Ingekomen Stukken en Mededelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen Stukken en Mededelingen"

Transcriptie

1 stuk 60 ( ) Nr. 20 ingediend op 2 maart 2011 ( ) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM

2 2 Stuk 60 ( ) Nr. 20 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN: Voorstel van decreet 4 en verwijzing Voorstellen van resolutie 4 en verwijzing Jeugdbeleidsplan 5 en verwijzing Verslagen 5 Met redenen omklede moties 6 Verzoekschriften 7 MEDEDELINGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGEVING: Voorontwerp van decreet 8 Mededeling van de Vlaamse Regering 8 en verwijzing Mededeling van het Rekenhof 8 Mededelingen van de Vlaamse overheid 9 Mededeling van een gemeente 9 MEDEDELINGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR INFORMATIECENTRUM Mededelingen van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) 10 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/

3 Stuk 60 ( ) Nr Arresten van het Grondwettelijk Hof 11 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof 12 RECHTZETTING 13 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT 13

4 4 Stuk 60 ( ) Nr. 20 VOORSTEL VAN DECREET en verwijzing Het volgend voorstel van decreet werd ingediend: Voorstel van decreet van de dames Elisabeth Meuleman en Mieke Vogels houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, met het oog op het gefaseerd gelijkschakelen van de werkingskosten voor kleuters en voor lagereschoolleerlingen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen. VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE en verwijzing De volgende voorstellen van resolutie werden ingediend: Voorstel van resolutie van mevrouw Marleen Van den Eynde en de heer Jan Penris betreffende de beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken. Voorstel van resolutie van mevrouw Mieke Vogels betreffende de evaluatie van de werking van het Vlaams Overleg Bewonersbelangen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie. Voorstel van resolutie van mevrouw Mieke Vogels en de heren Hermes Sanctorum en Dirk Peeters betreffende de prioriteiten bij de aanpak van wegverkeerslawaai ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. Voorstel van resolutie van de heren Matthias Diependaele, Ward Kennes en Jan Roegiers, mevrouw Fientje Moerman en de heren Boudewijn Bouckaert en Filip Watteeuw betreffende het ondersteunen van het Baskische vredesproces ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking.

5 Stuk 60 ( ) Nr JEUGDBELEIDSPLAN en verwijzing Het volgend jeugdbeleidsplan werd ingediend: Vlaams Jeugdbeleidsplan , ingediend onder de coördinatie van de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door de dames Vera Van der Borght en Veerle Heeren over het Vlaams Ouderenbeleidsplan , ingediend onder de coördinatie van de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie Jeugdzorg uitgebracht door de dames Marijke Dillen, Mieke Vogels en Katrien Schryvers over de hoorzitting met het oog op het duiden van de problematiek vanuit het werkveld, met het OndersteuningsTeam Allochtonen (OTA) Antwerpen ( ) Nr. 12. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid uitgebracht door mevrouw Katrien Schryvers over het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Dirk Peeters over de gedachtewisseling over drie studies in het kader van het Vlaamse Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe over de hoorzitting over het rapport 'Mediaconcentratie in Vlaanderen 2010', met de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) ( ) Nr. 1.

6 6 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts over de gedachtewisseling over de definitieve vaststelling van de tweede herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door mevrouw Helga Stevens en de heer Erik Arckens over de hoorzitting over de adviescommissie Vlaamse Gebarentaal ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Peter Gysbrechts over de gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heer Sas van Rouveroij en mevrouw Griet Smaers over de gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed uitgebracht door de heer Dirk Peeters over het verslagmoment over de Europese Ministerraad Milieu van 20 december 2010 en de voorbereiding van de Europese Ministerraden van 14 maart en 24 tot en met 26 maart 2011, en over de gedachtewisseling over de evaluatie van het Belgische EUvoorzitterschap, beleidsdomein Leefmilieu en Natuur ( ) Nr. 1. MET REDENEN OMKLEDE MOTIES De volgende met redenen omklede moties werden ingediend: Met redenen omklede motie van de heren Lode Vereeck, Ivan Sabbe, Boudewijn Bouckaert, Jurgen Verstrepen en Peter Reekmans en de dames Ulla Werbrouck en Patricia De Waele tot besluit van de op 22 februari 2011 door de heer Lode Vereeck in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de tweede meting van de indicatoren van het Pact ( ) Nr. 1.

7 Stuk 60 ( ) Nr Met redenen omklede motie van de dames Kathleen Deckx en Fatma Pehlivan tot besluit van de op 22 februari 2011 door mevrouw Gerda Van Steenberge in commissie gehouden interpellatie tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het bestrijden van problemen die zich voordoen in het kader van gendermechanismen en etniciteit, meer bepaald het bestrijden van het fenomeen van genitale verminking ( ) Nr. 1. VERZOEKSCHRIFTEN De volgende verzoekschriften werden ingediend: Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie landingsbaan social profit - 11 ( ); Verzoekschrift tot wijziging van het Inburgeringsdecreet voor meer soepelheid voor gezinnen met baby's - 12 ( ).

8 8 Stuk 60 ( ) Nr. 20 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE OP DE DIRECTIE DECREETGE- VING VAN HET VLAAMS PARLEMENT (contactpersoon: tel: 02/ ): VOORONTWERP VAN DECREET Het volgend voorontwerp van decreet werd ingediend: Voorontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder in de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd, principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 18 februari 2011 (VR 26/ ). MEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING en verwijzing De volgende mededeling van de Vlaamse Regering werd ingediend: Ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHO- VOS) voor de periode (DOC 116/ ). Verwezen naar de Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen. MEDEDELING VAN HET REKENHOF De volgende mededeling van het Rekenhof werd ingediend: Brief N B1 d.d. 8 februari 2011 over de tegemoetkoming aan de aanbevelingen van het Rekenhof bij de rapportage door de Vlaamse Regering over de alternatieve financiering (DOC 119/ ).

9 Stuk 60 ( ) Nr MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID De volgende mededelingen van de Vlaamse overheid werden ingediend: Ondernemingsplan ANB 2011 van het Agentschap voor Natuur en Bos (DOC 117/ ); Screening door de Vlaamse Onderwijsraad van de beleidsbrieven inzake het beleid met betrekking tot onderwijs (DOC 120/ ). MEDEDELING VAN EEN GEMEENTE De volgende mededeling van een gemeente werd ingediend: Resolutie van de gemeente Lontzen 'Forderung an die Föderalregierung der Senkung der Mehrwertsteuer auf Rechnungen für Straßenunterhaltsarbeiten von 21% auf 6%, goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 januari 2011 (DOC 118/ ).

10 10 Stuk 60 ( ) Nr. 20 DE VOLGENDE MEDEDELINGEN LIGGEN TER INZAGE IN HET PARLEMENTAIR IN- FORMATIECENTRUM VAN HET VLAAMS PARLEMENT: MEDEDELINGEN VAN DE MILIEU- EN NATUURRAAD VAN VLAANDE- REN (MINARAAD) De volgende mededelingen van de Minaraad werden ingediend: Advies van 20 januari 2011 over het ontwerp van Vlaams Jeugdbeleidsplan "Naar een Jongerenpact 2020" gdbeleidsplan_jongerenpact_2020.pdf; Advies van 19 januari 2011 over de nota Risicobeheer (in samenwerking met de SERV) v_nota_risicobeheer.pdf Advies van 20 januari 2011 betreffende de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat "Keygnaert" te Zandvoorde en Oudenburg. ygnaert. pdf Advies van 20 januari 2011 betreffende de erkenningsaanvraag van het natuurreservaat "Reservaatzone Donkmeer" te Berlare ervaatzone_donkmeer.pdf Advies van 20 januari 2011 aangaande het ontwerp van ministerieel besluit tot vaststelling van een beheerregeling betreffende invasieve waterplanten vasieve_waterplanten.pdf Advies van 3 februari 2011 betreffende het voorontwerp van decreet houdende vaststelling van de algemene regels waaronder periodieke plan- en rapporteringsverplichtingen aan lokale besturen kunnen worden opgelegd nlastendecreet.pdf Advies van 27 mei 2010 over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepalingen over het algemeen waterverkoopreglement (in samenwerking met de SERV) v_waterverkoopreglement.pdf Advies van 27 mei 2010 over de erkenningsaanvraag van de VZW Passiefhuis- Platform als gewestelijke thematische vereniging ssiefhuis_platform.pdf

11 Stuk 60 ( ) Nr Advies van 27 mei 2010 betreffende de erkenningsaanvraag met betrekking tot het Vlaams natuurreservaat "West-Vlaamse Scheldemeersen" te Avelgem en Spiere- Helkijn en de goedkeuring van het beheerplan st_vlaamse_scheldemeersen.pdf Advies van 27 mei 2010 betreffende de erkenningsaanvraag met betrekking tot het reservaat "Malesbroek" te Geel/Meerhout lesbroek.pdf Advies van 27 mei 2010 betreffende het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden unregelingen _landbouwers.docx Advies van 27 mei 2010 over de erkenningsaanvraag van de VZW Vogelbescherming Vlaanderen als gewestelijke ledenvereniging gelbescherming_vlaanderen.pdf Advies van 27 mei 2010 over de erkenningsaanvraag van de Koninklijke Vereniging voor Natuur- en Stedeschoon VZW als gewestelijke thematische vereniging uur_stedeschoon.pdf ARRESTEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 21 van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Arrest nr. 23/2011 van 10 februari 2011); Arrest inzake de prejudiciële vragen betreffende artikel 365, 2, eerste lid, d), van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 8 van de wet van 27 december 2002, gesteld door het Hof van Beroep te Brussel (Arrest nr. 24/2011 van 10 februari 2011); Arrest inzake de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, 1, tweede lid, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijk pensioenen, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Arrest nr. 25/2011 van 10 februari 2011);

12 12 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Arrest inzake het beroep tot vernietiging van de artikelen 9, 22, 23 en 24 van de wet van 10 januari 2010 tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen, ingesteld door de nv Derby en anderen (Arrest nr. 26/2011 van 10 februari 2011). KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF Prejudiciële vraag over artikel 39, 1, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Gent (Rolnummers 5053 en 5083 (samengevoegde zaken)); Beroep tot vernietiging van artikel 2 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 9 juli 2010 houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven, ingesteld door Georges Casteur (Rolnummers 5086 en 5088 (samengevoegde zaken)); Prejudiciële vraag over de artikelen 67, 81 en 82 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen (Rolnummer 5087); Prejudiciële vraag over de artikelen 97 en 98 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, gesteld door het Hof van Beroep te Luik (Rolnummer 5089); Prejudiciële vraag betreffende de artikelen 49 en 53, 1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door het Hof van Beroep te Gent. (Rolnummer 5091); Prejudiciële vragen betreffende artikel 221, 1, van de algemene wet inzake douane en accijnzen, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1977, gesteld door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen (Rolnummer 5092).

13 Stuk 60 ( ) Nr RECHTZETTING Stuk 60 ( ) Nr februari 2011 Mededelingen van het Secretariaat blz. 15 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken Aanwezig ander lid: Toevoegen: de heer Bart Van Malderen MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Vergadering van maandag :30 uur: Commissie Versnelling Maatschappelijk Belangrijke Investeringsprojecten 1. Hoorzitting over de versnelling van de procedures voor investeringsprojecten in de sector van de sociale huisvesting met: - voor de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen: de heer Hubert Lyben, gedelegeerd bestuurder, en de heer Koen Spitaels, afdelingshoofd Projectrealisaties - voor de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen: de heer Björn Mallants, directeur, de heer Jo Bollen, directeur Kempisch Tehuis, en de heer Gert Eyckmans, directeur De Ideale Woning Verslaggevers : de heren Sas van Rouveroij en Dirk de Kort 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Johan Sauwens, voorzitter; de heren Ludwig Caluwé, Dirk de Kort, Pieter Huybrechts, Jan Penris, Marino Keulen en Sas van Rouveroij, mevrouw Michèle Hostekint, de heer Bart Martens, de dames Lies Jans en Mieke Vogels. - Ander lid: mevrouw Veerle Heeren. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Karin Brouwers, de heer Lode Ceyssens, mevrouw Tine Eerlingen. Afwezig zonder kennisgeving: mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Lode Vereeck.

14 14 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Rekeningenboek over ( ) - Nr. 1 Verslaggever : de heer Bart Van Malderen Bespreking 2. Vraag om uitleg van de heer Sven Gatz tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de aanbevelingen van en opvolging door de Vlaamse Expertencommissie voor Overheidscommunicatie ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het gebruik van andere indicatoren dan het bbp om de maatschappelijke ontwikkeling in Vlaanderen te meten ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Filip Watteeuw tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de éénmeting en resultaten van ViA/Pact ( ) Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de doelstellingen van het Pact ( ) Interpellatie van de heer Lode Vereeck tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over de tweede meting van de indicatoren van het Pact ( ) 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 6. Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen over het begrotingsbeleid 2011 van de Vlaamse Gemeenschap - 12 ( ) - Nr. 1 Gedachtewisseling met een vertegenwoordiging van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen Verslaggever : mevrouw Griet Smaers

15 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: de heer Eric Van Rompuy, voorzitter; de heren Dirk de Kort en Ward Kennes, mevrouw Griet Smaers, de heren Koen Van den Heuvel, Felix Strackx, Erik Tack, Christian Verougstraete, Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Sas van Rouveroij, Ludo Sannen, Bart Van Malderen, Kris Van Dijck, Lode Vereeck en Filip Watteeuw. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Linda Vissers, de heer Jan Peumans. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Decreetsevaluatie, Inburgering en Toerisme 1. Vraag om uitleg van de heer Peter Reekmans tot de heer Kris Peeters, ministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, over het nieuwe idee van een intelligent netwerk tussen Vlaanderen en de 308 steden en gemeenten als alternatief voor schaalvergroting ( ) Vraag om uitleg van de heer Marnic De Meulemeester tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, en tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het idee van een intelligent netwerk tussen de Vlaamse overheid en de Vlaamse steden en gemeenten ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Mercedes Van Volcem tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over corporate governance bij vennootschappen van publiek recht ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Ludo Sannen tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het gebruik van vrije en openbronsoftware binnen de Vlaamse administratie en openbare instellingen ( ) 4. Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het inzagerecht van het college van burgemeester en schepenen in het bevolkingsregister om lijsten aan te leggen voor huwelijksjubilea ( )

16 16 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van mevrouw Els Robeyns tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de vermindering van de forfaitaire huisvuilbelasting conform de afspraken van het lokaal pact ( ) 6. Vraag om uitleg van de heer Ward Kennes tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de reactie van de Vlaamse Regering op de elementen in het verslag van de werkgroep belast met de 'Hervorming van de wetgeving met betrekking tot de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties', die tot de Vlaamse bevoegdheden behoren ( ) 7. Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de aanpassing van het groenboek Interne Staatshervorming ( ) 8. Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over het in aanmerking nemen van buitengewone persoonlijke redenen bij verplichte inburgering ( ) 9. Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, over de plaats van Brussel in het kader van de herdenkingsactiviteiten van '100 jaar Groote Oorlog' ( ) 10. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: mevrouw Annick De Ridder, voorzitter; mevrouw Karin Brouwers, de heren Jan Durnez, Ward Kennes, Stefaan Sintobin, Joris Van Hauthem, Marnic De Meulemeester, Marc Vanden Bussche, Kurt De Loor en Steve D'Hulster, de dames Fatma Pehlivan en Els Robeyns, de heren Lieven Dehandschutter en Willy Segers, mevrouw Patricia De Waele, de heren Peter Reekmans en Bart Caron. - Toegevoegd lid: de heer Karim Van Overmeire. - Andere leden: de heer Paul Delva, mevrouw Katrien Schryvers, de heer Sas van Rouveroij, mevrouw Mercedes Van Volcem, de heer Ludo Sannen. Afwezig met kennisgeving: de heer Jan Verfaillie, mevrouw Linda Vissers.

17 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Vraag om uitleg van de heer Chokri Mahassine tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de beschikbaarheid van kijk-, luister- en leescijfers ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Ingrid Lieten, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de wijze waarop regionale televisiezenders extra-inkomsten werven bij lokale overheden ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Veli Yüksel tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de toekomst van de regionale televisie ( ) 5. Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de settopbox om auditieve ondertiteling mogelijk te maken voor personen met een visuele handicap ( ) 6. Vraag om uitleg van de heer Wilfried Vandaele tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de plannen van de Franse Gemeenschap om dertien nieuwe radio s in Brussel toe te laten ( ) Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de aanpassingen aan het frequentieplan van de Franse Gemeenschap ( ) 7. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de beeldvorming van de actualiteit via polls op openbare omroep ( )

18 18 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het profiel van radiozender MNM ( ) 9. Vraag om uitleg van de heer Johan Verstreken tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de stand van zaken met betrekking tot de digitalisering van de VRT-archieven inzake de '100 jaar Groote Oorlog' ( ) 10. Vraag om uitleg van de heer Bart Tommelein tot mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over het aangekondigde verbod op belspelletjes ( ) 11. Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot mevrouw Ingrid Lieten, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, over de federale berichtgeving ( ) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Philippe De Coene, voorzitter; de heren Carl Decaluwe, Paul Delva, Johan Verstreken, Veli Yüksel, Johan Deckmyn, Wim Wienen, Bart Tommelein, Chokri Mahassine en Lieven Dehandschutter, mevrouw Danielle Godderis-T'Jonck, de heren Wilfried Vandaele, Jurgen Verstrepen en Bart Caron. - Ander lid: de heer Steve D'Hulster. Afwezig met kennisgeving: de heer Herman Schueremans. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Erik Arckens en Jean-Jacques De Gucht.

19 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 1. Interpellatie van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het bestrijden van problemen die zich voordoen in het kader van gendermechanismen en etniciteit, meer bepaald het bestrijden van het fenomeen van genitale verminking ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de omvorming van HBO5-opleidingen ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over eventuele uitwisselingen met scholen in Turkije ( ) Vraag om uitleg van de heer Wim Wienen tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over een samenwerkingsakkoord met Marokko ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Kris Van Dijck tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de stijging van het aantal Nederlandse studenten in Vlaanderen ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de instroom van studenten uit Nederland ( ) Vraag om uitleg van de heer Boudewijn Bouckaert tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de stijgende instroom en ondermaatse studeerprestaties van Nederlandse studenten ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Kathleen Deckx tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over de slaagkansen van Nederlandse studenten in het Vlaamse hoger onderwijs ( ) 5. Vraag om uitleg van mevrouw Fatma Pehlivan tot de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel, over het hoge aantal klachten bij de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen ( ) 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

20 20 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Aanwezig: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heer Jos De Meyer, de dames Veerle Heeren, Sabine Poleyn en Katrien Schryvers, de heer Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Wim Wienen, de dames Ann Brusseel, Kathleen Deckx en Fatma Pehlivan, de heer Kris Van Dijck, mevrouw Goedele Vermeiren. Afwezig met kennisgeving: de dames Irina De Knop, Marleen Vanderpoorten en Vera Celis. Afwezig zonder kennisgeving: de dames Kathleen Helsen en Elisabeth Meuleman. Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid 1. Vraag om uitleg van de heer Peter Gysbrechts tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de registratie van meldingen inzake kinderopvang ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over het bestrijden van het fenomeen van genitale verminking in het kader van het Nationaal Actieplan tegen Partnergeweld ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Katrien Schryvers tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de meldpunten voor kindermishandeling, seksueel misbruik en intrafamiliaal geweld ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Bart Van Malderen tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de financiering van schuldbemiddeling in de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW s) ( ) 5. Vraag om uitleg van mevrouw Vera Jans tot de heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de toepassing van de subrogatie ( )

21 Stuk 60 ( ) Nr Voorstel van resolutie van de dames Griet Coppé, Cindy Franssen, Katrien Schryvers, Danielle Godderis-T'Jonck, Mia De Vits en Lies Jans betreffende de organisatie van de palliatieve zorg ( ) - Nr. 1 Voorstel van resolutie van de dames Gerda Van Steenberge en Marijke Dillen en de heren Erik Tack en Felix Strackx betreffende een betere ondersteuning van de palliatieve zorg ( ) - Nr. 1 Verslaggever : mevrouw Vera Van der Borght Bespreking en stemming 7. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Tom Dehaene, voorzitter; de dames Griet Coppé, Cindy Franssen, Vera Jans, Katrien Schryvers en Marijke Dillen, de heren Felix Strackx, Erik Tack en Peter Gysbrechts, mevrouw Vera Van der Borght, de heer John Crombez, de dames Mia De Vits en Else De Wachter, de heer Bart Van Malderen, de dames Danielle Godderis-T'Jonck, Lies Jans en Helga Stevens. Afwezig met kennisgeving: de dames Linda Vissers en Mieke Vogels. Afwezig zonder kennisgeving: mevrouw Ulla Werbrouck. Vergadering van dinsdag :00 uur: Verenigde Commissies voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed en voor Mobiliteit en Openbare Werken Hoorzitting over de problematiek van waterbeheer en wateroverlast met vertegenwoordigers van de waterketenbeheerders: - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - nv Aquafin - Vlaams overlegplatform voor de riolerings- en waterzuiveringssector (Vlario) - Samenwerking Vlaams Water (SVW) - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) - Infrax Verslaggevers : de dames Valerie Taeldeman en Gwenny De Vroe

22 22 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Bart Martens, voorzitter; mevrouw Karin Brouwers, de heren Lode Ceyssens en Ward Kennes, de dames Tinne Rombouts, Valerie Taeldeman en Agnes Bruyninckx-Vandenhoudt, de heren Pieter Huybrechts en Jan Penris, de dames Marleen Van den Eynde en Gwenny De Vroe, de heren Marino Keulen en Sas van Rouveroij, de dames Michèle Hostekint en Lies Jans, de heren Wilfried Vandaele en Hermes Sanctorum. - Ander lid: mevrouw Vera Van der Borght. Afwezig met kennisgeving: de heer Jan Peumans, voorzitter; de heren Marc Van de Vijver en Jan Verfaillie, mevrouw Tine Eerlingen. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Robrecht Bothuyne en Dirk de Kort, de dames Griet Smaers en Mercedes Van Volcem, de heren Steve D'Hulster, Jan Roegiers, Peter Reekmans, Ivan Sabbe en Dirk Peeters. Vergadering van woensdag :30 uur: Commissie Jeugdzorg 1. Hoorzitting met het oog op het duiden van de problematiek vanuit het werkveld, met als sprekers: - mevrouw Ann Reed, algemeen coördinator vzw De Werf - de heer Wouter Van Den Bogerd, Sociale Dienst bij de Jeugdrechtbank van Turnhout Verslaggevers : de dames Katrien Schryvers, Marijke Dillen en Mieke Vogels 2. Gedachtewisseling met het Kinderrechtencommissariaat over zorgtekort in Vlaanderen Verslaggevers : de dames Katrien Schryvers, Marijke Dillen en Mieke Vogels 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: mevrouw Marijke Dillen, waarnemend voorzitter; de dames Vera Jans, Tinne Rombouts en Katrien Schryvers, de heren Felix Strackx, Peter Gysbrechts en John Crombez, de dames Vera Celis, Danielle Godderis-T'Jonck en Mieke Vogels. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Else De Wachter, voorzitter. Afwezig zonder kennisgeving: de dames Kathleen Helsen, Gerda Van Steenberge, Vera Van der Borght en Ulla Werbrouck.

23 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie Gedachtewisseling over een nieuwe beheersstructuur voor de Europa 2020-strategie en het Stabiliteits- en Groeipact van de EU: Een Europese agenda voor beleidscoördinatie, met: - de heer Axel Buyse, Algemeen Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering bij de EU - de heer Fabian Dominguez, Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid - de heer Joeri De Blauwer, voorzitter van de ambtelijke Europa 2020-werkgroep Verslaggever : mevrouw Lydia Peeters Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Matthias Diependaele, waarnemend voorzitter; de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Martine Fournier, de heren Jan Laurys, Frank Creyelman en Chris Janssens, mevrouw Lydia Peeters. - Ander lid: de heer Wilfried Vandaele. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Patricia Ceysens, voorzitter; de heren Bart Van Malderen en Ivan Sabbe. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Koen Van den Heuvel en Johan Deckmyn, de dames Güler Turan en Helga Stevens, de heer Filip Watteeuw. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Gedachtewisseling over de werkdruk in het hoger onderwijs met: - de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) - de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) - de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Verslaggever : mevrouw Kathleen Helsen

24 24 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Aanwezig: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heren Paul Delva en Jos De Meyer, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Wim Wienen, de dames Fientje Moerman, Marleen Vanderpoorten, Kathleen Deckx en Fatma Pehlivan, de heer Ludo Sannen, de dames Vera Celis, Goedele Vermeiren en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: de dames Veerle Heeren, Sabine Poleyn en Irina De Knop. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie 1. Vraag om uitleg van mevrouw Liesbeth Homans tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de opdracht aan de VREG om de service van elektriciteits- en gasleveranciers te beoordelen ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Bart Martens tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over 100 percent groene energie tegen ( ) Vraag om uitleg van Hermes Sanctorum tor mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de engagementen die de Vlaamse Regering wil aangaan in het kader van het Europese energiepakket 20/20/ ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Tom Dehaene tot mevrouw Freya Van den Bossche, Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie, over de financiering van de projecten ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid ( ) 4. Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen ( ) - Nr. 1 : ontwerp van decreet ( ) - Nr. 2 : amendement ( ) - Nr. 3 : amendement Verslaggevers : mevrouw Veerle Heeren en de heer Wim Wienen Voortzetting van de algemene bespreking en eventueel artikelsgewijze bespreking en stemming

25 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: de heer Jan Penris, voorzitter; mevrouw Griet Coppé, de heren Carl Decaluwe en Tom Dehaene, mevrouw Veerle Heeren, de heren Chris Janssens, Wim Wienen en Filip Anthuenis, de dames Mercedes Van Volcem, Else De Wachter en Michèle Hostekint, de heren Bart Martens en Marc Hendrickx, de dames Liesbeth Homans en Patricia De Waele, de heer Hermes Sanctorum. Afwezig met kennisgeving: de heren Dirk de Kort en Veli Yüksel, mevrouw Irina De Knop. Afwezig zonder kennisgeving: mevrouw Mieke Vogels. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale Economie Voorstel van decreet van de heren Tom Dehaene, John Crombez, Matthias Diependaele, Koen Van den Heuvel en Bart Van Malderen, mevrouw Helga Stevens en de heer Robrecht Bothuyne houdende de machtiging tot oprichting van de vzw I-Cleantech Vlaanderen - innovatie in Cleantech ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : mevrouw Martine Fournier en de heer Frank Creyelman Hoorzitting met als sprekers: - de heer Dirk Fransaer (VITO en MIP) - de heer Patrick Laevers (Groep Machiels) - de heer Rudy Meeus (OVAM) - prof. dr. Koen Debackere Aanwezig: - Leden van de commissie: mevrouw Patricia Ceysens, voorzitter; de heer Robrecht Bothuyne, mevrouw Martine Fournier, de heren Jan Laurys, Koen Van den Heuvel, Frank Creyelman, Johan Deckmyn en Chris Janssens, de dames Lydia Peeters, Mia De Vits en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Matthias Diependaele, Lode Vereeck en Filip Watteeuw. - Ander lid: de heer John Crombez. Afwezig met kennisgeving: mevrouw Helga Stevens, de heer Ivan Sabbe.

26 26 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken 1. Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de vraag naar meer samenwerking in de containersector ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Steve D'Hulster tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over de impact van zware terreinwagens ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Sas van Rouveroij tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, over bijkomende clustering en bundeling van goederen ( ) 4. Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende de uitvoering van het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart ondertekend te Straatsburg op 9 september ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen Bespreking en eventueel stemming 5. Voorstel van resolutie van de heren Dirk de Kort, Ivan Sabbe, Marino Keulen, Bart Martens en Jan Peumans en mevrouw Griet Smaers betreffende de coördinatie van openbare werken ( ) - Nr. 1 Verslaggevers : de dames Karin Brouwers en Marleen Van den Eynde Bespreking en eventueel stemming 6. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering)

27 Stuk 60 ( ) Nr Aanwezig: - Leden van de commissie: de heer Jan Peumans, voorzitter; mevrouw Karin Brouwers, de heren Carl Decaluwe, Dirk de Kort en Ward Kennes, mevrouw Griet Smaers, de heer Jan Penris, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heren Marino Keulen, Sas van Rouveroij, Steve D'Hulster, Bart Martens en Jan Roegiers, mevrouw Lies Jans, de heer Dirk Peeters. - Ander lid: mevrouw Patricia De Waele. Afwezig met kennisgeving: de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Tine Eerlingen. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Marc Van de Vijver en Peter Reekmans. Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen 1. Toelichting bij de resultaten van het PISA-onderzoek 2009 en gedachtewisseling met mevrouw Inge De Meyer, project manager (Universiteit Gent) Verslaggever : mevrouw Kathleen Deckx 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Aanwezig: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heren Paul Delva en Jos De Meyer, de dames Veerle Heeren, Kathleen Helsen en Sabine Poleyn, de heer Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Wim Wienen, de dames Ann Brusseel, Irina De Knop, Fientje Moerman, Marleen Vanderpoorten, Kathleen Deckx, Fatma Pehlivan, Vera Celis, Goedele Vermeiren en Elisabeth Meuleman. Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Hoorzitting over Evoluties in het omroeplandschap, ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap Verslaggever : mevrouw Danielle Godderis-T Jonck 2. Hoorzitting over Content en productie, ter voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Gemeenschap Verslaggever : mevrouw Danielle Godderis-T Jonck

28 28 Stuk 60 ( ) Nr. 20 Aanwezig: de heer Philippe De Coene, voorzitter; de heren Johan Verstreken, Veli Yüksel, Wim Wienen en Bart Tommelein, mevrouw Danielle Godderis-T'Jonck, de heren Jurgen Verstrepen en Bart Caron. Afwezig met kennisgeving: de heren Carl Decaluwe, Paul Delva, Herman Schueremans en Lieven Dehandschutter. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Erik Arckens, Johan Deckmyn, Jean-Jacques De Gucht en Chokri Mahassine. Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Onderwijs en Gelijke Kansen Werkbezoek aan het project 'Ontwikkelen van schoolse vaardigheden via thuistaal' (Thuistaalproject) AC Portus Keizer Karelstraat Gent Gsm.: 0498/ Aanwezig: de dames Ann Brusseel, Fientje Moerman, Kathleen Deckx, Fatma Pehlivan, Goedele Vermeiren en Elisabeth Meuleman. Afwezig met kennisgeving: de heer Boudewijn Bouckaert, voorzitter; de heren Paul Delva en Jos De Meyer, de dames Cindy Franssen, Veerle Heeren, Kathleen Helsen en Sabine Poleyn, de heer Chris Janssens, mevrouw Irina De Knop, de heren Chokri Mahassine en Ludo Sannen, mevrouw Vera Celis, de heer Kris Van Dijck. Afwezig zonder kennisgeving: de heer Wim Van Dijck, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Wim Wienen, mevrouw Marleen Vanderpoorten. Vergadering van vrijdag :30 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Voortzetting van de agenda van de morgenvergadering Aanwezig: de heer Philippe De Coene, voorzitter; de heren Johan Verstreken, Veli Yüksel en Bart Tommelein, mevrouw Danielle Godderis-T'Jonck, de heer Bart Caron. Afwezig met kennisgeving: de heren Carl Decaluwe, Paul Delva, Wim Wienen, Herman Schueremans en Lieven Dehandschutter. Afwezig zonder kennisgeving: de heren Erik Arckens, Johan Deckmyn, Jean-Jacques De Gucht, Chokri Mahassine en Jurgen Verstrepen.

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

Commissies en Interparlementaire Gremia

Commissies en Interparlementaire Gremia stuk ingediend op 4 (2011-2012) Nr. 1 1 oktober 2011 (2011-2012) Commissies en Interparlementaire Gremia verzendcode: PAR Kris Van Dijck 2 Stuk 4 (2011-2012) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Zondag 21.04.2013 Werkbezoek: - 07:30 uur: Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk en Sociale

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag

Verzoekschrift. over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers. Verslag stuk ingediend op 594 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over de premie voor energiebesparende investeringen voor niet-belastingbetalers Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid,

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag stuk ingediend op 381 (2009-2010) Nr. 1 16 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2363 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen

betreffende het vastleggen van ambitieuze onderhandelingsdoelstellingen voor de Vlaamse Regering op de Klimaatconferentie in Kopenhagen stuk ingediend op 282 (2009-2010) Nr. 2 9 december 2009 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Bart Martens, en de dames Tinne Rombouts, Liesbeth Homans en Gwenny De Vroe betreffende het nieuwe

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. Verslag

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid. Verslag stuk ingediend op 1615 (2011-2012) Nr. 3 27 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid Verslag Namens de Commissie voor

Nadere informatie

VR DOC.0988/2

VR DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 VR 2019 0207 DOC.0988/2 Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 382 (2014-2015) Nr. 2 ingediend op 19 oktober 2015 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken uitgebracht door de heren Carl Decaluwe en Marino Keulen stuk ingediend op 841 (2010-2011) Nr. 2 17 maart 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten van 3 december 2009 betreffende

Nadere informatie

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen

over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen stuk ingediend op 1048 (2010-2011) Nr. 1 25 maart 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het al dan niet milieuvriendelijke karakter van (steun aan particulieren voor) het plaatsen van zonnepanelen Verslag

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving stuk ingediend op 593 (2009-2010) Nr. 1 28 juni 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over vermindering van onroerende voorheffing voor energiezuinige woningen waarvan de bouwaanvraag dateert van voor de EPB-regelgeving

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag

Verzoekschrift. over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag stuk ingediend op 2016 (2012-2013) Nr. 1 23 april 2013 (2012-2013) Verzoekschrift over de zestigmaandenregel voor artsen van de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) Verslag namens de Commissie voor

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1892 (2012-2013) Nr. 2 24 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 het verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie (EBR), opgemaakt

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2011-2012) Nr. 13 ingediend op 11 januari 2012 (2011-2012) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2011-2012) Nr. 13 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten

betreffende de preventieve inname van foliumzuursupplementen voor de aanvang van de zwangerschap ter voorkoming van neuraalbuisdefecten stuk ingediend op 462 (2009-2010) Nr. 3 4 juni 2010 (2009-2010) Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Cindy Franssen, Vera Jans, Lies Jans en Sophie De Wit, de heer John Crombez en mevrouw

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening

ONTWERP VAN DECREET. houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening Stuk 1863 (2012-2013) Nr. X Zitting 2012-2013 ONTWERP VAN DECREET houdende diverse bepalingen inzake landbouw, leefmilieu en natuur en ruimtelijke ordening Hoofdstuk 16. Decreet houdende de organisatie

Nadere informatie

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen

over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen stuk ingediend op 182 (2014-2015) Nr. 1 9 december 2014 (2014-2015) Verzoekschrift over aanpassing van het besluit van de Vlaamse Regering inzake de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen Verslag namens

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 Zitting 2007-2008 23 januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 15 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 12.06.2007-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220-14:15 uur

Nadere informatie

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen

betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen stuk ingediend op 2017 (2012-2013) Nr. 2 6 juni 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen Verslag namens de Commissie voor Algemeen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 16 Zitting 2004-2005 12 januari 2005 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsnota 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Met redenen omklede

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen

Verslag van het verzoekschrift. over een verminderde bijdrage Vlaamse zorgverzekering voor leefloners op basis van het actuele inkomen ingediend op 484 (2015-2016) Nr. 1 29 september 2015 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Cindy Franssen en Peter Persyn

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Dinsdag 06.01.2015 14:00 uur Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer: 0201 -

Nadere informatie

Verzoekschrift. Verslag. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door mevrouw Griet Smaers

Verzoekschrift. Verslag. namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door mevrouw Griet Smaers stuk ingediend op 2525 (2013-2014) Nr. 1 7 april 2014 (2013-2014) Verzoekschrift over de invoering van het klein beschrijf voor een eerste schijf van het kadastraal inkomen (ki) voor de registratierechten

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

Ingekomen Documenten en Mededelingen

Ingekomen Documenten en Mededelingen ingediend op 7 januari 2015 (2014-2015) Ingekomen Documenten en Mededelingen verzendcode: IDM 2 60 (2014-2015) Nr. 13 INHOUD INGEKOMEN DOCUMENTEN Verslag van het Rekenhof 3 en verwijzing Verslagen 3 Moties

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 5 juli 2017 vanaf 10:00 uur Onderzoek van de geloofsbrieven van een nieuw lid Eedaflegging van het nieuwe lid Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 1457 (2011-2012) Nr. 2 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet tot wijziging van de wet van 5 juli 1956 betreffende de wateringen, van de wet van 3 juni 1957 betreffende de polders,

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag

Voorstel van resolutie. betreffende een betere ruimtelijke ordening wat de bouw van crematoria in Vlaanderen betreft. Verslag stuk ingediend op 404 (2009-2010) Nr. 2 20 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de dames Vera Van der Borght, Mercedes Van Volcem en Gwenny De Vroe en de heren Dirk Van Mechelen, Karlos

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Gedachtewisseling. over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen. Verslag

Gedachtewisseling. over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen. Verslag stuk ingediend op 298 (2009-2010) Nr. 1 16 december 2009 (2009-2010) Gedachtewisseling over de ontwikkelingen in het dossier Opel Antwerpen Verslag namens de Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium,

Nadere informatie

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen

betreffende de problematiek van de te hoge prijzen voor gas en elektriciteit betreffende de problematiek van de hoge brandstofprijzen stuk ingediend op 1232 (2010-2011) Nr. 2 2 april 2012 (2011-2012) Voorstel van resolutie van mevrouw Marijke Dillen, de heren Filip Dewinter, Jan Penris, Johan Deckmyn en Wim Wienen en mevrouw Marleen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG Stuk 2102 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman

over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman stuk ingediend op 1108 (2010-2011) Nr. 1 4 mei 2011 (2010-2011) Gedachtewisseling over de achterstand in de verwerking en terugbetaling van de verkeersbelasting, met de Vlaamse ombudsman Verslag namens

Nadere informatie

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005.

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005. Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vinger aan de Europese pols Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 Januari 2005 GEDACHTEWISSELING over de dossiers

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 1222 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 26 september 2017 (2017-2018) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren.

Voorstel van resolutie. betreffende het voeren van een preventiecampagne met het oog op een medische keuring voor sportende jongeren. stuk ingediend op 1450 (2011-2012) Nr. 2 26 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jean-Jacques De Gucht, Peter Gysbrechts, Bart Caron, Herman Schueremans en Bart Tommelein, mevrouw

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG Stuk 1369 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 18 oktober 2007 VERZOEKSCHRIFT over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 stuk ingediend op 1326 (2011-2012) Nr. 7 1 december 2011 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2012 Amendementen Stukken in het dossier: 1326 (2011-2012)

Nadere informatie

Voorstel van resolutie

Voorstel van resolutie stuk ingediend op 224 (2009-2010) Nr. 2 31 augustus 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Peter Reekmans betreffende het terugvorderen van de eind 2008 toegekende bonussen aan drie managers

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 27 Zitting 2007-2008 7 mei 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 4211 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 27 2 INHOUDSOPGAVE Ontwerpen van decreet 3 en verwijzing Voorstel

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG Stuk 1738 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 9 juni 2008 VERZOEKSCHRIFT over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers

over de samenstelling van de kabinetten van de Vlaamse ministers 35 (2016-2017) Nr. 2 ingediend op 27 april 2017 (2016-2017) Verslag namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door Tine Soens over de samenstelling van de kabinetten

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2418 (2013-2014) Nr. 2 6 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met 1 de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Australië tot het vermijden van dubbele belasting

Nadere informatie

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering

vergadering 38 zittingsjaar Handelingen Plenaire Vergadering vergadering 38 zittingsjaar 2010-2011 Handelingen Plenaire Vergadering van 25 mei 2011 2 Plenaire vergadering nr. 38 (2010-2011) 25 mei 2011 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 7 VERONTSCHULDIGINGEN 7 INGEKOMEN

Nadere informatie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie

over de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie 669 (2015-2016) Nr. 1 ingediend op 24 februari 2016 (2015-2016) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over de vernieuwde

Nadere informatie

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx

namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx 1024 (2016-2017) Nr. 1 ingediend op 19 december 2016 (2016-2017) Verslag van het verzoekschrift namens de Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen uitgebracht door Marc Hendrickx over het

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.11.2001 vanaf 10.00 uur 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst regering van de republiek Albanië

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel

betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel stuk ingediend op 1608 (2011-2012) Nr. 3 15 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet betreffende de machtiging tot oprichting van een Vlaamse vereniging voor ICT-personeel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal. Verslag

Verzoekschrift. over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal. Verslag stuk ingediend op 2165 (2012-2013) Nr. 2 8 april 2014 (2013-2014) Verzoekschrift over een opleidingsvergoeding voor jeugdspelers in het voetbal Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en

Nadere informatie

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2

2 Stuk 509 (2009-2010) Nr. 2 stuk ingediend op 509 (2009-2010) Nr. 2 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende instemming met het verdrag ter bescherming van het cultureel erfgoed onder water, aangenomen in Parijs op 2

Nadere informatie

betreffende het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel bij wijze van proef

betreffende het tijdelijk tolvrij maken van de Liefkenshoektunnel bij wijze van proef stuk ingediend op 1924 (2012-2013) Nr. 2 28 maart 2013 (2012-2013) Voorstel van resolutie van de heren Jan Penris en Filip Dewinter, mevrouw Marijke Dillen en de heer Joris Van Hauthem betreffende het

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting Verslag

Ontwerp van decreet. houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting Verslag stuk ingediend op 1636 (2011-2012) Nr. 10 21 juni 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2012 Verslag namens de Commissie voor

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

van de heren Wim Wienen, Jan Penris en Filip Dewinter

van de heren Wim Wienen, Jan Penris en Filip Dewinter stuk ingediend op 476 (2009-2010) Nr. 3 3 november 2010 (2010-2011) Voorstel van decreet van mevrouw Liesbeth Homans, de heren Bart Martens, Ludwig Caluwé en Wilfried Vandaele, de dames Michèle Hostekint

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 Zitting 2008-2009 25 maart 2009 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 5553 ISM Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Voorstel

Nadere informatie

vergadering 33 zittingsjaar Handelingen Plenaire Middagvergadering

vergadering 33 zittingsjaar Handelingen Plenaire Middagvergadering vergadering 33 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 23 april 2014 2 Plenaire vergadering nr. 33 (2013-2014) 23 april 2014 INHOUD OPENING VAN DE VERGADERING 11 VERONTSCHULDIGINGEN

Nadere informatie

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Gerda Van Steenberge

Gedachtewisseling. Verslag. namens de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen uitgebracht door mevrouw Gerda Van Steenberge stuk ingediend op 945 (2010-2011) Nr. 2 20 april 2011 (2010-2011) Gedachtewisseling over het spijbelactieplan en de problematiek van schoolverzuim en spijbelen, met de heer Pascal Smet, Vlaams minister

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 12.01.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende de inspanningen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot het recht op onderwijs voor meisjes

Voorstel van resolutie. betreffende de inspanningen van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking met betrekking tot het recht op onderwijs voor meisjes stuk ingediend op 2284 (2013-2014) Nr. 2 9 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van resolutie van de dames Fatma Pehlivan en Sabine Poleyn, de heer Karim Van Overmeire, de dames Fientje Moerman en Elisabeth

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 566 (2009-2010) Nr. 2 30 juni 2010 (2009-2010) Ontwerp van decreet houdende instemming met het tweede Protocol bij het Verdrag van Den Haag van 1954 inzake de bescherming van culturele

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2395 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met het Europees verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

Nadere informatie