Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge"

Transcriptie

1 Ondersteuningsprofiel o.b.s. De Bonte Stegge o.b.s. De Bonte Stegge

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Visie - schoolconcept... 4 Periode van afname... 5 Aantal respondenten... 5 Waardering van het responspercentage... 5 Waardering van de scores... 5 Kengetallen-A: Zorgzwaarte van de school o.b.v. groepsprofielen... 6 Kengetallen-B: Typen leerlingen o.b.v. groepsprofielen... 6 Kengetallen-C: Personele bezetting... 8 Algemene ondersteuningsdeskundigheid... 8 SWV Basisprofiel SWV Basisprofiel ouders Arrangementen... 14

3

4 Inleiding In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij basiszorg kunnen bieden aan onze leerlingen. Daarnaast wordt beschreven welke gespecialiseerde zorg wij -eventueel met hulp van derden- kunnen en willen leveren. Ons ondersteuningsprofiel heeft daardoor enerzijds een inventariserend en anderzijds een meer strategisch karakter. Het rapport geeft in de eerste plaats informatie over onze basiszorg, over de zorgzwaarte van onze groepen, over onze materialen, middelen en faciliteiten en over onze huidige expertise met betrekking tot zorg en begeleiding. In de tweede plaats geeft het rapport zicht op onze ambities: welke zorg willen wij in de nabije toekomst bieden en welke expertise willen we daartoe ontwikkelen? Het ondersteuningsprofiel in dit rapport is het resultaat van een aantal ingevulde vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn waar mogelijk afgestemd op het referentiekader over de zorgplicht en het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs. De keuze voor de vragenlijsten is tot stand gekomen op basis van het referentiekader Ondersteuningsprofiel van de PO-raad (september 2012). In het referentiekader wordt een definitie van een ondersteuningsprofiel gegeven. Een ondersteuningsprofiel geeft aan welk aanbod aan onderwijs, zorg en ondersteuning een school haar (zorg)leerlingen kan bieden, waar de school intern grenzen ervaart en met welke externe zorg de school deze grenzen beslecht. Daarbij maakt de school onderscheid tussen basiszorg, breedtezorg en dieptezorg. Daarnaast kan een ondersteuningsprofiel een professionaliserings- en ontwikkelingsperspectief schetsen voor de school en haar medewerkers. Op basis van deze definitie komen in dit rapport aan de orde: de kengetallen en de zorgzwaarte van onze school (die een rol kunnen spelen bij de financiering), het onderwijsaanbod (o.a. de differentiatiecapaciteit van de leraren), de zorgstructuur, de zorgbreedte, de deskundigheid van de leraren en de rol van de ouders en de leerlingen m.b.t. de zorg en begeleiding op onze school. De uitslagen geven voldoende inzicht in onze sterke en zwakke kanten, en tevens in onze mogelijke verbeterpunten. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt niet om alles te verbeteren; we zullen daarbij keuzes moeten maken. In ieder hoofdstuk is ruimte gecreëerd voor opmerkingen c.q. analyse en reflectie op de uitslagen. Uiteindelijk maakt het plan van aanpak duidelijk wat onze school wil en gaat doen aan het verleggen van de zorggrenzen.

5 Gegevens Schoolgegevens School o.b.s. De Bonte Stegge Adres Ruigedoornstraat 23 Postcode 7721BW Plaats Dalfsen Telefoonnummer Website

6 Visie - schoolconcept Periode van afname Het ondersteuningsprofiel is opgesteld in de periode Aantal respondenten SOP Directie SOP Team SOP Ouders SOP Leerlingen Uitgezet Ingevuld Respons (%) 0,00% 46,15% 20,62% 0,00% Waardering van het responspercentage Een respons tot 16% Een respons tussen 16% en 34% Een respons tussen 34% en 50% Een respons tussen 50% en 70% Een respons boven 70% Erg laag Laag Voldoende Goed Uitstekend Waardering van de scores Een score tot 2,50 Een score tussen 2,50 en 3,00 Een score tussen 3,00 en 3,25 Een score tussen 3,25 en 3,50 Een score tussen 3,50 en 3,75 Een score tussen 3,75 en 4,00 Onvoldoende Zwak (matig) Voldoende Ruim voldoende Goed Uitstekend We gaan ervan uit, dat een verschil van meer dan 0,50 op de benchmark een significant verschil is. Een sterk punt is een punt dat boven de 3.50 scoort. Een mogelijk verbeterpunt is een punt dat beneden de 3.00 scoort.

7 Kengetallen-A: Zorgzwaarte van de school o.b.v. groepsprofielen Leerjaar Groep Aantal Gem gewicht % gewogen Zorgzwaarte tot Zorgzwaarte gem 1 1/2 9 0,13 11,11% 1 0,11 2 1/2 14 0,00 0,00% 0 0, ,08 11,11% 2 0,11 4 4/5 13 0,18 15,38% 2 0,15 5 4/5 10 0,06 20,00% 1 0,10 5 5/6 12 0,00 0,00% 0 0,00 6 5/6 15 0,02 6,67% 1 0,07 6 6/7 12 0,00 0,00% 0 0,00 7 6/7 17 0,00 0,00% 0 0, ,07 11,11% 3 0, ,05 7,54% 1 0,01 GSES GSOS +/- Gemiddeld gewicht 0,05 0,08-0,02 Percentage gewogen leerlingen 7,54% 10,63% -3,09 Onze school heeft minder leerlingen met gewicht dan de gemiddelde school Onze school heeft een lager percentage gewogen leerlingen dan de gemiddelde school Onze school heeft een lagere zorgzwaarte dan gemiddeld, gelet op het type leerlingen

8 Kengetallen-B: Typen leerlingen o.b.v. groepsprofielen AES AOS +/- [1] 01. Leerlingen op 1 oktober ,97-16, Jongens 84 97,86-13, Meisjes ,95-43, Leerlingen zonder gewicht ,77-7, Leerlingen met gewicht 0,3 8 11,41-3, Leerlingen met gewicht 1,2 6 12,11-6,11 [2] 27. Leerlingen met verwijzing SBO 1 3,50-2,50 [7] 67. Leerlingen met verwijzing SO cluster 3 0 1,27-1, Leerlingen met verwijzing SO cluster 4 0 0,53-0, Leerlingen met LGF cluster 2 1 0,84 +0, Leerlingen met LGF cluster 4 1 1,64-0, Leerlingen met een dyslexieverklaring 3 6,40-3, Leerlingen met een dyscalculieverklaring 0 0,48-0, Thuiszitters 0 0,09-0,09

9 Kengetallen-C: Personele bezetting AES AOS +/-

10 Algemene ondersteuningsdeskundigheid Algemene ondersteuningsdeskundigheid GSES GSOS +/- Ik beschik over voldoende analysevaardigheden om de juiste ondersteuning voor een kind te bepalen Ik ben in staat om vroegtijdig te signaleren welke leerlingen (extra) ondersteuning nodig hebben Ik ben in staat om een adequaat plan op te stellen voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte Ik vraag hulp als mijn ondersteuningsdeskundigheid onvoldoende blijkt te zijn (en ik weet waar [van wie] ik hulp kan krijgen) Ik ben in staat om (samen met de IB-er/orthopedagoog) een ontwikkelingsperspectief op te stellen Ik ben voldoende deskundig in het begeleiden van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte Ik ben in staat om de ondersteuning voor een leerling voldoende planmatig en gestructureerd uit te voeren Ik besteed voldoende aandacht aan het vergroten van mijn competenties m.b.t. ondersteuning en begeleiding Ik beschik over voldoende pedagogische competenties om de ondersteuning goed uit te voeren (en te kunnen differentiëren) Ik beschik over voldoende didactische competenties om de deskundigheid goed uit te voeren (en te kunnen differentiëren) Ik beschik over voldoende organisatorische competenties om de deskundigheid goed uit te voeren (en te kunnen differentiëren) [klassenmanagement]

11 SWV Basisprofiel SWV Veiligheid GSES GSOS +/- Wij gaan vertrouwelijk om met informatie over leerlingen. 3,67 3,77-0,10 Onze leerlingen voelen zich veilig op school. 3,17 3,35-0,19 Wij zorgen voor respectvolle omgangsvormen in de school. 3,33 3,59-0,26 Wij hanteren regels voor veiligheid en omgangsvormen. 3,40 3,60-0,20 Wij hebben inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen. 3,17 3,13 +0,04 Wij hebben zicht op de incidenten die zich voordoen. 2,67 3,21-0,55 Ons beleid is gericht op het voorkomen en aanpakken van incidenten. 3,00 3,54-0,54 SWV Afstemming Wij hebben extra (orthodidactische) materialen. 3,67 2,97 +0,70 Wij bieden extra leerstof aan voor kinderen met een taalachterstand. 2,83 3,04-0,21 Wij stemmen de leerstof af op verschillen tussen de leerlingen. 3,67 3,45 +0,21 Wij stemmen de onderwijstijd af op verschillen tussen leerlingen. 3,25 3,22 +0,03 Wij stemmen de werkvormen af. 3,20 3,17 +0,03 Wij geven leerlingen extra en directe feedback. 3,00 3,26-0,26 Wij stemmen de instructie af op verschillen tussen de leerlingen. 3,60 3,51 +0,09 Wij stemmen de verwerking af op verschillen tussen de leerlingen. 3,17 3,36-0,19 SWV Begeleiding Wij hebben normen voor welke resultaten wij willen bereiken (ten minste voor rekenen en Nederlandse taal). 3,17 3,65-0,48 Onze normen bevatten de referentieniveaus taal en rekenen. 3,60 3,47 +0,13 Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem met genormeerde instrumenten en procedures. Ten minste 2 maal per jaar analyseren wij de resultaten op school-, groeps- en individueel niveau. Wij volgen en analyseren systematisch de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. 3,67 3,77-0,10 3,67 3,75-0,08 3,33 3,62-0,29 Wij signaleren vroegtijdig welke leerlingen onderwijsondersteuning nodig hebben. 3,17 3,44-0,28 SWV Onderwijsondersteuning Wij passen zo nodig de groepsplannen twee maal per jaar aan op basis van toetsgegevens. Wij passen het ontwikkelingsperspectief tenminste twee maal per jaar aan op basis van toetsgegevens. 4,00 3,63 +0,37 3,75 3,41 +0,34 Wij voeren de onderwijsondersteuning volgens plan uit. 2,67 3,34-0,67 Wij evalueren regelmatig de effecten van de onderwijsondersteuning (wat de ondersteuning heeft opgeleverd voor de ontwikkeling van leerlingen). SWV Ontwikkelingsperspectieven Onze ontwikkelingsperspectieven hebben een vaste structuur volgens een format van het bestuur. 3,17 3,32-0,15 3,50 3,35 +0,15 Onze ontwikkelingsperspectieven maken deel uit van het leerlingdossier. 3,67 3,48 +0,18 Onze ontwikkelingsperspectieven hebben zo mogelijk een integraal karakter (één-kindéén-plan). Onze ontwikkelingsperspectieven zijn leidend voor het personeel en eventuele externe begeleiders. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten een omschrijving van het eind- en 3,50 3,32 +0,18 3,20 3,37-0,17 3,20 3,37-0,17

12 ontwikkelingsperspectief van de leerling. 3,20 3,37-0,17 Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten in elk geval tussen- en einddoelen. 3,20 3,43-0,23 Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten die gekoppeld zijn aan de referentieniveaus taal en rekenen. Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten bij de beschrijven van de doelen de inzet van middelen en extra menskracht. 2,67 3,23-0,56 3,20 3,25-0,05 Onze ontwikkelingsperspectieven zijn handelingsgericht opgesteld. 3,20 3,38-0,18 Onze ontwikkelingsperspectieven bevatten evaluatiemomenten. 3,60 3,43 +0,17 SWV Beleid leerlingondersteuning Wij hebben een duidelijke visie op leerlingenondersteuning. 2,25 3,23-0,98 Onze visie hebben wij vastgelegd. 2,00 3,25-1,25 Deze visie wordt gedragen door het hele team. 2,00 3,25-1,25 We weten wat de onderwijsbehoeften van onze leerlingen zijn. 3,33 3,35-0,01 Wij hebben vastgelegd wat een leerling met extra onderwijsbehoeften is. 3,50 3,09 +0,41 Wij hebben inzicht in de fysieke gezondheid van onze kinderen. 3,33 3,29 +0,05 Onze interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd. 2,60 3,20-0,60 Wij zetten ondersteuningsmiddelen gericht in. 3,25 3,23 +0,02 SWV Evaluatie leerlingondersteuning Wij evalueren jaarlijks de leerlingenondersteuning. 2,80 3,25-0,45 Wij evalueren de resultaten van de leerlingen. 3,50 3,72-0,22 Wij evalueren het onderwijsleerproces. 3,17 3,42-0,25 Wij trekken consequenties uit de opbrengsten van de evaluatie (verbeterplan, ontwikkelagenda). 3,40 3,52-0,12 Wij borgen de kwaliteit van het onderwijsleerproces. 3,25 3,40-0,15 Wij werken continu aan het verbeteren van het lesgeven. 3,17 3,66-0,50 Wij gaan jaarlijks na of de ondersteuningsmiddelen goed zijn ingezet. 3,00 3,05-0,05 Wij verantwoorden ons aan ouders en bestuur. 3,33 3,53-0,20 SWV Deskundigheid Wij zijn deskundig in het begeleiden van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. 2,50 3,05-0,55 Wij beschikken over didactische competenties (bv. gedifferentieerd werken). 3,40 3,45-0,05 Wij beschikken over pedagogische competenties (bv. omgaan met respect, omgangsregels handhaven). 3,20 3,65-0,45 Wij beschikken over organisatorische competenties (bv. goed klassenmanagement). 3,00 3,42-0,42 Wij werken continu aan het vergroten van deskundigheid. 2,80 3,51-0,71 Wij staan open voor reflectie en voor ondersteuning. 3,20 3,63-0,43 Wij werken aan onze handelingsgerichte vaardigheden. 3,00 3,49-0,49 Wij hebben de mogelijkheid in teamverband te leren. 2,80 3,53-0,73 Wij nemen deel aan lerende netwerken over de leerlingenzorg. 2,75 3,41-0,66 SWV Ouders Wij gebruiken de ervaringsdeskundigheid van ouders. 2,25 2,92-0,67 Wij bevragen ouders over hun wensen en verwachtingen. 2,75 3,14-0,39 Wij bevragen ouders over hun ervaringen met thuis. 3,00 3,44-0,44 Wij informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind. 3,60 3,72-0,12 Wij doen dat tijdig en regelmatig. 3,40 3,58-0,18 Wij betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 2,00 3,14-1,14 Wij maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk 2,00 3,31-1,31

13 is. 2,00 3,31-1,31 Wij bespreken met ouders het ontwikkelingsperspectief. 3,50 3,49 +0,01 Wij betrekken ouders zo nodig - bij de warme overdracht naar een andere groep. 2,25 2,97-0,72 Wij voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding. 3,00 3,39-0,39 Wij houden indien nodig - met ouders een exitinterview. 2,00 2,97-0,97 Wij ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school. 3,20 3,42-0,22 SWV Organisatie van de onderwijsondersteuning Wij hebben een goed toegeruste interne begeleiding (IB). 3,80 3,55 +0,25 De IB er beschikt over voldoende tijd en middelen. 1,40 2,89-1,49 De IB er is voldoende gekwalificeerd. 4,00 3,64 +0,36 Taken op het gebied van onderwijsondersteuning zijn bij ons duidelijk belegd. 2,33 3,15-0,82 De IB er heeft een duidelijke taakomschrijving. 2,33 3,38-1,05 Coaching en begeleiding van leraren is onderdeel van de taak van de IB er. 3,40 3,30 +0,10 Taken en verantwoordelijkheden van leraren en directie op het terrein van de leerlingondersteuning zijn duidelijk en transparant. 2,40 3,13-0,73 Leraren worden ondersteund bij de ontwikkelingsperspectieven. 3,33 3,31 +0,03 Onze onderwijsondersteuning is goed georganiseerd in de praktijk. 2,25 3,15-0,90 Wij kunnen snel deskundigheid inschakelen voor hulp. 2,60 3,20-0,60 Bij ernstige problemen wordt er snel ingegrepen. 2,40 3,23-0,83 Wij weten waar wij terecht kunnen in de regio voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Onze onderwijsondersteuning is afgestemd op de ondersteuningsstructuur van het bestuur en het samenwerkingsverband. 3,50 3,42 +0,08 2,67 3,39-0,73 De school heeft een IB er die tevens het contact vormt met externe partners 3,20 3,68-0,48 De hulp van externe partners is structureel geregeld. 2,75 3,38-0,63 De IB er legt het contact met bovenschoolse ondersteuningsvoorzieningen, zoals een zorgadviesteam. 3,00 3,61-0,61 De IB er vormt zo nodig het informatiepunt voor leerlingen met extra ondersteuning. 3,00 3,58-0,58 SWV Overdracht of terugplaatsing Er is warme overdracht van voorschoolse instellingen (of speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs bij terugplaatsing) naar onze school. Het SBO of SO verzorgt warme overdracht naar onze school bij terugplaatsing. Het ontwikkelingsperspectief sluit aan bij de aanpak/het plan van de voorschoolse instellingen of de vorige school. Wij koppelen in het eerste jaar terug aan de voorschoolse voorziening of de vorige school. 2,33 3,01-0,68 2,50 3,08-0,58 2,00 2,34-0,34 Er is warme overdracht binnen onze school tussen de leerjaren. 2,80 3,57-0,77 Wij hanteren de kwaliteitskaart PO-VO van Lumeyn. 1,00 2,65-1,65 Wij organiseren warme overdracht bij de overgang naar een andere school. 3,00 3,12-0,12 Wij volgen onze leerlingen die de school hebben verlaten ten minste gedurende één jaar. 3,67 3,25 +0,42

14 SWV Basisprofiel ouders Ouders GSES GSOS +/- De leerkrachten maken gebruik van de ervaringsdeskundigheid van ouders. 2,86 De school bevraagt ouders over hun wensen en verwachtingen. 2,40 De leraren bevragen ouders over hun ervaringen met thuis. 2,63 De leraren informeren ouders over de ontwikkeling van hun kind. 3,32 De leraren informeren de ouders zeker twee keer per jaar en doen dat tijdig en regelmatig. 3,30 De leraren betrekken ouders bij het opstellen en evalueren van plannen voor hun kind. 2,44 De leraren maken afspraken met ouders over de begeleiding en wie waarvoor verantwoordelijk is. De leraren maken voor de leerlingen waarvoor het nodig is een ontwikkelingsperspectief en bespreken dit met de ouders/verzorgers. De leraren betrekken ouders zo nodig - bij de warme overdracht naar een andere groep. 2,60 De leraren voeren met ouders een overdrachtsgesprek bij aanmelding van hun kind. 2,33 De leraren voeren met de ouders/verzorgers bij een overgang van groep 8 naar de brugklas een verwijzingsgesprek. De leraren ondersteunen ouders en leerlingen bij de overgang naar een andere school ( andere basisschool of school voor voortgezet onderwijs. 2,69 2,56 3,43 2,82

15 Arrangementen

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

hetonderwijszorgprofiel.nl

hetonderwijszorgprofiel.nl OnderwijsZorgprofiel Primair onderwijs swv Barneveld e.o. hetonderwijszorgprofiel.nl Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het onderwijszorgprofiel van uw school.

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2013-2014. OBS 't Kraaienest

Ondersteuningsprofiel 2013-2014. OBS 't Kraaienest Ondersteuningsprofiel 2013-2014 OBS 't Kraaienest Inleiding In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij basiszorg

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Notitie De basiszorg op orde

Notitie De basiszorg op orde Notitie De basiszorg op orde Inleiding De invoering van passend onderwijs komt steeds dichterbij. Vanaf 1 augustus 2012 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd, op 1 november 2012 moet de bestuurlijke

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 OBS De Schelf

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 OBS De Schelf Ondersteuningsprofiel 2014-2015 OBS De Schelf OBS De Schelf Inleiding In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0)

Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) Onderwijs Zorgprofiel 1202 Apeldoorn (PO 2.0) 17RJ00 PC Basisschool De Korenaar Typering van de school Maximaal 1000 tekens De Korenaar is een middelgrote school met een zeer royale buitenruimte. De school

Nadere informatie

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW op schoolniveau. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW op schoolniveau Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2013-2014 obs De Schatkamer

Ondersteuningsprofiel 2013-2014 obs De Schatkamer Ondersteuningsprofiel 2013-2014 obs De Schatkamer obs De Schatkamer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Visie - schoolconcept... 6 Periode van afname... 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert

HGW in de groep. Uitslagen Quick Scan. Basisschool De Bakelgeert HGW in de groep Uitslagen Quick Scan Basisschool De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015. odbs Onder de Wieken

Ondersteuningsprofiel 2014-2015. odbs Onder de Wieken Ondersteuningsprofiel 2014 2015 odbs Onder de Wieken Inleiding In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel verheldert de mate waarin wij basiszorg

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Versie 17 februari 2014 Naam school: Basisschool De Regenboog Datum besproken in Team Februari 2014 (MT ) Datum advies MR 12 november 2013 voorlopig, deze aangepaste versie

Nadere informatie

vragenlijst team nov14

vragenlijst team nov14 vragenlijst team nov14 Uitslagen Vragenlijst Nutsschool voor basisonderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool

enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool enquete T ouders ARH Uitslagen Vragenlijst Adriaan Roland Holstschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Stemming schooltijden

Stemming schooltijden Stemming schooltijden Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke

Schoolondersteuningsprofiel. 17YV00 OBS De Marke Schoolondersteuningsprofiel 17YV00 OBS De Marke Toelichting Met dit schoolondersteuningsprofiel willen wij in beeld brengen welke (extra) ondersteuning wij onze leerlingen bieden. Ook geven wij aan welke

Nadere informatie

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK

SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK SWV PO 2203 PASSEND ONDERWIJS INTERN KWALITEITSONDERZOEK 2015-2016 15 DECEMBER 2015 intern kwaliteitsonderzoek 15 december 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 SWV PO 2203 Monitor Basisondersteuning: IJkpunten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Uitslagen Vragenlijst PCBS De Zonnewijzer Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-206 CBS HET KLINKET Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Algemene gegevens... 4 Basisondersteuning... 5 Specifieke kennis en kunde...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.

Voorbeeld. Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal. Schoolondersteuningsprofiel. Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3. Voorbeeld Schoolondersteuningsprofiel Primair onderwijs/ speciaal onderwijs Versie 3.0 Augustus 2012 Eenvoudig Maatwerk in begeleiding Digitaal Toelichting Dit is het invulscherm voor het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs "De Brug"

Didactisch handelen. Uitslagen Quick Scan. cbs De Brug Didactisch handelen Uitslagen Quick Scan cbs "De Brug" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid ouders 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

sociale vaardigheid leerlingen

sociale vaardigheid leerlingen sociale vaardigheid leerlingen Uitslagen Vragenlijst School met de Bijbel "De Kandelaar" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog

Schoolondersteuningsprofiel. 12LJ00 OBS De Regenboog Schoolondersteuningsprofiel 12LJ00 OBS De Regenboog Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 4 DEEL I INVENTARISATIE... 7 1 Typering van de school... 8 2 Kwaliteit basisondersteuning... 9 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016

Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Vragenlijst Veiligheid Personeel februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Prof. Dr. Gunningschool SO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Onderwijs Zorgprofiel

Onderwijs Zorgprofiel Onderwijs Zorgprofiel Filled Monday, November 18, 2013 Dit profiel is door de school ingevuld en vastgesteld na een audit op 13 januari 2014. Typering van de school We zijn een (relatief) kleine dorpsschool.

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school OBS De Bundel Brinnummer school 23RY Adres Anna Bijnsring 201 Postcode/Plaats 7321 HG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Inge Voncken Datum audit 22-01-2015 Auditor(en) Theo

Nadere informatie

sociale veiligheid ouders

sociale veiligheid ouders sociale veiligheid ouders Uitslagen Vragenlijst Maharishi Basisschool "De Fontein" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso

leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso leerlingen Uitslagen Vragenlijst CBS Johan Friso Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten... 4 Waardering

Nadere informatie

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen:

Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de oudervragenlijst die in juni en juli 2013 bij de ouders van OBS Nicolaas Beets is afgenomen. De gebruikte vragenlijst is afkomstig van

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

veiligheid leerlingen 567

veiligheid leerlingen 567 veiligheid leerlingen 567 Uitslagen Vragenlijst Katholieke basisschool De Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

soc vragenlijst leerlingen 2015

soc vragenlijst leerlingen 2015 soc vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst Obs Toermalijn Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst Team 2015

Vragenlijst Team 2015 Vragenlijst Team 2015 Uitslagen Quick Scan R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014

Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Vragenlijst sociale veiligheid leerlingen 2013-2014 Uitslagen Vragenlijst obs De Speelwagen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers

Ouder. Uitslagen Vragenlijst. Basisschool De Wilakkers Ouder Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Wilakkers Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie)

LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) LEERLING TEVREDENHEIDSPEILING Basisonderwijs(korte versie) Uitslagen Vragenlijst basisschool Het Anker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders 2015

Vragenlijst ouders 2015 Vragenlijst ouders 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS De Wilgenburg Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016

Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Vragenlijst Sociale Veiligheid ouders februari 2016 Uitslagen Vragenlijst Protestants-christelijke basisschool "De Wijngaard" Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens...

Nadere informatie

vragenlijst ouders 2013

vragenlijst ouders 2013 vragenlijst ouders 2013 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Peiling schooltijden St.Michaëlschool

Peiling schooltijden St.Michaëlschool Peiling schooltijden St.Michaëlschool Uitslagen Vragenlijst Basisschool Sint Michael Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014

vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 vragenlijst sociale veiligheid ouders 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode

Nadere informatie

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert

Pedagogisch handelen. Uitslagen Quick Scan. De Bakelgeert Pedagogisch handelen Uitslagen Quick Scan De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014

Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 2013-2014 Vragenlijst Sociale veiligheid ouders 20132014 Uitslagen Vragenlijst St. Jozefschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname...

Nadere informatie

Onderwijsondersteuningsprofiel

Onderwijsondersteuningsprofiel Onderwijsondersteuningsprofiel Naam school GBS De Morgenster Ingevuld op Januari 2014 Typering van de school als onderwijsondersteuningsvoorziening De Morgenster is een basisschool op gereformeerde grondslag

Nadere informatie

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016

leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 leerlingvragenlijst sociale veiligheid 2016 Uitslagen Vragenlijst Basisschool den Akker Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen

Vragenlijst leerlingen Vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst KBS St. Joseph Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Sociale Veiligheid leerlingen 2014

Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Sociale Veiligheid leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid De Wegwijzer Uitslagen Sociale Veiligheid 2011 School De Wegwijzer Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

schoolverlaters 2012-2013

schoolverlaters 2012-2013 schoolverlaters 20122013 Uitslagen Vragenlijst Samenwerkingsschool Emmaüs Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool

ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool ouder-enquête 2015 Uitslagen Vragenlijst Oranjeschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster

Vragenlijst leraren. Uitslagen Vragenlijst. KBS De Tweemaster Vragenlijst leraren Uitslagen Vragenlijst KBS De Tweemaster Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen

vragenlijst leerlingen vragenlijst leerlingen Uitslagen Vragenlijst SBO de Vonder Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool "de Sprong"

Uitslagen. School. Oudervragenlijst 2011. Archipelschool de Sprong Uitslagen Oudervragenlijst 2011 School Archipelschool "de Sprong" Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5

Nadere informatie

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger

VL leerlingen Uitslagen Vragenlijst. Vrijeschool de Sterrenzanger VL leerlingen 2014 Uitslagen Vragenlijst Vrijeschool de Sterrenzanger Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Ouders Sociale Veiligheid 2014

Ouders Sociale Veiligheid 2014 Ouders Sociale Veiligheid 2014 Uitslagen Vragenlijst Koningin Julianaschool Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4

Nadere informatie

Schooldiagnose Contacten met Ouders

Schooldiagnose Contacten met Ouders Schooldiagnose Contacten met Ouders Uitslagen Schooldiagnose R.K.basisschool Johannes Paulus Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De schooldiagnose... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 Matthijsje Inhoudsopgave Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 8 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

file:///c:/users/4000218/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

file:///c:/users/4000218/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... pagina 1 van 20 Ondersteuningsprofiel 2013-2014 OBS De Zevensprong OBS De Zevensprong pagina 2 van 20 Inleiding In dit rapport wordt het ondersteuningsprofiel van onze school beschreven. Ons ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS

IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS IJKPUNTEN VOOR BASISZORG IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Eindrapport over het thema in het kader van Passend onderwijs 20 oktober 2010 Cor Hoffmans INHOUDOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 BEGRIPPENKADER 4 3 IJKPUNTEN VOOR

Nadere informatie

vragenlijst leerlingen mei 2014

vragenlijst leerlingen mei 2014 vragenlijst leerlingen mei 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk

Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO. 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel afdeling SO 26LD00 Openbaar ZML-School Leeuwarden-Franeker It Twaluk Schoolondersteuningsprofiel IT Twalûk versie 2013-2014 afdeling SO Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I

Nadere informatie

Vragenlijst Leerlingen Farelschool

Vragenlijst Leerlingen Farelschool Vragenlijst Leerlingen Farelschool Uitslagen Vragenlijst Cees Bos Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Organisatiegegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

Daarnaast is er veel ruimte voor reflectie; zowel op het eigen werk en leren alsook op het eigen gedrag.

Daarnaast is er veel ruimte voor reflectie; zowel op het eigen werk en leren alsook op het eigen gedrag. SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie2010101 Algemene gegevens: Basisschool Daltonschool De Rank Locatie Hengelo Brinnummer 2NB Bestuursnummer 27910 Adres Elritsplein 100 Telefoon 072782970 e-mail school

Nadere informatie

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst

Vragenlijst ouders. Uitslagen Vragenlijst. CBS De Stifthorst Vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Stifthorst Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Vragenlijsten personeel

Vragenlijsten personeel Vragenlijsten personeel Uitslagen Vragenlijst De Brink Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln)

Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Vragenlijst Sociale Veiligheid (lln) Uitslagen Vragenlijst De Bakelgeert Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Vragenlijst leerlingen 2015

Vragenlijst leerlingen 2015 Vragenlijst leerlingen 2015 Uitslagen Vragenlijst KBS Gerardus Majella Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 4 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Didactisch handelen 20121217

Didactisch handelen 20121217 Didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Wouter Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan

Uitslagen. School. Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010. Vrije School De Zwaan Uitslagen Sociale Veiligheid Leerlingen mei 2010 School Vrije School De Zwaan Inhoudsopgave Rapportage vragenlijst... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

didactisch handelen

didactisch handelen didactisch handelen 20121217 Uitslagen Quick Scan De Driehoek Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De QuickScan... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

oudervragenlijst 2014

oudervragenlijst 2014 oudervragenlijst 2014 Uitslagen Vragenlijst C.B.S. De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 3 Gegevens... 6 Organisatiegegevens... 6 Periode van afname... 6 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie