DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN"

Transcriptie

1 Stuk 60 ( ) Nr. 27 Zitting mei 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 4211 ISM

2 Stuk 60 ( ) Nr INHOUDSOPGAVE Ontwerpen van decreet 3 en verwijzing Voorstel van decreet 3 en verwijzing Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting 3 Verslagen 4 Met redenen omklede motie 5 Mededelingen van de Vlaamse Regering 5 en verwijzing Jaarverslagen 6 Arresten van het Grondwettelijk Hof 6 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof 7 Mededelingen van het Secretariaat 8

3 3 Stuk 60 ( ) Nr. 27 ONTWERPEN VAN DECREET en verwijzing De volgende ontwerpen van decreet werden ingediend: Ontwerp van decreet betreffende de werkingsbudgetten in het secundair onderwijs en tot wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 wat de werkingsbudgetten betreft ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie. Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XVIII ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie. VOORSTEL VAN DECREET en verwijzing Het volgend voorstel van decreet werd ingediend: Voorstel van decreet van de heren Felix Strackx, Herman De Reuse, Christian Verougstraete, Thieu Boutsen en Erik Tack houdende toevoeging van een artikel 87bis in het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. ONTWERP VAN AANPASSING VAN DE WERKINGSBEGROTING Het volgend ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting werd ingediend: Ontwerp van aanpassing van de werkingsbegroting van het Vlaams Parlement voor het begrotingsjaar ( ) Nr. 2.

4 Stuk 60 ( ) Nr VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Karlos Callens over de gedachtewisseling over het verslag van de Vlaamse Regering Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2008 Januari ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder over het voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Jos Stassen en Jef Tavernier betreffende het duurzaam gebruik van agrobrandstoffen in de transportsector ( ) Nr. 3. Verslag namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht door de heer Jan Laurys over het ontwerp van decreet houdende instemming met de avenant van 20 september 2007 aan het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de meerwaardeneconomie ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme uitgebracht door mevrouw Anne Marie Hoebeke over het ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend in Brussel op 12 december ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heren Erik Arckens en Johan Verstreken over het ontwerp van decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid ( ) Nr. 4. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Karlos Callens over de gedachtewisseling over de Europese Ministerraad Landbouw en Visserij van 18 februari, 17 maart en 14 april ( ) Nr. 1.

5 5 Stuk 60 ( ) Nr. 27 MET REDENEN OMKLEDE MOTIE De volgende met redenen omklede motie werd ingediend: Met redenen omklede motie van mevrouw Marijke Dillen tot besluit van de op 29 april door de heer Bart Caron in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen van hoogsensitieve kinderen; 2 door mevrouw Marijke Dillen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van psychische problemen, depressies en zelfdodingen onder jongeren; 3 door mevrouw Anne Marie Hoebeke in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, en tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het hoge aantal kinderen met een laag welbevinden; 4 door mevrouw Mieke Vogels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in het algemeen en de realisatie van de zesde gezondheidsdoelstelling, met name naar kinderen en jongeren, in het bijzonder ( ) Nr. 1. MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededelingen van de Vlaamse Regering werden ingediend: en verwijzing Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de selectieve inzameling van oude en vervallen geneesmiddelen (DOC 256/ ) Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Ontwerp van milieubeleidsovereenkomst betreffende de uitvoering van de aanvaardingsplicht voor afgewerkte olie (DOC 257/ ) Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed.

6 Stuk 60 ( ) Nr Eindrapport Vlaamse regelgeving 2007 (DOC 258/ ). Deze mededeling van de Vlaamse Regering ligt ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement. JAARVERSLAGEN De volgende jaarverslagen werden ingediend: Rapport zes jaar Vlaamse Wooninspectie van het Agentschap Inspectie RWO (DOC 259/ ); Jaarverslag 2007 van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) (DOC 260/ ). Deze jaarverslagen liggen ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement. ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF De volgende arresten van het Grondwettelijk Hof liggen ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement: Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 tot 5 en 8 tot 10 van de wet van 8 december 2006 tot vaststelling van een heffing ter bestrijding van het niet benutten van een site voor de productie van elektriciteit door een producent, ingesteld door de nv Electrabel (Arrest nr. 72 van 24 april 2008); Arrest inzake het beroep tot vernietiging van artikel 380 (wijziging van artikel 10 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit) van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I), ingesteld door de vzw Défense des Enfants International Belgique Branche francophone (D.E.I. Belgique) (Arrest nr. 73 van 24 april 2008); Arrest inzake de beroepen tot vernietiging van de artikelen 294, 2, en 295 van de programmawet (I) van 27 december 2006, ingesteld door de gemeente Oudergem en anderen en door de provincie Henegouwen (Arrest nr. 74 van 24 april 2008);

7 7 Stuk 60 ( ) Nr. 27 Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 8 en 9 van de wet van 25 februari 2007 tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, ingesteld door de vzw Cliniques Universitaires Saint-Luc en Raymond Reding (Arrest nr. 75 van 24 april 2008). KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF De volgende kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof betreffende beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen liggen ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement: Prejudiciële vraag over artikel 17 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gesteld door de Raad van State (Rolnummer 4445); Prejudiciële vraag over artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, zoals ingevoegd bij artikel 9 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, gesteld door de Politierechtbank te Leuven (Rolnummer 4450). De documenten ter inzage zijn te raadplegen op de directie Decreetgeving, contactpersoon: tel.: 02/

8 Stuk 60 ( ) Nr MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie Werkbezoek bij Van Hool NV in het kader van de Voka-werking rond Onderneming en Politiek Debatthema: "Optimaliseren van leren en werken in Vlaanderen" Bernard Van Hoolstraat Koningshooikt Tel. 03/ Contactpersoon: de heer Yves Goffin, PR-manager Aanwezig: de heer Dirk De Cock, waarnemend voorzitter; de heer Leo Pieters, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Kathleen Helsen, mevrouw Laurence Libert, de heer Hans Schoofs, mevrouw Anissa Temsamani Afwezig met kennisgeving: de heer Stefaan Sintobin, mevrouw Gerda Van Steenberge, mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Monica Van Kerrebroeck, de heer Jos De Meyer, mevrouw Veerle Heeren, de heer Paul Delva, mevrouw Stern Demeulenaere, mevrouw Fientje Moerman, de heren Robert Voorhamme, Ludo Sannen, Jef Tavernier Vergadering van dinsdag :15 uur: Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen Werkbezoek: deelname aan het colloquium 'Onzichtbaar aanwezig. Sociale huisvesting in Vlaanderen, vandaag', van de Vlaamse Bouwmeester en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Provinciehuis Provincie Antwerpen Koningin Elisabethlei Antwerpen Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Jan Penris, voorzitter; mevrouw Veerle Heeren, de heren Bob Verstraete, Jo Vermeulen - Toegevoegd lid: de heer Gino De Craemer Afwezig met kennisgeving: de heer Christian Verougstraete, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heren Erik Tack, Dirk de Kort, mevrouw Hilde Eeckhout, mevrouw Michèle Hostekint

9 9 Stuk 60 ( ) Nr. 27 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie 1. Vraag om uitleg van de heer Jef Tavernier tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid op het vlak van gezinsvriendelijke werkuren ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de toegankelijkheid van de gebouwen van de Vlaamse overheid ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Chokri Mahassine tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de erkenning van lokale islamitische geloofsgemeenschappen ( ) 4. Vraag om uitleg van mevrouw Laurence Libert tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over de samenwerking tussen enkele crematoria en een privaatrechtelijk bedrijf ( ) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Kurt De Loor, voorzitter; de heer Joris Van Hauthem, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Hilde De Lobel, de heer Wim Van Dijck, mevrouw An Michiels, mevrouw Laurence Libert, de heer Marnic De Meulemeester, mevrouw Else De Wachter, de heer Dirk De Cock - Toegevoegd lid: de heer Jef Tavernier - Andere leden: de heer Chokri Mahassine, mevrouw Helga Stevens Afwezig met kennisgeving: mevrouw Gerda Van Steenberge,de heren Jan Verfaillie, Jacky Maes

10 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uitkeringen bij ziekte, en de bijlage, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar drieënvijftigste zitting in Genève op 25 juni ( ) - Nr. 1 Verslaggever : de heer Roland Van Goethem Bespreking en stemming 2. Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 155 betreffende arbeidsveiligheid, gezondheid en het arbeidsmilieu, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar zevenenzestigste zitting in Genève op 22 juni ( ) - Nr. 1 Verslaggever : de heer Roland Van Goethem Bespreking en stemming 3. Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag nr. 161 betreffende de bedrijfsgezondheidsdiensten, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenzeventigste zitting in Genève op 25 juni ( ) - Nr. 1 Verslaggever : de heer Roland Van Goethem Bespreking en stemming 4. Vraag om uitleg van mevrouw Greet Van Linter tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de moeilijke samenwerking met de stad Brussel en de bevoegdheidsoverschrijding van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest naar aanleiding van het opzetten van toeristische campagnes ( ) 5. Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de contacten tussen de Vlaamse overheid en Kosovo ( )

11 11 Stuk 60 ( ) Nr Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua en de heren Jef Tavernier en Jos Stassen betreffende het stoppen van geweld tegen burgers in Gaza ( ) - Nr. 1 Verslaggever : de heer Jan Roegiers Hoorzitting met als sprekers : - mevrouw Leila Chahid, Algemeen Palestijns Afgevaardigde - mevrouw Brigitte Herremans, medewerker Midden-Oosten Pax Christi Vlaanderen- Broederlijk Delen - prof. dr. Rik Coolsaet, hoogleraar Internationale Politiek aan de Universiteit Gent 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Karim Van Overmeire, voorzitter; de heren Luk Van Nieuwenhuysen, Roland Van Goethem, John Vrancken, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, Jan Roegiers, Kurt De Loor - Toegevoegd lid: de heer Jan Loones - Andere leden: mevrouw Greet Van Linter, de heren Jan Laurys, Paul Delva, mevrouw Vera Dua, de heer Kris Van Dijck Afwezig met kennisgeving: de heren Stefaan Sintobin, Christian Verougstraete, mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Miet Smet, de heren Luc Van den Brande, Koen Van den Heuvel, Eloi Glorieux Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Hoorzitting over de containertrafiek in de Antwerpse haven en de eventuele bouw van een bijkomend getijdendok, met als sprekers: - de heer Eddy Bruyninckx, directeur van het Gemeentelijk Autonoom Havenbedrijf Antwerpen - de heer Rudi De Meyer, afgevaardigd bestuurder Alfaport Antwerpen - de heer George van Gastel, hoofd dienst Micro-economische analyse Nationale Bank van België - professor Eddy Van de Voorde (Universiteit Antwerpen) - professor emeritus Willy Winkelmans (Universiteit Antwerpen) Verslaggever : de heer Jan Peumans

12 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Marc van den Abeelen, voorzitter; de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Agnes Bruyninckx, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heren Johan Deckmyn, John Vrancken, Jos De Meyer, Frans Peeters, Johan Sauwens, Ludwig Caluwé, Dirk de Kort, mevrouw Fientje Moerman, mevrouw Annick De Ridder, de heren Patrick Lachaert, Joris Vandenbroucke, Bart Martens, Robert Voorhamme - Toegevoegd lid: de heer Jan Peumans - Andere leden: de heer Felix Strackx, mevrouw Hilde De Lobel, de heren Bart Van Malderen, Dirk De Cock, Jos Stassen Afwezig met kennisgeving: de heren Christian Verougstraete, Eloi Glorieux Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Kinderrechtencommissariaat. Jaarverslag ( ) - Nr. 1 Gedachtewisseling met mevrouw Ankie Vandekerckhove, kinderrechtencommissaris Verslaggever : de heer Tom Dehaene 2. Interpellatie van de heer Bart Caron tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problemen van hoogsensitieve kinderen ( ) Interpellatie van mevrouw Marijke Dillen tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de problematiek van psychische problemen, depressies en zelfdodingen onder jongeren ( ) Interpellatie van mevrouw Anne Marie Hoebeke tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, en tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over het hoge aantal kinderen met een laag welbevinden ( ) Interpellatie van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren in het algemeen en de realisatie van de zesde gezondheidsdoelstelling, met name naar kinderen en jongeren, in het bijzonder ( )

13 13 Stuk 60 ( ) Nr. 27 Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over psychische problemen bij kinderen en jongeren ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het sociaal statuut van onthaalouders ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanwezigheid van bisfenol A in plastic zuigflessen ( ) 5. Vraag om uitleg van mevrouw Anne Marie Hoebeke tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de rechten van kinderen en jongeren die in pediatrische of psychiatrische diensten van ziekenhuizen (K-diensten) verblijven ( ) 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Luc Martens, voorzitter; mevrouw Marijke Dillen, de heer Felix Strackx, mevrouw Greet Van Linter, mevrouw Vera Jans, de heer Tom Dehaene, mevrouw Sonja Claes, mevrouw Vera Van der Borght, mevrouw Anne Marie Hoebeke, de heer Bart Caron, mevrouw Elke Roex - Toegevoegde leden: mevrouw Mieke Vogels, mevrouw Helga Stevens Afwezig met kennisgeving: de heer Erik Tack, mevrouw Gerda Van Steenberge, mevrouw Hilde Eeckhout, mevrouw Michèle Hostekint Vergadering van dinsdag :00 uur: Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Vraag om uitleg van de heer Frans Wymeersch tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de crisis in de varkenshouderij ( ) Vraag om uitleg van de heer Jan Verfaillie tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de moeilijke situatie waarin de varkenssector zich bevindt ( )

14 Stuk 60 ( ) Nr Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Jos De Meyer, voorzitter; de heer Frans Wymeersch, mevrouw Tinne Rombouts - Toegevoegd lid: de heer Mark Demesmaeker - Ander lid: de heer Jan Verfaillie Afwezig met kennisgeving: de heer Stefaan Sintobin, mevrouw Els Robeyns Vergadering van dinsdag :15 uur: Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 1. Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de toekomst van het bicultureel onderwijs in Brussel ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw An Michiels tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de studiekeuzeproblematiek ( ) 3. Verzoekschrift over de bekwaamheidsbewijzen voor het vak muzikale opvoeding in de eerste graad van het secundair onderwijs - 2 ( ) Verslaggever : mevrouw Laurence Libert Bespreking en conclusie 4. Gedachtewisseling over de discussienota 'Treden naar succes, werken en leren. Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs' van de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, met als sprekers: - mevrouw Magda Kirsch (Educonsult) - de heer Jan Durnez (voorzitter RESOC Westhoek) - de heer Hans Daale (secretaris Dutch Association for Short Higher Education) - de heer Franz Verplancke (directeur Sint-Amandscollege Kortrijk) - de heer Lieven Desmet (adviseur Voka - Vlaams Economisch Verbond) Verslaggevers : de heer Leo Pieters en mevrouw Kathleen Helsen 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

15 15 Stuk 60 ( ) Nr. 27 Aanwezig: - Leden van de commissie: mevrouw Monica Van Kerrebroeck, voorzitter; mevrouw An Michiels, de heren Werner Marginet, Leo Pieters, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Greet Van Linter, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Paul Delva, mevrouw Stern Demeulenaere, mevrouw Laurence Libert, de heren Hans Schoofs, Dirk De Cock, Robert Voorhamme - Toegevoegd lid: de heer Jef Tavernier Afwezig met kennisgeving: de heer Stefaan Sintobin, mevrouw Gerda Van Steenberge, mevrouw Sabine Poleyn, de heer Ludo Sannen Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 1. Interpellatie van mevrouw Marleen Van den Eynde tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de netwerkproblemen bij energieleverancier Eandis en de gevolgen ervan voor de groenestroomlevering ( ) Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de noodzaak om stroomnetten aan te passen voor decentrale productie ( ) Interpellatie van mevrouw Fientje Moerman tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de toenemende onaangepastheid van het distributienetwerk voor elektriciteit aan de groeiende productie van groene stroom ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het correct informeren van mogelijke klanten van fotovoltaïsche zonnepanelen en de erkenning van de installateurs ervan ( ) Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het beleid voor zonnepanelen ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Fientje Moerman tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de REG-actieplannen van de distributienetbeheerders ( )

16 Stuk 60 ( ) Nr Interpellatie van de heer Joris Vandenbroucke tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de verdieseling van het wagenpark en de hervorming van de verkeersbelastingen ( ) Interpellatie van de heer Rudi Daems tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het Vlaams dieselwagenpark en de vergroening van de autofiscaliteit ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de toename van het aantal wagens met dieselmotor en de impact ervan op de luchtvervuiling door fijn stof ( ) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heren Pieter Huybrechts, Jan Penris, mevrouw Agnes Bruyninckx, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heren Johan Deckmyn, Jos De Meyer, mevrouw Fientje Moerman, de heren Joris Vandenbroucke, Bart Martens - Toegevoegd lid: de heer Jan Peumans, waarnemend voorzitter - Andere leden: de heer Leo Pieters, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Joke Schauvliege, mevrouw Veerle Heeren, de heer Jos Stassen Afwezig met kennisgeving: de heren Christian Verougstraete, Frans Peeters, Marc van den Abeelen, Eloi Glorieux

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 12.06.2007-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220-14:15 uur

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG Stuk 1738 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 9 juni 2008 VERZOEKSCHRIFT over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG Stuk 2094 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 9 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK)

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over het opnemen van een bezoek aan Breendonk in de eindtermen van het secundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 Zitting 2008-2009 25 maart 2009 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 5553 ISM Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Voorstel

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG Stuk 2102 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Maandag 20.06.2005-14:30 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG Stuk 797 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 maart 2006 VERZOEKSCHRIFT over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG namens

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs Stuk 1683 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 23 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG Stuk 1369 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 18 oktober 2007 VERZOEKSCHRIFT over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG Zitting 2005-2006 19 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Antwerpse havengebied VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1384 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 6 december 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.11.2001 vanaf 10.00 uur 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst regering van de republiek Albanië

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 16 Zitting 2004-2005 12 januari 2005 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsnota 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Met redenen omklede

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005.

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005. Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vinger aan de Europese pols Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 Januari 2005 GEDACHTEWISSELING over de dossiers

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 07.10.2003-14:00 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 03.03.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid 1777 (2002-2003) Nrs. 1 tot 4 (Verslaggevers

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Stuk 1598 (2007-2008) Nr. 3 Zitting 2007-2008 9 mei 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Dirk De Cock en Piet De Bruyn en de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG Stuk 2100 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 11 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene Stuk 2103 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over thuisverpleging s nachts VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG Stuk 2019 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 23 december 2008 VERZOEKSCHRIFT over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal beleid

GEDACHTEWISSELING. over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal beleid Stuk 1440 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 14 november 2007 GEDACHTEWISSELING over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1680 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE. Opening van de zitting

BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE. Opening van de zitting Nr. 1 Zitting 2004 6 juli 2004 BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE Opening van de zitting 2004 3 Onderzoek van de geloofsbrieven (Sprekers : mevrouw Tinne Rombouts, tijdelijk secretaris,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 18.02.2003-13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU%UXVVHOHQGH9ODDPVH5DQG &RQVWDQW3HUPHNH]DDO H YHUGLHSLQJ6WHQWRIRRQQXPPHU - 13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU(FRQRPLH/DQGERXZ:HUNJHOHJHQKHLGHQ7RHULVPH

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1804 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 11 december 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Joke Schauvliege, de heren Patrick Lachaert, Jos Bex, Bart Martens en Patrick De Klerck en mevrouw Martine

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2006-2007 13 maart 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de dames Sabine Poleyn en Els Robeyns en de heren Steven Vanackere, Joris Vandenbroucke, Kris Van Dijck en Herman Schueremans betreffende een

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen.

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen. Vlaams Parlement Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ter attentie van Erik Arckens Leuvenseweg 86 1011 Brussel Per post Brussel, 1 oktober 2008 Betreft : Ontwerp van Nieuw Vlaams Mediadecreet Geachte

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2005-2006 24 februari 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Johan Sauwens, mevrouw Caroline Gennez, de heren Jaak Gabriels en Joris Vandenbroucke en de dames Vera Dua en Hilde Crevits betreffende

Nadere informatie

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat.

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat. De Standaard Online - Hoeveel verdienen onze e politici? 1 of 34 10/03/2013 20:05 Filter FUNCTIE Alle functies Vlaanderen Regering Parlement België Regering PARTIJ Europa Parlement Alle partijen CD&V Groen!

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke Vogels

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke Vogels Stuk 1570 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 13 november 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG Stuk 270 (2004-2005) Nr. 1 Zitting 2004-2005 25 maart 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag stuk ingediend op 381 (2009-2010) Nr. 1 16 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG

GEDACHTEWISSELING VERSLAG Stuk 1856 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 13 oktober 2008 GEDACHTEWISSELING over de ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst Reclamedrukwerk en Persdrukwerk en over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 2044 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 16 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHÃYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 08.10.2002-13:30 uur : &RPPLVVLHÃYRRUÃ$OJHPHHQÃ%HOHLGÃ)LQDQFLsQÃHQÃ%HJURWLQJ $QWRRQÃ9DQÃ'\FN]DDOÃÃ H ÃYHUGLHSLQJÃÃÃ6WHQWRIRRQQXPPHUÃÃ - 13:45

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2363 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron Zitting 2005-2006 4 november 2005 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron (Hoofdstuk 12 Media

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over pesten op school VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over pesten op school VERSLAG Stuk 960 (2006-2007) Nr. 2 Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VERZOEKSCHRIFT over pesten op school VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door de dames

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Erik Tack

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Erik Tack Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Marijke Dillen, de heer Filip Dewinter en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende de bevordering van de harmonieuze combinatie van gezin

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VERSLAG

VOORSTEL VAN DECREET VERSLAG Stuk 2087 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 18 maart 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Bart Martens, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1391 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 6 december 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende uitvoering van de Verordening (EG) Nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juli 2006 betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG Stuk 996 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 januari 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG namens de Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 06.01.2004-13:45 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 ingediend op 2 maart 2011 (2010-2011) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 483 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 16 november 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen stuk ingediend op 841 (2010-2011) Nr. 2 17 maart 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap "Geniet, maar drink met mate"

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap Geniet, maar drink met mate Stuk 1696 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 6 mei 2003 VERZOEKSCHRIFT over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap "Geniet, maar drink met mate" VERSLAG

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1605 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 17 april 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, aangenomen

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2005-2006 14 april 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Greet Van Linter, de heren Joris Van Hauthem, Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Erik Arckens en mevrouw An Michiels betreffende de aanpassingen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Zitting 2006-2007 13 december 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de

Nadere informatie