WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij"

Transcriptie

1 EUROPESE COMMISSIE Brussel, SWD(2015) 140 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU {COM(2015) 341 final} {SWD(2015) 139 final} NL NL

2 SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING 1. Beleidscontext 1. In de richtlijn energie-etikettering is bepaald dat de Commissie de doeltreffendheid van die richtlijn en de gedelegeerde handelingen ervan uiterlijk in 2014 moet evalueren. 2. In de richtlijn inzake ecologisch ontwerp is bepaald dat de Commissie de doeltreffendheid van die richtlijn en de uitvoeringsmaatregelen ervan uiterlijk in 2012 moet evalueren. In die laatste evaluatie 1 is geconcludeerd dat het niet nodig is onmiddellijk een herziening van de richtlijn uit te voeren, maar dat deze in samen met de herziening van de richtlijn energie-etikettering kan plaatsvinden, aangezien de gevolgen van de uitvoeringsverordeningen inzake ecologisch ontwerp en de gedelegeerde verordeningen inzake energie-etikettering van dezelfde energiegerelateerde producten vaak aan elkaar gekoppeld en complementair zijn. 2. Evaluatie en probleemomschrijving 3. De richtlijn energie-etikettering en de richtlijn inzake ecologisch ontwerp zijn gecreëerd om het basisprobleem aan te pakken dat producten een negatief effect op het milieu kunnen hebben naargelang van de manier waarop zij worden vervaardigd, gebruikt en verwijderd. 4. De richtlijn inzake ecologisch ontwerp stuurt de markt door de minst efficiënte producten in de ban te doen. De richtlijn energie-etikettering moedigt consumenten aan producten met een hogere energie-efficiëntie te kopen door hen via een energie-etiket in te lichten over het energieverbruik ervan. De vereisten voor specifieke energiegerelateerde producten (zoals wasmachines of elektromotoren) worden vastgesteld door middel van gedelegeerde handelingen (wat betreft energie-etikettering) en uitvoeringshandelingen (wat betreft het ecologisch ontwerp). 5. Bij de evaluatie wordt niet ingegaan op de vraag of energiebesparingen in andere sectoren op een meer of minder kosteneffectieve manier worden behaald. Om de doelstellingen wat betreft het koolstofarm maken van de economie en wat betreft energie te bereiken, moeten in alle sectoren maatregelen worden genomen die tot energiebesparingen leiden; de kosten voor het verwezenlijken van die energiebesparingen door middel van ecologisch ontwerp en energie-etikettering zijn verwaarloosbaar of nihil. 6. Het accent ligt op de kaderrichtlijnen en niet op de afzonderlijke uitvoeringsmaatregelen, aangezien die aan een eigen effectbeoordelingsprocedure worden onderworpen. Nieuwe producten waarop in de toekomst ecologisch ontwerp en/of energie-etikettering van toepassing is, zullen worden bepaald in het werkplan dat de Commissie later in 2015 wil goedkeuren in het kader van het pakket voor de kringloopeconomie. 7. De efficiëntie van energiegerelateerde producten verhogen, kan eveneens worden gerealiseerd met andere beleidsmaatregelen, waaronder belastingmaatregelen, stimuleringsregelingen enz. Deze effectbeoordeling heeft echter betrekking op de specifieke problemen die zich bij de tenuitvoerlegging van de twee richtlijnen hebben 1 COM(2012) 765 final. 2

3 voorgedaan. In een bredere context is gebleken dat het beleid op het gebied van etikettering en ecologisch ontwerp wereldwijd goed werkt. 59 landen buiten de EU hebben energie-etiketten ingevoerd, waarvan de helft met een soortgelijk ontwerp als het EU-etiket. Minstens 45 landen buiten de EU hebben minimumeisen inzake energieefficiëntie voor producten ingevoerd. 8. Er zijn tot nu toe 24 uitvoeringsverordeningen inzake ecologisch ontwerp vastgesteld. De betrokken producten variëren van huishoudelijke apparaten, zoals koelkasten, lampen en verwarmingstoestellen, tot professionele en industriële apparatuur, zoals elektromotoren en ventilators. Daarnaast zijn twaalf gedelegeerde verordeningen betreffende energieetikettering vastgesteld, waarmee wordt gewaarborgd dat een reeks producten, voornamelijk consumentenproducten, voorzien van een EU-energie-etiket wordt verkocht. 9. De maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en energie-etikettering die momenteel van kracht zijn, leveren tegen 2020 naar schatting een besparing van 175 Mtoe primaire energie op. Wat betreft milieuaspecten die niet het energieverbruik betreffen, is het meetbare effect tot nu toe minder duidelijk. Naar schatting zullen de energiebesparingen in miljard EUR per jaar opleveren, hetgeen neerkomt op 465 EUR per huishouden. 10. Het vaststellen van vereisten op EU-niveau levert niet alleen voordelen op milieu- en financieel gebied op, maar komt ook de industrie ten goede. Door een geharmoniseerd regelgevingskader op EU-niveau worden de kosten voor fabrikanten teruggedrongen en wordt innovatie op het gebied van energie-efficiëntie bevorderd. 11. Uit de voor deze effectbeoordeling verrichte evaluatie 2 is evenwel gebleken dat met name door de invoering van de klassen A+ tot en met A+++ de doeltreffendheid van energieetiketten geringer is geworden. De klassen A+++, A++ en A+, die tijdens de herschikking van de richtlijn in 2010 zijn toegevoegd, hebben de etikettering minder doeltreffend gemaakt om consumenten ervan te overtuigen efficiëntere producten aan te schaffen. De nieuwe etiketteringsschaal is begrijpelijk voor consumenten, maar zij zijn minder bereid meer te betalen voor efficiëntere producten. Het verschil tussen A+ en A+++ is voor hen minder van belang dan het verschil tussen C en A. Met het oog op de verdere technologische ontwikkeling is een aanpassing van de schaal van de etiketteringsklassen noodzakelijk zodra een groot deel van de markt de klasse A+++ bereikt. Het is nog niet tot een aanpassing van de schaal gekomen, aangezien hiervoor nog geen methode is overeengekomen. Een ander probleem met betrekking tot energie-etiketten is dat er meer grotere modellen worden verkocht: deze zijn efficiënter en vallen dus onder een hogere energieklasse, maar hebben wel een veel hoger absoluut energieverbruik dan kleinere toestellen van hetzelfde type. 12. Bepaalde problemen doen zich zowel bij ecologisch ontwerp als bij energie-etikettering voor. Ten eerste is er sprake van niet-naleving van de voorschriften betreffende ecologisch ontwerp en energie-etikettering, gedeeltelijk als gevolg van zwakke handhaving door de nationale markttoezichtautoriteiten. Ten tweede wordt een aantal productvoorschriften gekenmerkt door een laag ambitieniveau en, ten derde, door een lang regelgevingsproces, 2 Ecofys, "Evaluation of the Energy Labelling Directive and specific aspects of the Ecodesign Directive", juni 2014; London Economics, "Study on the impact of the energy label and of potential changes to it on consumer understanding and on purchase decisions", oktober

4 waardoor de technische en voorbereidende werkzaamheden achterhaald zijn op het moment dat beleidsbeslissingen worden genomen. 13. Tot slot doet zich voornamelijk in verband met het ecologisch ontwerp een probleem voor: aan de milieueffecten buiten het energieverbruik tijdens de gebruiksfase zou meer aandacht kunnen worden besteed. 3. Subsidiariteit 14. Vaststelling van maatregelen betreffende de efficiëntie van producten door de lidstaten afzonderlijk zou leiden tot belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen in de EU en tot onnodige lasten voor de industrie, die dan in elke lidstaat aan andere regelgeving moet voldoen. Alleen met actie op EU-niveau kan worden gewaarborgd dat de vereisten en etiketten voor in de markt handel gebrachte producten in alle lidstaten gelijk zijn. 4. Doelstellingen 15. De specifieke doelstelling is het verminderen van het energieverbruik en andere significante milieueffecten van producten door ervoor te zorgen dat de consumenten op ter zake dienende en gemakkelijk te begrijpen wijze worden ingelicht en door de industrie de mogelijkheid te geven ecologische problemen om te zetten in economische kansen. 5. Omschrijving van de beleidsopties en de methodiek 16. De volgende beleidsopties ter verbetering van het kader voor energie-etikettering en ecologisch ontwerp worden in overweging genomen; de genoemde opties zijn in toenemende mate ambitieus wat betreft de aanpak van de problemen: 1. Nieuwe, niet-wetgevende maatregelen. 1+. Nieuwe, niet-wetgevende maatregelen en verbetering van de wetgeving inzake energie-etikettering. 2. Significante hervorming van de wetgeving inzake ecologisch ontwerp en energieetikettering. 3. Alomvattende hervorming van het ecologisch ontwerp en de energie-etikettering, waarbij de werkingssfeer wordt uitgebreid tot niet-energiegerelateerde producten en het markttoezicht op EU-niveau wordt gecentraliseerd. 17. Alle beleidsopties omvatten een aantal maatregelen om de diverse geconstateerde problemen aan te pakken, met een verschillende mate van ambitie. 18. Enkel met de beleidsopties waarbij de wetgeving inzake energie-etikettering wordt veranderd, kan het probleem betreffende het ontwerp van het etiket worden aangepakt. Er worden, naast het huidige etiket met A+++ tot en met D, drie subopties voor de opzet van de schaal op het etiket in overweging genomen: a. een etiket van A tot en met G, waarbij de schaal van de klassen om de vijf tot tien jaar moeten worden aangepast; b. een numeriek etiket (bijv. 40 tot en met 100, met de mogelijkheid klassen van 0 tot en met 30 toe te voegen); c. een etiket met nummering in omgekeerde volgorde (bijv. 7 tot en met 1, met de mogelijkheid de klassen 8, 9 enz. toe te voegen). 4

5 19. Het probleem met betrekking tot grotere modellen wordt aangepakt door middel van alternatieve maatregelen, waarbij op het etiket meer nadruk wordt gelegd op het absolute energieverbruik (optie 1) en wordt vereist dat grotere toestellen een hogere efficiëntie bereiken om tot een bepaalde etiketklasse te behoren (opties 1+, 2 en 3). Daarnaast is het verstrekken van financiële informatie als aanvulling op het energie-etiket een maatregel waarmee dit probleem kan worden aangepakt ten aanzien van productgroepen met een hoog energieverbruik (opties 1+, 2 en 3). 20. De drie problemen die zich zowel bij ecologisch ontwerp als bij energie-etikettering voordoen, worden aangepakt door middel van een verplichte productregistratiedatabank (bij optie 1+ enkel voor de etikettering, bij de opties 2 en 3 zowel voor de etikettering als voor het ecologisch ontwerp). Op die manier wordt de informatie verstrekt die noodzakelijk is om de handhaving en het regelgevingsproces te verbeteren, en wordt tot op zekere hoogte het probleem van het lage ambitieniveau verholpen. Ook met de alternatieve maatregel die inhoudt dat er een studie wordt uitgevoerd om gegevens te verzamelen (optie 1, en bij optie 1+ voor producten waarop ecologisch ontwerp wel en etikettering niet van toepassing is), worden deze problemen aangepakt, zij het in mindere mate en niet ten aanzien van de handhaving. 21. Aanvullende maatregelen om het lage ambitieniveau aan te pakken zijn i) het gebruik van leercurves om de laagste levenscycluskosten te bepalen waarbij de vereisten worden vastgelegd (opties 1, 1+ en 2) en ii) in plaats van de vereiste betreffende de laagste levenscycluskosten een aanzienlijk ambitieuzere vereiste op basis van het break-evenpunt (optie 3) stellen. 22. Aanvullende maatregelen om de niet-naleving en zwakke handhaving aan te pakken, zijn het ondersteunen van gemeenschappelijke toezichtsacties via door de EU gefinancierde projecten (opties 1, 1+ en2), aanpassing van de wetgeving aan het Commissievoorstel voor een nieuwe verordening betreffende markttoezicht 3 (opties 1+ en 2), het stroomlijnen van de wettelijke bepalingen van de richtlijn energie-etikettering (opties 1+, 2 en 3), verplichte certificering door derde partijen voor alle productgroepen (opties 2 en 3) en centraliseren op EU-niveau van het markttoezicht (optie 3). 23. Het probleem in verband met andere milieueffecten wordt aangepakt door de werkingssfeer uit te breiden tot niet-energiegerelateerde producten waarbij dergelijke effecten zwaarwegender zijn dan het energieverbruik (optie 3), of als alternatief door de methodiek voor de analyse van het ecologisch ontwerp ("MEErP") te evalueren en bij te werken, zodat meer rekening wordt gehouden met de materiaalefficiëntie-effecten van energiegerelateerde producten (opties 1, 1+ en 2). 24. De analyse van de effecten is onderbouwd met een model waarin de gegevens zijn verzameld van alle voorbereidende studies en effectbeoordelingen betreffende producten waarop ecologisch ontwerp en energie-etikettering van toepassing zijn. Het model heeft enkel betrekking op energiegerelateerde producten en daarom is de uitbreiding van de werkingssfeer tot andere producten bij optie 3 kwalitatief beoordeeld. In een specifieke studie is onderzocht in hoeverre consumenten verschillende ontwerpen van het etiket begrijpen en welke invloed die ontwerpen hebben op hun beslissing om een product te 3 COM(2013) 75 final. 5

6 kopen. Alle opties zijn afgezet tegen een basisscenario waarbij de toepassing van het ecologisch ontwerp en de energie-etikettering gewoon worden voortgezet zonder dat de geconstateerde problemen kunnen worden aangepakt. 6. Analyse van de effecten 25. Bij alle opties wordt het energieverbruik in aanzienlijke mate verder verlaagd, zoals weergegeven in de overzichtstabellen aan het eind van dit document. Hoe ambitieuzer de opties en de bijbehorende maatregelen waarmee de problemen worden aangepakt, des te groter de aanvullende energiebesparingen. 26. Alfabetische etiketteringsschalen (dat wil zeggen A+++ tot en met D en A tot en met G) zijn veel inzichtelijker voor consumenten dan numerieke etiketten. Wat betreft beslissingen van consumenten over de aankoop van producten, is het A-G-etiket het doeltreffendst om consumenten te overtuigen efficiëntere producten te kopen en het etiket met nummering in omgekeerde volgorde het op één na doeltreffendst. Verder is het numerieke etiket minder doeltreffend dan het huidige etiket met de schaal A+++ tot en met D. 27. Alle opties zorgen ervoor dat andere milieueffecten, zoals de uitstoot van broeikasgassen en stikstofoxiden en het watergebruik, afnemen. Behalve wat de uitstoot van broeikasgassen betreft, die nauw verbonden is met energiebesparingen, is die afname gering te noemen in vergelijking met de energiebesparingen. Enkel met de optie waarmee de werkingssfeer van de richtlijnen wordt uitgebreid van energiegerelateerde producten tot andere producten kunnen andere milieueffecten doeltreffender worden aangepakt. Een reeks milieueffecten van andere dan energiegerelateerde producten valt echter al onder andere wetgeving. 28. Het voornaamste economische effect heeft betrekking op de uitgaven van consumenten (de som van de aanschafkosten en de energiekosten tijdens het gebruik) en is afhankelijk van de energieprijzen. Bij een stijging van de energieprijzen van 4 % per jaar tot 2030 zijn de uitgaven van de consumenten bij alle opties lager dan bij afwezigheid van nieuwe maatregelen; dit voordeel neemt toe bij opties met een hoger ambitieniveau. Ook bij een stijging van de energieprijzen na 2020 die minder dan 0,5 % per jaar bedraagt, zijn de uitgaven van de consumenten bij alle opties lager dan bij afwezigheid van nieuwe maatregelen, zij het in mindere mate. De financiële besparingen zijn vergelijkbaar bij alle opties. 29. De tendens wat betreft commerciële inkomsten komt overeen met de tendens van de energiebesparingen voor alle opties: hoe hoger het ambitieniveau van de maatregelen, des te hoger de commerciële inkomsten. De reden daarvoor is dat efficiëntere producten, met uitzondering van elektronica, relatief duurder in de aanschaf zijn. De gevolgen voor de inkomsten van grotere bedrijven en het mkb zijn hetzelfde. Ongeveer 80 tot 85 % van de inkomsten dragen bij aan het bbp van de EU. De inkomsten van de sector verlichting nemen af doordat in toenemende mate soorten lampen met een langere levensduur worden verkocht die minder vaak hoeven te worden vervangen. De sector ruimteverwarming neemt een groot deel van de stijging van de inkomsten voor zijn rekening als gevolg van de verschuiving naar warmtepompen voor aardwarmte. Indien de prijzen van warmtepompen voor aardwarmte verder dalen dan aangenomen, vallen de extra inkomsten voor alle opties lager uit. 6

7 30. De toename van de administratieve last voor het bedrijfsleven (bovenop die voor de naleving van het bestaande regelgevingskader) is aanzienlijk bij een significante hervorming van de wetgeving (optie 2) en hoog bij een alomvattende hervorming (optie 3). Bovendien zorgt de aanpassing van de schaal bij de suboptie waarbij het A-G-etiket wordt ingevoerd, voor een om de vijf tot tien jaar weerkerende administratieve last van 50 miljoen EUR voor de fabrikanten en van 10 miljoen EUR voor de handelaren. De administratieve kosten voor het registreren van producten bij optie 1+ worden geraamd op 1,5 miljoen EUR per jaar voor de gehele industrie. Aangezien naleving echter verplicht is, kunnen de fabrikanten en handelaren deze kosten voor de aanpassing van de schaal en voor de registratie (samen ongeveer 0,02 tot 0,05 EUR per product met een etiket) doorberekenen aan de consumenten. De kosten voor de consumenten worden in financiële zin ruimschoots gecompenseerd doordat zij op basis van het etiket met A tot en met G beter kunnen bepalen welke producten efficiënt zijn en die dus kunnen kopen. 7. Conclusies 31. Met de optie waarbij enkel niet-wetgevende maatregelen worden genomen (optie 1) kunnen aanzienlijke extra energiebesparingen worden verwezenlijkt en worden meerdere problemen aangepakt. Het cruciale probleem van het ontwerp van het energie-etiket wordt hierdoor echter niet aangepakt, hoewel uit de analyse is gebleken dat er betere oplossingen dan het huidige etiket met A+++ tot en met D mogelijk zijn. 32. Met de opties met een significante (optie 2) en alomvattende (optie 3) hervorming van de regelgeving op het gebied van zowel ecologisch ontwerp als energie-etikettering kunnen de grootste energiebesparingen worden bereikt. Aangezien deze opties certificering door derden voor alle producten omvatten, kunnen zij echter leiden tot onevenredige belemmeringen voor het internationale handelsverkeer. Bovendien is optie 3 wat betreft de uitbreiding van de werkingssfeer tot andere dan energiegerelateerde producten eventueel niet in overeenstemming met het beginsel van evenredigheid: ecologisch ontwerp en energie-etikettering zijn wellicht niet de juiste instrumenten voor dergelijke producten. Bovendien zou deze maatregel voor een aantal productgroepen overlappen met ander milieubeleid. Dit zou dus verdergaan dan wat nodig is om de vastgelegde doelstellingen te bereiken. 33. De optie met nieuwe, niet-wetgevende maatregelen en verbetering van de wetgeving inzake energie-etikettering (optie 1+) lijkt gezien het geheel aan effecten de optimale oplossing. Alle geconstateerde problemen worden hierdoor volledig of in aanzienlijke mate aangepakt en de administratieve last is beperkt. De suboptie van het etiket met A tot en met G, dat wat betreft het ontwerp superieur aan de andere opties is, maakt hiervan deel uit. Met optie 1+ inclusief het etiket met A tot en met G wordt tegen 2030 naar schatting 47 Mtoe primaire energie per jaar extra bespaard. 7

8 Overzichtstabellen met de voornaamste resultaten van de modellering voor 2030 Resultaten zonder effecten van wijziging etiketontwerp Optie 1 Nieuwe, niet-wetgevende maatregelen Optie 1+ Nieuwe, niet-wetgevende maatregelen en wijziging wetgeving energie-etikettering Optie 2 Significante hervorming wetgeving ecologisch ontwerp en energie-etikettering. Optie 3 Uitbreiding werkingssfeer en centralisering markttoezicht Milieueffecten Energiegebruik (TWh primair/jaar) (Mtoe primair/jaar) beter dan optie 2 Broeikasgassen (Mt CO 2 -eq./jaar) beter dan optie 2 Economische effecten Uitgaven van consumenten bij jaarlijkse stijging energieprijs van 4 % (miljard EUR per jaar) ten hoogste gelijk aan optie 2 Uitgaven van consumenten bij jaarlijkse stijging energieprijs van 0,5 % vanaf 2020 (miljard EUR per jaar) ten hoogste gelijk aan de andere opties Commerciële inkomsten (miljard EUR per jaar) niet beschikbaar Administratieve last Totale administratieve last (miljoen EUR

9 per jaar) Aanvullende effecten van wijziging etiketontwerp A-G-etiket etiket met nummering etiket met nummering in omgekeerde volgorde Milieueffecten Energiegebruik (TWh primair/jaar) (Mtoe primair/jaar) Broeikasgassen (Mt CO 2 -eq./jaar) -9,6 +2,6-5,5 Economische effecten Uitgaven van consumenten bij jaarlijkse stijging energieprijs van 4 % (miljard EUR per jaar) Uitgaven van consumenten bij jaarlijkse stijging energieprijs van 0,5 % vanaf 2020 (miljard EUR per jaar) Commerciële inkomsten (miljard EUR per jaar) -3,7 +1,0-2,2-1,2 +0,3-0,8 +3,7-1,0 +2,1 Administratieve last Administratieve last voor bedrijfsleven (miljoen EUR) 60 (om de 5-10 jaar) 60 (eenmalig) 60 (eenmalig) 9

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 1995. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 12 juni 2008 (13.06) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0110 (COD) 10637/08 ADD 2 AGRILEG 104 CODEC 769 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU,

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij. Voorstel voor een Richtlijn EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 SWD(2015) 265 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.7.2016 COM(2016) 438 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ over de toepassing van het wettelijk kader

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0152 (COD) 9611/16 ADD 2 REV 1 (bg,cs,da,el,es,et,fi,ga,hr,hu,it, lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) MI 396 TELECOM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1999 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.7.2008 SEC(2008) 2291 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij het

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij het EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.3.2013 SWD(2013) 96 final C7-0087/13 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 27 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 mei 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: AUDIO 68 DIGIT

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij de

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 SEC(2011) 780 definitief WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij de RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.5.2014 L 147/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 518/2014 VAN DE COMMISSIE van 5 maart 2014 tot wijziging van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) nr. 1059/2010,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 1 december 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0371 (CNS) 14822/16 ADD 2 FISC 209 ECOFIN 1113 IA 128 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 december 2016 aan:

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.7.2014 SWD(2014) 256 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 2 december 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0379 (COD) 15135/16 ADD 8 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 december 2016 aan: Nr. Comdoc.: ENER 418 ENV

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 21 januari 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0287 (COD) 15251/1/15 REV 1 (bg,cs,da,el,es,et,fi,hr,hu,it,lt,lv,mt, nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv) JUSTCIV 290 CONSOM

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2167.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2167. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 8 juli 2008 (09.07) (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2008/0141 (COD) 11555/08 ADD 2 SOC 413 CODEC 936 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten)

Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) Besluit houdende regels inzake de etikettering van energiegerelateerde producten (Besluit energie-etikettering energiegerelateerde producten) NOTA VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1. Inleiding Recent is een

Nadere informatie

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt. Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf 1 ErP richtlijn en energie- etikettering voor de verwarmingsmarkt Bouwunie, Unie van het KMO- bouwbedrijf

Nadere informatie

Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften

Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften Fiche 4: Wijziging btw-richtlijn op het gebied van btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2011 (29.06) (OR. en) 12099/11 ADD 2 DENLEG 98 AGRI 480 SAN 137 CODEC 1108

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 24 juni 2011 (29.06) (OR. en) 12099/11 ADD 2 DENLEG 98 AGRI 480 SAN 137 CODEC 1108 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2011 (29.06) (OR. en) 12099/11 ADD 2 DENLEG 98 AGRI 480 SAN 137 CODEC 1108 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449}

{COM(2006) 684 definitief} {SEC(2006) 1449} COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 20.11.2006 SEC(2006) 1448 WERKDOCUMENT VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

h) Rechtsbasis Artikel 91 (1) van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Fiche 3: Voorstel gebruik van gehuurde voertuigen voor goederenvervoer 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.11.2016 SWD(2016) 419 final PART 1/2 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 761 final 2013/0371 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 94/62/EG betreffende verpakking en

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.3.2013 SWD(2013) 67 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DIERPROEVEN IN VERORDENING (EG) NR.

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake

Nadere informatie

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

BIJLAGE. bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 BIJLAGE bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 12 maart 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0371 (COD) 7105/15 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 10 maart 2015 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ENV 162 MI 162

Nadere informatie

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken

Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken Fiche 7: Verordening definitie, presentatie en etikettering gedistilleerde dranken 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel: Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX SEC(2011) 1290 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Deel I SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de sluiting van de in Kigali goedgekeurde overeenkomst tot wijziging van het Protocol

Nadere informatie

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen

Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen Fiche 2: Aanpassing verordening statuut en financiering Europese politieke partijen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol?

Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Het nieuwe Europese klimaatplan voor 2030: behoudt de EU haar voortrekkersrol? Dr. Jos Delbeke, DG Klimaat Actie, Europese Commissie, Universiteit Hasselt, 25/2/2014 Overzicht 1. Klimaat en energie: waar

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD houdende schorsing van de autonome rechten van het gemeenschappelijk douanetarief voor

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 25 februari 2012, houdende regels betreffende de etikettering van het energieverbruik van energiegerelateerde producten (Besluit etikettering energieverbruik

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij het. Voorstel

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij het. Voorstel EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 SWD(2013) 443 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij het Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.10.2008 SEC(2008) 2631 definitief WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. Begeleidend document bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.1.2014 SWD(2014) 32 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij Voorstel voor een VERORDENING VAN HET

Nadere informatie

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION

Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Het nieuwe Europese Klimaatplan voor 2030 #EU2030 YVON SLINGENBERG DG CLIMATE ACTION Overzicht 1. Klimaat en energie: waar zijn we? 2. Waarom een nieuw raamwerk voor 2030? 3. Belangrijkste elementen 2030

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 8 februari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 VOORSTEL van: ingekomen: 7 februari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 2280 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING. bij EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.4.2017 SWD(2017) 203 final WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA

Rapport Toezicht Energielabel NVWA. Productveiligheid NVWA Rapport Toezicht Energielabel NVWA 2013-2014 Productveiligheid Divisie Consument & Veiligheid NVWA Mei 2015 Colofon Projectnaam Toezicht energie labeling consumenten producten Versienummer 1.0 Projectleiders

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 4.11.2013 COM(2013) 718 final 2013/0341 (NLE) Voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 met betrekking tot de tarief-

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.10.2016 COM(2016) 665 final 2016/0326 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Beschikking 2009/790/EG waarbij Polen wordt gemachtigd een

Nadere informatie

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B

10374/15 ADD 1 mou/dau/hh 1 DG G 3 B Raad van de Europese Unie Brussel, 28 oktober 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0089 (COD) 10374/15 ADD 1 PI 43 CODEC 950 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Standpunt van de Raad in

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 juli 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0208 (COD) 10678/16 ADD 2 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 6 juli 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: EF 208 ECOFIN

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 juni 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 VOORSTEL van: ingekomen: 8 juni 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2008/0143(CNS) 14.11.2008 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie economische

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.11.2011 COM(2011) 710 definitief 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van

Nadere informatie

SEC(2010) 1525 def. COM(2010) 733 def. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE

SEC(2010) 1525 def. COM(2010) 733 def. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.12.2010 SEC(2010) 1524 definitief C7-0423/10 PART.2 SEC(2010) 1525 def. COM(2010) 733 def. WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van XXX EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.2.2013 C(2013) 817 final Part 4/9 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van XXX ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2001) 1331 def. COD 2000/0136. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 6 september 2001 (07.09) (OR. fr) 11646/01 Interinstitutioneel dossier: 2000/0136 (COD) ENT 177 ENV 425 CODEC 485 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER, adjunct-secretaris-generaal

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne

Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne Fiche 3: Verordening voor het toekennen van tijdelijke autonome handelsmaatregelen voor Oekraïne 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de toekenning van tariefcontingenten voor

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend Document. bij het Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.10.2008 SEC(2008) 2616 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend Document bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de Associatieraad

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen.

4. Het voorzitterschap verzoekt de Raad derhalve de ontwerp-conclusies in bijlage dezes aan te nemen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 maart 2008 7150/1/08 REV 1 (de,nl,da,el,pt,sv,cs,et,lt,mt,sl) AGRI 62 AGRISTR 8 AGRIORG 21 VERSLAG van: het Speciaal Comité landbouw d.d.: 10 maart 2008 aan: de Raad

Nadere informatie

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet

Pompen worden in tal van toepassingen ingezet 1 2 Pompen worden in tal van toepassingen ingezet Pompen circuleren water om ons warm te houden Pompen in airconditioning systemen zorgen voor een aangename omgeving in gebouwen en kantoren Verpompen van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 november 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 13 november 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 13 november 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0149 (COD) 13917/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad Raad ENER 381 ENV 683 CONSOM 187

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie juridische zaken betreffende consumentenrechten. Commissie juridische zaken

EUROPEES PARLEMENT WERKDOCUMENT. Commissie juridische zaken betreffende consumentenrechten. Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2004 Commissie juridische zaken 2009 15.4.2009 WERKDOCUMENT betreffende consumentenrechten Commissie juridische zaken Rapporteur: Diana Wallis DT\780948.doc PE423.804v01-00 Inleiding

Nadere informatie

d) EUR-Lex uri=celex:52016dc0860

d) EUR-Lex  uri=celex:52016dc0860 Fiche 2: Mededeling Schone energie voor alle Europeanen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Schone energie voor alle Europeanen b) Datum ontvangst Commissiedocument 30 november 2016 c) Nr. Commissiedocument

Nadere informatie

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 3.8.2017 COM(2017) 410 final 2017/0183 (NLE) Voorstel voor een UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 2011/335/EU waarbij de Republiek Litouwen

Nadere informatie

9037/13 ADD 2 ac 1 DG D 2A

9037/13 ADD 2 ac 1 DG D 2A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 april 2013 (30.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0119 (COD) 9037/13 ADD 2 JUSTCIV 108 CODEC 952 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel II. SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING voor financiële openbaarmakingen op landenbasis.

WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Deel II. SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING voor financiële openbaarmakingen op landenbasis. EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX SEC(2011) 1290 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Deel II SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING voor financiële openbaarmakingen op landenbasis bij Voorstel voor

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 16.3.2011 SEC(2011) 328 definitief WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING Begeleidend document bij MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

Nadere informatie

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr.

Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. Fiche 1: Verordening betreffende geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2494/95 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 9 januari 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 VOORSTEL van: ingekomen: 6 januari 2017 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer Jordi AYET

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 27.4.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 27.4.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 27.4.2015 C(2015) 2623 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 27.4.2015 houdende aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en

Nadere informatie

Brussel, 31 januari 2013 (31.01) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 5913/13 ADD 1 E ER 22 E V 75

Brussel, 31 januari 2013 (31.01) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 5913/13 ADD 1 E ER 22 E V 75 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 31 januari 2013 (31.01) (OR. en) 5913/13 ADD 1 E ER 22 E V 75 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 21.8.2013 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.8.2013 C(2013) 5405 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 21.8.2013 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516

RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 18 september 2008 (18.09) (OR. en) 13187/08 FSTR 20 FC 5 REGIO 25 SOC 516 VOORSTEL van: de Commissie d.d.: 16 september 2008 Betreft: Voorstel voor een Verordening (EG)

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.10.2016 COM(2016) 703 final 2016/0346 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Associatiecomité in

Nadere informatie

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi

Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Fiche 9: Verordening EU octrooi vertaalregelingen 1. Algemene gegevens Titel voorstel: Voorstel voor een verordening van de Raad inzake de vertaalregelingen voor het EU-octrooi Datum Commissiedocument:

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE. van 10.6.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.6.2015 C(2015) 3759 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) /... VAN DE COMMISSIE van 10.6.2015 tot vaststelling, ingevolge Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING

SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.11.2008 SEC(2008) 2761 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE bij een voorstel voor een VERORDENING VAN DE RAAD tot vaststelling van een communautaire

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE

VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE 20.12.2016 NL L 346/51 VERORDENING (EU) 2016/2282 VAN DE COMMISSIE van 30 november 2016 tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1275/2008, (EG) nr. 107/2009, (EG) nr. 278/2009, (EG) nr. 640/2009, (EG)

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. bij het

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. bij het NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 10.12.2008 SEC(2008) 3022 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE bij het Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 oktober 2009 (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 3 oktober 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DEEG 93 NOTA I/A-PUNT - ADDENDUM van: de Groep veterinaire deskundigen (volksgezondheid) aan: het Coreper/de Raad

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 7 november 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0346 (NLE) 14116/16 COEST 289 WTO 316 VOORSTEL van: ingekomen: 31 oktober 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 207.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2009) 207. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 5 maart 2009 (06.03) (OR. en) 7229/09 ADD 2 DRS 18 COMPET 125 ECOFI 176 CODEC 298 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD. tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD. tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften betreft EUROPESE COMMISSIE Brussel, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG wat btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften

Nadere informatie

Ecodesign LOT10. Ecodesign

Ecodesign LOT10. Ecodesign Ecodesign De ErP richtlijn of Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken. Duurzaamheid in de 2020 strategie van Europa De EU 2020-strategie

Nadere informatie