Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 1 Arbeidsongevallen: definities 1. Wetgeving - Wet van 3 juli 1967 (B.S. van ) betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten. - K.B. van 24 januari 1969 (B.S. van ) betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - K.B. van (B.S. van ) betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden der instellingen van openbaar nut, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk. - K.B. van (B.S. van ) betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van leningen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar en van het werk. 2. Definities 2.1. Arbeidsongeval Volgen een vaste cassatierechtspraak wordt het arbeidsongeval gedefinieerd als een plotselinge gebeurtenis die een lichamelijk en/of psychisch letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één der oorzaken buiten het organisme van de getroffene ligt Een arbeidsongeval is een ongeval dat zich tijdens en door de uitoefening van het ambt heeft voorgedaan en dat een letsel heeft veroorzaakt ( 1 ) Het slachtoffer of de rechthebbenden moeten derhalve kunnen aantonen dat er naast een letsel sprake is van een plotse gebeurtenis dewelke zich heeft voorgedaan tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Een ongeval op weg naar en van het werk wordt ook beschouwd als arbeidsongeval. 1 Art.2 van de wet van 03/07/67 1

2 2.2 Tijdelijke arbeidsongeschiktheid De term tijdelijke arbeidsongeschiktheid verwijst naar de onmogelijkheid van de kant van het slachtoffer om zijn normale functies uit te oefenen. Deze is dus als zodanig beperkt in de tijd en neemt een einde bij de consolidatie, bij de genezing van de getroffene of eventueel bij diens overlijden. De tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan zowel volledig als gedeeltelijk zijn. In dit laatste geval is de enige voorwaarde dat de getroffene ten minste de helft van de normale duur van een ambt met volledige prestaties moet kunnen volbrengen ( 2 ) Consolidatie blijvende arbeidsongeschiktheid Consolidatie is een medisch begrip en wordt door verscheidene rechtscolleges gedefinieerd als het tijdstip of moment waarop de traumatische letsels van het slachtoffer een stabilisatiepunt hebben bereikt en niet significant meer worden gewijzigd, noch spontaan noch door enige behandeling. Vanaf dit moment, de consolidatiedatum, zal een eventuele arbeidsongeschiktheid als blijvende arbeidsongeschiktheid worden beschouwd. Alleen de tewerkstellende overheid stelt, op basis van de conclusies van de A.G.D., aan het slachtoffer een rente voor;deze rente wordt evenwel nooit uitbetaald door de A.G.D. (A.G.D. : Administratieve Gezondheidsdienst) (Zie Hoofdstuk 3) 2 Art.32 bis van het K.B. van 24/01/69 2

3 Hoofdstuk 2: Het arbeidsongeval 2.1 Het arbeidsongeval Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf voorwaarden voldoet: -het gaat om een plotselinge gebeurtenis; -er bestaat een letsel; -de plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt; -het ongeval is gebeurd tijdens de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst; -het ongeval is gebeurd door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst Wat verstaat men onder deze termen? a. De plotselinge gebeurtenis De plotselinge gebeurtenis is de oorzaak van het ongeval. Daardoor kan men een arbeidsongeval van een beroepsziekte onderscheiden. Ze doet zich in een korte tijdsspanne voor in tegenstelling tot de beroepsziekte, die het resultaat is van een evoluerend proces, namelijk een geleidelijke verslechtering van het organisme van de werknemer. Voorbeelden van plotselinge gebeurtenissen: een persoon die valt, zich verbrandt of een slag krijgt, een ontploffing, een botsing, opwinding door angst, een twist,... Het gaat om een gebeurtenis die niet per se abnormaal hoeft te zijn. Volgens een constante rechtspraak kan de uitoefening van de normale arbeidstaken als «plotse gebeurtenis» voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet gelden, op voorwaarde dat daarin een aanwijsbaar element kan worden aangetoond dat het letsel kan hebben veroorzaakt. Wanneer een letsel uitsluitend te wijten is aan de slechte lichaamstoestand van de getroffene, is er geen sprake van een arbeidsongeval. b. Een letsel Het kan gaan om een lichamelijk (fractuur, amputatie, brandwonde, enz.) of mentaal letsel (zenuwinzinking, geheugenstoornissen, enz.). Het letsel kan zich ook manifesteren in de vorm van een ziekte die zich als gevolg van een plotselinge gebeurtenis is gaan ontwikkelen. Voorbeeld: hepatitis:ziekte die is ontstaan ingevolge een prik met een besmette injectienaald (plotselinge gebeurtenis). 3

4 Het letsel hoeft niet noodzakelijk een werkonderbreking of de dood tot gevolg te hebben. Het is voldoende dat het aanleiding geeft tot medische verzorging. Gevallen waarbij alleen de prothesen worden beschadigd, komen eveneens in aanmerking. Zo wordt bv. de breuk van een bril vergoed, ook al veroorzaakt dat geen werkonderbreking. C. Het ongeval is tijdens de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst gebeurd De overeenkomst is in uitvoering vanaf het ogenblik dat de werkgever zijn gezag kan uitoefenen. De uitvoering van de arbeidsovereenkomst blijft dus niet alleen tot de werkuren beperkt. Zo werden bepaalde ongevallen die zich tijdens pauzes of bedrijfsfeesten voordeden als arbeidsongevallen erkend, omdat de werkgever in die gevallen zijn gezag kon blijven uitoefenen. d. Het ongeval is door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst gebeurd Zelfs al gebeurt het ongeval tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan nog moet het in verband staan met het te verrichten werk om voor vergoeding in aanmerking te komen. Voorbeeld: een letsel opgelopen bij een twist tussen collega s wordt als arbeidsongeval beschouwd, wanneer die twist om redenen van professionele aard is ontstaan. Bestaat er echter geen verband tussen de woordenwisseling en het werk, dan wordt het letsel niet als arbeidsongeval erkend. De wet is zelfs van toepassing wanneer het ongeval aan een zware fout van de werknemer te wijten is (bv. bij overtreding van de veiligheidsvoorschriften). Ongevallen die opzettelijk door de werknemer worden veroorzaakt, worden niet vergoed Wat moet u bewijzen? Om als slachtoffer van een arbeidsongeval te worden erkend, moet u drie zaken bewijzen: dat het om een plotselinge gebeurtenis gaat; dat er een letsel bestaat; dat het ongeval zich tijdens de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan. 4

5 Kunt u dit bewijzen, dan zal automatisch worden aangenomen: dat het letsel door een plotselinge gebeurtenis werd veroorzaakt; dat het ongeval door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst is gebeurd. De verzekeraar mag echter trachten te bewijzen dat het letsel niet door de plotselinge gebeurtenis werd veroorzaakt; dat het ongeval zich niet door de uitvoering van uw arbeidsovereenkomst heeft voorgedaan Hoe kunt u een bewijs leveren? Uw aangifte alleen is niet voldoende. Ze geldt enkel als bewijs, indien ze gestaafd wordt met andere elementen die kunnen doen vermoeden dat de feiten zich inderdaad hebben voorgedaan op de manier die u aangeeft. Houdt u aan de volgende regels: meld het ongeval onmiddellijk aan uw werkgever, ook al veroorzaakt het geen werkonderbreking; vermeld de namen van de rechtstreekse (zij die het ongeval hebben zien gebeuren) en van de onrechtstreekse getuigen (zij die het ongeval niet hebben zien gebeuren, maar met wie u erover hebt gesproken); laat de letsels liefst zo spoedig mogelijk door een arts vaststellen. 2.2 Het ongeval van en naar het werk Het ongeval dat zich op de weg naar en van het werk voordoet, komt in aanmerking als arbeidsongeval. U wordt beschouwd als slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk, indien uw ongeval aan de volgende vier voorwaarden voldoet: het gaat om een plotselinge gebeurtenis; er bestaat een letsel; de plotselinge gebeurtenis heeft het letsel veroorzaakt; het ongeval deed zich voor op het normale traject naar en van het werk. De eerste drie voorwaarden zijn dezelfde als voor het arbeidsongeval (blz. 4). 5

6 2.2.1 Wat verstaat men onder de term «normaal traject»? Hiermee bedoelt men het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van de plaats waar hij woont te begeven naar de plaats waar hij beroepshalve moet zijn (arbeidsplaats) en omgekeerd. Het normale traject is niet noodzakelijk het kortste. Een langer traject kan om diverse redenen verantwoord zijn (snellere verplaatsing, minder gevaarlijk, enz.). Het traject wordt, ondanks onderbrekingen of omwegen, als normaal beschouwd wanneer die onderbrekingen of omwegen gerechtvaardigd zijn. Een onbeduidende onderbreking of omweg moet niet worden gerechtvaardigd en het traject wordt in dat geval altijd als normaal beschouwd. Een weinig belangrijke onderbreking of omweg moet gerechtvaardigd zijn door een wettige reden die in verband staat met de noden van het dagelijkse leven (bv. een familielid in het ziekenhuis bezoeken of na het werk inkopen doen om het eten te bereiden). Een grote onderbreking of omweg moet door heirkracht gerechtvaardigd zijn, d.w.z. door een gebeurtenis die men niet heeft kunnen voorzien, noch afwenden. Het belang van de onderbreking of van de omweg is afhankelijk van de duur en de lengte van het normale traject. Een omweg van 1 km is bv. niet veel wanneer het totale traject 20 km bedraagt. Het is echter een zeer grote omweg indien normaal slechts 1 of 2 km moet worden afgelegd. Het traject blijft normaal wanneer de werknemer verplicht is omwegen te maken: om werknemers uit dezelfde streek te gaan ophalen of weer terug te brengen (carpooling); om de kinderen naar de kinderopvang of naar school te brengen en ze te gaan afhalen Wordt eveneens als «arbeidsplaats» beschouwd, de plaats waar de werknemer: een opdracht als vakbondsafgevaardigde of vertegenwoordiger van de werknemers vervult, zelfs buiten de arbeidsuren; een vergadering van de ondernemingsraad of van het veiligheidscomité bijwoont; vormingslessen volgt tijdens de normale arbeidsuren. 6

7 2.2.3 Wordt eveneens als «weg naar en van het werk» beschouwd, het traject dat de werknemer aflegt van de plaats waar hij werkt naar de plaats waar hij zijn maaltijd neemt en omgekeerd; van de plaats waar hij werkt naar de plaats waar hij lessen voor beroepsopleiding volgt en van daar naar zijn verblijfplaats; van de plaats waar hij werkt of woont naar de plaats waar syndicale vormingslessen worden gegeven en omgekeerd; van de arbeidsplaats bij de ene werkgever naar de arbeidsplaats bij een andere werkgever; van de plaats waar hij werkt naar de plaats waar het loon wordt betaald; om door de sociale wetgeving voorgeschreven documenten, klederen, werkgerief, enz. te gaan afhalen na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Opgelet! Deze lijst is niet limitatief! Wat moet u bewijzen? Om als slachtoffer van een ongeval op de weg naar en van het werk te worden erkend, moet u drie zaken bewijzen: dat het om een plotselinge gebeurtenis gaat; dat er een letsel bestaat; dat het ongeval zich op de normale weg naar en van het werk heeft voorgedaan. Kunt u dit bewijzen, dan zal automatisch worden aangenomen dat het letsel door de plotselinge gebeurtenis werd veroorzaakt. De verzekeraar mag echter trachten te bewijzen dat het letsel niet door de plotselinge gebeurtenis werd veroorzaakt 7

8 Hoofdstuk 3: Het arbeidsongeval: de aangifteprocudure Wanneer alle maatregelen zijn genomen, kunnen er toch nog onveilige situaties en ongevallen voorkomen. Dan is het zaak om gepast te reageren. De bedrijfshulpverlening speelt hierin een belangrijke rol. Verder moeten arbeidsongevallen eventueel gemeld worden aan de arbeidsinspectie. Bedrijfsintern is een goede registratie en een onderzoek van de ongevallen noodzakelijk om dergelijke gebeurtenissen in de toekomst te vermijden. Melden van ongevallen: Iedereen moet op de hoogte zijn van de procedure, directie, werkplaatsverantwoordelijke, administratie, Penitentiair assistent, preventieadviseur en medische dienst. Men moet de desbetreffende telefoonnummers weten en hoe te melden. Het is vooral belangrijk dat de penitentiair beambten hiervan ook op de hoogte worden gebracht. Niet alle ongevallen moeten op dezelfde manier gemeld worden, er zijn verschillende soorten ongevallen te onderscheiden. Een arbeidsongeval dient op correcte en binnen de gestelde termijn aan de juiste instantie te worden aangegeven. Volgens algemene reglementering dienen alle arbeidsongevallen binnen de 10 dagen gemeld te worden aan de inspectie. Dodelijk of blijvende invaliditeit van meer dan 25%: onmiddellijk met kopie van aangifte binnen de 2 werkdagen. Blijvende invaliditeit minder dan 25% of tijdelijke werkongeschiktheid van meer dan 30 dagen: 2 dagen. Ongevallen te wijten aan elektrische energie: onmiddellijk. Ongevallen door gebruik van recipiënten voor geperst, vloeibaar of opgelost gas met lichamelijk letsel of belangrijke materiële schade: binnen de 24 uur te melden aan de inspectie Belangrijke ongevallen overkomen door stoomketels met lichamelijk schade of materiële schade: onmiddellijk (ook de burgemeester). Ioniserende stralen: zo spoedig mogelijk melden aan de inspectie (ook de medische inspectie). 8

9 Bij een ernstig ongeval dient: De direct-leidingevende en de leidinggevende van het slachtoffer ingelicht te worden. Waarschuw de preventiedienst onmiddellijk (lokale preventieadviseur of zijn vervanger). Aan de plaats van het ongeval mag niets gewijzigd worden. Na een ernstig ongeval volgt een onderzoek door de preventieadviseur, eventueel door de arbeidsinspectie en mogelijks door het parket De preventieadviseur adviseert de directie om de nodige stappen te nemen naar de bevoegde diensten. De plicht om een ernstig of dodelijk ongeval te melden bij de arbeidsinspectie berust bij de werkgever. Ernstige ongevallen moeten binnen de 24 uur zowel schriftelijk als telefonisch gemeld worden.onder een ernstig ongeval wordt in dit verband verstaan: een ongeval dat binnen 24 uur na het voorvallen, leidt tot opname in een ziekenhuis ter observatie of behandeling, blijvend letsel, of letsel zoals vermeld in de lijst hierboven beschreven. Ongevallen zonder ernstig letsel: Het melden van een licht ongeval zonder ernstig letsel of bij weinig schade: Het ongeval moet wel worden gemeld bij de direct leidinggevende van het slachtoffer alsmede aan de preventieadviseur. Het slachtoffer moet naar de medische dienst van de inrichting gaan, dit geldt zeker ook voor kleine verwondingen. Instructies voor het invullen van een Model A. (Integraal Model A is in bijlage bijgevoegd!) Het model A bestaat uit verschillende rubrieken. I. Gegevens over de werkgever. II. Gegevens over het slachtoffer. III. Gegevens over het ongeval. IV. Gegevens over de werkgever. V. Gegevens over het slachtoffer en het ongeval. VI. Gegevens over de preventie. Om een dossier zo goed en snel mogelijk af te handelen is het nodig dat alle rubrieken juist zijn ingevuld. 9

10 UITTREKSEL UIT MODEL A I. Gegevens over de WERKGEVER 1. Naam van de administratie, dienst of inrichting: Directoraat-generaal Strafinrichtingen Penitentiair Complex Brugge Tel. : 050/ Fax. : 050/ Straat / nr. / bus: Lege weg 200 Postcode : 8200 Gemeente: St. Andries (Brugge) 3. Aard van de administratie: Federaal Ministerie " Ministerie van Justitie " NACE BEL code: RSZ nr. : RSZ-PPO nr. : 5. Naam en voornamen: Naam van de echtgenoot (1): II. Gegevens over het SLACHTOFFER 6. Geboortedatum (2): Geslacht: (3): M V Taalrol: Nederlands 7. Rijksregisternummer: Nationaliteit : 8. Nr. van het geneeskundig dossier bij AGD. : 9. Hoofdverblijfplaats: straat / nr. / bus: Postcode : Gemeente: III. Gegevens over het ONGEVAL 10. Dag van het ongeval: datum (2) uur 11. Plaats van het ongeval Straat / nr. : Postcode : Gemeente: 12. Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit? Gaat het om een ongeval bedoeld in art.2. lid 3, 2 van de wet van 3 juli 1967 (ongeval overkomen buiten de uitoefening van de dienst Maar veroorzaakt door een derde naar aanleiding van een vroegere handeling verricht tijdens de uitoefening van De dienst)? (3) JA NEEN 13. Beschrijving van de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (bv.: Waar was het slachtoffer tewerkgesteld? Waarmee Was hij bezig? Hoe heeft het ongeval zich voorgedaan? Wat zijn de materiële oorzaken ervan? Deed het ongeval zich voor op de arbeidsweg?) omstandig relaas zie aangifte samenvatting: 14. Eerste zorgen verstrekt op om uur door de geneesheer of in het ziekenhuis: Naam : Straat / nr. / bus: Postcode : Gemeente: 15. Proces-verbaal opgesteld te op (2) door 16. Naam en adres van de eventuele aansprakelijke: En van zijn verzekeraar: Polisnr. : 17. Getuigen: Naam : Straat / nr. / bus: Postcode : Gemeente: Aangever (naam en hoedanigheid): Ea Directeur R. Vandecandelaere Handtekening: 10

11 Datum (2): (1) Facultatief (2) Dag / Maand / Jaar (3) Aankruisen wat van toepassing is Ongevallensteekkaart : jaar nr Aard van het ongeval (3) Arbeidsongeval Ongeval op de weg naar het werk IV.Gegevens over de WERKGEVER 18. Adres van de afdeling of de dienst waarvan het slachtoffer afhangt: straat / nr. / bus: Directoraat Generaal Strafinrichtingen Penitentiair Complex Brugge Legeweg 200 Postcode: 8200 Gemeente: St. Andries (Brugge) 19. Externe dienst belast met het medisch toezicht Naam: Dr. Lecot (arbeidsgeneesheer) Straat / nr. / bus: WTC Simon Bolivarlaan 30 B6 Postcode: 1000 Gemeente: Brussel 20. Totaal aantal personeelsleden tewerkgesteld in het departement, de instelling, de gemeente, het OCMW, de inrichting, enz. op het einde van de maand voor het ongeval: 21. Totaal aantal arbeidsdagen gepresteerd vanaf het begin van het jaar tot het einde van de maand voor het ongeval: V. Gegevens over het SLACHTOFFER en over het ONGEVAL 22. Datum van indiensttreding (2): 23. Datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (4) (2): 24. Beroepscategorie (3): vast benoemd contractueel stagiair andere (welke?): 25. Gebeurde het ongeval op de plaats waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent? (3) Ja Neen 26. Gewone functie in de administratie: 27. Anciënniteit in de beroepscategorie: in de dienst in de functie 28. Datum van kennisgeving aan de werkgever (2): 29. Door het slachtoffer te presteren uren op de dag van het ongeval: van uur tot uur en van uur tot uur. 30. Opmerkingen betreffende de omstandigheden en materiële oorzaken van het ongeval (gegevens die aan de verklaring van het slachtoffer moeten worden toegevoegd) : VI. Gegevens over de PREVENTIE 31. Activiteit van de afdeling of dienst waar het slachtoffer gewoonlijk zijn functie uitoefent: 32. Oefende het slachtoffer op het ogenblik van het ongeval een bezigheid uit in het kader van zijn gewone functie? (3) Ja Neen Zo neen, welke bezigheid oefende hij uit? : Gaat het om een ongeval bedoeld bij art.2. lid 3.2 van de wet van 03 juli 1967? (3) Ja Neen 33. Materiële oorzaken (agens) : Code (5): 34. Vorm van het ongeval : Code (5) : 11

12 35. Letsel Aard (6) (5) : Code (5) : Plaats: (6) (5) Code (5) : 36. Gevolgen van het ongeval (6) (3): slachtoffer heeft het werk niet onderbroken slachtoffer heeft het werk onderbroken op (2) voor een waarschijnlijke duur van dagen er wordt een blijvende ongeschiktheid verwacht overlijden. 37. Het slachtoffer heeft het werk hervat op en de voorziene blijvende ongeschiktheid bedraagt (6) % 38. Getroffen of te treffen maatregelen om gelijkaardige ongevallen te vermijden: Code (5): Code (5): Code (5): Aangever namens de overheid (naam en hoedanigheid): Ea Directeur R. Vandecandelaere preventieadviseur: Jozef Devos Datum (2): Handtekening : Naam van de in IDPBW: Handtekening: (4) Indien van toepassing (5) Deze informatie vindt u in de tabellen van de bijlage IV van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de Interne Dienst voor preventie en bescherming op het werk (b.s. 31 maart 1998) (6) Deze informatie vindt u op het bijgevoegde medisch attest. Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 april 1999 tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 februari 1969 tot Vaststelling van de modellen voor aangifte van een ongeval en voor het indienen van een doktersattest inzake arbeidsongevallen in de overheidssector 1. Gegevens over de werkgever (I) Deze informatie is reeds vooraf ingevuld en behoort tot de taak van de inrichting. Volgens de wet van 04 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, is de werkgever diegene die personen tewerkstelt (art. 2 1, 1 ) en dit in toepassing van het document Gegevens over het slachtoffer (II) Deze gegevens worden door het slachtoffer volledig verwerkt. Gelieve deze dan ook zo veel mogelijk in te vullen. Nr TEKST OMSCHRIJVING 5 Naam en Voornamen Naam: vermeldt de naam op de identiteitskaart Voor vrouwen: meisjesnaam Voornaam: eerste voornaam van het slachtoffer 7 Rijksregisternummer Nrummer wordt vermeld op de identiteitskaart 8 Nr. geneeskundig dossier bij A.G.D. Nummer wordt toegekend bij indiensttreding 9 Hoofdverblijfplaats De officiële verblijfplaats van het slachtoffer. Wordt vermeld op de identiteitskaart 12

13 3. Gegevens over het ongeval (III) Deze gegevens worden door de betrokkene verwerkt. Nr TEKST OMSCHRIJVING 10 Datum, uur Te gebruiken codes: dag/maand/jaar 00 tot 23 voor het uur 00 tot 59 minuten 12 Oefende het slachtoffer op het ogenblik vanhet ongeval een bezigheid uit in het? ja kader van zijn gewone functie? neen 13 Omstandig relaas * In welke omgeving of op wat soort plaats bevond de werknemer zich toen het ongeval zich voordeed (gelieve de plaats nauwkeurig te bepalen). * Wat was het soort werk dat werknemer aan het verrichten was of taak die hij aan het uitvoeren was toen het ongeval zich voordeed (gelieve activiteit of taak nauwkeurig te omschrijven). * Wat was de werknemer precies aan het doen toen het ongeval zich voordeed (gelieve naukeurig de specifieke activiteit en de betrokken voorwerpen te vermelden, die er eventueel bij betrokken waren). * Welke van de normale gang van het werk afwijkende gebeurtenis heeft (hebben) tot het ongeval geleid? (gelieve nauwkeurig al deze gebeurtenissen te vermelden, alsmede de daarbij betrokken voorwerpen indien ze een rol hebben gespeeld). 14 Eerste zorgen Eerste medische zorgen verstrekt: * bij de werkgever (EHBO post - medisch centrum) (tijdstip en de hoedanigheid van de verstrekker vermelden); * door een externe geneesheer (tijdstip en identificatiegegevens van de geneesheer vermelden); * in een ziekenhuis (tijdstip en identificatiegegevens van het ziekenhuis vermelden). 15 Proces-verbaal Identificatienummer proces-verbaal: nummer dat het proces-verbaal opgesteld door de politiediensten uniek identificeert. Plaats waar en datum waarop het proces-verbaal door de vermelde overheid werd opgesteld 16 Naam/adres van eventuele aansprakelijke Vermoedelijke verantwoordelijke derde. Naam/adres + naam/adres van de verzekeraar (Polisnummer) 17 Getuigen Belangrijk voor het bewijs vanhet ongeval. Naam/adres (getuigeverslag) 13

14 Soort getuige: * direct-visueel: heeft de feiten gezien; * indirect-visueel:heeft kort na het ongeval de verwondingen of eventuele schade kunnen vaststellen of werd van de feiten op de hoogte gesteld, 4. Gegevens over de werkgever (IV) Deze informatie is reeds ingevuld en zal verder aangevuld worden door de inrichting. 5. Gegevens over het slachtoffer en over het ongeval (V) Dit luik zal enerzijds door de betrokken persoon worden verwerkt met de mogelijke aanvulling door de inrichting. Wanneer al deze rubrieken zo volledig mogelijk zijn verwerkt zal het document over gaan naar de preventiedienst. 6. Gegevens over de preventie (VI) Dit gedeelte valt onder de behandeling van de preventieadviseur. Hierin worden de wettelijke gegevens over het ongeval verwerkt.dit gebeurt onafhankelijk. Besluit : Wanneer al de rubrieken zijn verwerkt en ondertekend zal de inrichting deze formulieren overmaken aan ons hoofdbestuur. Er is steeds een kopie van de aangifte in het persoonlijk dossier van het slachtoffer.gelieve er steeds op toe te zien dat al de rubrieken zo volledig mogelijk zijn ingevuld. Dit alleen kan er voor zorgen voor een goede en vlugge afhandeling van uw dossier. 14

15 Instructies voor het invullen van een Model B. (voorbeeld op de volgende bladzijde) Het Model B moet steeds bij het Model A worden gevoegd. Het wordt ingevuld door de behandelende arts. Getuigenverslag Speciale aandacht voor: Het is sterk aan te bevelen om de personen die getuige zijn van het ongeval (zie rubriek III, punt 17) eveneens een getuigenverslag te laten opmaken. Proces-verbaal Indien een proces-verbaal aangaande het ongeval werd opgemaakt (zie rubriek III, punt 15) dient een kopie hiervan bij de aangifte te worden gevoegd. Andere documenten Originelen van andere documenten (attesten, ) dienen zorgvuldig te worden bewaard. Dit ten behoeve van de latere terugbetaling. Een kopie mag desgevallend bij de aangifte worden gevoegd 15

16 16

17 Algemene procedure Arbeidsongeval (Model A) hiërarchische verantwoordelijke de werkgever (Model A) slachtoffer eventuele getuige (+ verslag) (Model A) doktersattest (Model B) preventieadviseur (Model A) administratie van de strafinrichting aangever namens de overheid (Model A) 17

18 Hoofdstuk 4: de Administratieve Gezondheidsdienst (A.G.D.) Wie mag een aangifte van arbeidsongeval indienen? Elk ongeval dat als arbeidsongeval kan worden beschouwd moet door het slachtoffer, zijn rechthebbenden, de chef van het slachtoffer of ieder ander belanghebbende persoon worden aangegeven bij de dienst of de ambtenaar die daartoe is aangewezen door de overheid. Naar welke dienst moet de aangifte verstuurd worden? De aangifte moet zo snel mogelijk ingediend worden bij de daartoe door de tewerkstellende overheid aangewezen dienst of ambtenaar. Er mag in geen geval rechtstreeks een ongevalaangifte worden ingediend bij de Administratieve gezondheidsdienst. Vormvereisten De aangifte moet schriftelijk ingediend worden via het daartoe bestemde formulier Aangifte van ongeval ( 1 ) dat in tweevoud wordt opgesteld. Opm.: Als door de tewerkstellende overheid een herverzekering werd aangegaan (meeste lokale besturen zijn in dit geval), wordt de aangifte in drie exemplaren opgesteld, waarvan er één naar de bevoegde verzekeringsmaatschappij wordt verstuurd. Het model A van de aangifte bevat de administratieve gegevens. Indien het ongeval een arbeidsongeschiktheid van meer dan één dag heeft veroorzaakt of kan veroorzaken moet het doktersattest (model B) eveneens ingevuld worden. Termijn voor indienen aangifte bij Administratieve Gezondheidsdienst De bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid stuurt zo snel mogelijk 1 exemplaar van de aangifte door naar de Administratieve Gezondheidsdienst. 1 M.B. van 07/02/69 (B.S. van 13/02/69) tot vaststelling van de modellen van aangifte van een ongeval. 18

19 Rol van de A.G.D Expertiseopdracht Algemeen De A.G.D. doet uitspraak over: - Het oorzakelijk medisch verband tussen de letsels of het overlijden en de aangegeven ongevalsfeiten - De eventuele restletsels voortspruitend uit het ongeval en het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid dat hiervan het gevolg is. - De datum waarop de letsels geconsolideerd zijn. Deze datum moet samenvallen met de dag waarop de evolutie van de traumatische letsels als beëindigd mag worden beschouwd. - De tijdelijke werkonbekwaamheid die het gevolg is van het ongeval voor personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het K.B. van Louter ter informatie wordt de tijdelijke werkonbekwaamheid eveneens medegedeeld aan de besturen en/of instellingen die aangesloten zijn bij de A.G.D. voor de controle op de afwezigheden wegens arbeidsongeval Afsluiten dossiers via genezingsgetuigschrift In welke gevallen wordt een genezingsgetuigschrift verstuurd? Voor ongevallen met eerder banale letsels waar met quasi - zekerheid kan vermoed worden dat er geen blijvende arbeidsongeschiktheid zal toegekend worden, kan de Administratieve Gezondheidsdienst de procedure van het genezingsgetuigschrift toepassen Werkwijze Het genezingsgetuigschrift wordt door het geneeskundig centrum in drievoud verstuurd naar het slachtoffer. Indien het slachtoffer akkoord gaat met de afsluiting van zijn dossier zonder blijvende arbeidsongeschiktheid op de aangegeven datum,ondertekent hij/zij de formulieren en stuurt vervolgens 2 exemplaren ervan terug naar het centrum waarvan hij/zij afhangt. Het centrum stuurt dan op zijn beurt een van de voor akkoord ondertekende exemplaren door naar de werkgever van het slachtoffer. Indien het slachtoffer weigert het genezingsgetuigschrift te ondertekenen of nalaat het terug te sturen, wordt hij/zij later opgeroepen voor onderzoek in het medisch centrum. 19

20 Medisch onderzoek Oproeping in medisch centrum Om zijn expertiseopdracht te kunnen volbrengen nodigt de A.G.D. telkens hij het nodig acht, het slachtoffer van een arbeidsongeval uit in het medisch centrum van de regio waar het slachtoffer woont. Indien de betrokken ambtenaar geen gevolg geeft aan 2 opeenvolgende oproepingen waarvan de tweede aangetekend verstuurd wordt,zal zijn dossier zonder verder gevolg geklasseerd worden en krijgt de werkgever hierover bericht vanwege de A.G.D. Dit impliceert dan tevens dat betrokkene geen aanspraak meer kan maken op om het even welke schadevergoeding in het kader van de arbeidsongevallenwetgeving Wanneer de ambtenaar zich niet kan verplaatsen worden de nodige medische onderzoeken desnoods ten huize of in de instelling waar hij verblijft uitgevoerd Indien het arbeidsongeval niet kan afgesloten worden na het eerste onderzoek, kan het slachtoffer nog herhaalde malen worden opgeroepen voor onderzoek door de arts van de Administratieve Gezondheidsdienst die zijn dossier behandelt. Deze arts kan zo nodig bijkomende onderzoekingen laten uitvoeren door een specialist van zijn keuze.de kosten hiervan zijn ten laste van de A.G.D Beslissing Wanneer de Administratieve Gezondheidsdienst oordeelt dat de toestand van de letsels gestabiliseerd is en niet meer zullen evolueren naar normale voorzienbaarheid, wordt een voorstel tot consolidatie opgemaakt.de besluiten van de medische expertise worden aan het slachtoffer genotificeerd. Indien deze laatste geen beroep aantekent, worden de besluiten opgestuurd naar de dienst van de tewerkstellende overheid waarbij de aangifte werd ingediend. Op de besluiten worden de aard van de letsels, consolidatiedatum,het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid en eventueel de periodes van tijdelijke werkonbekwaamheid vermeld Beroep Indien het slachtoffer het niet eens is met de besluiten van medische expertise kan hij binnen dertig dagen vanaf de datum van de schriftelijke beslissing hiertegen beroep aantekenen. Indien de betrokken ambtenaar om een of andere reden (verlof van de geneesheer, wachtlijst enz...) binnen de voorgeschreven termijn geen afspraak kan maken met zijn raadsgeneesheer, moet hij in ieder geval binnen 30 dagen aan de A.G.D. laten weten dat hij niet akkoord is met de beslissing van de A.G.D. Aan de besluiten van medische expertise wordt steeds een formulier toegevoegd dat enkel moet ingevuld worden wanneer men het niet eens is met de besluiten van de Administratieve Gezondheidsdienst. De ambtenaar overhandigt voornoemd formulier 20

21 aan de arts die werd gekozen om zijn belangen te verdedigen. Dit document moet worden opgestuurd naar het adres dat op het formulier vermeld staat. De raadsgeneesheer van het slachtoffer kan kiezen uit 2 verschillende beroepsprocedures : a) Een consult aanvragen: De aanvraag tot consult moet gericht worden aan de arts van de A.G.D. die de medische expertise in eerste aanleg heeft uitgevoerd of aan zijn plaatsvervanger. Wanneer het slachtoffer zich kan verplaatsen wordt hij onderzocht door de beide raadsgeneesheren, in het medisch centrum waarvan hij afhangt op een, in onderlinge afspraak met de betrokken artsen vastgestelde datum.in het tegengestelde geval wordt hij onderzocht,door de twee raadsgeneesheren, bij hem thuis of in de instelling waar hij verzorgd wordt. b) een omstandig verslag opsturen naar de arts - hoofd van dienst van het centrum: Dit medisch verslag wordt voorgelegd aan de arts van de A.G.D. die de beslissing in eerste aanleg heeft genomen. c) Eindbeslissing Wanneer geen vergelijk wordt bekomen één van de,hierbovenstaande,beroepsmogelijkheden,wordt het dossier van de betrokken ambtenaar doorgestuurd naar de arts die de Administratieve Gezondheidsdienst leidt of naar zijn afgevaardigde voor het nemen van een eindbeslissing.de eindbeslissing gebeurt op basis van de beschikbare stukken of eventueel na nieuw onderzoek door de Hoofdgeneesheer. De definitieve besluiten van medische expertise ( eindbeslissing ) worden vervolgens verstuurd naar de betrokken ambtenaar (het slachtoffer) en naar de bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid bij wie de aangifte werd ingediend Procedure arbeidsrechtbank Alleen de arbeidsrechtbank is bevoegd om uitspraak te doen over eventuele geschillen. Het gaat hier om de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van de woonplaats van het slachtoffer 4.2. Medische zorgen en kosten Zorgen De expertiseopdracht waarmee de Administratieve Gezondheidsdienst is belast sluit uit dat deze dienst zorgen zou verlenen aan slachtoffers van arbeidsongevallen. 21

22 Wanneer het slachtoffer medische zorgen vereist, zal het zich tot een arts of verzorgingsinstelling van zijn keuze wenden of zal het de richtlijnen opvolgen die terzake zullen gegeven worden door de overheid waaronder het ressorteert Medische kosten Bepaling Onder medische kosten worden verstaan : - kosten voor dokter, chirurg, apotheker, verpleging, kinesitherapie, paramedische verzorging, prothese en orthopedie en dit onder de voorwaarden bepaald door de Koning.De geneeskundige zorgen worden terugbetaald op basis van hetr.i.z.i.v.tarief. - herstellings-en vervangingskosten van prothesen en orthopedische toestellen waaraan het ongeval schade heeft veroorzaakt Wie betaalt de medische kosten terug? - Personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van het K.B. van 24/01/69( 1 ) De medische kosten worden betaald door de Administratieve Gezondheidsdienst na voorlegging van de facturen. De medische kosten zullen rechtstreeks door de A.G.D. betaald worden aan de verzorgingsinstellingen, de dokters, apothekers enz... mits voorlegging van de ereloonnota s, facturen of rekeningen( 2 ) Indien het slachtoffer deze kosten zelf betaald heeft, worden ze terugbetaald op voorlegging van de ereloonnota s, facturen of rekeningen die dan voor voldaan moeten ondertekend zijn. De medische kosten moeten gestuurd worden naar het medisch centrum waarvan de betrokken ambtenaar afhangt. Op de kostennota s moet een etiket van de A.G.D. gekleefd worden waarop een aantal identificatiegegevens zoals bvb. het medisch nummer en de datum van het ongeval vermeld worden. Het regionale medische centrum verstuurt deze etiketten naar het slachtoffer zodra hij in bezit is van de ongevalsaangifte. De medische kosten mogen pas verstuurd worden naar het plaatselijk medisch centrum van de A.G.D. wanneer het slachtoffer een beslissing heeft ontvangen van zijn werkgever waaruit blijkt dat het ongeval als arbeidsongeval of als ongeval op de weg van of naar het werk wordt erkend - Personeelsleden die onder het toepassingsgebied vallen van de K.B. S van en 13/07/70 1 Personeelsleden tewerkgesteld door de Federale Overheid,door de Gemeenschappen en Gewesten. 2 K.B. van 24/01/69-art.25 Uitzondering: Personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs die niet betaald worden via een weddetoelage ten laste van de gemeenschappen +alle vormen van vrijwilligerswerk 22

23 Om tegemoetkomingen in de medische kosten te verkrijgen, dient het slachtoffer de richtlijnen te volgen die hem/haar terzake door de tewerkstellende instelling gegeven worden. Het slachtoffer, de geneesheer of de verzorgingsinstelling mogen in geen enkel geval hun rekeningen of kostennota s rechtstreeks doorsturen naar de Administratieve Gezondheidsdienst. De A.G.D. geeft advies over het al dan niet in verband staan van de kosten met het ongeval en stuurt de rekeningen terug naar de bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid Hoeveel wordt terugbetaald? Het tarief voor terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging is gelijk aan het tarief van honoraria en prijzen, zoals dit voortvloeit uit de toepassing van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen, opgemaakt in uitvoering van de wetgeving tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte - en invaliditeitsverzekering. Dit betekent concreet dat de medische kosten worden vergoed aan R.I.Z.I.V.- tarief met inbegrip van het zogenaamde remgeld. De hospitalisatiekosten worden terugbetaald ten belope van de normale prijs van de verpleegdag, zoals hij is vastgelegd krachtens de wet van 23 december 1963 op de ziekenhuizen ( 1 ). Dit betekent dat enkel de kosten voor het verblijf in een gemeenschappelijke kamer integraal zullen worden vergoed. Alle andere supplementen moeten door het slachtoffer zelf worden betaald. Ook de kosten voor het gebruik van bijkomend comfort zoals televisie en telefoon worden niet terugbetaald Prothesekosten Het slachtoffer heeft recht op de vergoeding van de kosten voor prothesen en orthopedische toestellen waarvan het gebruik op geneeskundig gebied als noodzakelijk is erkend,evenals voor herstelling en vervanging van die prothesen en toestellen. Wanneer de prothesekosten opgenomen zijn in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur worden zij binnen deze grenzen terugbetaald zoniet gebeurt de terugbetaling op basis van de barema s van het Fonds voor Arbeidsongevallen Bij brilbreuk of lensbeschadiging moet de prijs van de glazen en de montuur afzonderlijk vermeld worden op de ingediende factuur. Van de glazen moet het R.I.Z.I.V.-nummer vermeld worden.. 1 Art.3 van het K.B. van 30/12/71 23

24 Wanneer ten gevolge van een arbeidsongeval schade toegebracht wordt aan tanden of aan een tandprothese,moet er naar het regionale medische centrum een door een tandarts opgemaakt bestek verstuurd worden dat duidelijk vermeldt welke de situatie was voor het ongeval en welke herstellingen er moeten voorzien worden. Voor alle overige technische hulpmiddelen moet eveneens steeds voorafgaand een bestek ingediend worden bij de A.G.D Beroepsprocedure bij weigering tot goedkeuring kosten door de A.G.D. Indien de bevoegde arts van de A.G.D. een negatief advies uitbrengt met betrekking tot de ingediende kostennota s worden deze teruggestuurd naar het slachtoffer of de zorgenverstrekker vergezeld van een brief waarin de motieven worden uiteen gezet die aan de basis liggen van de weigering. De begeleidende nota vermeldt de beroepsmodaliteiten. Wanneer er een negatief advies uitgebracht wordt over rekeningen van personeelsleden van openbare instellingen wordt de betrokken instelling op de hoogte gebracht. Het slachtoffer wordt dan via de werkgever op de hoogte gebracht van het negatief advies en kan dan, opnieuw via zijn werkgever, beroep aantekenen tegen de beslissing van de A.G.D. 4.3.Reiskosten Bij de terugbetaling van de reiskosten moeten er twee gevallen onderscheiden worden : 1 de kosten gemaakt voor de uitvoering van een geneeskundig onderzoek op verzoek van de Administratieve Gezondheidsdienst of rechtbanken. Deze kosten worden betaald door en moeten verstuurd worden naar de dienst van de tewerkstellende overheid bij wie de aangifte van arbeidsongeval werd ingediend. 2 de reiskosten die volgen uit een door de behandelend geneesheer voorgeschreven behandeling worden terugbetaald door de A.G.D. en dienen dus eveneens naar het medisch centrum verstuurd te worden voor goedkeuring.dit zijn o.m. de verplaatsingen naar de behandelend arts,kinesist,verplaatsingen van de plaats van het ongeval naar de woonplaats enz 4.4. Tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval Hoe wordt de A.G.D. op de hoogte gebracht van een tijdelijke afwezigheid wegens arbeidsongeval? Als het slachtoffer van een arbeidsongeval meer dan één dag tijdelijk arbeidsongeschikt is ten gevolge van het arbeidsongeval, dan dient door de behandelende arts het medisch getuigschrift A.G.D. 1B ingevuld te worden. Dit getuigschrift moet opgestuurd worden naar het medisch centrum dat het dossier van betrokkene beheert. 24

25 Bij het verstrijken van de voorziene duur van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid kan het voorvallen dat de betrokken ambtenaar nog steeds niet in staat is om het werk te hervatten. In een dergelijk geval moet op de vooravond van de dag waarop de toegekende periode arbeidsongeschiktheid eindigt, een nieuw getuigschrift A.G.D. 1B ingevuld en opgestuurd worden naar de A.G.D. (formulier A.G.D. 1B in bijlage) De behandelende arts moet zeer duidelijk de diagnose, de datum van het arbeidsongeval en het aantal dagen arbeidsongeschiktheid die hij noodzakelijk acht vermelden. Hij wordt ook verzocht te vermelden of de patiënt zich al dan niet naar het medisch centrum kan begeven voor controle. De naam en het R.I.Z.I.V.-nr van de arts moeten steeds duidelijk vermeld worden op het getuigschrift Wie moet een A.G.D. 1B - getuigschrift opsturen naar de Administratieve Gezondheidsdienst? Deze regeling geldt voor : - alle ambtenaren van de federale ministeries - de personeelsleden van de onderwijsinrichtingen en de P.M.S.-centra ingericht namens de Vlaamse Gemeenschap of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap. - alle personeelsleden tewerkgesteld door de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest - de personeelsleden tewerkgesteld door openbare instellingen die een contract hebben afgesloten met de Administratieve Gezondheidsdienst voor controle van de afwezigheden - de personeelsleden van de lokale besturen die aangesloten zijn bij de Administratieve Gezondheidsdienst voor de controle op de tijdelijke arbeidsongeschiktheid bij ziekte en/of arbeidsongeval Controle Wie kan een aanvraag tot controle indienen? Zowel het bestuur van het zieke personeelslid als de A.G.D. zelf kunnen het initiatief nemen om de betrokken ambtenaar aan een controle te onderwerpen Waar gebeurt de controle? Indien het attest A.G.D. 1 van de te controleren persoon vermeldt dat hij zich kan verplaatsen, kan deze uitgenodigd worden om zich aan te bieden bij de controle-arts van het medische centrum van zijn regio. In het andere geval bezoekt de controle arts de betrokkene thuis of in de instelling waar hij verblijft. 25

26 Werkhervatting na controle Wanneer de controle-arts van oordeel is dat de onderzochte persoon zonder bezwaar zijn normale dienst kan hervatten, overhandigt hij aan de beambte het ingevulde formulier A.G.D. 8/9. (zie reglement A.G.D.) Wanneer er een uitnodiging tot vervroegde diensthervatting wordt afgeleverd, mag deze pas ingaan op de tweede dag volgend op het onderzoek tenzij flagrant misbruik wordt vastgesteld. Dit geeft aan de betrokken ambtenaar de gelegenheid om voorafgaandelijk zijn behandelende arts te raadplegen. Het bevel tot dienstherneming betekent geen blaam voor de betrokken persoon, en mag geen ongunstige gevolgen hebben, tenzij de A.G.D. het nodig acht bijzondere omstandigheden van niet-medische aard aan het bestuur mede te delen. Als het te onderzoeken personeelslid afwezig is bij een bezoek van de controlearts, is hij verplicht een forfaitaire retributie te betalen aan de A.G.D.( 1 ) Beroepsprocedure Wanneer een persoon zich benadeeld voelt door een beslissing in eerste aanleg van een controle-arts, kan hij hiertegen beroep aantekenen. Een geneesheer van zijn keuze dient dan, binnen de 48 uur na het controle-onderzoek, contact op te nemen met de arts die de controle heeft uitgevoerd. Binnen 48 uur na het initieel medisch controle-onderzoek, moet er een consultgesprek plaatsvinden tussen de hierboven vernoemde artsen. Wanneer beide artsen niet tot een akkoord komen, dient de arts - hoofd van dienst van het regionaal medisch centrum of zijn afgevaardigde een eindbeslissing te nemen. De behandelende arts mag hierbij aanwezig zijn of zich laten vertegenwoordigen door een afgevaardigde collega. Deze eindbeslissing dient eveneens binnen 48 uur na de neerlegging van de strijdige conclusies van het beroepsconsult, plaats te vinden. Indien de ambtenaar in staat is zich te verplaatsen, vinden de onderzoeken in beroep plaats in het medische centrum van de regio waar de zieke ambtenaar woont. In het ander geval gebeuren ze in de woning van de ambtenaar of in de instelling waar hij verpleegd wordt. Belangrijke opmerking Wanneer in beroep een verzoek tot werkhervatting bevestigd wordt, wordt deze beslissing in principe van kracht op de datum die oorspronkelijk werd vastgesteld, behalve wanneer er volgens de bevoegde artsen medische redenen bestaan die een latere datum van hervatting rechtvaardigen. Om die reden moeten de termijnen van de beroepsprocedure strikt nageleefd worden. 1 Art.5 van het K.B. van 27/04/81 houdende vaststelling van het bedrag der retributies verschuldigd voor bepaalde geneeskundige onderzoeken die door het Bestuur van de Medische Expertise worden uitgevoerd 26

27 Een eindbeslissing kan leiden tot de volgende conclusies: de initiële beslissing blijft behouden, de initiële beslissing wordt verdaagd of de initiële beslissing wordt teniet gedaan Herziening op grond van een verergering of van een vermindering van het letsel ( 1 ) Principe Er kan een herzieningsaanvraag van de blijvende arbeidsongeschiktheid ingediend worden op basis van een verergering of een vermindering van de posttraumatische restletsels of wegens overlijden ten gevolge van het ongeval. De aanvraag moet steunen op een onvoorzienbaar NIEUW FEIT Termijn waarbinnen een herzieningsaanvraag kan ingediend worden. Er kan een herzieningsaanvraag ingediend worden gedurende 3 jaar vanaf : - de datum van beslissing van de werkgever tot toekenning van een rente - de datum van de kennisgeving tot vaststelling van het akkoord die door de werkgever verstuurd wordt wanneer het ongeval geconsolideerd wordt zonder blijvende arbeidsongeschiktheid - de datum waarop een beslissing in kracht van gewijsde is gegaan Hoe wordt een herzieningsaanvraag ingediend? De herzieningsaanvraag moet door het slachtoffer aangetekend verstuurd worden naar de door de overheid aangewezen dienst (of ambtenaar) waarbij het ongeval moet worden aangegeven. De aanvraag moet vergezeld zijn van alle medische verantwoordingsstukken. De aanvraag tot herziening dient in tweevoud te worden opgemaakt Procedure De bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid stuurt één exemplaar van de herzieningsaanvraag door naar het hoofdbestuur van de Administratieve Gezondheidsdienst. Nadat het hoofdbestuur van de A.G.D. de aanvraag op zijn beurt heeft doorgestuurd naar het bevoegde medische centrum, wordt het slachtoffer opgeroepen voor onderzoek. 1 K.B. van 24/01/69-art.10,11 en 12 K.B. van 13/07/70-art. 11 tot en met 17 27

28 Na afsluiting van het onderzoek - het slachtoffer kan meerdere malen opgeroepen worden - verstuurt de A.G.D. de besluiten van medische expertise naar het slachtoffer.!belangrijke OPMERKING! Er wordt geen consolidatiedatum vermeld op besluiten na herziening. De datum vanaf wanneer de eventuele gewijzigde rente wordt toegekend gaat immers in vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van indienen van de herzieningsaanvraag ( 1 ) Beroep Als het slachtoffer het niet eens is met de ontvangen beslissing beschikt hij over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen. De beroepsprocedure is identiek aan deze beschreven onder Ambtshalve heronderzoek Wie vraagt het onderzoek aan? Voor arbeidsongevallen die afgesloten werden met een blijvende arbeidsongeschiktheid, vraagt de tewerkstellende overheid ambtshalve en uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de herzieningstermijn aan de Administratieve Gezondheidsdienst om het slachtoffer te onderzoeken( 1 ). De aanvraag moet verstuurd worden naar het hoofdbestuur van de A.G.D Procedure Het slachtoffer wordt onderzocht in het bevoegde medisch centrum van de A.G.D. De medische bevindingen dienen ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van de herzieningstermijn aan de tewerkstellende overheid en aan de betrokken ambtenaar te worden medegedeeld. Bij verergering of evolutie van de toestand kan het slachtoffer een herzieningsaanvraag indienen bij de bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid. Bij verbetering van de toestand van het slachtoffer, of meer bepaald als de invloed van de restletsels op de arbeidscapaciteit verminderd is, zal de bevoegde dienst van de tewerkstellende overheid zelf een herzieningsaanvraag indienen bij de Administratieve Gezondheidsdienst. Het ambtshalve heronderzoek resulteert in een van de volgende 3 bevindingen : - er is in de toestand van betrokkene geen evolutie opgetreden 1 K.B. van 24/01/69 art Art.10 4 van het K.B. van 24/01/1969 Art van het K.B. van 13/07/70. 28

29 - de toestand van betrokkene is verergerd - de toestand van betrokkene is verbeterd De besluiten van de A.G.D zijn op dit vlak enkel dienstig als advies en kunnen dus niet het voorwerp worden van een eventuele beroepsprocedure. Verjaring Verjaringstermijn Vorderingen tot betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van 3 jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht.daaronder wordt verstaan elke beslissing die door de werkgever of de medische dienst zou genomen zijn tijdens de duur van de administratieve procedure ( 2 ). 2 Omzendbrief nr 457 van 10/02/98-Ministerie van ambtenarenzaken Art.20 van de wet van 3 juli

Aangifte van arbeidsongeval

Aangifte van arbeidsongeval Aangifte van arbeidsongeval Wet van 3 juli 1967 Uitgave 01/2002 Verzekeringsonderneming erkend onder het codenr. 0618 007/0236 04-04 Tel. (02)250 91 11 Fax (02)250 95 70 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Polisnummer

Nadere informatie

bbtk.kiosk informeert

bbtk.kiosk informeert VERZEKERINGEN juni 2014 1. Arbeidsongeval op de werkvloer 1.1. Algemeen Volgens de wet wordt u als slachtoffer van een arbeidsongeval beschouwd, wanneer het ongeval dat u is overkomen aan de volgende vijf

Nadere informatie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie

Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Reglement arbeidsongevallen voor het personeel van de Politie Dit reglement is opgesteld door het Bestuur van de medische expertise (Medex) in uitvoering van art. X.III.10. 3 van het KB van 30/3/2001 tot

Nadere informatie

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67)

Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) Aangifteprocedure voor arbeidsongevallen in de publieke sector (wet van 03.07.67) 1. Welk ongeval moet aangegeven worden? Elk feit overkomen tijdens de uitoefening van de arbeidsovereenkomst of op de arbeidsweg

Nadere informatie

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL

Circulaire ARBEIDSWEGONGEVAL art 7 ERNSTIG Welzijnswet 1996, art 94bis, 1 KB Welzijnsbeleid 1998, art 26, 4 ARBEIDSWEGONGEVAL Een ongeval van een werknemer is een arbeidsongeval (AO) als volgende voorwaarden zijn vervuld: een plotse

Nadere informatie

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu?

Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? Slachtoffer van een arbeidsongeval Wat nu? NL-brochure slachtoffer van een AO-link-OK.docx Pagina 1 van 14 INHOUDSTAFEL 1. Algemene inlichtingen... 3 1.1. Wat is een arbeidsongeval... 3 1.2. Wie is de

Nadere informatie

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van

Stuur dit formulier binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van Arbeidsongevallen Terug te sturen naar: Huysman Verzekeringen huysman@huysman.be 09/376.14.82 Nummer verzekeringscontract: Bijkomende onderverdeling van het polisnummer : Stuur dit formulier binnen de

Nadere informatie

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval.

Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. Arbeidsongeval Hier vind je basisinformatie die van pas kan komen wanneer je slachtoffer geworden bent van een arbeidsongeval. We bespreken wat je moet doen als de algemene Arbeidsongevallenwet op jouw

Nadere informatie

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE

Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Informatiebrochure voor slachtoffers van een arbeidsongeval HR INSURANCE Plotseling is het zover... U bent het slachtoffer van een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval. Deze brochure wil u wegwijs

Nadere informatie

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de

koninklijk besluit van 20 september 1998, wordt vervangen als volgt : «Artikel 1. De regeling ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de JUNI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen

Nadere informatie

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER

VAKKEN IN TE VULLEN DOOR DE AANVRAGER / AANVRAAGSTER Federaal agentschap voor beroepsrisico s Sterrenkundelaan 1 1210 BRUSSEL 601N AANVRAAGFORMULIER VOOR SCHADELOOSSTELLING VOOR EEN BEROEPSZIEKTE (*) Beroepsziektewetgeving voor personeelsleden uit de provinciale

Nadere informatie

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid.

ÔÔHoe moet ik mijn werkgever verwittigen bij ziekte? Je moet onmiddellijk je werkgever op de hoogte brengen van je arbeidsongeschiktheid. je rechten op zak Ziekte of ongeval In een aantal gevallen, en dan hebben we het niet over feestdagen of vakantie, kan je het werk onderbreken wegens toevallige omstandigheden (zoals ziekte of een ongeval).

Nadere informatie

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T

BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T SCSZ/04/49 BERAADSLAGING NR 04/009 VAN 6 APRIL 2004 M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN MET HET OOG

Nadere informatie

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen?

Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? Een arbeidsongeval in uw onderneming? Wat moet u doen? 1. Geef het schadegeval aan, zodat u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding Ieder arbeidsongeval moet worden aangegeven. Aan wie moet u een

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Dienstorder MVG/AZF/2005/2

Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Dienstorder MVG/AZF/2005/2 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Statutaire Aangelegenheden Boudewijnlaan 30, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 50 25 - Fax (02)553 5 1 06 E-mail: azf. aaz sa@vlaanderen.be

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S )

Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S ) Koninklijk besluit van 18 juli 2001 betreffende de controleartsen en de artsen-scheidsrechters (B.S. 3.8.2001) HOOFDSTUK I. Definities Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN?

EHBO AANGIFTE PREVENTIE WELKE ONGEVALLEN DIENT MEN AAN TE GEVEN? 7.1.1 Wat te doen bij een arbeidsongeval? Voorkomen is beter dan genezen. Maar wat als er toch een arbeidsongeval gebeurt? EHBO Het spreekt vanzelf dat men eerst en vooral het slachtoffer zo spoedig mogelijk

Nadere informatie

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013;

Gelet op de auditoraatsrapporten van de Kruispuntbank van 17 maart 2004 en van 15 april 2013; SCSZ/13/115 BERAADSLAGING NR. 04/009 VAN 6 APRIL 2004, GEWIJZIGD OP 7 MEI 2013, M.B.T. DE UITWISSELING VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD TUSSEN HET FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN EN DE VERZEKERINGSINSTELLINGEN

Nadere informatie

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure

DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure DEEL 2: Re-integratie langdurige zieken: Procedure 1. Wat te doen vanaf de aangifte van de arbeidsongeschiktheid? Ten laatste twee maanden na de aangifte van je arbeidsongeschiktheid maakt de arts van

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer,

Geachte mevrouw, Geachte heer, Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 10/06/2014 BIJLAGE(N) TOELICHTING NIEUW KB BEHEER ARBEIDSONGEVALLEN CONTACT Contact Center TEL. 02/524 97 97 E-MAIL cg_ga@medex.belgium.be BETREFT Toelichting

Nadere informatie

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3)

Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S Ed. 3) Wet van 13 juni 1999 betreffende de controlegeneeskunde (B.S. 13.7.1999 Ed. 3) Hoofdstuk I. Algemene bepaling Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk

Nadere informatie

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving

Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 17 februari 2014 Arbeidsongevallen Wijziging van de wet van 10 april 1971 Nota over de wetgeving Er is een nieuwe wettekst verschenen. Deze betreft: Wet van 21.12.13 houdende dringende diverse

Nadere informatie

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013

HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN. Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 HET FONDS MEDISCHE ONGEVALLEN Jo DE COCK Administrateur-generaal RIZIV KVK 18 juni 2013 OVERZICHT Wanneer werd het Fonds opgericht? Waarom werd het Fonds opgericht? Huidige situatie Bijzonderheden en doelstellingen

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 10-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 6.12 : Terugbetaling van de verplaatsingskosten die het gevolg zijn van een erkend arbeidsongeval of een erkende

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:...

Gewestelijke dienst. a) Naam en voornaam:... Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 36, 2 en 3 gecoördineerde wet van 4.7.94 Art. 24 K.B. van 3.7.96 Identificatie van de gerechtigde a) Naam en voornaam:... b) Inschrijvingsnummer bij de gewestelijke

Nadere informatie

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever

Brochure WG V.:23/03/2017. Brochure werkgever Re-integratie Terug aan het werk na arbeidsongeschiktheid Brochure werkgever Back on track Brochure Doel CPS heeft de vraag gekregen om voor één van uw medewerkers een traject op te starten of u wil zelf

Nadere informatie

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE

COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ONGEVALSAANGIFTE P&V VERZEKERINGEN c.v.b.a. Koningsstraat 151 B-1210 Brussel België Tel. 02-250 91 11 Fax 02-250 95 70 www.pv.be Bank 877-7939404-64 R.P.R./B.T.W. BE 0402 236 531 COLLECTIEVE VERZEKERING TEGEN DE LICHAMELIJKE

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2)

AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) AANGIFTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (S28/2) BELANGRIJK! Gelieve deze aangifte vervolledigd en ondertekend terug te sturen binnen de 5 dagen volgend op het begin van uw arbeidsongeschiktheid. Gelieve bij deze

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/114 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013 BETREFFENDE DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN HET

Nadere informatie

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL?

e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? e-doc WAT TE DOEN BIJ EEN ARBEIDS ONGEVAL? april 2015 2 3 WANNEER is er sprake van een ARBEIDSONGEVAL? Wat te doen bij een arbeidsongeval? Dat is de eerste vraag die gesteld moet worden. Want lang niet

Nadere informatie

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving

LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, woensdag 23 april 2014 LICHTE ONGEVALLEN Nota over de wetgeving Twee nieuwe KB's bepalen de toepassingsmodaliteiten van het concept 'licht ongeval' in de reglementering betreffende arbeidsongevallen,

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject

expertise binnen handbereik Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming Algemeen Doel Opstart van het re-integratietraject Re-integratie langdurig zieke werknemers in de onderneming 02.01.2017 Juridische dienst Algemeen Met ingang van 01.12.2016 zijn er twee nieuwe regelingen in voege getreden om langdurig zieken te begeleiden

Nadere informatie

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan.

Gewestelijke dienst. Instructie: Vul de gevraagde gegevens in OF breng een kleefbriefje van het ziekenfonds aan. Gewestelijke dienst Ongevalsaangifte Artikel 136, 2 en 3 gecoördineerde wet van 14.7.94 Art. 295 K.B. van 3.7.96 Gelieve enkel drukletters te gebruiken, slechts één letter of cijfer per vakje te vermelden

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID ARBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPSZIEKTEN AANSCHRIJVING NR. 276 Brussel, 27 maart 2017 Aan de verzekeringsondernemingen toegelaten tot de arbeidsongevallenverzekering

Nadere informatie

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid :

In geval van een ongeval met een motorvoertuig : Aard v/h voertuig : Maximumsnelheid : A ONGEVALAANGIFTE Verzekeringsnemer : Beroep : Nr POLIS Getroffene : Geboortedatum : Beroep : Wanneer werden de activiteiten onderbroken? Aangesloten bij een ziekenfonds? Ja - Gelieve het te verwittigen

Nadere informatie

Hoe vul ik een schadeaangifte in?

Hoe vul ik een schadeaangifte in? Hoe vul ik een schadeaangifte in? Inhoud Wat te doen bij een schadegeval?... 2 Algemene richtlijnen... 2 Aangifte doen bij KLJ Nationaal... 2 Richtlijnen van KBC-verzekeringen... 2 Enkele belangrijke tips...

Nadere informatie

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten

Arbeidsongevallen. Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten Arbeidsongevallen Tussenkomst Medex bij medische kosten en verplaatsingskosten 1. Hoe moet u kosten en bijlagen indienen bij Medex? 2. Wanneer dient u uw kosten in bij Medex? 3. Wat betaalt Medex? 4. Wat

Nadere informatie

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424

*BLANCO098001* *BLANCO098001* SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER SCH SCHADEDATUM EN -UUR SCHADELIJDER. Polisnummer: 11/15291240424 11/15291240424 Polisnummer: SCHADEFORMULIER VERZEKERINGNEMER vzw KOR Borsbeek SINT JOZEFSINSTITUUT - secundair de Robianostraat 11 2150 BORSBEEK Vestigingsplaats verzekeringnemer: SCH Datum: SCHADEDATUM

Nadere informatie

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool)

Procedure ongevalaangifte. (volleybalschool en bewegingsschool) JTV Brigand Berlare-Zele vzw secr.: Biezenstraat 21 9290 Berlare tel.: (052) 42 22 69 Procedure ongevalaangifte (volleybalschool en bewegingsschool) 1. Zo snel mogelijk (zeker binnen een week na het ongeval)

Nadere informatie

Fonds voor de medische ongevallen

Fonds voor de medische ongevallen Fonds voor de medische ongevallen 1 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten Toepassingsgebied Vergoedingsvoorwaarden Raad van bestuur 2 Fonds voor de medische ongevallen Opdrachten 3 Opdrachten van

Nadere informatie

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN

ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN ONGEVALAANGIFTE TEN BEHOEVE VAN SPORTVERENIGINGEN IN UW EIGEN BELANG GELIEVE U DE VRAGEN ZO NAUWKEURIG MOGELIJK TE BEANTWOORDEN 1.Welk is uw polisnummer?... VERZEKERINGNEMER 2. Betreft het een polis van

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL

REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL REGLEMENT OP DE GENEESKUNDIGE CONTROLE VAN HET PERSONEEL Gemeenteraadsbesluit van 11 september 2006. PRAKTISCHE MODALITEITEN Collegebesluit van 14 december 2006. Laatste wijziging: 14.12.2006. Artikel

Nadere informatie

Schadeaangifte Arbeidsongeval

Schadeaangifte Arbeidsongeval Schadeaangifte Arbeidsongeval Polisnummer Verzekeraar Stuur dit formulier, binnen de 8 dagen na het ongeval naar de verzekeraar, samen met het medisch attest van eerste verzorging (art.62 van de arbeidsongevallenwet

Nadere informatie

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00

AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00 AANGIFTE VAN ARBEIDSONGEVAL Exemplaar bestemd voor Ethias O.V.V. Prins Bisschopssingel, 73 3500 HASSELT Tel. : 011/28 21 11 Fax : 011/28 26 00 Contract nr. Dossier nr. (in te vullen door Ethias) Elk ongeval

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13

INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 INHOUD INLEIDING 11 AFDELING 1 OP WIE IS DE ARBEIDSONGEVALLENWET VAN TOEPASSING? 13 1. ALGEMEEN 13 2. WERKNEMERS DIE ONDER DE TOEPASSING VALLEN VAN DE WET VAN 27 JUNI 1969 OP DE MAATSCHAP- PELIJKE ZEKERHEID

Nadere informatie

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte

Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte Individuele Ongevallen Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992)

Nadere informatie

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.)

Burgerlijke aansprakelijkheid. persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Burgerlijke aansprakelijkheid persoonlijke fout schade oorzakelijk verband (artikel 1382-1383 B.W.) Begrip fout Foutieve daad Nalatigheid Onvoorzichtigheid Schade Materiële schade Morele schade Bewijslast

Nadere informatie

Wat na een medisch ongeval?

Wat na een medisch ongeval? Heeft u opmerkingen of suggesties i.v.m. deze brochure? Geef ons gerust een seintje! Dienst kwaliteit E-mail: info@jessazh.be Tel: 011 30 81 11 Wat na een medisch ongeval? Fonds voor Medische ongevallen

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM

VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Studienamiddag Leuven 22.10.2010 Arbeidsongevallen: verzoening tussen regelgeving en praktijk VERANTWOORDELIJKHEID INLENER EN UITZENDBUREAU HENDRIK DE LANGE, DIRECTEUR PREVENTIE EN INTERIM Uitzendkrachten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2013 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR

KBC-Kredietkaart KBC-Bankkaart Overschrijving KBC-Rekening Omnia reischeque EUR Aangifteformulier reisannuleringsverzekering OPSTUREN NAAR Polisnummer KBC 97990136 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Gold (Flex) Polisnummer KBC 97990137 Kaartnummer KBC-Kredietkaart Platinum (Flex) X X X

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN

U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN U bent gekwetst naar aanleiding van een ongeval CHECKLIST VAN DE DOCUMENTEN DIE U IN UW DOSSIER MOET BIJHOUDEN Met het oog op uw schadevergoeding, zijn ALLE documenten betreffende uw schade belangrijk.

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING BIV - STAGIAIR-beroepservaring / 2017 - Pagina 1 / 5 Luxemburgstraat 16 B - 1000 BRUSSEL - Tel. 02/505.38.50 - Fax 02/503.42.23 - www.biv.be AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP DE LIJST VAN STAGIAIRS - BEROEPSERVARING

Nadere informatie

UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE-SECTOR (WET VAN 10 APRIL 1971)

UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE-SECTOR (WET VAN 10 APRIL 1971) FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN TROONSTRAAT 100 1050 BRUSSEL INFORMATIE UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PRIVE-SECTOR (WET VAN 10 APRIL 1971) Maart 2007 1 UW RECHTEN INZAKE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE

Nadere informatie

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen

2.1. Geen schorsing van de arbeidsovereenkomst evt. een bijlage te ondertekenen 1. Beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid Met de wet houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid van 20 december 2016 (BS 30 december

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/08/010 BERAADSLAGING NR. 08/006 VAN 5 FEBRUARI 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

FAQ Re-Integratie. Versie 7: /6

FAQ Re-Integratie. Versie 7: /6 FAQ Re-Integratie Versie 7: 14-02-2017 1/6 FAQ Re-Integratie Start re-integratietraject 1. Wie nodigt de werknemer uit voor een re-integratieonderzoek? a. Indien de vraag voor het re-integratietraject

Nadere informatie

Aanvraag voor uitkering mantelzorg

Aanvraag voor uitkering mantelzorg Aanvraag voor uitkering mantelzorg U kunt een aanvraag voor uitkeringen indienen door het bijgevoegde aanvraagformulier in te vullen en het ingevuld terug te sturen naar het sociaal verzekeringsfonds,

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966.

ZIEKTEVERLOF. Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. ZIEKTEVERLOF Gemeenteraadsbesluit van 27 juni 1966. Inwerkingtreding op 1 juli 1966 Uitvoering van artikel 58 van het Algemeen Stadsambtenarenreglement. Laatste wijziging: 02.05.2006. HOOFDSTUK I. TOEPASSINGSGEBIED.

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

B.A. Beroep Ongevalsaangifte

B.A. Beroep Ongevalsaangifte B.A. Beroep Ongevalsaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke bijdragen krachtens artikel 2, 2 van de wet van 25.06.1992 (B.S. 20.08.1992) toegelaten

Nadere informatie

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren 6 MAART 2007. - Koninklijk besluit tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren BS 20/03/2007 (dit KB vervangt het KB dd 31/03/1983 zie art 6 van KB 06-03-2007) Gewijzigd

Nadere informatie

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008

Inhoud van de arbeidsongevallensteekkaart - Bijlage IV KB IDPB 27/03/1998 Inhoud geldig tot 31/12/2007 Inhoud geldig vanaf 01/01/2008 I.Inlichtingen betreffende de steekkaart I. Inlichtingen betreffende de steekkaart 1. Jaar. 1. Jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in het jaar. 2. Chronologisch nummer van de steekkaart in

Nadere informatie

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte

AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA HOSPI-PLAN Schadeaangifte AMMA VERZEKERINGEN o.v. Algemene Mutualiteit voor Medische Assuranties onderlinge verzekeringsonderneming vereniging voor onderlinge verzekeringen met vaste en onveranderlijke

Nadere informatie

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 14-11-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

A001. Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap A001 Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap Provinciale afdeling VF Vak bestemd voor de administratie Toegekend dossiernummer AANVRAAG OM INSCHRIJVING EN BIJSTAND PERSOON VOOR

Nadere informatie

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN

FAQ. Sleutelwoorden Vragen Antwoord A. ALGEMEEN FAQ Algemene uitvoeringsbepalingen van de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in sociaal profitsector voortspruitend uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact

Nadere informatie

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer)

Deel 1: Algemene inlichtingen (In te vullen door het slachtoffer) Aangifte verwondingen en andere materiële schade Producent Toedracht / omstandigheden :... :... :... :... :...... Dit is een belangrijk document! Het is in uw belang dit document correct in te vullen en

Nadere informatie

1. Samenvattende tabel

1. Samenvattende tabel Versie van 16-12-2014 Deel IV Titel II Hoofdstuk VIII Terugbetaling van sommige kosten als gevolg van een erkend arbeidsongeval of van een erkende beroepsziekte Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts

Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Aanvraagformulier tot tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor kosten voor diensten voor de individuele huisarts Dit formulier moet opgestuurd worden naar het Participatiefonds en dat uiterlijk op

Nadere informatie

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007

Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Formulier C - Dienstjaar 2007 Opgelet! Jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Formulier C - Dienstjaar 2007 Te bezorgen aan de bevoegde regionale directie(s) vóór 1 april 2008 Dit formulier C is

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 11-09-2017 DEEL VI Titel II Hoofdstuk III De tegemoetkoming in de begrafeniskosten Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden 3. Voorwaarden 4. Begrafeniskosten 5. Bedrag

Nadere informatie

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten.

Met ingang van 1 september 2011 wordt het stelsel van VVP/ziekte volledig hervormd onder de modaliteiten die we hierna uiteenzetten. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel FLITSBERICHT VVKSO 2011-08-24 Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte vanaf 1 september 2011 Tot in 2010-2011

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/134 BERAADSLAGING NR. 13/050 VAN 7 MEI 2013, GEWIJZIGD OP 2 SEPTEMBER 2014, BETREFFENDE DE UITWISSELING

Nadere informatie

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO

AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO AANGIFTEFORMULIER VOOR DE VERZEKERING NOGO Dit document is bestemd om uw aangifte bij onze diensten te vereenvoudigen! Enkel de Algemene Voorwaarden van ons contract bepalen echter de gewaarborgde dekkingen.

Nadere informatie

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers.

Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. Medisch onderzoek bij de GGD voor militaire slachtoffers en oorlogsslachtoffers. stephen Finn - Epictura.com Antwoorden op de meest gestelde vragen over de werking van de Gerechtelijk Geneeskundige dienst

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 MAART 2016 S.15.0053.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. S.15.0053.N STAD AARSCHOT, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester en schepenen, met zetel te 3200 Aarschot, Ten Drossaarde

Nadere informatie

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T

Rolnummer 5855. Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T Rolnummer 5855 Arrest nr. 178/2014 van 4 december 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 13, tweede lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende preventie van of de schadevergoeding

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende

VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende VERPLICHTINGEN van de wegens ziekte afwezige bediende Versie 1.0 augustus 2013 Fontainasplein 9-11 - 1000 Brussel - www.acod-spoor.be TEL. 02 508 59 18 - FAX 02 508 58 18 - BINNENLIJN 911/58225 - e-mail:

Nadere informatie

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet

BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet WIJZIGEN VAN RECHTSPOSITIEREGELING VOOR GEMEENTEPERSONEEL DATUM BESLISSING: 22 juni 2017 DATUM BEKENDMAKING: 6 juli 2017

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Dit document wordt u aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Het kan vrij verspreid worden op voorwaarde dat de bron en het URL vermeld worden Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX)

Beste, Alvast bedankt voor uw medewerking, Met vriendelijke groeten, De dienst Evaluatie Lichamelijke Schade. Bestuur medische expertise (MEDEX) Bestuur medische expertise (MEDEX) ONZE REF. DATUM 20/04/2015 BIJLAGE(N) Toelichting over de rol van Medex bij afwezigheden, controles en bij arbeidsongevallen CONTACT Contact center TEL. 02/524 97 97

Nadere informatie

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas).

1.2 tussen te komen bij ongevallen overkomen aan de COV-leden volgens de voorwaarden bepaald in deze statuten (Speciale Kas). STATUTEN OHBV I. Algemene bepalingen Artikel 1: Doel Binnen het Christelijk Onderwijzersverbond bestaat een mutuele kas. Deze kas draagt als titel "Onderlinge Hulp tegen Burgerlijke Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven

Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven Aanvraag om loopbaanonderbreking in het kader van palliatief verlof voor de personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven U wilt uw loopbaan gedeeltelijk of volledig onderbreken en de financiële tussenkomst

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

het werk na langdurige ziekte

het werk na langdurige ziekte TERUG in het ZADEL OPNIEUW aan het werk na langdurige ziekte Wat? Sinds januari 2017 zijn er nieuwe wettelijke regelingen om langdurig zieken terug aan het werk te helpen. In deze folder vind je de belangrijkste

Nadere informatie