainingen mantelzorg- en vrijwilligers ondersteuning ondersteuning bij belangenbehartiging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "dagbesteding cursussen en trainingen mantelzorg- en vrijwilligers ondersteuning ondersteuning bij belangenbehartiging"

Transcriptie

1 Mensen kunnen bij MEE terecht voor informatie, voorlichting en advies op het gebied van: dagbesteding cursussen en trainingen mantelzorg- en vrijwilligers ondersteuning ondersteuning bij belangenbehartiging onderwijs opvoeding vakanties envrijetijdsbesteding vervoer werk wet- en regelgeving wonen en woonvoorzieningen

2 MEE Plus Groep JAARVERSLAG 2007

3 MEEPlus Jaarverslag 2007 Colofon Inhoud MEE Plus Groep, JAARVERSLAG voorwoord De MEE Plus Groep bestaat uit MEE Brabant Noord, MEE Midden-Holland en MEE Zuid-Holland Zuid. De MEE Plus Groep wordt bestuurd door MEE Plus en ondersteunt door de facilitaire afdelingen gebundeld in MEE Facet. MEE is een breed georiënteerde ondersteuningsorganisatie voor mensen met een beperking en hun naaste omgeving. Keuzevrijheid van individuen en het recht op een onafhankelijk leven, volgens eigen inzichten, normen en waarden staan voorop. Dit jaarverslag heeft betrekking op het jaar Er wordt aandacht besteed aan de externe en interne ontwikkelingen, gekozen beleid en de visie en strategie. Redactie Caroline van der Schaaf (eindredactie) en Jacco Oude Kotte Met bijdragen van o.a. Hans Blom, Diana Uittenbroek, Jacques Wagtmans, Ton Wulfert, Brigitte Haenen, Henk van Hamersveld, Job Stevens, Sita van Gelder, Telma Vos, Ouafa Sofainy en leden van cliëntenraden en COR. Fotografie o.a. Jan van IJken (o.a. coverfoto) en overige gemaakt door redactie Redactieadres MEE Plus Groep Jaarverslag 2007 T.a.v. Jacco Oude Kotte Postbus 228, 3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht T (lokaal tarief) F Vormgeving, DTP en druk Jacco Oude Kotte (vormgeving, DTP) Drukkerij Dekkers, Dordrecht (druk) Oplage: 100 ex. Copyright Overname van artikelen na toestemming van de redactie. Juli raad van toezicht Vergaderingen Bestuur MEE Plus Groep Samenstelling Raad van Toezicht 4 visie & strategie E-HRM Vooruitblik op samenwerken & netwerken Samenwerking met gemeenten Andere zorg- en welzijnsorganisaties Beter Nu Tandem Support 7 de cliënt Cliëntenraad MEE Zuid-Holland Zuid Cliëntenraad MEE Brabant Noord Cliëntenraad MEE Midden-Holland De allochtone cliënt ISO certificering en de voordelen voor de cliënt 12 de dienstverlening De ISO certificering Bewaken van kwaliteit Regiokantoren Wachtlijst verkorting Dienstenpakket 14 de meedewerkers FTE s Verzuim Stuwmeer aan verlofuren Personeelsverloop 15 de centrale ondernemingsraad Een roerig de organisatie Organisatieprofiel en meerwaarde MEE Plus Groep 17 financieel jaarverslag

4 Voorwoord Op 1 maart 2008 is mijn benoeming ingegaan als bestuurder a.i. voor de MEE Plus Groep. De verslaglegging over het voor de MEE Plus Groep zeer enerverende jaar 2007 mag ik onder mijn verantwoordelijkheid rekenen. Geconstateerd mag worden dat de MEE Plus Groep goed in staat is om, ondanks alle interne en externe gebeurtenissen, de dienstverlening aan de cliënt in alle opzichten te waarborgen. De cliënt staat voorop in al ons handelen. Dit dragen we niet alleen uit, we maken het ook elke dag waar. Ik voel mij vereerd om als bestuurder a.i. voor deze krachtige organisatie te mogen staan. De flexibiliteit om continu aanpassingen door te voeren als de omstandigheden daarom vragen, is een kenmerk van adaptief organiseren. In 2006 is de adaptieve organisatie geïntroduceerd en in het jaar 2007 is er veel geïnvesteerd om alle betrokkenen hierbij te ondersteunen. In 2008 krijgt de doorontwikkeling naar de resultaatverantwoordelijke eenheden vanuit de gedachte van adaptief organiseren haar procesmatige vervolg. Hiervoor wordt de opzet van de MEE Plus Groep en het daarbij behorende instrumentarium opnieuw ontwikkeld. Het accent komt hierbij te liggen op resultaatgerichtheid en onderlinge dienstverlening in alle facetten van de organisatie. In het verslagjaar zijn er veel wijzigingen geweest in de personele bezetting. In 2006 is de eerste aanzet gegeven om te komen tot een verlaging van de overhead zodat de MEE Plus Groep de komende jaren als een stevige en gezonde organisatie dienstverlening kan blijven bieden aan de cliënten en klanten. Vanuit onze visie en waarden leveren wij met deze dienstverlening een maatschappelijk onmisbare bijdrage. In 2007 is volgens het Sociaal Plan een grote personele beweging in gang gezet. Vooral bij de stichting MEE Facet is dit goed merkbaar geweest. Op vele fronten zijn wijzigingen aangebracht, die voor de MEE Plus Groep niet gemakkelijk zijn geweest. Ook voor de medezeggenschapraden is het verslagjaar een flinke uitdaging geweest. De medezeggenschaporganen van de MEE Plus Groep verdienen daarom een woord van respect. In de loop van 2007 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de MEE Plus Groep en MEE Rotterdam Rijnmond. De meerwaarde van deze samenwerking werd gezocht in diverse opzichten: het ontwikkelen van meer en uitgebreidere producten en diensten op basis van de verwachtingen en behoeften van de cliënt, het sterker naar buiten treden als aantrekkelijke partners, het effectiever inzetten van financiële middelen en veel meer armslag om expertise en professionalisme verder te ontwikkelen. De focus lag vooral op het delen van de facilitaire processen. Tenslotte was hiervoor in een eerder stadium met alle personele wijzigingen binnen MEE Facet de basis al gelegd. In juli 2007 is Kees Kleingeld in deeltijd aangetreden als interim bestuurder van de MEE Plus Groep. Daarnaast bleef hij in deeltijd bestuurder van MEE Rotterdam Rijnmond. Zijn opdracht was het daadwerkelijk tot stand brengen van de samenwerking. Begin 2008 is echter geconstateerd dat er meer tijd nodig was om deze samenwerking op alle aspecten recht te doen. Besloten is om Kees Kleingeld te herpositioneren binnen MEE Rotterdam Rijnmond en voor de MEE Plus Groep een nieuwe bestuurder a.i., in mijn persoon, aan te stellen. In de loop van 2008 zal duidelijk worden hoe deze samenwerking uitwerkt. Op alle organisatieonderdelen is in het verslagjaar veel geïnvesteerd in de contacten met de gemeenten en met vele mogelijke samenwerkingspartners. In de loop van 2008 worden de resultaten hiervan zichtbaar. Gevolgen Wmo De overgang van financiering vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) betekent voor MEE een andere manier van werken. De prijs/ kwaliteitverhouding wordt veel belangrijker doordat er een marktwerking ontstaat. Het jaar 2007 heeft in het teken gestaan van het anticiperen op deze verandering. In de voorgaande jaren was deze interne beweging al in gang gezet en in het verslagjaar is er veel geïnvesteerd in deskundigheid op het gebied van aanbestedingen, marktwerking en het doorontwikkelen van de interne processen. Het implementeren van ons kwaliteitsmanagementsysteem heeft eveneens een bijzonder waardevolle bijdrage geleverd aan de aanpassingen van en verbeteringen in onze werkprocessen. Over dit laatstgenoemde onderwerp leest u verderop in dit jaarverslag meer. De MEE Plus Groep is in het licht van de ontwikkelingen rondom onder meer de Wmo meer en meer genoodzaakt om op regionaal en gemeentelijk niveau te werken. Het regionaal en lokaal positioneren is bij de vorming van de MEE Plus Groep in 2004/2005 leidraad geweest. De organisatie heeft daarom in het verslagjaar veel profijt gehad van de eerder ingezette koers en visie. Voor zover nu bekent, zal de overgang naar de Wmo per 1 januari 2010 plaatsvinden. Dit betekent dat de MEE Plus Groep de komende twee jaar flink zal investeren in het versterken van de MEE Plus Groep. Het maatschappelijk veld verandert in hoog tempo en de veranderingen mogen niet ten koste gaan van de kwetsbare groep mensen voor wie de MEE Plus Groep werkt. Wij spelen hier met de organisatieontwikkelingen en alle lokale contacten en verbindingen stevig op in en wij blijven dat de komende jaren met heel veel energie en deskundigheid doen. J.G. Blom Bestuurder a.i. 2 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007 MEE Plus Groep Jaarverslag

5 Raad van Toezicht i De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de organisatie. Daarnaast is de Raad van Toezicht adviesorgaan voor het bestuur en heeft de Raad oog voor het organisatiebelang, het belang van alle betrokkenen en voor het algemeen maatschappelijk belang. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat alle benodigde expertise aanwezig is om te komen tot een goede taakuitvoering en dat de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk onderwerp dan ook kunnen opereren. Vergaderingen De Raad van Toezicht kwam in 2007 dertien maal in vergadering bijeen, volgens een vooraf opgesteld schema en bijna iedere keer in de volledige samenstelling. Het genoemde aantal is hoger dan het gebruikelijke aantal vergaderingen. Eén maal werd telefonisch vergaderd en drie maal werd er met de Raad van Toezicht van MEE Rotterdam Rijnmond vergaderd. De samenwerking tussen de beide organisaties stond hierbij centraal. Tijdens de reguliere vergaderingen werd er, naast de periodieke reviews van de resultaten, vergaderd over de strategie, de financiële positie van de MEE Plus Groep, de jaarrekening (in aanwezigheid van de accountant), de organisatie, samenwerkingsverbanden en de huisvesting, zoals vastgelegd in de statuten. Tot slot heeft de auditcommissie, in aanwezigheid van de bestuurder en de accountant, vergaderd ter voorbereiding van de definitieve jaarstukken. Bestuur MEE Plus Groep In 2007 is Bob Geijp, bestuurder van de MEE Plus Groep, afwezig geweest wegens ziekte. Begin 2006 heeft de Raad van Toezicht Joost van Lee als interim bestuurder aangesteld. Deze benoeming is gecontinueerd tot juli Per 1 juli is Kees Kleingeld benoemd als interim bestuurder. De opdrachten die Kees Kleingeld heeft meegekregen, waren voornamelijk het waarborgen van de continuïteit van de MEE Plus Groep en het doorontwikkelen van de verdergaande samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond. Over deze samenwerking heeft u meer kunnen lezen in het voorwoord. De verslaglegging over het verslagjaar 2007 heeft plaatsgevonden in de eerste maanden van In deze maanden zijn twee gebeurtenissen van grote invloed geweest op de continuïteit van de organisatie. Eind januari 2008 is in een gezamenlijke vergadering van de Raden van Toezicht van MEE Rotterdam Rijnmond en de MEE Plus Groep het besluit genomen om het proces van de samenwerking meer ruimte te geven en om Kees Kleingeld te herpositioneren binnen MEE Rotterdam Rijnmond. Dit besluit heeft tot gevolg gehad dat de Raad van Toezicht in goede afstemming met de organisatie een nieuwe interim-bestuurder in de persoon van Hans Blom heeft benoemd. Deze benoeming werd van kracht met ingang van 1 maart In de voorliggende weken heeft de directeur van MEE Midden-Holland de positie van de bestuurder waargenomen. In februari 2008 is de bestuurder van de MEE Plus Groep, Bob Geijp, overleden. Dit verlies heeft ons diep geraakt. Wij hopen dat wij op waardige wijze kunnen voortbouwen op dat wat Bob Geijp voor de MEE Plus Groep en voor mensen met een beperking in vele opzichten heeft betekend. Samenstelling Raad van Toezicht Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn terstond hernoembaar. Herbenoeming is geen automatisme. Het functioneren van de toezichthouder en de profielschets van de leden van de Raad van Toezicht worden betrokken bij de overweging of herbenoeming is gewenst. Raden MEE Plus Groep In het verslagjaar is er geen jaarlijkse bijeenkomst geweest met de gezamenlijke Cliëntenraden, Ondernemingsraden en de Raad van Toezicht. Voor het jaar 2007 was dit als een prioriteit vastgesteld. Onder meer in verband met de samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond is er veel energie gestoken in de verbindende bewegingen. Gezien de interne ontwikkelingen hierin is besloten de bijeenkomst te verplaatsen naar De cliënt- en medewerkerstevredenheid is dan, in het licht van het kwaliteitsmanagementsysteem en de organisatieontwikkeling, een thema waarop deze bijeenkomst wordt gegrondvest. Deskundigheidsbevordering en functioneren In dit verslagjaar zijn de leden eenmaal bijeen geweest voor een thematische reflexie. In verband met de grote hoeveelheid vergaderingen in dit verslagjaar is de jaarlijkse evaluatiebijeenkomst over het functioneren van de Raad van Toezicht als geheel en de leden individueel verschoven naar het eerste kwartaal van Tijdens deze bijeenkomst wordt besloten op welke gebieden deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten worden gehouden. Slotwoord De afgelopen jaren zijn voor de medewerkers van de MEE Plus Groep niet eenvoudig geweest. Vanuit de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is er alles aan gedaan om de continuïteit van het bestuur van de MEE Plus Groep te waarborgen. De kracht van de MEE Plus Groep heeft zich bewezen in alle medewerkers, die in deze moeilijke periode in staat zijn gebleken de dienstverlening betrouwbaar en deskundig te blijven bieden. De Raad van Toezicht dankt alle betrokkenen voor hun waardevolle inzet en ziet de toekomst voor de MEE Plus Groep positief tegemoet. Drs. J. van Belzen Voorzitter Raad van Toezicht Van 1 januari tot en met 31 december 2007 bestond de Raad van Toezicht uit vijf leden: 1. Voorzitter de heer drs. J. van Belzen 2. Lid de heer dr. J.A.M. Merkx* 3. Lid de heer dr. M. Kraaijestein 4. Lid mevrouw drs. M.A.C.O. van Gorkum** 5. Lid mevrouw mr. G.E. Doelman * (op voordracht van de Centrale Ondernemingsraad) ** (mede op voordracht van de Cliëntenraaden) MEE Plus Groep Jaarverslag

6 Visie&Strategie E-HRM (E-HRM is het ondersteunen van HRM door doelbewust gebruik te maken van digitale toepassingen) biedt vele mogelijkheden voor zowel de discipline HRM, de directeuren/regiomanagers, de medewerkers als de organisatie. In 2007 hebben verschillende belangrijke strategische ontwikkelingen plaatsgevonden. Een ervan is het uitvoering en begeleiding geven aan de consequenties die de maatregelen inzake het terugdringen van de overhead(kosten) met zich meebrengen. Een andere ontwikkeling betreft het onderzoek naar de noodzaak en haalbaarheid van de voorgenomen samenwerking met MEE Rotterdam Rijnmond. Binnen de MEE Plus Groep heeft de interimbestuurder eind 2006 het besluit genomen om in verband met het terugdringen van de kostprijs te saneren op de overheadkosten. Dit besluit heeft geleid tot het formuleren en, in overleg met de bonden, accorderen van een goed Sociaal Plan. Een van de gevolgen van de sanering van overheadkosten is dat een groot aantal functies is opgeheven en evenveel medewerkers (21) onder de werkingssfeer van het Sociaal Plan zijn geplaatst. Vanuit HRM zijn alle medewerkers conform het Sociaal Plan Met Respect ondersteund en begeleid naar een nieuwe werkplek (doorgaans buiten de MEE Plus Groep). Het effect van het vertrek van de medewerkers op de blijvende medewerkers is niet onderschat. Er is veel aandacht geweest voor het wegvallen van veel functies en het feit dat er toch moest worden doorgegaan met de core business. Met een steeds beperktere bezetting hebben de huidige medewerkers van de voorwaardenscheppende en ondersteunende diensten, zoals ICT, Communicatie, HRM en Facilitaire Services, vanuit hun specifieke expertise en professie de werkzaamheden voortgezet. De veranderingen in kwantitatieve bezetting hebben in 2007 veel creativiteit en flexibiliteit gevraagd van de medewerkers, ook in het licht van de strategische positionering. Naar aanleiding van een interne inkoop - methodiek, konden werkstichtingen MEE Brabant Noord, MEE Midden-Holland en MEE Zuid-Holland Zuid ondersteunende en voorwaardenscheppende diensten inkopen bij MEE Facet. Op basis hiervan heeft de interim-bestuurder eind 2006 het besluit moeten nemen om een aantal (overhead) functies op te heffen. Dit besluit heeft met name een sanerend effect gehad op de werkstichting MEE Facet. Het aantal medewerkers binnen MEE Facet is in het begrotingsjaar 2007 met zo n 24 medewerkers verder gereduceerd. E-HRM Het is voor de MEE Plus Groep noodzakelijk om zo effectief en (kosten)efficiënt mogelijk te sturen op prestaties, competenties en kennis van onze medewerkers. Rendement van personeelsinvesteringen moet meetbaar en inzichtelijk zijn. Daarnaast moeten de MEE Plus Groep talentvolle nieuwe medewerkers aantrekken en ervoor zorgen dat zij op een goede manier worden geïnformeerd over de arbeidsvoorwaarden van onze organisatie, het sociale beleid (social statements en handboek sociaal beleid), visie en missie van de MEE Plus Groep (en HRM), beloningen en loopbaanontwikkeling. Het strategisch aspect van E-HRM wordt bepaald door de volgorde: wat wil HRM voor de organisatie bereiken en hoe kan E-HRM dat ondersteunen. E-HRM sluit binnen de MEE Plus Groep aan op en doet recht aan de doelstelling van de MEE Plus Groep (iedere burger zoveel mogelijk ondersteunen om de regie over zijn eigen leven te houden en zo volledig mogelijk te participeren in de maatschappij). Naast het aspect van kosten- en tijdsbesparing is de inzet van E-HRM erop gericht om de medewerkers zoveel mogelijk zelf de verantwoording te geven over hun (persoonlijke) gegevensbeheer. Daarnaast is het de bedoeling dat zij meer betrokken raken bij de organisatie en ondernemender worden, onder meer met betrekking tot hun eigen welbevinden en (loopbaan)mogelijkheden en het verhogen van de organisatie-sensitiviteit. Vooruitblik op 2008 In 2008 zal de organisatieontwikkeling van de MEE Plus Groep flinke impulsen krijgen. Er zijn de afgelopen jaren heel veel boeiende notities geschreven, die we in de komende periode nog beter gaan benutten. Regionale verankering en lokale binding is het motto. De MEE Plus Groep zal zich nog meer profileren als een laagdrempelige, herkenbare organisatie met een overtuigende uitvoeringskwaliteit. Via een proces- en consultatieaanpak gaat in 2008 een ontwikkelteam aan de slag om een globaal beeld te schetsen van de organisatieontwikkeling. Cliënten, medezeggenschapraden, medewerkers en toezichthouders spelen in dit ontwikkelproces een sterke rol. In de tussentijd wordt er veel aandacht besteed aan kwaliteit, synergie en effectiviteit. Welke veranderingen er ook in het maatschappelijk veld zullen ontstaan (marktwerking, WMO et cetera), de MEE Plus Groep ontwikkelt zich tot een organisatie die een groot aanpassingsvermogen heeft op alle fronten. Dat is de kracht van de MEE Plus Groep. 4 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

7 Samenwerken&Netwerken 51 gemeenten inwoners Samenwerken is voor de MEE Plus Groep een vanzelfsprekendheid. Zowel intern als extern wordt de samenwerking gezocht, waarbij het gebruik maken van elkaars kennis een hoofdgedachte is. Door op alle niveaus de samenwerking te zoeken met interne en externe partners, biedt de MEE Plus Groep een veelvoud aan kennis en diensten waarop onze klanten en cliënten kunnen bouwen. Welke invloeden er ook op de organisatie afkomen, de MEE Plus Groep zal altijd de samenwerking zoeken om onze onmisbare bijdrage te kunnen blijven leveren. Samenwerking met gemeenten Het werkgebied van de MEE Plus Groep omvat 51 gemeenten met in totaal 1,2 miljoen inwoners. De grootste gemeente is Dordrecht met inwoners. Spijkenisse en Gouda volgen met resp inwoners. Gemiddeld hebben de 51 gemeenten inwoners, negen gemeenten hebben er zelfs minder dan Dit betekent enerzijds dat sommige gemeenten over het algemeen onvoldoende zijn toegerust voor het groeiende takenpakket, maar anderzijds dat de communicatielijnen met zowel ambtenaren als wethouders kort en persoonlijk zijn. Met de meeste gemeenten bestaan op beide niveaus constructieve contacten. Overal zijn gesprekken gevoerd om wederzijdse wensen en verwachtingen op elkaar af te stemmen, onder andere over de Centra voor Jeugd en Gezin, het WMO-loket, de gemeentelijke voorzieningen, de digitale sociale kaart, het Ouderenwerk en het armoedebeleid. De MEE Plus Groep participeert in diverse stuurgroepen die aan het regionale en lokale beleid uitwerking geven. In toenemende mate namen gemeenten ook zelf contact op met MEE, zodra de positie en de belangen van mensen met een beperking aan de orde komen. Andere zorg- en welzijnorganisaties De MEE Plus Groep heeft zich sinds haar ontstaan gemanifesteerd als netwerkorganisatie pur sang. Samenwerken is volgens de bedrijfsfilosofie van MEE ook één van de belangrijkste drijfveren om iets te kunnen betekenen voor de kwetsbare burger. De ervaring leert ons dat burgers met een ondersteuningsvraag nog te veel moeten shoppen bij de vele verschillende hulporganisaties voordat ze een goed antwoord krijgen. De MEE Plus Groep wil naast het uitvoeren van haar gidsfunctie ook de coördinator van trajecten zijn zodat de burger met een vraag zich tot één contactpersoon kan wenden. Om deze doelstelling te halen, moeten we als MEE organisatie middenin het netwerk staan en moeten we willen samenwerken met al die andere partijen. In 2007 heeft de MEE Plus Groep zich doorontwikkeld op het gebied van het coördineren van de hulp- en dienstverleningstrajecten. De MEEdewerker is een graag geziene gast aan de samenwerkingstafels in de regio. MEE heeft zich de afgelopen tijd beter gemanifesteerd en de omgeving is meer bekend met wat MEE kan betekenen in het netwerk. Zorg- en welzijnsinstellingen zijn allang niet meer de enige partijen die met MEE samenwerken. Ook gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen, buurtschappen en sportverenigingen weten de weg naar MEE te vinden en weten ook wat ze er kunnen halen. De maatschappij verandert, doelgroepen laten zich minder gemakkelijk in een hokje plaatsen, burgers met verschillende achtergronden stellen steeds meer vragen van verschillende aard. Als we het antwoord op deze vragen niet direct weten, dan weten we het antwoord vaak snel te vinden in ons goed georganiseerde netwerk, met behulp van een goed onderhouden sociale kaart. De maatschappij verandert, wij veranderen MEE. MEE Plus Groep Jaarverslag

8 i BeterNu In 2007 is BeterNu als project van start gegaan vanuit de gedachte dat de ondersteuning en begeleiding van mensen, die kampen met een beperking en een schuldprobleem, onvoldoende was. Specifieke aandacht voor deze problematiek ontbrak en er was nog maar nauwelijks onderzoek naar gedaan. Een van de redenen voor het opzetten van BeterNu was dat er steeds meer mensen zijn die schulden hebben. Daarnaast is de tendens dat organisaties zich meer bezig moeten houden met hun kernactiviteiten, waardoor er minder ruimte is voor een uitgebreide dienstverlening. Ook het toenemend aantal Persoonsgebonden Budgetten (Pgb), met de daaraan gekoppelde ondersteuningsvragen, heeft een belangrijke rol gespeeld. Een externe ontwikkeling die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van BeterNu is het gegeven dat er malafide Pgb-bureau s zijn waardoor de doelgroep wordt gedupeerd. Er is een samenwerking aangegaan met de Sociale Dienst Drechtsteden, waarbij in pilot-vorm wordt gekeken naar een optimale aanpak van de ondersteuning van de doelgroep. Mede in het kader van de zorgplicht is de verwachting dat deze samenwerking verder uitgebreid en verdiept zal worden. Op deze manier wordt er gebruikt gemaakt van beider expertise. Het belangrijkste aspect van het BeterNu project is het inzetten op het voorkomen van recidive in de nazorgfase. Juist de fase na de curatieve fase is belangrijk voor mensen met een beperking, zodat zij niet terugvallen. Door een goede begeleiding wordt de klant uit de zorgen gehouden. BeterNu zekerheid in ondersteuning Het BeterNu project biedt vooral praktische ondersteuning. Het kan hierbij gaan om het ondersteunen bij het oplossen van PGB-vraagstukken (en dan vooral op het financiële vlak), zoals ondersteuning bij het oplossen van begrotings- en verantwoordingsvragen en hulp bij bezwaarschriften en het opstellen van overeenkomsten. Ook budgetbegeleiding valt onder de ondersteuning van BeterNU. De aanpak van BeterNu is gebaseerd op vrijwilligheid, want de cliënt moet de keuzevrijheid behouden. Over de resultaten van BeterNu is nog niet veel te zeggen. Het project is in april 2007 van start gegaan. In dat jaar zijn ongeveer 120 cliënten geholpen. In 2008 moet duidelijk worden of de verwachtingen worden waargemaakt. Tandem Support Tandem Support is opgericht als onderdeel van de MEE Plus Groep vanuit het oogpunt om alle mensen met een beperking en/of chronische aandoening en hun (directe) omgeving in beweging te zetten. Tandem Support staat voor beweegmanagement en heeft als doel activiteiten te ontwikkelen die de zelfredzaamheid van mensen met een beperking vergroten. Daarnaast moet Tandem Support de sociale samenhang in en de leefbaarheid van de wijken en buurten bevorderen. Medio 2007 heeft de toenmalige bestuurder de opdracht gegeven aan Tandem Support om een businessplan te ontwikkelen dat is gericht op een ondernemende bedrijfstak. Dit plan moet aantonen dat Tandem Support voldoende sportactiviteiten in de portefeuille heeft en een gezond rendement waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. Tandem Support biedt ondersteuning tijdens stimuleringsprojecten sport en bewegen. Die ondersteuning geldt voor overheden, instellingen en organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening en hun (directe) omgeving. Er zijn verschillende manieren van ondersteuning mogelijk bij het realiseren van dergelijke projecten. Dit gebeurt door het geven van advies, door het organiseren van evenementen, door het ondersteunen van sportaanbieders en het stimuleren van sport. Er is een verschuiving te zien van groepsgerichte ondersteuning, zoals het ondersteunen bij het opzetten van voetbalelftal voor mensen met een beperking, naar een individuele ondersteuning. Dit houdt in dat er steeds meer projecten komen waarbij de sportcoach de match maakt tussen de individuele persoon met een beperking en het sportaanbod. Tandem Support werkt op landelijk, provinciaal en lokaal niveau samen met overheden, organisaties, reguliere sportbonden, regulier en speciaal onderwijs, revalidatiecentra, onderwijsinstellingen, Verenigingen Sport en Gemeenten, patiëntenverenigingen, Gemeentelijke Gezondheidsdiensten, lokale sportaanbieders, gemeenten, provinciale sportraden en sportservicepunten en instellingen voor mensen met een beperking of een chronische aandoening. Die samenwerking heeft de bevordering van vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een beperking voor ogen. In 2007 is er een vergaande samenwerking tot stand gekomen tussen Tandem Support en Gehandicaptensport Nederland, het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en de gemeente Spijkenisse. Door het ten uitvoer brengen van sportprojecten als Club Extra, Doe Mee en Fun in Athletics heeft Tandem Support in 2007 een groot aantal jongeren in beweging gekregen. Er is aandacht besteed aan jongeren met overgewicht en jongeren die weinig tot geen vrijetijdsbesteding hebben. Buiten het reguliere programma bood Tandem Support voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening activiteiten aan als: - De opleiding rolstoelvaardigheid en sport; - De klimgroep voor mensen met een verstandelijke beperking; - De bewegingsmonitor. 6 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

9 De cliënt Fotograaf jan van IJken Wat doen wij voor de cliënt? 2007 was voor MEE het jaar waarin wederom hard is gewerkt aan zichtbaarheid. Zichtbaarheid in de lokale omgeving was het thema. Het is en blijft belangrijk voor de cliënten van MEE dat ze ons weten te vinden en ons blijven kennen als een laagdrempelige organisatie die naast die cliënt staat. De vraag van burgers naar coördinatie van dienst- en hulpverleningstrajecten wordt tegenwoordig steeds groter. Procedures worden langer en veelal ingewikkelder en ook moeten er geregeld andere wegen worden bewandeld. Dit vraagt ook wat van de medewerkers van MEE, zij dienen mee te veranderen en dat doen ze ook. Door kennis te verwerven door middel van bijscholing, het lezen van boeken et cetera - maar ook door elkaar voortdurend te bevragen, kritisch naar zichzelf te kijken, te luisteren naar de wensen van de cliënt en met elkaar te praten over de veranderde positie. Naast het feit dat procedures ingewikkelder worden, signaleren wij ook een verandering in de vragen van cliënten en in het soort cliënten dat bij de MEE Plus Groep binnenkomt. Vooral de groep die tussen wal en schip dreigt te raken, groeit aanzienlijk. Daarnaast zien we een groei van cliënten met bepaalde stoornissen. Ook op dit gebied verwerven medewerkers weer nieuwe kennis en vaardigheden. Daarnaast hebben we steeds meer aansluiting gezocht bij verschillende netwerken. Gedacht kan worden aan het Regionaal Intersectroraal Autisme Netwerk (RIAN), diverse zorgnetwerken, Psycho Sociaal Team (PST), Integrale Vroeghulp, multidisciplinaire teams (MDT) et cetera. Op dit moment is de MEE Plus Groep druk bezig met het onderzoeken van de signaleringsfunctie. Hierbij kan gedacht worden aan de problemen binnen het leerlingenvervoer, wachttijden bij voorzieningen en het afhandelen van een aanvraag voor een voorziening. Het doel is om deze functie nog verder uit te diepen en er - in samenwerking met anderen - een dusdanige structuur in te verwerken dat de signalen die de MEE Plus Groep tegenkomt nog meer worden gebruikt om de positie van de cliënt en zijn omgeving te verbeteren. In dit kader hebben wij ook de cliënttevredenheid hoog in het vaandel staan. De MEE Plus Groep hecht veel waarden aan de ervaringen van cliënten met onze organisatie en wil hier ook graag van leren. In 2007 hebben we de reeds bestaande activiteiten op het gebied van het meten van de cliënttevredenheid uitgebreid met het nabellen van alle cliënten bij wie de diensten zijn afgesloten. MEE Plus Groep Jaarverslag

10 De cliëntenraden Cliëntenraden In het jaar 2007 is de Cliëntenraad van MEE Midden-Holland geïnstalleerd. Dit heuglijke feit is met extra aandacht gevierd. De Cliëntenraad van MEE Midden-Holland is verdeeld in twee doelgroepgerichte deelraden. In de praktijk betekent dit voor de cliënt dat we makkelijker schakelen en directer kunnen ingaan op specifieke, gerichte onderwerpen. Met de installatie van de Cliëntenraad MEE Midden-Holland hebben alle organisaties binnen de MEE Plus Groep een eigen Cliëntenraad. In december 2007 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de bestuurder, directeuren en de cliëntenraden. Bij deze bijeenkomst is een door alle partijen als zeer zinvol betitelde uitwisseling tot stand gekomen, op basis waarvan in 2008 verdere gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Cliëntenraad MEE Zuid-Holland Zuid Er zijn in 2007 verschillende gesprekken geweest met de directie en het managementteam van MEE Zuid-Holland Zuid. Door wisselingen binnen MEE Zuid-Holland Zuid verliepen de contacten vaak moeizaam. Zaken die tijdens de gesprekken aan de orde kwamen, waren: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de wachtlijstproblematiek die ons veel zorgen baart, de conceptbegroting van MEE Zuid-Holland Zuid en de perspectiefkaarten waarover adviezen zijn uitgesproken. Er is ook een oriënterend gesprek geweest met de Cliëntenraad van MEE Brabant Noord. Pogingen om contact te leggen met de Ondernemingsraad (OR) zijn op niets uitgelopen. De Cliëntenraad (CR) heeft een Werkplan opgesteld. Alle zaken waarmee de CR bezig is, zijn in dit document vermeld. Er is ook een taakverdeling gemaakt onder de leden. Door ziekte van John Bosman heeft Rob Karsters het voorzitterschap tijdelijk overgenomen. Bij een aantal activiteiten van MEE Zuid-Holland Zuid heeft de Cliëntenraad zijn gezicht laten zien en aandacht gevraagd voor het werk en de mogelijkheden in het belang van de cliënten. Clientenraad MEE Brabant Noord In 2007 hebben vier personen zitting gehad in de Cliëntenraad van MEE Brabant Noord. Er is geprobeerd meer zicht en grip te krijgen op de taken van de Cliëntenraad. De samenwerking met MEE Brabant Noord heeft in goede harmonie plaatsgevonden. De CR heeft getracht om alle organisatorische veranderingen binnen MEE Brabant Noord en de MEE Plus Groep zo goed mogelijk te volgen, met als doel de eigen identiteit van MEE Brabant Noord zoveel mogelijk te bewaren. Omdat de Cliëntenraadsleden ook zitting hebben in plaatselijke Gehandicapten Platforms werden de ontwikkelingen op dit gebied (zoals gemeentelijke verordeningen en besluiten) op de voet gevolgd. Ook kreeg de Cliëntenraad van MEE Brabant Noord de nodige informatie over bijvoorbeeld de verdere ontwikkeling van de Zorgloketten. De Cliëntenraad is blij dat binnen de MEE Plus Groep op dit moment een pas op de plaats is gemaakt met nieuwe ontwikkelingen, zodat alle betrokkenen rust krijgen om orde op zaken te stellen. De Cliëntenraad gaat in 2008 veel aandacht besteden aan het werven van nieuwe leden. Het is dringend gewenst voldoende leden in de Cliëntenraad te hebben die een afspiegeling vormen van de cliënten van MEE Brabant Noord. Clientenraad MEE Midden-Holland MEE Midden-Holland heeft na een onderbreking van enkele jaren weer een actieve Cliëntenraad. Op 20 november 2007 is de Cliëntenraad MEE Midden-Holland officieel geïnstalleerd. Er zijn twee deelraden gevormd: één die bestaat uit mensen met een verstandelijke beperking (ongeveer 7 leden) en één die bestaat uit mensen met andere beperkingen en ouders van kinderen met een beperking (10-12 leden). De belangrijkste taak van 2007 was voornamelijk oriënteren: hoe zit MEE Midden-Holland in elkaar en wat wordt er van de Cliëntenraad verwacht? De insteek van de Cliëntenraad is dat de cliënt goede en duidelijke informatie krijgt. Dat betekent geen moeilijke taal bezigen, een duidelijk lettertype gebruiken, de documentatie die er is toegankelijk maken voor de doelgroepen van MEE, werken met pictogrammen en een overzichtelijke website maken. Een ander belangrijk punt is kinderen en sport. De Cliëntenraad wil er voor zorgen dat kinderen met een beperking (ADHD, PDD-NOS) ook bij reguliere sportclubs terechtkunnen. Met wat extra begeleiding kunnen zij vaak goed meekomen bij een gewone sportclub. De Cliëntenraad had op 5 september 2007 de eerste vergadering. Het eerste onderwerp was Wat kan MEE doen als je op zoek gaat naar werk? Daarover heeft de raad advies gegeven. De raad vond dat dit niet voldoende bekend was bij de cliënten. De Cliëntenraad heeft toen geadviseerd meer bekend te maken wat MEE doet op het gebied van ondersteuning bij werk. De raad heeft ook advies gegeven over het MEE Magazine. Zo stelde ze voor dat het handig is als bij ieder artikel een eenvoudige samenvatting staat. Er is een begin gemaakt met het vervaardigen van een Instellingenbesluit, dat naar verwachting in 2008 zijn beslag zal krijgen. Het beleidsdocument Ongewenste omgangsvormen en de klachtenprocedure zijn besproken en van commentaar voorzien. Gevraagd is om voor de Cliëntenraad onder meer inzichtelijk te maken hoe het cliëntenwerk verloopt, wie er cliënt zijn bij MEE en hoe de cliënten terechtkomen bij MEE. Er is gewerkt aan de totstandkoming van een folder van de Cliëntenraad. Er is ook geprobeerd om meer mensen geïnteresseerd te krijgen om zitting te nemen in de Cliëntenraad van MEE Brabant Noord. De Cliëntenraad kwam 4 keer in vergadering bijeen. 8 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

11 De allochtone cliënt In de werkgebieden zijn er het afgelopen jaar diverse projecten gestart met de intentie om de allochtone burgers beter te bereiken en hen te informeren over de mogelijkheden van dienstverlening, natuurlijk ook die van MEE. Dat gebeurde soms op verzoek van gemeentes. Daarnaast heeft de MEE Plus Groep een functionaris interculturalisatie aangesteld die informatie en advies geeft aan medewerkers en externe organisaties bij vraagstukken rondom interculturalisatie. Hierbij kan worden gedacht aan vragen over cultuur, cultuurverschillen, religies, feestdagen, gewoonten en tradities. De diensten van de functionaris interculturalisatie zijn: - Ondersteuning bieden op het gebied van dienstverlening aan allochtone cliënten, bijvoorbeeld met de consulent meegaan op huisbezoek of een geschikte tolk inschakelen voor een goede dienstverlening; - Meedenken met de consulent en advies geven bij de aanpak van de dienstverlening aan allochtone cliënten; - Ondersteuning bieden bij het vinden van schriftelijke informatie over bijvoorbeeld ziektes, beperkingen, PGB, erfelijkheid en allochtone organisaties/projecten die van belang kunnen zijn tijdens het dienstverleningsproces; - Advies en informatie geven aan externe organisaties en/of hulpverleners; - Voorlichting geven over MEE bij verschillende allochtone organisaties; - Deelnemen aan vergaderingen van externe organisaties en raden ter bevordering van de integratie van allochtonen met een beperking; - Lezingen geven over interculturalisatie. De algemene folders van MEE Zuid-Holland Zuid en MEE Midden- Holland zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Turks, Arabisch, Farsi, Somalisch en Papiamento. Interculturalisatie is een proces dat is gericht op de ontwikkeling van intercultureel beleid, met het oog op het maximaliseren van de resultaten van de organisatie. Intercultureel beleid staat niet op zich, maar is een onderdeel van het algemene beleid. Het interculturele beleid van de MEE Plus Groep is gericht op het: Optimaal inspelen op de culturele diversiteit van de bevolking in het dienstenaanbod; Optimaal inspelen op de culturele diversiteit onder de cliënten, door daar als vanzelfsprekend rekening mee te houden; Gebruikmaken van de culturele diversiteit in de competentie van het personeel; Bevorderen van gelijke kansen voor iedere medewerker en het stimuleren van culturele diversiteit onder de medewerkers op alle niveaus. Fotograaf jan van IJken ISO certificering en de voordelen voor de cliënt Onze maatschappij wordt steeds complexer. Dit zien we terug in onze organisatie. De behoefte aan betrouwbare, liefst onafhankelijk geverifieerde informatie is sterk toegenomen. Dat is te zien aan de sterke groei van allerlei keurmerken en certificaten. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen in het maatschappelijke verkeer die zijn gebaseerd op betrouwbaar onderzoek en een weloverwogen oordeel van deskundigen. Ook onze cliënten mogen in alle opzichten vertrouwen op de onafhankelijke, deskundige en betrouwbare dienstverlening van de MEE Plus Groep. Dat is de reden dat de MEE Plus Groep ervoor heeft gekozen om een kwaliteitsmanagementsysteem te ontwerpen en te implementeren dat in alle facetten voldoet aan de eisen die worden gesteld volgens het normsysteem ISO Dit systeem geeft een hoge mate van vrije ruimte om onze kwaliteit volgens onze eigen organisatiewaardes continu te verbeteren. De cliënten van de MEE Plus Groep kunnen er op vertrouwen dat we onze kwaliteit in de dienstverlening continu toetsen aan (onder meer) de actuele ontwikkelingen in de maatschappij, de vragen en opmerkingen van de cliënt zelf en de benodigde deskundigheid en het benodigde vakmanschap. Concreet betekent dit voor de cliënt een merkbare verbetering in de dienstverlening van de MEE Plus Groep. Nog meer dan voorheen het geval was, wordt elke keer de tevredenheid van de cliënt getoetst. De opmerkingen die hieruit naar voren komen, worden gebruikt om onze processen continu te verbeteren. Hiermee staan we wat betreft alle aspecten dichter in verbinding met onze cliënten en hun omgeving. In 2008 worden om de cliënt/klanttevredenheid te meten nieuwe instrumenten ontwikkeld en geïmplementeerd. Hierin staan de visie van de MEE Plus Groep en de waarden die zij uitdraagt in al haar aspecten centraal. Het bieden van consulten aan eigen collega s is een onderdeel van de werkzaamheden van de functionaris interculturalisatie deed een steeds groter appèl op de beschikbare tijd. Er is daarom voor 2008 een plan opgesteld waarmee wordt bereikt dat de kennis op het gebied van interculturalisatie steviger verankerd raakt in de regio s. Fotograaf jan van IJken MEE Plus Groep Jaarverslag

12 De dienstverlening Regiokantoren Door de WMO vindt de dienstverlening van de MEE Plus Groep steeds meer plaats op regionaal niveau. Voor een organisatie als MEE zijn zichtbaarheid, onafhankelijkheid, het tonen van kwaliteit en deskundigheid, transparantie, direct in contact staan met de relaties en aandacht voor het netwerk en de ketenintegratie (structurele afstemming van het hulpverleningstraject tussen diverse dienst- en hulpverleningsorganisatie) ten dienste van de cliënt belangrijke uitgangspunten. De ISO certificering In het jaar 2007 is er binnen de MEE Plus Groep bijzonder veel aandacht en inzet gegeven aan het verbeteren van onze kwaliteit en onze kwaliteitsmanagement-systemen. Alle processen binnen de MEE Plus Groep zijn getoetst aan de ISO-norm en zijn indien nodig aangepast en opnieuw geïmplementeerd in de organisatie. Dit is een bijzonder uitgebreid project geweest, waarbij vele medewerkers uit alle lagen van de organisatie waren betrokken. Het heeft een extra impuls gegeven aan de verbinding van elkaars deskundigheid. Daarnaast heeft het ons een hernieuwde kijk op organiseren gegeven, waarmee we verder gaan in Het past op deze plaats de medewerkers van de MEE Plus Groep te complimenteren met hun inzet in dit uitgebreide traject. Gedurende het jaar 2007 is er ingezet op deskundigheidsbevordering ten aanzien van dit onderwerp. Er is tevens een goed toegerust en bekwaam intern audit-team aan de slag geweest om periodiek vast te stellen of in elk proces werd voldaan aan de eisen die ISO stelt. De verbeterpunten die uit de audits naar voren kwamen, zijn gebruikt om het kwaliteitsmanagementsysteem verder te verbeteren. In het tweede kwartaal van 2008 zal een onafhankelijk bureau een onderzoek uitvoeren om te toetsen of de organisatie voldoet aan alle eisen van de ISO norm. Nu8 het tweede kwartaal van 2008 is inmiddels verstreken is het ISO certificaat uitgereikt. In de resterende maanden van 2008 zullen we ons kwaliteitsmanagementsysteem nog verder professionaliseren. Fotograaf jan van IJken Bewaken van kwaliteit Kwaliteit, en vooral de kwaliteit van de dienstverlening, is een vaak gebezigde term. Ook bij de MEE Plus Groep staat kwaliteit hoog in het vaandel. De voorbereiding voor het behalen van het ISO certificaatheeft er in 2007 voor gezorgd dat allerlei zaken beter op orde zijn gekomen en het heeft de MEE Plus Groep daarnaast doen inzien hoe belangrijk het is om constant bezig te zijn met het op peil houden van kwaliteitsstandaarden. Toch blijft de kwaliteit van het echte contact het belangrijkste. Je kunt je boekhouding nog zo goed op orde hebben, waar het in ons werk om gaat, is het persoonlijke contact met de burger. Daar begint het, daar werken we mee en daar moet het goed blijven gaan. Die kwaliteit heet menselijke vaardigheid. Dat is iets wat je kunt leren, maar wat je vooral in je hebt. Medewerkers van de MEE Plus Groep worden hierop gescreend. De visie op de mens vanuit de MEE Plus Groep is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van iedereen. Het gaat om het kunnen maken van keuzes, om het kunnen deelnemen aan allerlei processen in de maatschappij, om het geven en krijgen van respect, om het ontwikkelen van vaardigheden en vooral om het aangaan van relaties met anderen. Het zijn de peilers waarop de kwaliteit van leven is gebouwd. Dat is waar de MEE Plus Groep voor staat en ondersteunt. Om dit te bewerkstelligen, hebben we in 2007 hard gewerkt aan het verder plaatsen van MEE medewerkers binnen diverse loketten, steunpunten en satellietplekken. Ook hebben we in 2007 een aantal keren de keuze gemaakt om de medewerker juist uit een loket of steunpunt terug te halen. Dat gebeurde omdat de kennis en kunde van de MEE consulent soms beter tot hun recht komen in de verdiepingsfase. Dit wil niet zeggen dat de investering in die loketten geen goede is geweest, want men weet MEE inmiddels te vinden, men kent de mogelijkheden van MEE en de lijnen tussen MEE en de loketten zijn korter geworden. Mede in het kader van de lokale zichtbaarheid is men in MEE Zuid-Holland Zuid ook gaan werken met contactpersonen voor de verschillende gemeenten. Zij zijn het aanspreekpunt voor medewerkers van Wmoloketten, verzorgen diverse presentaties in hun gemeenten en volgen de plaatselijke ontwikkelingen. Zo verwachten wij als MEE meer een gezicht te krijgen en kunnen we makkelijker en sneller inspelen op de actualiteiten. In 2007 had de MEE Plus Groep de volgende regiokantoren: MEE Brabant Noord Hoofdkantoor Waalwijk Regiokantoor Oosterhout De dienstverlen MEE Midden-Holland Alleen hoofdkantoor in Gouda MEE Zuid-Holland Zuid Regiokantoor Hendrik-Ido-Ambacht Regiokantoor Gorinchem Regiokantoor Spijkenisse

13 Wachtlijst verkorting Nederland heeft een reputatie hoog te houden, want binnen West-Europa heeft Nederland één van de best georganiseerde zorgstelsels. Toch bestaan er wachtlijsten. Dat rijmt niet met elkaar. Wachtlijsten worden in het bedrijfsleven levertijden genoemd. Op zorg neem je geen levertijden. Dat hoort niet. Ook binnen de MEE Plus Groep is wachttijd - of erger: een wachtlijst - niet gewenst. Door een steeds toenemende vraag met een steeds meer afnemend (financieel) aanbod wordt het echter gecompliceerd om snel te kunnen handelen. Dagelijks zijn medewerkers van MEE aan de slag om de wachtlijst aan de voordeur van de MEE-organisatie te laten slinken. Deze taak moet in de nabije toekomst een samenspel van MEE, haar partners en het zorgkantoor worden. Daarbij moet duidelijk worden wat het zorgkantoor aan financiële middelen ter beschikking stelt om de steeds maar toenemende vraag aan de voordeur te kunnen blijven beantwoorden. De MEE Plus Groep heeft zich de afgelopen twee jaar tot een slank bedrijf gesaneerd. Met een efficiënt cliëntproces aan de voordeur kunnen we vele vragen aan. Echter ook hier is het aanbod begrensd in relatie tot de middelen die ons ter beschikking staan. i Ter informatie Er zijn 25 MEE-organisaties en zo n 82 nevenorganisaties verspreid over het land. Sinds 1 januari 2004 heten zij MEE. De vereniging van MEE-organisaties is MEE Nederland. MEE Nederland behartigt de belangen van de regionale MEE organisaties en ondersteunt hen bij de beleidsontwikkeling en uitvoering. Daartoe houdt de vereniging een landelijk bureau in stand. Binnen de sector werken ca medewerkers (ongeveer fte). In 2004 ondersteunden de MEE-organisaties gezamenlijk zo n cliënten. In 2005 groeide het aantal cliënten naar In de eerste tien maanden van 2006 werden evenveel cliënten gehopen als in geheel Het macrobudget voor de sector bedraagt in 2006 ca. 162 miljoen euro (incl. ivh-middelen). ing Elke MEE-organisatie verzorgt zelf de woordvoering. De contactgegevens van de MEE- organisatie in uw regio vindt u op de desbetreffende website. Ga naar en kies Waar kan ik MEE vinden? Toets uw postcode in en u kunt doorklikken naar de website van de lokale MEE-organisatie. Op deze website vindt u de contactgegevens.

14 i Dienstenpakket De MEE Plusgroep biedt laagdrempelige ondersteuning aan iedereen met een beperking. Dichtbij: in de wijk of thuis. MEE biedt geen zorgvoorzieningen, maar wijst u op diverse manieren de weg naar diensten, voorzieningen en zorg en begeleidt u daarbij. MEE streeft altijd samenwerking na met organisaties en instellingen die voor u belangrijk kunnen zijn. MEE werkt ongebonden van deze organisaties en instellingen en is gericht op de cliënt. Hierdoor kan MEE zoveel mogelijk zorg op maat leveren. Sinds de oprichting van MEE in 2004 is gewerkt met dienstenkalenders. Hierin staan de diensten omschreven die MEE-organisaties op grond van de AWBZ moeten leveren: individuele diensten aan mensen met een beperking (van het verstrekken van informatie tot ondersteuning bij bezwaar en beroep) en collectieve diensten, zoals voorlichting geven aan groepen. Om te anticiperen op een mogelijke overgang van de AWBZ naar de WMO en op financiering op basis van aanbestedingen en offertes in een concurrerende markt, zijn in 2007 de mogelijkheden van MEE geformuleerd in producttermen. Op basis van de grote deskundigheid - zowel in de breedte als in de diepte - en van de ambities van de MEEdewerkers is er een divers aanbod ontwikkeld waarmee kansrijk op een nieuwe financieringssituatie kan worden ingespeeld. De dienstverlening van MEE betreft feitelijk alle negen prestatievelden van de WMO. Weliswaar nemen de activiteiten benoemd als prestatieveld 3: Informatie, advies en cliëntondersteuning een belangrijke plaats in, maar de dienstverlening van MEE gaat veel verder. Ze bestrijkt alle levensgebieden (van opvoeding tot arbeid), beïnvloedt het beleid van overheid en organisaties, stimuleert en organiseert samenwerking en ontwikkelt nieuwe activiteiten: alles gericht op het structureel verbeteren van de leefsituatie van mensen met een beperking. Bij MEE werken consulenten en andere deskundigen met veel specifieke kennis die voor mensen met een beperking van belang is. - De consulent brengt in beeld waar precies advies en hulp nodig is. - De consulent informeert over zaken die de cliënt zelf of samen met de consulent kanregelen. - De consulent denkt met mee over zaken die in de (nabije) toekomst op het pad van de cliënt kunnen komen. - De consulent wijst de weg naar andere organisaties. Hij of zij kent als geen ander de weg in de regio. MEE een organisatie in verandering MEE is de naam van de voormalige Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). Met de naam MEE wordt beter uitgedrukt wat de organisatie wil zijn: een laagdrempelige voorziening die ondersteuning biedt aan alle mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap, functiebeperking of chronische ziekte. Een plaats waar mensen terecht kunnen met vragen en verzoeken om advies of ondersteuning, zonder dan zij een indicatie nodig hebben en zonder lang te hoeven wachten. Somma - de koepel van MEE organisaties - heet nu MEE Nederland. MEE is een organisatie in verandering. De dienstverlening van MEE is uitgebreid naar alle mensen met een beperking. Naast mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap, kunnen ook mensen met een zintuiglijke handicap of autisme een beroep doen op MEE. De doelgroep is daarmee uitgebreid naar alle mensen die een beperking ervaren in hun leven. MEE wil tegemoetkomen aan de behoefte van mensen met een beperking aan een voorziening waar zij snel terechtkunnen met vragen en problemen. Een voorziening die hen de weg wijst in het woud van regels en procedures waar ze mee te maken hebben. de Die landelijke hen helpt redactie om de ondersteuning te Van verkrijgen die zij nodig hebben. Daartoe legt Start MEE zich here toe end. op dienstverlening < met een relatief korte duur. Voor de dienstverlening door MEE is geen indicatie vereist, de diensten zijn daardoor kosteloos voor de cliënt. Waar intensieve zorg of therapie nodig is verwijst MEE door naar een geschikte instantie, zorgt dat de benodigde hulp wordt geboden en begeleidt de cliënt indien gewenst bij zijn contacten met de zorgverlener. De cliënt beslist zelf of hij/zij gebruik maakt van de ondersteuning van een consulent. De consulent kan bij de cliënt thuis komen of naar een vestiging in de regio gaan. De naam MEE staat symbool voor de positie die de organisatie heeft gekozen, namelijk als laagdrempelig ondersteuner naast de cliënt. De naam drukt uit waar MEE voor staat: een ondersteuner naast de cliënt die meeleeft, meedenkt, meegaat en meedoet. 12 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

15 cliëntcijfers t/m 17 jaar 18 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal Totaal MPG MEE Brabant Noord MEE Midden-Holland MEE Zuid-Holland Zuid Eindtotaal Totaal 10000MPG MEE Brabant Noord MEE 5000 Midden-Holland MEE Zuid-Holland Zuid 0 MEE Zuid- Holland Zuid 65 jaar en ouder t/m 64 jaar t/m 17 jaar MEE PLUS groep MEE Midden- Holland MEE Brabant Noord Totaal aantal cliënten Aantal cliënten MEE Midden-Holland Aantal cliënten MEE Midden-Holland Aantal cliënten MEE Midden-Holland 0 t/m 17 jaar 18 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Eindtotaal Aantal Cliënten MEE Brabant Noord Mantelzorg- en 2000 vrijwilligersondersteuning Aantal cliënten MEE Zuid-Holland Zuid t/m 17 jaar 18 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Totaal 0 0 t/m 17 jaar 18 t/m 64 jaar 65 jaar en ouder Eindtotaal Mantelzorg- en vrijwilligersondersteuning Aantal cliënten MEE Zuid-Holland Zuid Eindtotaal Aantal Cliënten MEE Brabant Noord MEE Plus Groep Jaarverslag

16 De MEEdewerkers Start here end. < FTE s In het begrotingsjaar 2007 is de personele bezetting kwantitatief behoorlijk in de pas gebleven ten opzichte van de begroting. Het aantal fte s binnen de MEE Plus Groep is redelijk binnen de begroting (planning) gebleven. Op het totaal is ongeveer 1,9 fte teveel ingezet waarvan 1,3 in MEE Midden-Holland zit. De cijfers geven een gemiddelde bezetting over 2007 aan waarbij in de begroting reeds geanticipeerd is op een reductie van de overheadcapaciteit welke op 12 december 2006 door middel van aanzeggingen is ingezet. Naam organisatie MEE Plus 4,1 (planning 4,1%) MEE Zuid-Holland Zuid 100,2 (planning 100,66%) MEE Midden-Holland 36,3 (planning 35,83%) MEE Brabant Noord 57,4 (planning 56,87%) MEE Facet 20,8 (planning 20,96%) REVENTACARE 1,0 (planning 1,0%) Beter Nu 4,9 (planning 3,63%) Verzuim Het jaar 2007 was een turbulent jaar: een groot aantal medewerkers werd in dat jaar onder de werkingssfeer van het Sociaal Plan geplaatst. Ook voor de collega s, die deze nare mededeling bespaard is gebleven, was 2007 dientengevolge een onrustig jaar. Ondanks dit gegeven is over 2007 het verzuimpercentage slechts met 0,75% gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar Visie op verzuim In de aangepaste visie op verzuimbeheersing hebben we de nadruk gelegd op re-integratiemanagement. Niet meer het traditionele medicaliseren van een afwezigheid maar demedicaliseren. De leidinggevenden hebben hierin een nog nadrukkelijker rol.. Een medewerker meldt zich niet ziek, maar verzoekt zijn leidinggevende om verlof. De leidinggevende bepaalt vervolgens wat de verlofsoort zal zijn. Dit kan zijn: ziekteverlof (ziek = ziek, maar ziek is niet per definitie arbeidsongeschikt), zorgverlof, verlof met behoud van salaris, vakantieverlof. Ook zijn we gaan werken naar een integraal gezondheidsbeleid, waarin we nog meer preventieve aandacht moeten hebben voor verzuimbeheersing. Het gezondheidsbeleid zal een geïntegreerd geheel moeten vormen met alle relevante instrumenten op het terrein van sociaal beleid. Door op deze, bewuste, manier om te gaan met verzuim in verband met ziekte, is het verzuimpercentage binnen de MPG, ook tijdens roerige tijden, redelijk gebleven. 14 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

17 Centrale Ondernemingsraad Het verzuimpercentage binnen MEE Plus is verklaarbaar hoog in verband met een langdurige afwezigheid wegens ziekte van de bestuurder. Het hoge verzuimpercentage binnen Facet heeft veelal te maken met het gegeven van de ingrijpende inkrimping en het opheffen van vele functies binnen deze werkeenheid. Dit brengt doorgaans veel onrust met zich mee. VERZUIM: WERKDAGEN EN PERCENTAGES MEE PLUS 405 / 38,06% MEE ZHZ 1795 / 5,34% MEE MH 415 / 3,12% MEE BN 670 / 3,22% MEE FACET 599 / 11,60% BETERNU 15 / 1,21% Stuwmeer aan verlofuren Het stuwmeer aan verlofuren is in 2007 behoorlijk afgenomen (meer dan gehalveerd). Eind 2007 is men binnen de werk eenheid HRM begonnen met de voorbereidingen om de aanvraag en registratie van verlofuren te digitaliseren. Hiervoor gaat een ESS (Employee Self Service) module aangeschaft worden. De werkwijze zoals die tot dusver wordt gehanteerd is voor medewerkers en leidinggevenden niet gebruiksvriendelijk en laat veel gelegenheid voor misverstanden waardoor registratie niet altijd gelijkluidend is. Het ESS zal wel een duidelijke aanvraag en registratie van verlof als uitkomst bieden. Naam organisatie Uit Dienst In Dienst MEE Plus 0 (0,00%) 0 (0,00%) MEE Zuid-Holland Zuid 26 (15,38%) 21 (12,43%) MEE Midden-Holland 9 (16,7%) 14 (25,0%) MEE Brabant Noord 20 (22,99%) 11 (12,64%) MEE Facet 24 (43,64%) 2 (3,64%) Beter Nu 0 (0,00%) 3 (37,50%) Een roerig 2007 Het jaar 2007 kan worden gekwalificeerd als een zeer roerig jaar voor de MEE Plus Groep, ook voor de Centrale Ondernemingsraad. De Centrale Ondernemingsraad kijkt terug op een jaar waarin de medezeggenschap binnen de MEE Plus Groep niet altijd even duidelijk kon worden geprofileerd. Ook de verstandhouding tussen de Centrale Ondernemingsraad en de interim bestuurder was niet altijd even optimaal. Over de eerste maanden van 2007 valt weinig te melden. Er waren vacatures op het secretariële vlak binnen de COR en er was weinig continuïteit in de overlegmomenten met de toenmalige interim-bestuurder. Half juni kwam daar verandering in. Er werd een ambtelijk secretaris aangetrokken om het inhoudelijke deel van de medezeggenschap goed op orde te brengen. Daarnaast kwam er weer continuïteit in de overlegvergaderingen met de opvolgende interim-bestuurder. Op 26 juni 2007 is de Samenwerkingsovereenkomst tussen MEE Rotterdam-Rijnmond en de MEE Plus Groep door de Raden van Toezicht van de beide MEE-organisaties ondertekend. Deze overeenkomst was een onderzoeksopdracht. Om aan dit onderzoek leiding te geven, en tevens als bestuurder leiding te geven aan de MEE Plus Groep, werd Kees Kleingeld, directeur van MEE Rotterdam-Rijnmond, per 21 juni 2007 aangesteld als interim-bestuurder bij de MEE Plus Groep. Vlak voor de zomervakantieperiode stond de MEE Plus Groep voor een proces van mogelijk ingrijpende veranderingen, waaraan, in onderzoeksvorm, binnen een aantal maanden gestalte gegeven diende te worden. Ook de interim-bestuurder moest zich binnen die tijd kwijten van een opdracht in een organisatie die hij niet kende, en waarvan hij de medewerkers niet kende. Achteraf gezien kan worden vastgesteld dat dit geen gelukkige opdracht is geweest, zowel qua moment als qua omvang en duur was de opdracht voor zowel de organisatie als de interim-bestuurder buitengewoon moeilijk. De COR voorzag dat de MEE Plus Groep een zeer roerige periode tegemoet zou gaan. Omdat er in korte tijd verschillende bestuurders zijn geweest, die elk op eigen wijze invulling hebben gegeven aan hun taak, heeft dit er niet toe bijgedragen aan de stabiliteit van de MEE Plus Groep in Het zorgde ervoor dat het vertrouwen van medewerkers niet groot was. Blik op 2008 Het jaar 2008 zal een jaar worden waarin de veranderingen in de organisatie bestendigd moeten worden. Een jaar waarin de externe ontwikkelingen ook weer hun invloed hebben. In een zo snel en zo sterk veranderde organisatie is het bijzonder van belang dat de medezeggenschap goed functioneert en dienstbaar is voor de medewerkers. Daartoe is uiteraard ook goede feedback vanuit de lokale geledingen noodzakelijk, en dus ook van alle medewerkers van de MEE Plus Groep. Met elkaar bouwen we aan een sterke organisatie! Hans Pollema Voorzitter Centrale Ondernemingsraad Personeelsverloop Het verloop van personeel was in 2007, mede door de acties met betrekking tot het terugdringen van de overhead(kosten), groter dan in voorgaande jaren. In 2007 zijn 79 medewerkers uit dienst gegaan en hiervoor zijn er slechts 51 nieuwe medewerkers bijgekomen. Zoals ook al elders gemeld zit hier het grootste verlies bij MEE Facet (24 medewerkers uit dienst). Verder blijkt dat er nog steeds veel meer vrouwen (247) binnen de MEE Plus Groep werken dan mannen (43). De leeftijdsopbouw laat zien dat de organisatie op dat punt aardig in balans is (166 medewerkers in de leeftijd tot 45 jaar en 124 medewerkers in de leeftijd van 45 tot 65 jaar). Inzake het aantal dienstjaren van de medewerkers binnen de MEE Plus Groep is te zien dat veel medewerkers trouw zijn aan de organisatie (64 medewerkers hebben een dienstverband van meer dan 15 jaar). Ook zien we dat er veel nieuwe medewerkers zijn (173 medewerkers korter in dienst dan 5 jaar en 236 medewerkers korter in dienst dan 10 jaar). MEE Plus Groep Jaarverslag

18 De Organisatie Kop Organisatieprofiel en meerwaarde MEE Plus Groep De MEE Plus Groep is opgebouwd uit een bestuursstichting en afzonderlijke werkstichtingen. De gemeenschappelijke leiding berust bij de bestuursstichting, die verantwoordelijk is voor de werkstichtingen. De primaire organisatieonderdelen zijn in een kader van vrijheid in gebondenheid georganiseerd. Organogram MEE Plus Groep 2007 Hiermee behouden de organisatieonderdelen de eigen identiteit, vooral in de lokale en regionale omgeving. Het is hierdoor mogelijk de kernprocessen zoveel mogelijk in de lokale gemeenschap te verankeren en heel dicht bij de burger te blijven. Ten behoeve van elke werkstichting zijn de medezeggenschapsorganen georganiseerd en in gezamenlijkheid vertegenwoordigd in een Centrale Ondernemingsraad ten behoeve van de MEE Plus Groep. Het principe van de menselijke maat staat in al ons handelen voorop. De vragen en behoeften van mensen met een beperking zijn leidraad bij het ontwikkelen van de MEE Plus Groep tot een flexibele, gevarieerde organisatie, waarin het verbinden, ontwikkelen en delen van kennis een grondhouding is. In het jaar 2008 wordt er veel geïnvesteerd om de ontwikkeling van de MEE Plus Groep een verdere impuls te geven. We beogen hiermee een nog betere afstemming te krijgen tussen visie, strategie en doelstellingen en de vertaling daarvan naar concrete en voor de burger merkbare handelingen. 16 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

19 Financieel Jaarverslag MEE Plus Groep Jaarverslag

20 Financieel jaarverslag Jaarverslag (vervolg) 18 MEE Plus Groep Jaarverslag 2007

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord

Collegevoorstel. Zaaknummer: OWZCM13. Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Zaaknummer: OWZCM13 Onderwerp Samenwerkingsafspraken MEE Brabant Noord Collegevoorstel Inleiding Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ligt de verantwoordelijkheid voor en de regie rondom

Nadere informatie

Strategische zelfanalyse

Strategische zelfanalyse Strategische zelfanalyse Vol vertrouwen de WMO tegemoet Wat betekent de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning voor uw organisatie? Hoe houdt u goed rekening met de modernisering van de AWBZ?

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Algemene brochure. voor mensen met een beperking. MEE maakt meedoen mogelijk MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Algemene brochure voor mensen met een beperking MEE maakt meedoen mogelijk 1 Colofon Tekst en samenstelling Eenvoudig Communiceren Amsterdam Afd. Communicatie

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Convenant ondersteuning budgethouders

Convenant ondersteuning budgethouders Convenant ondersteuning budgethouders Partijen: De vereniging MEE Nederland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn directeur mr. drs. J.M. de Vries. De vereniging Per Saldo, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Algemene informatie MEE Friesland

Algemene informatie MEE Friesland Algemene informatie MEE Friesland Ondersteuning bij leven met een beperking Wie is MEE Friesland? MEE is een unieke organisatie waar mensen met een beperking en hun omgeving met vragen terecht kunnen

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg

MEE Zuidoost Brabant. Ondersteuning bij leven met een beperking. MEE helpt u op weg MEE Zuidoost Brabant Ondersteuning bij leven met een beperking MEE helpt u op weg We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Wie wijst ons de weg? Thuis, begeleid zelfstandig of groepswonen. Wat

Nadere informatie

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin

MEE. Ondersteuning bij leven met een beperking. Jeugd & Gezin MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Jeugd & Gezin We redden het niet met de opvoeding van ons kind. Is er iemand bij wie we terecht kunnen? Iemand die ons begrijpt? Ons kind heeft een beperking,

Nadere informatie

Regelgeving & Geldzaken

Regelgeving & Geldzaken MEE Ondersteuning bij leven met een beperking Regelgeving & Geldzaken Regelgeving & Geldzaken Hoe regel ik mijn geldzaken? Ik vind het moeilijk om overzicht te houden en wil geen schulden maken. Wie zorgt

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden?

Inrichten van een gemeentelijk Wmo-loket: waarmee moet u rekening houden? COLOFON Deze folder is een uitgave van de samenwerkende partners: de Vereniging Nederlandse Gemeenten, GGD Nederland, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, MEE Nederland, kiesbeter.nl en de Stichting

Nadere informatie

PARTICIPATIERAADHAARLEM

PARTICIPATIERAADHAARLEM Uitkomsten werkgroepen Netwerkbijeenkomst 19 februari 2014 De deelnemers aan de werkgroepen vertegenwoordigen met elkaar het brede sociale domein van Haarlem. Samen met de leden van de Participatieraad

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0

Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 1 Samenwerkingsovereenkomst Vrijwilligersraad Stichting Surplus 1.0 Preambule Vrijwillig medewerkers in zorg en welzijn verrichten onbetaald en vrijwillig werkzaamheden in georganiseerd verband. Zij doen

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan

Kunstgebouw Beleidsplan Kunstgebouw Beleidsplan 2017-2020 Kunstgebouw Broekmolenweg 20 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl Beleidsplan 2017-2020 ZICHTBAAR MAKEN WAT ER IS, STIMULEREN WAT ER KAN ZIJN Inleiding Kunstgebouw is expert

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W. 13.1064 d.d. 26-11-2013 Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE - gemeente Leiden Burgemeester en wethouders besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. In te stemmen met het aangaan van een

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in)

Profiel. Verandermanager beleid. 27 mei 2015. Opdrachtgever Ieder(in) Profiel Verandermanager beleid 27 mei 2015 Opdrachtgever Ieder(in) Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie www.leeuwendaal.nl

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant

Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant. Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Jaarverslag Cliëntenraad 2012 Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant Cliëntenraad Bureau Jeugdzorg Noord- Brabant cliëntenraad@jeugdzorg-nb.nl Eindhoven, maart 2013 Voorwoord Graag bieden wij u dit jaarverslag

Nadere informatie

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities

Ondernemersplan 3NE. 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn. 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities Ondernemersplan 3NE 3NE onderweg naar langer wonen in welvaart en welzijn 1. Wat wil 3NE betekenen a. Missie b. Visie c. Waarden en ambities 2. De wereld waarin 3NE werkt a. Ontwikkelingen in de samenleving

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem

Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem 2012 Meerjarenvisie 2011-2014 Gelijkwaardige en maatschappelijke participatie van mensen met een functiebeperking in Arnhem Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten September 2011 Aanleiding

Nadere informatie

De gekantelde Wmo-verordening

De gekantelde Wmo-verordening De gekantelde Wmo-verordening De VNG heeft een Wmo-modelverordening gepubliceerd. Gemeenten kunnen deze tekst gebruiken als voorbeeld om lokaal een eigen Wmo-verordening op te stellen. Voor belangenorganisaties

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier

Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Behoudens advies van de commissie B&W.nr. 10.0704, d.d. 29-6- 2010 BBnr. 10.051 Burgemeester en B&W-aanbiedingsformulier Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst MEE 2010-2012 Burgemeester en wethouders besluiten

Nadere informatie

Transitie jeugd MEE Groningen

Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Transitie jeugd MEE Groningen Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E mee@meegroningen.nl

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016

Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Beleidsplan 2013-2016 Kunstgebouw Broekmolenweg 16 2289 BE Rijswijk www.kunstgebouw.nl B e l e i d s p l a n 2 0 1 3-2 0 1 6 Z I C H T B A AR M AK E N W AT E R I S, S T I M U L E R E N W AT

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel

Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Concept; versie 20130121 Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Krimpen aan den IJssel 2013 Partijen, a. Gemeente Krimpen aan den IJssel, rechtsgeldig

Nadere informatie

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK

KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK KWALITEITSPROFIEL RVC WONEN VIER- LINGSBEEK ALGEMEEN Woningstichting Wonen Vierlingsbeek is een kleine woningcorporatie (ca. 500 vhe) met een sterke lokale binding. De stichting wordt bestuurd door een

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012

Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Jaarverslag Stichting Gehandicapten Platform 2012 Het Gehandicapten Platform Roermond Het Gehandicapten Platform Roermond is opgericht in 1993, kort voor het in werking treden van de Wet Voorzieningen

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

MEE op Weg. IJsseloevers

MEE op Weg. IJsseloevers IJsseloevers MEE op Weg Vanuit haar droom van een inclusieve samenleving en missie MEE maakt meedoen mogelijk heeft MEE IJsseloevers het initiatief genomen tot het project MEE op Weg. MEE op Weg Vanuit

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

de toegevoegde waarde

de toegevoegde waarde de toegevoegde waarde MEER DAN EEN DAK BOVEN JE HOOFD ONZE ERVARING LEERT DAT... Driehoek Vastgoed biedt u expertise op het gebied van huis vesting en vastgoedbeheer. Voor iedere organisatie is huisvesting

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR

BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN. Ondersteuning bij integratie. Syndion is een stichting... SECTOR SECTOR BEGELEIDING EN ONDERSTEUNING VAN KIND EN GEZIN Ondersteuning bij integratie Syndion is een stichting... Syndion is een stichting voor dienstverlening en ondersteuning aan mensen met een handicap.

Nadere informatie

Nieuwe koers brede school

Nieuwe koers brede school bijlage bij beleidsvoorstel Brede Talentontwikkeling in de Kindcentra 28 mei 2013 Nieuwe koers brede school (november 2012) 1. Waarom een nieuwe koers? De gemeente Enschede wil investeren in de jeugd.

Nadere informatie

Samen aan de IJssel Inleiding

Samen aan de IJssel Inleiding Samen aan de IJssel Samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel, kaders voor een intentieverklaring en voor een onderzoek. Inleiding De Nederlandse gemeenten bevinden

Nadere informatie

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN

WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN EEN NIEUW SOORT ONDERNEMERSCHAP RESULTAAT KOERS VISIE PERSOONLIJK LEIDERSCHAP MEERWAARDE & RENDEMENT WAARDEN BEWUST WAARDEN BEWUST ONDERNEMEN ANNO 2013 Waarden Bewust Ondernemen

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010

Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Raamwerk communicatiebeleid gemeente Heusden 2007-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Thema Profilering gemeente(-bestuur) 3. Thema Communicatie en samenwerking met inwoners 4. Thema Communicatief bewustzijn

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Samen verder In het sociale domein

Samen verder In het sociale domein Samenvatting Masterplan Samen verder In het sociale domein What if I fall? Oh,but my darling,what if you fly? (gedicht van Erin Hanson) Samen Verder is het programma om de doorontwikkeling van het sociale

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017

JAARVERSLAG 2016 WERKPLAN 2017 JAARVERSLAG 2016 EN WERKPLAN 2017 CLIЁNTENRAAD SYNTHESE Twan Christians (Oud lid / Voorzitter) Sander Brugmans (Interim-Voorzitter) Esther van der Wegen (Secretariële ondersteuning) VOORWOORD De cliëntenraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding

Jaarverslag 2013. Cliëntenraad BJZ Groningen 1. Inleiding Inleiding In 2013 kon Cliëntenraad van Bureau Jeugdzorg Groningen uitbouwen wat in het jaar daarvoor was gestart. De raad groeide van vijf naar acht leden. Met een scholingsdag werd een goede basis gelegd

Nadere informatie

Uitwerking scenario Belangenbehartiging

Uitwerking scenario Belangenbehartiging Uitwerking scenario Belangenbehartiging Korte omschrijving Belangenbehartiging voor mensen met een verstandelijke / cognitieve beperking gebeurt op 3 niveaus. 1. Individueel doorgaans wordt dit gedaan

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018

Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief. Strategisch beleidsplan 2015-2018 Datum: 7 november 2014 Auteur: Managementteam Status: Definitief Strategisch beleidsplan 2015-2018 Inhoud I Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 II Wie zijn wij... 4 Welzijn Nieuwe Stijl... 4 Gebiedsteams...

Nadere informatie

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam

Werkplan Stichting Brede Raad Rotterdam Werkplan 2017 Stichting Brede Raad Rotterdam Rotterdam 26 mei 2016 Werkplan 2017, definitief, onderdeel subsidieaanvraag 2017, Stichting Brede Raad Rotterdam 1. Inhoud 2. Inleiding... 2 Leeswijzer... 2

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Subsidierelatie MEE Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Afdelingshoofd: Welzijn Bremmers, P.H.M. Auteur: Bankers, J. Datum vergadering: 27 juni 2016 1. Aanleiding In het Sociaal Deelfonds

Nadere informatie

Strategisch kader. Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken. Cliënt. Diensten. Preventief. Innovatie. Medewerkers. Vrijwilligers. Cursussen.

Strategisch kader. Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken. Cliënt. Diensten. Preventief. Innovatie. Medewerkers. Vrijwilligers. Cursussen. Cliënt Diensten Medewerkers Vrijwilligers Innovatie Cursussen Samenwerken Projecten Preventief Strategisch kader Op weg naar 2020 Meedoen mogelijk maken Tel. 088-00 75 000 www.meewering.nl Op weg naar

Nadere informatie

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei

Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G. Putten, mei Sterk door samenwerking. J A A R V E R S L A G 2 0 1 2 Putten, mei 2013 1 VOORWOORD Hierbij treft u het jaarverslag aan van de Wmo-raad Putten over het jaar 2012. Het verslagjaar wordt ter kennisneming

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist

Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist Profielschets Raad van Commissarissen R.K. Woningbouwvereniging Zeist 1. Inleiding De RvC van de R.K. Woningbouwvereniging Zeist heeft drie taken: - toezicht houden op het bestuur en op de gang van zaken

Nadere informatie

Perspekt jaarplan 2014

Perspekt jaarplan 2014 Perspekt jaarplan 2014 Externe versie Inleiding Perspekt is een algemeen erkend en gerespecteerd kwaliteitsinstituut voor het terrein zorg in relatie tot wonen en welzijn. Perspekt wil toonaangevend zijn

Nadere informatie

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt:

?Hoe Zo! >> Werken bij de gemeente betekent je inzetten voor burgers en bedrijven. En daarbij geldt: Wabo effectief ?Hoe Zo! >> Het toepassen van de Wabo is meer dan alleen de IT-structuur aanpassen, de procedures herzien en/of de processen opnieuw beschrijven en herinrichten. Het zijn de medewerkers

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang

Profielschets. Raad van Toezicht Junis Kinderopvang Profielschets Raad van Toezicht Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Datum: februari 2015 Adviseur: drs. Lilian Vos Inleiding Junis Kinderopvang is een ambitieuze

Nadere informatie

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo

Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo. Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Transitie MEE Groningen AWBZ naar Wmo Januari 2014 Centraal kantoor Groningen Koeriersterweg 26a 9727 AC Groningen Postbus 1346 9701 BH Groningen T 050-527 45 00 E

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD

CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD CLIЁNTENRAAD SYNTHESE JAARVERSLAG 2015 EN WERKPLAN 2016 VOORWOORD De cliëntenraad van Synthese doet hierbij verslag van haar activiteiten in 2015 en geeft aan waar zij in 2016 aandacht aan wil besteden.

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015?

Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind. Wat verandert er in 2015? Ik krijg ondersteuning bij de opvoeding en zorg voor mijn kind Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u op eigen kracht of met hulp van familie, vrienden of buren uw leven prima organiseren. Maar soms

Nadere informatie

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid

Strategische Agenda Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische Agenda 2014 Autismenetwerk Zuid-Holland Zuid Strategische agenda Concept door stuurgroep 28 november - 22 december 2013 Voorgelegd aan bestuurders convenant 13 januari 2014 5 februari 2014

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties:

Stichting Vroeghulp Rotterdam. Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: Stichting Vroeghulp Rotterdam Stichting Vroeghulp Rotterdam is 21 augustus 1997 opgericht door onderstaande organisaties: - ASVZ. - MEE Rotterdam Rijnmond. - Pameijer. - Rijndam revalidatiecentrum. Later

Nadere informatie

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ

VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ VISIE OP DAGBESTEDING EN WERK DICHTERBIJ Visie Dichterbij: Dichterbij schept voorwaarden waardoor mensen met een verstandelijke beperking: - leven in een eigen netwerk temidden van anderen - een eigen

Nadere informatie

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008

Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Jaarverslag Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam Voorburg 2008 Vaststelling De Participatieraad Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst

Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Informele zorg in Eindhoven, nu en in de toekomst Netwerk Informele Zorg en Netwerk Mantelzorg Eindhoven Contact adres secretariaat: Mw. Marijke van der Zanden tel: 040-238 27 97 m.vd.zanden@eindhoven.nl

Nadere informatie

Missie, visie en werkwijze Participatieraad

Missie, visie en werkwijze Participatieraad Missie, visie en werkwijze Participatieraad Doel: Bepalen van missie en visie met het oog op het vaststellen van de werkwijze in een werkgroepenstructuur. Inleiding: In mei 2008 nam de Gemeenteraad van

Nadere informatie

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012

Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven. Jaarverslag 2012 Cliëntenraad van de Lumens Groep Eindhoven Jaarverslag 2012 Algemeen Inleiding De Lumens Groep is een klantgerichte organisatie waar rekening wordt gehouden met de eisen, behoeften en verwachtingen van

Nadere informatie