Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen"

Transcriptie

1 Foto: Ermindo Armino Praktijkontwikkeling bij De Combinatie Jeugdzorg Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen Door Nan Bettonvil en Wieteke de Vries 44 Wonen doe je thuis Zo luidt de visie van de Brabantse jeugdzorgaanbieder De Combinatie Jeugdzorg Alle kinderen zijn gebaat bij en hebben recht op een thuis waar ze in veiligheid, geborgenheid en continuïteit kunnen opgroeien en zich ontwikkelen De Combinatie Jeugdzorg schakelde het Brabantse kenniscentrum over jeugd K2 in om deze visie te vertalen naar de dagelijkse praktijk van de hulpverlening Wonen doe je thuis En thuis is, als het kan, bij je ouders Maar als ouders hun kind niet de veiligheid, geborgenheid en continuïteit kunnen bieden die het nodig heeft om op te groeien en zich te ontwikkelen, dan moet thuis een opvoedingssituatie zijn die de natuurlijke thuissituatie zo dicht mogelijk benadert De Combinatie Jeugdzorg ziet Wonen doe je thuis als een uitvloeisel van het VN- Verdrag inzake de rechten van het kind De Combinatie Jeugdzorg is een organisatie in Noord-Brabant die hulp biedt aan kinderen, jongeren en hun gezinnen met problemen op het gebied van ontwikkelen, opgroeien en opvoeden De problemen kunnen divers van aard zijn: ontwikkelingsproblemen en -stoornissen, gezins- en opvoedingsproblemen en gedragsproblemen Daarom kent De Combinatie Jeugdzorg een gevarieerd hulpaanbod voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar, met een uitloop tot 23 jaar Het aanbod omvat ambulante begeleiding, dagbehandeling, dag- en nachtbehandeling, pleegzorg en acute zorg in crisissituaties De Combinatie Jeugdzorg wilde de bestaande dienstverlening ver- BSL - JEC _JEC 044

2 Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen beteren vanuit de visie Wonen doe je thuis De organisatie ging met drie aspecten aan de slag: impliciete kennis van hulpverleners expliciet maken De Combinatie jeugdzorg heeft gekeken in hoeverre de gebruikte methodieken al zijn beschreven Er bleek nog weinig op schrift te zijn gesteld Veel informatie en kennis zit in hoofden van de medewerkers; de visie Wonen doe je thuis verder theoretisch onderbouwen op basis van de wetenschappelijke literatuur; onderzoeken wat de visie Wonen doe je thuis betekent voor het behandelaanbod, om vervolgens de visie te verankeren in bestaande en nieuwe methodiekbeschrijvingen Dit proces van praktijkontwikkeling sluit aan op de effectladder die Tom van Yperen en Jan Willem Veerman, beiden bijzonder hoogleraar jeugdzorg, hebben opgesteld (2008) Daarin is de effectiviteit van interventies ingedeeld naar vijf niveaus, variërend van werken met impliciete kennis tot bewezen effectief De praktijkontwikkeling bij De Combinatie Jeugdzorg past in de overgang van werken met impliciete kennis (niveau 0) naar werken met goed beschreven interventies (niveau 1) Voor die praktijkontwikkeling heeft De Combinatie K2 Brabants kenniscentrum jeugd ingeschakeld Het inzetten van derden is een effectieve organisatorische strategie bij praktijkontwikkeling in de zorg, aldus Van Yperen (2003) Van impliciet naar expliciet Succesvolle praktijkontwikkeling staat of valt met de betrokkenheid van uitvoerend medewerkers Hun werk staat centraal Praktijkontwikkeling in jeugdzorgorganisaties wordt echter vaak belemmerd doordat het primaire proces, de dagelijkse hulpverlening, altijd vóór gaat Een organisatie moet daarom tijd en ruimte beschikbaar stellen zodat medewerkers kunnen reflecteren op hun dagelijkse handelen en op de inhoudelijke uitgangspunten en de effecten van de zorg De Combinatie heeft dat gedaan De medewerkers zelf vonden dat ze over het algemeen beschikten over de juiste handelswijzen, houding en vaardigheden Maar die waren niet altijd geëxpliciteerd Om handelswijzen, houding en vaardigheden expliciet te maken en verder te ontwikkelen, zette De Combinatie Jeugdzorg werkgroepen op, waaraan zo veel mogelijk uitvoerend medewerkers deelnamen Maandelijks bespraken zij een casus en analyseerden ze die vanuit de visie Wonen doe je thuis 45 BSL - JEC _JEC 045

3 Nan Bettonvil en Wieteke de Vries Gezamenlijk formuleerden ze wat de visie betekent voor de praktijk en voor hun handelen Een praktische vertaling van de visie is bijvoorbeeld: hulpverleners gaan zo veel mogelijk uit van de kunst van het normale Ze proberen de eigen omgeving van het kind de school, de vrijetijdsbesteding gedurende de behandeling zo veel mogelijk intact te houden, eventueel door die omgeving te ondersteunen via consultatie, advies of begeleiding Een vertaling van de visie in de residentiële zorg luidt: het groepswerk krijgt een andere dynamiek Het verblijf van jongeren in de groepen varieert naar duur en omvang Ze brengen zo veel mogelijk tijd door in het gezin van oorsprong Dat betekent dat de samenstelling van de groepen dagelijks kan wisselen Verder wordt de rol van ouders binnen de groep groter Naast de groepsgerichte aanpak komen individuele trajecten centraler te staan, ook in de groepen De behandeling van het kind wordt steeds geplaatst in de context van de opvoedingssituatie in het gezin 46 Aanknopingspunten voor hulpverlening De werkgroepen leverden ook een theoretisch kader op voor de onderbouwing van Wonen doe je thuis Dat kader bestaat uit drie hulpverleningsperspectieven: systeemgericht werken, communicatiegericht werken en competentiegericht werken Om deze hulpverleningsperspectieven te verbinden met de praktijk formuleerden de werkgroepen negen aanknopingspunten voor het handelen van hulpverleners Streven naar opgroeien in een gezin Uitgangspunt is dat kinderen, daar waar mogelijk, opgroeien in een gezin Als dat niet mogelijk is in het eigen gezin wordt gekeken naar de mogelijkheden in het sociale netwerk of de mogelijkheden van een pleeggezin Actief inzetten van het netwerk Het netwerk rondom de cliënt wordt van meet af aan betrokken bij de hulpverlening, niet pas wanneer het proces stagneert Dat vraagt een actieve, wervende insteek van de hulpverlener Die kan bijvoorbeeld op huisbezoek gaan bij iemand uit het netwerk van het kind: de familie ooms, tantes, oma en opa maar ook buren, buurtgenoten, vriendjes en hun ouders, de school en organisaties voor vrijetijdsbesteding Delen van verantwoordelijkheid De regierol van ouders wordt versterkt In een aantal situaties is de regierol van ouders noodzakelijkerwijs ingeperkt, en soms kunnen ouders het gewoon even niet meer aan BSL - JEC _JEC 046

4 Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen Herstellen en behouden van contact Een respectvolle bejegening en een open en eerlijke houding faciliteert het contact Betrokkenen krijgen de ruimte, hun belevingswereld en vragen staan centraal, er wordt geluisterd naar hun verhaal Aansluiten bij het cliëntsysteem De hulpverlener stemt zich af op het cliëntsysteem en tot op zekere hoogte op de wijze van contact leggen in dit cliëntsysteem De hulpverlener voegt zich in en laat zien dat hij of zij de cliënten neemt zoals ze zijn Aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt Uitdrukkelijk wordt bij Wonen doe je thuis uitgegaan van de hulpvraag zoals ouders en kind die naar voren brengen Zij stellen zo veel als mogelijk hun eigen doelen Aansluiten bij de oplossingsrichting van de cliënt De hulpverlener sluit aan bij de probleemdefiniëring van cliënten zelf en de hulpverlener stemt de keuze van interventies af op de manier van leren van de cliënt Veiligheid en bescherming bieden Vasthouden aan het streven naar opgroeien in een gezin en contact herstellen en behouden zijn niet altijd een waarborg voor veiligheid en bescherming van kinderen Veiligheid en bescherming staan altijd voorop, alle andere aanknopingspunten zijn daaraan ondergeschikt Systeemgericht werken Er is niet alleen aandacht voor het aangemelde kind maar ook voor de ouders, de overige kinderen, eventuele andere belangrijke familieleden, en voor hun gezinsgeschiedenis, hun krachten en aandachtspunten en hun onderlinge relaties Onderbouwing vanuit literatuur 47 De Combinatie Jeugdzorg schakelde K2 in om vanuit de wetenschappelijke literatuur en ervaringen elders de hulpverleningsperspectieven en de bijbehorende aanknopingspunten verder uit te werken Voor elk van de drie hulpverleningsperspectieven vond K2 verschillende ondersteunende theorieën Vervolgens zocht K2 naar de verbinding tussen die theorieën en de negen aanknopingspunten voor het handelen van hulpverleners Een voorbeeld is communicatiegericht werken Ontwikkelingspsycholoog Carol van Nijnatten en anderen (2006) beschrijven communicatie als een reeks van communicatieve handelingen Het gezin is een communicatief systeem Binnen dat systeem kan er met de communicatie veel misgaan Over het algemeen liggen problemen en conflicten tussen mensen vaak meer op betrekkings- dan op in- BSL - JEC _JEC 047

5 Nan Bettonvil en Wieteke de Vries houdsniveau Paul Watzlawick en anderen (1974) stellen dat de enige manier om het eigenlijke probleem op te lossen een gesprek is over de communicatie zélf: metacommunicatie Dat is praten over praten, communiceren over de onderlinge betrekking Het verbeteren van de communicatie binnen een gezinssysteem is een belangrijk onderdeel in veel hulpverleningprocessen Bovendien is communicatie over het algemeen hét middel waarmee hulp wordt verleend: de hulpverlener is zelf model voor constructieve communicatie Deze theorie past bij vier aanknopingspunten voor de hulpverlening: aansluiten bij de oplossingsrichting van de cliënt, herstellen en behouden van contact en communicatie, systeemgericht werken, en actief inzetten van het netwerk Methoden en werkwijzen 48 De Combinatie Jeugdzorg wilde ook weten in hoeverre de momenteel gebruikte methoden en werkwijzen aansluiten bij de visie Wonen doe je thuis K2 ontwikkelde daarom een formulier om te scoren in hoeverre de drie hulpverleningsperspectieven en de negen aanknopingspunten terug te vinden zijn in de beschrijvingen van methodieken en werkwijzen Het gebruik van het formulier bracht al snel een aantal knelpunten in de huidige beschrijvingen aan het licht Ze sloten onvoldoende aan bij Wonen doe je thuis De drie hulpverleningsperspectieven systeemgericht, communicatiegericht en competentiegericht werken waren er inhoudelijk onvoldoende in terug te vinden En de negen aanknopingspunten voor het handelen van hulpverleners kwamen in de beschrijvingen niet aan de orde Daarnaast viel een hoge mate van abstractie en het gebruik van te algemene termen op Het concreet handelen van hulpverleners bleef onderbelicht Bij de beschrijving van een behandeling voor seksueel getraumatiseerde jongeren stond bijvoorbeeld in de eerste behandelfase het verminderen van machteloosheid en hulpeloosheid centraal Hoe hulpverleners dat concreet moeten vormgeven, kwam nauwelijks aan de orde Verbetering methodiekbeschrijvingen De Combinatie Jeugdzorg gaat de bestaande methodiekbeschrijvingen aanpassen, zodat ze meer aansluiten bij de visie Wonen doe je BSL - JEC _JEC 048

6 Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen thuis Werkwijzen die nog niet op papier staan, worden alsnog beschreven In eerste instantie gaat het dan om het hulpaanbod in grote lijnen, later uitgesplitst per doelgroep of hulpvraag, bijvoorbeeld dag- en nachthulp voor meiden met seksespecifieke problematiek, of jongeren met een ontwikkelingsstoornis Hulpverleners en behandelcoördinatoren spelen in deze ontwikkeling een cruciale rol De Combinatie heeft K2 verzocht dit traject te begeleiden Daarnaast toetste K2 alle jeugdinterventies uit de databank Effectieve Jeugdinterventies die eind 2007 minimaal in theorie waren erkend als effectief, aan de visie Wonen doe je thuis Per aanknopingspunt zijn scores toegekend aan de interventies: een 0 als het aanknopingspunt helemaal niet voorkwam in de methodiekbeschrijving, een 1 als het aanknopingspunt niet letterlijk in de tekst stond maar er wel uit op te maken was en een 2 als het aanknopingspunt expliciet werd omschreven Daarnaast keek K2 of minimaal twee van de drie hulpverleningsperspectieven systeemgericht werken, communicatiegericht werken en competentiegericht werken in de beschrijving waren terug te vinden Hoewel K2 ook de mate van effectiviteit registreerde, telde die niet mee bij de beoordeling Een voorbeeld is het toetsingsformulier voor Families First Toetsingsformulier Families First Delen van verantwoordelijkheid 0 Aansluiten bij het cliëntsysteem 2 Actief inzetten van het netwerk 2 Systeemgericht werken 2 Aansluiten bij krachten, mogelijkheden en oplossingsrichting van de cliënt 1 Herstellen en behouden van contact 1 Bieden van veiligheid en bescherming 2 Streven naar opgroeien in een gezin 2 Aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt 1 49 Totaal score: 13 Systeemgericht werken Communicatiegericht werken Competentiegericht werken ja nee ja Totaal score: 2 Effectiviteit Theoretisch goed onderbouwd BSL - JEC _JEC 049

7 Nan Bettonvil en Wieteke de Vries De toets leverde elf aansluitende interventies op: Beter met Thuis, Directieve Thuisbehandeling, Families First, Functionele Gezinstherapie (Functional Family Therapy, FFT), Gezin Centraal, Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG), Jeugdhulp Thuis, Orthopedagogische Video Gezinsbehandeling (OVG), Praktische Pedagogische Gezinsbegeleiding, Triple P en De Versterking Veel van deze interventies zijn varianten van intensieve therapeutische thuishulp Dat is niet verwonderlijk gezien de visie Wonen doe je thuis De Combinatie Jeugdzorg heeft nog geen besluit genomen over het gebruik van interventies die aansluiten bij de visie Vermindering abstractie 50 Het tweede knelpunt in de methodiekbeschrijvingen van De Combinatie Jeugdzorg de abstractie, het gebruik van te algemene termen en het gebrek aan concrete handelingsaanwijzingen voor medewerkers is structureel aangepakt door in de reguliere casuïstiekbesprekingen het helpend handelen van de hulpverleners te analyseren K2 leverde daaraan een bijdrage door een bijeenkomst te organiseren over het concrete handelen vanuit Wonen doe je thuis Het doel was aansprekende voorbeelden te genereren, passend bij de negen aanknopingspunten Medewerkers van diverse vormen van hulpaanbod brachten daarvoor casussen in (zie kader) Medewerkers van De Combinatie Jeugdzorg vinden dat de aanpak van K2 hen heeft geholpen om Wonen doe je thuis te vertalen naar hun dagelijks handelen Meestal komen zij daar zelf niet aan toe In reguliere casuïstiekbesprekingen gaat de aandacht vooral uit naar het handelen vanuit protocollen en de juistheid van het handelen De medewerkers vinden het ook zinvol om met collega s van andere afdelingen te praten over de casussen, omdat iedere vorm van hulp vraagt om een andere kijk op en anders handelen vanuit Wonen doe je thuis De uitwisseling verbreedt het perspectief Bewust bezig zijn met je eigen handelen vanuit de visie draagt bij aan een goede basishouding, aldus de medewerkers De mate waarin hulpverleners van De Combinatie Jeugdzorg de visie Wonen doe je thuis toepassen in hun handelen neemt nog steeds toe Dat blijkt uit het feit dat residentiële plaatsingen korter duren Kinderen met problemen kunnen vaker dan voorheen opgroeien in hun eigen omgeving Ook is de cliënttevredenheid verbeterd, met name bij de residentiële zorg De Combinatie Jeugdzorg BSL - JEC _JEC 050

8 Wonen doe je thuis van visie naar helpend handelen gaat daarom de komende jaren verder met praktijkontwikkeling vanuit de visie Wonen doe je thuis Daarbij zijn de uitvoerend medewerkers en de cliënten de belangrijkste inspiratiebronnen Aanknopingspunten: veiligheid en bescherming bieden; herstellen en behouden van contact Hanneke is 17 jaar en woont bij haar moeder, die een lichte verstandelijke beperking heeft Wonen bij haar moeder is schadelijk voor de ontwikkeling van Hanneke en de relatie tussen beiden wordt steeds slechter Daarom wordt in overleg met Hanneke en haar moeder besloten dat het gezonder is voor Hanneke en voor de relatie tussen hen beiden als Hanneke het huis uit gaat Vanwege haar leeftijd komt Hanneke in aanmerking voor Hospita+, een de vormen van woonbegeleiding die De Combinatie Jeugdzorg aanbiedt Hier kan Hanneke leren haar eigen thuis te creëren Moeder en dochter staan achter die keuze Hanneke vertelt dat ze altijd graag samen met haar moeder kookte De hulpverlener stelt daarom voor om haar moeder eenmaal per week uit te nodigen om samen te koken en te eten Hanneke en haar moeder vinden dat een goed idee Langzaamaan ontstaat zo een beter contact tussen Hanneke en haar moeder Aanknopingspunten: delen van verantwoordelijkheid; actief inzetten van het netwerk; aansluiten bij de krachten, mogelijkheden en oplossingsrichting van de cliënt De 16-jarige Peter neemt deel aan een schoolvervangend programma Hij heeft kenmerken van meerdere gedragsstoornissen Peter komt uit een warm en betrokken gezin De hulpverlening is daarom gericht op het zo veel mogelijk betrekken van de ouders bij zijn behandeling, door hen erkenning te bieden voor wat ze goed doen en daar regelmatig aandacht aan te besteden, en door hen te vragen in welke richting zij zelf oplossingen zoeken In verband met zijn opleiding is Peter op zoek naar een stageplaats, maar door zijn gedragsproblemen is die moeilijk te vinden De hulpverlener vraag aan de ouders of zij een idee hebben De vader, die in de bouw werkt, antwoordt dat Peter bij hem stage kan lopen Peter vindt dat een goed idee Doordat de vader zeer betrokken is en zijn zoon goed kent en erkent, is Peters stage een succes Daardoor neemt zijn zelfvertrouwen toe 51 BSL - JEC _JEC 051

9 Nan Bettonvil en Wieteke de Vries Verder lezen Nederlands Jeugdinstituut Dossier Effectiviteit van interventies Te raadplegen op wwwnjinl Nederlands Jeugdinstituut Databank Effectieve Jeugdinterventies Te raadplegen op wwwnjinl Nijnatten, C van, Mildenberg, M & Groot, R de (2006) Communicatie Fundament van de orthopedagogiek Utrecht, Uitgeverij Agiel ISBN Watzlawick, P, Beavin, JH & Jackson, DD (1974) De pragmatische aspecten van de menselijke communicatie Houten, Bohn Stafleu van Loghum ISBN Yperen, TA van & Veerman, JW (red), (2008) Zicht op effectiviteit Handboek voor praktijkgestuurd effectonderzoek in de jeugdzorg Delft, Eburon ISBN Yperen, TA van (2003) Gaandeweg Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg Utrecht/ Amsterdam, NIZW/SWP ISBN Te downloaden via wwwnjinl > Producten > Publicaties bestellen en downloaden > Jeugdzorg > Kwaliteit en effectiviteit Nan Bettonvil en Wieteke de Vries zijn adviseur bij K2 Brabants kenniscentrum jeugd 52 BSL - JEC _JEC 052

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Foto: Martine Sprangers Naar een gouden standaard Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Door Mariska van der Steege Er bestaan in Nederland nogal wat varianten van Intensieve Pedagogische Thuishulp

Nadere informatie

Dr Danielle (DEMC) Jansen. Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen

Dr Danielle (DEMC) Jansen. Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Heeft Talant het kaf of het koren? Een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij Talant Dr Danielle (DEMC)

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen

Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Monitoren van resultaten en werken met prestatie-indicatoren: principes en processen Jan Willem Veerman SEJN, 24 juni 2 Meten in de praktijk: zo doe je dat! Personele, materiële, organisatorische randvoorwaarden

Nadere informatie

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing

Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Evidence-based interventies voor agressieregulatie en woedebeheersing Hoe vergelijk je methodieken op basis van welke criteria? Marjolein Oudhof Mariska van der Steege 23 april 2009 Inhoud workshop Werken

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan

Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Stelselwijziging Jeugd Factsheet Familiegroepsplan Factsheet Familiegroepsplan 1 Inhoud van deze factsheet Deze factsheet gaat in op: Wat is een familiegroepsplan? Wat staat er in de Jeugdwet over het

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiprobleemsituaties In het nieuwe jeugdstelsel richten gemeenten hun eigen preventie- en zorgaanbod

Nadere informatie

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiproblemsituaties

Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiproblemsituaties Van enkelvoudig opvoedingsprobleem tot multiproblemsituaties Blauwdruk voor een preventie- en zorgarrangement Om gemeenten te ondersteunen bij het inrichten van een preventie- en zorgaanbod biedt het Nederlands

Nadere informatie

Kansen en uitdagingen

Kansen en uitdagingen NEJA CONFERENTIE 23 mei 2012 Kansen en uitdagingen Bij het toewerken naar een onderbouwde interventie Maryn Schut, Marc Onnen PROGRAMMA Verleden: waar komen wij vandaan? Toekomst: waar willen we naartoe?

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen.

Zorgprogrammering Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Zorgprogrammering Jeugdhulp Friesland Jeroen van Oijen Als je van jezelf vindt dat iedereen naar je moet luisteren, heb je vaak niet zoveel te vertellen. Binnen de Jeugdzorg worden complexe problemen behandeld,

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

Thuisbegeleiding: minder kosten, meer geluk

Thuisbegeleiding: minder kosten, meer geluk Thuisbegeleiding: minder kosten, meer geluk Thuisbegeleiding: minder kosten, meer geluk De hoofdpersoon uit dit waargebeurde verhaal is 21 jaar en heeft een dochter van drie. Maar anders dan bij veel moeders

Nadere informatie

Maashorst helpt kinderen verder!

Maashorst helpt kinderen verder! Maashorst helpt kinderen verder! Inhoud Met goede hulp van buitenaf kunnen problemen worden opgelost. Maashorst is een betrouwbare partner met veel ervaring die u die hulp kan bieden. 5 Maashorst helpt

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Werkbladen. Wat werkt in de pleegzorg?

Werkbladen.  Wat werkt in de pleegzorg? Werkbladen www.nji.nl/watwerkt Wat werkt in de pleegzorg? Wat werkt in de pleegzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut beschrijft in de publicatie Wat werkt in de pleegzorg? wat er uit wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016

Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Kennisnetwerk HBO-docenten Bijeenkomst 16 september 2016 Nienke Foolen (NJi) Met bijdragen van: Cécile Chênevert Renée Dekker Leo Bathoorn Vandaag: Integraal werken en de samenwerking tussen professionals.

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling)

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Zorgaanspraak: jeugdhulp thuis Zorgaanbieder: Pactum jeugd- en opvoedhulp Doelgroep Deze module is bedoeld voor de ouder(s) en/ of verzorger(s)

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Hulpverlening Lijn5 LVB - ZORG PROVINCIE NOORD-HOLLAND Informatie voor ouders en verzorgers van kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen Kom verder! www.ln5.nl standelijke

Nadere informatie

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Open vragen bij Casus Marco Vraag 1 Bekijk scène 1 nogmaals. Wat was jouw eerste reactie op het gedrag van Marco in het gesprek met de medewerker van Bureau HALT? Wat roept zijn gedrag op aan gedachten,

Nadere informatie

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer

Hulpverlening Lijn5. Kom verder! www.ln5.nl JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT. Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer Hulpverlening Lijn5 JEUGDZORG PROVINCIE UTRECHT Algemene informatiefolder voor jongeren, ouders en verwijzer Kom verder! www.ln5.nl Iedereen is anders. Daarom overleggen we met jou en je ouders aan welke

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers

Monitors voor de jeugdhulp. Kwaliteit door grip op cijfers Monitors voor de jeugdhulp Kwaliteit door grip op cijfers Jeugdhulp in cijfers Om als gemeente of jeugdhulpaanbieder goed te kunnen sturen hebt u betrouwbare informatie en cijfers nodig. De vraag is niet

Nadere informatie

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering

Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering Analyse Project Eigen Kracht in Uitvoering 2013-2014 Inleiding In de periode 2011 tot en met 2014 hebben Trias Jeugdhulp, Jarabee en Intermetzo subsidie ontvangen van de provincie Overijssel voor het project

Nadere informatie

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1

Bijlage 1-3 Bouwstenen Blok C1 Nr Hoofdgroep Product beschrijving 1 Time-outvoorziening/ tussenvoorziening Time-outvoorziening/ tussenvoorziening 44A06 38520 0-18 Preventieve voorzieningen bedoeld voor jongeren die even tot rust moeten

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeenten

Jeugdzorg naar gemeenten Jeugdzorg naar gemeenten Wat is jeugdzorg en wat komt naar u toe? Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut Universiteit Utrecht VNG Regioconferenties, mei 2011 t.vanyperen@nji.nl 2 e lijn 1 e lijn 0 e

Nadere informatie

Verdere ontwikkeling Regionaal Ambulante Teams (RAT s) van

Verdere ontwikkeling Regionaal Ambulante Teams (RAT s) van Verdere ontwikkeling Regionaal Ambulante Teams (RAT s) van Spirit Een advies voor zorgaanbieder Spirit in Amsterdam Eindrapportage Mariska van der Steege & Marjolein Oudhof Nederlands Jeugdinstituut /

Nadere informatie

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling

Specifieke interventies voor het stoppen van kindermishandeling en voorkomen van herhaling Bijlage III Overzicht methoden en programma s op het terrein van kindermishandeling Nederlands Jeugdinstituut (NJi) Toelichting overzicht In onderstaand schema is een overzicht opgenomen van preventieve

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk

Informatie voor professionals. Crisisopvanggroep de Uitwijk Informatie voor professionals Crisisopvanggroep de Uitwijk Wat biedt de Uitwijk? De Uitwijk is een crisisopvanggroep van Trias voor zes tot tien kinderen/ jongeren. Het gaat om normaal begaafde jongens

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Naar een gouden standaard Mariska van der Steege Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus 19221, 3501 DE

Nadere informatie

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING

Rotterdam Rijnmond. Zorg voor jongeren en hun gezin. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING BEGELEID WONEN INDIVIDUELE BEGELEIDING GEZINS- BEGELEIDING DAGBESTEDING Rotterdam Rijnmond Zorg voor jongeren en hun gezin Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor jongeren Wie zijn wij? Stichting Prokino

Nadere informatie

Gezinsbehandeling. Kom verder! SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers

Gezinsbehandeling. Kom verder!  SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST. Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Gezinsbehandeling SAMENWERKEN AAN DE TOEKOMST Introductiefolder voor gezinnen en verwijzers Kom verder! www.ln5.nl Ouders hebben vragen over het moeilijke of zorgelijke gedrag van hun kind of hoe ze hun

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Aansluiting problematiek en hulp: rol van de context 12 november 2015 Het programma Psychosociale hulp voor kinderen en jongeren: welke problemen zien we waar terug? Marieke

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Werken aan effectiviteit in de stadsregio Rotterdam

Werken aan effectiviteit in de stadsregio Rotterdam Werken aan effectiviteit in de stadsregio Rotterdam beschrijven en onderbouwen van interventies & benutten van kennis over werkzame principes in de residentiële jeugdzorg Marjan de Lange & Cécile Chênevert

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter

Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Inhoudelijke zorgvernieuwing: eerder en beter Tom van Yperen, Stan van Haaren en Paul Nota Nederlands Jeugdinstituut 23 januari 2012 te Breda t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Deze workshop 0 e lijn

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Zorgmodule Gezin Centraal

Zorgmodule Gezin Centraal Zorgmodule Gezin Centraal Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp thuis individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen Gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar woonachtig in de regio Nijmegen en Rivierenland.

Nadere informatie

Professionals in jeugden opvoedhulp

Professionals in jeugden opvoedhulp Professionals in jeugden opvoedhulp Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Gelderland en Overijssel. Thuis, op school en in de buurt verzorgen we specialistische hulpverleningsprogramma s. Ook bieden we

Nadere informatie

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken?

Intervisie Wat is het? Wanneer kun je het gebruiken? Intervisie Wat is het? Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in,

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing

Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Jeugdzorg naar gemeente: agenda voor inhoudelijke vernieuwing Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut 18 januari 2012 te Den Bosch t.vanyperen@nji.nl / s.vanhaaren@nji.nl Waarom de stelselwijziging? 1.

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden

ALGEMENE INFORMATIE. Specialistisch hulpaanbod voor meiden ALGEMENE INFORMATIE Specialistisch hulpaanbod voor meiden Meiden gaan op een andere manier met hun problemen om dan jongens. Wij hebben gemerkt dat meidenhulpverlening een andere, specialistische aanpak

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken

ThuisBest, juist voor probleemjongeren. Een effectieve manier van samenwerken ThuisBest, juist voor probleemjongeren Een effectieve manier van samenwerken Wat is Thuisbest? Behandelarrangement van meerdere partijen: gesloten jeugdzorg en de Viersprong/Prisma voor jongeren met ernstige

Nadere informatie

Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek

Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek Foto: Martine Sprangers Transitie jeugdzorg kan profiteren van vijf jaar cliënttevredenheidsonderzoek Databank biedt overzicht van cliënttevredenheidsonderzoek Door Kitty Jurrius, Jody Bauer, Leo Rutjes

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen Heeft Talant het kaf of het koren?een onderzoek naar de werkzaamheid en implementatie van methodieken in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking bij

Nadere informatie

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI

centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie MAAK KENNIS MET DE SWAAI De Swaai is een samenwerking tussen GGZ Friesland en Talant en biedt jongeren en volwassenen met zowel een verstandelijke

Nadere informatie

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling

Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling Onderbouwing Opvoedingsondersteuning in de JGZ De JGZ-medewerker heeft een taak bij het schatten van de opvoedingscompetentie en opvoedingsonmacht van ouders.

Nadere informatie

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND

Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Bij Juvent staan kinderen op nummer 1! JEUGD & OPVOEDHULP ZEELAND Juvent Jeugd & Opvoedhulp Zeeland Wie we zijn en wat we doen Ieder kind verdient het om zo veilig en prettig mogelijk op te groeien en

Nadere informatie

Perspectief in Pleegzorg:

Perspectief in Pleegzorg: Perspectief in Pleegzorg: hoe lang zoekend en hoe snel biedend? Peter van den Bergh Pleegzorg Laatste 20 jaar populair Verdubbeling van het aantal plaatsingen Weinig onderzoek naar effectiviteit Veel retrospectief

Nadere informatie

in 2013 Kompaan en De Bocht

in 2013 Kompaan en De Bocht Kompaan en De Bocht in 2013 In het maatschappelijk jaardocument van 2013 staat een uitgebreider (financieel) jaarverslag over Kompaan en De Bocht. U kunt dit vinden op www.jaarverslagenzorg.nl Steeds sterker

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS

vooruitkomen OUDERS & OPVOEDERS > vooruitkomen + OUDERS & OPVOEDERS ! Via Bureau Jeugdzorg of uw huisarts bent u bij Rubicon jeugdzorg terecht gekomen. Soms zijn er problemen in het gezin die u niet zelf kunt oplossen. Uw kind is bijvoorbeeld

Nadere informatie

Richtlijnen Uithuisplaatsing. Cora Bartelink & Matthé Hak

Richtlijnen Uithuisplaatsing. Cora Bartelink & Matthé Hak Richtlijnen Uithuisplaatsing Cora Bartelink & Matthé Hak 18 april 2016 Casus Eline Moet Eline uithuisgeplaatst worden? 2 Opzet Richtlijnontwikkeling Richtlijn Uithuisplaatsing 3 Doel & uitgangspunten Doel:

Nadere informatie

De ernst van problemen meten

De ernst van problemen meten Foto: Herbert Wiggerman Erg wordt voor iedereen even erg De ernst van problemen meten Door Machteld van der Pijll Er bestaan allerlei vragenlijsten om te bepalen wat er aan de hand is als een kind of jongere

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

AANMELDFORMULIER GEZINSBEHANDELING

AANMELDFORMULIER GEZINSBEHANDELING AANMELDFORMULIER GEZINSBEHANDELING Algemene informatie gezinsbehandeling Een gezinsbehandeling is een behandeling waaraan het gehele gezin deelneemt. Een gezinsbehandeling wordt vaak ingezet om de uithuisplaatsing

Nadere informatie

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker

Interventies voor jji en jeugdzorgplus. Leonieke Boendermaker Interventies voor jji en jeugdzorgplus Leonieke Boendermaker 20 mei 2009 Evident? 1. Problemen doelgroep 2. Interventies die leiden tot vermindering problemen 3. Noodzaak goede implementatie 2 Om wat voor

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden Doelgroep Naam Boodschap Soort Organisatie die 0-4 jaar Ouders met kinderen 0-4 jaar Video Interactie Begeleiding Doel van de methodiek is het ondersteunen, bevorderen of herstellen ontwikkelingsproblemen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving specialistische jeugdzorg

Perceelbeschrijving specialistische jeugdzorg Perceelbeschrijving specialistische jeugdzorg Gemeenten in de Kop van Noord- Holland Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Therapie met hulp van paarden: een experience-based praktijk? Equine Assisted Therapy: an experience-based practice?

Therapie met hulp van paarden: een experience-based praktijk? Equine Assisted Therapy: an experience-based practice? Therapie met hulp van paarden: een experience-based praktijk? Equine Assisted Therapy: an experience-based practice? Lisan Hofman Rijksuniversiteit Groningen Stichting ZorgPK s Presentatie Aanleiding Doel-

Nadere informatie

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging

SoNeStra. Ontwikkelen vanuit beweging SoNeStra Ontwikkelen vanuit beweging Deskundigen Buitenspel?! Werken vanuit Sociale Netwerkstrategieën, 28 april 2015 Riet Portengen 75 minuten. Het verhaal Kleine oefeningen Werken vanuit Sociale NetwerkStrategieën

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Derde bijeenkomst, 5 november 2013 Groningse zorg voor jeugd en (multiprobleem)gezinnen Programma 1. Opening Lucienne van Eijk 2. Foto van de zorg voor jeugd Marieke Nanninga

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Contouren van een nieuw jeugdstelsel

Contouren van een nieuw jeugdstelsel Contouren van een nieuw jeugdstelsel Tom van Yperen Nederlands Jeugdinstituut / Universiteit Utrecht 26 mei 2011 te Den Haag t.vanyperen@nji.nl Huidige jeugdstelsel (vereenvoudigd) Zie ook: www.nji.nl

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Ambulant Arrangement Hulpverlening. Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van de relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie Over het Ambulant Arrangement Hulpverlening Herstel van

Nadere informatie

Het familiegroepsplan

Het familiegroepsplan FACTSHEET Het familiegroepsplan De Jeugdwet beoogt dat gezinnen zoveel mogelijk zelf en met steun van hun netwerk problemen in de opvoeden opgroeisituatie voorkomen en aanpakken, èn dat ouders en jeugdigen

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

ONTSTAAN DOEL WERKGEBIED. De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg. Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten

ONTSTAAN DOEL WERKGEBIED. De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg. Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten TASKFORCE ONTSTAAN De Taskforce werd in 2009 opgericht op initiatief van de provincie Limburg DOEL Het wegwerken en weghouden van wachtlijsten WERKGEBIED De gehele provincie Limburg DEELNEMERS HUIDIGE

Nadere informatie

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ]

24- uursbehandeling. [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] 24- uursbehandeling [ intensieve persoonlijke begeleiding en behandeling ] In het noorden en oosten van Nederland behandelen en begeleiden wij kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen De effectiviteit van thuiszorgmethodieken: de wereld na Savanna Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen Is het alleen Savanna? Roermond Tolbert Het

Nadere informatie

Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland. Januari 2011

Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland. Januari 2011 Inventarisatie van gezinsbehandelingen bij de partners van Leo Kannerhuis Nederland Januari 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Methode 5 Resultaten 6 Conclusie 8 Referenties 8 Bijlage 1 9 Bijlage 2 15 Bijlage

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Bram Geboortedatum: 7 februari 1988

Curriculum Vitae. Personalia. Profiel. Werkervaring. Voornaam: Bram Geboortedatum: 7 februari 1988 Curriculum Vitae Personalia Naam: Brienen Voornaam: Bram Geboortedatum: 7 februari 1988 Profiel Bram is een harde werker met een frisse kijk op het sociaal domein, met name op het gebied van jeugd. Als

Nadere informatie

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand

ORO ziet kansen. Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO ziet kansen Zorg in de regio voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand ORO is er voor alle mensen met een verstandelijke beperking in de regio Zuidoost

Nadere informatie

(de casus Van Kooten, deel III) 179

(de casus Van Kooten, deel III) 179 Inhoud Inleiding 11 Hoofdstuk 1 Intensieve gezinsbegeleiding: doelen, doelgroep & filosofie 17 1.1 Inleiding 17 1.2 IGB, doelgroep en doelen 18 1.2.1 Ambulante gezinsbegeleiding 18 1.2.2 Gezinsbegeleiding

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Informatie voor professionals

Informatie voor professionals Informatie voor professionals Inhoudsopgave 1. Wat is de Koppeling? - Problematiek van de doelgroep - Doelstellingen 2. Behandeling en methodiek - Behandeling - Methodiek - Geïndiceerde behandeling van

Nadere informatie