Jaarverslag Voorzitter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012 - Voorzitter"

Transcriptie

1

2 Jaarverslag Voorzitter Het verenigingsjaar 2012 is een stabiel jaar geweest. Het aantal tennis- en squashleden is licht gedaald, tegenover een grotere daling bij andere verenigingen in de regio. Financieel is het ook een goed jaar geweest; de prognoses kwamen overeen met de werkelijkheid. Het bestuur kent twee nieuwe leden, Wilma Lok voor het secretariaat en Martijn Min als commissaris tennis. Het bestuur heeft in 2012 acht keer vergaderd, en velen van het bestuur hebben diverse commissievergaderingen bijgewoond. Het bijwonen van commissievergaderingen is een positieve ontwikkeling. Er is regelmatig overleg met de pachter geweest en een maandelijkse rapportage van werkzaamheden. Activiteiten; de competitie kende een fors aantal inschrijvingen en derhalve veel teams. Onder leiding van de toernooicommissie waren er weer meerdere toernooien. De clubkampioenschappen kenmerkten zich naast goede organisatie door veel gezelligheid. De kleinere toernooien deden het ook erg goed! Het opentoernooi was dit jaar iets eerder dan voorheen en dit is goed bevallen. Het opentoernooi is goed verlopen met veel inschrijvingen. Het tennis van de spelers in de categorie 2, Nederlandse subtop, zorgde weer voor veel bekijks vanuit de regio. De gezelligheid tijdens dit evenement met zeer veel spelers van buitenaf was dan ook dik in orde. Voor de najaarscompetitie hadden zich wederom meer teams ingeschreven dan vorig jaar. Bij de jeugd waren er ook tal van activiteiten, waaronder de clubkampioenschappen, uiteraard de woensdagmiddag- en zondagcompetitie, en ook deelname aan het opentoernooi. Het miniveldje is in het voorjaar op ludieke wijze geopend. Ook moet genoemd worden de ontwikkeling van Tennis Kids door de tennisschool van Frank Harrak, waarbij er velen meedoen. Tennis Kids is voor kinderen jonger dan 6 jaar, om spelenderwijs balvaardigheid aan te leren. Bij de afdeling squash komt er eerdaags een nieuwe zithoek met eenzelfde uitstraling als de reeds bestaande. Competitie is bij de squash met name bij de heren stabiel gebleken, er is zelfs nog een team naar de eerste klasse gepromoveerd. Inzake Beheer zijn er geen grote projecten geweest, wel onderhoud uiteraard. M.b.t. groenonderhoud is er gekozen om voor regulier onderhoud gebruik te maken van de stichting de Ark. De verfraaiing van het clubhuis is inmiddels in volle gang. Het overgebleven deel van de door de ALV toegezegde plannen ter grootte van ,- euro wordt in 2013 uitgevoerd. De feestcommissie heeft het weliswaar rustig gehad, maar haar grote taak wacht in De jaarlijkse commissiedag, beter gezegd avond, was wederom een succes. De commissieleden werden door het bestuur bedankt voor hun inzet gedurende het jaar. De gekozen formule viel duidelijk in goede aarde. Financieel is de Sluipers een gezonde club, evenals vorig jaar. De contributies zijn op peil gebleven, een 2,5% inflatiecorrectie toegepast. De sponsorcommissie heeft gezorgd voor voldoende en goede sponsoring. Financieel staat de club er goed en evenwichtig voor. Prognose Dit jaar zal uiteraard in het teken van het lustrum staan. Na het grote lustrumfeest in maart 2013 worden er nog een 7-tal feestelijkheden rondom een aantal activiteiten gepland. Voor 2013 staan er een viertal projecten op stapel, te weten verlichting op baan 4 en 6 en groot onderhoud c.q. reparatie van tennisbaan 5, squasbaan3 een nieuwe houten vloer en renovatie van de squashplafonds. Financieel presenteren we een sluitende begroting. Voor wat betreft het ledenaantal van tennis verwachten we gelijk te blijven, bij de squash wellicht een lichte stijging. Het bestuur heeft opdracht gegeven tot de bouw van een nieuwe website. De website in de huidige vorm voldoet niet aan de wensen. Het Sluipertje zal in papieren vorm verdwijnen, nostalgisch gezien jammer, maar volledig begrijpelijk in de huidige tijd.

3 Voordeel van publicatie op de website is dat de informatie meer up to date is en de stroom hiervan meer continu is. De overzichtelijkheid en daardoor de leesbaarheid zal beduidend toenemen. Deelname aan clubkampioenschappen en voorjaars- en najaarscompetitie blijft steeds populairder worden. Dat vereist een nieuwe aanpak waarbij het bestuur in 2013 nieuwe criteria zal moeten formuleren i.v.m. de indeling hiervan. De aanmelding van jeugdleden lijkt ook nog steeds toe te nemen. Al met al belooft het weer een goed jaar te worden! Gejo Vermij Voorzitter Tennis- en Squashvereniging de Sluipers.

4 Jaarverslag secretaris Het bestuur is in 2012 achtmaal bijeen geweest, te weten: 6 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 9 juni, 17 september, 5 november en 17 december. Tijdens de bestuursvergaderingen werden de lopende zaken besproken van de diverse commissies. Tijdens de algemene ledenvergadering van 16 januari heeft Diana Verkleij afscheid genomen als secretaris. Wilma Lok is door de algemene ledenvergadering als secretaris gekozen. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn statutenwijzigingen aangenomen over de wijziging van vrijstelling entreegeld voor een periode van vijf jaar en het benoemen van een commissaris ICT/Media, waarmee het aantal bestuursleden op acht uitkomt. De statuten zijn inmiddels door de notaris verwerkt. Op het moment van schrijven heeft Milco Perdijk aangegeven als ICT-commissaris in het bestuur zitting te willen nemen. (zie verder onder het kopje jaarverslag ICT). Het bestuur heeft in het verslag jaar een belangrijke stap gemaakt met de ontwikkeling van de website. Bij de besluitvorming is goed gekeken naar de wensen en mogelijkheden. Het is de bedoeling dat op 1 maart 2013 de website in de lucht is. In het verslagjaar 2012 is de organisatie van het lustrumfeest als een rode draad een terugkerend item geweest. (Voor de overige activiteiten wordt verwezen naar het verslag van de voorzitter) Ledenadministratie Halverwege het verslagjaar is na vele jaren Ank Hogebrug gestopt met deze activiteit. Linda Ravesteijn heeft haar taken overgenomen. Sinds november heeft Linda ook de taken van de ledenadministratie Squash op zich genomen. Het aantal seniorleden bedraagt (31 oktober): 576 Het aantal juniorleden bedraagt (31 oktober): 170 Er zijn drie ereleden. Het aantal squashleden bedraagt (31 oktober): 170 De vereniging telt op de peildatum 1 november 2012 in totaal 919 leden.

5 Jaarverslag Beheer Het jaar 2012 stond voor de afdeling Beheer van de tennisclub vooral in het teken van onderhoud en beheer waarin weinig nieuwe projecten zijn uitgevoerd. Er is dit jaar wel informatie verzameld van nieuwe en noodzakelijke investeringen voor het jaar 2013 welke in de begroting van 2013 aan de orde komt. Samenstelling Commissie beheer De commissie bestond dit jaar uit de volgende personen: Ruud t Hoen (voorzitter), Bert Dikhooff, Wouter de Jong, Jos Tetteroo, Jan Koole, Jerry Tijssen en Piet Capelle als vaste commissieleden en Rob Zuidwijk en Jan van Houten als vaste-reserve-krachten. Voor het jaar 2013 worden hierin geen wijzigingen verwacht. Januari en februari In de ledenvergadering van januari wordt ingestemd met de begroting voor Er zijn geen grote klussen voorzien. Wel is met een budget van euro toestemming gegeven om het clubhuis te verfraaien in verband met het naderende lustrumjaar In februari is hiervoor een interieurcommissie gestart bestaande uit Henk van de Woord, Lucia Uiterwijk, Henk Natte, Floor van de Ven, Lucie Smeenk en Ferdinand Kroeze als voorzitter. In deze periode is groot groenonderhoud uitgevoerd en zijn een vijftal bomen verwijderd waarvan hinder werd ondervonden. Tevens is naast baan 7 de groenstrook opgeschoond en vervangen door een grasmat. In februari bleek dat de houten vloerdelen van squashbaan 3 gingen wijken. Hiervoor is een noodreparatie uitgevoerd in afwachting van een nieuwe vloer (gepland in de zomer van 2012). In februari is tot slot een inventarisatie gedaan van de staat van de buitenkozijnen en zijn offertes opgevraagd voor het benodigde onderhoud en herstel. Maart In de bestuursvergadering van maart zijn de principes besproken van de plannen van de interieurcommissie. Er is een nieuwe ontharder voor de afwasmachine in de keuken aangeschaft en het kozijnherstel is uitgevoerd door de firma Heemskerk. Eind maart worden de gravelbanen weer perfect voorbereid. Rommel, takken en groenafval van de banen, frezen met de nieuwe trekker, walsen en lijnen gelegd, windvangers opgehangen, etc. En dat alles in twee zaterdagen en een flink aantal doordeweekse dagen met de zogenaamde dagploeg! Deze maand is de tegelverharding naast de squashhal weer herstraat en uiteindelijk is op 29 maart het park geopend voor de leden. April De eerste week van april start de voorjaarscompetitie met prachtig weer. In de maand april worden diverse aanpassingen doorgevoerd door de firma Hogendoorn aan het waterleidingsysteem in verband met de legionellabestrijding. De dagploeg van de commissie verricht de nodige hand- en spandiensten om de banen op orde te houden. Mei en juni In deze maanden vinden er geen specifieke activiteiten plaats behoudens uiteraard het reguliere onderhoud. Vermeldenswaard is dat in juni de gesprekken plaats vinden met Stichting De Ark om het groenonderhoud voor onze vereniging uit te voeren. Zij doen dit ook bij de tennisvereniging Be Quick in Gouda, en naar tevredenheid.

6 De competitie is ten einde. Diverse zaken worden met de pachter geëvalueerd. Juli Op 4 juli is de groenploeg van De Ark voor het eerst op het park geweest voor het groenonderhoud. De eerste indruk is prima. De ploeg komt éénmaal per drie weken. In deze maand wordt de hal voorzien van een nieuw prikbord om de aanblik te verbeteren. De vakantie breekt aan. Op aangeven van de gemeente in het kader van brandveiligheid is een draaislot op de voordeur gemonteerd. Dit was de laatste aanpassing om het clubhuis qua veiligheid op orde te krijgen. In juli voert de beheercommissie benodigd schilderwerk uit aan de buitenkozijnen van het clubhuis. Augustus In augustus is er weer hard gewerkt op het park en in de groenvoorzieningen. Door de inzet van de groenploeg van De Ark zag het park er prima uit. De firma Carpe Hortus heeft dit seizoen tweemaal onkruidbestrijding uitgevoerd. Op 11 augustus is er weer de maandelijks terugkerende kluszaterdag waarin allerlei nuttig werk werd verricht. September In deze maand heeft Grolsch namens de pachter de leidingen en koppelingen (gedeeltelijk) vervangen en de meters vernieuwd. De aanleiding was klachten over de muffe smaak van het bier. Oktober Laatste maand van het gravelseizoen. Op 22 oktober vindt voor de laatste keer het groenonderhoud door De Ark plaats. November/december In november wordt gestart met het schilderwerk in de kantine en in december wordt de bar in een nieuw jasje gestoken. In deze maand wordt een nieuw rooster in de open haard geplaatst. De stankklachten zijn aanmerkelijk minder geworden. In november wordt met het nieuwe schoonmaakbedrijf Mivee geëvalueerd. Het contract wordt verlengd met één jaar. Begin november vindt de evaluatie plaats met De Ark. Besloten wordt het contract ook in 2013 te continueren en de onderhoudsfrequentie ter verhogen naar éénmaal per twee weken. Op 24 november is het opruimdag. Het park wordt weer winterklaar gemaakt door de beheercommissie. Omdat er vorig seizoen veel achterstallig opruimwerk is uitgevoerd, was het werk in enkele uren gereed! Tot slot Terugkijkend naar het afgelopen jaar mag gesteld worden dat er bijzonder veel beheerwerk is verzet door een enthousiaste groep. Hiervoor wil ik namens het bestuur buitengewoon bedanken: Ruud t Hoen, Wouter de Jong, Jan Koole, Jos Tetteroo, Piet Capelle, Rob Zuidwijk, Jan van Houten en Bert Dikhooff. Ferdinand Kroeze, commissaris Beheer

7 Jaarverslag Jeugdcommissie Commissieleden 2012 In 2012 bestond de jeugdcommissie uit de volgende leden: Claudia de Boer, Annette van der Heijden, Mirjam van de Woord, Anne-Marie Douma (voorzitter), Nancy van der Starre en Conny Wegman. Voor Annette was 2012 het eerste jaar, zij heeft Wilma Lok opgevolgd. Er zijn nog meer mutaties te verwachten binnen de jeugdcommissie want op 25 november 2012 is afscheid genomen van Anne-Marie Douma en Conny Wegman. De jeugdcommissie is naarstig op zoek naar vervanging en een nieuwe voorzitter. In de bestuursvergadering van 5 november 2012 is besloten om het jaar 2013 als een overgangsjaar te zien. De commissaris tennis vertegenwoordigt de jeugd in het algemeen bestuur totdat een nieuwe voorzitter is benoemd, een commissaris jeugd. Vanwege de contacten in de Technische Commissie is dit een goede tussen oplossing Vergaderingen 2012 In 2012 is de jeugdcommissie zevenmaal bijeen geweest en wel op: 31 januari, 12 maart, 9 mei, 15 juni tijdens de clubkampioenschappen, 3 september, 30 oktober en 25 november. Veel afstemming gebeurt via de mail dit is mogelijk vanwege de ervaring met het organiseren van de activiteiten. Daarnaast spelen de meeste leden zelf competitie zodat ook op deze dagen wordt bijgesproken. Activiteiten 2012 In 2012 heeft de jeugdcommissie de volgende activiteiten ondernomen. Officiële opening miniveld in combinatie met het Openingstoernooi op 31 maart 2012 door de Paashaas Op deze dag is ter gelegenheid van de opening van de minibaan een ballonnenwedstrijd gehouden. Van alle opgelaten ballonnen zijn 5 schriftelijke reacties ontvangen. Het verst was een ballon van De Sluipers in Echt, Zuid-Limburg. De eigenaresse van deze ballon is door de jeugdcommissie getrakteerd op een diner voor 2 in een restaurant van een hamburgerketen. Na de aftrap van het miniveldje begonnen de wedstrijden. Met maar liefst 35 deelnemers was het een ware drukte op het park en van het minibaantje is veel gebruik gemaakt. De kinderen kregen na afloop een zakje paaseitjes uitgedeeld door de Paashaas. Hal activiteit in de voorjaarsvakantie op 22 februari 2012 In de voorjaarsvakantie zijn veel kinderen op vakantie, toch konden dit jaar 16 kinderen lekker tennissen en oefenen olv de tennisleraar. Sponsorkleding Elke 2 jaar wordt een nieuwe kledinglijn voor de competitie spelende kinderen gekozen. Dit jaar is de kledinglijn van 2011 gehandhaafd, indien gewenst kon deze kleding worden bijbesteld. Van deze mogelijkheid hebben ongeveer 10 kinderen gebruik gemaakt. Volgend jaar wordt de mogelijkheid geboden om een nog nieuw te kiezen lijn clubkleding aan te schaffen via De Sluipers. De sponsors waren dit jaar; SportNed en Komplot. Tijdens het openingstoernooi kon de kleding worden opgehaald (en uiteraard worden betaald). De voorjaarscompetitie 2012 op woensdagmiddag en zondag Ter voorbereiding op de woensdagmiddag competitie zijn Annette vd Heiden en Nancy vd Starre naar een instructiemiddag van de KNLTB geweest op 14 maart 2012 waarin de regels mbt de voorjaarscompetitie zijn besproken gericht op de jongste jeugd. Het was een leerzame middag waarin het door de KNLTB geïntroduceerde thema TennisKids is uitgelegd. Dit is een nieuw programma voor kinderen in de leeftijd van 5, 6 en 7 jaar waarin op niveau wordt gespeeld met aangepaste ballen en banen; hier wordt met groene, rode en oranje ballen gespeeld afhankelijk van de leeftijd van het kind en zijn/haar niveau. Omdat de groep jongste jeugd bij De Sluipers groeiend is heeft de JC deze gelegenheid aangegrepen om zich goed te laten voorlichten.

8 Teams Dit voorjaar hebben 9 teams competitie gespeeld. Op de zondag waren 6 teams vertegenwoordigd en op de woensdagmiddag 3 teams. Oefenwedstrijd tegen TV de Woerd uit Waddinxveen Om de kinderen voor te bereiden op de competitie is op 28 maart 2012 een oefenmiddag georganiseerd in Waddinxveen tegen TV De Woerd. Het was een leuke en gezellige middag waarin de kinderen ervaring konden opdoen met het spelen in wedstrijdverband; 2 teams zijn hier naar toe geweest. Clubkampioenschappen Het thema was dit jaar de Olympische Spelen, de club was omgetoverd in Olympische sferen. Evenals vorig jaar zijn ook dit jaar de jeugdclubkampioenschappen samen met de senioren gehouden van 13 tot en met 23 juni Dit hele evenement verloopt digitaal, van inschrijvingen tot planning. De kinderen en ouders zijn inmiddels gewoon om de mail te checken met als resultaat dat dit jaar weinig misverstanden waren over de te spelen wedstrijden. De organisatie is goed op elkaar ingespeeld. Van snippers tot medailles, van indeling tot tafelbezetting. De jeugdcommissie maakt tijdens dit evenement gebruik van hulpouders. Er is constante tafelbezetting door 2 man/vrouw, 1 jeugdcommissielid aangevuld met een ouder. Dit werkt prettig omdat er soms geteld moet worden en opgetreden bij een wedstrijd of doorgepland moet worden. Het streven van de jeugdcommissie bij dit evenement is om de kinderen zoveel mogelijk wedstrijden te laten spelen: poules ipv sheets. De tweede woensdag in deze periode (20 juni 2012) is DE middag voor de jongste kinderen. Dit keer waren zo n 30 deelnemers voor het miniveld en rond de 15 kinderen speelden op ¾ veld. Zij spelen de finales op de echte finaledag van de jeugdclubkampioenschappen. Deze middag is natuurlijk weer in stijl afgesloten met de bingo. Jong en oud doen hier enthousiast aan mee. Herfstcompetitie Van 22 september tot en met 28 oktober 2012 vond de herfstcompetitie plaats onder grote belangstelling. Op zondag waren 6 teams van De Sluipers vertegenwoordigd en op de woensdagmiddag is het aantal team enorm vergroot: 6 teams. De afsluiting van de herfstcompetitie vond plaats op de laatste competitiedag waarop ook de kampioenen werden gehuldigd tijdens het Oktoberfest. Verder heeft plaatsgevonden op: 28 december 2012 After X-mas partij in de Hal 24 en 25 mei 2012 Reeuwijkse Schoolsportdagen (mede georganiseerd door de tennisleraren) 18 september 2012 Ouder-kindtoernooi Laatstgenoemd toernooi is zeer succesvol geweest met 32 koppels (opa s/oma s met kleinkind) Tot slot Kan worden vermeld dat de jeugdcommissie veelvuldig verslag heeft gedaan van haar activiteiten in de plaatselijke krant; ook de PR wordt niet vergeten.

9 Jaarverslag Toernooicommissie senioren Leden commissie: Anita Angevare; Ria Korver; Irene Kwinten; Leen Ravestein; Mark Smael; Wally van Stekelenburg; Lia Verkleij; Elly Verwaal; Henk van de Woord Activiteiten: 1. Openingstoernooi De weersomstandigheden waren goed, de banen lagen er weer prima bij en de organisatie was zoals gewoonlijk weer in goede handen van Lia en Ria. De deelname aan het openingstoernooi was ongeveer gelijk aan de deelname in Een aantal nieuwe leden probeerden de eerste contacten te leggen en de oud gedienden waren weer blij om de eerste ballen buiten te kunnen slaan. 2. Clubkampioenschappen Het thema van dit jaar was Olympische spelen. Naar aanleiding van dit thema zijn op de witte wand van het clubhuis de Olympische ringen opgehangen met in de gele ring een tennisbal. Verder zijn er podiums gemaakt met lauwerkransen om de kampioenen te eren. Met ruim 330 inschrijvingen en 280 te spelen wedstrijden was de deelname vergelijkbaar aan Ook in het hoogste niveau waren voldoende inschrijvingen om mooie spannende wedstrijden te kunnen zien. Ondanks de wisselende weersomstandigheden in de periode 16 juni tot 1 juli tijdens het toernooi hebben we niet hoeven ingrijpen door het spelen van verkorte wedstrijden. De commissie kijkt met tevredenheid terug op een succesvol toernooi met veel positieve reacties van de deelnemers en met een minimaal aantal klachten. De toernooiopzet was gewijzigd met het invoeren van een verliezerronde i.p.v. de ingewikkelde methode om na verlies in de openingsronde in een tussenronde weer terug te kunnen keren in het hoofdtoernooi. Een verliezerronde voorkomt dat een speler in één toernooi tweemaal tegen dezelfde speler kan komen te staan omdat na de eerste ronde winnaar en verliezers worden gesplitst. Het doorplannen van het toernooi is ook veel eenvoudiger omdat niet meer gewacht hoeft te worden op de afronding van de eerste ronde en de tussenronde voordat verder gespeeld kan worden. Een paar commissieleden stonden aanvankelijk wat huiverig tegenover dit voornemen, maar terugkijkend is dit besluit een succes gebleken. Op verzoek van het bestuur is dit jaar een volledig inzicht gevraagd in de financiën en dat leidde tot een beter inzicht in de werkelijke kosten van dit evenement. De inkomsten van de inschrijfgelden waren 1320,-. De totale kosten waren 2.820,-. De bijdrage uit de clubkas is derhalve 1.500,-. In de uitgaven zijn de volgende posten meegenomen: Aankleding clubhuis, consumpties terras en commissieleden, graveren medailles, bloemen, huur tennishal, ballen finale, vergunningen, diversen. 3. Slottoernooi Evenals voorgaande jaren is er afgezien van het organiseren van een slottoernooi vanwege de geringe belangstelling. In navolging van het grote succes van het sangriatoernooi wordt er nu een snerttoernooi georganiseerd door Dennis Hermenet en Rien Pfauth. De belangstelling voor deze nieuwe formule is onverwacht groot. Volgend seizoen wordt dit onderwerp opnieuw bezien. Henk van de Woord

10 Jaarverslag 2012 Voorjaarscompetitie senioren Aan de voorjaars en najaarscompetitie hebben in totaal (senioren en jeugd) 53 teams meegedaan, waarvan 12 kampioenen. Een goede prestatie. VJC 2012: Landelijk Zondag: Senioren: 6 teams: Sluipers 1, Heren 18+: captain: Casper Corver, kampioen en promotie naar de 2 de klasse. Sluipers 2, Gemengd 18+: captain Edwin Tetteroo, 2 de plaats met recht op promotie naar de 6 de klasse. Jeugd: 2 teams: geen kampioenen. District Rotterdam : Senioren zaterdag: 12 teams Sluipers 1, Gemengd 35+: captain Jerry Tijssen, kampioen en promotie naar de 1 ste klasse. Sluipers 2, Gemengd 35+: captain Minouw Perdijk, kampioen en promotie naar de 2 de klasse. Sluipers 1, heren 18+: captain Leon van Leeuwen, kampioen. Promotiewedstrijd voor een plaats in de Eredivisie helaas verloren. Sluipers 3, Heren 35+: captain John Kempeneers, kampioen en promotie naar de 2 de klasse. Sluipers 2, Heren 35+: captain Ad Hoogerbrug, kampioen en promotie naar de 2 de klasse. Senioren vrijdagavond: 2 teams Sluipers 1, Dames 30+: Captain Toekie van Apeldoorn, kampioen. Senioren Dames dinsdag: 3 teams, geen kampioenen. Jeugd zondag: 3 teams, geen kampioenen. Jeugd woensdagmiddag: 3 teams, geen kampioenen. NJC 2012, District Rotterdam Senioren zaterdag: 10 teams, geen kampioenen. Jeugd zondag: 6 teams Sluipers 1, Hoofdklasse meisjes t/m 17, kampioen Sluipers 2, Hoofdklasse meisjes t/m 17, kampioen Jeugd woensdag: 5 teams Sluipers 2, Gemengd t/m 13 jaar, kampioen

11 Jaarverslag Opentoernooi Ruim 500 partijen in een week binnen een straal van 5 kilometer. De Sluipers open 2012 stond dit jaar voor de tweede maal in het teken van een toernooi op basis van actuele rating. Deze nieuwe speelvorm moet er voor gaan zorgen dat de spelers minder WO gaan geven en dat het spel spannender gaat worden. De partijen kunnen dus ook langer worden aangezien men tegen dezelfde sterkte speelt. Volgens de KNLTB is dit de spelvorm van de toekomst, de deelnemers spelen tegen hun eigen sterkte met een bandbreedte van max 1,0. Men is nu aan het onderzoeken hoe de actuele rating voor de dubbels berekend kunnen worden. Ook dit jaar hebben we de onderdelen 2 t/m 8 gespeeld met goedkeuring van de KNLTB, hierdoor een andere aanpak met als doel een perfect toernooi neerzetten niet alleen dit jaar maar ook voor de komende jaren. En is dat gelukt? Ja dat is zeker gelukt en nu verder uitbouwen naar het lustrum van de Sluipers. Dit jaar viel de eerste week van het opentoernooi van de Sluipers en Ad Adstra in dezelfde week en daar was niet iedereen blij mee maar beide tournooien zaten helemaal vol en werden er in een week tijd binnen een straal van nog geen 5 kilometer 500 wedstrijden gespeeld wat een mega prestatie is. We kunnen dan ook stellen dat tennis erg hot is!. Als toernooileider had ik weer de taak om een team samen te stellen om het toernooi op de kaart te gaan zetten in de regio. De opsplitsing van de twee weken hebben we doorgezet binnen de Sluipers open. De otc leden bestaande uit Robert scheen als tournooileider voor beide weken en leider van de eerste week en Milko Perdijk als de leider van de tweede week en de overige personen Stefan de Jong, Frank Harrak en Cor Olivier. Nieuwe otc leden hebben we kunnen verwelkomen namelijk Ilja Harteveld, Henk van Dieten, Ria en Eva Korver. Saskia Berendsen heeft aangegeven te willen stoppen als lid van de OTC en wil per direct. Namens de OTC leden willen wij Saskia danken voor haar inzet tijdens het opentoernooi van Het prijzengeld van dit jaar hebben we voor de hogere onderdelen omgezet in Cash geld met een bedrag van 750 euro voor de winnaars in de HE2 en DE2 met een lijst van 12 personen anders een deel daarvan. Voor de overige winnaars hebben we een mooie bon van sport 2000 kunnen overhandigen. Voor de sponsoravond, in het laatste weekend, hebben we alle sponsoren van de Sluipers en de Sluipers Open 2012 uitgenodigd voor een tennis clinnic, daarna een 3 gangen diner in ons speciaal ingerichte clubhuis en na het dessert top tennis kijken op het park van de sluipers. Gezellige live muziek op het park waar in de wijde omgeving over gesproken is. Dit alles zorgde voor een geslaagde avond. Het top tennis speelt zich af in het onderdeel 2 waar de beste spelers van de regio zich in bevinden, Dit heeft voor veel bekijks gezorgd op ons park. De finale tussen Chris Berkouwer en Frank Clausing heeft voor veel bezoekers op het park gezorgd we hebben zelfs ballenjongens ingezet om het nog leuker te maken De hoofdsponsors C-1000 Jim Koster en Ron van Hoogendoorn Sanitair hebben met hun bijdrage weer voor een toptoernooi gezorgd. Daarnaast ook speciaal dank aan de overige nieuwe sponsors die ervoor hebben gezorgd dat we een mooi geldbedrag aan de spelers konden geven. Maar ook fris en Nieuw die op geheel eigen manier een bijdrage heeft geleverd aan de Sluipers open 2012 door voor ons een pagina op facebook te maken, ja u leest het goed ook wij gaan met de tijd mee. En Nico Hermenet die veel leuke filmpjes heef t gemaakt. Met dank aan de sponsors van de Sluipers Open 2012: Ron Hoogendoorn; Jim Koster C1000; Ping Properties Johan van der Blom; Basis Bedrijfshuisvesting; Arjan Breedveld; Zitten en liggen Dennis Hermenet; Tromp; Perdijk Assurantiën; CorEco; GreenLine; Verwaal en Partners; Henk Natte; Hans van der Starre en Martin Janssen; Hendrik Jan Vos; Nico Hermenet; Van Beynum. Robert Scheen

12 ..

13 Jaarverslag Squash 2012 Renovatie Er staat op de begroting van de beheercommissie een aantal zaken, dat in de toekomst nog verbeterd en of vervangen dient te worden: Plafonds welke van baan 2 en 3 al 32 jaar oud zijn( Baan 1 heeft zelfs nog geen plafond. ) dienen vervangen te worden. Dit staat op de begroting van Verlichting welke door goedwillende leden destijds is aangelegd, echter niet aan de huidige eisen en energieverbruik voldoen. Staat op de begroting van De vloer van baan 3 wordt op 10 en 11 december 2012 vervangen. Er komt een nieuwe zithoek bij baan 2 en 3. Schoonmaak Het nieuwe schoonmaakbedrijf heeft ervoor gezorgd dat de vloeren stofvrij en schoon zijn, zodat de vloeren voldoende stroefheid hebben. Competitie Team 1 heren; zelfde bezetting en nog steeds spelende in de eerste klasse. Team 2 heren; zelfde bezetting en zijn gepromoveerd naar de eerste klasse. Team dames wegens onderbezetting opgeheven. Afhangsysteem Wanneer er digitaal nog niet aan de voorwaarden van het squashspel kan worden voldaan, zal het huidige systeem gehandhaafd blijven en de hardware dient dan vervangen worden. Vrijwilligers en commissieleden Het is zeer lastig voor de squash om vrijwilligers en of extra commissieleden te krijgen. Hier wordt hard aan gewerkt. Ledenadministratie Ledenaantal bedraagt 175. De leden administratie voor de tennis en squash wordt nu door één persoon gedaan, te weten Linda Ravesteijn. Samenstelling Squashcommissie Aad Onneweer: Algemeen lid, Harry van Eijk: Secretaris en algemeen lid, Hans Kuijper: Squashcommissaris.

14 Jaarverslag Sponsorcommissie 2012 We zijn weer aan het einde van het jaar, dus tijd om de balans op te maken. Met een terugblik op het afgelopen jaar kunnen wij als SC (sponsorcommissie) zeggen dat het wederom een succesvol jaar is geweest. Alle sponsoren zijn ook dit jaar ondanks de moeilijke tijden trouw gebleven, waaruit blijkt dat er gelukkig nog mensen zijn die onze vereniging een warm hart toedragen. Dankzij hun steun hebben we weer diverse projecten kunnen realiseren en een mooi open toernooi kunnen neerzetten. Als blijk van waardering hebben wij samen met de OTC tijdens het opentoernooi een avond georganiseerd waarbij de sponsoren hebben kunnen netwerken, genieten van mooie tenniswedstrijden en dit alles onder het genot van een heerlijke maaltijd met de bijbehorende drankjes. Voor het nieuwe seizoen zijn we ook positief gestemd. Ondanks dat er nu wel enkele bedrijven zijn die ons de komende tijd om welke reden dan ook niet meer kunnen steunen, zien wij het als SC als een nieuwe uitdaging om ook deze plaatsen voor het komende seizoen weer gevuld te krijgen. Een aandachtspunt is nog wel de sponsoring van de Rabobank. Ook dit jaar halen we weer niet de doelstelling omdat er niet voldoende diensten worden afgenomen waar een vergoeding tegenover staat. Als SC willen we in het belang van de vereniging nogmaals vragen om zoveel mogelijk diensten af te nemen denk hierbij aan het openen van nieuwe rekeningen, verzekeringen, hypotheken, enz, enz. Het bedrag dat we hiermee kunnen binnen halen is 4500,00/jaar. Wij zijn van mening dat we met ons ledenbestand en een minimale inzet dit makkelijk moeten kunnen halen. Binnen de SC hebben enkele wijzigingen plaatsgevonden: Marieke Mennema en Jim Koster hebben helaas ons team verlaten. Wij danken Marieke en Jim nogmaals voor hun inzet en hopen ze nog regelmatig op het park tegen te komen. Waar mensen afscheid nemen komen ook plaatsen vrij, plaatsen die gelukkig ook weer worden ingevuld, in ons geval komt Ruud Verweij ons team versterken en hebben we voor het jaar 2013 weer nieuwe uitdagingen om er een succesvol jaar van te maken. Tot slot willen wij als SC iedereen bedanken voor de bijdragen van een mooi Jaarverslag Redactiecommissie 2012 In 2012 zijn wederom twee uitgaven van de SluipPers verschenen. De eerste uitgave in maart 2012 en de tweede zal in november 2012 aan de leden worden rondgestuurd. Deze frequentie is en wordt aangehouden totdat de ledenvergadering besluit dat de gehele informatievoorziening via de website en -nieuwsbrieven gaat lopen. Aangezien het uitgeven van een papieren verenigingsblad een aflopende zaak is, hebben we geen vernieuwingen of wezenlijke aanpassingen aan de SluipPers uitgevoerd. We gaan, zolang nodig is, voort op dezelfde weg als de afgelopen jaren. En voorlopig zijn er voldoende omslagen bij de drukker voorhanden. Eén wijziging: onze huisdrukker De Heij Van Norden gaat per 1 november 2012 op in de 'grafische totaalaanbieder' Twigt in Waddinxveen. Voor zover ons is medegedeeld zal de dienstverlening (druk en distributie) op dezelfde wijze blijven plaatsvinden. Floor van der Ven en Ciska Tijssen

15 Jaarverslag ICT 2012 In het jaar 2012 was de ICT-commissaris vacant. De lopende ICT-zaken zijn door Rien Fauth en Jan Kattee uitgevoerd. Het bestuur heeft in de vergadering van 21 mei uitvoerig stilgestaan bij de website en alle zaken aangaande ICT. Het streven is om per 1 maart 2013 de nieuwe website in de lucht te laten gaan. Op het moment van schrijven van het jaarverslag heeft Milco Perdijk aangegeven als commissaris ICT/Media in het bestuur zitting te willen nemen.

Jaarverslag RLT en SV De Sluipers te Reeuwijk

Jaarverslag RLT en SV De Sluipers te Reeuwijk Jaarverslag 2013 RLT en SV De Sluipers te Reeuwijk Jaarverslag 2013 Voorzitter Dit jaar 2013 was een bijzonder jaar in die zin dat de vereniging haar 50-jarig bestaan vierde. Op een aantal momenten is

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora.

Nieuwsbrief nr.8. SV Aurora Tennis  Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. Nieuwsbrief nr.8 SV Aurora Tennis Deze nieuwsbrief ontvangt iedereen die lid is van Tennisvereniging SV Aurora. De nieuwsbrief verschijnt als er nieuws is. VOOR IN JE AGENDA: Elke dinsdag v.a. 19.30 uur

Nadere informatie

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Concept Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering RLT en SV De Sluipers, gehouden op 21 januari 2012 Aanwezige leden: 36 leden, inclusief drie ereleden: B. Dikhooff, J.L. de Jong en J.W.A. Renssen

Nadere informatie

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen.

Het bestuur onderzoekt de opties om een nieuwe website te (laten) maken. De huidige website voldoet niet maar aan de eisen. DROPSHOT Mei 2015, Jaargang 6, Nummer 1 Teteringse Tennis Vereniging Opgericht 28 juli 1956 Paviljoen: Donkerstraat 44 4847 KJ Teteringen Tel.: 076 5812555 Bestuursmededelingen - Jaargang 11 nr. 1- Het

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014.

!Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. BESTE SCHAPEKOLKERS, Hierbij de tweede nieuwsbrief van het seizoen 2014. Wat kun je allemaal in deze nieuwsbrief lezen Nieuws van de Technische commissie Sponsorcommissie Jeugdcommissie mbt een jeugdtoernooi

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden.

Nico Valk had weer flink uitgepakt met zijn tombola en het lijkt wel of het elk jaar meer prijzen gaan worden. Van de voorzitter Inmiddels hebben wij de clubkampioenschappen achter de rug en wat was dat heerlijk met elke dag mooi weer!! Alleen op de finaledag iets minder maar het mocht de pret niet drukken met

Nadere informatie

Update werkgroepen ALV

Update werkgroepen ALV Nieuwsbrief 4 April 2017 In dit nummer: Update werkgroepen ALV Verslag Van Mun Advies Open toernooi 2017 Clubkampioenschappen TOZ van 10 juni t/m 17 jui 2017 Inschrijven voor de Najaarscompetitie 2017

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015.

In deze nieuwsbrief: Van het bestuur: Begin van het seizoen: Augustus 2015. Augustus 2015. In deze nieuwsbrief: Van het bestuur. Begin van het seizoen. Trainingstijden dit seizoen. Twee keer trainen. Gezocht: Website beheerder.!!!!! Kleding perikelen.(nieuwe pasavond op 2 en 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2015 nummer 1 Mededelingen van het Bestuur 6 Strippenkaart Het bestuur heeft besloten de 6 strippenkaart te introduceren, met name voor oud leden die nog een keer willen spelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED

Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Nieuwsbrief Juli 2016 Nummer 6 De Hoge Wick denkt na over LED Het bestuur van De Hoge Wick dat de laatste jaren druk bezig is de club groener en meer energieneutraal te maken, onderzoekt serieus de mogelijkheid

Nadere informatie

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015

ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 ALGEMEEN JAARVERSLAG 2015 TV De Delftse Hout Jaarverslag 2015 pag. 13 januari 2016 Jaarverslag Jeugdcommissie 2015 Het jaar begon met ons jaarlijks bezoek aan de Kidsday van het ABN AMRO Toernooi. Op

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen TC Volharding Meerssen 26 apr 2016 editie 11 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Het KNMI voorspelde het al eind 2015: Nederland krijgt mogelijk te maken met een nat voorjaar. Dat komt door El Niño, een

Nadere informatie

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016

TENNISVERENIGING TER AAR. Nieuwsflitsen April 2016 TENNISVERENIGING TER AAR Nieuwsflitsen April 2016 Van de voorzitter. Beste tennisvrienden, Het seizoen is weer op weg en er wordt weer volop getennist. Voorafgaand is er op baan 1, 2 & 3 groot onderhoud

Nadere informatie

2013/2014 RLT & SV DE SLUIPERS

2013/2014 RLT & SV DE SLUIPERS 2013/2014 RLT & SV DE SLUIPERS RLT & SV de Sluipers De Reeuwijkse Lawn Tennis en Squash Vereniging is opgericht op 19 december 1962 met als doel het beoefenen en bevorderen van racketsporten met tennis

Nadere informatie

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015

Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Informatieboekje T.V. Frankrijk Jeugd 2015 Voorwoord Hallo jeugdlid van T.V. Frankrijk, Leuk dat jij in 2015 gaat tennissen bij onze vereniging T.V. Frankrijk. Een vereniging die al lang bestaat en waar

Nadere informatie

Competitie Jeugd Najaar 2013

Competitie Jeugd Najaar 2013 Competitie Jeugd Najaar 2013 Aan alle jeugdleden van T.V. De Punt Zeewolde, mei 2013 Beste Jeugdspelers, Komend najaar 2013 zal onze vereniging meedoen met de jeugd najaarscompetitie van de KNLTB, in de

Nadere informatie

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..

Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen.. In deze nieuwsbrief Bouwcommissie 1 Resultaat Rabo Clubkas Campagne.2 Interne competitie 2015...2 Panta Rhei Open 2015..3 Kidstennis..4 High Tea...4 Wintertrainingen..5 Bouwcommissie Beste leden, Na onze

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014

De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 De Hoef Tennisvereniging Juni 2014 Zicht op bestuurszaken juni 2014 Nederland is in de ban van het WK voetbal. Het hele land kleurt oranje en dat geeft een gevoel van saamhorigheid. Ook het WK hockey had

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF IJSBAAN

NIEUWSBRIEF IJSBAAN NIEUWSBRIEF 01-2012 IJSBAAN Velen van u zullen er geweest zijn, of het gehoord hebben maar voor de genen die het niet weten, onze tennisbaan is 2 weken lang een IJsbaan geweest. Het was een groot succes

Nadere informatie

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014

De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 De Hoef Tennisvereniging Maart 2014 Zicht op bestuurszaken maart 2014 De lente is weer begonnen en we kunnen genieten van heerlijk voorjaarsweer. Voor veel tennissers reden genoeg om het racket weer uit

Nadere informatie

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015

Begroting 2013/2014 en prognose 2014/2015 Bijgaand doen wij u de begroting 2013/2014 toekomen inclusief de prognose 2014/2015 waarin de consequenties van de voorgestelde verbouwing van het clubhuis zijn verwerkt. Voorafgaand aan de presentatie

Nadere informatie

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015

Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Resultaten en analyse enquête Clubkampioenschappen (CK) januari- februari 2015 Respons De enquête is door 121 personen ingevuld. Als wij uitgaan van een bezetting van de toernooien door ongeveer 160 tot

Nadere informatie

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep

A-B-C. Tennisvereniging Nieuw-Vennep ABC. voor nieuwe leden. Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep A-B-C ABC voor nieuwe leden Tennisvereniging Nieuw-Vennep Van harte welkom bij Tennisvereniging Nieuw-Vennep In deze folder geven wij U zo veel mogelijk informatie over allerlei zaken waarmee U te maken

Nadere informatie

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017

Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 Inschrijfmogelijkheden ZUIDWEST Najaarscompetitie 2017 a. 8&9-competitie (2 dubbels) op donderdagavond NIEUW De laagste klasse is de tweede klasse. Deelname is alleen mogelijk voor spelers en speelsters

Nadere informatie

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden

ABC STV. Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden ABC STV Alle Belangrijke Clubweetjes van S.T.V. Speciaal voor de nieuwe leden Van harte welkom bij de Sassenheimse Tennis Vereniging. Door middel van dit abc tje maken we je alvast een beetje wegwijs binnen

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo

Nieuwsbrief ATV Luctor et Emergo Van de Ledenadministratie Leden We zijn halverwege het seizoen 2011 en de ledenadministratie heeft niet stilgezeten. Luctor et Emergo is qua leden gegroeid tot bijna 600. Inmiddels hebben daarvan een aantal

Nadere informatie

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester.

Bestuur. Het bestuur heeft de volgende samenstelling: Het dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en penningmeester. Welkom bij TV De Sprenk. Welkom door de voorzitter. Namens het bestuur heten wij je van harte welkom bij onze tennisvereniging. Wij vertrouwen erop dat dit voor je het begin is van een periode van sportieve

Nadere informatie

FINANCIËLE BEGROTING 2017

FINANCIËLE BEGROTING 2017 Algemeen In dit document wordt de begroting van TC De Rhijenhof (TCR) over het verslaggevingsjaar 2017 nader toegelicht. Het verslaggevingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. De begroting is gebaseerd

Nadere informatie

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld.

Toch overheerst positiviteit en wil ik alle vrijwilligers en commissies bedanken voor hun tomeloze inzet, al het werk en vaak ook geduld. Inleiding TV de Gouw is een vereniging waar zowel men op prestatief als op recreatief niveau kan tennissen, zomer en winter, overdag en s avonds, alle dagen in de week. Daarnaast bieden we een veilige

Nadere informatie

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark.

Draadloos Internet. Sinds kort is draadloos breedband internet beschikbaar in en om de kantine van het tennispark. Agenda: zie website Draadloos Internet 1 Waar zijn ze gebleven 1 Groene Club actie 2 Pompdagen 3 Opknappen park 3-4 Oproep najaarscompetitie 4 Speciale ledenpas 5 BBQ 5 Jeugdtoernooien 6-7 Draadloos Internet

Nadere informatie

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen

Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015. Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen Beleidsplan Technische Commissie ULTV Rhijnauwen 2012-2015 Technisch Beleidsplan ULTV Rhijnauwen 1 Inhoudsopgave 1. Visie... 3 2. Organisatie... 4 3. Begroting TC 2012... 5 4. Verantwoordelijkheden...

Nadere informatie

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden)

T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) T.V. MILAND huishoudelijk reglement (richtlijnen en weetjes voor alle leden) Afhangen: Leden die aan hun contributie voor dat jaar hebben voldaan, krijgen een KNLTBpasje. Dit pasje moet te alle tijde worden

Nadere informatie

Verslag van de jeugdcommissie 2014 De jeugdcommissie is in 2014 gestart met Simone Stolte, Yannick van t Leven en Suzanne Punt. Tijdens het seizoen is ook Mieke Stolte lid geworden van de jeugdcommissie

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag

Financieel Jaarverslag Financieel Jaarverslag seizoen 2013-2014 Balans Leusder Badminton Combinatie per 31.07.2014 (Bedragen x 1,--) Seizoen Seizoen Activa 2012-2013 2013-2014 Voorraden Voorraad shuttles 815 777 Voorraad clubkleding

Nadere informatie

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub

Best, 18 juli 2014. Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Programma 50-jarig jubileum Thema: LTVB Wereldclub Het programma voor het 50-jarig jubileum werd niet alleen beperkt tot een jubileum weekend. De jubileum

Nadere informatie

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel!

Nieuwsbrief 18. w oord van de v o o r z itter. maar ook iets waar wij beiden erg trots op zijn. Hartelijk dank voor deze eretitel! Nieuwsbrief 18 Beste leden, www.bcscarabee.nl w oord van de v o o r z itter In de laatste nieuwsbrief van dit seizoen een tevreden voorzitter. We kunnen terug kijken op een mooi jubileumjaar, waarin we

Nadere informatie

Interne vrijdagavond-competitie

Interne vrijdagavond-competitie Interne vrijdagavond-competitie Op 23 september begint TVN s gezellige interne vrijdagavond- competitie. Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen!! Geef je op met of zonder partner! Je speelt één dubbelpartij

Nadere informatie

Informatieboekje van TC Noordwijk

Informatieboekje van TC Noordwijk Informatieboekje van TC Noordwijk In dit boekje: 1.Tennis Club (TC) Noordwijk... 4 2. Het bestuur en commissies... 4 2.1 Bestuur... 4 2.2 Commissies en aanspreekpunten... 4 3. Clubhuis... 5 4. Contributie...

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015

Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 Nieuwsbrief 1 - Januari 2015 In dit nummer: Algemene Leden Vergadering, maandag 26 januari 2015 TOZ van Mun Advies Open Dubbeltoernooi Nieuwe trainingscyclus voorjaar 2015! Tennis Op Proef voor jeugd bij

Nadere informatie

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter

Verslag : Bestuur Margriet. Punt Onderwerp Toelichting actie 1 Opening Opening 19.40 door voorzitter Verslag : Bestuur Margriet Datum bijeenkomst: 19 april 2011 notulist: Jan Vos Aanvang: 19.30. bestuurskamer Margriet Aanwezig: Afwezig: Piet de Jongh, Jan Vos Ellen vd Bosch Marc v Luijk Cor Hoeks Jo van

Nadere informatie

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie)

AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) AANMELDING VOORJAARSCOMPETITIE 2018 (regio en landelijke competitie) Inschrijving sluit op 27 november 2017 In het voorjaar van 2018 is er weer een nieuwe competitie. Komend voorjaar zullen er weer enkele

Nadere informatie

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi

Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Nieuwsbrief 11 - December 2014 In dit nummer: Verslag Vivenics open jeugdtoernooi Verslag Herhalingsavond Reanimatie/AED Aanpassing beveiliging Pieten bij TOZ Roken bij TOZ? Roken bij de ingang? Belangrijke

Nadere informatie

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres:

FEBRUARI Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: FEBRUARI 2013 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Beste mensen, Wat is het jammer dat badminton

Nadere informatie

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016

JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 JAARGANG 23 NR 1 VOORJAAR 2016 Beste tennisliefhebbers, Hierbij ontvangen jullie de eerste digitale versie van ons clubblad SMASH. Het zal even wennen zijn,maar de tijden veranderen en zo ook de SMASH.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017

INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017 INFORMATIE OVER DE NAJAARSCOMPETITIE 2017 SENIOREN + JUNIOREN + AANMELDING NAJAARSCOMPETITIE 2017 AANMELDING KNLTB NAJAARSCOMPETITIE 2017 Beste leden van tennisvereniging Juliana, Competitie spelen is

Nadere informatie

Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014

Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014 Jaarverslag activiteiten TCN 1 oktober 2013-30 september 2014 Oktober Veel leden hadden zich weer opgegeven voor de herfstcompetitie. De competitie is onder redelijk goed weer gespeeld, met af en toe een

Nadere informatie

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010

Plan Van Aanpak. Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Plan Van Aanpak Bestuur MHC Epe 2009-2011 4 februari 2010 Hoe ziet het nieuwe bestuur er uit Organogram MHC Epe Bestuur AB AB AB AB AB AB Voorzitter Frank Bieze Vice voorzitter Rob Schuyt Penningmeester

Nadere informatie

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen.

Nieuwsflitsen. TC Volharding Meerssen. TC Volharding Meerssen 7 mrt 2016 editie 10 www.tcvolharding.nl Nieuwsflitsen Tijdens de ALV van 23 jan 2016, ben ik gekozen tot voorzitter van onze mooie tennisvereniging. Mijn naam is Richard van Helvert,

Nadere informatie

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours

Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours Jaarverslag handbal Valken Alpha Tours 2015-2016 We kunnen terug kijken op een zeer enerverend seizoen, met verschillende activiteiten en mooie resultaten. Dit zowel sportief gezien, maar zeker als club.

Nadere informatie

Brochure: activiteiten informatie OGTB.

Brochure: activiteiten informatie OGTB. Brochure: activiteiten informatie OGTB. Inleiding Voor u ligt informatie van de activiteiten van OGTB. Deze informatie is voor het eerst uitgegeven in 2006, ook wel bekend geworden onder de naam: het groene

Nadere informatie

Jaarverslag badminton seizoen

Jaarverslag badminton seizoen Jaarverslag badminton seizoen 2016-2017 BESTUUR Dit seizoen bestond het bestuur uit de volgende leden: Henk Zonnenberg : voorzitter Patrick de Jong : secretaris Frans Verschuren : penningmeester / ledenadministratie

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015

Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Nieuwsbrief nummer 4 December 2015 Beste tennisvrienden, sponsors en adverteerders, Het tennisseizoen van 2105 zit er weer op. Het bestuur wenst iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors...

Inhoudsopgave. Algemene informatie... 3. Activiteiten... 6. Gebruik van de banen... 10. Lidmaatschap en contributie... 11. Sponsors... Tennisvereniging Puttershoek Park: Sportlaan 9, Maasdam Tel: 078-6763205 Postadres: Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek E-mail: info@tvputtershoek.nl Website: www.tvputtershoek.nl Inhoudsopgave Algemene

Nadere informatie

World Tour en competitie informatie 2014

World Tour en competitie informatie 2014 World Tour en competitie informatie 2014 Vanaf 1 september 2013 is er veel veranderd in tennislandschap: het eerste deel van de Tenniskids World Tour is succesvol van start gegaan. Van 1 t/m 15 januari

Nadere informatie

Beleidsvisie BCNieuwerkerk

Beleidsvisie BCNieuwerkerk Beleidsvisie BCNieuwerkerk 2017-2022 Missie Visie Beleid BCN 2017.Docx 17-04-2017 1/8 Doel... 3 Leeswijzer... 3 Missie... 3 Visie... 4 Beleid... 5 1. Bestendig:... 5 a. Financieel gezond en betaalbaar...

Nadere informatie

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013

Enquête TZB Clubkampioenschappen 2013. Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 2013 Enquête Rapportage Evaluatie TZB Clubkampioenschappen 1 Colofon Uitgave: Tennisvereniging Zuid-Berghuizen Activiteitencommissie, Toernooicommissie & Jeugdcommissie Schapendijk 35 7574 PG ldenzaal E-mail:

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014

Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 Jaarverslag Tennis Technnische Commissie 2014 De Tennis Technische Commissie bestond in 2014 uit: Anita en Tom Slootman en Heidi Castricum. De commissie kwam eens per 3 maanden bijeen. Januari December

Nadere informatie

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe!

Ik wens iedereen een mooi zomerseizoen met veel tennis toe! Van de voorzitter Zondag 21 juni, 2015 Beste tennisvrienden, Onze club bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! Nog aan het bijkomen van het Midzomeravondtoernooi, sta ik alweer op baan 4 te tennissen met

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar

T.V. de Eemslag. Jaarrapport. Meer slagkracht met de Eemslag 40 jaar T.V. de Eemslag 2014 Jaarrapport Het verslagjaar 2014 is met een positief resultaat van 31.809, - afgesloten. (2013: 24.968, -) Wanneer wij dit vergelijken met 2013 hebben zo wel de opbrengsten als de

Nadere informatie

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.

NOVEMBER 2012. Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen. NOVEMBER 2012 Deze nieuwsbrief is een uitgave van BC Vijfsluizen te Vlaardingen. Redactieadres: bc-vijfsluizen@kpnmail.nl www.bcvijfsluizen.nl VAN DE BESTUURSTAFEL Op maandag 5 november j.l. vond onze

Nadere informatie

Inhoud Aan de leden Van het bestuur

Inhoud Aan de leden Van het bestuur Inhoud Aan de leden Van het bestuur Jaargang 9 Nummer 2 AAN ONZE LEDEN.. Beste vrienden van GSM, Woord vanuit het Bestuur TV GSM sponsoren Wij willen jullie graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Waterpolo

Jaarverslag 2016 Waterpolo Jaarverslag 2016 Waterpolo Samenstelling van Kader Waterpoloafdeling 2016 - Stefan Doets Voorzitter TC waterpolo - Tom Possel Assistent voorzitter - Arnold Witteveen Trainer/Coach - Danny van Zoen Trainer/Coach

Nadere informatie

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond)

Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) Activiteiten OGTB (Oost Groninger Tennis Bond) De OGTB organiseert een breed scala aan activiteiten voor jong en oud. Uit deze brochure blijkt dat de aandacht van de OGTB zowel naar de jeugd als naar de

Nadere informatie

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland

Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Informatieboekje 2017 voor de jeugdleden van TV Oud-Beijerland Inhoud Algemeen... 4 Contactadressen en telefoonnummer... 4 Jeugdcommissie... 5 Maak kennis met tennis... 6 Vervolg maak kennis met tennis...

Nadere informatie

Nieuwsbrief ODIN april 2015

Nieuwsbrief ODIN april 2015 Nieuwsbrief ODIN april 2015 Beste allen, De 1 ste 3 maanden van 2015 zitten er al weer op. En wat is er allemaal gebeurd in deze periode op ODIN. Januari: Het nieuwe jaar zijn we gestart met een gezellige

Nadere informatie

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren

Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Nieuwsbrief 4 - April 2015 In dit nummer: Clubkampioenschappen TOZ Jeugd en Senioren Commissieleden gezocht! Veranderingen rondom training Baanbezetting Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) Verslag

Nadere informatie

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen.

De buffer van de vereniging is voldoende om een dergelijk verlies alsmede eventuele tegenvallers in de begroting te kunnen dragen. Algemeen Dit document bevat de uitgangspunten van de begroting voor 2016. Zoals in het Financieel Verslag 2015 is aanbevolen, is in deze begroting een aanzienlijk deel van het positieve resultaat van 2015

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL

ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL ACTIVITEITENPLAN TENNISCLUB MAASNIEL 2017 ALGEMEEN BESTUUR ALV 30 JANUARI 2017 Inhoud Algemeen Beleid Commissies... 2 1 Toernooi & Competitie Commissie (TCC)... 3 1.1 Competities... 3 1.2 RegioBank Toernooi...

Nadere informatie

Week 2016 Activiteiten op het park Feestdagen & Schoolvakantie 0 vrijdag 1 januari 2016 Closed! Nieuwjaarsdag 0 zaterdag 2 januari 2016 1 zondag 3

Week 2016 Activiteiten op het park Feestdagen & Schoolvakantie 0 vrijdag 1 januari 2016 Closed! Nieuwjaarsdag 0 zaterdag 2 januari 2016 1 zondag 3 Week 2016 Activiteiten op het park Feestdagen & Schoolvakantie 0 vrijdag 1 januari 2016 Closed! Nieuwjaarsdag 0 zaterdag 2 januari 2016 1 zondag 3 januari 2016 1 maandag 4 januari 2016 1 dinsdag 5 januari

Nadere informatie

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30

Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 Nieuwsbrief Volant 90, nummer 30 TEAM 1 en TEAM 3 kampioen Zie standen en foto s verder op in deze nieuwsbrief Activiteitenkalender 2 e deel van het seizoen 2013-2014 Als bijlage bij deze nieuwsbrief vind

Nadere informatie

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1

Golfvereniging De Drentsche. Jaarrekening April Pagina 1 Golfvereniging De Drentsche Jaarrekening 2014 April 2015 Pagina 1 Voorwoord Hierbij treft u het jaarverslag aan over 2014 van Golfvereniging De Drentsche dit ter goedkeuring en vaststelling in de Algemene

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement

Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement Voorgestelde wijzigingen huishoudelijk reglement 1 TOT WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Algemene overwegingen voor deze wijziging zijn dat enkele artikelen uit het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS?

TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? TENNISKIDS WAT IS TENNISKIDS? Tenniskids is hét KNLTB tennisprogramma voor kinderen t/m 12 jaar. Op een uitdagende manier leren kinderen de sport te spelen en versterken ze hun fysieke en sociale vaardigheden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015

Nieuwsbrief januari. Algemene Ledenvergadering op maandag 26 januari 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief januari Nieuwjaarstoernooi zaterdag 17 januari De Recom organiseert op deze dag voor Sla Raak'ers het openingstoernooi voor het tennisjaar 2015. We maken er

Nadere informatie

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers,

LTVL NIEUWS januari Jaargang 6 Nummer 1. Beste LTVL-ers, Beste LTVL-ers, Alweer de eerste nieuwtjes voor het tennisseizoen 2014 in de vorm van deze nieuwsbrief. De redactiecommissie gaat weer proberen jullie zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Maar

Nadere informatie

Een goede sfeer bind en verbind onze leden

Een goede sfeer bind en verbind onze leden Projectplan Tennisvereniging Mijdrecht Een goede sfeer bind en verbind onze leden Opdrachtgever(s): Het bestuur van Tennisvereniging Mijdrecht Auteur(s): Rosemarie Groot (voorzitter sponsorcommissie) Datum:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016

In dit nummer: Nieuwsbrief TC Groot Driene. Van de voorzitter. Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Nieuwsbrief TC Groot Driene Jaargang 2016 Nummer 1 januari Van de voorzitter Beste medetennissers, Nieuwjaarstoespraak voorzitter 2016 Terugblik: Tijdens de ALV is al veel ter sprake gekomen over het afgelopen

Nadere informatie

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door:

Op onze website www.eerstewittien.nl kun je ongeveer alle informatie vinden die je nodig bent. We lopen deze site even kort door: Welkom bij tennisclub t Eerste Wittien: Je hebt er voor gekozen om een leuke sport te gaan beoefenen nl. de tennissport. Bij tennisclub t Eerste Wittien te Genemuiden, opgericht 10 februari 1976, kan dat

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2015

Nieuwsbrief juni 2015 View this email in your browser Nieuwsbrief juni 2015 Voorjaarscompetitie afgesloten met een barbecue Hier een foto-impressie van de barbecue en klik hier voor de definitieve eindstand van de Voorjaarscompetitie

Nadere informatie

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1

T.C. Skinlo. Algemene Leden Vergadering 1 maart Opening 1 T.C. Skinlo Algemene Leden Vergadering 1 maart 2016 Opening 1 Agenda 1. Opening en mededelingen 2. Ingekomen stukken 3. Goedkeuring notulen ALV 12 november 2015 4. Jaarverslagen bestuursleden 5. Goedkeuring

Nadere informatie

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen:

Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Verslag secretariaat Haaften Kwiek seizoen 2014-2015 Het bestuur bestond bij aanvang van het seizoen uit de volgende personen: Vacature Jan Poppelier Angela de Best Alie van der Moore John van der Meer

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar

Als u zich beschikbaar wilt stellen voor een bestuursfunctie kunt u dit mailen naar Beste leden, Het bestuur van de LTV Almere nodigt u hierbij uit om op maandag 28 november a.s. aanwezig te zijn op de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 20.00 uur. Agenda 1. Opening en mededelingen 2.

Nadere informatie

WE GAAN WEER TENNISSEN!

WE GAAN WEER TENNISSEN! Nieuwsbrief TVL 2e jaargang nummer EVEN NOTEREN: Zaterdag 24 en zondag 25 maart a.s. van 13.00 tot 17.00 u.: LEDENPASJES HALEN Zondag 25 maart van 13.00 tot 17.00 u.: OPENINGSINSTUIF Start voorjaarscompetitie:

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 V.L.T.V.

Jaarrekening 2014 V.L.T.V. Vinkeveen, 28 januari 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3. Hoofdstukken: 1. Balans per 31 december 2014 4. 2. Winst- en verliesrekening over 2014 5. 3. Toelichting 5. 3.1 Algemene toelichting 5. 3.2 Toelichting

Nadere informatie

Uitkomsten Enquête jeugd

Uitkomsten Enquête jeugd Uitkomsten Enquête jeugd 3 oktober 205 26 Totale aantal deelnemers 6 tenniskidsleeftijd 2 jaar en jonger 0 oudere jeugd 3 jaar en ouder Q2: Hoe lang ben je al lid? Beantwoord: 6 Overgeslagen: 0 4 Tenniskids

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden

Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag.? stemgerechtigde leden Verslag Algemene Ledenvergadering Bowlingvereniging Wijndaelerduin Gehouden op woensdag 27 mei 2015 te Den Haag Aanwezig: Afwezig met kennisgeving: Afwezig bestuur: Notulen opgemaakt door: 50 stemgerechtigde

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van de Secretaris 3 Van de Technische Commissie - Clubkampioenschappen dubbels 2009 4 - Competitie eten 2009 6 - Racket

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Bestuur/Organisatie

JAARVERSLAG 2009. Bestuur/Organisatie JAARVERSLAG 2009 Bestuur/Organisatie Van januari 2009 t/m mei 2009 zijn er onder het oude bestuur 3 ALV s gehouden op respectievelijk 25 januari, 2 april en 12 mei. Op de ALV van 2 april 2009 is het voltallige

Nadere informatie

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2

Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging. Nummer 2 Cluborgaan van de Haagse Tennisvereniging Nummer 2 Inhoud: pagina Van de Voorzitter 2 Van het Bestuur 3 Van de dinsdag-indeelavond Joop 3 Van de Technische Commissie 4 - Clubkampioenschappen dubbel/mixed

Nadere informatie

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen.

Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Tennisvereniging Manger Cats Een club waar je bij wilt horen. Manger Cats is een bloeiende tennisvereniging met een sterk familiekarakter. Bij ons staat het prestatieve maar ook het recreatieve tennis

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer Maart 2015

Nieuwsbrief nummer Maart 2015 Nieuwsbrief nummer Maart 2015 Beste tennisvrienden, Als u dit leest zijn het bestuur en de diverse commissieleden alweer druk doende om alles voor het komende tennisseizoen in orde te maken. De banen en

Nadere informatie