Informatie boekje groep 1 en 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie boekje groep 1 en 2"

Transcriptie

1 Informatie boekje groep 1 en 2

2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen even wennen op de basisschool. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Ook u als ouder gaat een nieuwe periode tegemoet. De,jd dat u zelf op school zat, ligt vaak al ver achter u en in de tussen,jd is er veel veranderd, daarom willen wij u door middel van dit boekje informeren. Met vriendelijke groeten, De leerkrachten van groep 1 en 2

3 Schooljden We werken op onze school met het vijf-gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat de kinderen van maandag t/m vrijdag van uur naar school gaan. De kinderen eten in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Hierover vindt u verder in dit boekje meer informa,e. De deur van de school is om 8.15 uur open en om uur komen de kleutergroepen met de leerkracht naar buiten. Op deze manier zijn we de stroom kinderen uit hogere groepen voor. De eerste keer Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij op de dag, dat hij/zij vier wordt, voor het eerst officieel naar school. Hierop maken we twee uitzonderingen, de decembermaand en de maand voor de zomervakan,e. Deze maanden zijn erg onrus,ge en voor de kinderen niet geschikt om in een nieuwe groep te wennen. Voor de kinderen, die in de maand december vier jaar worden, vinden we het als school wenselijk, dat deze kinderen na de Kerstvakan,e in de groep starten. Kinderen, die in de maand voor de zomervakan,e vier jaar worden, worden uitgenodigd op de wenmiddag vlak voor de vakan,e. Op die middag maken ze kennis met hun klasgenoten en de leerkrachten, waarmee ze starten na de zomervakan,e. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het maximaal vijf keer een ochtend, tot de lunch meedraaien in groep 1. Hiervoor wordt u telefonische benaderd, zodat u in overleg een afspraak kunt maken.

4 Groep 1 en 2 Op de Commanderije werken we met het jaarklassen systeem. Dit is een bewuste keuze geweest van de onderbouw. Het jaarklassensysteem hee= in de onderbouw de volgende voordelen: De leerkrachten hebben de vrijheid om het aanbod af te stemmen op de eigen jaargroep. Het lee=ijdsverschil blij= beperkt. De klas kan specifieker ingericht worden op lee=ijdsniveau. Er kan intensief ingezet worden op drie (instruc,e) niveaus. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoe=en van de kinderen. Wanneer de eerste schooldag/wenochtend is aangebroken dan verwacht de leerkracht uw kind om 8.10 uur met een tas met fruit en drinken. De leerkracht zal u uitleggen waar de jas en de tas opgehangen kunnen worden. Op de kapstok staat een plaatje, dat plaatje correspondeert met het plaatje op de stoel van het kind en het planbord. Daarover later meer. Vervolgens zal de leerkracht u en uw kind even wegwijs maken in de klas, waarna uw zoon/dochter al snel zijn /haar draai zal vinden. Ons advies is om na kennismaking met de leerkracht en de klas kort afscheid te nemen. De eerste periode in de kleutergroep kan voor uw kind erg intensief zijn. In overleg met de leerkracht is het mogelijk om de,jden voor de vierjarige aan te passen aan de behoe=e van het kind.

5 Acviteiten Taal We werken o.a. met prentenboeken, verteltafels, poppen en diverse ontwikkelingsmaterialen op het gebied van de ontluikende gele?erdheid. We werken met de tussendoelen beginnende gele?erdheid, zoals die beschreven zijn door het Exper,cecentrum Nederlands. In elke groep is een le?ermuur, uitgangspunt voor veel taalspelletjes. Door veel met taal bezig te zijn worden de kinderen ges,muleerd en enthousiast gemaakt voor boeken, le?ers en (voor)lezen. Rekenen In de groepen 1 en 2 zijn de tussendoelen van de leerlijnen getalbegrip, meten en meetkunde (van onderwijs advies bureau Timpaan) ons uitgangspunt. De ideeënmap Alles telt van groep 1 en 2 fungeert als bronnenboek. En de beschikbare so=ware als verwerking en oefenmogelijkheid. Spel Bij elk thema worden hoeken ingericht die hierbij aansluiten. De speelhoek verandert bijvoorbeeld in het kantoor van Sinterklaas of in een winkel. Hier kunnen kinderen de verworven informa,e uiten in hun spel en leren ze van elkaar. De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Ook speelt de leerkracht regelma,g mee in een hoek om zo de kinderen te s,muleren.

6 Motoriek Twee keer per week hebben de kinderen gymnas,ek in het speellokaal. We spelen veel buiten met de kinderen en als voorbereiding op de schrijfmotoriek werken we met Pennenstreken, een methode die in de groepen 2 t/m 5 gebruikt wordt. Verder wordt de motoriek ges,muleerd door de vele knutselac,viteiten. Sociaal-emoonele ontwikkeling We besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en aan de groepsvorming. We maken gebruik van de methode Leefs,jl. Op een speelse manier komen onderwerpen als wennen, wie zijn wij, praten, luisteren en vragen, gevoelens,blij, boos, bang, verdrie,g, voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen, gezond en lekker, plagen, pesten en samen spelen aan de orde. Muziek en dans Bij elk thema wordt gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Beeldende vorming Binnen elk thema uiten kinderen zich op het gebied van beeldende vorming tekenen, schilderen, kleien, knutselen. Hierbij is een mix van verplichte opdrachten en vrij opdrachten, waarin kinderen volop hun eigen fantasie kunnen gebruiken. ICT De computer en ipad horen tegenwoordig bij de belevingswereld van het jonge kind. Elke kleutergroep kan beschikken over een ipad en computers. Deze middelen worden bij de planning van de thema s ingezet. Daarnaast maken we in de kleutergroepen gebruik van een mobiel digibord.

7 Planbord Het planbord staat centraal in de organisa,e van de kleutergroep. We leren de kinderen zelfstandig keuzes te maken. Op het planbord hangen kaartjes met ac,viteiten die gepland staan binnen het leerstofaanbod. Met behulp van een eigen plaatje / of naam gee= het kind aan waar het aan het werk gaat. Een kaartje gee= aan hoeveel werk-/ speelplekken er zijn, zodat het kind zelf kan zien of een bepaalde ac,viteit vol is. Voor groep 1 geldt dat de leerkracht de eerste maanden plant. In groep 2 plannen de kinderen zelfstandig. Tijdens de speel/werk,jd werken we met uitgestelde aandacht. Hierbij maken we gebruik van het stoplicht en de kleurenklok. Hoe ziet een schooldag eruit? Binnenkomst van de kinderen: Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 met hun ouders binnenkomen. Op school gebruiken we luizenzakken.deze krijgen de kinderen de eerste dag. Jassen horen aan de kapstok in de luizenzakken. Het is belangrijk dat de kinderen zelf leren hun jas op te hangen in de luizenzakken. De tassen met fruit/drinken hangen bij de jas aan de kapstok. Het drinken voor de lunch kan in een speciale bak, die in de koelkast gaat. De kinderen gaan in de kring zi?en met evt. een speelgoedje of boekje van school., daarna kunt u afscheid nemen. Om half 9 begint de les. We beginnen de dag met een welkomstliedje, er worden twee hulpjes gekozen en we bespreken aan de hand van de dagritmekaarten wat we die dag gaan doen. Kinderen weten zo wat ze kunnen verwachten.

8 In de kring In de kring vinden diverse ac,viteiten plaats. Voorlezen, taal en rekenac,viteiten, muziek, spelletjes rondom de zintuigen enz. Elke kleutergroep werkt aan de hand van een thema. Een thema duurt een aantal weken. De hoeken worden aangepast aan het thema en ook de vrije en verplichte ac,viteiten hebben met het thema te maken. Groep 1 en 2 werken niet al,jd aan hetzelfde thema. Een thema kan nl. iets zijn wat op dat moment actueel is in een groep bijv. een seizoen of geboorte van een broertje of zusje. Speel/werkjd Na de kring begint de speel/werk,jd. De kinderen kiezen een ac,viteit op het planbord of krijgen van de leerkracht een opdracht, die ze moeten doen. Het werken in de verschillende hoeken wordt door de leerkracht goed geobserveerd en ook spelen ze mee om de kinderen te leren hoe het spel in een hoek zou kunnen gaan. Op deze manier leren we de kinderen goed te spelen en te werken. Eten en drinken Na de speel/werk,jd gaan we in de kring eten en drinken. Het is een gezellig rustmoment,jdens de ochtend. Hierbij willen we u vragen: De kinderen drinken en fruit mee te geven. Niet teveel eten en drinken mee te geven. De naam van uw kind op de bekers en bakjes te ze?en. In verband met de hoeveelheid afval, gaat onze voorkeur uit naar een beker. Wanneer er bijzonderheden zijn wat eten en drinken betre= wilt u dit dan melden bij de leerkracht.

9 Spel en beweging Als de magen gevuld zijn, gaan we verder met spel en beweging. Dit gebeurt buiten of in het speellokaal. De kinderen gymmen op gymschoenen in hun ondergoed of in eenvoudige gymkleren. Een kort broekje en T-shirt of een gympakje zijn voldoende. De gymkleren zi?en in een gymtas, die ze krijgen van school en hangen aan de kapstok. De gymtas met de gymkleren blijven op school aan de kapstok. Voor de vakan,es krijgen de kinderen hun gymkleren mee naar huis om te wassen en de schoenen te passen. Buitenspelen doen we vaak, ook als het niet zo warm is en natuurlijk worden de kinderen wel eens vies. Wilt daar u met kleding rekening mee houden? Lunchpauze bij groep 1 en 2 De lunch is een rustmoment op de dag en we willen daar met de kinderen ook de,jd voor nemen. De leerkrachten eten met de kinderen van tot uur. De kinderen zi?en allemaal aan de tafel in vaste groepjes. Alle kinderen zi?en in ieder geval 15 minuten aan tafel, ook als ze het eten op hebben, dan is er,jd om met vriendjes en vriendinnetjes te praten. Kinderen die na een kwar,er klaar zijn met eten, mogen natuurlijk voor de gezelligheid aan tafel blijven zi?en, maar kunnen ook in de kring met spullen uit de spelletjesbak spelen. In deze bak zi?en kleine spelletjes, zoals geduldspelletjes, geheugenspelletjes, denkspelletjes, veterstrik-borden en boekjes.

10 Regels wat betre= het meegebrachte eten: Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk en sap zijn toegestaan. Graag in goed afgesloten bekers (liever geen pakjes i.v.m. de hoeveelheid afval). Deze worden koel bewaard in de koelkast. Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en evt. fruit Wilt u uw kind nog iets lekkers meegeven, denk dan bijv. aan een stukje kaas, komkommer, tomaatje, wortel o.i.d. Brood graag in een bakje Beker en bakje graag voorzien van naam Vrijdag speelgoed dag Op vrijdag mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen. Dit wordt s morgens aan de kapstok gehangen. s Middags mogen de kinderen het speelgoed aan hun klasgenoten laten zien en er over vertellen. Daarna mag ermee worden gespeeld. Wilt u niet te kleine spulletjes of heel kwetsbaar/duur speelgoed meegeven? Op de andere dagen is het niet de bedoeling dat kinderen eigen speelgoed meenemen.

11 Toiletgebruik Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen, voordat ze op school komen, thuis naar het toilet gaan. Dit bevordert de rust,jdens het startmoment in de kring. In de kleutergroepen hangt een kejng, die gebruikt wordt om naar het toilet te gaan. Is er geen kejng, dan moeten de kinderen wachten. Er is een jongenskejng en een meisjeskejng. Er zijn duidelijke regels afgesproken: Jongens gaan,jdens het plassen zi?en op de wc-bril. Op deze manier blij= het toilet schoner. Na het toiletbezoek worden de handen gewassen. Verder vinden we dat een kind zich in principe zelf moet kunnen redden op het toilet. We vragen u als ouders, dan ook om dit goed te oefenen. Als het door omstandigheden (nog) niet lukt, zullen we een handje helpen, maar het is niet de bedoeling dat de leerkracht met elk kind naar het toilet gaat. In geval van een ongelukje (ontlas,ng) zullen wij contact met u opnemen, zodat u uw kind op school kan komen verschonen. Ophalen van uw kind Aan het eind van de dag komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten. Om u als ouder goed overzicht te laten houden op de kinderen die uit school komen gaan we vijf minuten eerder (13.55 uur) naar buiten. De kinderen lopen met de leerkracht naar de afgesproken plek en blijven binnen het hek, totdat er iemand is die ze ophaalt. Buitenschoolse opvang De buitenschoolse opvang wordt bij de Commanderije verzorgd door Kinderwoud. Zowel voor als na school,jd kunt u uw kind hier laten opvangen. Voor meer informa,e zie:

12 Algemene zaken Hoofdluis Na elke vakan,e worden de kinderen van onze school door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Vanuit elke groep controleren twee ouders. We zijn hiermee gestart, omdat we willen voorkomen dat luizen een probleem worden op school. Door goede, preven,eve maatregelen zij we er snel bij en is bestrijding snel te verwezenlijken. Worden er luizen of neten gevonden dan worden de ouders van het kind op de hoogte gesteld. Ook de ouders van de groep worden geïnformeerd, dat in de groep van hun kind luizen zijn geconstateerd. Hierbij worden geen namen genoemd. Verjaardag Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. Ze worden op school uitgebreid toegezongen door de groep en mogen met hun trakta,e naar de andere groepen. Vanaf dat de kinderen vijf jaar worden, zit er een cadeautje in de verjaardag boom. Om teleurstellingen te voorkomen, stellen we het op prijs dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes buiten school uitgedeeld worden. Informaeavond Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een informa,eavond gehouden waar we uitleggen en laten zien wat er allemaal in de groep gebeurt. We raden u aan om deze avond te bezoeken. Namen We vinden het prejg wanneer u zoveel als mogelijk de namen zet in de kleding, op de bakjes, bekers, tassen, jassen etc. Dit voorkomt een hoop zoeken.

13 Hulpjes In de kleutergroepen zijn de kinderen om de beurt hulpje. De leerkracht hee= een bakje met kaartjes met alle namen en foto s van de kinderen en daar worden elke ochtend twee hulpjes uitgetrokken. Wilt u hiervoor één pasfoto van uw kind meegeven? De hulpjes mogen naast de leerkracht zi?en en assisteren met allerlei zaken. Door het systeem met de kaartjes, weten we dat alle kinderen aan de beurt komen. Ik-koffer In elke kleutergroep is een ik-koffer. Deze ikkoffer gaat mee naar huis, zodat het kind er dingen in kan doen, die het kind belangrijk vindt, een knuffel, een doekje, een foto van familie of huisdier. Het kind neemt de koffer weer mee naar school en mag in de kring zijn/ haar spulletjes laten zien en er over vertellen. Regels Regels zijn belangrijk voor kinderen. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Aan het begin van elk schooljaar staan we nadrukkelijk s,l bij de klassenregels. Er wordt o.a. aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Verder worden regels over organisatorische zaken besproken en geoefend. Gedurende het hele schooljaar werken we aan de sociaal-emo,onele ontwikkeling van kinderen. In alle klassen wordt gebruik gemaakt van de methode: Leefs,jl. Fietssleutel Voor kinderen die op de fiets naar school komen, staat in de klas een bakje, waar de fietssleutels in bewaard worden.

14 Oudergesprekken Drie keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. Tijdens deze gesprekken zal de ontwikkeling van uw kind worden besproken. We volgen de kinderen van groep 1 en 2 met behulp van een taal en rekenobserva,elijst en het CITO leerlingvolgsysteem. De CITO toets taal en rekenen nemen we in groep 1 in juni af en in groep 2 in januari en juni. De resultaten zullen,jdens de 10-minutengesprekken met u worden besproken. Met betrekking tot vroeg,jdige signalering van dyslexie vullen we in groep 1 en 2 een signaleringslijst in. Daarnaast vinden we de observa,es van de leerkracht en van u als ouder erg belangrijk.deze gegevens samen vormen de leidraad,jdens de oudergesprekken. Zijn er tussen,jds bijzonderheden, dan kan op verzoek van de leerkracht of van u als ouder al,jd een afspraak worden gemaakt. Ouderhulp Aan het begin van het schooljaar wordt er één klassenouder gevraagd. Deze ouder assisteert de leerkracht bij het organiseren van ac,viteiten binnen en buiten de klas. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals schoolreis, Sinterklaas, Kerst, project, kabouter pad, grote rekendag, laatste schooldag etc. zullen we een beroep doen op hulp van u als ouder. De informa,evoorziening vindt veelal plaats via de mail. Het is dus belangrijk dat we het juiste adres van u hebben. Samen met u willen we uw kind een fijne school,jd bezorgen. We hopen dat u door middel van dit informa,eboekje een beeld hebt gekregen van de groep waarin uw kind zit. Het is natuurlijk al,jd spannend en nieuw. Voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Als er onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag van u. Kijk ook regelma,g op onze website Daar vindt u de laatste nieuwtjes, onze nieuwsbrief en foto s van de verschillende ac,viteiten. En Wij wensen u en uw kind een fijne,jd op o.b.s. de Commanderije

15 o.b.s. de Commanderije Sallandlaan BC Heerenveen

Welkom op de Koningin Beatrixschool!

Welkom op de Koningin Beatrixschool! Ridderstraat 10 4101 BK Culemborg 0345-512542 info@beatrixschool-culemborg,nl www.beatrixschool-culemborg.nl Welkom op de Koningin Beatrixschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en

Nadere informatie

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2

Welkom op Het Krijt. Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom op Het Krijt Informatie voor ouders van de leerlingen van groep 1 en 2 Welkom bij ons op Het Krijt In dit boekje hebben we de belangrijkste informatie voor de groepen 1 en 2 voor u op een rijtje

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1 en 2

Informatieboekje voor groep 1 en 2 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op OBS De Optimist U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor de kinderen vaak even wennen op de

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1 en 2

Informatieboekje voor groep 1 en 2 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op OBS Het Slingertouw U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Informatie voor de groepen 1 en 2

Informatie voor de groepen 1 en 2 Informatie voor de groepen 1 en 2 Welkom op de Maximaschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een fijne tijd te geven. In het begin is het voor de kinderen erg wennen. Het gaat anders dan op

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz.

Inhoudsopgave. Buitenschoolse Opvang blz. 11. Algemene zaken blz. 12. Overige wetenswaardigheden blz. 14. Beleid t.a.v. hulpouders blz. Inhoudsopgave Welkom op Basisschool Op Dreef blz. 2 De eerste paar keer op school blz. 3 De kleutergroep blz. 5 Basisontwikkeling blz. 6 Hoe ziet een schooldag er uit? blz. 8 Buitenschoolse Opvang blz.

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1 en 2

Informatieboekje voor groep 1 en 2 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op OBS Het Slingertouw U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora

Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Informatieboekje groep 1 & 2 van Aurora Van harte welkom op Aurora! In dit boekje kunt u lezen hoe het er aan toe gaat op onze school Aurora. Veel leesplezier gewenst! Naar school gaan: De kinderen mogen

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist

Informatieboekje. voor groep 1 en 2. Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Informatieboekje voor groep 1 en 2 Comeniusschool Zinzendorflaan 2b 3703 CG Zeist Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566

Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 Welkom in groep 1 en 2 van de Pieter Brueghelschool Informatieboekje voor de kleutergroepen Bauerstraat 6-8 tel 4436566 www.pieterbrueghelschool.nl De kalender Op het informatiebord hangt een BSO en overblijf

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Voor het eerst naar school Welkom op De Wonderboom Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar school. We wensen jullie een fijne tijd toe op De Wonderboom. Dit boekje informeert over verschillende zaken

Nadere informatie

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven?

Wilt u uw kind geen chocola, chocoladekoeken, brood of priklimonade meegeven? Informatie groep 1/2 Als eerste willen wij dat de kleuters een fijne tijd bij ons hebben. Ze moeten zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. We streven er naar dat de kinderen zich zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

groepsgids Groepen 1 en 2

groepsgids Groepen 1 en 2 groepsgids Groepen 1 en 2 Welkom op de Zonnepoort U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede leerzame en leuke tijd te geven. In het begin is het voor kinderen en voor u soms even wennen. Het

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee!

Beste ouders, Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties na het lezen van dit boekje, laat het ons dan weten, wij denken graag met u mee! Beste ouders, Van harte welkom op onze school! Voor u ligt het informatieboekje voor groep 1 en 2. Door middel van dit boekje willen wij u, als ouders, wegwijs maken in de kleutergroepen van onze school.

Nadere informatie

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken.

Je bent nu al bijna vier jaar en dan mag je naar school. Eerst mag je een paar ochtenden komen kijken. Hoera! Wat leuk dat je bij ons naar school mag. Je wilt vast graag weten wat we allemaal gaan doen. Daarom staat dit boekje op de website van school. Hier staan heel veel belangrijke dingen die handig

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de onze school t Bossche hart!! Onze school zal er voor zorgen dat uw kind een goede en leerzame tijd tegemoet gaat. In het begin is het voor kinderen vaak erg

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg

Joepie!! Ik mag naar de basisschool. Welkom op basisschool De Mussenberg Joepie!! Ik mag naar de basisschool Welkom op basisschool De Mussenberg Zo ziet mijn school er uit Jouw nieuwe school ligt in Horn. De school heeft twee ingangen naar de speelplaatsen. 1 ingang ligt aan

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar

INFORMATIEBRIEF. voor de kleutergroepen schooljaar INFORMATIEBRIEF voor de kleutergroepen schooljaar 2014-2015 CBS de Burcht Spijk Deze informatiebrief is opgesteld voor het schooljaar 2014-2015. U kunt in deze brief lezen wat er dit schooljaar gaat gebeuren,

Nadere informatie

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom.

Basisschool St.Bernardus Loo KP Bergeijk Jij bent welkom. Basisschool St.Bernardus Loo 109 5571 KP Bergeijk 0497-571235 Jij bent welkom Email: infostbernardus@skozok.nl www.stbernardus.nl Welkom Binnenkort wordt uw kind vier jaar en mag hij/zij starten bij ons

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

MONTESSORISCHOOL RHENEN

MONTESSORISCHOOL RHENEN MONTESSORISCHOOL RHENEN INFORMATIEBOEKJE Onderbouw 2015-2016 Lijsterberg 113, 3911 DJ RHENEN 0317-612 976 directie@montessori-rhenen.nl www.montessori-rhenen.nl 1 Wetenswaardigheden voor de onderbouw 2015/2016

Nadere informatie

Informatiebrief groep 1 en 2

Informatiebrief groep 1 en 2 Informatiebrief groep 1 en 2 SCHOOLTIJDEN De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.15 uur. Op woensdagochtend tot 12.30 uur. Ongeveer 10 minuten voor aanvang van de schooltijd kunt u uw kind in de klas brengen.

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2016-2017 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Welkom op basisschool De Springplank

Welkom op basisschool De Springplank Om u zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken in de kleutergroepen hebben we voor u dit boekje. Hierin staat o.a. informatie over de gang van zaken in de groepen 1-2. Bij evt. vragen kunt

Nadere informatie

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE

BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE BASISSCHOOL DE WILDE WINGERD ONDERBOUWBOEKJE Beste ouders/ verzorgers, Hierbij treft u informatie aan over de groepen 1 en 2 van basisschool de Wilde Wingerd. Dit informatiepakket is bedoeld om u een beeld

Nadere informatie

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax:

welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan bm maarssen telefoon: fax: welkomstboekje Hallo!! thorbeckelaan 2 3601 bm maarssen telefoon: 0346-562120 fax: 0346-554851 e-mail: directie@kbspionier.nl www.kbspionier.nl 4Hallo Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons

Nadere informatie

Beste ouders! Juf Janke

Beste ouders! Juf Janke Beste ouders! Vaak krijg ik de vraag: Wat doen de kinderen nou eigenlijk op school? Mijn kind vertelt nooit wat! Via dit boekje wil ik proberen een antwoord te geven op deze vraag. Het kleuteronderwijs

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2

INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 INFORMATIEBOEKJE VOOR OUDERS/VERZORGERS VAN NIEUWE LEERLINGEN IN GROEP 1-2 Maart 2015 Willibrordusschool Diessen Willibrordusschool Molenstraat 8 5087 BN Diessen 013-5046165 directie@willibrordusschooldiessen.nl

Nadere informatie

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters

Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Informatie voor ouders van nieuwe kleuters Beste ouders en/of verzorgers, Wanneer uw kind naar de basisschool gaat, breekt er zowel voor uw kind als ook voor u een nieuwe periode aan. Vaak zijn kinderen

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 b van basisschool De Duinsprong. In deze brief vindt u wat informatie over onze klas. Deze kunt u nog eens rustig nalezen. Heeft u nog vragen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Beste ouder(s)/verzorger(s), Met dit boekje willen wij u informeren over de dagelijkse gang van zaken in onze kleuterbouw. Zeker voor de ouders van onze nieuwe kleuters belangrijk,

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1

Voor het eerst naar school. Kennismaken met groep 1 Voor het eerst naar school Kennismaken met groep 1 Beste ouder(s)/ verzorger(s), Wat fijn dat we u en uw kind mogen verwelkomen op onze school De Opdracht. We hopen natuurlijk dat hij of zij het snel naar

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom.

We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. We vinden het fijn dat uw kind bij ons op school komt en heten hem/haar dan ook van harte welkom. In dit boekje vindt u informatie over de groepen 1 en 2 van Kiezel en Kei. Op dit moment hebben we drie

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Welkom op De Blinker!

Welkom op De Blinker! Welkom op De Blinker! Wij staan voor respect, talent, samenwerken en zelfstandigheid. Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare Daltonschool De Blinker in Bolsward! In het begin is het voor u en uw kind

Nadere informatie

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2

ABBS De Reinbôge Kûbaard. Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 ABBS De Reinbôge Kûbaard Informatieboekje voor instroom-leerlingen groep 1 en 2 Inhoudsopgave 1. Voor het eerst naar De Reinbôge 4 2. Hoe ziet een schooldag eruit? 5 3. Wat leert mijn kind op De Reinbôge?

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje voor groep 1 en 2

Informatieboekje voor groep 1 en 2 Informatieboekje voor groep 1 en 2 CBS Klingelenburg Weerklank 1 4176 CE Tuil 1 Inhoudsopgave Welkom 3 Vier jaar: naar school 4 Intake/huisbezoek 4 Wennen 4 Allergie of ziekte 5 Groep 0 of groep 1 5 Schooltijden

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje Groep 1 en 2 1 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor de eerste keer naar school gaan is leuk en spannend. Maar

Nadere informatie

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN

KLEUTER INFORMATIE BULLETIN KLEUTER INFORMATIE BULLETIN Het kleuterinfo-bulletin wordt aan ouders van nieuwe kleuters meegegeven. Het bulletin bestaat uit de volgende onderdelen: Algemeen gedeelte Over de dagelijkse gang van zaken

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS O.B.S. De Pijlstaart Beste ouders, verzorgers, In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog

Nadere informatie

OBS de Arcade. Werken in warmte en waardering. Informatie voor (nieuwe) ouders over de gang van zaken in de groepen 1/2

OBS de Arcade. Werken in warmte en waardering. Informatie voor (nieuwe) ouders over de gang van zaken in de groepen 1/2 OBS de Arcade Werken in warmte en waardering Informatie voor (nieuwe) ouders over de gang van zaken in de groepen 1/2 Informatie voor (nieuwe) ouders over de gang van zaken in de groepen 1/2 Hartelijk

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool

Welkom op de St. Willibrordschool Welkom op de St. Willibrordschool Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2

Spelen en werken op basisschool De Heiacker. informatieboekje groepen 1-2 Spelen en werken op basisschool De Heiacker informatieboekje groepen 1-2 Inhoudsopgave Inleiding... Nieuwe leerlingen... Lestijden... Schooltijden... Informatie... Werken en spelen... De invulling van

Nadere informatie

Zo gaat het......in de onderbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool

Zo gaat het......in de onderbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool Zo gaat het......in de onderbouw van de Eerste Westlandse Montessorischool 1 Welkom op de Eerste Westlandse Montessorischool. In het begin is het voor uw kind dat nieuw is op school best even wennen. Het

Nadere informatie

CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl

CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl CBS It Haskerfjild E. A. Borgerstraat 27-28 8500 AC Joure tel. 0513 418317 website: `www.haskerfjild.nl 2 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 2 Visie 3 Kennismaken met school, groep en juf 4 De schooltijden 5 Zelfstandig

Nadere informatie

WELKOM OP OBS VUURVOGEL

WELKOM OP OBS VUURVOGEL WELKOM OP OBS VUURVOGEL Informatieboekje kleuters Uw kind zit of komt misschien binnenkort bij ons op school in groep 1. De werkwijze bij de kleuters is toch heel anders dan in de hogere groepen. We willen

Nadere informatie

Beste ouders / verzorgers,

Beste ouders / verzorgers, Beste ouders / verzorgers, Uw kind gaat binnenkort voor het eerst naar de basisschool, We beseffen dat er dan veel op u en uw kind afkomt. We willen proberen door middel van dit informatieboekje een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje Groep 1 en 2 Dagritme Inloop: - Jassen aan het haakje. - Tas met fruitspullen in het vakje. - In de tas een extra plastic tas met reserve kleding. - Gymschoenen in een aparte tas. Deze

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal De Speeldoos Informatieboekje van Peuterspeelzaal De Speeldoos Peuterspeelzaal De Speeldoos 0345-580582 Oranje Nassaustraat 21 speeldoos@telfort.nl 4191 EC Geldermalsen www.spgg.nl Beste ouders/verzorgers In de eerste

Nadere informatie

Welkom op de St. Willibrordschool!

Welkom op de St. Willibrordschool! Welkom op de St. Willibrordschool! Wij vinden het erg gezellig dat je bij ons op school komt. Als jij vier jaar bent mag je met ons meedoen! Adres Oranjelaan 96 2161 KH Lisse Telefoon 0252-414101 E-mail

Nadere informatie

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool

Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool Hoera, ik ga naar groep 1 van de Gerardusschool R.K. Gerardusschool Meerkreuk 2 Oude Wetering 071-331 2958 info.gerardus@ssba.net Voor een bijna vier jarige Informatie boekje voor de nieuwe kinderen en

Nadere informatie

Informatieboekje ENMS

Informatieboekje ENMS Informatieboekje ENMS Voor ouders van nieuwe kinderen in de onderbouw 1. Kennismaken in de nieuwe groep Uw kind komt voor het eerst naar de onderbouw, een spannende gebeurtenis. De basisschool is wel wat

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Katholieke Jenaplanschool Gabriël

Katholieke Jenaplanschool Gabriël Katholieke Jenaplanschool Gabriël Informatieboekje Onderbouw Kelnarij Kelnarijstraat 40 3881 CC Putten 0341 351 959 info@gabriel-school.nl Bijstergoed Jan Nijenhuissstraat 77 3882 HS Putten 0341 351 959

Nadere informatie

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon,

Groeten van de leerkrachten van groep 1/ 2. Marjo Duijvesteijn, Jolanda van Blitterswijk, Joke Groot, Trudy Persoon, Informatiefolder van groep 1/2 Welkom in groep 1/2 van de Joannesschool. Wij hopen er samen met uw zoon of dochter een fijne schooltijd van te maken. Via deze informatiefolder willen wij u van een aantal

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool

Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Welkom in groep 1-2 van de Prins Clausschool Inhoud Oefenmomenten vóór de vierde verjaardag... 4 De eerste weken op school... 4 8 weken gesprek... 4 Een dag in de kleutergroep... 5 Inloop... 5 Kring...

Nadere informatie

Naam: Welkom op De Leer!

Naam: Welkom op De Leer! Naam: Welkom op De Leer! Basisschool De Leer St. Michielsstraat 6 7255 AP Hengelo 0575-46 17 15 Welkom! Hallo, Je bent nu al bijna vier jaar en dan kom je bij ons in de klas. Nu mag je een paar keer komen

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2 It Haskerfjild

Informatieboekje groep 1 en 2 It Haskerfjild Informatieboekje groep 1 en 2 It Haskerfjild 1 Inhoud blz. 1. Inleiding 2 Visie 3 Kennismaken met school, groep en juf 4 De schooltijden 5 Zelfstandig werkkwartier 6 Eten en drinken 7 De ontwikkeling van

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

Informatie boekje groep 1 en 2

Informatie boekje groep 1 en 2 Informatie boekje groep 1 en 2 Akkersplein 56a 8443 AP Heerenveen tel.: 0513-631195 Het boekje van groep 1/2 Van harte welkom op basisschool De Akker. In het begin is het voor kinderen vaak wennen. Het

Nadere informatie

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk.

Nieuwsbrief: Elke maandag ontvangt u de nieuwsbrief van school via de mail. Hierin staat algemene informatie en nieuwtjes van elke groep afzonderlijk. Welkom op school in groep 1 en 2 schooljaar 2015-2016. Middels deze brief geven wij u weer informatie over het reilen en zeilen van onze groep. Wie werkt wanneer? dag ochtend middag maandag Juf Ineke Juf

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor groep 1 en 2

Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 1 Nieuwsboekje voor groep 1 en 2 Welkom op de Anne Frankschool! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame tijd te geven. In het begin is het voor kinderen vaak erg wennen. Het gaat

Nadere informatie

Welkom op onze school!

Welkom op onze school! Basisschool Sint Jozef Bandkeramiekersstraat 8 6181 CL Elsloo Tel: 046-4360852 www.bsstjozef-elsloo.nl Welkom op onze school! Speciaal voor jou dit boekje met handige weetjes. Bewaar het goed, dan heb

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli

K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli K.b.s. de Polhaar IH:/nwkl./infoboek juli 2017 1 NAAR DE BASISSCHOOL In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog vragen

Nadere informatie

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw

Lesbrief cluster 1/2. Dagindeling. dagkleuren: maandag - rood dinsdag - oranje woensdag - geel donderdag - groen vrijdag - blauw Algemeen In de onderbouwgroepen wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Hierbij is de interactie tussen leerlingen en leerkracht erg belangrijk. Het is van belang dat leerkrachten steeds nagaan wat de volgende

Nadere informatie

Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar school Prentenboek Voor het eerst naar school Boek om samen met uw kleuter te lezen voordat hij/zij voor het eerst naar school gaat Veel leesplezier! Team BS De Driesprong Oude Baan 36 6286 BE Wahlwiller - Nijswiller

Nadere informatie

Informatiegids groep 1 en 2

Informatiegids groep 1 en 2 Informatiegids groep 1 en 2 Informatiebrief voor ouders van nieuwe leerlingen: Allereerst willen we u van harte welkom heten op OBS de Driehoek! We hopen, dat uw zoon/ dochter hier een heel fijne schooltijd

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Ik ga naar school. Welkom op Daltonschool de Zevensprong!

Ik ga naar school. Welkom op Daltonschool de Zevensprong! Ik ga naar school Welkom op Daltonschool de Zevensprong! Daltonschool De Zevensprong Scherpencamp 2 3992 RD Houten 030-6374563 info@7spronghouten.nl www.7spronghouten.nl 1 Inhoudsopgave Welkom!... 3 De

Nadere informatie

Informatieavond groep 1/2

Informatieavond groep 1/2 Informatieavond groep 1/2 1. Algemeen. - De schooltijden zijn op ma-di-do-vr van 8.45u -12.00u en van 13.15u-15.30u. Op woensdag van 8.45u-12.15u. Vanaf 10 minuten vóór de begintijd bent u van harte welkom

Nadere informatie

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge

De Nobelaer. Julianastraat 13 Oude-Tonge De Nobelaer Julianastraat 13 Oude-Tonge Welkom! U brengt uw kind voor het eerst naar de basisschool. Een belangrijk moment voor uw kind en voor uzelf! De meeste kinderen vinden het een geweldige uitdaging

Nadere informatie