Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten?"

Transcriptie

1 Maakt de Curaçaose Trust het mogelijk een Protected (Trust) Cell Company op te richten? Mr. M. BergervoeT op 1 januari 2012 is de Landsverordening Trust 1 in werking getreden. Sinds die datum is het mogelijk om een Anglo-Amerikaanse trust naar Curaçaos recht in te stellen. 2 een van de mogelijkheden die de Curaçaose Trust biedt, is het binnen een rechtspersoon creëren van afgescheiden vermogens. een dergelijke rechtspersoon wordt ook wel aangeduid met de naam Protected Cell Company. Wat is een Protected Cell Company? Een Protected Cell Company 3 (PCC) is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarbinnen afgescheiden vermogens zijn gecreëerd. Met het instellen van de afgescheiden vermogens wordt voorkomen dat schulden die verband houden met één van de afgescheiden vermogens kunnen worden verhaald op het algemene vermogen van de PCC of op een van de andere afgescheiden vermogens. De afgescheiden vermogens zelf zijn geen rechtspersonen en worden aangeduid als cellen. In het aandelenkapitaal van de PCC worden aandelen gecreëerd die recht geven op de winsten uit die betreffende cell. Voorbeelden uit de buitenlandse praktijk waarvoor een PCC kan worden gebruikt zijn paraplubeleggingsinstellingen en captive verzekeringsmaatschappijen. Een PCC zou ook kunnen worden gebruikt door een vennootschap om in elke cell 1 De Landsverordening van 15 december 2011 houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van Curaçao met bepalingen inzake trusts, P.B. 2011, no. 67 (Landsverordening Trust) en de Memorie van toelichting bij het voorstel voor de landsverordening houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de trust, no. 3 (MvT). 2 Onlangs verscheen een themanummer van het WPNR over de Curaçaose Trust (WPNR 2012/6926). Voor de geschiedenis en uitleg van de Curaçaose Trust verwijs ik naar de bijdrage van J. de Boer in dat nummer. Het artikel van D.S. Mansur en mijzelf licht in datzelfde nummer enkele voor de commerciële rechtspraktijk relevante toepassingsmogelijkheden van de Curaçaose Trust nader toe. 3 Ook wel aangeduid als segregated account company of segregated portfolio company. een registergoed te houden zoals onroerend goed, vliegtuigen of schepen, of een bepaald (risicovol) gedeelte van een onderneming. Voordeel van het gebruik van een PCC is dat er minder noodzaak is tot het hebben van complexe structuren van vennootschappen, hetgeen kostenbesparend en efficiënter kan werken. Een ander voordeel voor gereguleerde entiteiten is dat iedere cell gebruik kan maken van de vergunningen van de PCC. 4 De Landsverordening Trust en het afgescheiden vermogen De Landsverordening Trust maakt het mogelijk dat een rechtspersoon als trustee fungeert. 5 De insteller kan trustee zijn. 6 Indien de rechtspersoon (PCC) als insteller trusts instelt en zelf trustee wordt, dan zijn daarmee binnen de rechtspersoon afgescheiden vermogens gecreëerd. De trust heeft namelijk als kenmerk dat de goederen van de trust een afgescheiden vermogen vormen en geen deel van het vermogen van de trustee zijn. 7 De trustee is rechthebbende op het trustvermogen. 8 In goederenrechtelijke zin behoort het trustvermogen dus toe aan de PCC, maar is het afgescheiden van de andere trustvermogens en het algemene 4 Een vestigingsvergunning zal waarschijnlijk alleen worden verleend als binnen de PCC soortgelijke activiteiten worden verricht. 5 Art. 3:134 lid 1 Burgerlijk Wetboek van Curaçao (BWC). 6 Art. 3:134 lid 2 BWC. 7 Art. 3:127 lid 2 sub a BWC. 8 Art. 3:127 lid 2 sub b BWC. 154 SDU UitgeverS / nummer 4, JUni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

2 Maakt de Curaçaose trust het Mogelijk een ProteCted (trust) Cell CoMPany op te richten? vermogen van de PCC. Daarmee strekt het trustvermogen niet tot verhaal van het algemene (persoonlijke) vermogen van de PCC of de andere trustvermogens en maakt het geen deel uit van het niet aan een trust onderworpen vermogen van de trustee in geval van diens insolventie of faillissement. 9 De begunstigden van een afgescheiden vermogen zijn de aandeelhouders die recht hebben op de winsten gemaakt in de desbetreffende trust (cell). De hoedanigheid van trustee impliceert immers niet een gerechtigdheid ten eigen bate, doch ten bate van een of meer begunstigden. 10 Dit is te vergelijken met een vennootschap, waarbij het economische belang bij het vermogen van de vennootschap ook niet bij haarzelf berust maar bij de aandeelhouders. 11 De trust dient te worden opgericht bij notariële akte. 12 Dit zou ook de akte van oprichting kunnen zijn van de PCC waarbij tevens een of meerdere trusts (cellen) worden ingesteld. Kapitaal en aandelen van de PCC Boek 2 BW van Curaçao dat net als het Nederlandse BW het rechtspersonenrecht bevat is flexibel. Er is veel vrijheid om het aandelenkapitaal van de vennootschap in te richten naar eigen wensen en behoeften. Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen verbonden voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen. 13 De statuten kunnen bepalen dat er verschillende soorten aandelen zijn. Zij kunnen aan een of meer soorten een nominale waarde toekennen, maar dat hoeft niet. De nominale waarde kan in een of meer vreemde muntsoorten worden uitgedrukt, met dien verstande dat per soort aandeel steeds dezelfde muntsoort moet worden gebruikt. 14 Kennen de statuten verschillende soorten aandelen of aandelen met een verschillende nominale waarde, dan bevatten zij bepalingen met betrekking tot de aan die aandelen en andere aandelen verbonden stem en uitkeringsrechten. 15 Men kan aandelen creëren met stemrecht, beperkt stemrecht of zonder stemrecht en aandelen die delen in de winst, beperkt delen in de winst of niet delen in de winst Bij de oprichting dienen zoveel aandelen bij een oprichter of een derde te worden geplaatst dat ten aanzien van ieder onderwerp stemrecht kan worden uitgeoefend en dat ten minste één aandeel deelt in de winst. 18 Begrippen als maatschappelijk, geplaatst en gestort kapitaal 9 Art. 3:155 lid 1 BWC. 10 MvT, p K. Frielink, Rechtspersonen en personenvennootschappen naar Nederlands Antilliaans en Arubaans Recht, Deventer: Kluwer 2006, p Art. 3:130 lid 1 BWC. 13 Art. 2:103 lid 1 BWC. 14 Art. 2:102 lid 2 BWC. 15 Art. 2:102 lid 4 BWC. 16 Art. 2:118 lid 3 BWC. 17 Art. 2:100 lid 3 BWC: Rechten die stemrecht noch aanspraak op een uitkering als bedoeld in artikel 118 omvatten, worden niet als aandeel aangemerkt. 18 Art. 2:100 lid 2 BWC. komen niet voor in Boek 2 BWC. Het enige begrip dat een relatie legt met het kapitaal van de vennootschap is de definitie van nominaal kapitaal: als nominaal kapitaal heeft te gelden de som van de nominale waarden van de uitgegeven aandelen. Met Frielink ben ik van mening dat een aandeel bij een NV of BV een recht van eigen aard (sui generis) is, dat niet noodzakelijk enige gerechtigdheid in het kapitaal van de vennootschap behoeft uit te drukken. Daarmee wijkt het begrip aandeel bij de Curaçaose NV en BV wezenlijk af van het begrip aandeel zoals dat in Nederland Een Protected Cell Company is een vennootschap met een in aandelen verdeeld kapitaal waarbinnen afgescheiden vermogens zijn gecreëerd. wordt gehanteerd. 19 Mijn inziens staat Boek 2 BWC er niet aan in de weg dat de tegenprestatie die een aandeelhouder moet voldoen bij het verkrijgen van aandelen in een NV of BV 20 afgescheiden wordt doordat de tegenprestatie wordt ingebracht in het trustvermogen. Het blijft nog steeds kapitaal van de NV of BV (de trustee is rechthebbende van het trustvermogen en de trustee is de NV of BV), maar door de inbreng in het trustvermogen is het wel afgescheiden van het andere (algemene) vermogen van de vennootschap. Indien men twijfelt aan deze zienswijze, omdat de wet zegt dat het eigen vermogen van de vennootschap bij oprichting niet negatief mag zijn respectievelijk niet minder mag bedragen dan het nominaal kapitaal, 21 dan doet men er verstandig aan een algemeen vermogen te creëren waartoe aandeelhouders gerechtigd zijn dat voldoet aan dit vereiste van Boek 2 BWC. Dit kan door gebruik te maken van aandelen met of zonder nominale waarde. Het is raadzaam om de series van aandelen die recht geven op de winst gemaakt in een betreffende trust cell aandelen te laten zijn zonder nominale waarde, omdat het anders onmogelijk is deze aandelen in te kopen. 22 Het aandelenkapitaal van de PCC zal verdeeld worden in series van aandelen die aangeduid worden met letters. Elke serie ziet op een trust en zal in haar benaming ook het woord trust als onderdeel daarvan moeten bevatten, 23 bijvoorbeeld trust cell A etc. De begunstigden van trust cell A worden daarmee gelijk aan de aandeelhouders van de betreffende serie van aandelen A (het zijn dezelfde (rechts) personen waarbij het recht van de begunstigden wordt ingevuld met de rechten die zij op grond van de statuten verkrijgen als aandeelhouder). 24 Blijkens de MvT kan het trustvermogen ook door een derde aan de trustee worden 19 K. Frielink, a.w., p Art. 2:107 lid 1 BWC. 21 Art. 2:101 lid 2 en lid 4 BWC. 22 Zie art. 2:114 lid 2 jo. 2:118 leden 5 t/m 7 BWC, dat het nominaal kapitaal als ondergrens neemt. 23 Art. 3:130 lid 1 sub e BWC. 24 Art. 3:154 BWC bevat op dit punt (rechten en bevoegdheden van de begunstigde) regelend recht waar in de trustakte van afgeweken kan worden. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 4, JUni 2012 / SDU UitgeverS 155

3 geleverd. 25 In dit geval is het de aandeelhouder die om te voldoen aan zijn stortingsplicht de bedragen stort op de aandelen. Die gestorte bedragen worden dan vervolgens geboekt op een rekening die wordt aangehouden door de betreffende trust cell met eenzelfde letteraanduiding (de kapitaalrekening ). De tegenprestatie van de aandeelhouder van de PCC behoort op die manier wel toe aan de PCC, maar is afgescheiden voor iedere trust cell. Daarnaast zal iedere trust cell ook een reserverekening hebben met eenzelfde letteraanduiding. Bij een paraplufonds bijvoorbeeld zal dit kapitaal per trust cell gebruikt worden om te beleggen. Bij een PCC die gebruikt wordt om vermogensbestanddelen af te scheiden zal dat vermogen mede worden ingebracht in de betreffende trust cell door de insteller, de PCC. Bestuur van de PCC en trust cellen De PCC heeft een bestuur bestaande uit een of meer personen volgens de regels van Boek 2 BWC. Iedere trust cell heeft een trustee. De trustee heeft de bevoegdheid en de plicht om het trustvermogen te besturen. 26 Het besturen zal Het aandelenkapitaal van de PCC zal verdeeld worden in series van aandelen die aangeduid worden met letters. Elke serie ziet op een trust en zal in haar benaming ook het woord trust als onderdeel daarvan moeten bevatten. de trustee moeten doen in overeenstemming met de wet en de bepalingen van de trustakte, 27 welke opgenomen zullen zijn in de notariële akte van oprichting van de PCC en de instelling van de trust cellen. De trustee van elke trust cell is de PCC, die daarbij vertegenwoordigd zal worden door haar bestuur. Op grond van de Landsverordening Trust dient in elk geval één trustee binnen Curaçao woonachtig of gevestigd te zijn. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten kan ontheffing verlenen van dit voorschrift, maar mag aan de ontheffing voorwaarden verbinden. 28 Deze ontheffing zou nodig kunnen zijn indien de PCC kwalificeert als een buitengaatse onderneming. 29 Het standpunt van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten is dat alhoewel gevestigd te Curaçao een dergelijke onderneming niet kwalificeert als een lokale vertegenwoordiger. In de trustakte kan voorts worden bepaald dat er één of meer protectors zullen zijn. Een protector is te vergelijken met een commissaris. De protector zal de trustee met raad terzijde staan en toezicht houden op de trustee. De benoeming kan derhalve niet door een trustee geschieden. 30 Het 25 MvT bij art. 130 (2.), p Art. 3:127 lid 2 sub c BWC. 27 Art. 3:135 lid 1 BWC. 28 Art. 3:130 lid 4 BWC. 29 Als bedoeld in art. 1 van de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten. 30 Art. 3:147 en 3:149 BWC. ligt voor de hand dat de houders van aandelen die tot de betreffende trust cell zijn gerechtigd, daartoe bevoegd moeten zijn. Administratie, jaarrekening en winstverdeling De trustee (PCC) is verplicht het vermogen dat behoort tot een trust cell afgescheiden te houden van de andere trust cellen en van het algemene vermogen van de PCC. 31 Van elke trust cell dient een zodanige afzonderlijke administratie te worden gevoerd en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dienen zodanig te worden bewaard dat te allen tijde de samenstelling en de inkomsten en uitgaven van elke trust cell uit de administratie zijn vast te stellen. 32 Tenzij in de trustakte anders is bepaald, is de trustee verplicht jaarlijks aan de begunstigde(n) rekening en verantwoording af te leggen over zijn bestuur. 33 Deze verplichting komt overeen met de administratieplicht die een rechtspersoon heeft op grond van Boek 2 BWC. 34 Het bestuur van de rechtspersoon is verplicht jaarlijks binnen acht maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening, ten minste bestaande uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting op deze stukken, op te maken. Om een goede invulling te geven aan de jaarlijkse verplichting rekening en verantwoording te geven aan de begunstigden/aandeelhouders van een trust cell is het raadzaam dat het bestuur per trust cell een balans, een winst en verliesrekening en toelichting daarop opstelt, welke worden opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap. Uit de jaarrekening zal derhalve moeten blijken wat de behaalde winst is per trust cell en wat de kosten en belastingen zijn per trust cell. Daarnaast kunnen de statuten voorzien in een regeling om de algemene kosten van de PCC om te slaan over het aantal trust cellen dat de PCC heeft. Een verlies van een trust cell zal worden afgeboekt van de reserverekening van de betreffende trust cell en indien niet toereikend van de kapitaalrekening of ten laste komen van het andere vermogen van de betreffende trust cell. Boek 2 BWC bepaalt vervolgens dat in onmiddellijke samenhang met de goedkeuring van de jaarrekening, de algemene vergadering of een ander bij de statuten aangewezen orgaan beslist over de uitkering of inhouding van de uit die jaarrekening blijkende winst en over het doen van andere uitkeringen ten laste van het uit die jaarrekening blijkende eigen vermogen. 35 In de statuten kan derhalve bepaald worden dat het bestuur (of bijvoorbeeld de aandeelhouders van 31 Art. 3:137 lid 1 BWC. 32 Art. 3:137 lid 2 BWC. 33 Art. 3:137 lid 3 BWC. 34 Art. 2:15 BWC bepaalt namelijk dat het bestuur verplicht is van de vermogenstoestand van de rechtspersoon en van alles betreffende de werkzaamheden van de rechtspersoon, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de rechtspersoon kunnen worden gekend. 35 Art. 2:118 BWC. 156 SDU UitgeverS / nummer 4, JUni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

4 Maakt de Curaçaose trust het Mogelijk een ProteCted (trust) Cell CoMPany op te richten? een betreffende cell) van de PCC beslist 36 welk gedeelte van de winst per trust cell wordt ingehouden en gereserveerd op de reserverekening en welk gedeelte wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders van een betreffende trust cell. ontbinding en vereffening Een NV of BV wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. 37 Maar hoe eindigt een trust? Art. 3:132 BWC bepaalt dat een wijziging van de trustbepalingen en herroeping van de trust slechts mogelijk zijn onder de omstandigheden in de trustakte vermeld en door een persoon daartoe in de trustakte aangewezen. Zodanige wijziging of herroeping geschiedt bij notariële akte. Het is een bepaling van regelend recht. In de akte van oprichting van de PCC en instelling van de trust cellen zal derhalve bepaald moeten worden dat op het moment dat de algemene vergadering van aandeelhouders besluit om de PCC te ontbinden de betreffende trust cellen zullen worden herroepen door de aandeelhouders/begunstigden van een betreffende trust cell of, indien zo bepaald, het bestuur van de PCC (de aangewezen perso(o)n(en)). Daarnaast kan per trust cell worden bepaald onder welke omstandigheden deze kan worden herroepen. Afdeling 7 van Boek 3 BWC dat gaat over het einde van de trust maakt in art. 3:159 BWC geen melding van de mogelijkheid de trust te beëindigen door herroeping waardoor art. 3:160 BWC niet van toepassing lijkt. 38 In de akte zal derhalve bepaald kunnen worden dat bij herroeping van de trust cell aangesloten zal worden bij de regels van vereffening die gelden voor de vennootschap. Bij de vereffening is het de taak van de vereffenaar om de activa van de rechtspersoon te gelde te maken, de verhoudingen tot derden af te wikkelen en schulden te betalen. Wat na voldoening van de schuldeisers overblijft, wordt aan hen die krachtens de statuten daartoe zijn gerechtigd uitgekeerd. 39 In de statuten van de PCC zullen bepalingen opgenomen moeten worden dat de vereffenaar in geval van ontbinding en liquidatie van de PPC de activa van een betreffende trust cell moet aanwenden om de schulden die behoren bij die betreffende trust cell te voldoen. Hetgeen resteert na voldoening van de schuldeisers van de betreffende trust cell zal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders van die trust cell. 40 Mochten de schulden de baten overtreffen dan zal de vereffenaar aangifte moeten doen tot faillietverklaring van de trust cell, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd schriftelijk instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. 41 De overige trust cellen waarvan de activa wel toereikend zijn om de schuldeisers te voldoen zullen conform plan worden herroepen en vereffend. Hetzelfde geldt voor het algemene vermogen van de PCC. Overwogen zou kunnen worden om in Titel 7 van Boek 3 BWC bijzondere regels op te nemen voor de vereffening van de PCC en haar afzonderlijke trust cellen, zodat duidelijk is dat aan de aandeelhouders/begunstigden van de ene trust cell een uitkering kan worden gedaan, terwijl bij een andere trust cell de activa niet toereikend zijn om de schulden te voldoen. Het voorgaande is mijn inziens inherent aan het feit dat er afgescheiden vermogens zijn waarmee een uitzondering wordt gemaakt op art. 3:276 BWC. openbaarmaking van de trust De trust dient te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid 42 evenals de bij dezelfde akte opgerichte rechtspersoon. 43 Het verdient aanbeveling om het mogelijk te maken dat de trust als onderdeel van de PCC kan worden ingeschreven, zodat bij raadpleging van het Handelsregister duidelijk is dat men te maken heeft met een PCC. Door in de naam gebruik te maken van de woorden protected (trust) cell company zal Het recht van de begunstigden wordt ingevuld met de rechten die zij op grond van de statuten verkrijgen als aandeelhouder. het voor een ieder duidelijk zijn dat de vennootschap afgescheiden vermogens heeft. Bovendien kan men dan door raadpleging van het uittreksel van de PCC zien welke trust cellen er zijn ingesteld. Een onderlinge verwijzing zou ook een optie kunnen zijn. Voor de rechtszekerheid in het handelsverkeer is het voor derden van belang dat op voorhand kenbaar is dat zij handelen met een PCC en dat de PCC handelt als trustee van een trust cell. Dit komt overeen met het bepaalde in art. 3:136 lid 3 BWC Met inachtneming natuurlijk van het bepaalde in art. 2:118 leden 5 t/m 7 BWC. 37 Art. 2:27 lid BWC. Voor de procedure van ontbinding en vereffening verwijs ik naar art. 2:27 t/m 2:34 BWC. 38 Art. 3:160 BWC bepaalt dat in de daar genoemde gevallen de trustee bij zijn eindrekening en verantwoording alle tot het trustvermogen behorende goederen overdraagt, overeenkomstig de voor elk van die goederen geldende regelen, aan degene die daartoe in de trustakte is aangewezen en bij gebreke van zondanige aanwijzing, aan de insteller of zijn rechtsopvolgers onder algemene titel. 39 Art. 2:30 lid 1 BWC. 40 Het trustvermogen is een afgescheiden vermogen en vormt hiermee een uitzondering op art. 3:276 BWC dat bepaalt dat een schuldeiser zijn vordering op alle goederen van zijn schuldenaar kan verhalen. 41 Vergelijk art. 2:29 lid 2 BWC. 42 Art. 3:161 BWC. 43 Art. 2:5 lid 1 BWC. 44 Art. 3:136 lid 3 BWC bepaalt dat tenzij in de trustakte anders is bepaald of zulks naar verkeersopvattingen niet van de trustee kan worden gevergd, dan wel naar het toepasselijke recht onmogelijk of verboden is, de trustee aan zijn wederpartij kenbaar moet maken dat hij handelt in zijn hoedanigheid van trustee. Is aan de wederpartij kenbaar dat de trustee handelt in zijn hoedanigheid, dan is geen verhaal mogelijk op het niet aan de trust onderworpen vermogen van de trustee, tenzij de trustee de verplichtingen die voor hem uit de trust voortvloeien heeft geschonden. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK nummer 4, JUni 2012 / SDU UitgeverS 157

5 Conclusie Doordat de Landsverordening Trust het mogelijk maakt dat een rechtspersoon als trustee fungeert, wordt de weg geopend om een vennootschap in het leven te roepen met afgescheiden vermogens. Al enkele jaren bestaat er vanuit de internationale financiële sector van Curaçao de wens om wetgeving met betrekking tot een Protected Cell Company in te voeren. De invoering van de Curaçaose trust maakt het echter mogelijk om een Protected (Trust) Cell Company op te richten zonder dat er aparte wetgeving met betrekking tot een dergelijke entiteit nodig is. over de auteur Mr. Maike Bergervoet is advocaat en partner bij Spigthoff Advocaten en Belastingadviseurs te Curaçao. 158 SDU UitgeverS / nummer 4, JUni 2012 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012

Flex - BV. prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 Flex - BV prof. mr. P. van Schilfgaarde 23 oktober 2012 1. Kapitaal (art. 178) Afschaffing minimumkapitaal Maatschappelijk kapitaal optioneel Verplichting nominale waarde gehandhaafd 2. Stemrechtloze aandelen

Nadere informatie

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012

Mogelijkheden met de Curaçao Trust. Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Mogelijkheden met de Curaçao Trust Maike Bergervoet 28 augustus 2012 Family Trust Beheer en bijeen houden van familievermogen Vermogen wordt onder trustverband gebracht en door de trustee beheerd. Uitkeringen

Nadere informatie

College NV en BV; Aandelen

College NV en BV; Aandelen College NV en BV; Aandelen Mr. K. Frielink Universiteit van de Nederlandse Antillen Dinsdag 23 februari 2010 van 19.00-20.30 uur NV en BV - inleiding 1. De NV is een RP met een of meer op naam of aan toonder

Nadere informatie

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv

NOTULEN AUTEUR / INLICHTINGEN: 12 mei 2011 10060553/11-00258663/eti Concept-notulen flexbv NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP NAAR NEDERLANDS RECHT, GEBASEERD OP DE WETSVOORSTELLEN INZAKE FLEXIBILISERING VAN HET BV-RECHT. Bijgaand eerst een toelichting en daarna

Nadere informatie

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY

ALEXANDER & SIMON, CIVIL LAW NOTARIES [**] DRAFT DATED [**], 2013 FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY Heden,------------------------------------------------------------ tweeduizend en dertien, verscheen voor mij, mr. Miguel Lionel ---- Alexander, notaris ter standplaats Curaçao: --------------------- [**]--------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING

Modelstatuten stichting derdengelden StichtingService 2015 OPRICHTING OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr. @, notaris te Hilversum: @ De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: S T

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

A 2011 N 67 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 67 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 67 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 15 de december 2011 houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trusts (Landsverordening trust). In overweging genomen

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM

JAARRAPPORT 2011. Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM JAARRAPPORT 2011 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 30 mei 2012. INHOUD 1 INLEIDING 2 JAARREKENING 3 OVERIGE

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014

Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad, 14 augustus 2014 Aan De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning. De heer Earl Balborda Seru Arrarat z/n Alhier Uw nummer (letter): 2014/28122 Uw brief van: 29 juli 2014 Ons nummer: 14082014.01 Willemstad,

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders

Statuten van Stichting ING Aandelen Naam Artikel 1. Zetel Artikel 2. Doel Artikel 3. certificaten vennootschap certificaathouders Statuten van Stichting ING Aandelen blz. 1 Naam Artikel 1. De naam van de stichting is: Stichting ING Aandelen. Zetel Artikel 2. De stichting is gevestigd te Amsterdam. Doel Artikel 3. Het doel van de

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

VOORSTEL TOT SPLITSING

VOORSTEL TOT SPLITSING versie 5.e / 23-05-2014 VOORSTEL TOT SPLITSING ONDERGETEKENDEN: 1. de heer DIRK GERRIT JAN BURGER, geboren te Oudewater op 2 januari 1955, wonende Meanderlaan 2, 4691 LJ Tholen; 2. de heer WILLEM OOSTERLING,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen.

Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Statuten Naam en zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING FIBER OVERAL. 2. De stichting heeft haar zetel te Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft tot doel in Nijmegen en omgeving

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam

STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders. gevestigd te Amsterdam 1/6 STATUTEN van: Stichting Elektronische Communicatie Vennootschappen en Aandeelhouders gevestigd te Amsterdam De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte op 17 september 2007 verleden voor

Nadere informatie

Rol en aansprakelijkheid van de trustee

Rol en aansprakelijkheid van de trustee ARTIKELEN Rol en aansprakelijkheid van de trustee Mr. K. Frielink * 1. Inleiding De regeling inzake de Curaçaose trust is op 1 januari 2012 in werking getreden. Vanuit de praktijk is de vraag opgekomen

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011

Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011 Het afgezonderd particulier vermogen in 2012 (in het bijzonder het Curaçaose APV) Maurice de Clercq 25 november 2011 Inhoudsopgave Inleiding Fiscaal Curaçao Nederland Casusposities Doel Juridisch Fiscaal

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS. De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende AKTE VAN OPRICHTING STICHTING HET MEERLANDENFONDS De comparant verklaart een stichting op te richten, die wordt geregeerd door de volgende S T A T U T E N : Naam. Zetel. Artikel 1. De stichting draagt

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1996 1997 Nr. 352 24 139 Regels met betrekking tot naar buitenlands recht opgerichte, rechtspersoonlijkheid bezittende kapitaalvennootschappen die hun werkzaamheid

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, WET van..., houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het handelsregister (Handelsregisterwet) ------------------------------------ ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, In overweging genomen

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM LS/6008003/10257933.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 20 mei 2011voor

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN

BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN BRONNEN ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Inhoud van dit E-book: Bron inschrijvingsplicht handelsregister Bron aanmeldingsplicht belastingdienst Bron administratieplicht algemeen Bron verplichtingen jaarverslaggeving

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.)

LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) LEDENOVEREENKOMST A/B/C-LEDEN EN COÖPERATIE WE HELPEN (U.A.) DE ONDERGETEKENDEN: 1. (KvK), statutair gevestigd te, met adres:, hierna te noemen: A/B/C-Lid of tezamen met de andere leden de Leden, en 2.

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V.

08/05/2014. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Registratiedocument Legal & General Nederland Beleggingen B.V. Algemeen Dit is het registratiedocument van Legal & General Nederland Beleggingen B.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Rol en aansprakelijkheid van de Trustee

Rol en aansprakelijkheid van de Trustee Seminar Curaçao Trust in de Praktijk georganiseerd door Van Doorne en Spigt Dutch Caribbean X X X X X Rol en aansprakelijkheid van de Trustee Mr. Karel Frielink 1 28 augustus 2012 Soorten aansprakelijkheid

Nadere informatie

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008

Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Mn Services Fondsenbeheer B.V. Halfjaarverslag per 30 juni 2008 Inhoud Directie en functionarissen per 30 juni 2008 3 Halfjaarverslag Balans per 30 juni 2008 4 Winst en Verliesrekening 5 Algemene toelichting

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.

S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2. S T A T U T E N : 1. Naam. Zetel. 1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Solus Non Solus. 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam. 2. Doel. 2.1 De stichting heeft ten doel: (a) het goed functioneren van

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP

STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP STATUTEN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CONTINUÏTEIT ABN AMRO GROUP Hoofdstuk 1. Naam. Statutaire zetel. Artikel 1.1. 1.1.1. De naam van de stichting is: Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN

Nadere informatie

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2

2. Voorstel tot statutenwijziging in verband met splitsing van aandelen in de verhouding 1:2 Koninklijke DSM N.V. gevestigd te Heerlen Agenda algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke DSM N.V., te houden op het hoofdkantoor van de vennootschap, Het Overloon 1, Heerlen, op maandag

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

Oprichting van een Stichting

Oprichting van een Stichting Oprichting van een Stichting Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting IxDA Nederland. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving:

Jaarrekening. BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: Jaarrekening BrightNL Coöperatie U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 60880651 Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave JAARREKENING 3 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 3 WINST- EN

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5

Inhoudsopgave. Pagina. Doelstelling, aandeelhouders en directie 3. Bericht aan aandeelhouders 4. Verslag van de directie 5 Inhoudsopgave Pagina Doelstelling, aandeelhouders en directie 3 Bericht aan aandeelhouders 4 Verslag van de directie 5 Balans per 31 december 1998 8 Toelichting op de balans 10 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING

C O N C E P T. blad 1 OPRICHTING STICHTING blad 1 C O N C E P T OPRICHTING STICHTING Heden,+, verscheen voor mij, mr. Alex Huberto Korlaar, notaris te Scherpenzeel: ++ De verschenen persoon verklaarden bij deze akte een stichting op te richten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen

Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012. Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen Voordracht P. van Schilfgaarde, Congres Spigt Dutch Caribbean, 22 oktober 2012 Boek 2 Curaçao per 1-1-2012. Overzicht belangrijkste wijzigingen 1. Redenen voor wijziging tekst 2004: vooral Nederlandse

Nadere informatie

Wet Flex-BV in vogelvlucht

Wet Flex-BV in vogelvlucht Wet Flex-BV in vogelvlucht Van Wim Eikendal en Janou Briaire Plaats/Datum Maastricht, 20 juni 2012 Op 1 oktober 2012 treedt de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN

MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN MODEL VOOR EEN MAATSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN ARCHITECTEN De ondergetekenden: 1. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij A 2. Naam:..., wonende te:..., hierna te noemen partij B overwegende: dat

Nadere informatie

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V.

Enkelvoudige jaarrekening 2011. WestlandUtrecht Bank N.V. Enkelvoudige jaarrekening 2011 WestlandUtrecht Bank N.V. Inhoud Verslag Raad van Bestuur 2 Enkelvoudige balans 4 Enkelvoudige winst- en verliesrekening voor de periode eindigend op 31 december 5 Overige

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 7 Landsverordening van de 9 de januari 2014 houdende aanvulling van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake trusts (Landsverordening

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden

Concept d.d. 17 november Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden 1 STATUTENWIJZIGING JURIDISCHE FACULTEIT DER AMSTERDAMSCHE STUDENTEN Heden, [*], verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam: [*]. De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven Directie Economische Zaken, Handel en Industrie Ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) is deze landsverordening

Nadere informatie

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010)

VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) VAN DOORNE N.V. Doorlopende tekst van de statuten van : Stichting Supermarktfonds Nederland IV (Zoals deze luiden na de statutenwijziging in 2010) STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze

Nadere informatie

, wonende te, geboren op, (evt.: gehuwd met ), hierna te noemen de commanditaire vennoot sub 1,

, wonende te, geboren op, (evt.: gehuwd met ), hierna te noemen de commanditaire vennoot sub 1, Voorbeeldcontract commanditaire vennootschap PARTIJEN: Stichting NHP, gevestigd te Groningen ingeschreven in het handelsregister onder nummer, en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Veraart & Leeflang

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

Eerste inschrijving certificaten

Eerste inschrijving certificaten 1 Paraaf ter waarmerking Gegevens per certificaathouder Certificaathouder Naam : Adres : E-mailadres : Indien natuurlijk persoon, geboren te : op Indien rechtspersoon, KvK-nummer : Wijziging adres/naam

Nadere informatie