SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR CBS HET KLINKET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET"

Transcriptie

1 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR CBS HET KLINKET Pagina 1

2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Algemene gegevens... 4 Basisondersteuning... 5 Specifieke kennis en kunde... 6 Extra ondersteuning... 7 Ambities... 8 Bijlage monitor basisondersteuning... 9 Pagina 2

3 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Het Klinket. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting. In dit profiel beschrijft de school: Het niveau van de basisondersteuning; Welke extra ondersteuning de school kan bieden; Hoe deze ondersteuning is georganiseerd; Wat de ambities zijn. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. De basisondersteuning is vastgelegd in het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband en geeft aan wat de school met de haar daartoe beschikbare middelen zelf moet kunnen organiseren. Extra ondersteuning is alle ondersteuning die gegeven wordt maar die niet binnen de basisondersteuning valt. Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van een breder kader met de overkoepelende term Passend Onderwijs. Passend Onderwijs heeft als doel de kwaliteit te verbeteren van de scholen om zo te zorgen voor goed onderwijs voor alle leerlingen. Passend Onderwijs is de manier van werken waarop onderwijs aan leerlingen )ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben) wordt georganiseerd. Het SOP is een ontwikkelingsdocument en wordt jaarlijks geactualiseerd. De Mede zeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht op het SOP. Pagina 3

4 Algemene gegevens Schooljaar School CBS Het Klinket Locatie* nvt Brinnummer 23CD Bestuursnummer Schoolgroep en/of percentage gewichtsleerlingen 1 Adres Mr JM de Kempenaersingel 4a 6836MH ARNHEM Telefoon Naam directeur Loes Hilderink directeur Naam locatieleiding nvt Naam IB-er Mandy Roelofs Aantal groepen per 1/10/ Aantal leerlingen per 1/10/ Aantal groepen per 1/10/ Aantal leerlingen per 1/10/ Subregio Arnhem-Zuid *Indien een locatie zelfstandig een ondersteuningsprofiel opstelt, dan hier de locatie vermelden. Pagina 4

5 Basisondersteuning Analyse monitor basisondersteuning Wat betekent de uitkomst van de monitor van voor de school? Wat valt op? Welke ontwikkeling heeft de school tot u toe doorgemaakt? Welke ambities zijn waargemaakt? Over het algemeen laat de analyse van de monitor basisondersteuning weinig verandering zien tov vorig jaar, voornamelijk lichte stijgingen in waardering van de verschillende indicatoren. De verschillen zijn marginaal( de monitor is door andere leerkrachten ingevuld dan vorig jaar, en weer door IB en directie). De gemiddelde score is hoger. Wij zijn over het algemeen tevreden. Een Ontwikkelperspectief opzetten volgens de standaard van Passend Wijs (verder OPP genoemd) is bij leerkrachten nog niet zo bekend, momenteel werken er geen kinderen met eigen leerlijnen die afwijken van de groepsplannen. Als er sprake is van een eigen leerlijn zal de leerkracht zeker betrokken worden bij het opstellen van het OPP, de IB-er zal dit invullen en bijhouden. Bij het opstellen van de verplichte OPP's voor kinderen met een arrangement zal dit niet altijd het geval zijn. Overdracht/terugkoppeling leerlingen zowel vanuit voorschoolse voorzieningen als vanaf andere basisscholen scoort relatief laag. Overdracht voorschoolse voorziening: Waar mogelijk willen we een warme overdracht tussen de voorschoolse voorziening binnen Brede School en een kleuterleerkracht, alleen het overdrachtverslag geeft soms onvoldoende informatie. Terugkoppeling naar "oude" basisschool: dit gebeurt niet en zijn we ook niet van plan te veranderen. Wel maken we gebruik van de informatie die de vorige school aanlevert bij de begeleiding van de leerlingen. We scoren relatief gezien laag (wel voldoende) op het aanpassen van het leeraanbod aan niet-nederlandstalige leerlingen. Dit komt met name doordat het aantal anderstalige leerlingen procentueel gezien klein is. En ook altijd klein is geweest. Hierdoor is er zowel weinig noodzaak als weinig expertise op dit gebied. Deelname aan lerende netwerken scoort tamelijk laag. Voor directeuren en Intern Begeleiders zijn er wel meerdere netwerken actief, waaraan IB en directie ook intensief deelnemen. Voor leraren zijn er momenteel weinig actieve netwerken. Alleen de bijeenkomsten vanuit LeerKracht die bovenschools georganiseerd worden, hieraan neemt steeds een kleine groep collega's van Het Klinket deel. De leerkrachten vormen op schoolniveau wel een lerend netwerk, met name door de inzet van LeerKracht sinds dit schooljaar. De bekendheid van het SOP (school ondersteunings profiel) is sterk toegenomen. Dit jaar is het SOP dan ook opgesteld met inbreng van de leerkrachten. Pagina 5

6 Specifieke kennis en kunde Binnen de school is specifieke deskundigheid op het gebied van: Aantal Specifieke deskundigheid Opleiding werkervaring medewerkers 10 Omgaan met visuele handicap ASS 2 6 Structuurproblemen/taakaanpak/werkhouding 0 iedereen 2 Structuur/gedragsprobleem, ADHD/ADD 2 Iedereen 11 Dyslexie Master SEN leesspecialisatie/dyslexie Hoogbegaafdheid/meerbegaafdheid speelpraatgroepleider Coachen en begeleiden / SVIB Met Sprongen Vooruit, ICT middelen als Taalzee/Rekentuin/Accadin 6 10 Hoe is deze kennis en kunde het schooljaar ingezet? In het schooljaar is de bovenstaande kennis op verschillende manieren ingezet. Hieronder volgt een beknopte opsomming van de belangrijkste onderdelen: Via LeerKRACHT is de diverse kennis uitgewisseld (collegiale consultatie en bij elkaar kijken). AD(H)D en ASS: Bij begeleiding van leerlingen in de eigen groep Dyslexie: Wordt ingezet waar nodig. In alle groepen intensieve leesbegeleiding en pre teaching spelling. Daarnaast voor een aantal leerlingen begeleiding door Marant/RID. Meerbegaafdheid: Er zijn duidelijke werkafspraken gemaakt (op papier gezet) en besproken Coachen/begeleiden: IB, waar nodig en mogelijk. Met name bij beginnende leerkrachten Spraak-taal: in groep 1-2, onder begeleiding van AB cluster 2. En door inzet onderwijsassistent Met sprongen vooruit: regelmatig in groep 1 tm 4 ICT middelen: Acadin in bovenbouw. Taalzee en Rekentuin met name in 7-8. SVIB: Niet gedaan wegens tijdgebrek. Pagina 6

7 Extra ondersteuning Keuzes in de organisatie Welke keuze heeft de school gemaakt t.a.v. de extra ondersteuning binnen de school Begeleiding dyslectische kinderen Arrangementen (kortdurend) Zware ondersteuning voor 1 groep RT begeleiding van diverse leerlingen op het gebied van lezen/rekenen/spelling Begeleiding van leerling met Spraak-taalproblematiek Hoe is de organisatie en wie voert dit uit? (Denk ook aan externe partners) Marant Ondersteuningsteam Passend Wijs Onderwijsassistent onder begeleiding van eigen leerkrachten Rots en Water training vanuit Fluvius Vrijwilligster en stagiaire Pedagogiek Ambulant begeleider van Kentalis met onderwijsassistent onder haar begeleiding Grenzen en mogelijkheden We gunnen elk kind een plek op onze school. Hoe graag we echter ook alle kinderen willen opvangen, er zijn nu en in de toekomst ook grenzen aan onze mogelijkheden. Hieronder zijn in een opsomming de grenzen aan onze zorg weergegeven. 1. Verstoring van rust en veiligheid Indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, leidend tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep en/of de school, dan is voor ons de grens bereikt omdat het dan niet meer mogelijk is om kwalitatief goed onderwijs aan de gehele groep en aan de betreffende leerling met een handicap te bieden. 2. Interferentie tussen verzorging/behandeling en onderwijs De school kent zeer beperkte voorzieningen voor lichamelijke zorg. De leerlingen moeten in beginsel op dit gebied zelfredzaam zijn. Als de lichamelijke zorg vanuit een PGB of dergelijke voorziening kan worden verzorgd, zijn de beperkte voorzieningen op school leidend voor de afweging tot aanname van de leerling. 3. Zelfstandigheid Indien het onderwijs aan een leerling, naast de extra ondersteuning aan de hand van een arrangement, meer dan een evenredig deel van de tijd en aandacht van de leerkracht vraagt, zodat er voor de andere leerlingen onvoldoende tijd en aandacht overblijft om kwalitatief goed onderwijs en voldoende begeleiding te kunnen krijgen, is onze school niet langer de juiste plek. Pagina 7

8 Ambities Wat zijn de ambities voor het komende jaar en de lange termijn (max 4 jaar) op het gebied van: de basisondersteuning specifieke kennis en ambities extra ondersteuning Korte termijn (1 jaar) Begrijpend Lezen mbv LeerKRACHT verbeteren, Meerbegaafdheid (gebruik van Acadin), Methode WO met ondersteuning ICT. LeerKRACHT inzetten om de aanwezige kennis nog meer te verspreiden onder alle collega's. Gedragsproblemen in relatie tot groepsdynamiek: externe scholing tijdens studiedag. Goed implementeren en verankeren ingezette verbeteringen zoals: 1-zorgroute, Lange termijn (max 4 jaar) afspraken meerbegaafdheid, Voortgezet Technisch Lezen, WO methode, CMK. Deskundige begeleiding gedurende minimaal 1 dagdeel voor meerbegaafde leerlingen. Dit kunnen wij niet alleen realiseren. Wellicht kan samenwerking met buurtscholen dit helpen realiseren. Andere opzet 10-minutengesprekken (met ll bijvoorbeeld) Rekenspecialist en taalspecialist opleiden Groei naar meer coachende rol leerkracht bij WO en cultuur. Pagina 8

9 Bijlage monitor basisondersteuning 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten Het personeel zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan De school hanteert regels voor veiligheid en omgangsvormen Het personeel gaat vertrouwelijk om met informatie over leerlingen Aantal 1 0 Aantal 2 2 Aantal 3 6 Aantal 4 16 Gemiddeld 3,6 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving Pagina 9

10 2 De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen De school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft De normen bevatten in elk geval de referentieniveaus taal en rekenen Ten minste tweemaal per jaar worden de resultaten van de leerlingen middels de cyclus handelingsgericht werken geanalyseerd. De school gebruikt een samenhangend systeem van genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen. Het personeel volgt en analyseert systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben Aantal 1 0 Aantal 2 1 Aantal 3 5 Aantal 4 18 Gemiddeld 3,7 De school heeft continu zicht op de ontwikkeling van leerlingen Pagina 10

11 3 Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen De school past op grond van verzamelde toetsgegevens, observatiegegevens en gesprekken tweemaal per jaar de groepsplannen aan Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de ondersteuning voor de leerlingen De school voert de ondersteuning planmatig uit De school evalueert regelmatig de effecten van de ondersteuning Aantal 1 0 Aantal 2 0 Aantal 3 5 Aantal 4 11 Gemiddeld 3,7 Het personeel werkt opbrengst- en handelingsgericht aan het realiseren van de ontwikkelingsperspectieven van leerlingen Pagina 11

12 4 Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken De school heeft extra methoden en materialen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ,3 4.3 Het personeel stemt het onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoefte van de leerlingen en hun verschillende leerstijlen ,8 4.4 De school is in staat om de leerinhouden bij Nederlandse taal aan te passen aan de onderwijsbehoeften van (gewichten)leerlingen met een taalachterstand ,8 4.5 Het personeel stemt de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen Het personeel stemt de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen Het personeel stemt de verwerking af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen Het personeel stemt de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen leerlingen ,3 Aantal 1 0 Aantal 2 4 Aantal 3 16 Aantal 4 12 Gemiddeld 3,3 Het personeel werkt met effectieve methoden en aanpakken. 3,3 2,8 2,8 3, Pagina 12

13 5 5.1 Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties Het personeel beschikt over didactische, pedagogische, organisatorische en communicatieve competenties voor de begeleiding van leerlingen met hun onderwijsbehoeften Het personeel staat open voor reflectie en voor ondersteuning bij hun handelen Het personeel werkt continu aan handelingsgerichte vaardigheden Het personeel neemt de verantwoordelijkheid en werkt systematisch aan het in teamverband en individueel leren en werken ,3 5.5 Het personeel wordt gestimuleerd voor deelname aan lerende netwerken ,8 Aantal 1 0 Aantal 2 2 Aantal 3 9 Aantal 4 9 Gemiddeld 3,4 Het personeel werkt continu aan hun handelingsbekwaamheid en competenties. 3,3 2, Pagina 13

14 6 Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld Het OPP is handelingsgericht opgesteld Het OPP heeft een vaste structuur volgens het vaste format van PassendWijs ,3 6.3 Het OPP bevat in elk geval tussen- en einddoelen ,8 6.4 Het OPP bevat in elk geval een leerlijn die gekoppeld is aan de referentieniveaus taal en rekenen en zo nodig voor sociaal-emotionele ontwikkeling en taakwerkhouding ,8 6.5 Het OPP bevat evaluatiemomenten Het OPP maakt deel uit van het leerlingdossier ,3 6.7 Het OPP is een leidraad voor het personeel en eventuele externe begeleiders ,8 6.8 De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het OPP en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes ,8 Aantal 1 16 Aantal 2 4 Aantal 3 10 Aantal 4 2 Gemiddeld 1,9 Voor leerlingen die een passend curriculum nodig hebben is een ambitieus ontwikkelingsperspectief (OPP) vastgesteld. 2,3 1,8 1,8 2,3 1,8 1, Pagina 14

15 7 De school draagt leerlingen zorgvuldig over Alle leerlingen worden binnen de school overgedragen bij de overgang naar een volgende leraar, een volgende groep of een andere school Bij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vindt een warme overdracht plaats Er wordt aangesloten bij de ontwikkelingsdoelen van de voorschoolse voorziening of de vorige school van de leerling De school koppelt in het eerste jaar de ontwikkeling van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften terug naar de voorschoolse voorzieningen of de vorige school Aantal 1 2 Aantal 2 2 Aantal 3 2 Aantal 4 10 Gemiddeld 3,3 De school draagt leerlingen zorgvuldig over Pagina 15

16 8 Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school De school stemt de begeleiding af op grond van de wensen en verwachtingen bij de begeleiding van hun kinderen ,3 8.2 Het personeel bevraagt ouders over hun ervaringen met hun kind thuis en hun kennis van de ontwikkeling van hun kin op school en thuis De school voert met ouders een intakegesprek bij aanmelding De school en de ouders informeren elkaar over hun ervaringen en de ontwikkeling van het kind op school en thuis ,3 8.5 De school maakt samen met de leerling en de ouders afspraken over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is Als een leerling de school verlaat, stelt de school het (onderwijskundig) rapport op en bespreekt het met ouders en kind De school ondersteunt ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school Aantal 1 0 Aantal 2 1 Aantal 3 13 Aantal 4 14 Gemiddeld Ouders (en leerlingen) zijn als partners nauw betrokken bij de school. 3,3 3, Pagina 16

17 9 De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg De school heeft een visie op leerlingenzorg die wordt gedragen door het team en beschreven is in het schoolplan De procedures en afspraken over leerlingenzorg zijn duidelijk ,3 9.3 De school weet wat de onderwijsbehoeften van haar leerlingen zijn Aantal 1 0 Aantal 2 1 Aantal 3 5 Aantal 4 6 Gemiddeld 3,4 De school voert beleid op het terrein van de leerlingenzorg. 3, Pagina 17

18 10 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgelegd , De MR heeft adviesrecht op het SOP Het SOP is onderdeel van het schoolplan en zichtbaar in de schoolgids en op de website Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basiszorg Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenzorg Aantal 1 1 Aantal 2 4 Aantal 3 4 Aantal 4 15 Gemiddeld 3,4 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld 2, Pagina 18

19 11 De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg De school evalueert jaarlijks de leerlingenzorg De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de ingezette zorgmiddelen De school evalueert jaarlijks de resultaten van de leerlingen De school evalueert jaarlijks het onderwijsleerproces De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten , De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit Aantal 1 0 Aantal 2 1 Aantal 3 6 Aantal 4 21 Gemiddeld 3,7 De school evalueert jaarlijks de effectiviteit van de leerlingenzorg. 3, Pagina 19

20 12 De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur De school heeft interne begeleiding met een duidelijke taakomschrijving Coaching en begeleiding van leraren maken onderdeel uit van de taak van de interne begeleiding , Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de leerlingenzorg zijn duidelijk en transparant , Leraren worden ondersteund bij het opstellen en uitvoeren van het OPP , De interne begeleiding is voldoende gefaciliteerd De interne begeleiding is gekwalificeerd De school kan deskundigheid inschakelen voor hulp De school weet waar zij in de regio terecht kan voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften De interne zorg is afgestemd op de zorgstructuur van PassendWijs De intern begeleider maakt structureel deel uit van een IB-netwerk Aantal 1 2 Aantal 2 1 Aantal 3 13 Aantal 4 24 Gemiddeld De school heeft een effectieve interne ondersteuningsstructuur. 3,3 2,8 2, Pagina

21 13 De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenzorg Taken, werkwijze en verantwoordelijkheden van het multidisciplinair overleg zijn vastgelegd Het multidisciplinair overleg draagt zorg voor het organiseren van de externe hulp , Het multidisciplinair overleg ondersteunt ouders/verzorgers, leerlingen, leerkrachten, IB-er en directeur , De school zoekt structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden Aantal 1 2 Aantal 2 0 Aantal 3 6 Aantal 4 8 Gemiddeld 3,3 De school heeft een effectief multidisciplinair overleg gericht op de leerlingenzorg. 2,8 2,8 Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar Pagina

22 Pagina 22

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving.

Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 1 Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 1 2 3 4 1.1 De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en in de incidenten die zich voordoen. 0 0 3 1 3,3 1.2 De leerlingen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis Schoolondersteuningsprofiel van De Witte School De Basis Schooljaar 201-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 201 PassendWijs Pagina 1 Het het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 O.b.s. De Boomhut 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Boomhut. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Gazelle. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. De Troubadour, Vredenburg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Troubadour, Vredenburg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Troubadour, Vredenburg. Iedere school stelt een

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Heijenoordschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Heijenoordschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Heijenoordschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Heijenoordschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Obs Annie M. G. Schmidt

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Obs Annie M. G. Schmidt SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Annie M. G. Schmidt 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool obs Annie M. G. Schmidt. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel saltomontessorischool de Trinoom: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel saltomontessorischool de Trinoom: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel saltomontessorischool de Trinoom: is onze school de passende plek voor uw kind? Het doet ons veel plezier u het schoolondersteuningsprofiel 2015-2016 van Montessoribasisschool

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK 2015-2016 15 DECEMBER 2015 intern kwaliteitsonderzoek 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 SWV PO 2203 Monitor Basisondersteuning: IJkpunten

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld)

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool SamSam. Oosterhout (Gld) SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool SamSam Oosterhout (Gld) 1 2 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool SamSam. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Lammerts van Bueren

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Lammerts van Bueren SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Dr. Lammerts van Bueren 1 Inhoudsopgave Algemene gegevens 3 Basisondersteuning 4 Analyse monitor basisondersteuning 4 Specifieke kennis en kunde 6 Specifieke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Anne Frankschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Anne Frankschool 1 Voorwoord Voor u ligt het (SOP) van basisschool Anne Frankschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Blinkertschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Blinkertschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool 19VX. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Obs Koningin Emma SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Obs Koningin Emma 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Koningin Emma. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Marang

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool Marang SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Marang 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Marang. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Roncallischool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Roncallischool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Roncalli. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX

Schoolondersteuningsprofiel. SWS de Gavelander De Boomgaard RC Oostwold (W.K.) Brinnummer: 13XX 10-2014 Schoolondersteuningsprofiel In dit Ondersteuningsprofiel geeft sws de Gavelander aan hoe de organisatie van de basisondersteuning op sws de Gavelander eruit ziet voor alle leerlingen op de school

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Annie MG Schmidtschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Annie MG Schmidtschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Annie MG Schmidtschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Annie MG Schmidtschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Prinses Beatrixschool Wolfheze

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Prinses Beatrixschool Wolfheze SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Prinses Beatrixschool Wolfheze 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Prinses Beatrixschool locatie Wolfheze. Iedere

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schoolondersteuningsprofiel Jenaplan basisschool Donatushof Schooljaar 2014-2015 Stichting Voorschools en Primair Onderwijs De Linge Ter inleiding In het kader van de Wet

Nadere informatie

Notitie De basiszorg op orde

Notitie De basiszorg op orde Notitie De basiszorg op orde Inleiding De invoering van passend onderwijs komt steeds dichterbij. Vanaf 1 augustus 2012 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd, op 1 november 2012 moet de bestuurlijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Het Drieluik SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Het Drieluik 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel van basisschool Het Drieluik. Hierin wordt een beeld gegeven van de mogelijkheden,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Laarhorst

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Laarhorst SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Laarhorst 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Laarhorst. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Chr. Basisschool Toermalijn locatie Venlosingel

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Chr. Basisschool Toermalijn locatie Venlosingel SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Chr. Basisschool Toermalijn locatie Venlosingel 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van christelijke basisschool Toermalijn locatie

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dalton basisschool Confettti SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dalton basisschool Confettti Schoolondersteuningsprofiel schooljaar 2015-2016 basisschool Confetti pag: 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Bernulphusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Bernulphusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Bernulphusschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Wijzer

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Wijzer SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Wijzer 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Wijzer. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Julianaschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Julianaschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Julianaschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Julianaschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge Ondersteuningsprofiel 2013-2014 o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Stap voor Stap

Schoolondersteuningsprofiel van Stap voor Stap Schoolondersteuningsprofiel van Stap voor Stap StisamO Schooljaar 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Stap voor Stap. Iedere school stelt een SOP op,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Dr. Willem Dreesschool De Basis Schooljaar 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Dr. W. Dreesschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Schoolondersteuningsprofiel basisschool Confetti Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel 2014/2015 Schoolondersteuningsprofiel De Troubadour locatie Elderveld SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Dit schoolondersteuningsprofiel (SOP) is tot stand gekomen in het kader van de wet op het Passend Onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van

Schoolondersteuningsprofiel van Schoolondersteuningsprofiel van De Wegwijzer Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Wieling. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke verplichting.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Jeroen Boschschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Jeroen Boschschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jeroen Boschschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van de Jeroen Boschschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Chr. Basisschool Toermalijn locatie Brabantweg

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Chr. Basisschool Toermalijn locatie Brabantweg SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Chr. Basisschool Toermalijn locatie Brabantweg 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van christelijke basisschool Toermalijn locatie

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Extra ondersteuning binnen de school Basisondersteuning Realisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Koningin Julianaschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Koningin Julianaschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Koningin Julianaschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Kon. Julianaschool. Iedere school stelt een SOP op,

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Openbare Daltonschool Daalhuizen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Openbare Daltonschool Daalhuizen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Openbare Daltonschool Daalhuizen 1 Voorwoord. In het kader van de wet Passend Onderwijs is Nederland verdeeld in een aantal regio s. Binnen elke regio hebben

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Pieter Jongelingschool Arnhem Veluwe Plus

Schoolondersteuningsprofiel Pieter Jongelingschool Arnhem Veluwe Plus Schoolondersteuningsprofiel Pieter Jongelingschool Arnhem Veluwe Plus januari 2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2015-2016 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Extra

Nadere informatie

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015

OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs Apeldoorn Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal OnderwijsZorgprofiel PCBO DE PLOEG 2015 Registratie Samenwerkingsverband Apeldoorn 2505 Naam school en brin nummer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 2017-2018 Naam school: CBS t Kompas Radewijk Ingevuld op: 1 oktober 2017 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening We hebben in ons team 1 interne begeleider

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Laarakker

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR De Laarakker SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 De Laarakker 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Laarakker. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool

Schoolondersteuningsprofiel. 15WU00 Albertine Agnesschool Schoolondersteuningsprofiel 15WU00 Albertine Agnesschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis

Schoolondersteuningsprofiel. 27XE00 OBS Het Woudhuis Schoolondersteuningsprofiel 27XE00 OBS Het Woudhuis Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Jozefschool Arnhem

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Jozefschool Arnhem SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jozefschool Arnhem 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Jozefschool. Iedere school stelt een SOP op, dit is een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

hetonderwijszorgprofiel.nl

hetonderwijszorgprofiel.nl OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs swv Barneveld e.o. hetonderwijszorgprofiel.nl Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het onderwijszorgprofiel van uw school.

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie