Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN. Xxx"

Transcriptie

1 Couverture front: MEESTERSCHAP OVER HET LEVEN Xxx U hebt ongetwijfeld gemerkt dat de mensheid verward en verbijsterd is aan het begin van dit derde millennium. De enorme vooruitgang die zij bereikt heeft op materieel gebied heeft haar niet echt geluk gebracht en maakt het haar niet mogelijk de toekomst met een gerust hart tegemoet te zien: oorlogen, hongersnoden, epidemieën, ecologische rampen, sociale crises en aantasting van de fundamentele mensenrechten zijn evenzovele plagen die niet stroken met de hoop die de mens op zijn toekomst had gevestigd. Geconfronteerd met zoveel onzekerheden voelen veel mensen zich machteloos en hebben het gevoel dat het geluk waarnaar zij verlangen een illusie is. Zij leven niet echt, zij bestaan slechts... Toch hangt het alleen van de mens af of hij van de Aarde een oord maakt waar iedereen zijn plaats heeft en in contact met anderen gelukkig kan leven. Natuurlijk veronderstelt dit dat hij het beste dat hij in zich heeft tot uitdrukking brengt en in zijn keuzen blijk geeft van wijsheid. DE ZIN VAN HET LEVEN Ieder mens die intelligent en gevoelig genoeg is, gaat zich vroeg of laat vragen stellen over de zin van het leven. Is het leven zuiver toeval of maakt het deel uit van een goddelijk plan? Heeft het een bepaald doel of beperkt het zich gewoon tot er zijn? Is het mogelijk het leven meer in overeenstemming met onze verlangens te brengen of verloopt het ondoordacht en willekeurig? Houdt het op bij de dood of gaat het daarna nog verder? Dit zoeken naar de zin van het leven leidt meestal tot tegengestelde reacties. Sommigen leggen zich neer bij de gedachte dat de mens gedurende zijn leven alleen aan zichzelf overgelaten is en dat zijn dagelijks leven uitsluitend bepaald wordt door de omstandigheden van het moment, die nu eens gunstig en dan weer ongunstig zijn. Daarbij zeggen zij over het algemeen van zichzelf dat zij atheïst of materialist zijn, wat natuurlijk hun goed recht is. Anderen gaan ervan uit dat er een reden is voor onze aanwezigheid op Aarde en dat wij invloed kunnen uitoefenen op ons levenslot. Zonder zich daar echt bewust van te zijn, stellen deze mensen zich open voor een spirituele benadering - in tegenstelling tot een materialistische en streven zij ernaar het hoe en waarom van de dingen te begrijpen. Zodra wij voor een spirituele benadering van het leven kiezen, dienen zich verschillende mogelijkheden aan. De eerste bestaat erin dat wij onze queeste, onze zoektocht, alléén volbrengen, door zelf te mediteren, lezingen bij te wonen, bepaalde boeken te lezen en op internet te surfen. Conventioneler is de weg van de vele mensen die zich liever aansluiten bij een van de huidige grote godsdiensten, om hun geloof te beleven aan de hand van het desbetreffende credo. Weer anderen, maar minder talrijk, maken deel uit van een New- Agestroming, waarvan er sinds enkele decennia vele bestaan. Op het gebied van het innerlijk zoeken is iedere stap te respecteren, zolang deze niet schadelijk is voor de betrokken persoon en werkelijk aan zijn welzijn bijdraagt. Helaas zijn er veel goeroes en leraren die misbruik maken van de goedgelovigheid van oprechte zoekers,

2 met alle teleurstelling en desillusie van dien. Maar dit is slechts een beperkt gevaar in vergelijking met ultraconservatieve religieuze stromingen die een extreme afsplitsing zijn van de religies waarop zij zich beroepen. HET BEGRIP GOD Weliswaar kunnen wij als eenling een religieuze, spirituele of filosofische queeste doen, maar de ervaring leert dat we de weg naar kennis en wijsheid dan langzamer en moeizamer afleggen. Er is namelijk op dit gebied veel gezegd en geschreven, zodat de kans groot is dat wij het spoor bijster raken. Over religies kunnen wij zeggen dat ze in wezen geloofswegen zijn en ons niet altijd stimuleren om zelf vragen te stellen ten aanzien van de mysteriën van het bestaan en om te trachten de diepere zin van het leven te begrijpen. De New-Age bewegingen, tenslotte, zijn niet alle gestoeld op een traditie. Bovendien richten zij zich niet altijd op het spirituele ontwaken van de ziel. En het is nu juist dit ontwaken dat onze aanwezigheid op Aarde rechtvaardigt en het geluk waarnaar wij streven in zich draagt. In aansluiting op de voorgaande opmerkingen willen we nog op een punt in het bijzonder ingaan, namelijk het feit dat men spiritueel ingesteld kan zijn zonder godsdienstig te zijn in de strikte betekenis van het woord. Anders gezegd, men kan gelovig zijn zonder tot een bepaalde religie te behoren of het godsbegrip daarvan te delen. Over het algemeen stellen religies God voor als een supermens die ergens in de hemel troont en zich jegens de mensen gedraagt als een vader tegenover zijn kinderen, waarbij alleen Hij over hun lot beschikt al naar gelang zijn wil van dat moment. Hoewel een dergelijke benadering van de godheid respectabel is, is ze beperkt en kan de mensen nogal fatalistisch te maken. In werkelijkheid is God geen antropomorf wezen. Hij is veeleer de intelligentie, het bewustzijn, de energie en de kosmische kracht die ten grondslag liggen aan de gehele schepping en aan alles wat deze omvat, zowel op de zichtbare als onzichtbare niveaus. Als zodanig is Hij voor ons onbegrijpelijk en onkenbaar. Wel brengt hij zichzelf tot uitdrukking via het universum, de natuur en de mens door middel van natuurwetten en metafysische wetten die wij kunnen bestuderen, begrijpen en toepassen om ons welzijn te verhogen, en die wij als kosmisch of goddelijk kunnen betitelen. Zo denkt een spiritueel, verlicht mens. OVER HUMANISME Maar iemand die werkelijk spiritueel is, is ook humanist. Met andere woorden, hij heeft de mens lief en gelooft in hem. Van de mens houden betekent niet per se van alle mensen als individu houden - hoewel dat ideaal zou zijn - maar ze op zijn minst liefhebben als leden van de menselijke broederschap. In de mens geloven wil zeggen de overtuiging hebben dat hij zowel zichzelf als de wereld kan verbeteren, en dit veronderstelt dat wij vertrouwen stellen in zijn vermogen het goede te doen, evenzeer voor zichzelf als voor anderen. Terwijl hij zich openstelt voor de wereld is iedere ware humanist optimistisch ten opzichte van de menselijke natuur. Hoewel hij een helder inzicht heeft in de zwakheden en onvolmaaktheden van de mens is hij er toch van overtuigd dat hij in staat is boven zichzelf uit

