Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx"

Transcriptie

1 Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN Xxx U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de mensheid verward en verbijsterd is aan het begin van dit derde millennium. De enorme vooruitgang die zij bereikt heeft op materieel gebied heeft haar niet echt geluk gebracht en maakt het haar niet mogelijk de toekomst met een gerust hart tegemoet te zien: oorlogen, hongersnoden, epidemieën, ecologische rampen, sociale crises en aantasting van de fundamentele mensenrechten zijn evenzovele plagen die niet stroken met de hoop die de mens op zijn toekomst had gevestigd. Geconfronteerd met zoveel onzekerheden voelen veel mensen zich machteloos en hebben het gevoel dat het geluk waarnaar zij verlangen een illusie is. Zij leven niet echt, zij bestaan slechts... Toch hangt het alleen van de mens af of hij van de Aarde een oord maakt waar iedereen zijn plaats heeft en in contact met anderen gelukkig kan leven. Natuurlijk veronderstelt dit dat hij het beste dat hij in zich heeft tot uitdrukking brengt en in zijn keuzen blijk geeft van wijsheid. DE ZIN VAN HET LEVEN Ieder mens die intelligent en gevoelig genoeg is, gaat zich vroeg of laat vragen stellen over de zin van het leven. Is het leven zuiver toeval of maakt het deel uit van een goddelijk plan? Heeft het een bepaald doel of beperkt het zich gewoon tot er zijn? Is het mogelijk het leven meer in overeenstemming met onze verlangens te brengen of verloopt het ondoordacht en willekeurig? Houdt het op bij de dood of gaat het daarna nog verder? Dit zoeken naar de zin van het leven leidt meestal tot tegengestelde reacties. Sommigen leggen zich neer bij de gedachte dat de mens gedurende zijn leven alleen aan zichzelf overgelaten is en dat zijn dagelijks leven uitsluitend bepaald wordt door de omstandigheden van het moment, die nu eens gunstig en dan weer ongunstig zijn. Daarbij zeggen zij over het algemeen van zichzelf dat zij atheïst of materialist zijn, wat natuurlijk hun goed recht is. Anderen gaan ervan uit dat er een reden is voor onze aanwezigheid op Aarde en dat wij invloed kunnen uitoefenen op ons levenslot. Zonder zich daar echt bewust van te zijn, stellen deze mensen zich open voor een spirituele benadering - in tegenstelling tot een materialistische en streven zij ernaar het hoe en waarom van de dingen te begrijpen. Zodra wij voor een spirituele benadering van het leven kiezen, dienen zich verschillende mogelijkheden aan. De eerste bestaat erin dat wij onze queeste, onze zoektocht, alléén volbrengen, door zelf te mediteren, lezingen bij te wonen, bepaalde boeken te lezen en op internet te surfen. Conventioneler is de weg van de vele mensen die zich liever aansluiten bij een van de huidige grote godsdiensten, om hun geloof te beleven aan de hand van het desbetreffende credo. Weer anderen, maar minder talrijk, maken deel uit van een New- Agestroming, waarvan er sinds enkele decennia vele bestaan. Op het gebied van het innerlijk zoeken is iedere stap te respecteren, zolang deze niet schadelijk is voor de betrokken persoon en werkelijk aan zijn welzijn bijdraagt. Helaas zijn er veel goeroes en leraren die misbruik maken van de goedgelovigheid van oprechte zoekers,

2 met alle teleurstelling en desillusie van dien. Maar dit is slechts een beperkt gevaar in vergelijking met ultraconservatieve religieuze stromingen die een extreme afsplitsing zijn van de religies waarop zij zich beroepen. HET BEGRIP GOD Weliswaar kunnen wij als eenling een religieuze, spirituele of filosofische queeste doen, maar de ervaring leert dat we de weg naar kennis en wijsheid dan langzamer en moeizamer afleggen. Er is namelijk op dit gebied veel gezegd en geschreven, zodat de kans groot is dat wij het spoor bijster raken. Over religies kunnen wij zeggen dat ze in wezen geloofswegen zijn en ons niet altijd stimuleren om zelf vragen te stellen ten aanzien van de mysteriën van het bestaan en om te trachten de diepere zin van het leven te begrijpen. De New-Age bewegingen, tenslotte, zijn niet alle gestoeld op een traditie. Bovendien richten zij zich niet altijd op het spirituele ontwaken van de ziel. En het is nu juist dit ontwaken dat onze aanwezigheid op Aarde rechtvaardigt en het geluk waarnaar wij streven in zich draagt. In aansluiting op de voorgaande opmerkingen willen we nog op een punt in het bijzonder ingaan, namelijk het feit dat men spiritueel ingesteld kan zijn zonder godsdienstig te zijn in de strikte betekenis van het woord. Anders gezegd, men kan gelovig zijn zonder tot een bepaalde religie te behoren of het godsbegrip daarvan te delen. Over het algemeen stellen religies God voor als een supermens die ergens in de hemel troont en zich jegens de mensen gedraagt als een vader tegenover zijn kinderen, waarbij alleen Hij over hun lot beschikt al naar gelang zijn wil van dat moment. Hoewel een dergelijke benadering van de godheid respectabel is, is ze beperkt en kan de mensen nogal fatalistisch te maken. In werkelijkheid is God geen antropomorf wezen. Hij is veeleer de intelligentie, het bewustzijn, de energie en de kosmische kracht die ten grondslag liggen aan de gehele schepping en aan alles wat deze omvat, zowel op de zichtbare als onzichtbare niveaus. Als zodanig is Hij voor ons onbegrijpelijk en onkenbaar. Wel brengt hij zichzelf tot uitdrukking via het universum, de natuur en de mens door middel van natuurwetten en metafysische wetten die wij kunnen bestuderen, begrijpen en toepassen om ons welzijn te verhogen, en die wij als kosmisch of goddelijk kunnen betitelen. Zo denkt een spiritueel, verlicht mens. OVER HUMANISME Maar iemand die werkelijk spiritueel is, is ook humanist. Met andere woorden, hij heeft de mens lief en gelooft in hem. Van de mens houden betekent niet per se van alle mensen als individu houden - hoewel dat ideaal zou zijn - maar ze op zijn minst liefhebben als leden van de menselijke broederschap. In de mens geloven wil zeggen de overtuiging hebben dat hij zowel zichzelf als de wereld kan verbeteren, en dit veronderstelt dat wij vertrouwen stellen in zijn vermogen het goede te doen, evenzeer voor zichzelf als voor anderen. Terwijl hij zich openstelt voor de wereld is iedere ware humanist optimistisch ten opzichte van de menselijke natuur. Hoewel hij een helder inzicht heeft in de zwakheden en onvolmaaktheden van de mens is hij er toch van overtuigd dat hij in staat is boven zichzelf uit

3 te stijgen om het beste van zichzelf tot uitdrukking te brengen en te handelen in het belang van iedereen. Zeker, wij kunnen deze overtuiging ook hebben zonder dat we spiritueel zijn, en het feit dat we in God geloven maakt ons nog geen beter mens. Niettemin is iedereen die erkent dat de mensheid deel uitmaakt van een goddelijk plan en één grote familie van zielen vormt, meer geneigd de ander te respecteren en voor zijn welzijn te handelen. Bedenk trouwens wel dat het geloof in zijn meest positieve vorm een drager van welwillendheid en broederschap en dus van humanisme is. MILIEUBESCHERMING EN SPIRITUALITEIT Zoals u weet, is onze planeet ernstig ziek; op veel plaatsen zijn de bodem, het water en de lucht verontreinigd; dagelijks worden hele bossen gedecimeerd; honderden soorten planten en dieren zijn aan het uitsterven en een aantal is zelfs al verdwenen; de gletsjers van het noorden zuidpoolgebied smelten in een onrustbarend tempo weg, wat een voorteken is van de stijging van de waterspiegel van zeeën en oceanen... De situatie is dus zorgwekkend. De meeste milieurampen zijn aan de mens te wijten en zijn het gevolg van drie hoofdoorzaken: - de mens heeft wetenschap en technologie ontwikkeld ten koste van het milieu; - hij heeft voor handelsdoeleinden de natuur buitensporig geëxploiteerd; - hij is zich niet bewust van het belang van de ecosystemen. Als wij op deze weg voortgaan, zal de Aarde op middellange termijn voor de mens onleefbaar worden. Als we eens, naar het voorbeeld van André Malraux, konden bedenken dat de eenentwintigste eeuw of spiritueel zal zijn of er niet zal zijn, dan lijkt het evident dat de mens of milieubeschermer zal zijn of er niet meer zal zijn... Ofschoon we natuurlijk tegelijkertijd atheïst en milieubeschermer kunnen zijn, moeten we toch bedenken dat een spiritueel ingesteld mens, meer dan een materialist, geneigd zal zijn de natuur te respecteren. Dit komt omdat wij ons niet voor de goddelijke wetten kunnen interesseren zonder in de natuur een levende en zelfs bewuste expressie van deze wetten te zien. Dit bracht François Jollivet-Castelot ( ), een eminent Rozekruiser en alchemist uit de twintigste eeuw, tot de uitspraak: God werkt in de natuur en spreekt door haar heen, want zij is zijn grote boek. Het is duidelijk dat de Aarde een meesterwerk van de schepping is. Niet alleen herbergt zij het leven in talloze en gevarieerde vormen, maar zij is ook de plaats waar een wezen is verschenen dat sinds dat moment qua bewustzijn en intelligentie is blijven evolueren: de mens. In mystieke termen is de Aarde de wieg van de menselijke beschaving; zij biedt miljarden zielen de mogelijkheid hun spirituele evolutie tot een goed einde te brengen, wat haar tot een waar heiligdom maakt. HET ONTWAKEN VAN DE ZIEL Het bovenstaande stelt de kwestie van onze aanwezigheid op Aarde aan de orde. Zoals u al begrepen hebt, zijn wij van mening dat deze aanwezigheid geen zuiver toeval is, maar dat ze een duidelijk doel volgt. In feite leven wij hier op Aarde met het doel spiritueel te evolueren, dat wil zeggen, ons langzamerhand bewust te worden van onze goddelijke natuur en deze door middel van onze gedachten, woorden en daden tot uitdrukking te brengen. Het lijkt

4 moeilijk, zo niet onmogelijk, een dergelijk doel in één enkel leven te bereiken, vandaar de noodzaak om te reïncarneren. Alle wijzen en denkers uit het verleden hebben de mens aangemoedigd zich te vervolmaken. Dit veronderstelt het doen ontwaken van de deugden die te danken zijn aan het meest goddelijke in de menselijke ziel, zoals tolerantie, nederigheid, edelmoedigheid, geweldloosheid en welwillendheid. U zult het stellig met ons eens zijn, dat indien alle mensen dit ideaal van vervolmaking zouden nastreven, zelfs zonder het noodzakelijkerwijs te bereiken, de Aarde niet meer een oord zou zijn waar ellende, onrechtvaardigheid, uitsluiting, onderdrukking en tal van andere ongerechtigheden overheersen, maar een wereld waar iedereen tevreden zou kunnen leven en werken, evenzeer voor het geluk van zichzelf als voor dat van anderen. Afgezien van het feit dat de mens op Aarde leeft om zich bewust te worden van zijn goddelijke natuur en deze in zijn gedrag tot uitdrukking te brengen, kunnen we ons afvragen wat het belang ervan is het beste in onszelf te doen ontwaken. Voor een antwoord op deze vraag is het voldoende te denken aan wat wij ervaren in de aanwezigheid van iemand die intolerant, egoïstisch en hoogmoedig is. Denk er ook eens aan wat u zelf voelt wanneer u blijk geeft van onverdraagzaamheid, egoïsme en hoogmoed. In beide gevallen creëert een dergelijke manier van doen machtsverhoudingen, geeft het een onprettig gevoel en verlaagt het het beeld dat wij van de ander of van onszelf hebben. Als een wezenlijk negatieve houding een onprettig gevoel in onszelf oproept en ons een slecht geweten bezorgt, komt dat omdat de ziel in ons het goede, het schone en het ware nastreeft, om de termen van Plato te herhalen. Het zal u trouwens opvallen dat iedereen, of hij nu gelovig of atheïst is, bewondering heeft voor wie blijk geeft van wijsheid in zijn oordeel en gedrag. Het is dus niet zuiver en alleen in spirituele zin van belang om zich in menselijk opzicht te vervolmaken; een dergelijke vervolmaking draagt er ook toe bij dat ieder mens goed gezelschap wordt, voor zichzelf en voor degenen met wie hij in het dagelijks leven omgaat. MEESTERSCHAP OVER ZICHZELF Zoals u ongetwijfeld weet, spreekt men tegenwoordig vaak over persoonlijke ontwikkeling. Dit komt omdat steeds meer mensen de noodzaak voelen hun emoties te beheersen, hun angsten, vrees en paniek de baas te zijn, meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, meer profijt te trekken van hun vaardigheden, gaven en talenten, enz. Maar de methodes die daarvoor aangeboden worden, blijven vaak beperkt tot zuiver psychologische technieken waarvan de effecten slechts tijdelijk en beperkt zijn. Het is billijk ons op persoonlijk niveau verder te willen ontwikkelen, en de beste manier om dit op duurzame wijze te doen is te werken aan de ontplooiing van onze ziel en van de vermogens die haar eigen zijn. Dit impliceert dat wij onszelf moeten leren kennen en in ons leven in overeenstemming daarmee moeten handelen. Zodoende worden wij ons langzamerhand bewust van onze diepere persoonlijkheid en gaan wij begrijpen dat de helderheid en kalmte die wij allen nastreven, gelegen is in het meesterschap over onszelf. Wie immers geleerd heeft zijn gedachten, woorden en daden te beheersen, is meester over zijn eigen leven geworden en weet hoe hij dit voor zichzelf en voor anderen gelukkig en zinvol kan maken.

5 Wij stellen u nu voor na te denken over de volgende vragen: - Bent u spiritueel ingesteld in de betekenis die wij hierboven hebben omschreven? - Denkt u dat het universum en het leven op Aarde een transcendentaal doel volgen? - Denkt u dat de mens invloed kan uitoefenen op zijn levenslot en dat hij dit meer in overeenstemming met zijn verlangens kan brengen? - Beschouwt u zich als humanist of wenst u dat te worden? - Vindt u milieubescherming belangrijk? - Voelt u het verlangen of de behoefte u als mens te vervolmaken? - Denkt u dat we onszelf beter kunnen leren kennen en zo aan onze persoonlijke ontwikkeling kunnen werken? (image) Embleem van de A.M.O.R.C. sinds 1909 DE ALOUDE EN MYSTIEKE ORDE VAN HET ROZEKRUIS Indien u de meeste vragen op de voorgaande bladzijde met ja hebt beantwoord, en indien u zich in harmonie voelt met de ideeën die wij u tot nu toe ter overweging hebben voorgelegd, dan bent u mystiek ingesteld in de meest verheven betekenis van het woord. Misschien bent u gereed om verder te gaan in uw queeste naar kennis en wijsheid. Weliswaar kunt u dit zelf doen, alleen, maar het is gemakkelijker en sneller om methodisch te werk te gaan. Een ieder die de zin van het leven beter wil leren begrijpen nodigen wij uit zich aan te sluiten bij de Aloude en Mystieke Orde van het Rozekruis om in alle vrijheid het onderricht te volgen dat deze Orde aanbiedt. De A.M.O.R.C., die in de meeste naslagwerken omschreven wordt als een niet-godsdienstige, niet-sektarische en apolitieke filosofische beweging, is een van de oudste en meest serieuze denkscholen in het Westen. In het algemeen gesproken betekent Rozekruiser zijn: een spirituele queeste volgen Deel uitmaken van de A.M.O.R.C. geeft een behoefte weer om de diepere zin van het leven beter te leren begrijpen en is eigenlijk een queeste. Deze queeste berust echter niet op het

6 geloof in God, in de betekenis die de kerken daar in het algemeen aan geven. Ze is veeleer gebaseerd op het bestuderen van de goddelijke wetten zoals deze in het universum, de natuur en de mens tot uitdrukking komen. De Rozekruisersqueeste is dus spiritueel maar niet godsdienstig in de beperkte zin van het woord, temeer daar ze beslist niet dogmatisch van aard is en zich op geen enkele specifieke geloofsleer baseert. Werken aan de totstandkoming van een humanistischere wereld De A.M.O.R.C. is niet uitsluitend een spirituele beweging die zich alleen met de geestelijke dimensie van het leven bezighoudt. Ze is ook diep humanistisch, met andere woorden, ze verbreidt een filosofie die gericht is op het geluk van alle mensen, zonder onderscheid. Daarom wordt van de leden verwacht dat zij zich niet gedragen als individuen met een bepaalde nationaliteit, maar als wereldburgers. Volgens deze visie bestaat het Rozekruisershumanisme erin dat men de gehele mensheid als één familie van zielen beschouwt. Traditioneel en onpersoonlijk mystiek onderricht bestuderen Iedere Rozekruiser bestudeert leringen die met recht mystiek genoemd kunnen worden, want ze hebben betrekking op de mysteries van het leven. Ze zijn bovendien traditioneel, in zoverre dat ze teruggaan tot de vroegste oudheid en dat ze hun bron in de oertraditie hebben. Ten slotte zijn de leringen onpersoonlijk, in die zin dat ze niet het werk van een goeroe of meester zijn, maar de vrucht van een kennis die door de eeuwen heen gezamenlijk in stand gehouden is en van de ene mysterieschool naar de andere is doorgegeven. Profiteren van een inwijdende vorming die zowel mondeling als schriftelijk is Het inwijdende aspect van de Rozekruisersleringen maakt deze zo waardevol en bijzonder. Anders gezegd, ze worden geleidelijk, van graad tot graad, overgedragen zodat ieder lid de leringen innerlijk kan verwerken en de verworven kennis wezenlijk tot zijn ziel kan laten doordringen. De kennisoverdracht vindt overigens schriftelijk plaats, in de vorm van monografieën die de leden alleen thuis bestuderen. Voor wie dat wil, is er ook een mondeling overdracht in de vorm van gezamenlijk werk in de plaatselijke afdelingen. Een theoretische en praktische filosofie volgen De A.M.O.R.C. is ontegenzeglijk een filosofische beweging, in die zin dat ze liefde voor de wijsheid beoefent, de letterlijke vertaling van het woord filosofie. Maar specifiek voor de Rozekruisersfilosofie is dat ze zich niet beperkt tot het overdragen van een zuiver theoretisch onderricht. Op grond van het principe dat het doel van de mens is zijn leven te leren beheersen om het zo goed mogelijk met zijn verwachtingen in overeenstemming te brengen, is het onderricht ook uitermate praktisch van aard. Het adagium met het hoofd in de wolken en beide benen stevig op de grond is dan ook volmaakt van toepassing op Rozekruisers.

7 Werken aan innerlijke zelfverwezenlijking en persoonlijke ontwikkeling De Rozekruisersleringen zijn niet bedoeld om de geest te verrijken door middel van een zuiver intellectueel weten; ze zouden in dat geval geen enkele praktische waarde hebben. Ze hebben veeleer tot doel de vermogens en eigenschappen van de ziel te doen ontwaken, want dat ontwaken vormt de basis van de innerlijke verwezenlijking. Tegelijkertijd zijn ze gericht op de persoonlijke groei van ieder lid, in zoverre dat ze het mogelijk maken geleidelijk de talenten, gaven en bekwaamheden waarover ieder mens latent beschikt, te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen. Deel uitmaken van een mondiale en kosmopolitische broederschap. De A.M.O.R.C. is over de gehele wereld verbreid en onderverdeeld in een aantal Grootloges, die elk een taalgebied omvatten (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Japans, enz.) Ze is dus een wereldwijde beweging. Bovendien telt ze onder haar leden mannen en vrouwen van velerlei nationaliteiten, sociale klassen en religies. In dit opzicht omvat ze alle culturen en vormt ze een broederschap die zowel mondiaal als kosmopolitisch is, en representatief is voor de gehele mensheid. Dit alles kenmerkt de leden van de A.M.O.R.C. overal ter wereld, maar natuurlijk begrijpt en beleeft iedereen de leer van het Rozekruis op zijn eigen wijze. A.M.O.R.C. Groothertoginnelaan EH s-gravenhage Telefoon: website: n.b.: de auteurs van de citaten boven aan de bladzijden zijn allen verbonden geweest met de Rozekruisersbroederschap of hebben er in nauw contact mee gestaan. GL-0606-ST/0409-NJB Zoals de zon vanuit de hoge hemelen op ons neerschijnt, zo moeten ook de talenten die als kiemen al in het menselijk hart aanwezig zijn, door de stralen van de zon van goddelijke wijsheid tot ontwikkeling komen. Paracelsus ( ) Arts en alchemist De grootste van alle fouten bestaat erin dat men zich vergist in het ware doel van kennis... Weinigen worden ertoe aangezet om de goddelijke gave van de rede in dienst van de

8 mensheid te gebruiken. Francis Bacon ( ) en staatsman Aangezien er in de mens een opmerkelijke en bewonderenswaardige schat verborgen is, menen de wijzen dat de volmaakte wijsheid erin bestaat zichzelf te kennen, dat wil zeggen, het mysterie te ontdekken dat in de mens verscholen ligt. Robert Fludd ( ) De menselijke ziel is het evenbeeld van de goddelijke ziel. Het is echter niet voldoende dat het universum in de ziel weerspiegeld wordt; deze moet zich hiervan ook nog bewust worden. Daarom moet ons verstand niet alleen over zichzelf denken, maar ook denken over alles wat daarbuiten is. Jan Baptist van Helmont ( ) Arts en filosoof Hoe zou ik kunnen weten dat ik twijfel, dat wil zeggen, dat mij iets ontbreekt en dat ik niet volmaakt ben, als ik in mij niet het besef had van een wezen dat volmaakter is dan het mijne, en door vergelijking waarmee ik de tekorten van mijn natuur kan kennen. René Descartes ( ) Zolang wij alleen maar onze fantasie volgen om onze opvatting omtrent de wereld op te bouwen, lopen wij al tastend over het levenspad, als blinden. Wij zijn daarentegen op de goede weg indien wij onze gedachten ordenen en ze door middel van ervaring bevestigen. Thomas Vaughan ( ) Arts en filosoof Indien al de weg [naar waarachtige rust van de ziel] zeer moeilijk lijkt, kan hij nochtans gevonden worden. En zeker, wel moet het moeilijk zijn, wat men zo zelden aantreft. Baruch de Spinoza ( ) De bron van deze zo buitengewone rangschikking van zon, planeten en kometen kan zijn oorsprong alleen hebben in het denken van een intelligent en machtig wezen dat alles regeert en dat wij de universele bestuurder zouden kunnen noemen.

9 Isaac Newton ( ) Geleerde en filosoof Voortgaan naar volmaaktheid, is het ware goed. En het waarlijk goede is het doel van ons leven. Deugdzaam zijn, is streven naar een gelijkenis met de godheid; het betekent dichter bij de roeping van de mens te komen; het is voortgaan naar de eenheid van schepsel en Schepper. Karl von Eckartshausen ( ) De menselijke ziel is voortdurend geneigd tot schoonheid en orde. De morele of spirituele orde alsook de fysieke of natuurlijke orde vormen de goddelijke schoonheid waarvoor de ziel een eeuwige sympathie koestert. Joséphin Péladan ( ) Schrijver De grootste vijand van de mens is niets anders dan zijn eigen ego, want zolang hij het ego niet meester is, maakt het hem doof en blind voor het goede. Maar God heeft de mens een dierbare vriendin geschonken, namelijk zijn ziel, die niet ophoudt zich aan hem te laten horen en hem te leiden. Marie Corelli ( ) Schrijfster Alleen als wij ten gunste van anderen handelen, werken wij aan evolutie, aan verlichting; handelen wij daarentegen ten gunste van onszelf, dan werken wij aan involutie, aan verduistering. Gérard Encausse/Papus ( ) Wij kunnen werkelijk aan de evolutie meewerken. Ware kennis is gebaseerd op werkelijke verdraagzaamheid; uit werkelijke verdraagzaamheid vloeit absoluut begrip voort en uit absoluut begrip ontstaat het enthousiasme voor de vrede die verlicht en zuivert. Nicolai Roerich ( ) Kunstenaar en filosoof Naast andere deugden is de ware mysticus te herkennen aan het feit dat hij het voorbeeld geeft, zoniet van stilte dan toch minstens van verbale gematigdheid. Hij spreekt slechts weloverwogen, dat wil zeggen, zelden, en de woorden die hij uitspreekt, zijn rijk aan diepe betekenis.

10 Jeanne Guesdon ( ) Filosofe Ik ben schuldig aan oorlog wanneer ik denk dat ikzelf en de mijnen bevoorrecht moeten worden in relatie tot anderen, wanneer ik denk dat iemand op de plaats waar hij geboren is moet leven en wanneer ik geloof dat anderen mijn opvatting van God moeten delen. Ralph Maxwell Lewis ( ) De mens wordt tot hoop en optimisme gedreven door een ingeving van zijn goddelijke natuur en door een biologisch overlevingsinstinct. Zo lijkt het verlangen naar transcendentie een levensvoorwaarde voor de menselijke soort. Citaat uit de Positio F.R.C. (2001) Blz. 11 afbeelding: De verhoudingen van de mens volgens Vitruvius. (Tekening van Leonardo da Vinci, omstreeks 1510). De geometrie van het menselijk lichaam is kenmerkend voor de meest verheven mysteries van de kosmos. De mens is een microkosmos, het volmaakte beeld van het universum.

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde?

A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? A.M.O.R.C. Wat is de Rozekruisers Orde? Het is niet belangrijk waar, wanneer, of hoe u deze brochure in handen hebt gekregen; het gaat erom of de boodschap die erin vervat is, uw belangstelling opwekt.

Nadere informatie

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin

De Theosofische Vereniging in de wereld van nu. Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin De Theosofische Vereniging in de wereld van nu Danielle Audoin Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland Deze brochure verscheen

Nadere informatie

Een publicatie van de

Een publicatie van de Waarom Boeddhisme? Een publicatie van de Sasana Abhiwurdhi Wardhana Society Buddhist Maha Vihara 123, Jalan Berhala 50470 Kuala Lumpur, Maleisië Tel: 0060-3-22741141 / -22741886 Fax: 0060-3-22732570 E-Mail:

Nadere informatie

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993

Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 - Dowrick, Zelf-ander-intimiteit, p.1 - Stephanie Dowrick, Het zelf, de ander en intimiteit Uit: Stephanie Dowrick, Intimiteit & alleenzijn Amsterdam/Antwerpen 1993 1 Afzonderlijke zelven in relatie tot

Nadere informatie

de bergrede in het licht van de vedanta-leer

de bergrede in het licht van de vedanta-leer de bergrede in het licht van de vedanta-leer Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel

Nadere informatie

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd

Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Lichtwerker zijn in de Nieuwe Tijd Inhoudsopgave De Poortwachters 2 1. Spirituele woede 4 2. Spirituele depressie 6 3. Angst voor je eigen kracht 7 Relaties in de Nieuwe Tijd 9 Relaties in de Nieuwe Tijd

Nadere informatie

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE

DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE DE SLEUTEL TOT DE THEOSOFIE Nederlandse vertaling van de oorspronkelijke editie van 1889, met inbegrip van de Woordenlijst (die in H. P. B. s tweede editie verscheen) en een nieuwe index. DE SLEUTEL TOT

Nadere informatie

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl

Copyright 2004 - Stichting Ars Floreat. www.arsfloreat.nl. info@arsfloreat.nl Goed Gezelschap Deze tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de tekst te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren,

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden

Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Narcotics Anonymous NA-Anonieme Verslaafden Een Introductie tot NA-Anonieme Verslaafden De Twaalf Stappen van NA-Anonieme Verslaafden 1. Wij erkenden dat wij machteloos stonden tegenover onze verslaving,

Nadere informatie

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet

Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet Deze download is uitsluitend voor eigen gebruik bedoeld. Doorsturen per e-mail of anderszins, kopiëren, op websites of anderszins op internet plaatsen, of verhandelen is niet toegestaan. De boeken van

Nadere informatie

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen

de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD in de tijd gevangen 3 de tijd staat niet stil Gebeurtenissen bestaan al, we bewegen ons er naar toe. FILOSOFIE VAN DE TIJD 32 FILOSOFIE VAN DE TIJD 1.de tijd staat niet stil filosofie van de tijd - tijd is beweging? - 2 opvattingen

Nadere informatie

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN

ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN ENCYCLIEK CARITAS IN VERITATE VAN PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN AAN DE PRIESTERS EN DIAKENS AAN DE RELIGIEUZEN AAN DE LEKENGELOVIGEN EN AAN ALLE MENSEN VAN GOEDE WIL OVER DE INTEGRALE ONTWIKKELING

Nadere informatie

Uw Doel in de Wereld Vinden

Uw Doel in de Wereld Vinden Uw Doel in de Wereld Vinden DE GROTE UITDAGINGEN IN DE WERELD vertegenwoordigen uw roeping. Uw roeping is niet om op al deze uitdagingen te reageren maar op een in het bijzonder. Veel mensen hebben een

Nadere informatie

Wat ben en zie je werkelijk in de Spiegel

Wat ben en zie je werkelijk in de Spiegel Spiegeltje, spiegeltje in de hand of aan de wand wie is er. Iedereen is je spiegel. Dit is het grootste van alle relatie geheimen en het enige dat je echt nodig hebt om te begrijpen en om al je relaties

Nadere informatie

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland

Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Onderzoek naar: Mensbeeld en verantwoordelijkheid van de mens in de Joodse, Christelijke en Messiaans- Joodse gemeente in Nederland Minor My personal worldview Studenten: Jan- Paul den Ouden en Hanna Pronk

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen

Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen Hoofdstuk 4: Het ontwerpargument wordt aangevallen In dit hoofdstuk wil ik aandacht besteden aan de verschillende kritieken op het ontwerpargument die door Demea en Philo worden geformuleerd. In de terminologie

Nadere informatie

REDDEN WAT VERLOREN WAS

REDDEN WAT VERLOREN WAS NELLY ASTELLI HIDALGO ALEXIS SMETS, S.J. REDDEN WAT VERLOREN WAS Een weg naar innerlijke genezing UITGEVERIJ TABOR - BRUGGE 1 INLEIDING Jezus zou zo graag komen "bij ons wonen", zoals Hij bij Zacheüs gewoond

Nadere informatie

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers

Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Leef je Passie! Voor iedereen die zijn Passies wil ontdekken en leven. Dit handboek gidst je in het leven vanuit Hart en Ziel. Martijn Raaijmakers Ieder mens kan op ieder moment in z n leven volop Passie

Nadere informatie

Hij is er, en Hij spréékt

Hij is er, en Hij spréékt Hij is er, en Hij spréékt Auteur: Dr. Francis A. Schaeffer Oorspronkelijke titel: He is there and He is not silent Uitgave: Tyndale House, Wheaton, Ill., USA Uitgave in het Nederlands: 1979 Tekst op de

Nadere informatie

Het Einde van al het Kwaad

Het Einde van al het Kwaad Het Einde van al het Kwaad Dit boek is een vertaling van: The End of All Evil, by Jeremy Locke ISBN 0-9777451-0-4 Dit boek wordt aangeboden vanuit www.mensenrechten.org Meer informatie over natural law,

Nadere informatie

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF

VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ JEZELF Een Joodse visie op de economische crisis en verantwoord economie bedrijven Rabbijn mr. drs. R. Evers rabbijn van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap, rector

Nadere informatie

Vrijzinnig spreken over God

Vrijzinnig spreken over God G IS GOD KEN TRADITIE VAN IS GOD VRIJZINNIg WAAR DE EN TRADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN GOD VRIJZINNIg WAAR DE GEEST IS, IS VRIJHEID ADITIE VAN VRIJHEID GOD IS EEN VERHAAL VEELKLEURIG L AN VRIJHEID GOD

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl. Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L.

Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl. Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L. Dit is een voorbeeld. Een aantal bladzijden uit een horoscooprapport. Alle tekst en beeld is 1Horoscoop.nl Horoscoop Rapport (Carrière) voor A. L. Geboren 15/11/1962 om 11:00 uur te Emmen 1Horoscoop.nl

Nadere informatie

Zijn we dood als we dood zijn?

Zijn we dood als we dood zijn? Zijn we dood als we dood zijn? Zijn we dood als we dood zijn? Uitgeverij der Theosofische Vereniging Deze brochure bevat het artikel Are we dead when we die? van The Theosophical Society in Australia Vertaling

Nadere informatie

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh

De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien Bahá'u'lláh De Zeven Valleien is door Bahá'u'lláh geopenbaard in het Perzisch. Nederlandse uitgave - onder toezicht van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís van Nederland - naar

Nadere informatie

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K

Z I N ( G E V I N G ) I N W E R K ZIN(GEVING) IN WERK Colofon Zin(geving) in werk is een uitgave van CNV Publieke Zaak in samenwerking met FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken. Deze uitgave vormt een onderdeel van het project

Nadere informatie

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING

PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING PASTORAAT ROND HET VERZOEK OM EUTHANASIE OF HULP BIJ SUÏCIDE HANDREIKING VOOR STUDIE EN BEZINNING UTRECHT OKTOBER 2005 R.-K.KERKGENOOTSCHAP ISBN-10 9072567218 ISBN-13 9789072567215 INHOUD INLEIDING 4 1.

Nadere informatie

Hoe eenvoudig het kan zijn

Hoe eenvoudig het kan zijn Hoe eenvoudig het kan zijn De Traveler Serie door Ken Page Clear Light Arts, ADL USA Oorspronkelijke Titel: Nederlandse Vertaling: The Way It Works Yvonne Marée gecertificeerd HSH Practitioner www.yvonnemaree.nl

Nadere informatie