DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN"

Transcriptie

1 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Zitting januari 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 3856 ISM

2 Stuk 60 ( ) Nr INHOUDSOPGAVE Voorstellen van resolutie 3 en verwijzing Evaluatie van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) 3 en verwijzing Verslagen 3 Met redenen omklede moties 5 Motie van aanbeveling 6 Mededelingen van de Vlaamse Regering 6 en verwijzing Mededelingen van de Vlaamse overheid 6 Mededeling van een gemeente 7 Kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof 7 Mededelingen van het Secretariaat 8

3 3 Stuk 60 ( ) Nr. 15 VOORSTELLEN VAN RESOLUTIE en verwijzing De volgende voorstellen van resolutie werden ingediend: Voorstel van resolutie van de heren Rudi Daems en Eloi Glorieux, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Jef Tavernier en Jos Stassen betreffende de bevordering van 'groene vloten' en verkeersplannen ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie. Voorstel van resolutie van de heren Patrick Lachaert, Karlos Callens, Erik Matthijs, Jan Peumans, Bart Martens en Jos Bex betreffende de saneringsplicht voor afvalwater ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed. EVALUATIE VAN DE SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD VAN VLAANDEREN (SERV) en verwijzing De volgende evaluatie van de SERV werd ingediend: Evaluatie van de SERV over het begrotingsbeleid 2008 van de Vlaamse Gemeenschap - 12 ( ) Nr. 1. Verwezen naar de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. VERSLAGEN De volgende verslagen werden ingediend: Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door de heer Jef Tavernier over de gedachtewisseling over het verslag van de Vlaamse Regering over de Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EUdossiers in Juli B ( ) Nr. 3. Verslag namens de Subcommissie voor Wapenhandel uitgebracht door de heer Jan Laurys aan de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie over het zesmaandelijks verslag van de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement over de verstrekte en geweigerde vergunningen voor wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie. Periode van 1 januari 2007 tot 30 juni ( ) Nr. 2.

4 Stuk 60 ( ) Nr Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door de heer Robert Voorhamme en mevrouw Katleen Martens over het voorstel van decreet van de dames Anissa Temsamani, Elke Roex, Stern Demeulenaere en Monica Van Kerrebroeck en de heren Dirk De Cock en Kris Van Dijck houdende wijziging van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997, wat betreft de gegevensuitwisseling in het kader van de stimulering van de kleuterparticipatie ( ) Nr. 2. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door de heren Leo Pieters en Chokri Mahassine over de gedachtewisseling over de discussienota 'Treden naar succes, werk en leren. Het hoger beroepsonderwijs in het Vlaamse onderwijs' ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door de heer Dirk De Cock over de gedachtewisseling over de nieuwe onderwijscampagne van Welzijnszorg 'Een toekomst zonder armoede begint op school' ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Anne Marie Hoebeke over de gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst voor tussen de Vlaamse Regering en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ( ) Nr. 1. Verslag namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door mevrouw Tinne Rombouts over de gedachtewisseling over de Health Check van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Jo Vermeulen over de gedachtewisselingen over het ontwerp van beheersovereen-komst tussen de Vlaamse Regering en het Intern Verzelfstandigd Agentschap Kunsten en Erfgoed voor de periode en over het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Intern Verzelfstandigd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen voor de periode ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer André Van Nieuwkerke over de gedachtewisseling over het ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso voor de periode ( ) Nr. 1. Verslag namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen uitgebracht door de heer Jan Roegiers over de gedachtewisseling over de nominatie van de socialehuisvestingsmaatschappij De Mandel tot Trends Gazelle en over haar experiment met bewonersparticipatie, met de heer Brecht Vermeulen, directeur ( ) Nr. 1.

5 5 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie uitgebracht door de heer Jan Verfaillie over de gedachtewisseling over het ontwerp van Vlaams Interinstitutioneel Akkoord over de gemeenschappelijke aanpak en de toepassing van de reguleringsimpact-analyse (RIA) ( ) Nr. 1. MET REDENEN OMKLEDE MOTIES De volgende met redenen omklede moties werden ingediend: Met redenen omklede motie van de heer Jos De Meyer, mevrouw Joke Schauvliege, de heren Mark Demesmaeker en Karlos Callens en de dames Els Robeyns en Tinne Rombouts tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heren Frans Wymeersch en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas en over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Met redenen omklede motie van de heren Frans Wymeersch en Stefaan Sintobin tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heren Frans Wymeersch en Jos De Meyer in commissie gehouden interpellaties tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, respectievelijk over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas en over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen ( ) Nr. 1. Met redenen omklede motie van de heer Jan Roegiers, de dames Else De Wachter en Anne Marie Hoebeke en de heren Tom Dehaene, Piet De Bruyn en Bart Caron tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Jan Roegiers in commissie gehouden interpellatie tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanhoudende problemen bij adoptie door paren van gelijk geslacht en de rol hierin van de adoptieambtenaar ( ) Nr. 1. Met redenen omklede motie van de heer Frans Peeters, mevrouw Annick De Ridder, de heren Flor Koninckx en Jos De Meyer, mevrouw Cindy Franssen en de heer Joris Vandenbroucke tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energieefficiëntie van de bedrijven ( ) Nr. 1.

6 Stuk 60 ( ) Nr Met redenen omklede motie van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems tot besluit van de op 15 januari 2008 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energie-efficiëntie van de bedrijven ( ) Nr. 1. MOTIE VAN AANBEVELING De volgende motie van aanbeveling werd ingediend: Motie van aanbeveling van de heren Jef Tavernier en Rudi Daems, de dames Mieke Vogels en Vera Dua en de heren Jos Stassen en Eloi Glorieux tot besluit van het op 9 januari 2008 in de plenaire vergadering gehouden actualiteitsdebat over de problematiek van grote kleuterklassen ( ) Nr. 1. MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING De volgende mededelingen van de Vlaamse Regering werden ingediend: en verwijzing Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Agentschap Kind en Gezin (DOC 135/ ). Verwezen naar de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Vlaanderen in actie: Strategisch plan hoe Vlaanderen tegen 2020 een Europese duurzame topregio kan worden Stand van zaken (DOC 133/ ). Deze mededeling van de Vlaamse Regering ligt ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement (Decreetgevend Secretariaat). MEDEDELINGEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID De volgende mededelingen van de Vlaamse overheid werden ingediend: PISA 2006 Science Competencies for Tomorrow's World (Initiële OESO-rapporten) (DOC 132/ );

7 7 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Hoger onderwijs in cijfers Studentenaantallen op 31 oktober 207 Academiejaar (DOC 134/ ). Deze mededelingen van de Vlaamse overheid liggen ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement (Decreetgevend Secretariaat). MEDEDELING VAN EEN GEMEENTE De volgende mededeling van een gemeente werd ingediend: Motie van de gemeente Hannut "de soutien à trois Bourgmestres francophones de la périphérie Bruxelloise", goedgekeurd door de gemeenteraad op 3 december 2007 (DOC 131/ ). Deze mededeling van een gemeente ligt ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement (Decreetgevend Secretariaat). KENNISGEVINGEN VAN HET GRONDWETTELIJK HOF De volgende kennisgevingen van het Grondwettelijk Hof betreffende beroepen tot vernietiging en prejudiciële vragen liggen ter inzage op de directie Decreetgeving van het Vlaams Parlement (Decreetgevend Secretariaat): Prejudiciële vraag betreffende artikel 18ter van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, zoals ingevoegd bij de wet van 2 april 2001, gesteld door het Rechtscollege van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (Rolnummer 4368); Prejudiciële vragen betreffende artikel 31, 4, van het Wetboek van de inkomstenbelas-tingen 1992, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Rolnummer 4376); Prejudiciële vraag betreffende artikel 116 van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gesteld door de Raad van State (Rolnummer 4382).

8 Stuk 60 ( ) Nr MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT Commissievergaderingen Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie 1. Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het aandeel van personen met een handicap in het personeelsbestand van de Vlaamse overheid ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Anissa Temsamani tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de maatregelen om de vertegenwoordiging van kansengroepen bij het personeel van de Vlaamse overheid te verhogen ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over mobiele stemlokalen ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Marcel Logist tot de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, over het financieel pact met de gemeenten en de relatie met het Vlaams Gemeentefonds ( ) - Leden van de commissie: de heer Kurt De Loor, voorzitter; de heer Joris Van Hauthem, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Hilde De Lobel, de heren Wim Van Dijck, Johan Sauwens, Jan Verfaillie, Marnic De Meulemeester, Jacky Maes, mevrouw Else De Wachter, de heren Dirk De Cock, Marcel Logist - Toegevoegde leden: de heren Jef Tavernier, Christian Van Eyken - Andere leden: mevrouw Martine Fournier, mevrouw Anissa Temsamani, mevrouw Helga Stevens Afwezig met kennisgeving: mevrouw Vera Jans

9 9 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Vergadering van dinsdag :30 uur: Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 1. Interpellatie van de heer Eloi Glorieux tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de resultaten van de Commissie Benchmarking Vlaanderen en de energie-efficiëntie van de bedrijven - 54 ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de signalisatie en communicatie van het inhaalverbod voor vrachtwagens op wegen met twee keer twee rijstroken ( ) Vraag om uitleg van de heer Flor Koninckx tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de nieuwe regeling voor het inhaalverbod voor vrachtwagens ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Jan Peumans tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de veiligheid op parkeerplaatsen langs autosnelwegen en gewestwegen ( ) 4. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 5. Voorstelling van simulatiemodellen van verkeersafwikkeling door het Verkeerscentrum Vlaanderen Verslaggevers: mevrouw Cindy Franssen en de heer Jan Penris Voortzetting van de gedachtewisseling - Leden van de commissie: de heer Marc van den Abeelen, voorzitter; de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Johan Deckmyn, Jos De Meyer, Frans Peeters, mevrouw Cindy Franssen, de heren Carl Decaluwe, Dirk de Kort, mevrouw Annick De Ridder, de heren Joris Vandenbroucke, Flor Koninckx, Bart Martens - Toegevoegde leden: de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans - Andere leden: de heren Jan Verfaillie, Rudi Daems

10 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme 1. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) 2. Vraag om uitleg van de heer Eloi Glorieux tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het standpunt van de minister over de situatie in Pakistan, naar aanleiding van een opiniestuk van de minister in een krant ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Karim Van Overmeire tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de mogelijke herfederalisering van de bevoegdheden inzake ontwikkelingssamenwerking ( ) - Leden van de commissie: de heer Karim Van Overmeire, voorzitter; de heren Roland Van Goethem, John Vrancken, Stefaan Sintobin, mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Miet Smet, de heren Luc Van den Brande, Johan Verstreken, Marnic De Meulemeester, mevrouw Anne Marie Hoebeke - Toegevoegd lid: de heer Eloi Glorieux Afwezig met kennisgeving: de heer Luk Van Nieuwenhuysen Vergadering van dinsdag :00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 1. Interpellatie van de heer Jan Roegiers tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de aanhoudende problemen bij adoptie door paren van gelijk geslacht en de rol hierin van de adoptieambtenaar - 60 ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Mieke Vogels tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de gevolgen van de dienstenrichtlijn op de organisatie van de gezondheids- en welzijnszorg ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Elke Roex tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de inspectieprocedure van Kind en Gezin voor de toekenning, verlenging en intrekking van de attesten van toezicht voor de zelfstandige initiatieven voor kinderopvang ( )

11 11 Stuk 60 ( ) Nr Vraag om uitleg van mevrouw Else De Wachter tot de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, over de procedure voor kandidaat-adoptieouders ( ) 5. Verzoekschrift over het gebrek aan geestelijke gezondheidszorg voor (ex-)gedetineerden - 6 ( ) Verslaggever: mevrouw Sonja Claes 6. Ontwerp van decreet inzake bijzondere jeugdbijstand ( ) - Nr. 1 Verslaggever: mevrouw Else De Wachter Bespreking en stemming 7. Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren, gesloten te Brussel op 11 mei ( ) - Nr. 1 Verslaggever: mevrouw Anne Marie Hoebeke Bespreking en stemming 8. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Leden van de commissie: de heer Luc Martens, voorzitter; mevrouw Marijke Dillen, de heren Felix Strackx, Erik Tack, mevrouw Greet Van Linter, de heer Tom Dehaene, mevrouw Sonja Claes, mevrouw Margriet Hermans, mevrouw Anne Marie Hoebeke, de heren Bart Van Malderen, Bart Caron, mevrouw Elke Roex, mevrouw Else De Wachter - Toegevoegde leden: mevrouw Mieke Vogels, mevrouw Helga Stevens - Andere leden: de heren Sven Gatz, Jan Roegiers, Piet De Bruyn Afwezig met kennisgeving: mevrouw Gerda Van Steenberge, mevrouw Vera Jans, mevrouw Vera Van der Borght

12 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van dinsdag :00 uur: Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid 1. Interpellatie van de heer Frans Wymeersch tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de toekomst van de Vlaamse suikerbietensector in het algemeen en de situatie van de betrokken werknemers en toeleveranciers in het bijzonder, naar aanleiding van de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke-Waas - 56 ( ) Interpellatie van de heer Jos De Meyer tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over de toekomst van de suikerindustrie en de teelt van suikergewassen in Vlaanderen - 59 ( ) 2. Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Boerenbond en het Algemeen Boerensyndicaat over de Health Check van het gemeenschappelijke landbouwbeleid Verslaggever: mevrouw Tinne Rombouts 3. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Leden van de commissie: de heer Jos De Meyer, voorzitter; de heren Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Els Robeyns - Toegevoegd lid: de heer Mark Demesmaeker - Ander lid: de heer Bart Van Malderen Afwezig met kennisgeving: de heer Karlos Callens Vergadering van dinsdag :15 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting 1. Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de resultaten van de Vlaamse begroting voor ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer John Vrancken tot de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, over een evaluatie van het Limburgplan ( )

13 13 Stuk 60 ( ) Nr Verslag van de Vlaamse Regering. Alternatieve financiering van Vlaamse overheidsinvesteringen. 9 november ( ) - Nr. 1 Verslaggever: mevrouw Hilde Eeckhout Bespreking 4. Voorstel van resolutie van de heer Carl Decaluwe, mevrouw Joke Schauvliege en de heren Karlos Callens, Bart Martens, Jos Bex en Mark Demesmaeker betreffende de verzending van brochures en jaarverslagen ( ) - Nr. 1 Verslaggever: de heer Eric Van Rompuy Bespreking en stemming 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) Ontwerp van beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en IVA Studiedienst van de Vlaamse Regering voor de periode Leden van de commissie: de heer Jaak Gabriëls, voorzitter; de heren Herman De Reuse, Erik Tack, Felix Strackx, Christian Verougstraete, Erik Matthijs, Paul Delva, Koen Van den Heuvel, Eric Van Rompuy, Tom Dehaene, mevrouw Hilde Eeckhout, de heer Sven Gatz, mevrouw Michèle Hostekint, de heer Ludo Sannen - Toegevoegd lid: de heer Jan Peumans - Andere leden: de heren John Vrancken, Johan Sauwens, Carl Decaluwe, Dirk de Kort, mevrouw Sonja Claes, de heer Jef Tavernier Afwezig met kennisgeving: de heer Thieu Boutsen Vergadering van woensdag :00 uur: Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie 1. Vraag om uitleg van de heer Paul Delva tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de vooruitgang van het GEN-project (Gewestelijk Express Net) ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Jan Penris tot mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen, over de aanhoudende onvrede bij de chauffeurs van De Lijn in Antwerpen ( )

14 Stuk 60 ( ) Nr Leden van de commissie: de heer Marc van den Abeelen, voorzitter; de heer Jan Penris, mevrouw Agnes Bruyninckx, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Wim Van Dijck, mevrouw Cindy Franssen, de heer Flor Koninckx - Toegevoegde leden: de heren Eloi Glorieux, Jan Peumans - Ander lid: de heer Paul Delva Afwezig met kennisgeving: de heer Frans Peeters Vergadering van donderdag :15 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Vraag om uitleg van mevrouw Gerda Van Steenberge tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over seksueel getinte datingberichten op de teletekst van sommige televisieomroepen ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Carl Decaluwe tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de mogelijke samenwerking tussen CNN en Vlaamse omroepen ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de impact van de besparingen van de VRT inzake externe producties op de onafhankelijke productiehuizen ( ) 4. Gedachtewisseling over de analoge switch-off door de VRT, met de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, en met prof. dr. Eric Dejonghe, UGent Verslaggever: de heer Johan Verstreken 5. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Leden van de commissie: de heer Dany Vandenbossche, voorzitter; de heren Erik Arckens, Werner Marginet, Wim Van Dijck, Carl Decaluwe, Dirk de Kort, Johan Verstreken, mevrouw Margriet Hermans, de heer Bart Caron - Toegevoegd lid: de heer Jos Stassen - Andere leden: mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Kris Van Dijck Afwezig met kennisgeving: de heer Frans Wymeersch

15 15 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 1. Ontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen ( ) - Nr. 1 Verslaggever: mevrouw Cathy Berx Hoorzitting met: - mevrouw Mia Douterlungne, administrateur-generaal Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) - de heer Maurice Vaes, lid Raad van Bestuur Vlaamse hogescholenraad (VLHORA) - de heer Koen Debackere, lid Raad van Bestuur Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) - de heer Freddy Mortier, decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte UGent - VVS 2. Verzoekschrift over de onderzoeks- en onderwijsfinanciering van de humane wetenschappen in het hoger onderwijs - 7 ( ) Hoorzitting met de eerste ondertekenaar Verslaggever: mevrouw Laurence Libert - Leden van de commissie: mevrouw Monica Van Kerrebroeck, voorzitter; mevrouw An Michiels, de heer Werner Marginet, mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Leo Pieters, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Kathleen Helsen, mevrouw Cathy Berx, mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Veerle Heeren, mevrouw Stern Demeulenaere, mevrouw Laurence Libert, de heer Dirk De Cock, mevrouw Anissa Temsamani, de heer Robert Voorhamme - Toegevoegd lid: de heer Jef Tavernier - Andere leden: mevrouw Monique Moens, de heer Piet De Bruyn

16 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van donderdag :45 uur: Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 1. Interpellatie van de heer Erik Matthijs tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de export van pluimveemest naar Frankrijk - 53 ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Stefaan Sintobin tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over het toelaten van zogenaamde bivakzones in bos- en natuurgebieden ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Leo Pieters tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de reorganisatie van het agentschap Natuur & Bos ( ) Vraag om uitleg van de heer Johan Sauwens tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de effecten van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) op het agentschap Natuur en Bos en op het handhavingsbeleid in de bossen ( ) 4. Vraag om uitleg van mevrouw Joke Schauvliege tot mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over kwik in spaarlampen en de gevolgen hiervan voor inzameling en recyclage ( ) 5. Gedachtewisseling met mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de evaluatieverslagen van de lopende milieubeleidsovereenkomsten en het uitvoeringsplan Milieuverantwoord beheer van huishoudelijke afvalstoffen Verslaggevers: de heren Jos Bex en Pieter Huybrechts 6. Voorstel van resolutie van de heren Felix Strackx, Frans Wymeersch, Stefaan Sintobin, Wim Van Dijck en Pieter Huybrechts en mevrouw Marleen Van den Eynde betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), en meer specifiek het annuleren van de verplichting zwembadwater te ontsmetten door middel van chloor ( ) - Nr. 1 Verslaggever : mevrouw Katleen Martens Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming

17 17 Stuk 60 ( ) Nr Leden van de commissie: de heer Patrick Lachaert, voorzitter; de heren Pieter Huybrechts, Leo Pieters, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heren Stefaan Sintobin, John Vrancken, Erik Matthijs, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Joke Schauvliege, de heren Johan Sauwens, Jos Bex, Bart Martens, Ludo Sannen - Toegevoegde leden: de heren Rudi Daems, Jan Peumans - Andere leden: mevrouw Katleen Martens, mevrouw Vera Van der Borght Afwezig met kennisgeving: de heer Frans Wymeersch Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie 1. Vraag om uitleg van de heer Gino De Craemer tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het statuut van grensarbeiders ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot de heer Frank Vandenbroucke, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over het protocolakkoord rond grensarbeid ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Sabine Poleyn tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de onduidelijkheid in verband met de uitdoving van het grensarbeidersstatuut en de gevolgen ervan voor de arbeidsmarkt in West-Vlaanderen ( ) 2. Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over Jobkanaal ( ) Vraag om uitleg van de heer Gino De Craemer tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de resultaten van Jobkanaal ( ) 3. Vraag om uitleg van de heer Gino De Craemer tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de kosten voor outplacement ( )

18 Stuk 60 ( ) Nr Leden van de commissie: de heer Eric Van Rompuy, voorzitter; de heer Roland Van Goethem, mevrouw Agnes Bruyninckx, de heren Frank Creyelman, Johan Deckmyn, Jan Laurys, mevrouw Martine Fournier, de heer Koen Van den Heuvel, mevrouw Annick De Ridder, de heer Bart Van Malderen - Toegevoegd lid: de heer Gino De Craemer - Andere leden: mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Helga Stevens Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen 1. Voorstel van decreet van de heer Tom Dehaene en de dames Cathy Berx, Veerle Heeren, Dominique Guns, Else De Wachter en Michèle Hostekint houdende wijziging van artikel 85 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode wat het voorkooprecht betreft ( ) - Nr. 1 Verslaggever: de heer Jan Roegiers Bespreking en eventueel stemming 2. Regeling van de werkzaamheden (besloten vergadering) - Leden van de commissie: de heer Jan Penris, voorzitter; de heer Christian Verougstraete, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heren Wim Van Dijck, Tom Dehaene, mevrouw Veerle Heeren, mevrouw Dominique Guns, de heer Bob Verstraete, mevrouw Else De Wachter, de heer Jan Roegiers - Andere leden: mevrouw Stern Demeulenaere, mevrouw Vera Dua

19 19 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Vergadering van donderdag :30 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media 1. Gedachtewisseling over de concrete werking van de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) sinds de recente opstart, met de heer Jo Baert, voorzitter VRM en de heer Joris Sels, gedelegeerd bestuurder VRM Verslaggever: de heer Jurgen Verstrepen - Leden van de commissie: de heer Dany Vandenbossche, voorzitter; de heren Werner Marginet, Wim Van Dijck, Johan Deckmyn, Carl Decaluwe, Dirk de Kort, Johan Verstreken, Bart Caron - Toegevoegd lid: de heer Jos Stassen - Andere leden: de heren Jo Vermeulen, Jurgen Verstrepen Afwezig met kennisgeving: de heer Frans Wymeersch Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand 1. Hoorzitting over het taalgebruik in Brussel, met als sprekers: - prof. Rudi Janssens, VUB, auteur van "Van Brussel gesproken. Taalgebruik, taalverschuivingen en taalidentiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Taalbarometer II) - Brusselse Thema's 15, BRIO - prof. Philippe Van Parijs, UCL, auteur van "Brussel hoofdstad van Europa: de nieuwe taalkundige uitdagingen" - Brussels Studies nr. 6 Verslaggever: de heer Erik Arckens 2. Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de resultaten van de studie van BRIO over het gebruik van talen in Brussel ( ) 3. Voorstel van resolutie van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Joris Van Hauthem en de dames An Michiels en Gerda Van Steenberge betreffende de oprichting van een fonds tot ondersteuning van handelszaken uit de Vlaamse Rand die hun naam vernederlandsen ( ) - Nr. 1 Verslaggever: mevrouw Greet Van Linter Bespreking en eventueel stemming

20 Stuk 60 ( ) Nr Leden van de commissie: mevrouw Gerda Van Steenberge, voorzitter; de heren Luk Van Nieuwenhuysen, Erik Arckens, mevrouw Greet Van Linter, de heren Paul Delva, Sven Gatz, mevrouw Dominique Guns, de heer Dirk De Cock, mevrouw Else De Wachter, mevrouw Elke Roex - Toegevoegd lid: de heer Mark Demesmaeker - Ander lid: mevrouw Vera Van der Borght Afwezig met kennisgeving: de heer Luc Van den Brande Vergadering van donderdag :00 uur: Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie 1. Vraag om uitleg van mevrouw Martine Fournier tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over de geringe interesse van startende ondernemers voor steunmaatregelen van de overheid ( ) Vraag om uitleg van de heer Patrick De Klerck tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over het Actieplan SOS Zelfstandigen ( ) Vraag om uitleg van de heer Eric Van Rompuy tot mevrouw Patricia Ceysens, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, over het groeiende aantal faillissementen bij startende bedrijven ( ) - Leden van de commissie: de heer Eric Van Rompuy, voorzitter; de heren Roland Van Goethem, John Vrancken, mevrouw Agnes Bruyninckx, mevrouw Martine Fournier, de heer Koen Van den Heuvel, mevrouw Annick De Ridder, de heren Patrick De Klerck, Joris Vandenbroucke, Bart Van Malderen - Toegevoegd lid: de heer Gino De Craemer

21 21 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Vergadering van donderdag :15 uur: Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed 1. Vraag om uitleg van mevrouw Dominique Guns tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over het decreet op de ruimtelijke ordening en de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning ( ) 2. Vraag om uitleg van de heer Patrick De Klerck tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over bijkomende middelen voor thematisch-typologische bescherming van het onroerend erfgoed ( ) 3. Vraag om uitleg van mevrouw Veerle Heeren tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de concretisering van de toegankelijkheid ( ) Vraag om uitleg van mevrouw Tinne Rombouts tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over toegankelijkheidsmaatregelen bij de renovatie van monumenten ( ) 4. Vraag om uitleg van de heer Patrick De Klerck tot de heer Dirk Van Mechelen, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening, over de bescherming van oorlogsrelicten in West-Vlaanderen ( ) - Leden van de commissie: de heer Erik Matthijs, waarnemend voorzitter; de heer Pieter Huybrechts, mevrouw Marleen Van den Eynde, de heer Stefaan Sintobin, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Joke Schauvliege, de heer Patrick De Klerck, mevrouw Dominique Guns, de heer André Van Nieuwkerke - Toegevoegd lid: de heer Jan Peumans - Ander lid: mevrouw Veerle Heeren Afwezig met kennisgeving: de heren Frans Wymeersch, Patrick Lachaert, Rudi Daems

22 Stuk 60 ( ) Nr Vergadering van donderdag :45 uur: Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie 1. Vraag om uitleg van de heer Hans Schoofs tot de heer Frank Vandenbroucke, viceministerpresident van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over de overdracht van het Begeleid Individueel Studeren (BIS online) ( ) 2. Ontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen ( ) - Nr. 1 Bespreking - Leden van de commissie: mevrouw Monica Van Kerrebroeck, voorzitter; mevrouw An Michiels, de heer Werner Marginet, mevrouw Marie-Rose Morel, de heer Leo Pieters, mevrouw Katleen Martens, mevrouw Cathy Berx, mevrouw Stern Demeulenaere, mevrouw Laurence Libert, de heren Hans Schoofs, Dirk De Cock, Robert Voorhamme, Ludo Sannen - Toegevoegd lid: de heer Jef Tavernier - Andere leden: mevrouw Monique Moens, de heer Piet De Bruyn Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media Werkbezoek aan de VRT Auguste Reyerslaan Brussel Tel : Leden van de commissie: de heer Dany Vandenbossche, voorzitter; de heren Werner Marginet, Johan Deckmyn, Carl Decaluwe, Dirk de Kort, Johan Verstreken, mevrouw Margriet Hermans, de heer Bart Caron - Toegevoegde lid: de heer Jos Stassen - Andere leden: de heren Jo Vermeulen, Jurgen Verstrepen Afwezig met kennisgeving: de heren Erik Arckens, Paul Delva, mevrouw Martine Fournier, de heer Johan Sauwens, mevrouw Sabine Poleyn, mevrouw Tinne Rombouts, mevrouw Laurence Libert, de heer Marnic De Meulemeester

23 23 Stuk 60 ( ) Nr. 15 Vergadering van vrijdag :00 uur: Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen Werkbezoek aan het renovatieproject Silvertop van de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning, Antwerpen Samenkomst op de hoek van de Jan Denucéstraat en de Kolonel Silvertoplaan in Antwerpen, aan de voet van de gerenoveerde Silvertoptoren Leden van de commissie: de heer Jan Penris, voorzitter; de heer Wim Van Dijck, mevrouw Cathy Berx, mevrouw Veerle Heeren, de heer Bob Verstraete, mevrouw Else De Wachter, mevrouw Michèle Hostekint - Ander lid: mevrouw Vera Dua Afwezig met kennisgeving: de heer Christian Verougstraete, mevrouw Hilde De Lobel, mevrouw Gerda Van Steenberge, de heer Carl Decaluwe, mevrouw Cindy Franssen, mevrouw Monica Van Kerrebroeck, mevrouw Dominique Guns, de heren Jo Vermeulen, Jan Roegiers

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 19.03.2009-10:00 uur : Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie - 14:00 uur : Commissie voor Economie,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA AANGEPAST PLENAIRE VERGADERINGEN Donderdag 10.07.2008 vanaf 14.00 uur Actuele vragen (Regl. art. 82) Voorstel van decreet Beraadslaging Voorstel van decreet van mevrouw Marleen Vanderpoorten houdende

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 12.06.2007-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0220-14:15 uur

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 12.11.2008-09:00 uur : Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Pieter Bruegelzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer : 0301-10:00

Nadere informatie

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1

Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 Stuk 6 (2008-2009) Nr. 1 2 INHOUD I. Ontwerpen en voorstellen waarover verslag is uitgebracht... 3 II. Ontwerpen en voorstellen aanhangig bij de commissies... 4 A. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG Stuk 1738 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 9 juni 2008 VERZOEKSCHRIFT over duo-opleidingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2007-2008) Nr. 27 Zitting 2007-2008 7 mei 2008 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 4211 ISM Stuk 60 (2007-2008) Nr. 27 2 INHOUDSOPGAVE Ontwerpen van decreet 3 en verwijzing Voorstel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.09.2013-14:00 uur: Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid Hans Memlingzaal - 2

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

VERZOEKSCHRIFT. over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen Stuk 2134 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 2 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een oplossing voor de gelijkwaardigheidserkenning van de diploma s psychologie van de Open Universiteit Nederland/Vlaanderen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier

VERZOEKSCHRIFT. namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door mevrouw Kathleen Helsen en de heer Jef Tavernier Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over het opnemen van een bezoek aan Breendonk in de eindtermen van het secundair onderwijs VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG Zitting 2005-2006 11 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over een voordelig internetabonnement voor andersvaliden VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de dames Vera

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.04.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet tot uniformisering van de toezichts-, sanctieen strafbepalingen die zijn opgenomen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Woensdag 21.09.2011-09:45 uur : Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer : 0201

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG Stuk 1369 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 18 oktober 2007 VERZOEKSCHRIFT over het wegvallen van de huursubsidie bij verhuis naar een sociale woning VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN

DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 Zitting 2008-2009 25 maart 2009 DECREETGEVING INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN 5553 ISM Stuk 60 (2008-2009) Nr. 23 2 INHOUDSOPGAVE Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Voorstel

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Maandag 20.06.2005-14:30 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Carl Decaluwe Zitting 2006-2007 4 april 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 november 2006 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK) VERSLAG Stuk 2094 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 9 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over voorrang bij inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgens het decreet gelijke onderwijskansen-i (GOK)

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG Stuk 797 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 31 maart 2006 VERZOEKSCHRIFT over de leerplicht tot het bekomen van een diploma of vaardigheid dienstbaar aan de samenleving of arbeidsmarkt VERSLAG namens

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 25.01.2011-13:30 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs Stuk 1683 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 23 juni 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Tinne Rombouts en de heren Karlos Callens, Jos Bex, Patrick Lachaert, André Van Nieuwkerke en Erik Matthijs

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG Zitting 2008-2009 25 maart 2009 VERZOEKSCHRIFT over een eerste Vlaamse rookvrije dag op 31 mei 2009 VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw Vera Jans

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 20.01.2004-14:00 uur : Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen James Ensorzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG Stuk 2102 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over de herberekening van de ouderbijdrage voor kinderopvang VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE Nr. 16 Zitting 2004-2005 12 januari 2005 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE Beleidsnota 3 en verwijzing Ontwerp van decreet 3 en verwijzing Voorstellen van decreet 3 en verwijzing Met redenen omklede

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 21.11.2001 vanaf 10.00 uur 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst regering van de republiek Albanië

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 07.07.2010 vanaf 10.00 uur Begroting Beraadslaging Ontwerp van decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005.

VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING. Vlaamse vinger aan de Europese pols. Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005. Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VERSLAG VAN DE VLAAMSE REGERING Vlaamse vinger aan de Europese pols Overzicht van voor Vlaanderen belangrijke EU-dossiers in 2005 Januari 2005 GEDACHTEWISSELING over de dossiers

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 05.03.2013-15:00 uur: Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden en Internationale Samenwerking

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA AANPASSING COMMISSIEVERGADERINGEN De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 07.10.2003-14:00 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 stuk ingediend op 1752 (2012-2013) Nr. 9 4 december 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2013 Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Donderdag 28.04.2011-09:30 uur : Commissie voor Economie, Economisch Overheidsinstrumentarium, Innovatie, Wetenschapsbeleid,

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1384 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 6 december 2007 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het protocol nr. 2 bij de Europese kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG Zitting 2005-2006 19 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Antwerpse havengebied VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE. Opening van de zitting

BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE. Opening van de zitting Nr. 1 Zitting 2004 6 juli 2004 BEKNOPT VERSLAG OPENINGSVERGADERING INHOUDSOPGAVE Opening van de zitting 2004 3 Onderzoek van de geloofsbrieven (Sprekers : mevrouw Tinne Rombouts, tijdelijk secretaris,

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING. over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal beleid

GEDACHTEWISSELING. over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal beleid Stuk 1440 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 14 november 2007 GEDACHTEWISSELING over de werking van het Vlaams-Europees Verbindingsagentschap vzw en van het themaplatform Interbestuurlijk en regionaal

Nadere informatie

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron

VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG. namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron Zitting 2005-2006 4 november 2005 VLAAMSE OMBUDSDIENST JAARVERSLAG 2004 HOORZITTING VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Bart Caron (Hoofdstuk 12 Media

Nadere informatie

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats

over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats stuk ingediend op 1166 (2010-2011) Nr. 1 23 mei 2011 (2010-2011) Verzoekschrift over het uitbreiden van de mogelijkheid om de asurne te bewaren op een andere plaats dan de begraafplaats Verslag namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag

Verzoekschrift. over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel. Verslag stuk ingediend op 350 (2009-2010) Nr. 1 2 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over een studie naar de gevolgen van het Engels als eventuele derde officiële taal in Brussel Verslag namens de Commissie

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2006-2007 13 maart 2007 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de dames Sabine Poleyn en Els Robeyns en de heren Steven Vanackere, Joris Vandenbroucke, Kris Van Dijck en Herman Schueremans betreffende een

Nadere informatie

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat.

Marleen Vanderpoorten. Patrick Dewael. Filter FUNCTIE. Alle functies. Vlaanderen. Regering. Parlement. België. Regering. Kamer. Senaat. De Standaard Online - Hoeveel verdienen onze e politici? 1 of 34 10/03/2013 20:05 Filter FUNCTIE Alle functies Vlaanderen Regering Parlement België Regering PARTIJ Europa Parlement Alle partijen CD&V Groen!

Nadere informatie

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen.

Per post. In bijlage sturen wij u dan ook een voorstel van enkele concrete wetswijzigingen. Vlaams Parlement Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media Ter attentie van Erik Arckens Leuvenseweg 86 1011 Brussel Per post Brussel, 1 oktober 2008 Betreft : Ontwerp van Nieuw Vlaams Mediadecreet Geachte

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE

VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING. minister-president. Kris PEETERS. viceminister-presidenten. Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Zitting 2007-2008 1 oktober 2007 VLAAMSE REGERING SAMENSTELLING minister-president Kris PEETERS viceminister-presidenten Fientje MOERMAN Frank VANDENBROUCKE Vlaamse ministers Dirk VAN MECHELEN Bert ANCIAUX

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 18.02.2003-13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU%UXVVHOHQGH9ODDPVH5DQG &RQVWDQW3HUPHNH]DDO H YHUGLHSLQJ6WHQWRIRRQQXPPHU - 13:30 uur : &RPPLVVLHYRRU(FRQRPLH/DQGERXZ:HUNJHOHJHQKHLGHQ7RHULVPH

Nadere informatie

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering

over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering stuk ingediend op 156 (2009-2010) Nr. 1 12 oktober 2009 (2009-2010) Verzoekschrift over de uitsluiting van grensarbeiders van de Vlaamse zorgverzekering Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid,

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG Stuk 2100 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 11 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over adopties in het verleden en het archiveren van adoptiedossiers VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG Stuk 2019 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 23 december 2008 VERZOEKSCHRIFT over een gratis Omnium Pas van De Lijn voor vervroegd gepensioneerden VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG Zitting 2004-2005 6 april 2005 VERZOEKSCHRIFT over de tewerkstelling van laaggeschoolden die een opleiding volgen bij de VDAB VERSLAG namens de Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie uitgebracht

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 10.12.2013-13:30 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping - Stentofoonnummer: 0322 - Rechtstreekse

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN

ONTWERP VAN DECREET. houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zitting 2006-2007 5 december 2006 houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2006 AMENDEMENTEN Zie: 19 (2006-2007) Nr. 1: Ontwerp van

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN *HSODQGHÃYHUJDGHULQJHQ Dinsdag 08.10.2002-13:30 uur : &RPPLVVLHÃYRRUÃ$OJHPHHQÃ%HOHLGÃ)LQDQFLsQÃHQÃ%HJURWLQJ $QWRRQÃ9DQÃ'\FN]DDOÃÃ H ÃYHUGLHSLQJÃÃÃ6WHQWRIRRQQXPPHUÃÃ - 13:45

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET

VOORSTEL VAN DECREET Stuk 1598 (2007-2008) Nr. 3 Zitting 2007-2008 9 mei 2008 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Anissa Temsamani, de heren Dirk De Cock en Piet De Bruyn en de dames Kathleen Helsen, Stern Demeulenaere en Laurence

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene

VERZOEKSCHRIFT. over thuisverpleging s nachts VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom Dehaene Stuk 2103 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 16 februari 2009 VERZOEKSCHRIFT over thuisverpleging s nachts VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Tom

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1804 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 11 december 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Joke Schauvliege, de heren Patrick Lachaert, Jos Bex, Bart Martens en Patrick De Klerck en mevrouw Martine

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG Stuk 270 (2004-2005) Nr. 1 Zitting 2004-2005 25 maart 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Vlaams beleid inzake thuisgeweld VERSLAG namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door mevrouw

Nadere informatie

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap

over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap stuk ingediend op 783 (2010-2011) Nr. 1 8 november 2010 (2010-2011) Gedachtewisseling over de agenda van de komende Europese Ministerraden Landbouw en Visserij en het Belgische EU-voorzitterschap Verslag

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015

houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 333 (2014-2015) Nr. 10 ingediend op 2 juni 2015 (2014-2015) Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door Peter Persyn en Vera Jans over het ontwerp van decreet houdende

Nadere informatie

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 (2009) Nr juli 2009 (2009) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2009) Nr. 1 13 juli 2009 (2009) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2009) Nr. 1 Vlaams Parlement 1011 Brussel 02/552.11.11 www.vlaamsparlement.be Stuk 5 (2009)

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 11.06.2013-14:00 uur: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Jan Van Eyckzaal - 3 e verdieping

Nadere informatie

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag

Verzoekschrift. over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit. Verslag stuk ingediend op 1448 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over de voorwaarden voor de Vlaamse aanmoedigingspremie Landingsbaan social profit Verslag namens de Commissie voor Economie,

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG Stuk 996 (2001-2002) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2001-2002 18 januari 2002 VERZOEKSCHRIFT betreffende de terugbetaling van een gemeentelijke belasting in Kontich VERSLAG namens de Commissie voor Binnenlandse

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2113 (2012-2013) Nr. 2 22 oktober 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE

BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE 1UÃ Zitting 2002-2003 23 september 2002 BEKNOPT VERSLAG BIJLAGE INHOUDSOPGAVE 2QWZHUSHQÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOÃYDQÃGHFUHHW en verwijzing 9RRUVWHOOHQÃYDQÃUHVROXWLH en verwijzing $GYLHVÃYDQÃGHÃ6RFLDDO(FRQRPLVFKHÃ5DDGÃYDQÃ9ODDQGHUHQÃ6(59

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 68032 MONITEUR BELGE 16.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over huurders van een sociale woning die een inkomen hebben dat hoger ligt dan het toegelaten bedrag VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over huurders van een sociale woning die een inkomen hebben dat hoger ligt dan het toegelaten bedrag VERSLAG Zitting 2006-2007 15 februari 2007 VERZOEKSCHRIFT over huurders van een sociale woning die een inkomen hebben dat hoger ligt dan het toegelaten bedrag VERSLAG namens de Commissie voor Wonen, Stedelijk

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 1 1 oktober 2010 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2010-2011) Nr. 1 1 oktober 2010 (2010-2011) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2010-2011) Nr. 1 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 2 januari 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 2 2 januari 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 2 5 januari 2012 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2011-2012) Nr. 2 5 januari 2012 (2011-2012) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2011-2012) Nr. 2 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2.

Nadere informatie

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR

5 ( ) Nr. 3 1 april 2014 ( ) stuk ingediend op. Vlaamse Regering. Samenstelling. verzendcode: PAR stuk ingediend op 5 (2013-2014) Nr. 3 1 april 2014 (2013-2014) Vlaamse Regering Samenstelling verzendcode: PAR 2 Stuk 5 (2013-2014) Nr. 3 V l a a m s Pa r l e m e n t 1011 B r u s s e l 0 2 / 5 5 2. 11.

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Joris Van Hauthem en de dames An Michiels en Gerda Van Steenberge

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Joris Van Hauthem en de dames An Michiels en Gerda Van Steenberge Stuk 1347 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 24 januari 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Luk Van Nieuwenhuysen en Joris Van Hauthem en de dames An Michiels en Gerda Van Steenberge betreffende

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. Verslag. stuk ingediend op stuk ingediend op 2114 (2012-2013) Nr. 2 5 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 1680 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2005-2006 14 april 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Greet Van Linter, de heren Joris Van Hauthem, Wim Van Dijck, Pieter Huybrechts en Erik Arckens en mevrouw An Michiels betreffende de aanpassingen

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter Stuk 1594 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 4 april 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Carl Decaluwe en Bart Martens en de dames Cindy Franssen, Hilde Eeckhout, Vera Van der Borght en Else De Wachter

Nadere informatie

GEDACHTEWISSELING VERSLAG

GEDACHTEWISSELING VERSLAG Stuk 1856 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 13 oktober 2008 GEDACHTEWISSELING over de ontwerpen van milieubeleidsovereenkomst Reclamedrukwerk en Persdrukwerk en over de uitvoering van de milieubeleidsovereenkomst

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Erik Tack

VOORSTEL VAN RESOLUTIE VERSLAG. namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin uitgebracht door de heer Erik Tack Zitting 2004-2005 17 mei 2005 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Marijke Dillen, de heer Filip Dewinter en mevrouw Gerda Van Steenberge betreffende de bevordering van de harmonieuze combinatie van gezin

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke Vogels

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke Vogels Stuk 1570 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 13 november 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux en Rudi Daems, mevrouw Vera Dua, de heren Jos Stassen en Jef Tavernier en mevrouw Mieke

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag

Verzoekschrift. over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder. Verslag stuk ingediend op 1851 (2012-2013) Nr. 1 21 december 2012 (2012-2013) Verzoekschrift over het collectieve leerlingenvervoer in het algemeen en voor kinderen met diabetes in het bijzonder Verslag namens

Nadere informatie

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag

Verzoekschrift. over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken. Verslag stuk ingediend op 1447 (2011-2012) Nr. 1 23 januari 2012 (2011-2012) Verzoekschrift over opleidingscheques voor Vlamingen die buiten het Vlaamse of Brusselse Hoofdstedelijke Gewest werken Verslag namens

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG Zit ting 2004-2005 24 november 2004 VERZOEKSCHRIFT over genetisch gewijzigde organismen en biologische gewassen VERSLAG namens de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid uitgebracht door

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET VERSLAG

VOORSTEL VAN DECREET VERSLAG Stuk 2087 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 18 maart 2009 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Bart Martens, mevrouw Tinne Rombouts en de heren Patrick Lachaert, Erik Matthijs, Karlos Callens en André Van

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1479 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2007-2008 17 maart 2008 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Frans Peeters, Jos De Meyer en Flor Koninckx, mevrouw Annick De Ridder en de heren Joris Vandenbroucke en

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 ingediend op 9 juni 2010 (2009-2010) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2009-2010) Nr. 30 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

Verslag. over het ontwerp van decreet

Verslag. over het ontwerp van decreet 574 (2015-2016) Nr. 2 ingediend op 8 februari 2016 (2015-2016) Verslag namens de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 19.04.2016 14:00 uur Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking,

Nadere informatie

PLENAIRE VERGADERINGEN

PLENAIRE VERGADERINGEN AGENDA PLENAIRE VERGADERINGEN Woensdag 03.03.2004 vanaf 10.00 uur Ontwerpen van decreet Beraadslagingen 1. Ontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid 1777 (2002-2003) Nrs. 1 tot 4 (Verslaggevers

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET VERSLAG Stuk 2044 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 16 maart 2009 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met het zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Stuk 1785 (2007-2008) Nr. 2 Zitting 2008-2009 21 januari 2009 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Laurence Libert, de heren Dirk De Cock en Kris Van Dijck, mevrouw Anissa Temsamani, de heer Jan Laurys en

Nadere informatie

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag

Verzoekschrift. over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust. Verslag stuk ingediend op 381 (2009-2010) Nr. 1 16 februari 2010 (2009-2010) Verzoekschrift over het opspuiten van eilanden op de Vlaamse Banken voor de kust Verslag namens de Commissie voor Mobiliteit en Openbare

Nadere informatie

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies.

Voorstel van resolutie. betreffende een oplossing van de parkeerproblematiek van thuisverzorgend personeel bij interventies. stuk ingediend op 780 (2010-2011) Nr. 3 27 juni 2011 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heer Marino Keulen, mevrouw Vera Van der Borght, de heren Peter Gysbrechts en Sas van Rouveroij, mevrouw Annick

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE

VOORSTEL VAN RESOLUTIE Zitting 2005-2006 24 februari 2006 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heer Johan Sauwens, mevrouw Caroline Gennez, de heren Jaak Gabriels en Joris Vandenbroucke en de dames Vera Dua en Hilde Crevits betreffende

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING

COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN AANPASSING De aanpassing betreft volgende vergaderingen Dinsdag 17.04.2012-14:00 uur : Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting Antoon Van Dyckzaal - 2 e verdieping

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over pesten op school VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over pesten op school VERSLAG Stuk 960 (2006-2007) Nr. 2 Zitting 2006-2007 25 oktober 2006 VERZOEKSCHRIFT over pesten op school VERSLAG namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie uitgebracht door de dames

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over correct Nederlands op de VRT VERSLAG Zitting 2005-2006 3 juli 2006 VERZOEKSCHRIFT over correct Nederlands op de VRT VERSLAG namens de Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media uitgebracht door de heer Johan Verstreken 2197 CUL 2 Samenstelling

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG

ONTWERP VAN DECREET. betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG Stuk 2130 (2008-2009) Nr. 2 Zitting 2008-2009 1 april 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid VERSLAG namens de Verenigde Commissies

Nadere informatie

Ingekomen Stukken en Mededelingen

Ingekomen Stukken en Mededelingen stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 ingediend op 2 maart 2011 (2010-2011) Decreetgeving Ingekomen Stukken en Mededelingen verzendcode: ISM 2 Stuk 60 (2010-2011) Nr. 20 INHOUDSOPGAVE INGEKOMEN STUKKEN EN VERZOEKSCHRIFTEN:

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag

Ontwerp van decreet. Verslag stuk ingediend op 2363 (2013-2014) Nr. 2 25 maart 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende instemming met de overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN

COMMISSIEVERGADERINGEN AGENDA COMMISSIEVERGADERINGEN Geplande vergaderingen Dinsdag 06.01.2004-13:45 uur : Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Hans Memlingzaal - 2 e verdieping - Stentofoonnummer

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap "Geniet, maar drink met mate"

VLAAMS PARLEMENT VERZOEKSCHRIFT. over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap Geniet, maar drink met mate Stuk 1696 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 6 mei 2003 VERZOEKSCHRIFT over het laten samengaan van reclame voor alcoholische dranken met de boodschap "Geniet, maar drink met mate" VERSLAG

Nadere informatie