Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen"

Transcriptie

1 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Projectplan voor basisscholen in Almere September 2014 WAT ER OOK SPEELT IN EEN LAND, LAAT HET VOORAL DE KINDEREN ZIJN 1 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

2 Inhoud 1. Introductie Indicatoren Doelen Werkwijze... 8 Stap 1 - Intake... 8 Stap 2 Verzamelen... 8 stap 3 - Analyse... 9 stap 4 Reflectie... 9 stap 5 - Ambitie bepalen... 9 stap 6 - Plan van aanpak stap 7 - Uitvoeren Passend onderwijs Almere Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

3 1. Introductie Passend onderwijs doet een ander beroep op leerkrachten dan we gewend zijn. De nieuwe situatie betekent dat er op de scholen een meer gerichte aanpak dient te zijn om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften op te vangen. De scholen in Almere staan allemaal op hun eigen wijze en vanuit hun eigen achtergrond voor de doelstelling alle leerlingen te bedienen. Het handelingsrepertoire van de scholen en daarmee de leerkrachten, zal mogelijk moeten worden uitgebreid. De versterking van de basisondersteuning is bij passend onderwijs de centrale opdracht. Uitgangspunt is het versterken van het pedagogisch/ didactisch handelen, zodat er zoveel mogelijk leerlingen onderwijs kunnen (blijven) volgen op een reguliere school. We zoomen in op de wijze van handelen van de school als het gaat om het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van moeilijk lerende kinderen. Uitgangspunt hierbij is: de leerkracht doet er toe! Richting de toekomst zal elke school keuzes moeten maken als het gaat over vorm en inhoud van het onderwijsaanbod met name voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Elke school wil een goede afweging maken. Dat betekent zorgvuldig werken en van iedereen de bereidheid hebben om met elkaar een lerende gemeenschap te zijn; je kwetsbaar willen, durven en kunnen opstellen. Cultuuraspecten van elke individuele school zijn belangrijk om in dat proces mee te nemen. Cultuur betekent daarbij ook dat voor het totale proces ruim de tijd genomen moet worden om dit binnen de school goed te borgen, zodat het eigenaarschap bij iedereen komt te liggen. Het spreekt vanzelf om daar tegelijkertijd adequaat over te communiceren met de omgeving. Binnen dit kader wil Passend Onderwijs Almere de scholen ondersteunen, waarbij mogelijk competentieontwikkeling van leerkrachten een grote rol kan gaan spelen. Het doel is om het team, dat uitval en verwijzing van leerlingen op grond van specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen vermindert, verder te professionaliseren. Het gaat hierbij niet om een kant-en-klaar concept dat over de scholen wordt uitgerold. Maatwerk is daarbij de basis, gekoppeld aan de eisen die vanuit de maatschappij aan de scholen worden gesteld. Maatwerk ook gefocust op de verschillende ambitieniveaus van de scholen. Dit levert een ontwikkelprogramma op dat veel mogelijkheden biedt tot onderscheidend vermogen, waar telkens het belang van afstemming van het onderwijs voor alle leerlingen voorop staat. Uitgangspunt hierbij is dat scholen voor elke leerling met speciale onderwijsbehoeften een gedocumenteerd ondersteuningsarrangement hebben vastgesteld. In dit document worden de mogelijkheden om te komen tot een efficiënte uitvoering daarvan voor moeilijk lerende kinderen, verder uitgewerkt. 3 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

4 2. Indicatoren Indicatoren Waar baseren we ons op? Passend Onderwijs Almere wil niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wel met dezelfde taal spreken. Dat betekent dat we een aantal uitgangspunten zoals deze in Almere gangbaar zijn, meenemen in elk traject. Als het gaat om de indicatoren die we hanteren om een afgestemd onderwijsaanbod te kenschetsen, gaan we uit van de indicatoren zoals deze zijn opgenomen in het document basisondersteuning van Passend Onderwijs Almere. IJkpunt 2 De school heeft haar ondersteuningsprofiel vastgesteld. Indicatoren inspectie eisen Het ondersteuningsprofiel is na overleg met het team vastgesteld. De (G)MR stemt in met het ondersteuningsprofiel. Het ondersteuningsprofiel is actueel (vier jaar). Het ondersteuningsprofiel is onderdeel van het schoolplan en de schoolgids. Het ondersteuningsprofiel bevat een oordeel over de kwaliteit van de basisondersteuning. Het ondersteuningsprofiel bevat een beschrijving van het aanbod van de school aan onderwijs, begeleiding, expertise en voorzieningen. Het ondersteuningsprofiel biedt aanknopingspunten voor verdere ontwikkeling van de leerlingenondersteuning. referentie kader De school heeft in haar ondersteuningsprofiel vastgesteld hoe zij tegemoet komt aan de onderwijsbehoeften van leerlingen met: een IQ omstreeks 80 à 85 enerzijds en 130 à 140 anderzijds en/of een disharmonisch intelligentieprofiel (beperkte) leerproblemen een ontwikkelingsperspectief, dat het uitstroomniveau gaat realiseren een vertraagde taalontwikkeling een vertraagde leesontwikkeling dyslexie, die conform het dyslexieprotocol begeleid kunnen worden een vertraagde rekenontwikkeling dyscalculie, die conform het dyscalculie protocol begeleid kunnen worden (beperkte) problemen in hun sociaal-emotioneel functioneren zoals faalangst, werkhoudingproblemen, gedrag, zwak ontwikkelde sociale vaardigheden een combinatie van bovengenoemde onderwijsbehoeften, waarbij de school handelingsbekwaam is de school maakt duidelijk hoe bovenstaande punten meetbaar zijn, de school kan zodoende beargumenteren waarom voor de ene leerling meer- of andere ondersteuning wordt verleend dan voor de andere 4 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

5 afspraken Stichting Leerlingzorg Almere In het ondersteuningsplan staat beschreven: Kwaliteitseisen gericht op specifieke doelgroepen cq. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (SO-standaard als leidraad). Plaatsingsbeleid, plaatsingsafspraken en ondersteuningsarrangementen. Schoolontwikkeling. Professionaliseringsplan schoolteam. Competenties personeel, aannamebeleid personeel en personeelsbeleid. Het volgen van de leerlingen (leerlingvolgsysteem). De interne ondersteuningsstructuur. Bovenschoolse ondersteuningsstructuur. Samenwerking en afstemming met externe instanties. Contacten, gesprekken en samenwerking met ouders. Technische en ruimtelijke aanpassingen aan het schoolgebouw. Aanpassingen en uitbreiding van materialen. Verantwoording inzet middelen. Grenzen van de school. Beschrijving van het schoolprofiel in de schoolgids. signaleren risico De school handelt duidelijk in strijd met het door haar vastgestelde ondersteuningsprofiel. Leerkrachten en ouders herkennen het door de school vastgestelde ondersteuningsprofiel niet. De school geeft aan handelingsverlegen te zijn t.a.v. leerlingen binnen de basisondersteuning. 5 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

6 3. Doelen De categorie moeilijk lerende kinderen is een groep leerlingen die niet opvalt. Uiterlijk is er aan de kinderen niets te zien en kinderen kunnen het vaak ook goed verbergen. Mensen om hen heen, gaan er dan ook vaak vanuit dat er niets aan de hand is. Vaak wordt er pas laat ontdekt dat het geen onwil is maar onmacht. Hierdoor wordt aan kinderen die moeilijk leren meer gevraagd dan ze aan kunnen. Om deze kinderen (op schoolniveau) eerder te signaleren en om beter tegemoet te komen aan hun onderwijsbehoeften is dit document basisondersteuning moeilijk lerende kinderen opgezet. Om dit te bereiken, zijn de volgende zaken van belang; - De school signaleert leer, opgroei- en opvoedproblemen tijdig in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin. - De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling met speciale onderwijsbehoeften een ontwikkelingsperspectief vast. - De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelings- perspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes. - De school heeft extra (orthodidactische) materialen voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. - De school stemt de werkvormen af op verschillen tussen de leerlingen. - De school geeft leerlingen met extra onderwijsbehoeften extra en directe feedback. - De school gebruikt materialen en methoden die differentiatie mogelijk maken.. Verbreden van de basisondersteuning (secondaire preventie) op school- c.q. wijkniveau: Experts op het gebied van Moeilijk Lerende Kinderen (MLK) zijn beschikbaar Passend onderwijs heeft een aanvullend aanbod Intervisie en supervisie is op elk niveau mogelijk (naast elkaar en met elkaar) Aanvullende observaties en ondersteuning zijn mogelijk op wijk- c.q. school/groepsniveau Een centrale rol (en daarbij tevens een belangrijk doel in dit traject) is weggelegd voor de directeur van de school. Van hem/haar wordt verwacht dat er : adequate kennis is van de voorwaarden van passend onderwijs binnen de school, visie is omtrent de ambities die de school heeft t.a.v. een ondersteuningsarrangement voor MLK een actieve monitoring van het proces is, zodat het traject blijft aansluiten bij de maatschappelijke- en school-specifieke ambitie. 6 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

7 Staat eenmaal alles goed op papier En leren alle kinderen met veel plezier Dan evalueren we ons handelen En gaan we de cyclus opnieuw bewandelen Als we ons over de HGW cyclus buigen Gebruiken we al onze zintuigen. We kijken naar wat belemmert en vooral wat stimuleert En wat het leren van het kind inspireert realiseren waarnemen plannen begrijpen Als we alle kinderen dan goed kennen Kunnen we eindelijk beginnen met plannen We herkennen patronen; sommige kinderen in een cluster Zo werken we langzaam maar zeker doelbewuster We willen heel veel, maar niet alles kan tegelijk Keuzes maken is dus heel belangrijk Wat heeft hij nodig om lekker te leren? Wat gaan we vanuit zijn onderwijsbehoeften voor hem creëren? Is het iets anders of extra s voor rekenen of taal? Want is ons dagelijkse aanpak voor hem wel optimaal? 7 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

8 4. Werkwijze Inleiding Het is de leerkracht die er toe doet. Het is immers de leerkracht die het onderwijs zal moeten afstemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen. Daarom is het van belang dat elke leerkracht over voldoende competenties beschikt om dit te kunnen waarmaken. Punten die van belang zijn: Wat is de visie van de school? Hoe wordt (vroeg)signalering vorm gegeven? Hoe is het gesteld met het klassenmanagement? Welke afspraken zijn er rond afstemming? De gevolgen van het starten van een traject moet voor alle betrokkenen helder zijn en het zal gedragen moeten worden door degene die eindverantwoordelijk is: de directeur. Plan van aanpak Stap 1 - Intake Voordat een school kan starten zal er een intake plaatsvinden. Deze intake is cruciaal voor het helder krijgen van de vraag die bij de school ligt. Dit gesprek vindt plaats met de directeur. Hij of zij is door zijn/haar positie straks de primaire kracht. Het gesprek is vooral een open gesprek over waar de directeur vindt dat de school staat en hoe zich dat verhoudt met de ambitie van de school en de eisen die passend onderwijs stelt. De vraag die vanuit dit gesprek komt, vormt de opmaat voor verdere activiteiten zoals hieronder beschreven. Het resultaat van stap 1: De directeur is in staat, daarbij ondersteund door medewerkers van Passend Onderwijs Almere, een goede inschatting te maken van de concrete vraag van de school als startpunt voor verdere ontwikkeling van een ondersteuningsarrangement voor moeilijk lerende kinderen. Stap 2 Verzamelen Medewerkers van Passend Onderwijs Almere komen op school en inventariseren de stand van zaken. Deze medewerkers kunnen vanuit hun rol als externe partner de mogelijkheden en onmogelijkheden binnen de school in beeld brengen door gesprekken te voeren en relevante documenten te bekijken, zoals het ondersteuningsprofiel van de school. Het resultaat van stap 2: Er zijn genoeg gegevens verzameld om een analyse te maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de school op school- en groepsniveau. 8 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

9 stap 3 - Analyse De medewerkers van Passend Onderwijs Almere maken met behulp van de gegevens uit stap 2 een analyse van de mogelijkheden en onmogelijkheden op school- en groepsniveau. Doelstelling van deze analyse is, dat de school in staat is, een gefundeerd arrangement vorm te geven. Deze analyse dient te leiden tot aanbevelingen die: de school versterkt in haar basisondersteuning het handelingsrepertoire van de medewerkers t.a.v. werken met MLK vergroot de ambitie (en daarmee de strategie) naar de toekomst concretiseert de schoolleiding proactief kan laten sturen ervoor zorgt dat de leerling in het regulier onderwijs kan blijven Het resultaat van stap 3: Medewerkers van Passend Onderwijs Almere maken in nauwe samenwerking met de directeur en de intern begeleider een analyse van de school. stap 4 Reflectie Nadat de medewerkers van Passend Onderwijs Almere de analyse hebben gedaan volgt er een terugkoppeling aan de school.. Naar aanleiding van deze presentatie wordt bekeken welke aspecten m.b.t. het werken met MLK kinderen ontwikkeld gaan worden. Het resultaat van stap 4: De resultaten van de analyses worden teruggekoppeld aan de directeur. De directeur presenteert de resultaten van de analyse aan het team, waardoor het inzicht heeft in de mate waarin het werken met ML kinderen al in het repertoire van de school zit en in welke mate dat verder ontwikkeld moet worden. stap 5 - Ambitie bepalen De directeur van de school stelt, mogelijk met ondersteuning van medewerkers van Passend Onderwijs Almere, de ambitie van de school vast, na deze getoetst te hebben bij de medewerkers binnen de school. Binnen dit kader wordt gekeken of: de ambitie van de schoolleiding past bij het handelingsrepertoire van het team de ambitie van de school past binnen passend onderwijs Het resultaat van stap 5: De directeur beschrijft de ambitie van de school gericht op het versterken van de basisondersteuning op het gebied van MLK. 9 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

10 stap 6 - Plan van aanpak De directeur maakt met het team een plan van aanpak met wat ze wil bereiken en welke stappen ze daarvoor wil nemen. Dit plan van aanpak staat vanzelfsprekend niet op zichzelf maar heeft raakvlakken en aanknopingspunten op alle andere terreinen van ontwikkeling waar de school mee bezig is. De eisen die de school zichzelf stelt zijn hoe dan ook gekoppeld aan de eisen die de leerlingen, ouders, de besturen en de verdere omgeving aan de school stelt. Aangezien de voorwaarden hiervoor reeds zijn genoemd en de individuele keuze vrijheid binnen de hierboven gestelde kaders ruim is, kan hier niet volstaan worden met een uniform model, maar zullen er in beschrijvende en doelgerichte vorm keuzes gemaakt moeten worden. De directeur stelt samen met het team en mogelijk de medewerkers van Passend Onderwijs Almere een plan van aanpak op. Het resultaat van stap 6: De directeur heeft samen met zijn team een plan van aanpak geschreven waarin er een gerichte aanpak is beschreven voor het versterken van de basisondersteuning op het gebied van MLK. stap 7 - Uitvoeren De medewerkers van Passend Onderwijs Almere houden contact met de directeur over de voortgang van het plan van aanpak. Deze medewerkers koppelen de voortgang van het traject terug aan de teamleider en de medewerker Passend Onderwijs die dit traject binnen de wijk coördineert. Waar nodig kan het plan gedurende de uitvoeringsfase bijgesteld worden. Regelmatig vindt terugkoppeling plaats tussen trajectbegeleider en directeur. Daarom zullen de volgende vragen op de achtergrond blijven meedraaien: Hoe verloopt de planning tot zover? Is het traject nog in overeenstemming met de verwachtingen? Zijn er veranderingen die de relevantie van de ondersteuning beïnvloeden? 10 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

11 5. Passend onderwijs Almere Wanneer scholen aangeven te willen starten met het traject zal Passend Onderwijs Almere de start en de analyse verzorgen. Na de terugkoppeling aan het team is het aan de school welke inzet zij wil vanuit Passend Onderwijs Almere. Binnen de organisatie Passend Onderwijs Almere is er veel kennis en expertise aanwezig waar scholen een beroep op kunnen doen. In overleg zal er gekeken worden hoe deze uren weggezet worden binnen het huidige budget. Tijdens het traject blijft er een medewerker van Passend Onderwijs in het traject meekijken met het oog op de voortgang. Contactpersonen basisondersteuning MLK: Coördinator: Judith Kooiker, begeleiders; Mariel Cordang en Maud Beurskens. 11 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016

Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Basisondersteuning moeilijk lerende kinderen Maart 2016 Een traag groeiende boom kan ook de hoogste worden (Jelle Jolles) Inhoudsopgave Introductie bij basisondersteuning... 3 Passend Onderwijs Almere

Nadere informatie

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016

Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Basisondersteuning chronisch zieke kinderen en/of kinderen met een lichamelijke beperking Maart 2016 Als je niet voor mijn kwaliteiten gaat, blijf dan van mijn beperkingen af (Emiel van Doorn) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Basisondersteuning Taal

Basisondersteuning Taal Basisondersteuning Taal Ontwikkeling Beleid Onderwijs Vaardigheid Projectplan voor scholen 0 Inhoudsopgave 1. Introductie... 2 1.1 Aanleiding...2 1.2 Taal?: Taalontwikkeling, -beleid, -onderwijs, -vaardigheid...2

Nadere informatie

Basisondersteuning Pedagogisch klimaat

Basisondersteuning Pedagogisch klimaat Basisondersteuning Pedagogisch klimaat Projectplan voor basisscholen in Almere Augustus 2014 0 Inhoud 1. Introductie... 2 2. Indicatoren... 4 3. Doelen... 5 4. Werkwijze... 6 Start bijeenkomst... 6 Plan

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs Almere

Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs Almere Beschrijving basisondersteuning Primair Onderwijs, juni 2013 Dick Hattenberg - Ruud Pet- Peter de Vries Inhoudsopgave 1 Inleiding blz. 3 2 Basisondersteuning Samenwerkingsverband: IJkpunten en indicatoren

Nadere informatie

Basisondersteuning. Basis op orde Dyslexie

Basisondersteuning. Basis op orde Dyslexie Basisondersteuning Basis op orde Dyslexie Inhoudsopgave: Waarom pagina 3 Wie en wanneer pagina 4 Wat pagina 4 Werkwijze: Stap 1 Intake pagina 5 Stap 2 Verzamelen pagina 5 Stap 3 Analyse pagina 5 Stap 4

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Minister Marga Klompéschool

Minister Marga Klompéschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Minister Marga Klompéschool Algemene gegevens School Minister Marga Klompéschool BRIN 17RX Directeur R. van der Veer Adres Robert Kochplaats 346-348 Telefoon

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij

onderwijs, de ontwikkelingen op een rij onderwijs, de ontwikkelingen op een rij Veel scholen zijn begonnen met het werken met groepsplannen. Anderen zijn zich aan het oriënteren hierop. Om groepsplannen goed in te kunnen voeren is het belangrijk

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. De Verbinding 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De verbinding Algemene gegevens School De Verbinding BRIN 30RP Directeur Dhr. A. Jarmohamed Adres Jan Greshoffstraat 5 Telefoon 010-2290606 E-mail a.jarmohamed@bsdeverbinding.nl

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken

KWALITEITSKAART. 1-Zorgroute. Opbrengstgericht werken KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Deze kaart biedt een aantal indicatoren om bij de uitvoering van de stappen uit 1-zorgroute op groepsniveau en op schoolniveau de kwaliteit te monitoren en te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. O.b.s. De Boomhut SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 O.b.s. De Boomhut 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Boomhut. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding In dit document wordt een beschrijving gegeven van het ondersteuningsprofiel van onze school. Deze beschrijving van het ondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor

Nadere informatie

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen

1. Inleiding 2. 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen Inhoud 1. Inleiding 2 2. Algemene gegevens 2 2.1. contactgegevens 2.2 visie 2.3 kengetallen 3. Basisondersteuning 5 Interventies, ondersteuningsstructuur, standaarden, inspectieoordeel 4. Extra ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel CBS Het Mozaiëk Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres CBS Het Mozaiëk 12 XS Jaap Valkhoffplein 5, 3023 PV Rotterdam Telefoon 0102440891 E-mail Bestuur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Clara Fabriciusschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Clara Fabriciusschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Clara Fabricius. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

SOP Roncallischool Velp

SOP Roncallischool Velp SOP Roncallischool Velp Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Schoolondersteuningsprofiel (SOP) Zakelijke gegevens (*): Naam school: Damiaanschool Straat: Rozenstraat 21/ Graaf Lodewijklaan 6 Telefoon:030-6918394 Mailadres: info@damiaanschool.nl Website:www.damiaanschool.nl

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage)

Overzicht voorbereiden / verwerken plaatsing (zie ook bijlage) De intakefase Vóór plaatsing. Kinderen met specifieke onderwijsbehoeften zijn alleen toelaatbaar tot sbo de Blinker indien het SWV PO 31.04 een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven. De procedure

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong

Schoolondersteuningsprofiel. De Zevensprong Schoolondersteuningsprofiel De Zevensprong 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld: 1.

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Ontwikkelings Perspectief. Plan

Ontwikkelings Perspectief. Plan Ontwikkelings Perspectief Plan Ontwikkelingsperspectief Met de invoering van Passend Onderwijs wordt de toewijzing van extra ondersteuning, voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners

Nadere informatie

Basisschool De Hoeksteen

Basisschool De Hoeksteen Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Hoeksteen Algemene gegevens School Basisschool De Hoeksteen BRIN 12 PF 00 Directeur Theo Visser Adres Kerkwervesingel 24-30 Telefoon 010-4801179

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014

School Ondersteuningsprofiel De Startbaan - 2 oktober 2014 De Startbaan - 2 oktober 214 1B. Onderwijskundig concept van de school Onderwijskundig concept van de school Onze school zet de laatste jaren in op kwaliteitsgericht coachen. Daarbij gaan we uit van de

Nadere informatie

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen'

Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' Checklist bij 'Een doorgaande lijn PO - VO voor hoogbegaafde leerlingen' 3.1 Het management Op managementniveau worden zeven standaarden onderscheiden, die elk een aantal indicatoren omvatten. Na het scoren

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens CSBO De Boei School CSBO De Boei BRIN 09EB Directeur A. Dreier Adres Bertrand Russellplaats 9 Telefoon 010-4205629 E-mail a.dreier@kindenonderwijsrotterdam.nl

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten

Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten Masterclass Handelingsgericht Werken voor IB ers en rekenspecialisten 15 september 2010 9.00 16.00 Berber Klein Henk Logtenberg & Liesbeth van Well Agenda (1) 1. Introductie 1.1: Voorstellen 1.2: Warming

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom

Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schoolondersteuningsprofiel van Dorpsschool Rozendaal Scholengroep Veluwezoom Schooljaar 2014-2015 VRAGENLIJST (DEEL 2) UITERSTE INLEVERDATUM 21-3-2014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende

Nadere informatie

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB)

4b. Arrangementen Extra ondersteuning. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost. Ambulant begeleiders (AB) Ambulant begeleiders (AB) Groeidocument Ketenpartners Adviesloket Externe specialisten, extra handen etc. De route naar extra ondersteuning binnen deelverband Zuidoost 1. Signaleren leerkracht (ouders)

Nadere informatie

Arentschool.

Arentschool. 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Arentschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Adres Arentschool 14HY Mevr. E. van der Hout Jaffahof 75, 3061 KZ Rotterdam Telefoon 010-4520766 E-mail directie@arentschool.nl

Nadere informatie

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD

ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD ZORG- EN BEGELEIDINGSDOCUMENT BASISSCHOOL DE BONGERD Op De Bongerd stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoeften van ieder kind. Die staan voorop. Het is de taak van de leerkracht

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Tangram Algemene gegevens School Het Tangram BRIN 28CL Directeur G.J. Stavenuiter Adres Marcel Duchampplein 801 3059 RD Rotterdam Telefoon 010-7076500 E-mail

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

OPP binnen Plein 013. Wat?

OPP binnen Plein 013. Wat? OPP binnen Plein 013 Wat? De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in het vergaderjaar 2013-2014 een wijziging opgenomen in de Wet op het Primair Onderwijs in verband met het registeren van leerlingen

Nadere informatie

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging.

Het leerlingaantal op de Montinischool is de afgelopen jaren stabiel gebleken, zo rond de 275 leerlingen. We maken geen gebruik van leerling weging. NOTITIE PASSEND ONDERWIJS MONTINISCHOOL. Passend onderwijs Montinischool 2014-2015 In de afgelopen jaren heeft de Montinischool een brede deskundigheid opgebouwd op het gebied van extra ondersteuning binnen

Nadere informatie

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1

1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 1-zorgroute, onderwijscontinuüm en 1 stap verder met de 1-zorgroute 1 Om passend onderwijs vorm te geven kunnen scholen kiezen voor de 1-zorgroute. Het groepsniveau, het schoolniveau en het bovenschools

Nadere informatie

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers

Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Toezicht op scholen en voorzieningen voor nieuwkomers Studiedag LOWAN 16 november 2011 Thea Manders Miriam Baltussen Inhoud 1. Terug- en vooruitblik 2. Het toezichtkader 3. Het kwaliteitsonderzoek 4. Vragen

Nadere informatie

Samen maken we het passend!

Samen maken we het passend! Samen maken we het passend! Publieksversie Ondersteuningsplan 20142014 Samenwerkingsverband Primair Onderwijs MiddenHolland Dit is de publieksversie van het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

OBS Giessen-Oudekerk

OBS Giessen-Oudekerk School-ondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 EC-Rotonde Schoolondersteuningsprofiel OBS Giessen-Oudekerk 2015-2016 1 Inhoud. Versie 2015-2016 1. Inleiding. 3 2. Schoolgegevens. 3 3. Visie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere

Schoolondersteuningsprofiel Contact gegevens: Binnenkruierstraat EC Almere Schoolondersteuningsprofiel 2016-2017 School: PCB Het Kompas Contact gegevens: Binnenkruierstraat 5 1333 EC Almere 036-5321065 dir.kompas@prisma-almere.nl Directie en IB: Jenneke Kester Erna Siegers Inleiding

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium

Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schoolondersteuningsprofiel van Koningin Julianaschool Trivium Schooljaar 2014-2015 Vragenlijst Schoolondersteuningsprofiel 2014 PassendWijs Pagina 1 VRAGENLIJST (DEEL 2) Met het Schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel 't Kruisrak - 30 oktober 2014 Contactgegevens school Naam 't Kruisrak Straat + huisnummer Vogelpad 3 Plaats Bunschoten Postcode 3752 KV Land Nederland Brinnummer 08EN Telefoon (033)298-4260 E-mailadres admin@kruisrak.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie