INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS. Algemene Voorwaarden"

Transcriptie

1 INFORMATIE VOOR PLEEGOUDERS Algemene Voorwaarden

2 2

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 1. De Rading en plaatsing 5 2. Hulpverleningsplan De Rading 6 3. Pleegzorgbegeleider 7 4. Bereikbaarheid De Rading 8 5. Financiële regelingen 9 6. Beslissingsbevoegdheid Contact ouder(s) en jeugdige Taken en verantwoordelijkheden pleegouder(s) Contact vertegenwoordiger gecertificeerde instelling en jeugdige Slotbepalingen 13 3

4 Inleiding Deze Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten vastgesteld, die voor alle pleegouder(s) en alle plaatsingen gelden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van pleegzorg. Erkende pleegzorg moet voldoen aan de eisen zoals die gesteld worden in de Jeugdwet en specifiek in hoofdstuk 5. Hierin worden regels gesteld over het pleegouderschap, de vergoeding en het bijbehorende pleegcontract. In het pleegcontract staan zaken vermeld die betrekking hebben op een concrete pleegzorgsituatie tussen een jeugdige en pleegouder(s) gedurende de plaatsing, zoals de aanvangsdatum en de aard van de plaatsing. Hierin staat eveneens het juridisch kader van de plaatsing en de verantwoordelijkheden van pleegouder(s) en De Rading. Het pleegcontract vormt één geheel met deze Algemene Voorwaarden. Pleegouder(s) die voor erkenning in aanmerking willen komen, zullen in de onderzoeksfase akkoord moeten gaan met deze Algemene Voorwaarden. 4

5 De Rading en de plaatsing 1. De Nederlandse overheid bepaalt landelijk het pleegzorgbeleid. De uitvoering daarvan wordt overgelaten aan de gemeenten. Elke gemeente beschikt dan ook over eigen voorzieningen voor pleegzorg, waarvan De Rading er één is. 2. Stichting De Rading is een jeugdzorgaanbieder met een focus op de provincie Utrecht. Stichting De Rading biedt onder andere pleegzorg aan. Hierna zal de organisatie worden aangeduid als De Rading. 3. De Rading speelt een centrale rol in de uitvoer van het pleegzorgbeleid in de provincie Utrecht. Zij is onder andere verantwoordelijk voor werving, voorbereiding en selectie van nieuwe pleeggezinnen en de begeleiding van (pleeg)gezinnen en pleegkinderen gedurende een pleegzorg plaatsing. Het voorbereidingstraject staat beschreven in de brochures Procedure Regulier: Op weg naar het pleegouderschap en Procedure Netwerk: Op weg naar het pleegouderschap. 4. De Rading zorgt voor een goede werkrelatie met de lokale (buurt- en wijk) teams in de regio en de gecertificeerde instellingen (instellingen met een certificaat die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoert). 5. De gemeente is verantwoordelijk voor het afgeven van een besluit waarin een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp wordt aangewezen. De gemeente kan deze bevoegdheid overdragen aan een lokaal team. 6. De gemeente stelt nader beleid vast over welke informatie in het besluit opgenomen moet worden. 7. Indien er sprake is van een justitiële maatregel kan een gecertificeerde instelling bepalen dat er een voorziening voor jeugdhulp toegewezen moet worden. De gecertificeerde instelling overlegt hierover met de gemeente. 8. De Rading zal op basis van het besluit van de gemeente of de bepaling van de gecertificeerde instelling een passend pleeggezin benaderen voor de plaatsing. De Rading werkt in deze en de begeleiding nauw samen met het lokale team van de gemeente dan wel gecertificeerde instelling. 5

6 8. Indien de pleegouder(s) het niet eens zijn met een besluit van de gecertificeerde instelling of ontevreden zijn over het handelen van de gecertificeerde instelling, en gesprekken hierover niet tot een oplossing leiden, kunnen pleegouder(s) een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Utrecht. Hulpverleningsplan De Rading 1. De Rading stelt voorafgaand aan de plaatsing, maar uiterlijk binnen zes weken na de plaatsing, een eerste hulpverleningsplan op. 2. Het eerste hulpverleningsplan van De Rading is gebaseerd op de informatie uit het besluit van de gemeente of de bepaling van de gecertificeerde instelling. 3. Voor vaststelling van het hulpverleningsplan wordt overleg gevoerd tussen de jeugdige (vanaf 12 jaar), zijn of haar ouder(s), pleegouder(s) De Rading en het lokale team dan wel de gecertificeerde instelling over het hulpverleningsplan 4. De Rading kent een hulpverleningsplan en een pleeggezinbegeleidingsplan. Het hulpverleningsplan heeft betrekking op de jeugdige en op dat wat in opvoedkundige en verzorgende zin van de (pleeg)ouder(s) verwacht wordt. Dit gedeelte wordt besproken met jeugdige en (pleeg) ouder(s) en het lokale team dan wel gecertificeerde instelling. 5. Het pleeggezinbegeleidingsplan kan specifieke begeleidingspunten voor het pleeggezin zelf bevatten. I.v.m. de privacy van pleegouders wordt dit gedeelte niet besproken met het lokale team, gecertificeerde instelling, jeugdige en ouder(s). 6. Het hulpverleningsplan bevat de minimale doelstellingen van de plaatsing, de inhoud van de begeleiding en duidelijke afspraken tussen de jeugdige, de ouder(s), de pleegouders en De Rading. Indien er afspraken zijn met het lokale team of de gecertificeerde instelling worden deze ook opgenomen. 6

7 7. De evaluatie van het hulpverleningsplan is afhankelijk van de termijn die gesteld is in het indicatiebesluit, maar ten minste één keer per jaar. Er wordt dan een nieuw hulpverleningsplan en pleeggezinbegeleidingsplan vastgesteld. 8. Wanneer er wijzigingen in het hulpverleningsplan van De Rading worden aangebracht stelt De Rading (pleeg)ouder(s) en de jeugdige (12 jaar en ouder) in de gelegenheid zich hierover uit te spreken. 9. Indien (pleeg)ouder(s) het niet eens zijn met de voorgestelde wijzigingen in het hulpverleningsplan van De Rading en gesprekken leiden niet tot overeenstemming over het hulpverleningsplan, kan dit consequenties hebben voor de voortgang van de plaatsing. Pleegzorgbegeleiding 1. Pleegouder(s) hebben recht op professionele begeleiding vanuit De Rading. 2. Bij De Rading zijn gekwalificeerde en geregistreerde pleegzorgbegeleiders in dienst die de pleegouder(s) ondersteunen overeenkomstig het opgestelde hulpverleningsplan. 3. In geval van pleegoudervoogdij geldt dat als De Rading ermee instemt dat de begeleiding terug gebracht kan worden tot een minimum van één gesprek/bezoek per jaar. 4. De pleegzorgbegeleider wordt minstens eenmaal per jaar in de gelegenheid gesteld om alleen met het pleegkind te spreken. 5. De pleegzorgbegeleider zorgt ervoor dat de pleegouder(s) de beschikking krijgen over gegevens die voor de plaatsing en de ondersteuning relevant zijn, waaronder gegevens uit het besluit van de gemeentelijke bepaling van de gecertificeerde instellingen. Daarbij worden de privacyregels in acht genomen. 6. De Rading heeft de intentie om pleeggezinnen een vaste pleegzorgbegeleider toe te wijzen, ook bij plaatsingen van meer kinderen, tenzij de specifieke hulpvraag van de jeugdige of het pleeggezin dit onmogelijk maakt. 7

8 7. (Pleeg)ouder(s) horen bij de aanvang van de plaatsing hoe de vervanging van de pleegzorgbegeleider is geregeld. Tevens is de naam van de teamcoördinator van de pleegzorgbegeleider bekend.` 8. Het pleegkind ontvangt de gegevens van de pleegzorgbegeleider zodat hij of zij uit eigen beweging hiermee contact kan leggen. 9. Indien de jeugdige of pleegouders het niet eens zijn met een besluit of ontevreden zijn over het handelen van De Rading cq. de pleegzorgbegeleider en gesprekken niet tot een oplossing leiden, dan kunnen de jeugdige of de pleegouder(s) een klacht indienen bij de Klachtencommissie Jeugd Utrecht. Bereikbaarheid De Rading 1. De Rading is iedere werkdag tussen 9.00 en uur telefonisch te bereiken. 2. (Pleeg)ouder(s) en jeugdigen worden adequaat en klantvriendelijk te woord gestaan. Er wordt overlegd over de urgentie van de vraag en de mogelijkheden van de pleegzorgbegeleider. 3. Bij de receptie is bekend wanneer de pleegzorgbegeleider bereikbaar is, zodat het duidelijk is wanneer er overlegd kan worden met de pleegzorgbegeleider of diens vervanger/teamcoördinator. 4. Vragen worden zo spoedig mogelijk beantwoord. 5. (Pleeg)ouder(s) en jeugdigen kunnen, met vragen en problemen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, gebruik maken van een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. 6. Pleegzorgbegeleiders zijn bereid om, aansluitend op de hulpvraag, buiten reguliere kantoortijden te werken voor consultatie- en/of pleegouderbezoeken. 7. De Rading beschikt over een deskundige financiële afdeling waar pleegouder(s) terecht kunnen met hun declaraties en financiële vragen. Deze afdeling is iedere werkdag tussen en uur telefonisch te bereiken via (030)

9 Financiële regelingen 1. De Rading verstrekt informatie aan de pleegouder(s) over de pleegzorgvergoeding. Daarnaast ontvangen de pleegouder(s) bij aanvang van de eerste plaatsing de Financiële Wegwijzer. Deze is ook terug te vinden op 2. De pleegouder(s) zijn verplicht eventueel teveel ontvangen bedragen aan pleegzorgvergoeding terug te storten. 3. Pleegouder(s) geven desgevraagd globale informatie over hoe de vergoeding wordt besteed. 4. Opgebouwd spaargeld van de jeugdige en ontvangen cadeaus blijven, ook bij vertrek uit het pleeggezin, eigendom van de jeugdige. 5. De Rading draagt zorg voor alle belangrijke documenten (zoals paspoort, vaccinatiepapieren en schoolrapporten) en persoonlijke bezittingen van de jeugdige. 6. Bij justitiële plaatsingen en pleegoudervoogdij verstrekt De Rading een vergoeding voor bijzondere kosten, indien: De kosten naar het oordeel van De Rading redelijkerwijs noodzakelijk worden geacht. De kosten die niet kunnen worden voldaan uit de pleegzorgvergoeding. Er geen uitkering op basis van een andere regeling wordt verstrekt. De kosten redelijkerwijs niet zijn te verhalen op onderhoudsplichtige ouders. 7. De Rading verstrekt de pleegouder(s) een overzicht van de vastgestelde vergoedingen. 8. Bij vrijwillige plaatsingen geldt dat ouders als onderhoudsplichtige aangesproken worden voor bijzondere kosten. 9

10 Beslissingsbevoegdheid 1. Het juridische kader van een pleeggezinplaatsing is relevant in verband met de rechtspositie van de pleegouder(s), de jeugdige en de ouders. Bovendien is het van belang bij de financiering van bijzondere kosten en de geldende ziektekosten en WA-verzekering. 2. Bij een vrijwillige pleeggezinplaatsing berust het ouderlijk gezag bij de wettelijke vertegenwoordiger(s) van de jeugdige (meestal ouders). Bij een pleegkind van 12 jaar en ouder moet er overstemming met (pleeg) ouders en het pleegkind bereikt worden. De Rading is dan bemiddelend en adviserend, maar niet bepalend. Indien er geen overeenstemming bereikt kan worden, kan dat consequenties hebben voor de plaatsing. 3. Bij een plaatsing in het kader van voogdijmaatregelen berust de gehele beslissende bevoegdheid bij de gecertificeerde instelling. 4. Bij een plaatsing in het kader van een Ondertoezichtstelling berust de beslissende bevoegdheid bij de gecertificeerde instelling, en de ouders/ voogden gezamenlijk. Bij een verschil van inzicht tussen de gecertificeerde instelling en de ouders/voogden kunnen de gecertificeerde instelling of ouders de Kinderrechter om een uitspraak vragen. 5. De Rading is, samen met de pleegouders, in alle situaties verantwoordelijk voor een veilige en goede opvoedingssituatie voor het kind. Daarover legt De Rading verantwoording af aan diegene met het (gedeeld) ouderlijk gezag. De Rading zal in alle situaties pas na overleg en goed gemotiveerd besluiten nemen en alle in geding zijnde belangen daarin mee wegen. Contact ouder(s) en jeugdige 1. Bij pleegzorg hoort natuurlijk de omgang tussen de jeugdige en zijn of haar eigen ouder(s). Zowel De Rading als de pleegouder(s) erkennen het belang daarvan voor het kind. De omgang moet plaatsvinden op een wijze die past bij (de ontwikkeling van) het kind, de reden en het doel van de opname. 10

11 2. In principe starten plaatsingen als hulpverleningsvariant. Bij een plaatsing in het kader van de hulpverleningsvariant is het de bedoeling dat het kind binnen afzienbare tijd terugkeert naar zijn of haar eigen ouders. Het doel van het contact is dan ook om de eigen ouders bij de ontwikkeling en opvoeding van het kind betrokken te houden, om de terugkeer mogelijk te maken. Vlak voor de definitieve terugkeer van het kind naar zijn ouders zal de omgangsfrequentie opgevoerd kunnen en moeten worden. 3. Als blijkt dat een kind niet terug kan naar huis, wordt er gesproken van een opvoedingsvariant. Bij de opvoedingsvariant is er sprake van een langdurig verblijf in het pleeggezin. Terugkeer naar de eigen ouders is daarbij geen doel. Doel van het contact in deze situatie is dat het kind erkenning blijft krijgen voor het feit dat hij eigen ouders heeft en voor het handhaven van de band met zijn ouders. De ouders zijn echter niet meer de opvoeders van het kind. De aard en frequentie van de omgang moeten hierop zijn aangepast. 4. Het is in het belang van het kind als alle betrokkenen (inclusief het kind zelf) in goed overleg tot een evenwichtige omgangsregeling komen. De pleegouder(s) zijn verplicht om aan een zorgvuldig vastgestelde regeling mee te werken. 5. In het hulpverleningsplan wordt vastgelegd hoe de omgang met de familie van het kind bij de aanvang wordt vastgesteld. Wijzigingen daarin worden bij voorkeur schriftelijk aan het contract toegevoegd. 6. Bij plaatsingen vanuit een gecertificeerde instelling kan er een omgangsregeling opgenomen zijn in de bepaling. Deze omgangsregeling zal nageleefd worden. 7. Bij conflicten over de uitvoering van de omgangsregeling wordt soms de rechter ingeschakeld, met name door de ouder(s) of wettelijke vertegenwoordigers. In die gevallen kan de ouder aan de rechter om een toetsing en een vervangende beslissing vragen. De pleegouder(s) zijn daarbij ook een belanghebbende partij. 8. De Rading zal bij een eventuele behandeling door de kinderrechter doorgaans eveneens als informant opgeroepen worden. 11

12 9. Hoewel de pleegouders in sommige gevallen een eigen rechtsingang hebben m.b.t. een pleegzorgplaatsing, is het in het belang van het kind om een beroep op de rechter te voorkomen. In het kader van de samenwerking met De Rading zijn pleegouders verplicht om een probleem of (dreigend) conflict m.b.t. plaatsing, dat zij voor willen leggen aan de kinderrechter, eerst te bespreken met De Rading. Taken/verantwoordelijkheden pleegouder(s) 1. De pleegouder(s) informeren de pleegzorgbegeleider over alle relevante gebeurtenissen in hun gezin. Zij overleggen - indien mogelijk vooraf - met de pleegzorgbegeleider over zaken die van grote invloed kunnen zijn op het pleegkind en de pleegzorgsituatie. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld wijzigingen in de gezinssamenstelling, verblijf van het pleegkind buiten het pleeggezin van meer dan een paar dagen, ernstige ziekte of ongeval van het pleegkind of andere gezinsleden, het door het pleegkind aangaan van een (arbeids)contract, ernstige problemen thuis, op school of op het werk, of weglopen. M.b.t. ingrijpende keuzes zoals schoolkeuze en het inschakelen van specialistische hulp mag geen besluit worden genomen zonder overleg met De Rading en de wettelijke vertegenwoordiger(s). 2. De pleegouder(s) aanvaarden de dagelijkse opvoedingsverantwoordelijkheid over de jeugdige. Zij bieden verzorging en opvoeding, met inachtneming van het eerder genoemde hulpverleningsplan, en behartigen daarmee de geestelijke en lichamelijke belangen van de jeugdige. 3. De pleegouder(s) respecteren de levensbeschouwelijke en culturele achtergrond van de jeugdige en gaan respectvol om met de geestelijke en lichamelijke integriteit van de jeugdige. 4. Seksueel of erotisch (getint) contact tussen de pleegouder(s) en de jeugdige is uiteraard ten strengste verboden. 12

13 5. De pleegouders onthouden zich van fysiek en verbaal geweld bij het opleggen van straf. 6. Indien er sprake is van seksuele contacten, fysiek of verbaal geweld tussen de jeugdige en overige leden van het pleeggezin, dan rust op de pleegouder(s) altijd de verantwoordelijkheid dit te melden bij en te bespreken met De Rading. 7. De pleegouder(s) zijn binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid verantwoordelijk voor vriendschappen en relaties van de jeugdige buiten het gezin. Dit houdt onder meer in dat pleegouder(s) duidelijk negatieve relaties op eigen initiatief behoren te melden aan De Rading. Te denken valt dan aan contacten in het criminele circuit of aan ongelijkwaardige seksuele relaties. 8. De Rading beschikt over een Protocol Kindermishandeling en huiselijk geweld. In dit Protocol is vastgelegd wat de handelswijze van De Rading is bij beschuldigingen van mishandeling en welke rechten pleegouders hebben in een dergelijke situatie. Contact vertegenwoordiger gecertificeerde instelling en jeugdige 1. De gecertificeerde instelling houdt regelmatig contact met de jeugdige. Aard en frequentie van het contact zijn afhankelijk van het doel van de plaatsing. 2. De pleegouder(s) stellen de medewerker van de gecertificeerde instelling in de gelegenheid om een persoonlijk en ongestoord contact te hebben met de jeugdige. Slotbepalingen 1. Op de pleegsituatie toegespitste afspraken tussen De Rading en de pleegouder(s) kunnen nader in het pleegcontract worden vastgelegd of uitgewerkt. Als deze afspraken echter afwijken van de Algemene Voorwaarden of van andere bepalingen uit het contract, is uitdrukkelijke 13

14 schriftelijke toestemming van het afdelingshoofd van De Rading vereist. 2. De verplichtingen van pleegouders, De Rading en de gecertificeerde instelling, die in de Algemene Voorwaarden genoemd staan, kunnen niet zonder meer overgedragen worden aan een andere persoon of instelling. Daarvoor zijn nadere schriftelijke afspraken nodig. 3. Van alle betrokkenen mag worden verwacht dat zij zich bij de uitvoering van pleegzorg naar redelijkheid en billijkheid zullen gedragen. Goed overleg en tijdige wederzijdse informatie en communicatie zijn de beste garantie voor een goed verlopende plaatsing. 14

15 15

16 Heeft u vragen? De Rading Locatie Utrecht Pahud de Mortangesdreef AB De Rading Locatie Amersfoort Piet Mondriaanlaan GV T (030) F (030) E Facebook.com/DeRading Twitter.com/DeRadingJeugd De Rading werkt samen met Intermetzo en Lijn5 in Jeugdhulp op Maat. Meer informatie over Jeugdhulp op Maat leest u op 16

Algemene Voorwaarden Pleegzorg

Algemene Voorwaarden Pleegzorg Algemene Voorwaarden Pleegzorg Uitgave van: De Rading, Voorziening voor Pleeggezinnen 2015 Pahud de Mortangesdreef 61 Piet Mondriaanlaan 48 3562 AB Utrecht 3812 GV Amersfoort tel. 030-272 43 53 fax. 030-273

Nadere informatie

AD JEUGD & OPV0EDHUIP

AD JEUGD & OPV0EDHUIP AD JEUGD & OPV0EDHUIP, REN Algemene Voorwaarden voor Pleegzorg Inleiding De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken tussen pleegouder(s) en De Rading. Hierin zijn zaken en uitgangspunten

Nadere informatie

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen.

Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Bijlage 1. Algemene Voorwaarden behorende bij het pleegcontract Parlan * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. De Algemene Voorwaarden regelen de formele en juridische afspraken

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s):

PLEEGZORGCONTRACT. Naam instelling : Naam pleegzorgbegeleider : Adres : Postcode : Plaats : Tel. : Fax : E-mail : Pleegouder(s): PLEEGZORGCONTRACT De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin te bieden. Aan

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading

INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS. Pleegzorg bij De Rading INFORMATIE VOOR ASPIRANT PLEEGOUDERS Pleegzorg bij De Rading Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn de problemen thuis zo groot, dat het beter is als een kind tijdelijk of

Nadere informatie

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd

PLEEGZORGCONTRACT Pleegoudervoogd PLEEGZRGCNTRACT Pleegoudervoogd De Rading stelt het zeer op prijs dat u zich als pleegouder beschikbaar heeft gesteld. Zonder pleegouders is het voor De Rading niet mogelijk om kinderen een pleeggezin

Nadere informatie

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren)

PLEEGCONTRACT. Adres : Postcode en plaats : : 088 1240000 (tijdens kantooruren) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan jeugd- en opvoedhulp Afdeling : Pleegzorg Telefoon : 088 1240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid : 06 53815038 (buiten kantooruren) Regiomanager

Nadere informatie

Rechten en plichten pleegouders

Rechten en plichten pleegouders Rechten en plichten pleegouders Samenwerkingsafspraken Pleegzorg Parlan en pleegouders. * Overal waar pleegouders staat kan ook pleegouder worden gelezen. Deze samenwerkingsafspraken regelen de formele

Nadere informatie

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders

Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; informatie voor aspirant pleegouders Pleegzorg en De Rading; Ieder kind heeft het recht om op te groeien in een gezin. Soms zijn er thuis problemen en is het beter als een kind

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij

Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders over pleegoudervoogdij Jeugd- en opvoedhulp 1 Voor pleegkinderen en pleegouders zijn bepaalde handelingen minder vanzelfsprekend dan in andere gezinnen. Zo is het in de meeste

Nadere informatie

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp.

Pleegzorg staat voor een combinatie van zo gewoon mogelijk opgroeien en professionele hulp. Perceel Pleegzorg 5a. Productbeschrijving en specifieke Eisen Definitie pleegzorg Onder pleegzorg wordt verstaan: een voorziening voor hulpverlening aan jeugdigen en hun ouders/gezin, waarbij tijdelijke

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Pleegzorg Visie op perspectief INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Pleegzorg Visie op perspectief Of een gezin met problemen nu thuis of buitenshuis hulp krijgt, de veiligheid van een kind is wat vóór alles gaat. Altijd. Wanneer je als hulpverlener

Nadere informatie

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving

Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg. I. Aanpassing van kinderbeschermingswetgeving Aanbevelingen bij de Beleidsvisie Kind in de Pleegzorg Toelichting: De aanbevelingen zijn bedoeld om op korte termijn effect te sorteren, maar zijn soms zo ingrijpend dat wetswijziging noodzakelijk is.

Nadere informatie

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail :

(TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT. Adres : Van der Lijnstraat 9. : 0881240000 (tijdens kantooruren) Pleegzorgwerker servicepunt : Telefoon en e-mail : (TIJDELIJK) PLEEGCONTRACT Pleegzorgaanbieder : Parlan Afdeling : Pleegzorg Adres : Van der Lijnstraat 9 Postcode en plaats : 1817 EH Alkmaar Telefoon : 0881240000 (tijdens kantooruren) Telefoon bereikbaarheid

Nadere informatie

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar:

Parlan heeft verschillende vormen van jeugdzorg, van licht tot zwaar: Pleegzorg bij Parlan Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio West-Friesland en de regio

Nadere informatie

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T

T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T T O E L I C H T I N G V O O R L O P I G P L E E G Z O R G C O N T R A C T Toelichting aanhef Contract en pleegouder(s) Het voorlopige pleegzorgcontract is een overeenkomst tussen de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding

Pleegouder worden. een zorgvuldige voorbereiding Pleegouder worden een zorgvuldige voorbereiding De keuze om pleegouder te worden, is een ingrijpende stap. Een pleegouder is de opvoeder van een kind van een ander. Er komt een kind bij in het gezin of

Nadere informatie

Zorg voor een kind van familie of bekende

Zorg voor een kind van familie of bekende Zorg voor een kind van familie of bekende Netwerkpleegzorg Folder bestemd voor: netwerk pleegouders 0-18 jaar U neemt de zorg voor een kind van een familielid of bekende (tijdelijk) over. Dat noemen we

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17619 28 juni 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 juni 2013, 124014-105221A-WJZ,

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een kind? 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen van Kinderbescherming

Nadere informatie

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan

Uw kind gaat naar een pleeggezin. Pleegzorg Parlan Uw kind gaat naar een pleeggezin Pleegzorg Parlan Voor u en uw zoon of dochter is een plaatsing in een pleeggezin een ingrijpende gebeurtenis. U zit waarschijnlijk vol met vragen en gevoelens en uw kind

Nadere informatie

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd.

In overleg met de toeleider worden noodzaak en vorm van overbruggingszorg besproken en indien nodig- gerealiseerd. Programma van Eisen A. Raamwerk Programma van Eisen Functie Pleegzorg Levering van de zorg 1. Termijn Na aanmelding bij de pleegzorgaanbieder wordt direct gestart met het plaatsingsproces, hetzij binnen

Nadere informatie

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers

Pleegzorg. Informatie voor ouders/verzorgers Pleegzorg Informatie voor ouders/verzorgers Voor wie is pleegzorg bedoeld? Pleegzorg is een vervangende opvoedingssituatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar in een gezin. Uw kind woont tijdelijk in een pleeggezin,

Nadere informatie

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG

Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Nadere regelgeving Wet op de jeugdzorg REGELING PLEEGZORG Tekst zoals deze geldt op 29 januari 2011 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 december 2004, nr. DJB/JZ- 2540277,

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Pleegzorg

Perceelbeschrijving Pleegzorg Perceelbeschrijving Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. Pleegzorg... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wat

Nadere informatie

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg

Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Voorstel vergoeding bijzondere kosten pleegzorg Inleiding Met de invoering van de Jeugdwet zijn gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk geworden voor de pleegzorg. Pleegouders die met de pleegzorgaanbieder

Nadere informatie

Notitie Pleegouder-voogd

Notitie Pleegouder-voogd Notitie Pleegouder-voogd NVP Document De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen Ambachtsweg 16 3542 DG Utrecht www.denvp.nl info@denvp.nl 25-03-2013 De pleegouder-voogd Enkele overwegingen om pleegouder-voogd

Nadere informatie

Inkoophandreiking Pleegzorg

Inkoophandreiking Pleegzorg Inkoophandreiking Pleegzorg Deze inkoophandreiking geeft informatie aan de gemeenten over de inhoud en inkoop van pleegzorg. Naast deze inkoophandreiking is er een modelovereenkomst en een programma van

Nadere informatie

Voor ouders over de voogdijmaatregel

Voor ouders over de voogdijmaatregel Voor ouders over de voogdijmaatregel Jeugdbescherming west Jeugdbescherming west komt in actie als de veiligheid en de ontwikkeling van een kind of jongere bedreigd worden. Wij zijn er als onze deskundigheid

Nadere informatie

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij

Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij Voogdijmaatregel Informatie voor ouders over voogdij De kinderrechter heeft besloten dat Jeugdbescherming west het gezag over uw kind gaat uitoefenen. Dat wordt voogdij genoemd. Hiervoor kunnen verschillende

Nadere informatie

Pleegzorg Kompaan en De Bocht

Pleegzorg Kompaan en De Bocht Pleegzorg Kompaan en De Bocht Informatie voor mensen die mogelijk pleegouder willen worden Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 3 april 2012 Pleegzorg Kompaan en De Bocht (2012) 2 Inhoud 1. Wat is pleegzorg?

Nadere informatie

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg

Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Algemene informatie over Parlan en pleegzorg Parlan is een organisatie voor Jeugd en opvoedhulp in Noord-Holland. Het werkgebied van Parlan omvat drie regio s, de regio Kop van Noord-Holland, de regio

Nadere informatie

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg

Mandaat college Tilburg vrijwillige plaatsing in gesloten instelling jeugdzorg Collegevoorstel Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. Tot de verantwoordelijkheid van het college behoort onder andere de vrijwillige plaatsing

Nadere informatie

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt

Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Als uw kind onder toezicht gesteld wordt Inhoud 3 > Als uw kind onder toezicht gesteld wordt 4 > Maatregel van kinderbescherming 5 > De rol van de Raad 6 > De rechter 7 > De gezinsvoogd 8 > Wie doet wat

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van Rubicon Jeugdzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders om er voor te zorgen

Nadere informatie

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg

Pleegzorg, dat doen we samen. Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Pleegzorg, dat doen we samen Over de samenwerking tussen Bureau Jeugdzorg en Pleegzorg Uw kinderen wonen (tijdelijk) in een pleeggezin of u bent pleegouder die voor deze kinderen zorgt. U krijgt te maken

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Als de Raad u om informatie vraagt

Als de Raad u om informatie vraagt Als de Raad u om informatie vraagt Inhoud 3 > Als de Raad u om informatie vraagt 5 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Onderzoek door de Raad 7 > Uw medewerking is belangrijk 8 > Uw medewerking bij

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Beleidsanalyse van De Bascule, zorglijn Therapeutische pleegzorg Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 1. Aanleiding Het is de taak van pleegzorgaanbieders

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan

Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan Vergoeding bijzondere kosten door Pleegzorg Parlan In de praktijk kan het voorkomen dat pleegouders noodzakelijke bijzondere kosten voor hun pleegkind maken, die niet uit het basisbedrag, een van de toeslagen,

Nadere informatie

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw

Opmerkingen over Hoofdstuk 1. Wijziging van wetten Artikel 1.8, wijziging van het Bw Parkstraat 83 Den Haag Correspondentie: Postbus 30137 2500 GC Den Haag Telefoon (070) 361 93 00 Fax algemeen (070) 361 93 10 Fax rechtspraak (070) 361 93 15 Aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 /

BureauJeugdzorgDrenthe. mei 2009 / BureauJeugdzorgDrenthe mei 2009 / 09 011 Bureau Jeugdzorg Drenthe Klachten & Privacy Inhoud Klachtrecht 3 klagen Mogelijke redenen 4 de keuze Bespreken of klachtbrief 7 klachtafhandeling De termijnen 10

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord

Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Veranderingen in de Jeugdzorg Zeeland: Vraag- en antwoord Algemeen Wat verandert er vanaf volgend jaar in de jeugdzorg? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente in plaats van het Rijk en de provincie verantwoordelijk

Nadere informatie

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel

De Werkwijze. van de William Schrikker. Jeugdbescherming. bij een Voogdijmaatregel De Werkwijze Illustrations Dick Bruna Copyright Mercis bv. 1990 van de William Schrikker Jeugdbescherming bij een Voogdijmaatregel 0208 WSS voogdijmaatregel binn:01/05 WSS-broch. voogd. binn 28-02-2008

Nadere informatie

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg

Factsheet. Overzicht financiële regelingen Pleegzorg JStelselwijziging Jeugd Factsheet Overzicht financiële regelingen Pleegzorg 1 Waarom een factsheet over financiële regelingen voor pleegouders? 4. Welke varianten van wettelijke pleegzorg kent de Jeugdwet?

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Verbetering rechtspositie pleegouders

Verbetering rechtspositie pleegouders Verbetering rechtspositie pleegouders advies 14 mei 2009 1 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 Conclusies en aanbevelingen 7 1. Inleiding 9 2. Inhoudelijke opmerkingen bij het conceptwetsvoorstel 11 2.1 Apart

Nadere informatie

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies

Pleegouders over gezag en adopt ie. Samenvatting en Conclusies Pleegouders over gezag en adopt ie Samenvatting en Conclusies PLEEGOUDERS OVER GEZAG EN ADOPTIE Samenvatting en Conclusies Auteurs: mr. drs. Willemijn Smit drs. Joost van den Tillaart Lianne Bertling,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Pleegzorg

Nieuwsbrief Pleegzorg Nieuwsbrief Pleegzorg December 2014 Rubicon jeugdzorg In dit nummer Bericht van Clusterleider 2 Wat verandert er voor pleegzorg in 2015? 4 Nieuwsvoorziening Extranet 6 Bedankt! 6 Bijlagen: Uitnodiging

Nadere informatie

Beslisdocument college van Peel en Maas

Beslisdocument college van Peel en Maas Beslisdocument college van Peel en Maas Document openbaar: Ja Zaaknummer: 1894/2015/649218 Documentnummer: 1894/2016/771825 Besluitnummer: 26 9.1 Onderwerp: Aangepaste samenwerkingsafspraken pleegzorg

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming

Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Informatie voor gezinnen over Jeugdbescherming Wat is Jeugdbescherming? Jeugdbescherming heette vroeger Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam. Wij dragen bij aan de bescherming van kinderen en daardoor

Nadere informatie

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland:

Perceelbeschrijving. VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang. Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Perceelbeschrijving VERBLIJF Perceel moet nog aanpast worden met residentieel en crisisopvang Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen

Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Hoofdstuk 13 Triangel, Centrum voor Pleeggezinnen Geschiedenis Pleegzorg maakte vroeger onderdeel uit van meestal ambulante instellingen, zoals de Stichting Jeugdzorg, het Bureau Maatschappelijk Werk,

Nadere informatie

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015

Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 Concept Verordening jeugdhulp gemeente Velsen 2015 De raad van de gemeente Velsen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2014 met nummer..; gelet op de artikelen 2.9,

Nadere informatie

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg

Procedure pleegzorg Bestandspleegzorg pleegouderbestand Netwerkpleegzorg Procedure pleegzorg Er zijn twee manieren waarop aspirant pleegouders in contact kunnen komen met pleegzorg. Dit kan via bestandspleegzorg of via netwerkpleegzorg. Bestandspleegzorg Iemand die geïnteresseerd

Nadere informatie

Samenvatting Het draait om het kind

Samenvatting Het draait om het kind Samenvatting Het draait om het kind Visie op monitoring in de opvoedingsvariant van pleegzorg Inleiding Aangezien de pleegzorg een onvoldoende geobjectiveerd overzicht heeft van hoe het met de jeugdige

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN

INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN INFORMATIE VOOR PLEEGGEZINNEN OVER GELD EN ZO... Over geld en zo Praten over geld is belangrijk, ook al is dat niet altijd even vanzelfsprekend. Als pleeggezin van Entréa krijgt u te maken met regelingen

Nadere informatie

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4.

Schuingedrukte woorden worden uitgelegd in een woordenlijst op pagina 4. Voogdijmaatregel Informatie voor jeugdigen over voogdij Kinderen moeten altijd iemand hebben die het gezag over hen heeft. Dit gezag ligt meestal bij je ouder(s). Maar wat als je ouder(s) overlijden of

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP

Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders BEZWAAR PROCEDURE in de pleegzorg TRIAS JEUGDHULP Informatie voor pleegouders Bezwaar procedure Trias Voorwoord U kunt als (aspirant) pleegouder van Trias te maken krijgen met

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland

Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Bureau Jeugdzorg Noord-Holland 2 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland Ieder kind heeft het recht om op te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene. Dat gaat niet altijd vanzelf. Soms is hulp nodig

Nadere informatie

Als opvoeden een probleem is

Als opvoeden een probleem is Als opvoeden een probleem is Inhoud 3 > Als opvoeden een probleem is 3 > De Raad voor de Kinderbescherming 4 > Maakt u zich zorgen over een kind? 5 > Opvoedingsproblemen 6 > De rol van de Raad 10 > Maatregelen

Nadere informatie

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders

Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Veldnorm Netwerkpleegzorg Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieders Beschrijving van de uitgangspunten, samenwerking en werkwijze bij plaatsingen in het netwerk bij gezinsproblemen door Jeugdbescherming en

Nadere informatie

Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind

Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Jeugdzorg Nederland en Pleegzorg Nederland hebben zich ertoe ingespannen een zo

Nadere informatie

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst.

In de bijlage treft u een gedetailleerde opsomming van het commentaar en aanvulling op de concept wettekst. T.a.v. de ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie Amstelveen 17 oktober 2012 Betreft: Consultatie Jeugdwet Mijne Dames, Heren, De vereniging LOPOR heeft zich, als belangenbehartiger

Nadere informatie

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016)

Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Financiële wegwijzer Jarabee Pleegzorg (versie 2016) Pagina 1 van 9 1. Inleiding U, als pleegouder, levert een belangrijke bijdrage aan de zorg van de u en ons toevertrouwde pleegkinderen. Wij hopen dat

Nadere informatie

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016

Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Fluchskrift Jeugdbescherming: minder als het kan, meer als het moet! 06 2016 Aanleiding Eerder bracht het Fries Sociaal Planbureau (FSP) een rapport uit over het gebruik van jeugdhulp in Fryslân. Deze

Nadere informatie

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg

Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Rechten en nieuwe wetten in de pleegzorg Pleegouders kunnen een juridisch vangnet zijn voor hun pleegkind. Daarom is het belangrijk je rechtspositie als pleegouder te kennen, zodat je voor een kind kunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Kwaliteit

Hoofdstuk 4. Kwaliteit Fawzi Salih van K2 Brabants Kenniscentrum Jeugd heeft voor u een eerste screening gemaakt van hoofdstuk 4. Het resultaat van de screening is terug te vinden op de volgende pagina s. De samenvatting per

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van..

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. RAADSBESLUIT Onderwerp: Verordening Jeugdhulp Winterswijk De raad van de gemeente Winterswijk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk van.. gelet

Nadere informatie

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u?

Verbetering positie pleegouders. wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Verbetering positie pleegouders wat betekent dat voor u? Als pleegouder heeft u een belangrijke taak op u genomen: een kind dat (tijdelijk) niet

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vinden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de klacht over de WSJ gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vinden de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman de klacht over de WSJ gegrond. Rapport Een onderzoek naar een klacht over William Schrikker Jeugdbescherming, wegens het wegvallen van begeleiding en financiële ondersteuning van pleegouders. Oordeel Op basis van het onderzoek vinden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT?

INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? INFORMATIE VOOR OUDERS 4 UW KIND ONDER VOOGDIJ WAT BETEKENT DAT? De kinderrechter heeft een voogdijmaatregel uitgesproken over uw minderjarige kind, nadat de Raad

Nadere informatie

Privacy van jeugdigen en gezinnen

Privacy van jeugdigen en gezinnen Privacy van jeugdigen en gezinnen De Wet bescherming persoonsgegevens en de Jeugdwet stellen strenge eisen aan het uitwisselen van gegevens. In deze folder leest u hoe Peel 6.1 met persoonlijke gegevens

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 279 Gezin boven tehuis Aanbevelingen om de positie van pleegzorg in Nederland te versterken en kinderen in de knel meer kans te geven om op

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo

Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Zorgen voor de veiligheid van pleegkinderen: Onderzoek bij Yorneo Inspectie jeugdzorg Utrecht, februari 2009 2 Inspectie jeugdzorg Samenvatting De Inspectie jeugdzorg heeft in de tweede helft van 2008

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT

FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT FINANCIËLE WEGWIJZER PLEEGZORG JUVENT 2016 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding blz. 3 1. De pleegvergoeding blz. 3 2. Toelagen op het basisbedrag blz. 3 3. Vrijwillige pleegzorg blz. 5 4. Justitiële pleegzorg (inclusief

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieder. Versie 2.

PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieder. Versie 2. PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken Jeugdbescherming - Pleegzorgaanbieder Versie 2.0 1 januari 2016 1 Inleiding In 2012 constateerde de commissie Samson 1 dat

Nadere informatie

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen

FINANCIËLE WEGWIJZER. Inhoud. 1. Algemeen FINANCIËLE WEGWIJZER Deze Financiële Wegwijzer is vooral bedoeld voor pleegouders, pleegzorgwerkers en ouders. De Wegwijzer geeft u uitleg over een groot aantal financiële onderwerpen rondom pleegzorg.

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor ouders en verzorgers Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Jeugdwet 2015 en de artikelen 4 tot en met 13 van de Verordening Jeugdhulp Gemeente Marum 2015; besluiten vast te stellen de volgende NADERE

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

Financiële wegwijzer

Financiële wegwijzer Financiële wegwijzer 2 Inleiding 4 1. De Rading 5 1.2 Wat is de pleegzorgvergoeding? 5 1.3 Vormen van pleegzorg 5 1.4 Pleegzorg: tot welke leeftijd? 6 2. Verkrijgen pleegzorgvergoeding 6 2.1 Aanvragen

Nadere informatie

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming

Over de Raad voor de Kinderbescherming. Ieder kind heeft recht op bescherming Over de Raad voor de Kinderbescherming Ieder kind heeft recht op bescherming Inhoud 3 > Over de Raad voor de Kinderbescherming 4 > Ieder kind heeft recht op bescherming 5 > Maakt u zich zorgen over een

Nadere informatie

Pleegoudervoogdij. Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind

Pleegoudervoogdij. Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Pleegoudervoogdij Informatie voor pleegouders die meer willen weten over het overnemen van de voogdij over hun pleegkind Een uitgave van Jeugdzorg Nederland / Pleegzorg Nederland Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg/Landelijk werkende instelling en de Pleegzorgaanbieder

Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg/Landelijk werkende instelling en de Pleegzorgaanbieder PLEEGZORG: EEN GEZAMENLIJKE ZORG Landelijke handreiking Samenwerkingsafspraken tussen Bureau Jeugdzorg/Landelijk werkende instelling en de Pleegzorgaanbieder Versie 1.0 25 juni 2014 1 Inleiding In 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; VERORDENING JEUGDHULP GEMEENTE BEESEL De raad van de gemeente Beesel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 april 2016; gelet op de artikelen 2.9, 2.10, 2.12 en 8.1.1

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/240 Rapport Rapport betreffende een klacht over het bestuur van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Datum: 9 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/240 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het bestuur van Bureau

Nadere informatie

Ieder zijn kracht, samen het resultaat

Ieder zijn kracht, samen het resultaat Ieder zijn kracht, samen het resultaat Jeugdhulp op Maat Soms zijn de problemen thuis zo groot of complex, dat een gezin er zelf of met lokale hulpverlening niet meer uitkomt. Jeugdhulp op Maat is er speciaal

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team: Welzijn + regeling bijzondere kosten pleegzorg en verblijf in het gedwongen kader Afdelingshoofd: Auteur: Bremmers, P.H.M. Broek, van den N.M.C.A.

Nadere informatie

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de

Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Wat is Voogdij? Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 Voogdij Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven speciale jeugdzorg aan kinderen en/of

Nadere informatie

Financiële wegwijzer pleegzorg

Financiële wegwijzer pleegzorg Financiële wegwijzer pleegzorg april 2016 Inleiding Pleegouders leveren een belangrijke bijdrage aan de zorg voor kinderen die voor korte of langere tijd niet bij hun ouders kunnen wonen. Alle pleegouders

Nadere informatie

Wat is ondertoezichtstelling?

Wat is ondertoezichtstelling? Jeugdbescherming Wat is ondertoezichtstelling? Informatie voor kinderen en jongeren Bureau Jeugdzorg Flevoland gaat uit van het recht van ieder kind om uit te groeien tot een gezonde en evenwichtige volwassene.

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders

Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Jeugdbescherming Informatie voor ouders/opvoeders Inhoudsopgave»» Jeugdbescherming»» Wat is een ondertoezichtstelling (OTS)?»» Wat is uw rol bij een OTS?»» Wat gaat er gebeuren?»» Wat zijn uw rechten?»»

Nadere informatie