schoolgids vo o r v m b o, h avo e n o n d e r b o u w h avo / v w o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "schoolgids 09-10 vo o r v m b o, h avo e n o n d e r b o u w h avo / v w o"

Transcriptie

1 schoolgids vo o r v m b o, h avo e n o n d e r b o u w h avo / v w o C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P ANNA ARIA AN SCHURAN

2 SCHOOLGIDS Christelijke Scholengemeenschap ANNA ARIA AN SCHURAN Centrale Administratie en schoolgegevens: Cort van der Lindenstraat RX Franeker Tel.: Fax.: Internet: Brinnummer: 14NS KvK Friesland nr: Bankrelatie: Bevoegd Gezag: Inlichtingen: Aanmeldingen: Rabo-bank te Franeker T.n.v.: er. v. Chr..O. in N.W. Friesland te Franeker Algemeen rekeningno: Schoolreizen: Het bestuur van de ereniging voor Christelijk oortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker Cort van der Lindenstraat RX Franeker Nadere inlichtingen kunnen altijd worden ingewonnen bij de leden van de schoolleiding of de teamleiders. Een leerling van de basisschool wordt bij voorkeur aangemeld via het aanmeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij de schoolleiding van de basisscholen of bij de administratie van onze scholengemeenschap. Leerlingen voor een hoger leerjaar kunnen worden aangemeld bij onze administratie, waarna een directielid of teamleider contact opneemt en een afspraak maakt. S C H O O L G I D S

3 C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 3

4 Inhoudsopgave INLEIDING 1 DE SCHOOL - Naam en richting - ereniging voor Christelijk oortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker - Namen en contactgegevens: - Bestuur - Directie - Teamleiders - Zorgcoördinator - Counselors - RT (remedial teachers) - Decanen - Contactpersonen i.v.m. ongewenst gedrag - Docenten - Onderwijsassistenten - Administratieve dienst - Huishoudelijke dienst - entoren - Contact met school - Website - Administratie: - Adreswijzigingen - Formulieren - Ouderbetrokkenheid - edezeggenschapsraad - Onderwijsinspectie DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS - Inleiding - Schema van onderwijsmogelijkheden op AS - De Onderbouw - Leerjaar 3 en 4 vmbo - Leerjaar 3 havo/vwo en leerjaar 4 en 5 havo t/m t/m t/m 26 S C H O O L G I D S

5 Inhoudsopgave 3 DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK - Lessentabel - Lestijden - Lesuitval - Lesverzuim en te laat komen - Rapportage - Overgangsnormen - Periodieke leerlingenbespreking - Zittenblijven - Examenregelingen - Schoolregels - Schoolcontactagent - Reglement garderobekluis - Schoolpas - ediatheek - Computergebruik op AS - ICT Gebruikersprotocol - Website - Kopiëren - Printen - Kantine - Schoolbulletin t/m t/m LEERLINGBEGELEIDING - Uitgangspunten van leerlingbegeleiding - Interne leerlingbegeleiding - entoraat - Decanaat - Remedial Teaching - Sociaal emotionele begeleiding - Stagiaire pedagogiek - Sociale vaardigheidstraining - Faalangstreductietraining - Examenvreestraining - Bijlessen - P.C. Samenwerkingsverband Noordwest-Friesland - Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) - Zorgteam - Orthopedagoog - Contactpersonen/vertrouwenspersonen - Externe Leerlingbegeleiding - Jeugdgezondheidszorg/schoolarts - Schoolmaatschappelijk werk - Diverse instanties - Het volgen van de ontwikkeling van leerlingen - Incidentele Leerlingenbespreking C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N

6 Inhoudsopgave 5 KWALITEITSZORG - Inleiding - Schoolregels - Leerlingenstatuut - Scholing - Preventie schoolverzuim - Klachtenregeling - Contactpersonen/vertrouwenspersonen - Landelijke Klachtencommissie - Externe kwaliteitsbeoordeling - Examenresultaten IDU-gegevens ALLERLEI - Bijzondere activiteiten - Buitenschoolse activiteiten - Internationalisering - aatschappelijke stages - Arbeidsoriëntatie - Stages beroepsgerichte klassen - Boekenpakket - rijwillige ouderbijdrage - Regeling Studiekosten - Regeling Leerlinggebonden Financiering (LGF) - erzekeringen - Onderwijsnummer 7 BIJZONDERE DATA - Eindexamendata akantierooster 2009/ Extra verlof en de leerplicht - rijaf bij dorps-/stadsfeesten t/m START CURSUSJAAR - Activiteitenagenda eerste schoolweek - Benodigdheden t/m BIJLAGEN - Bijlage 1: Organisatiemodel - Bijlage 2: Schema examenresultaten over 10 jaar - Bijlage 3. Schoolpublicaties S C H O O L G I D S

7 C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 7

8 DE SCHOOL INLEIDING oor u ligt de Schoolgids van AS voor 2009/2010. De Schoolgids is de informatiebron voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. De Schoolgids beschrijft alles waar onze christelijke scholengemeenschap voor staat. In de Schoolgids leest u informatie over welke opleidingen onze school biedt, hoe de school georganiseerd is en hoe onze leerlingbegeleiding functioneert. Ook vindt u informatie over de kwaliteit van onze school en de examenresultaten van de laatste jaren. Daarnaast bevat de Schoolgids veel praktische informatie. Het onderwijs is altijd in beweging, ook bij AS. Twee jaar geleden hebben we naast vakonderwijs projecten ingevoerd. De projecten draaien nu in klas 1 en 2, dit jaar wordt in klas 3 een start gemaakt. De maatschappelijke stages zullen deel uit maken van de projecten. Daarnaast zijn we als school permanent bezig om onze onderwijsmethoden tegen het licht te houden: wat past goed bij de leerling van nu en garandeert goede eindresultaten? In de onderbouw havo/vwo starten we dit schooljaar met havo-klassen en havo + -klassen. De discussie rond de veilige school is nog zeer actueel. Ook wij werden en worden geconfronteerd met ontoelaatbaar gedrag. AS streeft ernaar een veilige school te zijn voor iedereen (leerlingen en medewerkers) en neemt maatregelen wanneer die veiligheid in gevaar komt. Op ouderavonden wordt ook aan de veiligheid aandacht besteed: onze aanpak van het pesten komt aan de orde; daarbij wordt zeker niet voorbij gegaan aan de moderne vormen van treiteren via gsm, msn en chatbox. Wij willen een school zijn waar leerlingen kennis en vaardigheden verwerven die nodig zijn voor een goede toekomst in het vervolgonderwijs en in de maatschappij. Tegelijkertijd zien we het ook als onze taak om leerlingen kritisch te maken en zich verantwoordelijk te laten voelen. Normbesef is daar een onmisbaar element bij. AS staat voor de ontwikkeling van de leerling in zijn totaliteit, d.w.z. aandacht voor hoofd, hart en handen. Deze gids wil u helpen zo veel mogelijk informatie te geven over onze school. ist u iets, laat het ons dan weten. F. Riemersma, directeur S C H O O L G I D S

9 DE SCHOOL 1 DE SCHOOL Naam en richting De Christelijke Scholengemeenschap Anna aria van Schurman (AS) gaat uit van de ereniging voor Christelijk oortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker. Op dit moment werken er bij AS ruim 100 mensen en heeft de school bijna 900 leerlingen. Onze scholengemeenschap is een christelijke scholengemeenschap. oor ons is de Bijbel een belangrijke inspiratiebron, met name als het gaat over de manier waarop wij vinden dat je met elkaar en met de omgeving moet omgaan. erder beginnen we de schooldag met een bezinningsmoment en wordt aandacht geschonken aan de christelijke feestdagen. Wij geloven dat ieder mens van God heel eigen speciale (unieke) mogelijkheden heeft gekregen. Daarom proberen we op school met bovenstaande noties rekening te houden. Elke dag hopen we te bereiken dat we met elkaar, groot en klein, oud en jong, zó omgaan, dat gesproken kan worden van hulpvaardigheid, rechtvaardigheid, dienstbaarheid en solidariteit. Kortom: een humane school, waar leerlingen zich thuis voelen. Alle ouders/verzorgers die hun kind aanmelden moeten er rekening mee houden dat het bijzondere karakter van onze scholengemeenschap ook in de lessituaties en lessenverdeling naar voren komt. Alle leerlingen volgen godsdienstlessen en doen mee aan dagopening en eventueel andere godsdienstig gerichte gebeurtenissen in het schooljaar. Onze school is een open christelijke scholengemeenschap, d.w.z. dat wij voor iedereen die dat wil onderwijs willen verzorgen, ook voor mensen met een andere achtergrond. Wat wij verwachten is dat ouders en leerlingen onze uitgangspunten respecteren. In ons onderwijs leren wij leerlingen ook respect te hebben voor andersdenkenden. AS participeert in de coöperatieve vereniging Fricolore. Deze vereniging wordt gevormd door 15 scholen voor Christelijk en interconfessioneel oortgezet Onderwijs in Friesland, de Noord-Oost Polder, Urk en de Kop van Overijssel. De scholen werken samen om het onderwijs en de organisatie op de scholen te bevorderen. eer informatie over Fricolore kunt u vinden op: C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 9

10 DE SCHOOL ereniging voor Christelijk oortgezet Onderwijs in Noordwest-Friesland te Franeker Onze vereniging bestaat uit leden-rechtspersonen. Dat zijn de besturen van de volgende verenigingen: Bisschop öller Stichting (r.k. basisscholen Franeker en Harlingen) CBO gem. Wûnseradiel (cbs te Arum) P.C.B.O. Littenseradiel (cbs te Welsrijp en Winsum) P.C.B.O. NW Friesland (cbs te Achlum, Franeker, Harlingen, Hitzum, Oosterbierum, Sexbierum, Tzum, Tzummarum) er. CBO enaldumadeel (cbs te Dronrijp en enaldum). Oudervereniging AS Deze leden-rechtspersonen wijzen vertegenwoordigers aan, die samen de algemene ledenvergadering vormen. Deze algemene ledenvergadering is het bevoegd gezag en benoemt de bestuursleden. Bestuur voorzitter secretaris penningmeester algemeen P.Tankink J.J.J. Aalberts R. Herrema J. Goodijk-Terpstra A. Kramer N. Rohn J. Tolsma-Palma Franeker enaldum Franeker Sexbierum Franeker Arum Winsum Correspondentie-adres: Cort van der Lindenstraat 1, 8802 RX Franeker Directie directeur plv. directeur adjunct-directeur F. Riemersma J. Brouwer J. Bouwman Teamleiders leerjaren 1 en 2 - onderbouw leerjaren 3 en 4 vmbo leerjaren 3 h/v & 4 en 5 havo (tweede fase) H.A. eijer Y. Weistra J.A. uis Directieleden en teamleiders vormen samen het anagementteam. oor taakverdeling binnen het anagementteam zie Organisatiemodel (bijlage 1). S C H O O L G I D S

11 DE SCHOOL Zorgcoördinator T. Haarsma Counselors F. isser K.G. Landsmeer RT (remedial teachers). Siccama P.S. Wentzel Decanen Contactpersonen i.v.m. ongewenst gedrag K.C. van der Wolf A. van Dalfsen G.J. Feitsma-Talstra H. Rienstra N. Stegenga R.J.. de Wit-Smilde Docenten Naam Aardema,. Abma-Wiersma,F..J. Althuis,P.van Aslan, S. Bakker, A. Bakker, Bartlema-Trul, S. Berghuis, B.H. Bijkerk, J. Boer, A.J. de Boer, T. de Bosma, Y. Bouwma, R. Brouwer-eijer, J. Burkels, J.A. Cuperus, A.A.N. Dalfsen, A. van Dam, J.L. Dijk, S. Dijk, T. van / Code ami aja api abe bam bma bso bbo bjk bau bte byp bri ban bha csa dan djo dsi dth adres ak(ken) economie/vmbo-groen handvaardigheid/tekenen bewegingsonderwijs Engels Nederlands wiskunde Frans/Engels geschiedenis Nederlands/Frysk economie/management & organisatie handvaardigheid/nederlands/tekenen metalektro/verzorging natuurkunde/scheikunde verzorging/vmbo-groen voeding biologie/nask1 wiskunde/informatiekunde wiskunde Duits techniek/vmbo-groen techniek metalektro C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 11

12 DE SCHOOL Docenten Naam Feijen, J. Feitsma-Talstra, G.J. Gallego-Wilthof, R.E. Haan, J. de Haan, R. de Haarsma, T. Heeringa-Attema, F.Y. Hettema, D. Hogendorp, R.J. Hoop, F. de Hornstra oedt,. Hultink-Jukema, A. Jepkema, G.E.J. Jong, J.W. de. Kalkhuis, L.J. Kate-de Haan, I. ten Kingma, K. Kingma-Pultrum, Klaver,. Kramer,. Kooij, A.W. van der Kooistra, K. Landsmeer, K.G. Leffring-Plantinga, Luurs, J. eijer, H.A. elein,. uis, J.A. Nieuwlaat, K. Post-Knol, H. Postma, S. / Code fja fgr gro hja hre hta hfe hdo hri hfr hma han jge jje kli kiv kko kmo kma kms kan kkl lky lma lju mhe mmi mja nki phi psi adres annamaria.nl ak(ken) bewegingsonderwijs biologie Engels muziek biologie/nask geschiedenis/maatschappijleer vmbo-groen bloemschikken/verzorging Nederlands biologie geschiedenis/maatschappijleer wiskunde, nask2 geschiedenis muziek/informatiekunde/ict-route tekenen Nederlands economie bouwtechniek biologie/nask1 vmbo-groen-dierenhouderij Nederlands handvaardigheid/ckv Nederlands/biologie bewegingsonderwijs Duits Frans/Nederlands Nederlands geschiedenis Engels Nederlands godsdienst Engels/informatiekunde/ict-route S C H O O L G I D S

13 DE SCHOOL Docenten Naam Reitsma,. Rienstra, H. Roeters, H.K. Ruiter, E. de Siccama, J.P. Siccama,.I. Snoodijk, D. Spijksma, F.F. Steegstra-Wesselius,G. Stegenga, N. assallo-baarsma, B. een, E.H. ter erboon, S.. isser, F. isser,. oogd, C.. os, N. ries, T. de Walinga, H. Weewer, S. Weistra, Y. Wentzel, P.S. Werf-van Ham, I.B.H. v/d Wit-Dijkstra, S.A. de Wit-Smilde, R.J.. de Wolf, K.C. van der Wouters, K. Ybema, J. / Code rme rhe rha ren sje sma sdi sfa sge sar vba vel vsa vfr vma vcl vni vte whi wsi wyd wpe wis wsm wre wkc wkl yja adres annamaria.nl ak(ken) economie wiskunde/informatiekunde Engels Engels/Frans bewegingsonderwijs Frans/Nederlands bewegingsonderwijs aardrijkskunde godsdienst/maatschappijleer Frans/Nederlands Engels Engels tekenen/handvaardigheid aardrijkskunde wiskunde/informatiekunde biologie/nask2 wiskunde/informatiekunde Nederlands Duits aardrijkskunde biologie wiskunde handvaardigheid/tekenen/ckv techniek nask2/biologie Duits nask1 bouwtechniek C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 13

14 DE SCHOOL Onderwijsassistenten Jansma, S. Ladenius, R. Tolsma, Tj. eenstra-krikke,. elde, W.. van der Weeme ter, A. Administratieve dienst Bakker, J.A. Administratief medewerker Bosgra, J. Systeembeheerder Broersma-de Boer, A. edewerker mediatheek Jukema-Runia,.D. Boekhoudkundig/financieel medewerker Sijbesma-Bonsma, B. edewerker mediatheek Sijbesma, T.A.J. Secretaresse Weistra-Offringa, T. edewerker mediatheek Yntema, K. Applicatiebeheerder Huishoudelijke dienst Althuis, E. van Conciërge Breidenbach, J. edewerker facilitaire dienst Houtsma, S.W. Conciërge artens, J.J. Conciërge Okkinga-Fennema, J. Kantinemedewerkster Uythof-v/d Ploeg, S.A. Kantinemedewerkster Weeme ter, A. Onderhoudsmedewerker ocht u contact met een medewerker van de school willlen hebben en het kan niet via de mail, neemt u dan contact op met de administratie: tel. (0517) , dan zorgen zij ervoor dat u teruggebeld wordt. S C H O O L G I D S

15 DE SCHOOL entoren KLAS 1 KLAS 3 BO (theoretisch) KLAS 3 H/ (havo/vwo) 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H 1J 1K 1L 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2J.H. Reitsma.I. Siccama-Rienstra K.G. Landsmeer. isser H. Rienstra N. os G. eldema D. Snoodijk F. de Hoop G. Steegstra-Wesselius A.W. van der Kooij KLAS 2 A.A.N. Cuperus.S. Hornstra oedt S.. erboon J.P. Siccama F.J. Abma-Wierdsma T. de Boer S. Dijk P.S. van Althuis H. Walinga 3A 3B 4A 4B 4C 4BT 4E 4GR 4IT E. de Ruiter C.. oogd KLAS 3 BO (beroepsgericht) 3BT 3E 3GR 3IT K. Kingma T. van Dijk F. Y. Heeringa-Attema S. Postma KLAS 4 BO (theoretisch) Leerlingen hebben een persoonlijke mentor L.J. Kalkhuis. Leffring-Plantinga I. ten Cate-de Haan A. van Dalfsen KLAS 4 BO (beroepsgericht) J. Ybema Y. Bosma J.A. Burkels G.E.J. Jepkema 3E 3F 3G 4E 4F 4G 5A 5B 5C R.E. Gallego-Wilthof S. Bartlema-Trul E.H. ter een KLAS 4 HAO Leerlingen hebben een persoonlijke mentor J.L. Dam J. Feijen T. Haarsma. Bakker KLAS 5 HAO Leerlingen hebben een persoonlijke mentor R. Bouwma, D. Hettema,.B. elein of I.B.H. van der Werf-van Ham C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 15

16 DE SCHOOL Contact met school Waar moeten ouders/verzorgers en leerlingen heen met hun meldingen of vragen? 1 De mentor is de aangewezen persoon om contact mee op te nemen wanneer ouders/verzorgers constateren dat het met hun kind niet helemaal goed gaat. Plagen? Geen vorderingen? Uw kind voelt zich niet thuis op school? oor alles wat in de klas moet veranderen: de mentor. ochten zijn/haar inspanningen niet tot succes leiden, dan zoekt de mentor binnen de schoolorganisatie versterking. 2 De teamleiders, de heren H.A. eijer, Y. Weistra en J.A. uis, zijn verantwoordelijk voor de leerling- en onderwijskundige zaken van hun afdeling. U kunt in voorkomende gevallen contact opnemen met de teamleider van de betreffende afdeling. (zie bijlage 1) 3 Bij problemen van algemene aard, vragen over de schoolorganisatie, vakanties, bijzonder verlof - er zijn te veel varianten mogelijk om hier allemaal te omschrijven - neemt u contact op met de administratie. Indien zij uw vragen niet kan beantwoorden, wordt u doorverbonden met de teamleider of het verantwoordelijk directielid. Algemeen. Als bovengenoemde lijnen niet geschikt lijken voor uw probleem dan is de directeur bereid om samen met u naar een oplossing te zoeken. Website eel mededelingen, o.a. roosterwijzigingen, kunt u dagelijks lezen op onze website et uw inlogcode kunt u op het ouderdeel van de website komen. (zie ook hoofdstuk 3) Administratie Adreswijzigingen erandering van adres dient zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de school. Dit kan telefonisch of door een briefje met naam, klasgegevens en het nieuwe adres van de leerling(en) in de rode bus te doen bij de administratie. Formulieren Formulieren van ouders/leerlingen die voorzien moeten worden van een schoolstempel of handtekening van de directeur moeten worden ingeleverd bij de administratie. S C H O O L G I D S

17 DE SCHOOL Ouderbetrokkenheid We hebben u als ouders nodig om te zorgen dat uw kind een goede en plezierige schoolperiode krijgt. Goed contact tussen u en de school is dan ook heel belangrijk. oor u worden diverse informatieavonden georganiseerd en rond de rapporten zijn er ouderspreekavonden. Net als in 2008/2009 willen we d.m.v. ouderpanels met u in gesprek over hoe wij ons onderwijs nog verder kunnen verbeteren. C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 17

18 DE SCHOOL edezeggenschapsraad In de medezeggenschapsraad (m.r.) zitten vertegenwoordigers van ouders/verzorgers, personeel en leerlingen. oor een aantal belangrijke beslissingen m.b.t. de school heeft het bevoegd gezag voorafgaand advies of instemming van de m.r. nodig. Ook ongevraagd kan de m.r. adviseren. De vergaderingen van de m.r. zijn openbaar. De m.r. verstrekt via het Schoolbulletin gedurende het schooljaar informatie over vergaderdata van de m.r. en de te bespreken onderwerpen. Aandachtspunten kunnen door iedereen ter bespreking aan de m.r. worden voorgelegd. Samenstelling medezeggenschapsraad voorzitter secretaris personeelsgeleding oudergeleding D. Hettema E. de Ruiter K.G. Landsmeer T. Haarsma J. Feijen S. Jansma L. Anema. van Dijk S. Teertstra Onderwijsinspectie Inspectie van het Onderwijs Website: ragen over onderwijs: (gratis) Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief) S C H O O L G I D S

19 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS 2 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS Inleiding De huidige tijd kenmerkt zich door snel opeenvolgende veranderingen op sociaal, economisch en technologisch gebied. Hiervan zijn vele voorbeelden te geven; denk bijvoorbeeld aan de invloed van computers op allerlei terreinen of de geheel andere samenstelling van de bevolking. oor het onderwijs betekenen deze veranderingen dat er andere eisen gesteld worden aan wat leerlingen moeten kennen en kunnen. Wij kiezen niet voor een onderwijsmethodiek waarbij leerlingen helemaal zelfstandig werken en de kennis en vaardigheden opdoen wanneer ze daar aan toe zijn of wanneer ze er zin in hebben. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat anno 2009 er ook niet alleen lesgegeven kan worden zoals dat 10/15 jaar geleden normaal was. Sleutelwoord in ons onderwijs wordt het begrip variatie, omdat we denken dat vandaag de dag een leerling het meest uitgedaagd wordt, wanneer hij/zij met veel verschillende werkvormen wordt geconfronteerd. Daarbij is ook zeker de traditionele les, maar daarnaast zullen we steeds meer werkvormen gebruiken waarbij vaardigheden als samenwerken, presenteren en zelfstandig werken centraal staan. Een mix tussen oud en nieuw onderwijs is de koers die wij varen. Naast vakken (90% van de onderwijstijd) zijn in klas 1 en 2 projectlessen ingevoerd (10%). Dit jaar zullen de projecten ook op het lesrooster van de 3e klassen staan. et de invoering van vakken en projecten hebben we onze opleidingen een belangrijke nieuwe impuls gegeven. Werken in teams. De leerkrachten zijn ingedeeld in één van de volgende drie teams: onderbouw, vmbo of tweede fase. Het vmbo-team is onder verdeeld in een team beroepsgericht en een team theoretische leerweg. In ieder team worden afspraken gemaakt over de manier waarop onderwijs wordt gegeven. AS heeft de volgende vormen van oortgezet Onderwijs: onderbouw leerjaren 1 en 2 leerjaar 3 vmbo en havo/vwo vmbo-leerjaar 4. havo-leerjaren 4 en 5 C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 19

20 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS Schema van onderwijsmogelijkheden op AS BO HBO/WO5 HAO 5 WO Elders 4 HAO 4 3 Elders Basisberoeps gerichte leerweg Kaderberoeps gerichte leerweg Leerwegen BO Theoretische leerweg 2e Fase HAO/WO 2 1 O N D E R B O U W LWOO BO HAO WO De Onderbouw AS kent een tweejarige brugperiode. In ons schoolmodel komt in de eerste twee leerjaren een drietal soorten klassen voor:. Onderbouw vmbo. Onderbouw havo/vwo. Onderbouw vmbo (met leerwegondersteuning) In de afdeling Onderbouw vmbo komen leerlingen, die op de basisschool een vmbo-advies hebben gekregen. Dit advies wordt, zoals gebruikelijk, vastgesteld door de basisschool op grond van eigen ervaringen met de leerling, gecombineerd met het testresultaat. De leerlingen in deze afdeling kunnen na twee jaar terecht in de theoretische leerweg (TL), de kaderberoepsgerichte leerweg (KL) of de basisberoepsgerichte leerweg (BL). De diploma s van deze afdelingen geven toegang tot diverse vormen van middelbaar beroepsonderwijs. Het diploma van de TL geeft ook toegang tot leerjaar 4 van het havo. S C H O O L G I D S

21 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS In de afdeling onderbouw havo/vwo komen leerlingen die een vwo of havo-advies hebben gekregen. Leerlingen met een advies tl/havo worden in principe in een havo-klas geplaatst. In deze afdeling kennen we havo-klassen en havo + -klassen. De havo + -klassen zijn bedoeld voor leerlingen die een extra uitdaging nodig hebben. Naast lessen in de reguliere vakken krijgen deze leerlingen in science en cultuur. Op deze manier worden de lessen verdiept en verbreed, waardoor doorstroming na klas 3 naar een 4e klas van het vwo mogelijk wordt. Onderbouw lwoo op AS is bestemd voor leerlingen die extra aandacht en begeleiding nodig hebben. De leerlingen krijgen les in kleine klassen met veel individuele hulp. Dit moet er voor zorgen dat deze leerlingen door kunnen stromen naar reguliere vmbo-klassen in leerjaar 3. Alle leerlingen in de brugperiode blijven gedurende twee jaar in dezelfde klas met dezelfde mentor. In individuele gevallen waarin overplaatsing wenselijk is, wordt er in overleg met ouders/verzorgers en leerling altijd een oplossing gevonden: Bij opstroom wordt begeleiding ingezet om eventuele achterstanden in te lopen. Doubleren zal als regel in de eerste twee leerjaren niet voorkomen. Hierdoor krijgen leerlingen de kans om in de twee jarige brugperiode te laten zien wat ze kunnen. Leerlingen, die hoger of lager scoren dan het verwachte niveau, kunnen in principe in hun eigen klas blijven. In de vmbo- en havo-klassen wordt gewerkt met vrijwel dezelfde lessentabel. De havo + -klassen hebben een andere lessentabel. Ook de lwoo-klassen hebben een aangepaste lessentabel. Toetsing is in alle klassen op meerdere niveaus mogelijk. Hierdoor wordt een optimale doorstroming na twee jaar gegarandeerd. De klassen in de onderbouw zijn over het algemeen niet groter dan vijfentwintig leerlingen. (Lwoo-klassen 15 leerlingen.) Leerjaar 3 en 4 vmbo Algemeen. oor alle leerlingen in het vmbo geldt dat ze moeten voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden om aan het examen te kunnen deelnemen en een diploma te kunnen krijgen. Deze voorwaarden zijn:. Bewegingsonderwijs voldoende. Cultuur en kunstzinnige vorming (ckv) voldoende. Twee grote praktische opdrachten voldoende. Sectorwerkstuk voldoende (alleen tl-leerlingen) Het resultaat voor maatschappijleer wordt als cijfer meegerekend op de eindlijst en telt dus mee in de slaag/zakregeling! Leerlingen mogen er maximaal vijf jaar over doen om hun diploma te halen. C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 21

22 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS Leerwegen De leerlingen die in het derde leerjaar van het vmbo komen, moeten een keuze maken voor een Leerweg. Er zijn drie leerwegen: - Theoretische leerweg - Kaderberoepsgerichte leerweg - Basisberoepsgerichte leerweg Leerlingen in de kaderberoepsgerichte leerweg of in de basisberoepsgerichte leerweg moeten bovendien ook nog een sector kiezen. Er zijn vier sectoren: - techniek - zorg en welzijn - economie - landbouw (groen) In de beroepsgerichte leerwegen worden de sectoren verdeeld in afdelingen. De sector techniek heeft bijvoorbeeld de afdelingen bouwtechniek, metalektro etc. Leerlingen in de beroepsgerichte afdelingen kiezen aan het eind van de tweede klas naast een leerweg ook een afdeling. In het schema hieronder wordt aangegeven over welke afdelingen AS beschikt. In de theoretische leerweg kiezen de leerlingen aan het einde van de derde klas een sector. et deze keuze staat voor een groot deel ook het vakkenpakket vast. Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen een diploma halen met een vakkenpakket dat niet aansluit op het vervolgonderwijs. In het vmbo kan een leerling op AS kiezen voor: Leerweg/Sector: Techniek Economie Zorg en Welzijn Groen Intersectoraal Daarna: Theoretische leerweg techniek economie zorg en welzijn groen havo of mbo niveau 4 Kaderberoepsgerichte Leerweg bouwtechniek metalektro groen communicatie & informatie mbo niveau 3 of 4 Basisberoepsgerichte Leerweg bouwtechniek metalektro groen communicatie & informatie mbo niveau 1 of 2 N.B. In het middelbaar beroepsonderwijs wordt gewerkt met de niveaus 1 t/m 4. Niveau 4 is het hoogste niveau. S C H O O L G I D S

23 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS De Theoretische Leerweg Leerlingen volgen binnen deze leerweg in leerjaar drie een breed programma. anaf dit schooljaar maken ook projecten deel uit van het programma. Bij de projectlessen wordt o.a. uitgebreid aandacht besteed aan de sectorkeuze en worden leerlingen voorbereid op het vervolgonderwijs. Na het derde leerjaar kiest de leerling een sector en binnen die sector moet deze leerling in 7 vakken examen doen. De zeven vakken worden onderverdeeld in een gezamenlijk deel, een sectordeel en een vrij deel. In het vierde leerjaar maken de leerlingen een sectorwerkstuk waarvan het eindresultaat gepresenteerd moet worden. Hierbij kan gedacht worden aan andere klassen, docenten of ouders. Het resultaat voor het sectorwerkstuk moet minimaal voldoende zijn om een diploma te kunnen krijgen. et een diploma voor de theoretische leerweg kunnen leerlingen naar niveau 3 en 4 op het aansluitend beroepsonderwijs (ROC of AOC). Deze leerweg geeft ook toelating tot de havo. In klas 4 van de theoretische leerweg moet dan wel een passend vakkenpakket zijn gekozen bij één van de havo-profielen. De Kaderberoepsgerichte Leerweg De leerlingen kunnen een keuze maken uit de afdelingen bouwtechniek, metalektro of groen. Bovendien biedt AS ook de afdeling communicatie en informatie aan. Dit is een breed opgezette opleiding die niet in één van de sectoren past. Leerlingen, die het diploma communicatie en informatie halen, kunnen op een ROC of AOC in alle richtingen geplaatst worden op niveau 3 of 4. In het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen een programma met daarin een aantal beroepsgerichte vakken en een aantal algemene vakken, afhankelijk van de gekozen afdeling. Het diploma geeft deze leerlingen toegang tot niveau 3 of 4 van het aansluitend beroepsonderwijs. In het kader van de verplichte maatschappelijke stages zal in de tweede helft van het schooljaar in de derde klas van deze leerweg een pilot gedraaid worden. De Basisberoepsgerichte Leerweg De leerlingen kunnen een keuze maken uit de afdelingen bouwtechniek, metalektro, groen of communicatie en informatie. In het derde en vierde leerjaar volgen de leerlingen een programma met daarin een aantal beroepsgerichte vakken en een aantal algemene vakken, afhankelijk van de gekozen afdeling. Het diploma geeft deze leerlingen toegang tot niveau 1 of 2 van het aansluitend beroepsonderwijs. In de vierde klas van de basisberoepsgerichte leerweg kunnen leerlingen van de afdeling bouwtechniek ook kiezen voor het leerwerktraject (lwt). Deze leerlingen volgen op school het onderwijs in de beroepsvoorbereidende vakken (bvv), Nederlands en bewegingsonderwijs. Ze doen eindexamen in bvv en Nederlands. Beide vakken moeten met een voldoende worden afgesloten. De vrijgekomen tijd (twee dagen per week) werken lwt-leerlingen bij een bouwbedrijf waar ze allerlei praktijkopdrachten doen, die ook beoordeeld worden. C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 23

24 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS Leerlingen, die baat hebben bij meer praktijk en die naar de mening van de school beschikken over voldoende praktische en sociale vaardigheden, komen voor het lwt in aanmerking. Leerlingen met een lwt-diploma hebben dezelfde rechten als leerlingen die het reguliere basisberoepsgerichte programma volgen. Lwoo-leerlingen kunnen in alle leerwegen plaats krijgen en worden zonodig door de heer P.S. Wentzel (RT docent) begeleid. In het kader van de verplichte maatschappelijke stages zal in de tweede helft van het schooljaar in de derde klas van deze leerweg een pilot gedraaid worden. Leerjaar 3 havo/vwo en leerjaar 4 en 5 havo Na de onderbouw is leerjaar 3 havo/vwo het jaar waarin de leerling een breed scala aan vakken krijgt aangeboden ter voorbereiding op de Tweede Fase. In dit jaar zijn er geen keuzemogelijkheden, m.u.v. de creatieve vakken. Ook in leerjaar 3 havo/vwo worden de projectlessen ingevoerd. Tijdens deze projecten worden de leerlingen uitvoerig voorbereid op hun mogelijkheden in de Tweede Fase, met als uiteindelijk doel een verantwoorde profielkeuze. et de verplichte maatschappelijke stages wordt een pilot gedraaid, geïntegeeerd in de projecten. In de loop van het jaar krijgen zij een advies met betrekking tot de voortzetting van hun studie. Hierbij moet aan twee mogelijkheden worden gedacht: Een vwo-advies: leerlingen die dit advies krijgen kunnen direct doorstromen naar leerjaar 4 vwo van scholen in de omgeving. et een aantal scholen zijn hierover afspraken gemaakt. De ervaringen met deze overstap zijn positief. Een havo-advies: leerlingen kunnen hun studie vervolgen in leerjaar 4 havo. In een enkel geval zal een leerling het advies kunnen krijgen de studie voort te zetten in het vierde leerjaar van de theoretische leerweg van het vmbo. Aan het eind van het leerjaar 3 havo/vwo bepaalt de leerling in overleg met mentor en decaan zijn/haar uiteindelijke profielkeuze. De Tweede Fase In het verlengde van de onderbouw wordt de bovenbouw van havo en vwo de Tweede Fase genoemd. Er is een aantal wijzigingen in gevoerd in het kader van De ernieuwde Tweede Fase. Het nieuwe programma bouwt voort op de kerndoelen van de onderbouw en moet leiden tot een betere aansluiting op het Hoger Onderwijs. Een gangbaar begrip in de Tweede Fase is studielast. De studielast geeft aan hoeveel klokuren in de Tweede Fase aan een vak moeten worden besteed. De studielast per vak is vastgesteld door de overheid. Iedere school maakt eigen keuzes met betrekking tot de verhouding tussen het aantal begeleide uren (contacturen) en het aantal niet begeleide uren (studie-uren). Op onze school streven we ernaar de leerling zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom hebben ook de leerlingen in de Tweede Fase tot en met het examen een mentor met een vast mentoruur in het rooster. Tijdens dit uur is er veel aandacht voor studievaardigheden, reflectie en oriëntatie op studie en beroep. Wij willen voorkomen dat leerlingen het gevoel krijgen in het diepe gegooid te worden, terwijl zij de zwemkunst nog niet machtig zijn. Geleidelijk en begeleid toegroeien naar zelfstandig studeren is ons streven. Dat hier bij een belangrijke rol is weggelegd voor de (profiel)mentor ligt, gezien onze traditie van intensieve leerlingbegeleiding, voor de hand. S C H O O L G I D S

25 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS ier profielen Aan het eind van de derde klas kiest de leerling een profiel. Hij/zij kan daarbij een keuze maken uit vier profielen: - Cultuur en aatschappij - Economie en aatschappij - Natuur en Gezondheid - Natuur en Techniek In ieder profiel volgt de leerling lessen in specifieke profielvakken (het profieldeel). Naast het profieldeel bestaat het onderwijsprogramma uit een gemeenschappelijk deel en een vrij deel. In het gemeenschappelijk deel vindt men de vakken die verplicht zijn voor alle leerlingen, terwijl in het vrije deel de leerling vakken kan kiezen, die zijn/haar doorstroommogelijkheden naar het hbo vergroten. Toelatingsbeleid Leerlingen die klas 3 havo/vwo en leerlingen die de Theoretische Leerweg met succes hebben doorlopen, zijn toelaatbaar tot de Tweede Fase. Toekomstmogelijkheden De profielen zijn o.a. ingevoerd om de aansluiting tussen Tweede Fase en het vervolgonderwijs te verbeteren. De namen van de diverse profielen geven al min of meer aan voor welk vervolgonderwijs zij opleiden: - Het profiel Cultuur en aatschappij is bedoeld voor leerlingen met belangstelling voor onderwijs, culturele en maatschappelijke zaken. - Het profiel Economie en aatschappij is bedoeld voor leerlingen die in economische studierichtingen en de zakenwereld verder willen gaan. - Het profiel Natuur en Gezondheid richt zich met name op de gezondheidszorg en de natuurlijke omgeving. - Het profiel Natuur en Techniek is vooral bedoeld voor exacte en technische studierichtingen. C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 25

26 DE INRICHTING AN ONS ONDERWIJS Het Studiehuis Sinds de invoering van de Tweede Fase in 1999 staat het idee van het Studiehuis centraal. De bedoeling is dat er meer nadruk komt te liggen op een zelfstandige studieaanpak door de leerling, zodat hij beter is voorbereid op de manier van werken in het vervolgonderwijs. Naast de gewone contacturen met de docent in het vaklokaal, wordt 25% van de lestijd doorgebracht in het nieuw ontwikkelde studielandschap in lokaal 210/211. Hier zal de leerling onder begeleiding van de docent zelfstandig bezig zijn met opdrachten voor het vak van die docent. Daarnaast wordt voor de leerling een aantal WOT-uren (=werken onder toezicht) ingeroosterd in dezelfde ruimte. In deze uren kan de leerling zelf kiezen met welk vak hij bezig wil zijn. Naast een ruim aanbod van computers voorziet het studielandschap ook in werk- en overlegplekken voor groepswerk. Een aangrenzende stilteruimte is bedoeld voor de individuele leerling die in alle rust zijn werk wil doen. Studielast Uitgangspunt bij de Tweede Fase is het aantal klokuren dat de leerling moet besteden aan de studie. De wet gaat ervan uit dat de gemiddelde studielast 40 uur per week is en dat een leerjaar uit 40 weken bestaat. Dat komt neer op een studielast van 1600 uur per jaar oftewel 3200 uur voor de hele Tweede Fase. De verdeling is als volgt: 1480 uur voor het gemeenschappelijk deel 1160 uur voor het profieldeel 560 uur voor de vrije ruimte Een specificering van de studielast over de vakken is te vinden op onze website: S C H O O L G I D S

27 DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK 3 DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK Lessentabel De lessentabel is te vinden op onze website: De lestijden Les Lestijden u u u u. gevolgd door koffiepauze tot u u. koffiepauze gevolgd door les tot u u u u. gevolgd door lunchpauze tot u u. lunchpauze, gevolgd door les tot u u u. gevolgd door theepauze tot u u u. Het rooster is opgebouwd uit leseenheden van 40 minuten. Bij de meeste vakken wordt met een combinatie van 40 en 80 minuten gewerkt. Hiermee denken we een betere invulling te kunnen geven aan een van de onderwijsdoelstellingen van AS: het bevorderen van het zelfstandig werken. 1 of 2-uursvakken blijven met 40-minuten lessen werken. Bij de praktijkvakken komen ook 120-minuten lessen voor. Onder een lesdag wordt verstaan de periode vanaf 8.10 u. s morgens tot u. s middags. In de eerste klassen wordt er naar gestreefd om geen lessen te hebben na uur. (De eerste klassen lwoo hebben les tot uiterlijk uur, in de tweede klassen lwoo wordt hier naar gestreefd.) Het kan noodzakelijk zijn in de loop van het cursusjaar het rooster aan te passen. Leerlingen dienen bij het maken van afspraken (baantjes, muziekles o.i.d.) daarmee rekening te houden. Dinsdagmiddag na uur zijn er in principe geen lessen meer. Dit is de vaste vergadermiddag van AS. Ook scholing van de docenten vindt dan plaats. Op dinsdagmiddag uur kunnen wel afspraken worden gemaakt met individuele leerlingen voor het inhalen van proefwerken, bijles e.d. C H R I S T E L I J K E S C H O L E N G E E E N S C H A P A N N A A R I A A N S C H U R A N 27

28 DE DAGELIJKSE ONDERWIJSPRAKTIJK Lesuitval Tijdens de cursus zijn er momenten waarop de lessen niet kunnen doorgaan. Redenen daarvoor zijn: rapportenvergaderingen, nascholing, ziekte van docenten, etc. Het lesrooster wordt indien mogelijk zo aangepast dat de leerlingen s middags eerder naar huis kunnen gaan. Ook kunnen andere docenten worden ingezet om de lessen te vervangen. Indien de afwezigheid van een docent langere tijd zal gaan duren, wordt zo spoedig mogelijk voor vervanging gezorgd. De ouders/verzorgers ontvangen daarover dan de nodige informatie. Bij tussenuren is het mogelijk om in de kantine te verblijven of huiswerk te maken. Daarnaast biedt de mediatheek en het stilte/studielokaal ook gelegenheid om, volgens de daar geldende afspraken, te werken. Lesuitval is niet altijd te vermijden. Er wordt wel geprobeerd lesuitval zoveel mogelijk te beperken door de vergaderingen zoveel mogelijk na lestijd te plannen. Lesverzuim en te laat komen 1. Absentie dient voor uur door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld te worden. Dat kan op het telefoonnummer: (0517) Bij ziekmelding geldt dat als de leerling na het weekend nog steeds ziek is, dit door de ouders/verzorgers telefonisch gemeld wordt. 2. Te laat? Dan melden bij de conciërge, die een toegangsbriefje voor de les geeft. Bij herhaaldelijk te laat komen worden maatregelen genomen. De rapportage De ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gehouden van de vorderingen van hun kind. Dit gebeurt o.a. door de rapportage rond Kerst, Pasen en voor de zomervakantie. ia agister zijn de vorderingen continue te volgen. In de klassen 3 en hoger wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde. Ook in de onderbouw gaan we werken met een voortschrijdend gemiddelde. Dit schooljaar wordt dat in klas 1 ingevoerd. In klas 2 zal dit schooljaar nog op de oude manier worden gewerkt: elk rapport bestaat uit het gemiddelde van de resultaten van de voorliggende periode. Indien nodig krijgen de leerlingen een tussenrapport. Naar aanleiding van de rapportage worden ouders/verzorgers in de gelegenheid gesteld om te spreken met de mentor of vakleerkrachten over de resultaten van hun kind. Overgangsnormen LEERJAREN 1 EN 2 In principe blijven de leerlingen in de leerjaren 1 en 2 niet zitten. In bijzondere gevallen beslist het klassenteam onder leiding van de teamleider. oor de doorstroming naar leerjaar 3 spelen drie aspecten een rol: de behaalde resultaten, de mening van de docentenvergadering en de mening van de ouders. In de loop van het tweede jaar worden ouders en leerlingen uitvoerig op de hoogte gebracht van de procedure. S C H O O L G I D S

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u.

INFORMATIE AVONDEN: HAVO. HAVOplus VMBO VAKCOLLEGE. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. woensdag. donderdag. Let op! Start: 19.30 u. Ontdek de school, de mensen en de mogelijkheden. INFORMATIE AVONDEN: woensdag donderdag Let op! Start: 19.30 u. HAVO HAVOplus Voor een bijzondere invulling van het onderwijs. CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANNA MARIA VAN SCHURMAN

SCHOOLGIDS 2013 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANNA MARIA VAN SCHURMAN SCHOOLGIDS 2013 2014 CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANNA MARIA VAN SCHURMAN Cort van der Lindenstraat 1 Franeker Tel. (0517) 395900 fax (0517) 397009 e-mail: info@annamaria.nl website: www.annamaria.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP Pagina1 SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANNA MARIA VAN SCHURMAN 2014 Centrale Administratie en schoolgegevens: Hoofdvestiging en It Finster (tevens algemeen postadres) Cort van der Lindenstraat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP

SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP Pagina1 SCHOOLGIDS CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP ANNA MARIA VAN SCHURMAN 2014 Centrale Administratie en schoolgegevens: Hoofdvestiging en It Finster (tevens algemeen postadres) Cort van der Lindenstraat

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 10 december 2014. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 10 december 2014 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Structuur VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure sectorkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag

informatie dagen: AMS: de basis voor succes! jan. Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving! HAVO HAVOplus VMBO maandag AMS: de basis voor succes! informatie dagen: HAVO HAVOplus VMBO. Theoretische leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Basisberoepsgerichte leerweg 23 maandag jan. 24 dinsdag jan. Let op! Start: 19.30 uur

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT

oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT oktober 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 BK-KT Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 2 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 3 3. Het schooladvies... blz. 4 4. Het

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T

Informatiebrochure. Ouders 3 VMBO-T Leerlingen. Vakkenpakket 4 vmbo -T Informatiebrochure Ouders 3 VMBO-T Leerlingen Vakkenpakket 4 vmbo -T 2015/2016 Inhoud. 1. Inleiding. 2. Voorbereiding op de keuze en de website www.huygens.dedecaan.net 3. Vakkenpakket examenjaar. 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO 2015-2016 Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2015-2016 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

STRUCTUUR SG SINT URSULA

STRUCTUUR SG SINT URSULA 7 Onderwijs STRUCTUUR SG SINT URSULA De Scholengemeenschap St. Ursula heeft locaties in Horn en in Heythuysen. In de locatie Heythuysen zijn de opleidingen voor theoretisch, gemengd en beroepsgericht (kader

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO

Kies je vakkenpakket. 2 en 3 MAVO Kies je vakkenpakket 2 en 3 MAVO 2016-2017 1 2 Introductie Beste leerling, ouder of verzorger, Op dit moment zit jij of je kind in het tweede of derde jaar van de mavo. In beide jaren zullen keuzes gemaakt

Nadere informatie

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016

BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 BROCHURE VERDER NA DE TWEEDE KLAS IN 2015-2016 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon of dochter zit op dit moment in het tweede leerjaar van de onderbouw vwo en havo. Na het tweede rapport ontvangen de

Nadere informatie

LEERWEGEN IN HET VMBO

LEERWEGEN IN HET VMBO WELKOM LEERWEGEN IN HET VMBO klas 1 2 VMBO: Leerlingen hebben allen hetzelfde vakkenpakket klas 3 en 4: Niveau: KGT VMBO bovenbouw Leerwegen en vakkenpakket Leerlingen werken op eigen niveau De leerwegen

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2014-2015 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo

Bevorderingsnormen 2016/2017. Vmbo Bevorderingsnormen 2016/2017 Vmbo Algemene Bepalingen 1. De bevorderingsnormen en algemene bepalingen zijn openbaar en dienen voor leerlingen en ouders ter inzage beschikbaar te zijn. 2. Wijzigingen dienen

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen

CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Overgangsnormen leerjaar 3 CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen Vmbo - leerjaar 3 Rapporten Het onderwijskundig proces van leerlingen van CS Vincent van Gogh, locatie CSG Beilen, wordt getoetst door

Nadere informatie

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst

IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014. Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst IVKO-school voorlichtingsavond keuzetraject maandag 10 februari 2014 Van 2 naar 3 Kiezen is een kunst Kiezen in leerjaar 2 leerlingen in 2 MAVO èn 2 HAVO maken keuze voor vakken (taal en kunstvakken) ook

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2015-2016 Ouderavond VMBO tl 3 22-09-2015 VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2. Kaderberoepsgerichte leerweg 3. Gemengde leerweg 4. Theoretische leerweg VMBO op

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom

Voorlichtingsavond 18 maart 2015 Van 3TG naar 4TG. Welkom Van 3TG naar 4TG Welkom Wie was wie ook alweer? Mw. Boland Teamleider TL /TG Dhr. Uzm Mentor 3TG1 (002) Dhr. Jansen* Mentor 3TG2 Dhr. Hofman Mentor 3TG3 (200) Dhr. Van Peer Mentor 3TG4 (005) Dhr. Van Vliet

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL PvdA: voorlopig geen rekentoets die meetelt voor examen Productieprocessen Leren & ontwikkelen Programma 1 e deel: (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2016-2017 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2

WELKOM. over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 WELKOM over leerwegen en afdelingen in LEERJAAR 2 Programma Afsluiting Basisvorming Leerwegen en Afdelingen Leerwegondersteuning Portfolio Hoe komt het advies tot stand? PAUZE Wat kun je met een diploma

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4

Welkom. Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Welkom Informatieavond van MAVO XL 3 naar 4 Een woordje vooraf Oudertevredenheidsonderzoek 45-minutenrooster Summa wegwijsdagen Oudertevredenheidsonderzoek Belangrijk voor verbetering Leerjaar 3 wordt

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO

DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO DECANOLOGICA LEERJAAR 2 VMBO 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Het onderwijs verandert blz 3 2 Kiezen in VMBO-2 blz 4 3 De opleidingen binnen het Minkema College blz 5 Basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Nadere informatie

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1-

Op weg naar klas 3. september 2013. Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 -1- Op weg naar klas 3 Informatieboekje voor tweedeklassers VMBO BK KT schooljaar 2013/2014 september 2013-1- Op weg naar klas 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 3 2. Hoeveel jaar heb je nog

Nadere informatie

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding

Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk. Inleiding Het VMBO op het Groenhorst College Nijkerk Inleiding Voor u ligt de informatie over de leerwegen binnen het VMBO. Het is een naslagwerkje naar aanleiding van de informatie-avond. Mocht u vragen hebben

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Informatie door de decaan in de aula 20.00-20.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen Vakvoorlichting door bovenbouw docenten

Nadere informatie

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl

KEUZE IN KLAS 3. Decanaat Ouderavond VMBO tl KEUZE IN KLAS 3 Decanaat 2013-2014 Ouderavond VMBO tl 3 10-09-2013 Geschiedenis In de brugklas volgt de definitieve keuze voor een bepaalde afdeling VMBO 4 leerwegen: 1. Basisberoepsgerichte leerweg 2.

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar

Overgangsregeling schooljaar Overgangsregeling Schooljaar 2015-2016 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

LESSENTABELLEN schooljaar

LESSENTABELLEN schooljaar LESSENTABELLEN schooljaar 2012-2013 EERSTE EN TWEEDE LEERJAAR VMBO, HAVO EN VWO / DERDE LEERJAAR HAVO EN VWO VMBO lw VMBO zg VMBO VMBOt/ HAVO HAVO/ VWO NE Nederlands 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 LA Latijn

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

Overgangsnormen Bovenbouw

Overgangsnormen Bovenbouw Overgangsnormen Bovenbouw Bevorderingsreglement Hilfertsheem-Beatrix schooljaar 2011-2012 Algemene uitgangspunten (bovenbouw) De overgangsnormen geven weer waaraan leerlingen moeten voldoen om over te

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015

Overgangsregeling schooljaar 2014-2015 Overgangsregeling Schooljaar 2014-2015 Algemeen: Een leerling kan als regel niet in twee opeenvolgende leerjaren doubleren. Bij wijze van uitzondering is dit soms mogelijk. Dit ter beoordeling aan de schoolleiding.

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL

Welkom. voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Welkom voorlichtingsavond leerjaar 3 VMBO-TL Programma Eerste deel van de avond» Algemeen: leerjaar 3 Vmbo-TL» Regelementen en PTA» Onderweg naar kiezen : schooldecaan Vmbo-TL Laatste deel van de avond»

Nadere informatie

Keuzevoorlichting 2-MAVO

Keuzevoorlichting 2-MAVO Keuzevoorlichting 2-MAVO Decaan: I.C de Vries Welkom 29-1-2015 Keuzevoorlichting MAVO 2 1 Informatie door de decaan in de aula 19.00-19.45 uur: Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Christiaan Huygens College

Christiaan Huygens College Welkom op de informatieavond voor ouders en leerlingen Leerjaar 2 Programma - Toelichting decaan over de profielen en leerwegen - 20.15 uur: Kennismakingsronde profiel Waarom kiezen? - Leerling kiest een

Nadere informatie

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl

voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl voorlichting verder na 2 vwo/havo/tl Informatie over: Het advies De inrichting van het derde leerjaar De verschillende keuzemogelijkheden Wettelijke plicht Het advies: Tijdens leerlingbespreking 2e rapport

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Voorlichting klas 3-mavo

Voorlichting klas 3-mavo Voorlichting klas 3-mavo Welkom! Nieuwe klas Instromers Inhoud vanavond: Jan Harmsen: Afdelingsleider Mavo Toetsen, PTA, rekentoets Marleen Nijkamp: Decaan Loopbaanoriëntatie Pauze Klassikale kennismaking

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN

BEVORDERINGSNORMEN ALLE LEERJAREN Naam notitie/afspraak/procedure Bevorderingsnormen Citadel College Eigenaar/portefeuillehouder W. Middendorp Auteur L. Lieber/N.Schoot Versie nummer Datum versienummer 5-9-2016 Status document (concept/voorstel/besloten/van

Nadere informatie

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3

BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE 2014-2015 Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 1 BEVORDERINGSREGLEMENT LESPLAATS ZUID-WEST COLLEGE Mavo 1 t/m 4, Mavo/Havo 1 en 2 en Havo 3 INLEIDING 1. In dit reglement wordt beschreven wanneer een leerling wordt bevorderd. 2. In de komende schooljaren

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Welkom op WolfertPRO!

Welkom op WolfertPRO! Welkom op WolfertPRO! Informatieavond 19 januari 2017 19.30 21.00 uur Programma: Opening (dhr. Den Hartogh) LOB in leerjaar 2 BBL, KBL en GL/TL (MAVO) (loopbaanbegeleider dhr. Groenenberg) Determinatie

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM

INFORMATIEAVOND JENA 3 VM Inhoud 1 Vervolgopleiding 2 Uitstroomvariant 3 Vakkenpakket 4 Overgangsregeling vmbo3-vmbo4 5 Examenprogramma 6 Rekentoets 7 Hoe kom je tot keuzes Leerwegen VMBO Theoretisch Gemengd Kader beroepsgericht

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad

INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad WELKOM INFORMATIE-AVOND: Welkom Schoolleiding Uitleg mentoraat en mentorlessen Ouders ouderraad Met de mentor: Rapporten en informatieavonden Ouderportaal (cijfers) Dyslexie Bijlessen Studiewerktijd (TH)

Nadere informatie

Bevorderingsreglement

Bevorderingsreglement Bevorderingsreglement Roemer Visscher College Wateringse Veld College Zuid-West College Schooljaar 2016 2017 Definitief INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Roemer Visscher College 5 Wateringse Veld College 7 Zuid-West

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Overgangsnormen per 1 oktober 2014

Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Overgangsnormen per 1 oktober 2014 Uitgangspunten Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het schooljaar

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom

Keuzevoorlichting mavo-3. Decaan: I.C. de Vries. Welkom Keuzevoorlichting mavo-3 Decaan: I.C. de Vries Welkom Quiz Uitleg keuze/ sectoren Mogelijkheid tot vragen stellen 10-2-2017 Keuzevoorlichting MAVO 3 2 Quiz Nodig: de kaartjes op uw stoel! Hoeveel verschillende

Nadere informatie

Overgangsnormen vmbo

Overgangsnormen vmbo Overgangsnormen vmbo 2016-2017 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Begrippen en definities... 4 3. Het tot stand komen van een rapportcijfer... 5 4. Overgangsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2... 6 5. Overgangsnormen

Nadere informatie

Reglement toelating en bevordering

Reglement toelating en bevordering Reglement toelating en bevordering Cursus 2012-2013 Aangepast in mei 2013. Dit document geldt voor alle leerlingen die in 2012 reeds ingeschreven staan als leerling op het Lauwers College en die leerlingen

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015

Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Uitgangspunten Overgangsnormen ARHC per 1 oktober 2015 Bij de rapportage wordt voor alle vakken een voortschrijdend gemiddelde gegeven. Deze cijfers worden afgerond op gehele getallen. In de loop van het

Nadere informatie

Richtlijnen voor de bevordering

Richtlijnen voor de bevordering Gereformeerde. Scholengemeenschap. Randstad. Richtlijnen voor de bevordering havo/vwo vmbo September 2007 Richtlijnen voor bevordering september 2007 0 In dit boekje staan de richtlijnen voor de bevordering

Nadere informatie

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015

Welkom. LOB-informatieavond Klas 2 MAVO. Dinsdag 17 november 2015 Welkom LOB-informatieavond Klas 2 MAVO Dinsdag 17 november 2015 Deze avond Opening Kiezen Wat doen wij eraan? De bovenbouw MAVO De sectoren Mogelijkheden na de MAVO Sluiting Kiezen is een proces We onderscheiden

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College

MAVO op het Griftland College MAVO op het Griftland College Voorlichting Vakkenkeuze Decanaat 2 MAVO VMBO = MAVO DE THEORETISCHE LEERWEG OP HET GRIFTLAND COLLEGE Hoe zit het? 1. VMBO algemeen 2. Theoretische leerweg op GC Uitgangspunten Welke veranderingen 3. Keuze

Nadere informatie

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som.

Voorwoord Rapport 3 (eindrapport): het op hele cijfers afgeronde eindcijfer van de volgende som. Voorwoord 2013-2014 Op onze site www.doultremontcollege.nl zijn de overgangsnormen digitaal terug te vinden onder het kopje ouders, brieven en downloads, overgangsnormen 2013-2014. Mochten er naar aanleiding

Nadere informatie