3 te stijgen om het beste van zichzelf tot uitdrukking te brengen en te handelen in het belang van iedereen. Zeker, wij kunnen deze overtuiging ook hebben zonder dat we spiritueel zijn, en het feit dat we in God geloven maakt ons nog geen beter mens. Niettemin is iedereen die erkent dat de mensheid deel uitmaakt van een goddelijk plan en één grote familie van zielen vormt, meer geneigd de ander te respecteren en voor zijn welzijn te handelen. Bedenk trouwens wel dat het geloof in zijn meest positieve vorm een drager van welwillendheid en broederschap en dus van humanisme is. MILIEUBESCHERMING EN SPIRITUALITEIT Zoals u weet, is onze planeet ernstig ziek; op veel plaatsen zijn de bodem, het water en de lucht verontreinigd; dagelijks worden hele bossen gedecimeerd; honderden soorten planten en dieren zijn aan het uitsterven en een aantal is zelfs al verdwenen; de gletsjers van het noorden zuidpoolgebied smelten in een onrustbarend tempo weg, wat een voorteken is van de stijging van de waterspiegel van zeeën en oceanen... De situatie is dus zorgwekkend. De meeste milieurampen zijn aan de mens te wijten en zijn het gevolg van drie hoofdoorzaken: - de mens heeft wetenschap en technologie ontwikkeld ten koste van het milieu; - hij heeft voor handelsdoeleinden de natuur buitensporig geëxploiteerd; - hij is zich niet bewust van het belang van de ecosystemen. Als wij op deze weg voortgaan, zal de Aarde op middellange termijn voor de mens onleefbaar worden. Als we eens, naar het voorbeeld van André Malraux, konden bedenken dat de eenentwintigste eeuw of spiritueel zal zijn of er niet zal zijn, dan lijkt het evident dat de mens of milieubeschermer zal zijn of er niet meer zal zijn... Ofschoon we natuurlijk tegelijkertijd atheïst en milieubeschermer kunnen zijn, moeten we toch bedenken dat een spiritueel ingesteld mens, meer dan een materialist, geneigd zal zijn de natuur te respecteren. Dit komt omdat wij ons niet voor de goddelijke wetten kunnen interesseren zonder in de natuur een levende en zelfs bewuste expressie van deze wetten te zien. Dit bracht François Jollivet-Castelot ( ), een eminent Rozekruiser en alchemist uit de twintigste eeuw, tot de uitspraak: God werkt in de natuur en spreekt door haar heen, want zij is zijn grote boek. Het is duidelijk dat de Aarde een meesterwerk van de schepping is. Niet alleen herbergt zij het leven in talloze en gevarieerde vormen, maar zij is ook de plaats waar een wezen is verschenen dat sinds dat moment qua bewustzijn en intelligentie is blijven evolueren: de mens. In mystieke termen is de Aarde de wieg van de menselijke beschaving; zij biedt miljarden zielen de mogelijkheid hun spirituele evolutie tot een goed einde te brengen, wat haar tot een waar heiligdom maakt. HET ONTWAKEN VAN DE ZIEL Het bovenstaande stelt de kwestie van onze aanwezigheid op Aarde aan de orde. Zoals u al begrepen hebt, zijn wij van mening dat deze aanwezigheid geen zuiver toeval is, maar dat ze een duidelijk doel volgt. In feite leven wij hier op Aarde met het doel spiritueel te evolueren, dat wil zeggen, ons langzamerhand bewust te worden van onze goddelijke natuur en deze door middel van onze gedachten, woorden en daden tot uitdrukking te brengen. Het lijkt

4 moeilijk, zo niet onmogelijk, een dergelijk doel in één enkel leven te bereiken, vandaar de noodzaak om te reïncarneren. Alle wijzen en denkers uit het verleden hebben de mens aangemoedigd zich te vervolmaken. Dit veronderstelt het doen ontwaken van de deugden die te danken zijn aan het meest goddelijke in de menselijke ziel, zoals tolerantie, nederigheid, edelmoedigheid, geweldloosheid en welwillendheid. U zult het stellig met ons eens zijn, dat indien alle mensen dit ideaal van vervolmaking zouden nastreven, zelfs zonder het noodzakelijkerwijs te bereiken, de Aarde niet meer een oord zou zijn waar ellende, onrechtvaardigheid, uitsluiting, onderdrukking en tal van andere ongerechtigheden overheersen, maar een wereld waar iedereen tevreden zou kunnen leven en werken, evenzeer voor het geluk van zichzelf als voor dat van anderen. Afgezien van het feit dat de mens op Aarde leeft om zich bewust te worden van zijn goddelijke natuur en deze in zijn gedrag tot uitdrukking te brengen, kunnen we ons afvragen wat het belang ervan is het beste in onszelf te doen ontwaken. Voor een antwoord op deze vraag is het voldoende te denken aan wat wij ervaren in de aanwezigheid van iemand die intolerant, egoïstisch en hoogmoedig is. Denk er ook eens aan wat u zelf voelt wanneer u blijk geeft van onverdraagzaamheid, egoïsme en hoogmoed. In beide gevallen creëert een dergelijke manier van doen machtsverhoudingen, geeft het een onprettig gevoel en verlaagt het het beeld dat wij van de ander of van onszelf hebben. Als een wezenlijk negatieve houding een onprettig gevoel in onszelf oproept en ons een slecht geweten bezorgt, komt dat omdat de ziel in ons het goede, het schone en het ware nastreeft, om de termen van Plato te herhalen. Het zal u trouwens opvallen dat iedereen, of hij nu gelovig of atheïst is, bewondering heeft voor wie blijk geeft van wijsheid in zijn oordeel en gedrag. Het is dus niet zuiver en alleen in spirituele zin van belang om zich in menselijk opzicht te vervolmaken; een dergelijke vervolmaking draagt er ook toe bij dat ieder mens goed gezelschap wordt, voor zichzelf en voor degenen met wie hij in het dagelijks leven omgaat. MEESTERSCHAP OVER ZICHZELF Zoals u ongetwijfeld weet, spreekt men tegenwoordig vaak over persoonlijke ontwikkeling. Dit komt omdat steeds meer mensen de noodzaak voelen hun emoties te beheersen, hun angsten, vrees en paniek de baas te zijn, meer vertrouwen in zichzelf te krijgen, meer profijt te trekken van hun vaardigheden, gaven en talenten, enz. Maar de methodes die daarvoor aangeboden worden, blijven vaak beperkt tot zuiver psychologische technieken waarvan de effecten slechts tijdelijk en beperkt zijn. Het is billijk ons op persoonlijk niveau verder te willen ontwikkelen, en de beste manier om dit op duurzame wijze te doen is te werken aan de ontplooiing van onze ziel en van de vermogens die haar eigen zijn. Dit impliceert dat wij onszelf moeten leren kennen en in ons leven in overeenstemming daarmee moeten handelen. Zodoende worden wij ons langzamerhand bewust van onze diepere persoonlijkheid en gaan wij begrijpen dat de helderheid en kalmte die wij allen nastreven, gelegen is in het meesterschap over onszelf. Wie immers geleerd heeft zijn gedachten, woorden en daden te beheersen, is meester over zijn eigen leven geworden en weet hoe hij dit voor zichzelf en voor anderen gelukkig en zinvol kan maken.

5 Wij stellen u nu voor na te denken over de volgende vragen: - Bent u spiritueel ingesteld in de betekenis die wij hierboven hebben omschreven? - Denkt u dat het universum en het leven op Aarde een transcendentaal doel volgen? - Denkt u dat de mens invloed kan uitoefenen op zijn levenslot en dat hij dit meer in overeenstemming met zijn verlangens kan brengen? - Beschouwt u zich als humanist of wenst u dat te worden? - Vindt u milieubescherming belangrijk? - Voelt u het verlangen of de behoefte u als mens te vervolmaken? - Denkt u dat we onszelf beter kunnen leren kennen en zo aan onze persoonlijke ontwikkeling kunnen werken? (image) Embleem van de A.M.O.R.C. sinds 1909 DE ALOUDE EN MYSTIEKE ORDE VAN HET ROZEKRUIS Indien u de meeste vragen op de voorgaande bladzijde met ja hebt beantwoord, en indien u zich in harmonie voelt met de ideeën die wij u tot nu toe ter overweging hebben voorgelegd, dan bent u mystiek ingesteld in de meest verheven betekenis van het woord. Misschien bent u gereed om verder te gaan in uw queeste naar kennis en wijsheid. Weliswaar kunt u dit zelf doen, alleen, maar het is gemakkelijker en sneller om methodisch te werk te gaan. Een ieder die de zin van het leven beter wil leren begrijpen nodigen wij uit zich aan te sluiten bij de Aloude en Mystieke Orde van het Rozekruis om in alle vrijheid het onderricht te volgen dat deze Orde aanbiedt. De A.M.O.R.C., die in de meeste naslagwerken omschreven wordt als een niet-godsdienstige, niet-sektarische en apolitieke filosofische beweging, is een van de oudste en meest serieuze denkscholen in het Westen. In het algemeen gesproken betekent Rozekruiser zijn: een spirituele queeste volgen Deel uitmaken van de A.M.O.R.C. geeft een behoefte weer om de diepere zin van het leven beter te leren begrijpen en is eigenlijk een queeste. Deze queeste berust echter niet op het

6 geloof in God, in de betekenis die de kerken daar in het algemeen aan geven. Ze is veeleer gebaseerd op het bestuderen van de goddelijke wetten zoals deze in het universum, de natuur en de mens tot uitdrukking komen. De Rozekruisersqueeste is dus spiritueel maar niet godsdienstig in de beperkte zin van het woord, temeer daar ze beslist niet dogmatisch van aard is en zich op geen enkele specifieke geloofsleer baseert. Werken aan de totstandkoming van een humanistischere wereld De A.M.O.R.C. is niet uitsluitend een spirituele beweging die zich alleen met de geestelijke dimensie van het leven bezighoudt. Ze is ook diep humanistisch, met andere woorden, ze verbreidt een filosofie die gericht is op het geluk van alle mensen, zonder onderscheid. Daarom wordt van de leden verwacht dat zij zich niet gedragen als individuen met een bepaalde nationaliteit, maar als wereldburgers. Volgens deze visie bestaat het Rozekruisershumanisme erin dat men de gehele mensheid als één familie van zielen beschouwt. Traditioneel en onpersoonlijk mystiek onderricht bestuderen Iedere Rozekruiser bestudeert leringen die met recht mystiek genoemd kunnen worden, want ze hebben betrekking op de mysteries van het leven. Ze zijn bovendien traditioneel, in zoverre dat ze teruggaan tot de vroegste oudheid en dat ze hun bron in de oertraditie hebben. Ten slotte zijn de leringen onpersoonlijk, in die zin dat ze niet het werk van een goeroe of meester zijn, maar de vrucht van een kennis die door de eeuwen heen gezamenlijk in stand gehouden is en van de ene mysterieschool naar de andere is doorgegeven. Profiteren van een inwijdende vorming die zowel mondeling als schriftelijk is Het inwijdende aspect van de Rozekruisersleringen maakt deze zo waardevol en bijzonder. Anders gezegd, ze worden geleidelijk, van graad tot graad, overgedragen zodat ieder lid de leringen innerlijk kan verwerken en de verworven kennis wezenlijk tot zijn ziel kan laten doordringen. De kennisoverdracht vindt overigens schriftelijk plaats, in de vorm van monografieën die de leden alleen thuis bestuderen. Voor wie dat wil, is er ook een mondeling overdracht in de vorm van gezamenlijk werk in de plaatselijke afdelingen. Een theoretische en praktische filosofie volgen De A.M.O.R.C. is ontegenzeglijk een filosofische beweging, in die zin dat ze liefde voor de wijsheid beoefent, de letterlijke vertaling van het woord filosofie. Maar specifiek voor de Rozekruisersfilosofie is dat ze zich niet beperkt tot het overdragen van een zuiver theoretisch onderricht. Op grond van het principe dat het doel van de mens is zijn leven te leren beheersen om het zo goed mogelijk met zijn verwachtingen in overeenstemming te brengen, is het onderricht ook uitermate praktisch van aard. Het adagium met het hoofd in de wolken en beide benen stevig op de grond is dan ook volmaakt van toepassing op Rozekruisers.

7 Werken aan innerlijke zelfverwezenlijking en persoonlijke ontwikkeling De Rozekruisersleringen zijn niet bedoeld om de geest te verrijken door middel van een zuiver intellectueel weten; ze zouden in dat geval geen enkele praktische waarde hebben. Ze hebben veeleer tot doel de vermogens en eigenschappen van de ziel te doen ontwaken, want dat ontwaken vormt de basis van de innerlijke verwezenlijking. Tegelijkertijd zijn ze gericht op de persoonlijke groei van ieder lid, in zoverre dat ze het mogelijk maken geleidelijk de talenten, gaven en bekwaamheden waarover ieder mens latent beschikt, te ontwikkelen en tot uitdrukking te brengen. Deel uitmaken van een mondiale en kosmopolitische broederschap. De A.M.O.R.C. is over de gehele wereld verbreid en onderverdeeld in een aantal Grootloges, die elk een taalgebied omvatten (Frans, Nederlands, Duits, Engels, Italiaans, Japans, enz.) Ze is dus een wereldwijde beweging. Bovendien telt ze onder haar leden mannen en vrouwen van velerlei nationaliteiten, sociale klassen en religies. In dit opzicht omvat ze alle culturen en vormt ze een broederschap die zowel mondiaal als kosmopolitisch is, en representatief is voor de gehele mensheid. Dit alles kenmerkt de leden van de A.M.O.R.C. overal ter wereld, maar natuurlijk begrijpt en beleeft iedereen de leer van het Rozekruis op zijn eigen wijze. A.M.O.R.C. Groothertoginnelaan EH s-gravenhage Telefoon: website: n.b.: de auteurs van de citaten boven aan de bladzijden zijn allen verbonden geweest met de Rozekruisersbroederschap of hebben er in nauw contact mee gestaan. GL-0606-ST/0409-NJB Zoals de zon vanuit de hoge hemelen op ons neerschijnt, zo moeten ook de talenten die als kiemen al in het menselijk hart aanwezig zijn, door de stralen van de zon van goddelijke wijsheid tot ontwikkeling komen. Paracelsus ( ) Arts en alchemist De grootste van alle fouten bestaat erin dat men zich vergist in het ware doel van kennis... Weinigen worden ertoe aangezet om de goddelijke gave van de rede in dienst van de

8 mensheid te gebruiken. Francis Bacon ( ) en staatsman Aangezien er in de mens een opmerkelijke en bewonderenswaardige schat verborgen is, menen de wijzen dat de volmaakte wijsheid erin bestaat zichzelf te kennen, dat wil zeggen, het mysterie te ontdekken dat in de mens verscholen ligt. Robert Fludd ( ) De menselijke ziel is het evenbeeld van de goddelijke ziel. Het is echter niet voldoende dat het universum in de ziel weerspiegeld wordt; deze moet zich hiervan ook nog bewust worden. Daarom moet ons verstand niet alleen over zichzelf denken, maar ook denken over alles wat daarbuiten is. Jan Baptist van Helmont ( ) Arts en filosoof Hoe zou ik kunnen weten dat ik twijfel, dat wil zeggen, dat mij iets ontbreekt en dat ik niet volmaakt ben, als ik in mij niet het besef had van een wezen dat volmaakter is dan het mijne, en door vergelijking waarmee ik de tekorten van mijn natuur kan kennen. René Descartes ( ) Zolang wij alleen maar onze fantasie volgen om onze opvatting omtrent de wereld op te bouwen, lopen wij al tastend over het levenspad, als blinden. Wij zijn daarentegen op de goede weg indien wij onze gedachten ordenen en ze door middel van ervaring bevestigen. Thomas Vaughan ( ) Arts en filosoof Indien al de weg [naar waarachtige rust van de ziel] zeer moeilijk lijkt, kan hij nochtans gevonden worden. En zeker, wel moet het moeilijk zijn, wat men zo zelden aantreft. Baruch de Spinoza ( ) De bron van deze zo buitengewone rangschikking van zon, planeten en kometen kan zijn oorsprong alleen hebben in het denken van een intelligent en machtig wezen dat alles regeert en dat wij de universele bestuurder zouden kunnen noemen.

9 Isaac Newton ( ) Geleerde en filosoof Voortgaan naar volmaaktheid, is het ware goed. En het waarlijk goede is het doel van ons leven. Deugdzaam zijn, is streven naar een gelijkenis met de godheid; het betekent dichter bij de roeping van de mens te komen; het is voortgaan naar de eenheid van schepsel en Schepper. Karl von Eckartshausen ( ) De menselijke ziel is voortdurend geneigd tot schoonheid en orde. De morele of spirituele orde alsook de fysieke of natuurlijke orde vormen de goddelijke schoonheid waarvoor de ziel een eeuwige sympathie koestert. Joséphin Péladan ( ) Schrijver De grootste vijand van de mens is niets anders dan zijn eigen ego, want zolang hij het ego niet meester is, maakt het hem doof en blind voor het goede. Maar God heeft de mens een dierbare vriendin geschonken, namelijk zijn ziel, die niet ophoudt zich aan hem te laten horen en hem te leiden. Marie Corelli ( ) Schrijfster Alleen als wij ten gunste van anderen handelen, werken wij aan evolutie, aan verlichting; handelen wij daarentegen ten gunste van onszelf, dan werken wij aan involutie, aan verduistering. Gérard Encausse/Papus ( ) Wij kunnen werkelijk aan de evolutie meewerken. Ware kennis is gebaseerd op werkelijke verdraagzaamheid; uit werkelijke verdraagzaamheid vloeit absoluut begrip voort en uit absoluut begrip ontstaat het enthousiasme voor de vrede die verlicht en zuivert. Nicolai Roerich ( ) Kunstenaar en filosoof Naast andere deugden is de ware mysticus te herkennen aan het feit dat hij het voorbeeld geeft, zoniet van stilte dan toch minstens van verbale gematigdheid. Hij spreekt slechts weloverwogen, dat wil zeggen, zelden, en de woorden die hij uitspreekt, zijn rijk aan diepe betekenis.

10 Jeanne Guesdon ( ) Filosofe Ik ben schuldig aan oorlog wanneer ik denk dat ikzelf en de mijnen bevoorrecht moeten worden in relatie tot anderen, wanneer ik denk dat iemand op de plaats waar hij geboren is moet leven en wanneer ik geloof dat anderen mijn opvatting van God moeten delen. Ralph Maxwell Lewis ( ) De mens wordt tot hoop en optimisme gedreven door een ingeving van zijn goddelijke natuur en door een biologisch overlevingsinstinct. Zo lijkt het verlangen naar transcendentie een levensvoorwaarde voor de menselijke soort. Citaat uit de Positio F.R.C. (2001) Blz. 11 afbeelding: De verhoudingen van de mens volgens Vitruvius. (Tekening van Leonardo da Vinci, omstreeks 1510). De geometrie van het menselijk lichaam is kenmerkend voor de meest verheven mysteries van de kosmos. De mens is een microkosmos, het volmaakte beeld van het universum.

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN

SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN SOEFISME IN HET DAGELIJKS LEVEN Een leerling van Hazrat Inayat Khan (Een kopie van de uitgave van) The Sufi International Headquarters Publishing Society 1 Liefde ontwikkelt zich tot harmonie en uit harmonie

Nadere informatie

Universiteit van het leven

Universiteit van het leven Universiteit van het leven Eerste druk, april 2012 2012 Lucien M. Verkooijen Corrector: Elly van de Vlugt Fotografie: Fred van Welie Coverbeeld: schilderij De Parel, olieverf op paneel, door Lia Vonk isbn:

Nadere informatie

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme

Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan en het Universeel Soefisme Hazrat Inayat Khan Geboren 5 juli 1882 te Baroda (India) Gestorven 5 februari 1927 in India Hazrat is een aanspreking voor een hooggeplaatst iemand Hazrat

Nadere informatie

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen

Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Een Bekrachtigende Tijd van Ziele-Overgang voor Iedereen Geschreven door auteur Geen Reacties Gepubliceerd: december 28th, 2013 Natalie Glasson Aartsengel Metatron, met Natalie Glasson Binnenin jouw wezen

Nadere informatie

Van Bethlehem tot Golgotha

Van Bethlehem tot Golgotha Van Bethlehem tot Golgotha Het Mysterie van Inwijding Esoterische Begrippen Elly Lichtenberg De Bijbel, een mystiek verhaal of..? Deel I De Bijbel: een mystiek verhaal of..? Is het evangelieverhaal juist?

Nadere informatie

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012

Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt. Lieve mensen 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt Lieve mensen 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76

INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 INHOUDSOPGAVE 5 DEEL I KENNIS... 6 DEEL II WETENSCHAP... 76 Vergeten... 7 Filosofie... 9 Een goed begin... 11 Hoofdbreker... 13 Zintuigen... 15 De hersenen... 17 Zien... 19 Geloof... 21 Empirie... 23 Ervaring...

Nadere informatie

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider?

SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? SPIRITUELE INTELLIGENTIE: Welke betekenis wil je hebben als leider? LEVENDAAL 11, 6715 KJ EDE - TELEFOON 06 21 24 22 55 leidjew@xs4all.nl - www.leidjewitte.nl SPIRITUALITEIT De aangeboren menselijke behoefte

Nadere informatie

De essentie van het leven

De essentie van het leven De essentie van het leven Eerste druk, 2014 2014 Lucien M. Verkooijen Coverbeeld: schilderij Mystieke reis ei tempera op board door Lia Vonk Fotografie: Fred van Welie Correctors: Elly van de Vlugt, José

Nadere informatie

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG

Kingdom Faith Cursus ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Kingdom Faith Cursus KF09 ------------------------------------------------------------------------------------------------ HEILIG, HEILIG, HEILIG Colin Urquhart ------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012

279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Liefhebben (279, 281, 353, 359, 381) 279. Houden van de ander doe je in de mate waarin je van je zelf houdt 22 juli 2012 Er ligt een verband tussen het houden van jezelf en het houden van de ander. Houden

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

Luisteren naar de Heilige Geest

Luisteren naar de Heilige Geest Luisteren naar de Heilige Geest Johannes 14:16-17 En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen,

Nadere informatie

WEEK 1. Elke dag opnieuw is geluk je roeping, je bezigheid en je bestemming

WEEK 1. Elke dag opnieuw is geluk je roeping, je bezigheid en je bestemming WEEK 1 Mensen vergeten altijd dat geluk een mentaliteit is, en niet een voorwaarde van de omstandigheden. John Locke, Brits ilosoof Elke dag opnieuw is geluk je roeping, je bezigheid en je bestemming Van

Nadere informatie

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn

boeddhistische manieren om gelukkig te zijn 1325 boeddhistische manieren om gelukkig te zijn Barbara Ann Kipfer Vertaald door Rob Pijpers BBNC uitgevers Rotterdam, 2010 De gedachten van de Boeddha en boeddhisten over geluk Een van de toenamen van

Nadere informatie

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17

Inhoud. Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal van Jill 17 Fragment uit Colin Tipping Radicaal Vergeven (opmaak is anders dan in het boek zelf) Inhoud Voorwoord bij de Nederlandse uitgave 7 Woord vooraf 9 Inleiding 11 Deel een: Een radicale heling 1 Het verhaal

Nadere informatie

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014

naar: Jed McKenna, Jed McKenna s theorie van alles, Samsara, 2014 Opgave 2 Spiritueel scepticisme tekst 6 Jed McKenna is de schrijver van verschillende boeken over spiritualiteit. In zijn boeken speelt hij de hoofdrol als leraar van een leefgemeenschap. McKenna is spiritueel

Nadere informatie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie

WERELDAANROEPDAG. Grote Aanroep. Geestelijke Hiërarchie WERELDAANROEPDAG Grote Aanroep Geestelijke Hiërarchie Mensheid Inleiding De inleiding bestaat uit twee onderdelen. De grote Aanroep Volle Maanmeditatie De Grote Aanroep behoort niet toe aan enig individu

Nadere informatie

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het

Geloven is vertrouwen. Ik geloof het wel. de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het Geloven Geloven is vertrouwen GGeloven is ten diepste je vertrouwen hechten aan iets of iemand, de waarheid omtrent iets of iemand aannemen. Over het geloven in God zegt de Bijbel: Het geloof is de vaste

Nadere informatie

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk

QUINTA ESSENTIA. 3-daagse workshop. rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk QUINTA ESSENTIA 3-daagse workshop rond persoonlijke vervulling, gezondheid en geluk DE KERN VAN DE ZAAK Alleen geluk en welzijn zijn echt. Al het andere verbleekt. De ware juwelen van vervulling, geluk

Nadere informatie

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie?

Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? Wat is Keuzeloos Gewaarzijn ofwel Meditatie? door Nathan Wennegers Trefwoord: zelfkennis / meditatie 2015 Non2.nl Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever mag niets uit deze uitgave

Nadere informatie

2 Korintiers 3:6b. want de letter doodt, maar de Geest maakt levend

2 Korintiers 3:6b. want de letter doodt, maar de Geest maakt levend 2 Korintiers 3:6b want de letter doodt, maar de Geest maakt levend 1 De Bijbel is het geschreven woord van God. Het is alleen geschreven omdat het eerst het gesproken woord van God was. Johannes 1:1-5

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha

Leven. Akasha. vanuit je. Een workshop in boekvorm. Thorsten Weiss. Uitgeverij Akasha Leven vanuit je Akasha Een workshop in boekvorm Thorsten Weiss Uitgeverij Akasha Inhoud Voorwoord 7 1 Wacht niet op 2012 9 2 Volg de stem van je hart 15 2.1 Oefening: Je grote visioen 20 3 Activeer je

Nadere informatie

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828

Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God. Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Zondag 11 oktober 2015 - Stem van mensen, stem van God Bij Marcus 10 : 17-27 en lied 828 Het verhaal van de rijke jongeling is een heel confronterend verhaal. Het is denk ik het enige roepingsverhaal in

Nadere informatie

De uitdaging van de ziel

De uitdaging van de ziel De uitdaging van de ziel Klaas-Jan Bakker Hierbij de bijdrage namens AMORC aan het door de TVN georganiseerde symposium DE UITDAGING VAN DE ZIEL, waarheid, weten en wijsheid op 29 maart 2014 in de Westerkerk

Nadere informatie

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon

De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon De Heer Jezus Christus - Zijn Persoon 1.1 Wie is Christus? Deze vraag (Matth. 16:15) is de belangrijkste die je ooit onder ogen zult krijgen. Het Evangelie naar Johannes werd geschreven opdat u gelooft

Nadere informatie

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009)

Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) 1 Het dubbelgebod en de zin van ons bestaan (22 februari 2009) De achtergrond van de vraag naar het belangrijkste gebod De vraag waar wij vanochtend mee te maken hebben is de vraag naar het grote of anders

Nadere informatie

God schiep de mens - Adam

God schiep de mens - Adam In de twee vorige studies werd besproken hoe God de hemel 1 en de aarde 2 schiep. Tijdens de zesde dag van de schepping zei God: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, (Genesis 1:26)

Nadere informatie

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te

WIJ zijn hier gekomen niet alleen om jullie en alle anderen hier te SAMENVATTING VAN DE REDEVOERINGEN GEHOUDEN VOOR DE JEUGD IN SURINAME EN DE NEDERLANDSE ANTILLEN Willemstad, 19 oktober 1955, Oranjestad, 22 oktober 1955. Paramaribo, 5 november t 955 WIJ zijn hier gekomen

Nadere informatie

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden.

NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Meerw aarde Arcturus NLP kan op verschillende niveaus getraind of aangeleerd w orden. Eerder dan alleen een communicatiesysteem of een geheel van communicatietechnieken en procedures, eerder dan het dieperliggend

Nadere informatie

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs

Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs Kris Tavernier Namen van God en van Christus in de eerste brief aan Timoteüs 1 Timoteüs 1-6 Het is mijn bedoeling in dit artikel een overzicht te geven van de namen van God en van Zijn Zoon Jezus, die

Nadere informatie

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7

Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 bginhetnederlands.nl Bhagavad Gita Hoofdstuk 7 Kennis van de Absolute bginhetnederlands.nl Copyright bginhetnederlands 2015. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten

Nadere informatie

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13

Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis. Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 Preekschets voor 26 mei 2013 Trinitatis Lezingen : Spreuken 8:22-31 en Johannes 3:1-13 De teksten gelezen De twee schriftlezingen geven twee manieren van kijken naar God : Spreuken (het lied van de wijsheid)

Nadere informatie

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh

BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh BOEDDHISME BEGRIJPEN door Peter Schuh Met stilletjes voor je uit staren en dan maar hopen dat je de leringen van de Boeddha begrijpt, bereik je niets. Evenmin heeft het zin om er alleen maar naar te luisteren,

Nadere informatie

DAMstenen 2 voor een. Voorwoord

DAMstenen 2 voor een. Voorwoord Verschijnt september 2016 DAMstenen 2 voor een gelukkig LEVEN Bewust leven, een dagelijkse bezigheid inspiraties, affirmaties en overwegingen Voorwoord Het tweede boekje is een feit. Nooit eerder had ik

Nadere informatie

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa

Zeven hulpbronnen van vertrouwen. Door: Carlos Estarippa Zeven hulpbronnen van vertrouwen Door: Carlos Estarippa Geïnspireerd door het boek van Bertie Hendriks Dagboek van de Ziel. De zeven levensfasen (Hendriks, 2013) wil ik in onderstaand artikel beschrijven

Nadere informatie

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS UNIVERSELE VERKLARING VAN DE WARE NATUUR VAN DE MENS PREAMBULE Overwegende dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 in feite een verklaring is van Verlichting, van het hoogste dat

Nadere informatie

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties.

De geboden onderhouden, is trouw zijn aan God, maar het is evenzeer trouw zijn aan onszelf, aan onze ware natuur, en aan onze diepe aspiraties. Maria, leer ons bidden! Het gebed is er niet in de eerste plaats om ons te voldoen. Ze is onteigening van onszelf om ons in de gesteltenissen te plaatsen van de Heer, Hem in ons te laten bidden. In een

Nadere informatie

Over de website en de boodschappen

Over de website en de boodschappen Over de website en de boodschappen De website De website is opgericht om een reeks goddelijke boodschappen te publiceren waarvan een getrouwde moeder van een jong gezin, woonachtig in Europa, zegt dat

Nadere informatie

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht?

Wees wijs met licht. Leo Cheizoo. We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Wees wijs met licht Leo Cheizoo We begrijpen waarom kinderen bang zijn voor het donker, maar waarom zijn mensen bang voor het Licht? Plato ISBN: 90-76564-63-9 NUR-code: 720 NUR-omschrijving: Esoterie algemeen

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur

HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur HELENDE ARCHITECTUUR met als inspiratie de natuur architect Huub van Laarhoven (www.vanlaarhovencombinatie.nl) Gebouwen en ontwerpen moeten ons helpen om in harmonie te leven met onze omgeving. Er bestaat

Nadere informatie

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid!

De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! De terugkeer naar het ware zelf! Leven en werken vanuit innerlijke kracht en verantwoordelijkheid! Door: Nathalie van Spall De onzichtbare werkelijkheid wacht om door onze geest binnengelaten te worden.

Nadere informatie

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens

Uit God geboren. Weekoverweging. Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens WEEK 51 1 Weekoverweging Kerstgeloof is geloof in de goddelijkheid van de mens Uit God geboren Je hebt groot gelijk als je niet gelooft, dat Jezus is voortgekomen uit geestelijk zaad. Waarom zo moeilijk

Nadere informatie

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus

Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag lijden voor de Kerk van Jezus Christus AVONDMAALSVIERING KONINGSKERK 13-09 - 2009 door ds. L. Krüger Schriftlezing: Koloss. 1: 24-29 (NBV) Ik ben blij dat ik nu voor u lijd Ik ben blij dat ik voor mijn geloof mag lijden Ik ben blij dat ik mag

Nadere informatie

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding

Les 3. Stap 2 van Innerlijke Verbinding Les 3 Stap 2 van Innerlijke Verbinding Kies voor de intentie om uzelf en anderen lief te hebben. Het maken van deze keuze opent uw hart, nodigt goddelijke Liefde en Mededogen binnen en beweegt u in de

Nadere informatie

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt

Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt "Geluk is vooral een kwestie van de juiste levenshouding" Geluksgevoel hangt meer af van je mentale vermogen dan van wat je overkomt Ons geluk wordt voor een groot stuk, maar zeker niet alleen, bepaald

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of

PLICHT EN VERPLICHTING. De weg van oude patronen of PLICHT EN VERPLICHTING De weg van oude patronen of HYPOTHESE Het uitgangspunt van esoterische psychologie/filosofie is dat alles, dus zowel de ziel als de vaste vorm (het fysieke lichaam), energie is.

Nadere informatie

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren.

glijden. Ik zie ze zachtjes wegstromen, oplossen en verdwijnen, om nooit meer terug te keren. INLEIDING Welkom in de affirmatiewereld. Je hebt ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het gereedschap dat in dit boek beschreven wordt en je hebt daarmee de bewuste beslissing genomen om je leven

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten...

(NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... 3-15 Er is niets mis mee om te doen waar je zin in hebt... (NEALE) Maar ik heb zoveel mensen pijn gedaan, in de steek gelaten... De vraag is alleen waar je het meeste zin in hebt. Het lijkt er nu op dat

Nadere informatie

Een Visioen van Liefde

Een Visioen van Liefde Een Visioen van Liefde Orthen, april 2012 WIE ZIJN WIJ? De oorsprong van de gemeenschap San Salvator ligt in de rooms-katholieke traditie, en voelt zich van daaruit verbonden met de Bijbel, geïnspireerd

Nadere informatie

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken:

Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: Verdeling van de samenvattingen van de hoofdstukken: deel hoofdstuk Ko René 1 I II.A II.B II.C III.A III.B IV V 2 I II III IV V VI VII VIII IX X Besluit 1 VIA GOD NAAR DE ANDER is een studie van Ko Steketee

Nadere informatie

HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG

HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG HOOFDSTUK II: HET BEGRIP SPIRITUALITEIT IN DE PALLIATIEVE ZORG INLEIDING In dit hoofdstuk willen we meer ingaan op de kenmerken van spiritualiteit, zodat de betekenis van deze dimensie concreter wordt

Nadere informatie

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg

Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid. Lusanne Hogeweg Van klacht naar kracht, een nieuwe kijk op hooggevoeligheid Lusanne Hogeweg Hooggevoeligheid wordt vaak beschouwd als een lastige karaktertrek. Ten onrechte, meent Lusanne Hogeweg. Haar boodschap aan alle

Nadere informatie

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn

De Linkeroever. werkplaats voor levende spiritualiteit. Vier avonden over de vraag wat dat is, en wat ervoor nodig is om een spiritueel mens te zijn Spiritualiteit? [Ralf Grossert] M1 Iets voor mensen die graag zweverig doen? Of moet je met je beide benen op de grond staan om spiritueel te kunnen zijn? En welke spiritualiteit past bij mij? Er is zoveel

Nadere informatie

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR

Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk. les 4 FOLLOW MENTOR Gelukkig wie nederig van hart is, voor hen is het koninkrijk van de hemel les 4 DEEL 3 FOLLOW MENTOR ONS HART Matt 5:3 Mensen die nederig van hart zijn, mogen het koninkrijk van de hemel binnengaan. Er

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

Levenskunst. Oosters denken

Levenskunst. Oosters denken 1 Oosters denken Misverstand op de vensterbank opende een recent artikel in NRC Handelsblad. De Boeddha maakt al jaren een opmars in Nederlandse huiskamers en voortuinen, maar veel mensen weten niet precies

Nadere informatie

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets

11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets 11 De ontdekking van de mens en de wereld - internet oefentoets Opdracht 1 Wat is de Sokratische methode? Opdracht 2 Waarom werd Sokrates gedwongen de gifbeker te drinken? Opdracht 3 Waarom zijn onze zintuigen

Nadere informatie

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief

Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief Religie, christendom en politiek vanuit filosofisch perspectief - Het christelijke belemmert de politiek niet, maar maakt haar juist mogelijk en waardevol - Pieter Jan Dijkman Vereniging voor Wijsbegeerte

Nadere informatie

Het Mystieke Kruis het symbool van het ECC

Het Mystieke Kruis het symbool van het ECC Het Mystieke Kruis is een verbinding van het zogenaamde Calvariekruis - met de verticale arm langer dan de horizontale - en het gelijkarmige kruis. In het centrum van het kruis bevindt zich een boek, dat

Nadere informatie

mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede

mensen en verschijnselen projecteren is dat ze inherent bestaan, dat ze uit zich zelf bestaan zonder afhankelijk te zijn van oorzaken en omstandighede De Leegte De wijsheid van "de leegte" is een bijzonder belangrijk en interessant complex onderwerp in het boeddhisme. Deze wijsheid is eigenlijk nauwelijks onder worden te brengen, en is meer een filosofische

Nadere informatie

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT

MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NIEUWE LEVEN MIJN NIEUWE IDENTITEIT MIJN NAAM: NLEG WERKBOEK HOE IK IN 7 DAGEN MIJN IDENTITEIT IN CHRISTUS KAN ONTWIKKELEN INLEIDING Om als Christen in overwinning te kunnen wandelen, is het nodig

Nadere informatie

Independent Order of Odd Fellows

Independent Order of Odd Fellows Introductie 1 (IOOF) U heeft deze presentatie geopend om meer te weten te komen over de Odd Fellows. Graag informeren wij u op de volgende pagina s hierover. Het kost u ongeveer 5 minuten. 2 Odd Fellows?

Nadere informatie

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu

INFORMATIE LIFELONG OVER PERSPECTIEVEN +31 (0) 638 279 772. lee@lifelong.eu LIFELONG INFORMATIE Wil je meer uit je werk- en privé-relaties halen? Wil je jezelf en anderen beter begrijpen en misverstanden voorkomen? Dan is het essentieel om je perspectief op de werkelijkheid te

Nadere informatie

Gemeente in Christus,

Gemeente in Christus, meditatie voor 3 mei 2015 thema geloof EN wetenschap Gemeente in Christus, Misschien heb je wel eens gehoord van de film The Matrix, of misschien heb je m zelfs wel eens gezien. De film gaat over een kleine

Nadere informatie

Liefde. De sociale leer van de Kerk

Liefde. De sociale leer van de Kerk Liefde De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over de liefde Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet worden, zeker in een

Nadere informatie

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6

Bedenk de dingen die boven zijn.. niet die op de aarde zijn. Johannes 3: 3-6 Johannes 3: 3-6 3 Jezus zei: Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien. 4 Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? vroeg Nikodemus. Hij kan toch

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman

Van Waarde(n) HUB 28 november 2015, Miranda Meijerman Van Waarde(n) Al voor de oprichting van het Humanistisch Verbond in 1946 bestond er buitenkerkelijke uitvaartbegeleiding. vandaag staan we stil bij de HUB die nu 10 jaar als zelfstandige stichting functioneert.

Nadere informatie

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.

ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl. Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk. ISBN: 978-94-92020-01-7 NUR: 720 2014 Huub Klinkenberg Vormgeving: Think next level, TNLGRP.nl Uitgeverij Nieuwe Druk www.nieuwedruk.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs voor de hele mens

Onderwijs voor de hele mens Onderwijs voor de hele mens De sociale leer van de Kerk De sociale leer van de Kerk Over onderwijs Het evangelie roept ons op om ons in te zetten voor onze naasten. Maar hoe weet je nu wat er gedaan moet

Nadere informatie

Counseling opleiding, lesmaand 6

Counseling opleiding, lesmaand 6 Counseling opleiding, lesmaand 6 Inhoudsopgave Les 6a Doordringen tot de kern Socrates Les 6b Functioneren Functioneringsschema De filosoof De machine als metafoor In beweging zijn Het bewuste functioneren

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Opgave 3 Vreemder dan alles wat vreemd is 12 maximumscore 3 de twee manieren waarop je vanuit zingevingsvragen religies kunt analyseren: als waarden en als ervaring 2 een uitleg van de analyse van religie

Nadere informatie

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl

geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl geloof en wetenschap Prof.dr. Cees Dekker Kavli Institute of NanoScience Delft http://www.mb.tn.tudelft.nl Utrecht, 16-6-2006 1. Is het waar, dat recente vondsten in de wetenschap Godsgeloof verzwakken?

Nadere informatie

4 bouwstenen? Mededogen Oprechtheid Fatsoen Wijsheid

4 bouwstenen? Mededogen Oprechtheid Fatsoen Wijsheid Tao-cultivatie - Verhaal van vrouw die aan Gandhi vroeg of hij tegen haar kind wilde zeggen dat hij geen snoep mag eten. Gandhi: Kom over 4 weken terug, dan zal ik uw kind uitleggen dat hij geen snoep

Nadere informatie

Onze Veertien Lichamen

Onze Veertien Lichamen Onze Veertien Lichamen We bestaan uit de volgende 14 lichamen: 11: Cel Lichaam 10: DNA Lichaam 9: Universeel Lichaam 8: Sterre Lichaam 7: Kosmisch Lichaam 6: Spiritueel Lichaam 5: Gezamenlijk Lichaam 4:

Nadere informatie

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I

Eindexamen filosofie vwo 2011 - I Beoordelingsmodel Opgave 1 Het bestaan van God en het voortbestaan van religie 1 maximumscore 3 een uitleg hoe het volgens Anselmus mogelijk is dat Pauw en Witteman het bestaan van God ontkennen: het zijn

Nadere informatie

Het traditioneel-kerkelijke christendom

Het traditioneel-kerkelijke christendom Het is interessant te onderzoeken waar Goede Vrijdag en Pasen in het traditioneel kerkelijke christendom en het esoterische christendom van elkaar verschillen. Het traditioneel-kerkelijke christendom In

Nadere informatie

Een brief aan mensen die ontwaken.

Een brief aan mensen die ontwaken. Een brief aan mensen die ontwaken. Een brief aan mensen die ontwaken. En zo is het, dierbare vrienden, dat we jullie oproep hebben gehoord. We hebben jullie gebeden ge-hoord. We hebben jullie pijn gevoeld

Nadere informatie

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13

Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Zondag 30 oktober 2011, Kogerkerk Zevende zondag van de herfst, kleur groen Spreuken 9 & Matteüs 25, 1-13 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Oost, west, thuis best. Als er 1 schaap over

Nadere informatie

De essentie van het geluk

De essentie van het geluk De essentie van het geluk Ook verschenen van Zijne Heiligheid de Dalai Lama bij Xander Uitgevers De diepte van het zijn (2013) De kunst van relaties (2013) Geloven in harmonie (2013) Open je hart (2013)

Nadere informatie

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18

Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 Toelichting op de lezing uit 1 Tessalonicenzen 4 : 13-18 De apostel Paulus onderhield tijdens zijn zendingsreizen per brief contact met de gemeenten die hij gesticht had. In die brieven ging hij in op

Nadere informatie

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5

Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Toelichting bij de Korte Verhandeling van Spinoza Nummer 5 Deel 1, Hoofdstuk 4 en 6 De volmaakte natuur en het niet bestaan van toeval Rikus Koops 24 juni 2012 Versie 1.0 Hoewel het vierde hoofdstuk op

Nadere informatie

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij.

Start. Wil je reageren, dat kan de eerste keer alleen schriftelijk. Voor vragen sluit je een aan je zelf gerichte envelop met voldoende porto bij. 1 DEEL 1 WERKBOEKJE GELOVEN IN GOD? ILY Start Al die wereldse ellende God wat doet dat pijn Maar wat nu als God helemaal Geen man of vrouw blijkt te zijn. Geen mens en zelfs geen wezen Maar een kracht!

Nadere informatie

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK

GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK GEBEDSWORKSHOPS Werkgroep Gebed CGK / NGK INLEIDING bij de drie workshops Als je christen bent zijn er een paar wezenlijke zaken die bij je horen, n.l. : de bijbel lezen en bidden! Het is de bedoeling

Nadere informatie

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK

COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK COMPENDIUM VAN DE SOCIALE LEER VAN DE KERK INHOUDSTAFEL INLEIDING Een integraal en solidair humanisme a) Bij het aanbreken van het derde millennium 1 b) De betekenis van dit document 3 c) Ten dienste van

Nadere informatie

Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016

Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016 Spreuken, van Bastiaan Oostendorp - April 2016 Laat stilte uw leidraad zijn, Laat de weg tot mythe worden, Laat de legende verteld worden als vrucht voor later. Goden geven gunsten, in ruil voor strijd

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115

WEEK ÉÉN JOHN MAIN OSB, MONASTERY WITHOUT WALLS P.115 WEEK ÉÉN De reis is eenvoudig. Het vereist een bepaalde visie op het belang, een zekere nederigheid om te beginnen, en een zekere trouw en moed om vol te houden. Vóór alles echter de bereidheid om je te

Nadere informatie

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën.

Academie Psychosofia. Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. E E N N I E U W E O N A F H A N K E L I J K E G E E S T E L I J K E S T R O M I N G Academie Psychosofia Een onafhankelijke academie in oprichting, gericht op onderzoek van spirituele energieën. Onderzoek

Nadere informatie

Golf van de Rode Maan

Golf van de Rode Maan Golf van de Rode Maan Data waarin de golf van de Rode Maan valt: 11-2 t/m 23-2-2015 *29-10 t/m 10-11-2015 *16-7 t/m 28-7-2016 *2-4 t/m 14-4- 17 18-12 t/m 30-12 -2017 * 4-9- t/m 16-9-2018 * 22-5 t/m 3-6-2019

Nadere informatie

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49.

Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Voor 16 jaar en ouder! Over de hemelvaart van Christus. Zondag 18, vraag en antwoord 46,47,48 en 49. Vraag 46 : Wat verstaat gij daarmee : opgevaren ten hemel? Antw : Dat Christus voor de ogen van Zijn

Nadere informatie

Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt ook

Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt ook Module 1. Bewustwording Dag 3. Van twijfel naar helderheid: luister naar de instructies van je ziel. Er is een stem in je die WEET. Je hoeft alleen stil te staan en te luisteren. Makkelijk, en dat lukt

Nadere informatie

Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie. Deel I: Van voormodern naar modern denken

Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie. Deel I: Van voormodern naar modern denken Het begrip natuur in techniek, filosofie en religie Deel I: Van voormodern naar modern denken 1. Inleiding 2. Franciscus 3. Descartes 4. Pascal 5. Conclusies Inleiding Lynn White in Science (1967): Christendom

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie