Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen"

Transcriptie

1 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

2 Inhoud 1. Introductie Indicatoren Doelen Werkwijze... 8 Stap 1 - Intake... 8 Stap 2 Verzamelen... 8 stap 3 - Analyse... 9 stap 4 Reflectie... 9 stap 5 - Ambitie bepalen... 9 stap 6 - Plan van aanpak stap 7 - Uitvoeren Passend onderwijs Almere Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

3 1. Introductie Passend onderwijs doet een ander beroep op leerkrachten dan we gewend zijn. De nieuwe situatie betekent dat er op de scholen een meer gerichte aanpak dient te zijn om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te vangen. De scholen in Almere staan allemaal op hun eigen wijze en vanuit hun eigen achtergrond voor de doelstelling alle leerlingen te bedienen. Het handelingsrepertoire van de scholen en daarmee de leerkrachten, zal mogelijk moeten worden uitgebreid. De versterking van de basisondersteuning is bij passend onderwijs de centrale opdracht. Uitgangspunt is het versterken van het pedagogisch/ didactisch handelen, zodat er zoveel mogelijk leerlingen onderwijs kunnen (blijven) volgen op een reguliere school. We zoomen in op de wijze van handelen van de school als het gaat om het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van moeilijk lerende kinderen. Uitgangspunt hierbij is: de leerkracht doet er toe! Richting de toekomst zal elke school keuzes moeten maken als het gaat over vorm en inhoud van het onderwijsaanbod met name voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Elke school wil een goede afweging maken. Dat betekent zorgvuldig werken en van iedereen de bereidheid hebben om met elkaar een lerende gemeenschap te zijn; je kwetsbaar willen, durven en kunnen opstellen. Cultuuraspecten van elke individuele school zijn belangrijk om in dat proces mee te nemen. Cultuur betekent daarbij ook dat voor het totale proces ruim de tijd genomen moet worden om dit binnen de school goed te borgen, zodat het eigenaarschap bij iedereen komt te liggen. Het spreekt vanzelf om daar tegelijkertijd adequaat over te communiceren met de omgeving. Binnen dit kader wil Passend Onderwijs Almere de scholen ondersteunen, waarbij mogelijk competentieontwikkeling van leerkrachten een grote rol kan gaan spelen. Het doel is om het team, dat uitval en verwijzing van leerlingen op grond van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen vermindert, verder te professionaliseren. Het gaat hierbij niet om een kant-en-klaar concept dat over de scholen wordt uitgerold. Maatwerk is daarbij de basis, gekoppeld aan de eisen die vanuit de maatschappij aan de scholen worden gesteld. Maatwerk ook gefocust op de verschillende ambitieniveaus van de scholen. Dit levert een ontwikkelprogramma op dat veel mogelijkheden biedt tot onderscheidend vermogen, waar telkens het belang van afstemming van het onderwijs voor alle leerlingen voorop staat. Uitgangspunt hierbij is dat scholen voor elke leerling met speciale onderwijsbehoeften een gedocumenteerd ondersteuningsarrangement hebben vastgesteld. In dit document worden de mogelijkheden om te komen tot een efficiënte uitvoering daarvan voor moeilijk lerende kinderen, verder uitgewerkt. 3 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

4 2. Indicatoren Indicatoren Waar baseren we ons op? Passend Onderwijs Almere wil niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wel met dezelfde taal spreken. Dat betekent dat we een aantal uitgangspunten zoals deze in Almere gangbaar zijn, meenemen in elk traject. Als het gaat om de indicatoren die we hanteren om een afgestemd onderwijsaanbod te kenschetsen, gaan we uit van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in het document basisondersteuning van Passend Onderwijs Almere. IJkpunt 2 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld. Indicatoren inspectie eisen Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgesteld. De (G)MR stemt in met het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel is actueel (vier jaar). Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenondersteuning. referentie kader De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met: een IQ omstreeks 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een disharmonisch intelligentieprofiel (beperkte) leerproblemen een ontwikkelingsperspectief, dat het uitstroomniveau gaat realiseren een vertraagde taalontwikkeling een vertraagde leesontwikkeling dyslexie, die conform het dyslexieprotocol begeleid kunnen worden een vertraagde rekenontwikkeling dyscalculie, die conform het dyscalculie protocol begeleid kunnen worden (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals faalangst, werkhoudingproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde sociale vaardigheden een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school handelingsbekwaam is de school maakt duidelijk hoe bovenstaande punten meetbaar zijn, de school kan zodoende beargumenteren waarom voor de ene leerling meer- of andere ondersteuning wordt verleend dan voor de andere 4 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

5 afspraken Stichting Leerlingzorg Almere In het ondersteuningsplan staat beschreven: Kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SO-standaard als leidraad). Plaatsingsbeleid, plaatsingsafspraken en ondersteuningsarrangementen. Schoolontwikkeling. Professionaliseringsplan schoolteam. Competenties personeel, aannamebeleid personeel en personeelsbeleid. Het volgen van de leerlingen (leerlingvolgsysteem). De interne ondersteuningsstructuur. Bovenschoolse ondersteuningsstructuur. Samenwerking en afstemming met externe instanties. Contacten, gesprekken en samenwerking met ouders. Technische en ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw. Aanpassingen en uitbreiding van materialen. Verantwoording inzet middelen. Grenzen van de school. Beschrijving van het schoolprofiel in de schoolgids. signaleren risico De school handelt duidelijk in strijd met het door haar vastgestelde ondersteuningsprofiel. Leerkrachten en ouders herkennen het door de school vastgestelde ondersteuningsprofiel niet. De school geeft aan handelingsverlegen te zijn t.a.v. leerlingen binnen de basisondersteuning. 5 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

6 3. Doelen De categorie moeilijk lerende kinderen is een groep leerlingen die niet opvalt. Uiterlijk is er aan de kinderen niets te zien en kinderen kunnen het vaak ook goed verbergen. Mensen om hen heen, gaan er dan ook vaak vanuit dat er niets aan de hand is. Vaak wordt er pas laat ontdekt dat het geen onwil is maar onmacht. Hierdoor wordt aan kinderen die moeilijk leren meer gevraagd dan ze aan kunnen. Om deze kinderen (op schoolniveau) eerder te signaleren en om beter tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften is dit document basisondersteuning moeilijk lerende kinderen opgezet. Om dit te bereiken, zijn de volgende zaken van belang; - De school signaleert leer, opgroei- en opvoedproblemen tijdig in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin. - De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling met speciale onderwijsbehoeften een ontwikkelingsperspectief vast. - De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelings- perspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. - De school heeft extra (orthodidactische) materialen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. - De school stemt de werkvormen af op verschillen tussen de leerlingen. - De school geeft leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe feedback. - De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken.. Verbreden van de basisondersteuning (secondaire preventie) op school- c.q. wijkniveau: Experts op het gebied van Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) zijn beschikbaar Passend onderwijs heeft een aanvullend aanbod Intervisie en supervisie is op elk niveau mogelijk (naast elkaar en met elkaar) Aanvullende observaties en ondersteuning zijn mogelijk op wijk- c.q. school/groepsniveau Een centrale rol (en daarbij tevens een belangrijk doel in dit traject) is weggelegd voor de directeur van de school. Van hem/haar wordt verwacht dat er : adequate kennis is van de voorwaarden van passend onderwijs binnen de school, visie is omtrent de ambities die de school heeft t.a.v. een ondersteuningsarrangement voor MLK een actieve monitoring van het proces is, zodat het traject blijft aansluiten bij de maatschappelijke- en school-specifieke ambitie. 6 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

7 Staat eenmaal alles goed op papier En leren alle kinderen met veel plezier Dan evalueren we ons handelen En gaan we de cyclus opnieuw bewandelen Als we ons over de HGW cyclus buigen Gebruiken we al onze zintuigen. We kijken naar wat belemmert en vooral wat stimuleert En wat het leren van het kind inspireert realiseren waarnemen plannen begrijpen Als we alle kinderen dan goed kennen Kunnen we eindelijk beginnen met plannen We herkennen patronen; sommige kinderen in een cluster Zo werken we langzaam maar zeker doelbewuster We willen heel veel, maar niet alles kan tegelijk Keuzes maken is dus heel belangrijk Wat heeft hij nodig om lekker te leren? Wat gaan we vanuit zijn onderwijsbehoeften voor hem creëren? Is het iets anders of extra s voor rekenen of taal? Want is ons dagelijkse aanpak voor hem wel optimaal? 7 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

8 4. Werkwijze Inleiding Het is de leerkracht die er toe doet. Het is immers de leerkracht die het onderwijs zal moeten afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarom is het van belang dat elke leerkracht over voldoende competenties beschikt om dit te kunnen waarmaken. Punten die van belang zijn: Wat is de visie van de school? Hoe wordt (vroeg)signalering vorm gegeven? Hoe is het gesteld met het klassenmanagement? Welke afspraken zijn er rond afstemming? De gevolgen van het starten van een traject moet voor alle betrokkenen helder zijn en het zal gedragen moeten worden door degene die eindverantwoordelijk is: de directeur. Plan van aanpak Stap 1 - Intake Voordat een school kan starten zal er een intake plaatsvinden. Deze intake is cruciaal voor het helder krijgen van de vraag die bij de school ligt. Dit gesprek vindt plaats met de directeur. Hij of zij is door zijn/haar positie straks de primaire kracht. Het gesprek is vooral een open gesprek over waar de directeur vindt dat de school staat en hoe zich dat verhoudt met de ambitie van de school en de eisen die passend onderwijs stelt. De vraag die vanuit dit gesprek komt, vormt de opmaat voor verdere activiteiten zoals hieronder beschreven. Het resultaat van stap 1: De directeur is in staat, daarbij ondersteund door medewerkers van Passend Onderwijs Almere, een goede inschatting te maken van de concrete vraag van de school als startpunt voor verdere ontwikkeling van een ondersteuningsarrangement voor moeilijk lerende kinderen. Stap 2 Verzamelen Medewerkers van Passend Onderwijs Almere komen op school en inventariseren de stand van zaken. Deze medewerkers kunnen vanuit hun rol als externe partner de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de school in beeld brengen door gesprekken te voeren en relevante documenten te bekijken, zoals het ondersteuningsprofiel van de school. Het resultaat van stap 2: Er zijn genoeg gegevens verzameld om een analyse te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school op school- en groepsniveau. 8 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

9 stap 3 - Analyse De medewerkers van Passend Onderwijs Almere maken met behulp van de gegevens uit stap 2 een analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden op school- en groepsniveau. Doelstelling van deze analyse is, dat de school in staat is, een gefundeerd arrangement vorm te geven. Deze analyse dient te leiden tot aanbevelingen die: de school versterkt in haar basisondersteuning het handelingsrepertoire van de medewerkers t.a.v. werken met MLK vergroot de ambitie (en daarmee de strategie) naar de toekomst concretiseert de schoolleiding proactief kan laten sturen ervoor zorgt dat de leerling in het regulier onderwijs kan blijven Het resultaat van stap 3: Medewerkers van Passend Onderwijs Almere maken in nauwe samenwerking met de directeur en de intern begeleider een analyse van de school. stap 4 Reflectie Nadat de medewerkers van Passend Onderwijs Almere de analyse hebben gedaan volgt er een terugkoppeling aan de school.. Naar aanleiding van deze presentatie wordt bekeken welke aspecten m.b.t. het werken met MLK kinderen ontwikkeld gaan worden. Het resultaat van stap 4: De resultaten van de analyses worden teruggekoppeld aan de directeur. De directeur presenteert de resultaten van de analyse aan het team, waardoor het inzicht heeft in de mate waarin het werken met ML kinderen al in het repertoire van de school zit en in welke mate dat verder ontwikkeld moet worden. stap 5 - Ambitie bepalen De directeur van de school stelt, mogelijk met ondersteuning van medewerkers van Passend Onderwijs Almere, de ambitie van de school vast, na deze getoetst te hebben bij de medewerkers binnen de school. Binnen dit kader wordt gekeken of: de ambitie van de schoolleiding past bij het handelingsrepertoire van het team de ambitie van de school past binnen passend onderwijs Het resultaat van stap 5: De directeur beschrijft de ambitie van de school gericht op het versterken van de basisondersteuning op het gebied van MLK. 9 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

10 stap 6 - Plan van aanpak De directeur maakt met het team een plan van aanpak met wat ze wil bereiken en welke stappen ze daarvoor wil nemen. Dit plan van aanpak staat vanzelfsprekend niet op zichzelf maar heeft raakvlakken en aanknopingspunten op alle andere terreinen van ontwikkeling waar de school mee bezig is. De eisen die de school zichzelf stelt zijn hoe dan ook gekoppeld aan de eisen die de leerlingen, ouders, de besturen en de verdere omgeving aan de school stelt. Aangezien de voorwaarden hiervoor reeds zijn genoemd en de individuele keuze vrijheid binnen de hierboven gestelde kaders ruim is, kan hier niet volstaan worden met een uniform model, maar zullen er in beschrijvende en doelgerichte vorm keuzes gemaakt moeten worden. De directeur stelt samen met het team en mogelijk de medewerkers van Passend Onderwijs Almere een plan van aanpak op. Het resultaat van stap 6: De directeur heeft samen met zijn team een plan van aanpak geschreven waarin er een gerichte aanpak is beschreven voor het versterken van de basisondersteuning op het gebied van MLK. stap 7 - Uitvoeren De medewerkers van Passend Onderwijs Almere houden contact met de directeur over de voortgang van het plan van aanpak. Deze medewerkers koppelen de voortgang van het traject terug aan de teamleider en de medewerker Passend Onderwijs die dit traject binnen de wijk coördineert. Waar nodig kan het plan gedurende de uitvoeringsfase bijgesteld worden. Regelmatig vindt terugkoppeling plaats tussen trajectbegeleider en directeur. Daarom zullen de volgende vragen op de achtergrond blijven meedraaien: Hoe verloopt de planning tot zover? Is het traject nog in overeenstemming met de verwachtingen? Zijn er veranderingen die de relevantie van de ondersteuning beïnvloeden? 10 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

11 5. Passend onderwijs Almere Wanneer scholen aangeven te willen starten met het traject zal Passend Onderwijs Almere de start en de analyse verzorgen. Na de terugkoppeling aan het team is het aan de school welke inzet zij wil vanuit Passend Onderwijs Almere. Binnen de organisatie Passend Onderwijs Almere is er veel kennis en expertise aanwezig waar scholen een beroep op kunnen doen. In overleg zal er gekeken worden hoe deze uren weggezet worden binnen het huidige budget. Tijdens het traject blijft er een medewerker van Passend Onderwijs in het traject meekijken met het oog op de voortgang. Contactpersonen basisondersteuning MLK: Coördinator: Judith Kooiker, begeleiders; Mariel Cordang en Maud Beurskens. 11 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs

Naar excellente basisscholen. #IB er. Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Naar ecellente basisscholen #IB er Amsterdamse beroepsstandaarden voor het primair onderwijs Colofon Opstellers: Coördinatie & eindredactie: Vormgeving: Drukkerij: De Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

CAOP Research & Europa, januari 2014

CAOP Research & Europa, januari 2014 Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken en arbeidsmarktvraagstukken in het publieke domein. CAOP Research & Europa is het onderzoeks- en adviesteam van het CAOP op het

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG

QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG QUICK-SCAN ZEK KWALITEIT VAN ZORG INHOUDSOPGAVE BLZ. 1 INLEIDING...1 2 DE QUICK-SCAN...1 2.1 Waarom een quick-scan?...1 2.2 Welke begrippen gebruiken we?...2 2.3 Hoe beoordelen we?...2 2.4 Met welke instrumenten

Nadere informatie

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?!

Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! Onderzoek passend onderwijs; handelingsgericht werken Van handelingsplan en themavoorbereiding naar een groepsplan?! groepsplan Naam: Femke portman Klas: 3F Leerjaar: 2010/2011 SLB er: Anda de Vries Stageschool:

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur?

Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO VO Hoe besturen borgen Onderwijskwaliteit blijvend verbeteren; welke rol speelt het bestuur? Simone Kessels Tessa de With Mmv: Barbara de Boer, Gert-Jan Bos

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Purmerend 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Purmerend 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen, die etra

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie