School Ondersteunings Profiel (SOP) Opgesteld d.d.17 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School Ondersteunings Profiel (SOP) Opgesteld d.d.17 februari 2014"

Transcriptie

1 School Ondersteunings Profiel (SOP) Opgesteld d.d.17 februari

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Algemene gegevens Schoolconcept, onderwijsvisie en missie Kengetallen leerlingpopulatie huidig schooljaar en afgelopen jaar/jaren Basisondersteuning Basiskwaliteit van het onderwijs (meest recent oordeel inspectie) Extra ondersteuning Randvoorwaarden van de school Conclusie en ambitie Stand van zaken t.a.v. basisondersteuning

3 1. Inleiding In het kader van de Wet Passend Onderwijs wordt in dit document het School ondersteuningsprofiel beschreven van de Violenschool. Hierin wordt beschreven welke basisondersteuning beschikbaar is en leerlingen welke mogelijkheden er zijn om leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te ondersteunen. Iedere leerling heeft onderwijsbehoeften, verschillen zijn er altijd maar voor het grootste deel van de leerlingpopulatie zijn deze behoeften inpasbaar in het onderwijs en de handelingsgerichte zorgstructuur. Sommige leerlingen hebben speciale onderwijsbehoeften waar de school deskundigheid voor in huis heeft en aanpassingen voor kan uitvoeren. En in sommige gevallen heeft een leerling zulke specifieke behoeften dat de school daar niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld omdat zij de juiste expertise niet in huis heeft, omdat het gebouw niet geschikt is of omdat gezien de beschikbare formatie in een specifiek geval te weinig individuele aandacht, begeleiding of fysieke verzorging kan worden geboden. In dit schoolondersteuningsprofiel wordt aangegeven aan in hoeverre de Violenschool op dit moment al passend onderwijs biedt, d.w.z. rekening houdt met deze verschillen in onderwijsbehoeften, en waar wij momenteel handelings-verlegen zijn in het realiseren van een passend aanbod. Tevens wordt beschreven wat onze visie is en onze ambities zijn aangaande passend onderwijs zijn en wat wij nodig hebben om dit te realiseren. 3

4 2. Algemene gegevens Naam school: Violenschool Adres: Violenstraat CJ Hilversum Naam directeur: Yvonne Sneekes Tel. nr.: Website: Naam IB-ers: Brinnummer: Lidy Peters Sanne Buijsrogge-Ruijs 19NA Bestuur: STIP Hilversum Adres: Laapersveld VB Hilversum Bestuursnummer:

5 3. Schoolconcept, onderwijsvisie en missie De Violenschool is een openbare basisschool in Hilversum en kent twee afdelingen, een Nederlandstalige en een Engelstalige. Vanaf 1 augustus 2014 starten we op de Nederlandstalige afdeling een tweetalige groep 1. De Nederlandse afdeling van de school is groot qua populatie: 379 leerlingen (teldatum 1 oktober 2013) in 16 groepen. In groep 1-2 wordt gewerkt volgens de principes van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Vanaf groep 3 wordt er gewerkt volgens de principes van het circuit-model waarin de leerlingen zelf kunnen bepalen op welke wijze zij hun taak verwerken. Dit model gaat uit van de ontwikkeling van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij leerlingen. Daarnaast biedt het ruimte aan differentiatie in tempo, leerstijl en niveau. In alle groepen wordt gedifferentieerd onderwijs aangeboden via het handelings gericht werken in drie niveaus: de basis, de weergroepen en de meergroepen. Naast dit handelings gericht werken wordt binnen de zorgstructuur voor de leerlingen de 1-Zorgroute toegepast. Handelingsgericht werken gaat uit van de volgende zeven principes: 1. De onderwijsbehoeften van de leerling staat centraal. 2. Er vindt afstemming en wisselwerking plaats: het gaat om deze leerling, in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school, met deze ouders. 3. De leerkracht doet er toe en stemt af op de verschillen van leerlingen. 4. Er wordt uitgegaan van positieve kenmerken van de leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders. 5. Er wordt constructief samengewerkt tussen ouders en school in het belang van de leerling. 6. Er wordt doelgericht en planmatig gewerkt. 7. De werkwijze van de school is sytematisch en transparant. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften. Opbrengstgericht werken Er wordt door de leerkrachten, waar nodig met ondersteuning van de intern begeleiders, planmatig gewerkt aan het verbeteren van de vorderingen van leerlingen. Dit gebeurt door hoge doelen te stellen, gericht naar de doelen toe te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Door systematisch de toetsgegevens te analyseren, naar verklaringen te zoeken bij zwakke individuele of groepsresultaten, doelen bij te stellen en verbetertrajecten in te zetten, verbeteren de resultaten zo blijkt uit het laatste onderzoek van de Inspect. Gericht werken aan hoge opbrengsten betekent in de eerste plaats goed onderwijs aanbieden. Dat wil zeggen onderwijs door competente leraren die effectief instructie geven, hun onderwijsinhouden, onderwijsdoelen en didactiek afstemmen op verschillen tussen leerlingen en voortdurend - dus niet alleen bij toetsen! - reflecteren op het effect van hun leerkrachtgedrag. Dit impliceert dat het bij opbrengsten om meer gaat dan toetsuitslagen want observaties van leerkrachten dragen veel bij aan het welzijn van leerlingen., 5

6 Visie De school heeft haar visie in de schoolgids als volgt verwoord: * Onze school wil de veelzijdige ontwikkeling van iedere leerling uitgaande van zijn aanleg, kennis en behoeften, bevorderen door kennis over te dragen en verschillende vaardigheden te laten oefenen. * Onze school biedt elk kind een variatie aan ontwikkelingskansen en een variatie aan verwerkingsvormen, waarbij ruimte wordt geboden aan initiatieven van het kind. * Alle activiteiten in de school worden geplaatst in een sociaal kader. Onze school is een gemeenschap waar kinderen ervaren wat samen leven en samenwerken betekent. Sinds schooljaar wordt het (wetenschappelijk bewezen succesvol) anti-pestprogramma KIVA ingezet. In schooljaar is gestart met de implementatie van SWPBS; Schoolwide Positive Behaviour support. Missie DE VIOLENSCHOOL WIL EEN PLAATS ZIJN WAAR IEDEREEN GOED ONDERWIJS WORDT GEBODEN DOELGERICHT EN PLANMATIG WORDT GEWERKT AAN DE ONTWIKKELING VAN DE KINDEREN DE LESSEN EN DE LEERSTOF WORDEN AANGEPAST AAN HET KIND PERMANENT HOGE EISEN WORDEN GESTELD AAN DE BEKWAAMHEID VAN DE LEERKRACHTEN KINDEREN WORDEN GESTIMULEERD OM SAMEN TE LEVEN EN SAMEN TE WERKEN NAAR KINDEREN WORDT GELUISTERD EN MET KINDEREN WORDT GESPROKEN CONSTANT AAN KWALITEIT WORDT GEWERKT MEN HOGE VERWACHTINGEN HEEFT VAN KINDEREN MEN KINDEREN POSITIEF BENADERT EN STIMULEERT OM AAN HUN ONTWIKKELING TE WERKEN IEDEREEN ZICH VEILIG VOELT 6

7 4. Kengetallen leerlingpopulatie huidig schooljaar en afgelopen jaar/jaren a. aantal leerlingen (totaal) b. aantal leerlingen met 0,3 leerlinggewicht c. aantal leerlingen met 1,2 leerlinggewicht d. aantal leerlingen dat de voor- of vroegschool heeft bezocht e. aantal leerlingen dat is geplaatst in het SBO f. aantal leerlingen dat is geplaatst in het SO g. aantal leerlingen dat is teruggeplaatst uit het SBO h. aantal leerlingen dat is teruggeplaatst uit het SO i. aantal leerlingen met een indicatie SO (lgf) j. uitstroomgegevens Pro en LWOO 8 11 nb k. aantal leerlingen dat in het ZAT is besproken l. aantal leerlingen dat is gemeld bij het AMK nb 9 0 m. aantal leerlingen dat is geschorst n. aantal kinderen dat is verwijderd

8 5. Basisondersteuning 18 september 2013 vastgesteld in het Bestuurlijk Platform Ten geleide Dit document beschrijft de invulling van de basisondersteuning van het SWV Unita. Voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van IJkpunten voor basiszorg in het primair onderwijs (Hoffmans, Emmeloord, Hoffmans & Heegsma 2010) De ijkpunten en de daarbij behorende indicatoren zijn tot stand gekomen op basis van drie bronnen: het bevat in elk geval de eisen die de inspectie stelt in het kader van het toezicht het bevat afspraken die de sectoren (PO raad, VO raad, MBO raad, AOC raad) hebben vastgelegd in het werkdocument referentiekader het bevat de afspraken die de ondersteuningsplichtige besturen van Unita hebben gemaakt in het kader van de basisondersteuning In schema: De besturen in het SWV Unita maken afspraken over de eigen eisen die men aan scholen stelt Keus Unita In het referentiekader zijn standaarden voor Passend onderwijs geformuleerd Referentiekader De inspectie heeft indicatoren en normen geformuleerd waaraan de kwaliteit van onderwijs en ondersteuning wordt afgemeten Indicatoren inspectie 8

9 1 Inleiding De besturen Primair Onderwijs zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het samenwerkingsverband Unita. Hierbij gaat het om alle leerlingen die aandacht vragen vanwege specifieke onderwijsbehoeften. In principe kunnen alle kinderen binnen het SWV Unita ondersteuning op maat krijgen, waarvoor in gezamenlijkheid een dekkende infrastructuur (continuüm van ondersteuning) is ontwikkeld. Deze infrastructuur loopt van integratieve aanpakken naar een meer separaat aanbod (SBO/SO). Ouders spelen als samenwerkende partners een belangrijke rol bij de vaststelling van de juiste aanpak van hun kind. Als het om ondersteuning gaat is het uitgangspunt de onderwijsbehoeften van de leerling. Handelingsgericht werken en handelingsgericht diagnosticeren is uitgangspunt bij het handelen van alle scholen binnen het samenwerkingsverband. Het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de professionals (leerkracht, IB-er) is hierbij een specifiek aandachtspunt. Naast onderwijsbehoeften zal er aandacht zijn voor opvoedbehoeften. Samenwerking met Jeugdzorg is daarbij een voorwaarde. Uitgangspunt is één kind, één gezin, één plan. Binnen de wettelijke ondersteuningsplicht van de schoolbesturen nemen de scholen hun verantwoordelijkheid bij de invulling van de onderwijsbehoeften van het kind. Indien de mogelijkheden van de (individuele) school ontoereikend zijn kan er teruggevallen worden op een dekkende infrastructuur. Deze infrastructuur is erop gericht dat kinderen in Gooi en omstreken passend onderwijs kunnen volgen. Een (ondersteunings) infrastructuur zal in dit kader niet alleen worden gerealiseerd met partners binnen het onderwijs, maar ook met partners uit de Jeugdzorg. Elke basisschool beschikt over een herkenbaar ondersteuningsprofiel dat mede afgestemd is op het aanbod binnen het samenwerkingsverband. Ouders kunnen bij de keuze voor een school dit profiel mee laten wegen. De ondersteuningsprofielen van de scholen zijn een belangrijke waarborg bij het dekkende aanbod aan ondersteuningsarrangementen binnen Gooi en omstreken. Scholen kunnen zich verder specialiseren om te kunnen voldoen aan specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. Dit vraagt afstemming van de ondersteuningsprofielen in het samenwerkingsverband. Individuele scholen kennen hun ambities en grenzen en die worden binnen het aanbod ook (h)erkend. Alle scholen binnen het samenwerkingsverband Unita bieden tenminste basisondersteuning. Dit is één gemeenschappelijke standaard voor de kwaliteit van passend onderwijs en leerling ondersteuning. Deze basisondersteuning wordt iedere leerling aangeboden. De basisondersteuning wordt door de gezamenlijke besturen vastgesteld. 9

10 2 Basisondersteuning Samenwerkingsverband Unita De schoolbesturen van het primair onderwijs in SWV Unita spreken de standaard af voor de basisondersteuning middels dertien richtinggevende afspraken (ijkpunten) Door middel van deze afspraken wordt duidelijk welk streefniveau aan basisondersteuning de besturen binnen SWV Unita willen bereiken ( ). De basisondersteuning is datgene dat van iedere school binnen het samenwerkingsverband minimaal aan ondersteuningsmogelijkheden verwacht mag worden. De afspraken in dit document geven aan wat de verantwoordelijkheid van de verschillende schoolbesturen jegens het samenwerkingsverband. 3 Toelichting op ijkpunten en indicatoren De ijkpunten zijn geordend in vier domeinen: beleid, onderwijs, begeleiding en organisatie. A. Beleid Voor het beleid van de scholen zijn drie ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning: 1 Beleid - Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor hun beleid, hun kwaliteit en voor hun kwaliteitsondersteuning. De school is bovendien wettelijk verplicht om de beleidsdoelen vast te leggen in het schoolplan, ook op het terrein van de leerlingenondersteuning. 2 Onderwijsondersteuningsprofiel - Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welk aanbod aan onderwijs en ondersteuning een school haar leerlingen kan bieden. Het profiel moet aanknopingspunt bieden voor de bepaling van de ondersteuningszwaarte en voor verbetering van de ondersteuning in school 3 Effectiviteit - De leerlingenondersteuning maakt deel uit van het kwaliteitsbeleid van de scholen. Van de scholen mag worden verwacht dat zij het beleid jaarlijks evalueren. Datzelfde geldt voor de effectiviteit van de ingezette middelen. Vervolgens stellen scholen een ontwikkelagenda op voor het komende jaar en passen zij zo nodig de inzet van middelen aan. 10

11 B. Onderwijs Voor het domein onderwijs zijn vijf ijkpunten geformuleerd: 4 Omgeving - De omgeving de ruimte, de leerbronnen, de medeleerlingen, de personeelsleden moet zo zijn ingericht dat tegemoet gekomen wordt aan drie basale psychologische behoeften van leerlingen: de behoefte aan relatie, aan competentie en aan autonomie. Een leeromgeving die ondersteunend en stimulerend is en die een beroep doet op de betrokkenheid van leerlingen, is een voorwaarde voor leren. Een ander aspect van de leeromgeving is de veiligheid. Het gaat hier om het beleid inzake de fysieke en sociale veiligheid. De school is daarbij actief en alert in het bestrijden en voorkomen van incidenten. 5 Continue ontwikkeling/opbrengsten ondersteuning (opbrengstgericht werken) - Op schoolniveau zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop systematisch signalering van ondersteuningsbehoeften en toetsing van de voortgang van leerlingen plaatsvinden. Op basis hiervan is vervolgens de vraag wat deze informatie betekent voor het handelen van de leraar. De school hanteert normen om de resultaten van de leerlingen en de opbrengsten van de school zelf te kunnen wegen en beoordelen. 6 Handelingsgericht werken en opbrengst gericht werken - Passend Onderwijs is een combinatie van handelingsgericht werken en opbrengstgericht werken. Dat betekent dat de ontwikkelingsbrede resultaten van de inrichting van het onderwijs. 7 Onderwijs op maat - De school gaat na of haar aanbod, aanpak en materialen voldoende tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen. Bij een aantal leerlingen hangen deze behoeften samen met problemen bij het verwerven van basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en wiskunde en algemene vaardigheden. Deze leerlingen hebben aan de gemiddelde leerstof al hun handen vol. Begaafde leerlingen daarentegen moeten extra worden uitgedaagd. Vormen van aanpassingen van de leerstof betreffen niet alleen de inhoud ervan. Het gaat ook om het gebruik van passende leer- en hulpmiddelen, variatie in onderwijstijd, instructie en verwerking. 8. Handelingsbekwaamheid - Van leraren mag worden verwacht dat zij over een handelingsrepertoire beschikken leerlingen steeds leidend zijn voor 11

12 of gaan beschikken om hulp te bieden aan leerlingen. Dat betekent dat zij, binnen afgesproken grenzen van de school om kunnen gaan met leerlingen met leer- of gedragsproblemen. Zij staan open voor reflectie op en ondersteuning bij hun handelen en werken continu en gezamenlijk aan de eigen professionalisering C Begeleiding Voor de begeleiding van de scholen zijn drie ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning. 9 Onderwijsondersteuningsarrangement van de school - Het onderwijsondersteuningsarrangement van een leerling bevat die elementen van het onderwijsondersteuningsprofiel van de school, waarvan een leerling gebruik kan op de ontwikkeling van de leerling: het ontwikkelingsperspectief. de tussen- en einddoelen en de wijze waarop de leerling wordt begeleid. 10 Overdracht - Effectief onderwijs betekent ook dat leerlingen goed worden gevolgd en systematisch worden begeleid. Het is belangrijk dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften goed overgangen, zowel binnen de school als naar een andere (VO) school. 11 Betrokkenheid ouders - Scholen die werk maken van onderwijs zien ouders/verzorgers vooral als partners bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Dat geldt des te meer voor leerlingen die zich in een kwetsbare positie bevinden. Een goede afstemming van de begeleiding op school en daarbuiten heeft een versterkende werking op de ontwikkeling van de leerling - Vanuit de visie van het handelingsgericht werken, gaan scholen uit van een voortdurende samenwerking tussen leerkracht, leerling, ouders en begeleiders. Door het systeemdenken gaan we er vanuit dat het één van invloed is op het ander. Daarom worden de ouders en de leerlingen zelf betrokken in het benoemen van de onderwijsbehoeften. Wat heeft dit kind, met deze ouders, in deze klas met deze leerkracht, op deze school nodig? maken. Daarnaast geeft het zicht worden begeleid bij de 12

13 D Organisatie Voor de organisatie van de zorg zijn twee ijkpunten geformuleerd voor de basisondersteuning. 12 Interne ondersteuningsstructuur - Voor het goed laten verlopen van de ondersteuning en de begeleiding van leerlingen is het belangrijk dat hulpbronnen aanwezig zijn rond de groepen en de leraren: de interne ondersteuningsstructuur. 13 Externe ondersteuningsstructuur - Voor de organisatie van de hulp en advies van buiten de school moeten scholen gebruik kunnen maken van de juiste deskundigen (multidisciplinair overle 4 Uitwerking ijkpunten en indicatoren IJkpunt 1 De school voert een helder beleid op het terrein van leerlingondersteuning dat is gebaseerd op de zeven uitgangspunten van Handelingsgericht Werken. Indicatoren inspectie eisen referentie kader De school weet wat de onderwijsbehoeften van haar leerlingen zijn. De school heeft een expliciete visie op leerlingenondersteuning. Deze visie wordt gedragen door het hele team. De school heeft vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is De procedures en afspraken over leerlingenzorg zijn duidelijk. De inzet van ondersteuningsmiddelen is duidelijk. afspraken Unita De school werkt volgens de zeven uitgangspunten van HGW. HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding voor alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert adaptief onderwijs en doeltreffende leerlingbegeleiding, zodat een schoolteam effectief kan omgaan met verschillen tussen leerlingen. HGW 13

14 is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals (leerkracht, interne begeleider en leidinggevende) de volgende zeven uitgangspunten toepassen. 1. De onderwijsbehoeften van leerlingen staan centraal. Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te behalen? Denk aan instructie op een andere manier, extra leertijd of uitdaging. Hoe kan de leerkracht de leerling hierbij zo goed mogelijk ondersteunen? 2. Afstemming en wisselwerking: het gaat niet alleen om het kind, maar om het kind in wisselwerking met zijn omgeving. Het gaat om deze leerling in deze groep, bij deze leerkracht, op deze school en van deze ouders. Hoe goed is de omgeving afgestemd op wat dit kind nodig heeft? 3. Leerkrachten realiseren passend onderwijs en leveren daarmee een cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van leerlingen op het gebied van leren, werkhouding en sociaal-emotioneel functioneren. Met andere woorden: het is de leerkracht die t doet. Maar wat heeft zij hiervoor nodig, wat zijn haar ondersteuningsbehoeften? 4. Positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de groep, de school en ouders zijn van groot belang. Naast problematische aspecten zijn deze positieve aspecten nodig om de situatie te begrijpen, ambitieuze doelen te stellen en om een succesvol plan van aanpak te maken en uit te voeren. 5. Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren. Dit vergt constructieve communicatie tussen betrokkenen. Samen analyseren zij de situatie en zoeken ze naar oplossingen. 6. Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijn doelen voor het leren, de werkhouding en het sociaalemotioneel functioneren van alle leerlingen en evalueert deze in een cyclus van planmatig handelen. 7. De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is betrokkenen duidelijk hoe de school wil werken en waarom. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, hoe en wanneer. Formulieren en checklists ondersteunen dit streven. Teamleden zijn open over hun manier van werken en over hun plannen en motieven. De school heeft de leerlingondersteuning ingericht volgens de cyclus van Handelingsgericht Werken (HGW). Schematisch is deze als volgt weer te geven. 14

15 plannen waarnemen HGW- cyclus op groepsniveau Binnenschools 6) Uitvoeren groepsplan realiseren 5) Opstellen groepsplan Ouders Leerkracht begrijpen 1) Groeps- Overzicht evalueren 2) Signaleren leerlingen die extra Leerlingen begeleiding nodig hebben 4) Clusteren leerlingen met 3) Benoemen vergelijkbare onderwijsbehoeften onderwijsbehoeften Groeps - bespreking Gesprek kind, ouders Leerlingbespreking/ zorgteam OPP Bovenschools Gesprek kind, ouders Begeleiding HGD HGI Hulpverlening, BJZ, JGGZ, MEE, JHV, Speciale onderwijssetting 15

16 IJkpunt 2 De school heeft haar schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Indicatoren inspectie eisen referentie kader afspraken Unita Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgesteld. De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. Het schoolondersteuningsprofiel is actueel (vier jaar). Het schoolondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. Het schoolondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. Het schoolondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenondersteuning. De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met: een IQ rondom 80 a 85 enerzijds en 130 a 140 anderzijds en/of een sterk disharmonisch intelligentieprofiel (beperkte) leerproblemen een ontwikkelingsperspectief, dat het uitstroomniveau gaat realiseren een vertraagde lees-taalontwikkeling dyslexie, die conform het dyslexieprotocol begeleid kunnen worden een vertraagde rekenontwikkeling dyscalculie, die conform het dyscalculie protocol begeleid kunnen worden (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals faalangst, werkhoudingproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde sociale vaardigheden een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school handelingsbekwaam is De school maakt duidelijk hoe bovenstaande punten meetbaar zijn. De school kan zodoende beargumenteren waarom voor de ene leerling meer- of andere ondersteuning wordt verleend dan voor de andere. In het schoolondersteuningsprofiel staat beschreven: kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SO-standaard als leidraad voor het OPP) plaatsingsbeleid, plaatsingsafspraken en ondersteuningsarrangementen die de school kan leveren 16

17 schoolontwikkeling professionaliseringsplan competenties personeel, aannamebeleid personeel en personeelsbeleid het volgen van de leerlingen (leerlingvolgsysteem) de interne ondersteuningsstructuur bovenschoolse ondersteuningsstructuur (ondersteuningsplan) samenwerking en afstemming met externe instanties contacten, gesprekken en samenwerking met ouders technische en ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw aanpassingen en uitbreiding van materialen verantwoording inzet middelen grenzen van de school beschrijving schoolprofiel in schoolgids IJkpunt 3 De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenondersteuning en past het beleid zo nodig aan. (Opbrengstgericht werken op school-, groeps- en individueel niveau.) Indicatoren inspectie eisen De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen. De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. referentie kader De school evalueert jaarlijks de leerlingenondersteuning. De school bepaalt jaarlijks de effectiviteit van de ingezette ondersteuningsmiddelen. 17

18 afspraken Unita De school beoogt daarbij dat kinderen zich optimaal en aantoonbaar ontwikkelen uitgaande van de mogelijkheden van het kind: o De tussen- en eindopbrengsten op de toets resultaten tenminste zijn wat op grond van de populatie verwacht wordt. Hiervoor geldt de inspectienorm als uitgangspunt. o De school een duidelijk beeld heeft ten aanzien van het volgen van leerlingen met (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren. Aan de hand van een Cotan gecertificeerd instrument. De school toont aan (aan ouders en SWV) wat ze heeft gedaan aan effectieve ondersteuning van leerlingen met leer-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen en wat de effecten daarvan zijn en legt dit vast door middel van consistente dossiervorming. IJkpunt 4 De school is fysiek en sociaal gezien veilig en heeft een goed pedagogisch klimaat. Indicatoren inspectie eisen De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en personeel en in de incidenten die zich voordoen. De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten. De school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. referentie kader De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen (uitgewerkt in bv. pestprotocol, privacyreglement, vertrouwenspersoon). De school gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. afspraken Unita De school hanteert kwaliteitsbeleid op het gebied van pedagogisch handelen van het schoolteam. 18

19 IJkpunt 5 De school heeft zicht op de ontwikkeling en vorderingen van de leerlingen. Indicatoren inspectie eisen De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. De school volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van alle leerlingen. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben. referentie kader De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft. De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen. Tenminste twee maal per jaar worden de resultaten van de leerlingen geanalyseerd op school-, groeps- en individueel niveau afspraken Unita De school: o Stelt systematisch de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen vast door middel van de toets kalender. o Legt de vorderingen en resultaten vast in groepsoverzichten en in een (digitaal) leerlingvolgsysteem en bespreekt dit met ouders. o Heeft ten aanzien van individuele leerlingen afspraken gemaakt over criteria voor uitval bij taalontwikkeling, rekenen en wiskunde, technisch lezen, spelling en begrijpend lezen in overeenstemming met de mogelijkheden van het kind. o Heeft zicht op de ontwikkeling van sociaal-emotioneel en gedragsmatig functioneren van de leerlingen. Dit maakt onderdeel uit van het (digitaal) leerlingvolgsysteem, dat Cotan gecertificeerd is.. 19

20 IJkpunt 6 De school werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de onderwijsondersteuningsarrangementen. Indicatoren inspectie eisen Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerling met extra onderwijsbehoeften. De school voert de ondersteuning planmatig uit. De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. referentie kader De school past op grond van verzamelde toetsgegevens tenminste twee maal per jaar de groepsplannen en groepsoverzichten aan. De school past op grond van verzamelde toetsgegevens tenminste twee maal per jaar de plannen voor individuele leerlingen (zo nodig) aan. afspraken Unita De school betrekt bij handelingsverlegenheid de juist deskundigen bij de ondersteuningsvraag. Het samenwerkingsverband faciliteert bij het overleg over toeleiding naar de juiste ondersteuning de benodigde deskundigen. De schoolbesturen maken gezamenlijke afspraken over de taken en competenties van deze deskundigen. 20

21 IJkpunt 7 De school biedt een uitdagende leeromgeving en hanteert effectieve instructiemethoden. Indicatoren inspectie eisen De school met een substantieel aantal leerlingen met een leerling-gewicht biedt bij Nederlandse taal leerinhouden aan die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand. De school stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De school stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De school stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. De school stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. referentie kader De school heeft extra (orthodidactische) materialen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. De school stemt de werkvormen af op verschillen tussen de leerlingen. De school geeft leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften specifieke en directe feedback. De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maakt. afspraken Unita Elke school geeft hier invulling aan vanuit het eigen schoolconcept. 21

22 IJkpunt 8 Het team werkt gericht aan haar handelingsbekwaamheid en competenties. Indicatoren inspectie eisen referentie kader Het personeel beschikt over didactische competenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het personeel beschikt over organisatorische competenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het personeel beschikt over pedagogische competenties voor de begeleiding van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen Het personeel werkt continu aan hun handelingsgerichte vaardigheden. Het personeel krijgt de mogelijkheid in teamverband te leren en te werken. Het personeel wordt gestimuleerd en gefaciliteerd voor deelname aan lerende netwerken over de leerlingenondersteuning. afspraken Unita Het is de leerkracht die ertoe doet. Ondersteuning en begeleiding moeten gericht zijn op het versterken van leerkrachtcompetenties. Dit maakt onderdeel uit van de POP-cyclus en is vastgelegd in een meerjaren nascholingsplan met taak- c.q. functieomschrijving. Interne begeleiding is een vastgestelde taak/functie binnen de school. Het personeel ziet verschillen tussen leerlingen als vanzelfsprekend en weet hiermee om te gaan door gericht te differentiëren. 22

23 IJkpunt 9 Voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften is een gedocumenteerd onderwijsondersteuning arrangement vastgesteld. Indicatoren inspectie eisen De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling met speciale onderwijsbehoeften een ontwikkelingsperspectief vast, waarvan zeker is dat einddoelen groep 8 niet behaald worden. De school volgt of de leerlingen zich ontwikkeling conform het ontwikkelings- perspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. referentie kader Het onderwijsondersteuningsarrangement bevat een omschrijving van het eind- en ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het onderwijsondersteuningsarrangement bevat in elk geval tussen- einddoelen. Het onderwijsondersteuningsarrangement is handelingsgericht opgesteld. Het onderwijsondersteuningsarrangement bevat evaluatiemomenten. Het onderwijsondersteuningsarrangement maakt deel uit van het leerling dossier. Het onderwijsondersteuningsarrangement heeft een integraal karakter (één kind één plan). De school signaleert leer, opgroei- en opvoedproblemen tijdig in samenwerking met het CJG en andere instellingen voor jeugdzorg. De school heeft een passend aanbod voor leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. De school heeft leerlijnen die afgestemd zijn op leerlingen met een meer of minder dan gemiddelde intelligentie; De school heeft programma s en methodieken die gericht zijn op sociale veiligheid en het voorkomen van gedragsproblemen; de school geeft haar mogelijkheden (en grenzen) aan als het gaat om de fysieke toegankelijkheid en de beschikbaarheid van hulpmiddelen voor leerlingen met een (meervoudige) lichamelijke beperking; de school heeft een protocol voor handelingen met een medisch karakter (omgaan met medicijnen e.d.); de school heeft samenwerkingsovereenkomsten met ketenpartners in de zorg. (kan per casus) 23

24 IJkpunt 10 De school neemt leerlingen zorgvuldig aan en draagt leerlingen zorgvuldig over volgens vastgesteld beleid op school-, bestuurs- en samenwerkingsverband niveau. Indicatoren inspectie eisen De school hanteert de wettelijke voorschriften rondom toelating en verwijdering van leerlingen. Toelating van leerlingen afkomstig van het SBO of SO alsmede overgang van zo n leerling naar het SBO of SO vindt slechts plaats in overeenstemming met de ouders. referentie kader Bij leerlingen met extra onderwijsbehoeften vindt warme overdracht plaats met de vroegschoolse voorziening, de vorige school of de vervolgschool Het onderwijsondersteuningsarrangement van een leerling sluit aan bij het onderwijsondersteuningarrangement van de vroegschoolse voorziening of de vorige school van de leerling. Het onderwijsondersteuningsarrangement van leerlingen wordt binnen de school warm overgedragen bij de overgang naar een volgende groep of een volgende leerkracht. De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte terug aan de vroegschoolse voorziening of de vorige school. De school volgt de leerlingen die de school hebben verlaten tenminste gedurende drie jaar. afspraken Unita De school heeft een aanname- en overdrachtsbeleid en voert deze zorgvuldig uit. Het beleid overdracht VO conform afspraak binnen CTC. 24

25 IJkpunt 11 Ouders, leerlingen en school hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontwikkeling van het individuele kind. Ouders worden daarom conform de visie afstemming en handelingsgericht werken betrokken bij de ontwikkeling van het individuele kind. Indicatoren inspectie eisen referentie kader De school verantwoordt zich bij belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. De school bevraagt ouders regelmatig over de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun kind. Het personeel bevraagt ouders regelmatig over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kind op school en thuis. De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding. De school informeert ouders tijdig en regelmatig over de voortgang in de ontwikkeling van hun kind. De school betrekt ouders bij het opstellen en evalueren van het onderwijsondersteuningsarrangement. De school ziet ouders als ervaringsdeskundigen en benut hun kennis. De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. De school ondersteunt ouders en leerling bij de overgang naar een andere school. afspraken Unita De school geeft ouderbetrokkenheid vorm zoals beschreven in de visie van handelingsgericht werken. 25

26 IJkpunt 12 De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur Indicatoren inspectie eisen De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerling met specifieke onderwijsbehoeften. De school voert de ondersteuning planmatig uit. De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning. referentie kader De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving. Coaching en begeleiding van leerkrachten is onderdeel van de taak van de interne begeleiding. Taken en verantwoordelijkheden van leerkrachten en directie op het terrein van de leerling ondersteuning zijn duidelijk en transparant. Leerkrachten worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van de onderwijsondersteuningsarrangementen. De interne begeleiding beschikt over voldoende tijd en middelen. De interne begeleiding is voldoende gekwalificeerd. De school kan snel voldoende deskundigheid inschakelen voor hulp. De school grijpt bij ernstige problemen snel in. Leerkrachten weten waar zij terecht kunnen in het samenwerkingsverband voor leerlingen met specifieke onderwijs- en/of opvoedbehoeften. De interne ondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het samenwerkingsverband. afspraken Unita Het bestuur faciliteert de interne begeleiding van de leerkrachten Intern begeleiders nemen deel aan netwerken en bijeenkomsten gericht op professionalisering. Netwerken worden vraaggestuurd samengesteld. 26

27 IJkpunt 13 De school heeft een effectief ondersteuningsteam. Indicatoren inspectie eisen De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners in de regio en het samenwerkingsverband waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. referentie kader De interne begeleiding leidt het ondersteuningsteam in de school. Taken van het ondersteuningsteam zijn vastgelegd. Het ondersteuningsteam is verantwoordelijk voor het vormgeven van een passend arrangement en betrekt hier indien nodig de juiste deskundigen (externe) deskundigen bij. Het ondersteuningsteam draagt zorg voor het organiseren van de hulp om de school. Het ondersteuningsteam onderhoudt de loketfunctie voor ouders. 27

28 6. Basiskwaliteit van het onderwijs (meest recent oordeel inspectie) Laatste inspectietoezicht d.d. : 1 oktober 2013 Op 1 oktober 2013 heeft de inspectie de Violenschool bezocht. Het bezoek is afgelegd vanwege de verplichting van de inspectie om scholen voor primair onderwijs tenminste eenmaal per vier jaar te bezoeken. Opbrengsten: De eindopbrengsten op de Violenschool zijn voldoende. Dit oordeel is gebaseerd op de eindresultaten van de Cito eindtoets van de afgelopen drie jaar. In 2013,2012 en 2011 liggen de eindresultaten boven de ondergrens die de inspectie bij de beoordeling hanteert. De tussentijdse opbrengsten zijn in juni 2013 voldoende. Voor begrijpend lezen en rekenen/wiskunde in groep 6 liggen de resultaten onder de ondergrens van de inspectie. Ook spelling, technisch lezen en woordenschat van leerjaar 6 liggen onder de norm. De school heeft een analyse gemaakt en actiepunten geformuleerd om de resultaten te verbeteren op groepsniveau en individueel niveau. De school formuleert een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor leerlingen die op een eigen leerlijn werken en het eindniveau van groep 8 niet halen. De school brengt de sociale competenties in beeld door tweemaal per jaar een genormeerde toets af te nemen. De resultaten laten zien dat de sociale competenties onder het niveau liggen dat verwacht mag worden. De school implementeert inmiddels een programma gericht op het verminderen van pestgedrag en verbeteren van schoolwelbevinden. Zorg en begeleiding: De Violenschool gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen in groep 1 tot en met 8. In de groepsadministratie is te zien dat de zorg systematisch wordt uitgevoerd en dat regelmatig wordt geëvalueerd of de geformuleerde doelen bereikt worden. De Violenschool onderscheidt zich positief in de wijze waarop ze leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften signaleert. Voor verschillende typen zorgleerlingen zijn nauwkeurige signaleringscriteria geformuleerd, bijvoorbeeld voor schakelklasleerlingen, de plusklasleerlingen en de leerlingen met een eigen leerlijn. Kwaliteitszorg: De inspectie is positief over de wijze waarop de schoolleiding de zorg voor kwaliteit gestalte geeft. Evaluaties van opbrengsten en de kwaliteit van het onderwijsleerproces worden gedeeld met ouders en andere belanghebbenden, zowel mondeling als schriftelijk in algemeen toegankelijke documenten. De verantwoording over de gerealiseerde onderwijskwaliteit is dan ook op orde. Conclusie: De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op de Violenschool op orde is. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 28

29 7. Extra ondersteuning Basisondersteuning: beschrijft de ondersteuning die de school zelf in en om de groepen en binnen de eigen organisatie biedt aan alle leerlingen. Onder de basisondersteuning vallen ook de maatregelen van de school die open staan voor alle leerlingen, zoals het bieden van remediale hulp, de inzet van onderwijsassistenten, de begeleiding en coaching door de intern begeleider en/of de inzet van andere deskundigen (bijvoorbeeld taal- en rekenspecialisten). In de basisondersteuning wordt drie keer per jaar door de leerkracht een groepsoverzicht gemaakt waarin de afgelopen periode wordt geëvalueerd. Aan de hand daarvan worden de groepsplannen voor de komende periode samengesteld. Binnen deze route wordt op drie niveaus ondersteuning geboden: in basisgroepen, weergroepen en meergroepen. Daarnaast worden individuele leerlijnen, individuele handelingsplannen en ontwikkelingsperspectieven toegepast voor leerlingen die dat nodig hebben. Alle leerkrachten werken voor deze leerlingen met gevisualiseerde schema s voor wat betreft dag- en weekplanning. En zij kunnen grotendeels zelfstandig werken met specifiek gemaakte leerlingformulieren. De school hecht veel waarde aan vroeg-signalering: - leerkrachten kunnen altijd een leerlingbespreking aanvragen bij de IB er - daarop volgt snel een gesprek met de ouders en waar mogelijk met de leerling - hieruit volgen actie- afspraken en evaluatiemomenten. Er wordt gewerkt met de principes van het GIP-model tijdens het zelfstandig werken. Ook kan een zogenoemd maatjessysteem ingezet worden waardoor leerlingen altijd met iemand samen kunnen overleggen. Schoolbreed is het Landelijk Protocol Leesproblemen en Dyslexie geïmplementeerd en schoolspecifiek gemaakt. Breedtezorg: betreft de zorg om de school heen. De school wil in dit geval zelf de verantwoordelijkheid blijven dragen voor het onderwijs, de zorg en de ontwikkeling van de leerlingen, maar heeft daarbij hulp van buitenaf nodig. Het kan daarbij gaan om ambulante begeleiders uit het speciaal (basis)onderwijs, deskundigen uit het (school)maatschappelijk werk, jeugdzorg of jeugdgezondheidszorg. Vooruitlopend op passend onderwijs wordt sinds schooljaar indien de leerkracht handelingsverlegen is, gewerkt met de MDO-pilot (Multidisciplinair overleg). De school kent hierdoor in de breedtezorg een groot aantal aanpassingen die leerlingen met extra onderwijsbehoeften ondersteunt. Gelet op de aard van de hulpvragen kunnen dat b.v. zijn (in willekeurige volgorde) Time-out plekken, een study-buddy (prikkelarme omgeving), koptelefoons, speciale picto s, de Meichenbaum methode voor werkhouding, een slimme kast voor kleuters of Sprint Plus en Yoleo voor leerlingen met dyslexie. 29

30 De school beschikt over een schakelklas2+ voor leerlingen met een taalachterstand die echter wel de potentie hebben om deze in te halen en een PLUSklas voor leerlingen uit groep 3 t/m 8 (HB-groep). Een RT er heeft zich ontwikkeld tot rugzakbegeleider die deels in de klas werkt, maar ook in een eigen lokaal dat zeer goed geoutilleerd is. Er wordt indien nodig een PGB in de klas ingezet. Tenslotte is er ondersteuning vanuit ambulante diensten (REC). Diepteondersteuning: Hierbij komt de nadruk te liggen op de inzet van andere instellingen, met verregaande specialisaties en mogelijkheden voor het doen van onderzoek, tijdelijke of permanente meer passende lesplaatsen, de jeugdzorg keten en het speciaal onderwijs. Dit wordt ook wel 'zware' ondersteuning genoemd. Het betreft een relatief kleine groep leerlingen. 30

31 8. Randvoorwaarden van de school 9. Conclusie en ambitie 4.1 Gewenst schoolprofiel Het team lijkt naar de toekomst toe te kiezen voor het profiel Brede Zorgschool. Het team herkent zichzelf nu al in een brede zorgschool. 4.2 Handelingsbekwaamheid leraren Wat nodig is om dat te bereiken is volgens het team: Meer handen/hoofden in de klas ( Co-teaching): gespecialiseerde leerkrachten een dag(deel) in de groep. Dit werd genoemd in relatie tot brede zorgschool. Externe expertise (AB) permanent in de school. Extra materialen, tijd, training en budget 4.3 Samenwerking ouders en leerlingen Samenwerking met ouders Binnen Handelings gericht werken/1-zorgroute neemt de samenwerking met ouders een grote plaats in (zie de 7 uitgangspunten). Er wordt in deze samenwerking vanuit gegaan dat de leerkrachten als onderwijs professional deelneemt en de ouders als opvoedprofessional met 1 gemeenschappelijk belang: het welzijn van de leerling/het kind. Ook in de al eerder genoemde MDO pilot worden ouders snel betrokken bij de hulpvraag die de leerkracht/de school heeft. De laatste twee jaar is gestart met het verbeteren van de ouderbetrokkenheid; de school maakt een duidelijk verschil tussen ouderparticipatie (hulp van ouders op school) en ouderbetrokkenheid (betrokken bij de ontwikkeling van het kind). De directie nodigt regelmatig ouders uit om over bepaalde onderwerpen te brainstormen zoals over het schoolprofiel. Voor wat betreft de ouderparticipatie worden ouders actief gevraagd als leesouder, hulpouder in de schoolbibliotheek, luizenouder, de sportdag schoolkampen etc. 4.4 Expertise en kennis Ik zou hier als eerste in ieder geval de specialisaties van leerkrachten/directie noemen (gedrag/dyslexie/gym/basisontwikkeling/masters/kiva/vve etc.) Het onderstaande zijn wensen voor de toekomst & borging! Het is zeer noodzakelijk om een gericht scholingsbeleid blijven uitvoeren: het is de toekomst van de school binnen het concept van Passend Onderwijs Een gericht scholingsbeleid blijven uitvoeren: het is de toekomst van de school Aandacht voor behoud van expertise binnen de school (bij vertrekkende leerkrachten en aannamebeleid). 31

32 Het laten onderzoeken door externe deskundigen van kinderen mag niet gehinderd worden door financiële beperkingen. 4.5 Samenwerking met externe instanties De samenwerking met externe instanties breidt zich de laatste jaren ontzettend uit. De school heeft contacten die ook zeer divers zijn. Van onderhoud van ons gebouw tot aan personen die op individueel gebied onze leerlingen ondersteunen. Hieronder een opsomming. Contacten met STIP Hilversum Contacten met directeuren openbaar onderwijs Hilversum en IB-ers Naschoolse opvang: BINK vooral de locatie Het Talud. Contact met naschoolse opvang Sportkids Contacten met de bibliotheek. Regelmatig brengen groepen van onze school een bezoek aan de bibliotheek. Contacten met platform kunstzinnige vorming. Binnen het onderdeel expressie wordt gebruik gemaakt van de deskundigen van de muziekschool Globe en Pier K. We denken o.a. aan concerten, projecten handvaardigheid, theater. Samenwerking met scholen voor speciaal onderwijs. Dit gebeurt o.a. door ambulante begeleiding van leerlingen, her- en bijscholing. Contacten met peuterspeelzalen. Toekomstige leerlingen komen van veel verschillende peuterspeelzalen, met wie na overleg met de ouders, contacten onderhouden worden. De ouders wordt bij plaatsing een vragenformulier verstrekt met het verzoek dit te laten invullen door de leiding van de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf. Contacten met GGD jeugdgezondheidszorg. Via de schoolarts en jeugdverpleegkundigen volgen wij de ontwikkeling van individuele leerlingen met toestemming van de ouders. Samenwerking met scholen voor Voortgezet Onderwijs. Contacten met schoolleveranciers en uitgevers. Contacten met jeugdagent en wijkagent. Contacten met organisaties voor na, - en bijscholing. Contacten met PABO s. In vele groepen hebben wij plaats als opleiders voor studenten van de PABO. Contacten met opleiding Sport en spel- begeleiding van studenten die de opleiding volgen en stage lopen op school als gymdocent Contacten met ROC s studenten ICT Contacten metmevr. Tegelenbosch, Jeugdtheaterschool Maitta Contacten met Kunstgras, ten behoeve van de TSO- sport Contacten met mevr. W.Aalvanger, Gedragpunt, scholing en advies Contacten met landelijk stichting SWPBS Contacten met AB Contacten met bibliotheek Contacten met ARBO butler/vba-arbo diensten. Om zieke leerkrachten te begeleiden in terugkeer arbeidsproces. Opleiden en bijscholen van BHVers Contact met MRT- Marjoke van Alphen Contact met preventiemedewerkers Contact met AMK/ Meldpunt kindermishandeling/ bureau jeugdzorg Contact met externe RT-ers die leerlingen begeleiden met gedrags-leerstoornissen 32

33 Contact met brandweer, Dhr. K.W. Kruiswijk, afdeling preventie. Contact met glaszetters, riooldienst, dakdekkers, loodgieter, schilders, containerverhuur Contact met CITO Contact met administratiekantoor Dyade over personeelszaken en facturen. Contact met Ronald Dulmers, Scholen met succes te Haarlem Contacten met PO raad/ SchoolInfo i.v.m. pilot Vensters PO Contacten met Eduscope, leerling administratie programma Contact met schoolfotograaf Contacten met rijksuniversiteiten Groningen, Utrecht en Amsterdam t.b.v. onderzoek en Pilot KIVA. Gemeente Hilversum, speeltoestellen op openbare schoolpleinen Contact met bureau Halt, preventie Contact met TSO diensten, uitvoering rekeningen TSO Contact met 12 pilotscholen, pilot invoering Tweetaling onderwijs Contact met onderwijsinspectie Contact met ministerie van onderwijs Contact met Europees platform Contact met RBL, regionaal Bureau Leerling zaken Gooi en Vechtstreek Contact met logopedisten Contact met afdeling parkeerbeheer Gemeente Hilversum i.v.m. betaald parkeren rondom Violenschool Contact met Stichting Jonge Helden, rouw en verlies bij overlijden en echtscheiding. 5: Conclusies, aanbevelingen en discussie De school lijkt op dit moment goed toegerust om op een adequate wijze tegemoet te komen aan de hulpvraag van de leerlingen. Dit geldt uiteraard voor de reguliere leerling, maar ook voor leerlingen met een beperking / ontwikkelingshulpvraag en indicatie. Borgen van deze inzet vraagt scholing voor specialist hoogbegaafdheid, master SEN opleiding, gedragsspecialisten, scholing om de kwaliteit te borgen. Duidelijk beleid en kennis van experts rondom gedragsstoornissen. Scholing SWPBS voor het hele schoolteam, vergroten van betrokkenheid van alle ouders. Voor leerlingen met gedragsstoornissen zoals bijvoorbeeld hechtingsstoornis is ons schoolgebouw niet optimaal ingericht. Wij beschikken niet over een ruimte waar leerlingen die een time-out nodig hebben rustig kunnen worden onder toezicht van een volwassene. En wij beschikken niet over een ambulant persoon die in geval van nood direct kan inspelen op de onderwijsbehoeften van deze specifieke groep kinderen. 33

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Notitie De basiszorg op orde

Notitie De basiszorg op orde Notitie De basiszorg op orde Inleiding De invoering van passend onderwijs komt steeds dichterbij. Vanaf 1 augustus 2012 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd, op 1 november 2012 moet de bestuurlijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs Almere

Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs Almere Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs, juni 2013 Dick Hattenberg - Ruud Pet- Peter de Vries Inhoudsopgave 1 Inleiding blz. 3 2 Basisondersteuning Samenwerkingsverband: IJkpunten en indicatoren

Nadere informatie

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 2 3 4 1.1 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen. 0 0 3 1 3,3 1.2 De leerlingen

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK 2015-2016 15 DECEMBER 2015 intern kwaliteitsonderzoek 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 SWV PO 2203 Monitor Basisondersteuning: IJkpunten

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Algemene gegevens... 4 Basisondersteuning... 5 Specifieke kennis en kunde...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Catamaran (18WX00) De Catamaran 18WX00 Directeur Arina Rook Adres Catullusweg 298 3076 KH ROTTERDAM Telefoon 0102916770

Nadere informatie

Directeur/contactpersoon Datum audit 1 december 2016 Anja ter Braak, Els Gevers en Jos van der Pluijm

Directeur/contactpersoon Datum audit 1 december 2016 Anja ter Braak, Els Gevers en Jos van der Pluijm RAPPORT AUDIT Naam school Cbs De Burcht Brinnummer school 08 YM Adres Margaretha Turnorlaan 5 Postcode/Plaats 3903 WK Veenendaal Directeur/contactpersoon Paul Bouw Datum audit 1 december 2016 Auditor(en)

Nadere informatie

x gesprekken en analyseren van toetsen. 2 Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de

x gesprekken en analyseren van toetsen. 2 Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leerkracht, de groep en de Naam school: OBS De Venser IO - in ontwikkeling Brinnummer: 10BA00 AF - afgerond Laatste herziening: april 2016 BEST -Afspraken op bestuursniveau NVT-Niet van toepassing IO AF BEST NVT IJkpunt 1 - HANDELINGSGERICHT

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen;

SWV Driegang heeft haar ambitie gelegd bij PO-kwaliteit. Wij willen daar in twee stappen komen; Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 1 Inleiding Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van obs Het Mozaïek In dit plan staat beschreven welke zorg en ondersteuning wij onze leerlingen kunnen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX 10-2014 Schoolondersteuningsprofiel In dit Ondersteuningsprofiel geeft sws de Gavelander aan hoe de organisatie van de basisondersteuning op sws de Gavelander eruit ziet voor alle leerlingen op de school

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander

Schoolondersteuningsprofiel. 09BB00 De Meander Schoolondersteuningsprofiel 09BB00 De Meander Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 O.b.s. De Boomhut 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Boomhut. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis Schooljaar 201-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 201 PassendWijs Pagina 1 Het het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: Basisschool de Bongerd Straat: Rijneiland 1, 3984 MA Odijk Telefoon: 030 6561200 Mailadres: fransvanamerongen@wereldkidz.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 6 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Clipper (19BE00) De Clipper 19BE00 Directeur Helma - Kemner Adres Laan op Zuid 1362 3071 AC ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Schoolondersteuningsprofiel (SOP) format swv ZOUT Zakelijke gegevens: Naam school: Camminghaschool Straat: Camminghalaan 27d Telefoon: 030-6563659 Mailadres: directie@camminghaschool.nl / ib@camminghaschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel. School: Het Zonnewiel, De Bilt. Opgesteld d.d. 3 juni 2014. 1. Inleiding

School Ondersteunings Profiel. School: Het Zonnewiel, De Bilt. Opgesteld d.d. 3 juni 2014. 1. Inleiding School Ondersteunings Profiel School: Het Zonnewiel, De Bilt Opgesteld d.d. 3 juni 2014 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie