Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Bunnik en Vechten,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Bunnik en Vechten,"

Transcriptie

1 T00205 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Bunnik en Vechten, W.B. Heins Utrecht, 1991 Aanvullingen door M.L. Loef, 1991 Wijzigingen door D. Ruiter, Januari 2014

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 Inleiding 2 Aanwijzingen voor de gebruiker 2 Bijzonderheden 2 Archief van het Gerechtsbestuur Bunnik en Vechten, Stukken van algemene aard 3 Notulen 3 Correspondentie 3 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen 4 Bestuursinrichting 4 Verkiezingen 4 Eigendommen 4 Financiën 5 Belastingen 5 Openbare orde en veiligheid 9 Rechtspraak 9 Openbare gezondheid 10 Waterstaat 10 Verkeer en vervoer 10 Economische zaken 12 Sociale zaken 12 Onderwijs 13 Kerkelijke zaken 14 Militaire zaken 14 1

3 Inleiding Het grondgebied van de huidige gemeente Bunnik was voor 1798 verdeeld in een aantal grotere en kleinere gerechten: Bunnik en Vechten, Rijnauwen, Amelisweerd, Ter Hul, Odijk en Werkhoven. Wanneer men tot de middeleeuwen teruggaat kan men ook van een afzonderlijk gerecht Vechten spreken, zij het dan dat de schout van Bunnik bijna steeds tevens schout van Vechten was. Na de instelling van een vast schepencollege in 1540 is de eenheid van Bunnik en Vechten volkomen. Ter Hul was als enclave van 28 ha in Bunnik een miniatuur- gerecht, dat zijn zelfstandigheid slechts kon handhaven, doordat het kapittel van Oudmunster te Utrecht er de eigenaar - ambachtsheer van was en zijn pachters er tot schouten aanstelde.in 1798 werden de gerechten Ter Hul, Rijnauwen en Amelisweerd opgeheven en bij Bunnik gevoegd, dat bovendien nog werd vergroot met het gerecht van de Grote en Kleine Koppel-Maarschalkerweerd. Het gerecht Dwarsdijk werd bij Werkhoven gevoegd. In 1802 werd de oude toestand echter weer hersteld. Bij de oprichting van de gemeenten in 1811 vonden er opnieuw samenvoegingen plaats. Met betrekking tot het gebied dat ons interesseert, voorzag het keizerlijk dekreet van 21 oktober 1811 in de instelling van twee gemeenten, nl. Bunnik en Werkhoven. Zij behoorden beide tot het arrondissement Amersfoort en het departement van de Zuiderzee. De nieuwe gemeente Bunnik omvatte de voormalige gerechten Bunnik en Vechten, Ter Hul, Rijnauwen, Amelisweerd, Slagmaat en Grote en Kleine Koppel- Maarschalkerweerd, de nieuwe gemeente Werkhoven de voormalige gerechten Werkhoven en Odijk. De archieven van de oude gerechten zijn slechts gedeeltelijk bewaard. Die van Bunnik en Vechten zijn voor wat de 17e en 18e eeuw betreft in redelijke staat gebleven, in tegenstelling tot die van Odijk, Amelisweerd, Werkhoven en Rijnauwen, die op enkele fragmenten na vrijwel geheel verloren zijn gegaan of althans spoorloos zijn verdwenen. De omvang van het archief bedraagt 3,40 m 1. Aanwijzingen voor de gebruiker Bij het aanvragen van stukken moeten worden opgegeven: - de naam en het beheersnummer van het archief tussen ronde haken - de of het inventarisnummer(s) van de stukken. Bijvoorbeeld: - Gerechtsbestuur Bunnik en Vechten, (205) - 87, 90 en 97. Bijzonderheden De inventaris uit 1991 kent enkele aanvullingen. Deze zijn o.a. afkomstig uit het Supplement op de inventarissen van de gemeente Bunnik en haar rechtsvoorgangers (inventarisreeks RAU nr. 10, uit 1991). Het betreft de inventarisnummers 56a, 67a, 72a, 76a, 89a. Een andere aanvulling komt van de Aanvullingenlijst, opgemaakt in Deze bevat later aangetroffen stukken die nog niet beschreven waren. Het betreft het inventarisnummer 100a 2

4 ARCHIEF VAN HET GERECHTSBESTUUR BUNNIK EN VECHTEN Stukken van algemene aard - Notulen 1 Register van notulen van het gerecht, , 1779, Bevattende tevens: akten van bruikleen, ; voorwaarden tot aanbesteding van het onderhoud van de Kromme Rijn, , en van de Lekdijk-Bovendams, ; voorwaarden voor de verpachting van het logiesgeld, , de binnenlandse lasten, 1671, en de impost op het gemaal en klein zegel, , deel 2 Register van aantekeningen van de municipaliteit betreffende aanstelling van functionarissen en personeel, aanbestedingen, verpachtingen, verrichte schouw, verlening van vergunningen en huwelijksafkondigingen, deel - Correspondentie 3-6 Ingekomen stukken, , pakken N.B. Enkele stukken zijn geadresseerd aan schout en gerecht van Vechten en aan schout en gerecht van Ter Hul

5 Stukken betreffende bijzondere onderwerpen - Bestuursinrichting 7 Stukken betreffende verkiezing en benoeming van schepenen, omslag 8 Akte waarbij agenten van het intermediair administratief bestuur van het voormalig gewest Utrecht het provisioneel gemeentebestuur ontbinden en door een intermediair gemeentebestuur vervangen, stuk - Verkiezingen 9 Notulen van de grondvergaderingen te Bunnik, deel 10 Lijst van handtekeningen van stemgerechtigde burgers, die de verklaring van afkeer van het stadhouderschap, het federalisme, de aristocratie en de regeringloosheid hebben afgelegd, katern 11 Lijst van handtekeningen van stemgerechtigde burgers, die de belofte van trouw aan de constitutie en onderwerping aan de wet hebben afgelegd; met een lijst van hen die tot het doen van deze belofte waren opgeroepen, katern en 1 stuk 12 Stukken betreffende de verkiezing door de grondvergadering van Bunnik en Vechten van Johannes Bringenberg tot ringkiezer, omslag - Eigendommen 13 Akte van verhuur door mr. Gijsbert Voet van Winssen te Utrecht aan het gerecht van een huis met boomgaard onder Slagmaat, 1713, met aantekeningen betreffende 4

6 betaalde huur, stuk - Financiën 14 Akte van schuldbekentenis door het gerecht aan mr. Gerard van Wijck, advokaat bij het Hof van Utrecht, en zijn echtgenote, groot f 300, stuk en 1 charter 15 Rekest van het gerecht van Bunnik en Vechten aan Gedeputeerde Staten van Utrecht om f 1000,-, in 1673 van de erven van Jan Pietersz. Van Zijl de Jonge geleend, te mogen aflossen en een gelijke som te mogen opnemen, met appointement conform, stuk - Belastingen N.B. Zie ook nr Register van voorwaarden voor de aanbesteding van het onderhoud van de Kromme Rijn, , en van de Lekdijk-Bovendams, , , 1800, en van het houden van nachtwacht, 1800, 1801; voor de verpachting van de impost op wijn en bier, , en op het gemaal en klein zegel, deel Rekeningen en uitzettingen van de binnenlandse lasten van Bunnik, Vechten, Ter Hul en Slagmaat, pakken N.B. De jaren 1684, 1698, 1699 en 1806 ontbreken. Zie ook nr Bijlagen bij de rekeningen van de binnenlandse lasten, omslag 5

7 22 Rekening van de afkoop van de brandschatting van 1672, stukken 23 Resolutie van het gerecht en geërfden inzake het aandeel van Bunnik in de quote van het dubbel huisgeld, waarin het dorp samen met Vechten, Slagmaat, Rijnauwen, Amelisweerd, De Koppel, Maarschalkerweerd en Oost- en West- Raven is aangeslagen, 1694; met een uittreksel uit de uitzetting, [1740]. 2 stukken 24 Kohieren van het haardstedengeld en het huisgeld, , en z.j. 1 omslag 25 Uittreksels uit de resolutie van Gedeputeerde Staten van Utrecht betreffende het rekest van Aart Otte om verlaging van de aanslag en haardstedengeld voor zijn huis aan de Langstraat te Bunnik, 1779, stuk 26 Lijsten van nieuw gebouwde huizen, omslag N.B. De opgaven bevatten gegevens vanaf Opgave van het aantal deuren en vensters in de verschillende huizen, [1805]. 1 stuk 28 Leggers van het oudschildgeld, 1716, 1735, 1745, 1776, pak 29 Lijsten waarnaar de biljetten van het oudschildgeld gezegeld moeten worden, omslag N.B. De lijsten over de jaren 1754, 1756, 1760, 1761, 1763 en 1764 betreffen tevens het consumptiegeld. 30 Lijst waarnaar de biljetten van de belasting van 20 stuivers per morgen gezegeld moeten worden, stuk 6

8 31-33 Uitzettingen van het logiesgeld, , de binnenlandse lasten, , en het consumptiegeld, pakken N.B. De uitzettingen over 1669/70, 1672/ /75, 1684/ /96, 1698/99 en 1699/1700 ontbreken Uitzettingen van het dienstbodengeld, omslag Uitzettingen van het familiegeld, pakken N.B. De uitzettingen over 1676, 1684, 1687, , 1700 (1), 1710 (1) en 1714 (1) ontbreken Uitzettingen van de belasting op het gemaal en klein zegel, pakken N.B. De uitzettingen over 1680/ /90, 1691/92, 1697/ /02, 1703/04, 1712/13, 1720/ /28 ontbreken Voorwaarden voor de verpachting van de belasting op het gemaal en klein zegel, 1730, omslag N.B. Zie ook nrs. 1 en Uitzettingen van het consumptiegeld, pakken N.B. Zie ook nr

9 Lijsten waarnaar de biljetten van het consumptiegeld gezegeld moeten worden, omslag N.B. Zie ook nr Uitzettingen van de personele dorpslasten, katernen N.B. De personele dorpslasten vervingen het consumptiegeld waaruit traditioneel ook enkele kosten van de dorpsadministratie werden betaald. 46 Uitzettingen van de belasting op boomgaarden, tabak, hennep en vlas, omslag 47 Uitzettingen van het paardengeld, omslag 48 Uitzettingen van het hoorngeld, omslag 49 Akten van aanstelling door het gerecht c.q. de municipaliteit van commissarissen tot de ontvangst van de 100 e en 50 e penning, omslag 50 Vragenlijsten, door de ingezetenen van Bunnik en Vechten beantwoord met het oog op betaling van de 100 e penning, omslag 51 Kwitanties voor de commissarissen tot de ontvangst van de 100 e en 50 e penning, afgegeven door de ontvanger der generale middelen en de gecommitteerden tot de administratie der financiën van Utrecht, omslag 52 Manualen van de 100 e en 50 e penning, met lijsten van personen die in het opbrengen van deze belastingen nalatig zijn gebleven, 1794, omslag 53 Stukken betreffende de buitengewone 8

10 quotisatie, stukken Opgaven van gezinsgrootte, personeel, veestapel, grondbezit etc., door de gezinshoofden verstrekt met het oog op hun aanslag in verschillende belastingen, 1807, omslagen Openbare orde en veiligheid 56 Lijsten van ingezetenen van Bunnik, Vechten en Ter Hul, omslag 56a Akten van huwelijksproclamatie door de gerechtsbode, omslag 57 Certificaten van burgerschap, af te geven door het gerecht, omslag N.B. De namen van de burgers zijn niet ingevuld. 58 Stukken betreffende het houden van nachtwacht in Bunnik en Vechten, omslag N.B. Zie ook nr Stukken betreffende een geschil tussen het gerecht en ds. Alexander Jacobus Elsnerus over een door laatstgenoemde op de openbare weg gelegde vuilnishoop, omslag - Rechtspraak N.B. De stukken betreffende de voluntaire rechtspraak van het gerecht Bunnik en Vechten bevinden zich in het archief van de Dorpsgerechten, (T0064), Gerecht Bunnik en Vechten, inv.nrs Van de contentieuze rechtspraak zijn geen stukken bewaard. 9

11 - Openbare gezondheid 60 Staat van het door veeziekte aangetaste en gestorven rundvee, stuk - Waterstaat N.B. Zie ook nr. 1 en Proces-verbaal van schout en heemraden van Bunnik en Vechten van opgelegde boeten tijdens de schouw van watergangen en wegen, stuk 62 Provinciale ordonnanties en publikaties betreffende de schouw van de Kromme Rijn, dijken, wegen, watergangen etc., ; gedrukt. 1 omslag 63 Notulen van een vergadering van het gerecht met de geërfden van de Kromme Rijn naar aanleiding van de oprichting van ijzermolens bij de stadsgracht van Wijk bij Duurstede, stuk 64 Uittreksels uit de rekening van de kameraar van de Lekdijk-Bovendams over 1620 betreffende het getal hoeven in Bunnik en Vechten, die in de lasten van de Lekdijk moeten bijdragen, omslag Monsterrollen, lijsten van geërfden onder Bunnik en Vechten, die verplicht zijn in tijden van nood werkzaamheden aan de Lekdijk te verrichten, omslagen Verkeer en vervoer 67 Stukken betreffende het geschil tussen het gerecht van Bunnik en Vechten en dat van 10

12 Zeist over het meebetalen van het laatste in de kosten van het onderhoud van de Bunniker brug, 1692, omslag 67a Stukken betreffende de reparatie in van de Bunniker brug, en z.j.. 1 omslag 68 Stukken betreffende de omslag van de kosten van de vernieuwing van de Bunniker brug over de Kromme Rijn en het herstel der Hervormde pastorie, omslag 69 Stukken betreffende de afbraak van de oude en het leggen van de nieuwe Bunniker brug, 1808, omslag 70 Rekest van het gerecht van Bunnik en Vechten aan de Staten van Utrecht om tolgeld te mogen heffen tot onderhoud van de brug over de Kromme Rijn, zoals het gerecht van Odijk dit doet, (2 e helft 17 e eeuw); concept. Met afschrift van de beschikking van Gedeputeerde Staten op een dergelijk rekest van het gerecht van Odijk, stukken 71 Stukken betreffende de verpachting van de tol bij de Bunniker brug, omslag 72 Afwijzende beschikking van de landdrost van het departement Utrecht op een rekest van het gerecht van Bunnik en Vechten om ingezetenen van Zeist bij het passeren van de Bunniker brug tol te mogen laten betalen of te laten mee contribueren voor het onderhoud van de brug, stuk 72a Rekest van het gerecht van Bunnik en Vechten betreffende het betalen van tol door ingezetenen van Zeist bij het passeren van de Bunniker brug, 1808, met retroacta, omslag 11

13 73 Stukken betreffende aanstellingen van beurtschippers tussen Bunnik en Utrecht, omslag 74 Stukken betreffende de publieke verpachting door de municipaliteit van het schippersveer van Bunnik op Utrecht, stukken 75 Rekest van Jacobus van Maanen, beurtschipper tussen Bunnik en Utrecht, aan schout en gerecht om de door hem verschuldigde recognitie weer op 6 gulden te stellen zoals tot 1796 gebruikelijk was, stuk - Economische zaken 76 Lijsten van te Bunnik en Vechten aanwezige merries en veulens, omslag 76a Staat van gestorven rundvee en de aan de eigenaren uitgekeerde vergoedingen, omslag 77 Inlichtingen over de korenmolen, door het gerecht verstrekt aan de raad van financiën in het departement Utrecht, 1805; minuut. 1 stuk 78 Ordonnantie van de Staten van Utrecht op de jacht, 1750; gedrukt, met aantekeningen 1 katern - Sociale zaken 79 Appointement van het Hof van Utrecht op het rekest van de Rooms-Katholieke armmeesters van Bunnik inzake de overbrenging van Hendrik van Dijk naar een inrichting in Geel in de Zuidelijke Nederlanden, 1783; afschrift. 1 stuk 80 Stukken betreffende de plaatsing van Meerten Pestel in het krankzinnigengesticht te Utrecht op kosten 12

14 van het gerecht van Bunnik en Vechten, stukken 81 Ingekomen akten van indemniteit, pak 82 Register van ingekomen en afgegeven akten van indemniteit, deel 83 Gewaarmerkte uittreksels uit doopregisters, overgelegd ter verkrijging van indemniteit, omslag 84 Rekest van het gerecht aan het Hof van Utrecht om enkele personen, die geen akten van indemniteit hebben ingeleverd, uit het dorp te mogen verwijderen, met appointement conform, stuk 85 Rekest aan het Hof van Utrecht van Evert van Kerkhoff ter verkrijging van een akte van indemniteit, daar hem dit geweigerd wordt door schout en gerecht van Vechten, stuk 86 Machtiging door het Hof van Utrecht van schout en gerecht van Vechten om de oudste dochter van Arie Miltenburg uit het ouderlijk huis te halen en op kosten van de vader uit te besteden bij Hendrik Hierhof, smid te Vechten, stuk - Onderwijs 87 Verklaring van goed gedrag voor Cornelis van Effen, schoolmeester, koster, voorzanger en gerechtsbode te Bunnik, stuk 88 Memorie van hetgeen het Rooms- Katholiek armbestuur schuldig is aan Jacob Tulp van Nie wegens het onderwijzen van kinderen van minvermogende ouders, stuk 13

15 - Kerkelijke zaken 89 Lijst van obligaties ten laste van de provincie Utrecht toebehorend aan de diakonie der Hervormde gemeente, opgemaakt door het gerecht, 1774; minuut. 1 omslag 89a Rekening en verantwoording inzake de de kerk- en pastoriegoederen, afgelegd door Dirk Bisdommer, kerkmeester en voormalig schout, ; afgehoord. 1 katern 90 Rekest van ds. Joannes Roghair en lidmaten van de Hervormde gemeente aan de Staten van Utrecht ter verkrijging van een vergoeding van de schade geleden door de beroving en inwendige verwoesting van de kerk door het leger, met appostille, 1787; afschrift. 1 stuk 91 Lijst van graven in de Hervormde kerk met opgave van hun eigenaars, [1790]. 1 stuk 92 Verzoek van de municipaliteit aan de representanten van Utrecht om in het koor van de kerk een deur te mogen maken, 1796; concept. 1 stuk - Militaire zaken 93 Lijsten van personen, die in geval van nood onder de wapens geroepen kunnen worden, 1784, 1798, omslag N.B. Betreft Bunnik, Vechten en Ter Hul. De lijst van 1798 bovendien Rijnauwen, Ouden Nieuw-Amelisweerd, Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. 94 Conscriptielijsten, stukken 95 Kwitanties van ontvangstdoor de 14

16 commissie van burgerbewapening in Utrecht van de contributiepenningen van Bunnik en Vechten in de kosten van de burgerbewapening, stuk 96 Verklaring van Cornelis Petri te Utrecht, dat hij zich heeft verbonden om ten behoeve van het gemeentebestuur dienst te nemen bij de Koninklijke Hollandse artillerie en de hem hiervoor toekomende gemeentepremie heeft ontvangen, stuk 97 Rekest van het gerecht aan de Staten van Utrecht ter verkrijging van schadevergoeding voor de inwoners van Bunnik en Vechten, die gedupeerd zijn door de inkwartiering van troepen en het leveren van wagens gedurende de omwenteling in 1787, met appostille, stuk 98 Inkwartieringslijsten, 1796 en [z.j.]. 1 omslag 99 Nota van de kosten van de door het gerecht geleverde wagens ten dienste van de foeragering van het Eerste Regiment Franse Jagers te paard, stuk 100 Uitzetting van het aandeel van het gerecht in de kosten in verband met de fortificatiën te Wijk bij Duurstede, stuk 100a Kwitanties voor uitbetaalde vergoedingen voor werkzaamheden ten behoeve van het gerecht, omslag 15

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE ACHTHOVEN, 1655-1812 De hierna volgende bladzijden zijn een onderdeel van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE DE BEIDE VLOOSWIJKEN (OOSTENRIJK EN WESTENRIJK),

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE DE BEIDE VLOOSWIJKEN (OOSTENRIJK EN WESTENRIJK), INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE DE BEIDE VLOOSWIJKEN (OOSTENRIJK EN WESTENRIJK), 1621-1811 De hierna volgende bladzijden maken onderdeel uit van de "Inventarissen van de archieven

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK,

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK, INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET GERECHT EN DE GEMEENTE HEESWIJK, 1571-1811 De hierna volgende bladzijden maken onderdeel uit van de "Inventarissen van de archieven van de gerechten onder Linschoten,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00416 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Everdingen, 1628-1811 z. n. z. j. Inleiding De omvang van het archief bedraagt 1 m 1 Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het

Inventaris van het archief van het T00419 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Hagestein, ca. 1600-1811 z.n. z.j. Inleiding Aanwijzingen voor de gebruiker Stukken uit dit archief kunnen worden aangevraagd door vermelding van

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS Inventaris van de archieven van de Stad Sas van Gent, 1644-1795 1 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN DE STAD SAS VAN GENT, 1644 1795 (1798 NR 175) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD I. PRIVILEGES 1. Afschrift van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T000381 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Houten, 1685-2006 W.B. Heins 1994 Aanvulling door: M.A. van der Eerden-Vonk, 2013 1 INLEIDING Nog te schrijven na completering van

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811

Inventaris van het archief. van de. Dorpsgerechten, 1515-1811 T00064 Inventaris van het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1811 D.T. Koen Utrecht, 1985 Aanvullingen en wijzigingen: Mei/September 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet

Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet Archief van het Algemeen Armbestuur van Poortvliet 1607-1965 2 Inleiding Het ontstaan van het armbestuur van Poortvliet zal vermoedelijk in de Middeleeuwen gezocht moeten worden. Er zal toen sprake zijn

Nadere informatie

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823

T00456. Inventaris van het archief van de Waalse. Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T00456 Inventaris van het archief van de Waalse Hervormde Gemeente te Vianen, 1725-1823 T.L.H. van de Sande, 2010 H.J. Postema, september 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 INVENTARIS... 5 1 STUKKEN VAN

Nadere informatie

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer

Archief van de. Nederlands Hervormde kerk. te Oud-Vossemeer Archief van de Nederlands Hervormde kerk te Oud-Vossemeer 1771-1969 2 Inventaris KERKENRAAD 1-4. Notulen, 1771-1936. 5 delen 1. 1771-1806. N.B. Aan het begin ontbreken enige bladzijden. 2. 1806-1865. 2a.

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.)

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Nederlangbroek, (1553, z.j.) T00007 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Nederlangbroek, (1553, z.j.) 1775-1812 z.n. en H.J. Postema April 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Literatuur 4 Aanwijzingen voor de gebruiker 4

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlandse Hervormde Gemeente T00379 Inventaris van het archief van de Nederlandse Hervormde Gemeente Cothen, 1641-1988 Het Utrechts Archief 1992 / 2005 Versie november 2014 1 INLEIDING 5 2 INVENTARIS 7 1 ARCHIEF VA N DE KERKERAAD

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). ARMENZORG Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

T Inventaris van de Notariële archieven,

T Inventaris van de Notariële archieven, T00070 Inventaris van de Notariële archieven, 1896-1905 W.B. Heins en J.A.C Mathijsen Utrecht, 1982 Aanvullingen Maart 2014 Inleiding Deze inventaris bevat de archieven van de notarissen die hun standplaats

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949

ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP KORTRIJK EN GIELTJESDORP, 1665-1949 STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 46-50. Notulen van de vergaderingen van het bestuur en van stemgerechtigde ingelanden, 1858-1948. 5 delen 46. 1858-1871

Nadere informatie

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805)

Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) Nummer Toegang: 142 Inventaris van het archief van de gemeente abtsregt (1805) 1816-1855 Archief Delft 142 Gemeente Abtsregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

LANDAANWINNING EN BEDIJKING

LANDAANWINNING EN BEDIJKING LANDAANWINNING EN BEDIJKING Noord-Hollandse kust Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden,

Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, Inventaris van het archief van de Nederduits-Hervormde Gemeente van Herwen, Aerdt en Pannerden, 1625-1956. 1 INHOUD I. Herwen, Aerdt en Pannerden Kerkeraad II. Herwen a. Kerkvoogdij, diakonie en pastorie

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1144 Gelegen onder: Waalwijk Historie: Opgericht waarschijnlijk 2 e helft van de 16 de eeuw. Het oudste archiefstuk dateert uit 1840 en betreft een kadastrale legger. Tot 1848 vormde het polderbestuur

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN (1950) WULVEN y INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP WULVEN 1653-1949(1950) STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Notulen van vergaderingen van stemgerechtigde ingelanden; alsmede rekeningen over de periode 1878-1934,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters,

Inventaris van het archief van. Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, T00065 Inventaris van het archief van Doop-, Trouw-, en Begraafregisters, 1598-1811 S.A.L. de Graaff Utrecht, 1985 Aanvullingen: Algemeen Rijksarchief, z.j. T.L.H. van de Sande, Het Utrechts Archief, 2007

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). JACHT Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht is als volgt opgebouwd:

Nadere informatie

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk

Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk Nummer Toegang: 220 Doop-, Trouw- en begraafboeken Stompwijk 1584-1818 Algemeen Rijksarchief Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 220 220 3 I N H O U D S O P G

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1143 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: Opgericht vóór 1845. Dit waterschap wordt ook wel genoemd Polder Ten Oosten van de Vrijhoevense Vaart. Het waterschap maakte deel uit van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI Archief W04 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE BUITENPOLDER NIJENBEKER EN WILPSCHE KLEI 1838-1968 2 Inhoudsopgaves Inventaris Blz. 1. Algemeen 5 2. Financiën 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Polderlasten 8 2.3 Geldleningen

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven Nummer archiefinventaris: 3.04.16.007 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ameide en Tienhoven I. Koolhoven Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010 This finding aid is written

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1165 Gelegen onder: s-gravenmoer, Raamsdonk en Waspik Historie: Opgericht op 17 december 1914. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Oostpolder onder Raamsdonk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl).

Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). MILITAIRE ZAKEN - FRANSE TIJD Versie 27-6-2011 Onderstaand overzicht behoort tot het project Waddenarchieven, dat wordt gefaciliteerd door de Waddenacademie (www.waddenacademie.knaw.nl). Het overzicht

Nadere informatie

Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith

Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith Inventaris van het archief der parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Lobith 1. Pastoor Doos 395 1. Doopboek 1776-1864. 2. Doopboek 1776-1911. 3. Trouwboek 1776-1874, overlijdensboek 1776-1874. 4. Trouwboek,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 155. Archief Delft

Nummer Toegang: 155. Archief Delft Nummer Toegang: 155 Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente hoog en woud harnasch met groeneveld 1558-1811 Archief Delft 155 Hoog en Woud

Nadere informatie

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808]

Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Nummer Toegang: 243 Plaatsingslijst van het archief van het st. nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde, [c. 1400]-1792 [1808] Archief Delft 243 St. Nicolaas-, marskramers- of koopliedengilde 3 I N

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1173 Gelegen onder: Sprang-Capelle en Raamsdonk Historie: Opgericht op 1 juli 1940. Tot in 1940 vormde dit waterschap een afdeling binnen het waterschap de Gecombineerde Groot-Waspikse en Raamsdonkse,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt,

Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, Nummer Toegang: 857 Plaatsingslijst van stukken afkomstig van de eigenaren van de Hofwoning te 't Woudt, 1672-1977 Archief Delft 857 Hofwoning te 't Woudt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer,

Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 19 Voorlopige inventaris van de collectie Doop, trouw en begraafboeken van Zegwaart en Zoetermeer, 1586 1811 (nog controleren met archivalia) Ontleend aan: H. Brouwer, Beschrijving van de doop, trouw en

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Nummer archiefinventaris: 3.04.16.001 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Ter Aar Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr. 1169 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Bij de gemeente Raamsdonk bevinden zich stukken betreffende de periode 1615-1808.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6

INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a... 5 Grondeigendom... 6 Inventaris van het archief van de Droogmaking in de Oost/Abtspolder INHOUDSOPGAVE Algemeen... 2 Droogmaking... 3 Financiën... 4 Gemaal c.a.... 5 Grondeigendom... 6 Algemeen 171 Notulen van de vergaderingen

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1166 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht volgens het Statistiek Tableau omstreeks 1813. Het waterschap werd opgeheven op 1 juli 1940 en ging op in het waterschap De Gecombineerde Aanwassen.

Nadere informatie

Gemeentebestuur Cothen, (28)

Gemeentebestuur Cothen, (28) NT00028_14 Nadere Toegang op inv. nr 14 uit het archief van het Gemeentebestuur Cothen, 1811-1947 (28) A.A.B. van Bemmel 2010 Inleiding Deze publicatie bevat een chronologische lijst van 1472 regesten

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990

GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE 1735-1990 door H. Uil INHOUDSOPGAVE Zierikzee 1994 ALGEMEEN 3 Reglementen 3 Vergaderingen 3 Correspondentie 3

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1159 Gelegen onder: Waspik Historie: Oprichtingsdatum is onbekend, waarschijnlijk vóór 1788. De Buitendellenpolder, ruim 6 ha groot, vormde waterstaatkundig één geheel met de polder Bovenkerk

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente Odijk,

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente Odijk, T00383 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Odijk, 1626-1969 C. Dekker 1975, 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 INVENTARIS 6 1 ARCHIEF VAN DE KERKE RAAD 6 1.1 Notulen en correspondentie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET ROOMS KATHOLIEK WEESHUIS TE STEENBERGEN 1803-1959 (1970) vervaardigd door G.W.G. van Bree Steenbergen, 1970 Uit: Kerkelijke archieven : deel 7 Kerkelijke archieven van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij,

Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, Nummer Toegang: 41 Inventaris van het archief van de dienstdoende schutterij, 1827-1917 Archief Delft 41 Dienstdoende schutterij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624) door INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP TULLEN 'T WAAL, (1624)1864-1969 door Willy Brinkman Paul Dolfsma Johan Joor Rian Krijnen René Theunissen fentaris VAN HET ARCHIEF VAN HET WATERSCHAP BUITENDIJKS,

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis

Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis Nummer Toegang: 153 Inventaris van het archief van de hof van Delftse sluis 1577-1856 Archief Delft 153 Hof van Delftse Sluis 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...5

Nadere informatie

VOORLOPIGE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE ST. ANDREAS TE GROESSEN,

VOORLOPIGE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE ST. ANDREAS TE GROESSEN, VOORLOPIGE INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE PAROCHIE ST. ANDREAS TE GROESSEN, 1660-1966 1. ALGEMEEN 1. Ingekomen stukken, 1854 1890. N.B. fragmentarisch. 2-3. Van het Aartsbisdom ontvangen gedrukte circulaires,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen,

Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, Nummer Toegang: 0314 Inventaris van Dorpsbestuur van Heesbeen, 1690-1813 C.C.D. Ebell, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010 This

Nadere informatie

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) ,

INVENTARIS. van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) , ZvCVJ V CLD, (1798) , I \*. O *v lp INVENTARIS van de archieven van de waterschappen ZEGVELD EN ZEGVELDERBROEK, (1488) 1651-1862, ZvCVJ V CLD, (1798) 1861-1974, ZEGVELDERDRQEK, (1861) 1862-1974, en DE GEMEENE BOEZEM VAN ZEGVELD,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr.: 1142 Gelegen onder: s Gravenmoer, Waspik, Sprang-Capelle en Dongen Historie: Opgericht op 17 december 1914 en opgeheven op 1 juli en ging op in het waterschap De Beneden Donge. Er is sprake

Nadere informatie

Archief van de Zuiderkerk

Archief van de Zuiderkerk Archief van de Zuiderkerk Algemene kenmerken Toegangsnummer: 378.ZK Periode: 1611-1929 Archiefvormer Nederlands Hervormde Gemeente te Amsterdam; Zuiderkerk Inventaris 1-2 Notulen. 1826-1875 1-1826 - 1849

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente

Inventaris van het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente T00385 Inventaris van het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Werkhoven, 1636-1968 C. Dekker 1975, 2010 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 INVENTARIS 6 1 ARCHIEF VAN DE KERKERAAD 6 1.1 Notulen en correspondentie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg

Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg Nummer Toegang: 440 Inventaris oud rechterlijk archief Voorburg 1602-1811 Algemeen rijksarchief, Den Haag Gemeente Archief Leidschendam-Voorburg This finding aid is written in Dutch. 440 440 3 I N H O

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de

Inventaris van het archief van de T00443 Inventaris van het archief van de familie De Vor te Vianen, 1785-1966 (2008) D. Ruiter Oktober 2013; November 2015 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren

Nadere informatie

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL

ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL ZEEVAARTSCHOOL EN COMMISSIE VAN TOEZICHT OP DE ZEEVAARTSCHOOL De hieronder beschreven stukken behoren tot het archief van de gemeente Schiermonnikoog. Bij de start van de Zeevaartschool werd de inrichting

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort,

Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, Nummer Toegang: 0026 Inventaris van Oud-rechterlijk archief van Hagoort, 1717-1810 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij,

Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, Nummer Toegang: 858 Plaatsingslijst van de stukken afkomstig van Familiestichting Van der Kooij, 1700-1933 Archief Delft 858 Familiestichting Van der Kooij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw

Plaatsingslijst van de aanvullingen op het. archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw T00458_Aanvullingen Plaatsingslijst van de aanvullingen op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw ten Hemelopneming te Vianen, 1812-2006 D. Ruiter, Juni 2014 Inleiding Deze stukken vormen een

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg,

Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, Nummer Toegang: 779 Inventaris van het familiearchief de heij, timmerlieden en molenmakers te rijswijk en voorburg, 1790-1922 Archief Delft 779 Familie De Heij 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het. Gerechtsbestuur Doorn,

Inventaris van het archief. van het. Gerechtsbestuur Doorn, T00163 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 Brita Pilger 1991 Met aanvullingen door Eddy Hinders februari 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3-7 INVENTARIS 8-20 STUKKEN VAN ALGEMENE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nummer Toegang: 3.02.34 Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nationaal Archief, Den Haag (c) 1987 This

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.17.128 Inventaris van de kopieën der archieven van de Gaarders van de impost op het trouwen en begraven in Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014

Stichting Bijenteeltmuseum Odijk H.J. Postema Oktober 2014 95 Stichting Bijenteeltmuseum Odijk 1985-1998 H.J. Postema Oktober 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Geschiedenis... 3 2. Het archief... 3 3. Beperkingen openbaarheid... 3 4. Aanwijzingen voor de gebruiker...4

Nadere informatie

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p

Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p BE-A0511_104535_102555_DUT Edegem / A Bousse. - In: Inventarissen van hedendaagse archieven van gemeenten, deel I, p. 51-54 Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.04.41 Inventaris van het archief van de Algemene Commissie belast met het Beheer en de Aanwending der Giften ingezameld voor de Noodlijdenden door de Watersnood in 1820 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname,

Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.10.07 Inventaris van het archief van W.O. Bloys van Treslong: Kolonel, Kapitein-ter-zee en Provisioneel Gouverneur van Suriname, 1802-1804 Auteur: A. Telting Nationaal Archief,

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr: 1172 Gelegen onder: Raamsdonk, s-gravenmoer en Waspik Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar in het archief bevinden zich notulen van het polderbestuur vanaf 1721. Bij de gemeente bevinden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger

Inventaris van het archief van het. Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor. Volksgezondheid en Ziekenverpleging te. Schalkwijk, en haar rechtsopvolger T00334 Inventaris van het archief van het Wit-Gele Kruis, R.K. Vereniging voor Volksgezondheid en Ziekenverpleging te Schalkwijk, en haar rechtsopvolger de Kruisvereniging Schalkwijk-Tull en t Waal, 1921-1991

Nadere informatie

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64)

NT00064_512. Nadere Toegang op inv. nr 512. uit het archief van de. Dorpsgerechten (64) NT00064_512 Nadere Toegang op inv. nr 512 uit het archief van de Dorpsgerechten 1515-1811 (64) A.A.B. van Bemmel 2006 Inleiding Deze notitie bevat een chronologische lijst van regesten van stukken in het

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1177 Gelegen onder: Raamsdonk Historie: Opgericht waarschijnlijk kort na de St. Elisabethsvloed in 1421 bedijkt. Aan de dijk van de polder bevindt zich het gehucht Sandoel. Het waterschap werd

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland

Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Nummer archiefinventaris: 3.04.10.011 Inventaris van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Oud-Beijerland Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957

Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 . J Afd. 111-79 ARCHIEF WATERSCHAP DE MARKHOEK 1862-1957 Het waterschap "De Markhoek" werd met ingang van 1 januari 1957 opgeheven in verband met de vestiging van het Bredase industrieterrein "De Krogten"

Nadere informatie

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014

Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken H.J. Postema December 2014 310 Vereniging ter Bevordering der Bijenteelt in Nederland, afdeling Doorn, Driebergen en omstreken 1906-1994 H.J. Postema December 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Aanwijzingen voor de gebruiker...3

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname,

Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, Nummer archiefinventaris: 1.05.11.03 Inventaris van het digitaal duplicaat van de archieven van het Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof in Suriname, 1828-1849 Auteur: E. Hoogendijk Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN

KITLV-inventaris 5. 0. Oude inventaris met inleiding. A. NOTULEN EN JAARVERSLAGEN KITLV-inventaris 5 H 1077: Archief van de Koninklijke Vereeniging Oost en West (1899-), met statuten, notulen en jaarverslagen, correspondentie, ledenadministratie en financiën. 1899-1971. 16 dozen. Schenking

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964.

Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. Inventaris van de archieven van het RK parochie H. Gertrudis te Jabeek, 1756-1964. INHOUDSOPGAVE 1. Archief van het kerkbestuur en overige beheerders van wereldlijke zaken... 3 1.1. Stukken van algemene

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Odijk,

Inventaris van het archief. van het Gerechtsbestuur. Odijk, T00209 Inventaris van het archief van het Gerechtsbestuur Odijk, 1566-1811 B. Heins Utrecht, 1991 Wijzigingen door D. Ruiter, Januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 Het grondgebied en de bestuursorganen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Gemeente Sterkenburg,

Inventaris van het archief van de. Gemeente Sterkenburg, T00136 Inventaris van het archief van de Gemeente Sterkenburg, (1671) 1814-1857 J. Begeman en F. Halmingh Centrale Archief Selectiedienst, Winschoten 1995 Met wijzigingen, Wijk bij Duurstede 2012 en 2014

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.125 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rijnsburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van municipaliteit, vanaf 1798 gemeente hof van Delft (1316) (1829)

Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van municipaliteit, vanaf 1798 gemeente hof van Delft (1316) (1829) Nummer Toegang: 151 Inventaris van het archief van de ambachtsheerlijkheid, van 1795-1798 municipaliteit, vanaf 1798 gemeente hof van Delft (1316) 1459-1811 (1829) Archief Delft 151 Hof van Delft 3 I

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de parochie Loo,

Inventaris van het archief van de parochie Loo, Inventaris van het archief van de parochie Loo, 1617-1970. Vervaardigd door J.W. van Petersen in 1985, waarin verwerkt de in 2003 toegevoegde aanvullingen. 1 1. Kerkeboek, 1651-1739, met latere index,

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie