Informatie boekje groep 1 en 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatie boekje groep 1 en 2"

Transcriptie

1 Informatie boekje groep 1 en 2

2 Informaeboekje voor groep 1 en 2 Welkom op o.b.s. de Commanderije Dank voor uw vertrouwen, dat U voor onze school gekozen hee=. In het begin is het vaak voor de kinderen even wennen op de basisschool. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal of op het kinderdagverblijf. Ook u als ouder gaat een nieuwe periode tegemoet. De,jd dat u zelf op school zat, ligt vaak al ver achter u en in de tussen,jd is er veel veranderd, daarom willen wij u door middel van dit boekje informeren. Met vriendelijke groeten, De leerkrachten van groep 1 en 2

3 Schooljden We werken op onze school met het vijf-gelijke-dagen-model. Dit houdt in dat de kinderen van maandag t/m vrijdag van uur naar school gaan. De kinderen eten in de klas onder begeleiding van de leerkracht. Hierover vindt u verder in dit boekje meer informa,e. De deur van de school is om 8.15 uur open en om uur komen de kleutergroepen met de leerkracht naar buiten. Op deze manier zijn we de stroom kinderen uit hogere groepen voor. De eerste keer Als uw kind vier jaar wordt, mag hij/zij op de dag, dat hij/zij vier wordt, voor het eerst officieel naar school. Hierop maken we twee uitzonderingen, de decembermaand en de maand voor de zomervakan,e. Deze maanden zijn erg onrus,ge en voor de kinderen niet geschikt om in een nieuwe groep te wennen. Voor de kinderen, die in de maand december vier jaar worden, vinden we het als school wenselijk, dat deze kinderen na de Kerstvakan,e in de groep starten. Kinderen, die in de maand voor de zomervakan,e vier jaar worden, worden uitgenodigd op de wenmiddag vlak voor de vakan,e. Op die middag maken ze kennis met hun klasgenoten en de leerkrachten, waarmee ze starten na de zomervakan,e. Voordat uw kind vier jaar wordt, mag het maximaal vijf keer een ochtend, tot de lunch meedraaien in groep 1. Hiervoor wordt u telefonische benaderd, zodat u in overleg een afspraak kunt maken.

4 Groep 1 en 2 Op de Commanderije werken we met het jaarklassen systeem. Dit is een bewuste keuze geweest van de onderbouw. Het jaarklassensysteem hee= in de onderbouw de volgende voordelen: De leerkrachten hebben de vrijheid om het aanbod af te stemmen op de eigen jaargroep. Het lee=ijdsverschil blij= beperkt. De klas kan specifieker ingericht worden op lee=ijdsniveau. Er kan intensief ingezet worden op drie (instruc,e) niveaus. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de verschillende onderwijsbehoe=en van de kinderen. Wanneer de eerste schooldag/wenochtend is aangebroken dan verwacht de leerkracht uw kind om 8.10 uur met een tas met fruit en drinken. De leerkracht zal u uitleggen waar de jas en de tas opgehangen kunnen worden. Op de kapstok staat een plaatje, dat plaatje correspondeert met het plaatje op de stoel van het kind en het planbord. Daarover later meer. Vervolgens zal de leerkracht u en uw kind even wegwijs maken in de klas, waarna uw zoon/dochter al snel zijn /haar draai zal vinden. Ons advies is om na kennismaking met de leerkracht en de klas kort afscheid te nemen. De eerste periode in de kleutergroep kan voor uw kind erg intensief zijn. In overleg met de leerkracht is het mogelijk om de,jden voor de vierjarige aan te passen aan de behoe=e van het kind.

5 Acviteiten Taal We werken o.a. met prentenboeken, verteltafels, poppen en diverse ontwikkelingsmaterialen op het gebied van de ontluikende gele?erdheid. We werken met de tussendoelen beginnende gele?erdheid, zoals die beschreven zijn door het Exper,cecentrum Nederlands. In elke groep is een le?ermuur, uitgangspunt voor veel taalspelletjes. Door veel met taal bezig te zijn worden de kinderen ges,muleerd en enthousiast gemaakt voor boeken, le?ers en (voor)lezen. Rekenen In de groepen 1 en 2 zijn de tussendoelen van de leerlijnen getalbegrip, meten en meetkunde (van onderwijs advies bureau Timpaan) ons uitgangspunt. De ideeënmap Alles telt van groep 1 en 2 fungeert als bronnenboek. En de beschikbare so=ware als verwerking en oefenmogelijkheid. Spel Bij elk thema worden hoeken ingericht die hierbij aansluiten. De speelhoek verandert bijvoorbeeld in het kantoor van Sinterklaas of in een winkel. Hier kunnen kinderen de verworven informa,e uiten in hun spel en leren ze van elkaar. De leerkracht observeert het spel om te kijken wat er gebeurt en hoe er wordt gespeeld door één of meerdere kinderen. Ook speelt de leerkracht regelma,g mee in een hoek om zo de kinderen te s,muleren.

6 Motoriek Twee keer per week hebben de kinderen gymnas,ek in het speellokaal. We spelen veel buiten met de kinderen en als voorbereiding op de schrijfmotoriek werken we met Pennenstreken, een methode die in de groepen 2 t/m 5 gebruikt wordt. Verder wordt de motoriek ges,muleerd door de vele knutselac,viteiten. Sociaal-emoonele ontwikkeling We besteden veel aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling van het kind en aan de groepsvorming. We maken gebruik van de methode Leefs,jl. Op een speelse manier komen onderwerpen als wennen, wie zijn wij, praten, luisteren en vragen, gevoelens,blij, boos, bang, verdrie,g, voor jezelf opkomen, zelfvertrouwen, gezond en lekker, plagen, pesten en samen spelen aan de orde. Muziek en dans Bij elk thema wordt gezongen, gedanst en muziek gemaakt. Beeldende vorming Binnen elk thema uiten kinderen zich op het gebied van beeldende vorming tekenen, schilderen, kleien, knutselen. Hierbij is een mix van verplichte opdrachten en vrij opdrachten, waarin kinderen volop hun eigen fantasie kunnen gebruiken. ICT De computer en ipad horen tegenwoordig bij de belevingswereld van het jonge kind. Elke kleutergroep kan beschikken over een ipad en computers. Deze middelen worden bij de planning van de thema s ingezet. Daarnaast maken we in de kleutergroepen gebruik van een mobiel digibord.

7 Planbord Het planbord staat centraal in de organisa,e van de kleutergroep. We leren de kinderen zelfstandig keuzes te maken. Op het planbord hangen kaartjes met ac,viteiten die gepland staan binnen het leerstofaanbod. Met behulp van een eigen plaatje / of naam gee= het kind aan waar het aan het werk gaat. Een kaartje gee= aan hoeveel werk-/ speelplekken er zijn, zodat het kind zelf kan zien of een bepaalde ac,viteit vol is. Voor groep 1 geldt dat de leerkracht de eerste maanden plant. In groep 2 plannen de kinderen zelfstandig. Tijdens de speel/werk,jd werken we met uitgestelde aandacht. Hierbij maken we gebruik van het stoplicht en de kleurenklok. Hoe ziet een schooldag eruit? Binnenkomst van de kinderen: Vanaf 8.15 uur mogen de kinderen van groep 1 en 2 met hun ouders binnenkomen. Op school gebruiken we luizenzakken.deze krijgen de kinderen de eerste dag. Jassen horen aan de kapstok in de luizenzakken. Het is belangrijk dat de kinderen zelf leren hun jas op te hangen in de luizenzakken. De tassen met fruit/drinken hangen bij de jas aan de kapstok. Het drinken voor de lunch kan in een speciale bak, die in de koelkast gaat. De kinderen gaan in de kring zi?en met evt. een speelgoedje of boekje van school., daarna kunt u afscheid nemen. Om half 9 begint de les. We beginnen de dag met een welkomstliedje, er worden twee hulpjes gekozen en we bespreken aan de hand van de dagritmekaarten wat we die dag gaan doen. Kinderen weten zo wat ze kunnen verwachten.

8 In de kring In de kring vinden diverse ac,viteiten plaats. Voorlezen, taal en rekenac,viteiten, muziek, spelletjes rondom de zintuigen enz. Elke kleutergroep werkt aan de hand van een thema. Een thema duurt een aantal weken. De hoeken worden aangepast aan het thema en ook de vrije en verplichte ac,viteiten hebben met het thema te maken. Groep 1 en 2 werken niet al,jd aan hetzelfde thema. Een thema kan nl. iets zijn wat op dat moment actueel is in een groep bijv. een seizoen of geboorte van een broertje of zusje. Speel/werkjd Na de kring begint de speel/werk,jd. De kinderen kiezen een ac,viteit op het planbord of krijgen van de leerkracht een opdracht, die ze moeten doen. Het werken in de verschillende hoeken wordt door de leerkracht goed geobserveerd en ook spelen ze mee om de kinderen te leren hoe het spel in een hoek zou kunnen gaan. Op deze manier leren we de kinderen goed te spelen en te werken. Eten en drinken Na de speel/werk,jd gaan we in de kring eten en drinken. Het is een gezellig rustmoment,jdens de ochtend. Hierbij willen we u vragen: De kinderen drinken en fruit mee te geven. Niet teveel eten en drinken mee te geven. De naam van uw kind op de bekers en bakjes te ze?en. In verband met de hoeveelheid afval, gaat onze voorkeur uit naar een beker. Wanneer er bijzonderheden zijn wat eten en drinken betre= wilt u dit dan melden bij de leerkracht.

9 Spel en beweging Als de magen gevuld zijn, gaan we verder met spel en beweging. Dit gebeurt buiten of in het speellokaal. De kinderen gymmen op gymschoenen in hun ondergoed of in eenvoudige gymkleren. Een kort broekje en T-shirt of een gympakje zijn voldoende. De gymkleren zi?en in een gymtas, die ze krijgen van school en hangen aan de kapstok. De gymtas met de gymkleren blijven op school aan de kapstok. Voor de vakan,es krijgen de kinderen hun gymkleren mee naar huis om te wassen en de schoenen te passen. Buitenspelen doen we vaak, ook als het niet zo warm is en natuurlijk worden de kinderen wel eens vies. Wilt daar u met kleding rekening mee houden? Lunchpauze bij groep 1 en 2 De lunch is een rustmoment op de dag en we willen daar met de kinderen ook de,jd voor nemen. De leerkrachten eten met de kinderen van tot uur. De kinderen zi?en allemaal aan de tafel in vaste groepjes. Alle kinderen zi?en in ieder geval 15 minuten aan tafel, ook als ze het eten op hebben, dan is er,jd om met vriendjes en vriendinnetjes te praten. Kinderen die na een kwar,er klaar zijn met eten, mogen natuurlijk voor de gezelligheid aan tafel blijven zi?en, maar kunnen ook in de kring met spullen uit de spelletjesbak spelen. In deze bak zi?en kleine spelletjes, zoals geduldspelletjes, geheugenspelletjes, denkspelletjes, veterstrik-borden en boekjes.

10 Regels wat betre= het meegebrachte eten: Melk/karnemelk/yoghurtdrink/chocolademelk en sap zijn toegestaan. Graag in goed afgesloten bekers (liever geen pakjes i.v.m. de hoeveelheid afval). Deze worden koel bewaard in de koelkast. Het is de bedoeling dat uw kind brood meeneemt en evt. fruit Wilt u uw kind nog iets lekkers meegeven, denk dan bijv. aan een stukje kaas, komkommer, tomaatje, wortel o.i.d. Brood graag in een bakje Beker en bakje graag voorzien van naam Vrijdag speelgoed dag Op vrijdag mogen de kinderen hun eigen speelgoed meenemen. Dit wordt s morgens aan de kapstok gehangen. s Middags mogen de kinderen het speelgoed aan hun klasgenoten laten zien en er over vertellen. Daarna mag ermee worden gespeeld. Wilt u niet te kleine spulletjes of heel kwetsbaar/duur speelgoed meegeven? Op de andere dagen is het niet de bedoeling dat kinderen eigen speelgoed meenemen.

11 Toiletgebruik Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen, voordat ze op school komen, thuis naar het toilet gaan. Dit bevordert de rust,jdens het startmoment in de kring. In de kleutergroepen hangt een kejng, die gebruikt wordt om naar het toilet te gaan. Is er geen kejng, dan moeten de kinderen wachten. Er is een jongenskejng en een meisjeskejng. Er zijn duidelijke regels afgesproken: Jongens gaan,jdens het plassen zi?en op de wc-bril. Op deze manier blij= het toilet schoner. Na het toiletbezoek worden de handen gewassen. Verder vinden we dat een kind zich in principe zelf moet kunnen redden op het toilet. We vragen u als ouders, dan ook om dit goed te oefenen. Als het door omstandigheden (nog) niet lukt, zullen we een handje helpen, maar het is niet de bedoeling dat de leerkracht met elk kind naar het toilet gaat. In geval van een ongelukje (ontlas,ng) zullen wij contact met u opnemen, zodat u uw kind op school kan komen verschonen. Ophalen van uw kind Aan het eind van de dag komen de kinderen samen met de leerkracht naar buiten. Om u als ouder goed overzicht te laten houden op de kinderen die uit school komen gaan we vijf minuten eerder (13.55 uur) naar buiten. De kinderen lopen met de leerkracht naar de afgesproken plek en blijven binnen het hek, totdat er iemand is die ze ophaalt. Buitenschoolse opvang De buitenschoolse opvang wordt bij de Commanderije verzorgd door Kinderwoud. Zowel voor als na school,jd kunt u uw kind hier laten opvangen. Voor meer informa,e zie:

12 Algemene zaken Hoofdluis Na elke vakan,e worden de kinderen van onze school door een aantal ouders gecontroleerd op hoofdluis. Vanuit elke groep controleren twee ouders. We zijn hiermee gestart, omdat we willen voorkomen dat luizen een probleem worden op school. Door goede, preven,eve maatregelen zij we er snel bij en is bestrijding snel te verwezenlijken. Worden er luizen of neten gevonden dan worden de ouders van het kind op de hoogte gesteld. Ook de ouders van de groep worden geïnformeerd, dat in de groep van hun kind luizen zijn geconstateerd. Hierbij worden geen namen genoemd. Verjaardag Verjaardagen zijn voor kleuters erg belangrijk. Ze worden op school uitgebreid toegezongen door de groep en mogen met hun trakta,e naar de andere groepen. Vanaf dat de kinderen vijf jaar worden, zit er een cadeautje in de verjaardag boom. Om teleurstellingen te voorkomen, stellen we het op prijs dat uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes buiten school uitgedeeld worden. Informaeavond Aan het begin van ieder schooljaar wordt in elke groep een informa,eavond gehouden waar we uitleggen en laten zien wat er allemaal in de groep gebeurt. We raden u aan om deze avond te bezoeken. Namen We vinden het prejg wanneer u zoveel als mogelijk de namen zet in de kleding, op de bakjes, bekers, tassen, jassen etc. Dit voorkomt een hoop zoeken.

13 Hulpjes In de kleutergroepen zijn de kinderen om de beurt hulpje. De leerkracht hee= een bakje met kaartjes met alle namen en foto s van de kinderen en daar worden elke ochtend twee hulpjes uitgetrokken. Wilt u hiervoor één pasfoto van uw kind meegeven? De hulpjes mogen naast de leerkracht zi?en en assisteren met allerlei zaken. Door het systeem met de kaartjes, weten we dat alle kinderen aan de beurt komen. Ik-koffer In elke kleutergroep is een ik-koffer. Deze ikkoffer gaat mee naar huis, zodat het kind er dingen in kan doen, die het kind belangrijk vindt, een knuffel, een doekje, een foto van familie of huisdier. Het kind neemt de koffer weer mee naar school en mag in de kring zijn/ haar spulletjes laten zien en er over vertellen. Regels Regels zijn belangrijk voor kinderen. Ze moeten weten waar ze aan toe zijn. Aan het begin van elk schooljaar staan we nadrukkelijk s,l bij de klassenregels. Er wordt o.a. aandacht besteed aan hoe we met elkaar omgaan. Verder worden regels over organisatorische zaken besproken en geoefend. Gedurende het hele schooljaar werken we aan de sociaal-emo,onele ontwikkeling van kinderen. In alle klassen wordt gebruik gemaakt van de methode: Leefs,jl. Fietssleutel Voor kinderen die op de fiets naar school komen, staat in de klas een bakje, waar de fietssleutels in bewaard worden.

14 Oudergesprekken Drie keer per jaar zijn er 10-minuten gesprekken. Tijdens deze gesprekken zal de ontwikkeling van uw kind worden besproken. We volgen de kinderen van groep 1 en 2 met behulp van een taal en rekenobserva,elijst en het CITO leerlingvolgsysteem. De CITO toets taal en rekenen nemen we in groep 1 in juni af en in groep 2 in januari en juni. De resultaten zullen,jdens de 10-minutengesprekken met u worden besproken. Met betrekking tot vroeg,jdige signalering van dyslexie vullen we in groep 1 en 2 een signaleringslijst in. Daarnaast vinden we de observa,es van de leerkracht en van u als ouder erg belangrijk.deze gegevens samen vormen de leidraad,jdens de oudergesprekken. Zijn er tussen,jds bijzonderheden, dan kan op verzoek van de leerkracht of van u als ouder al,jd een afspraak worden gemaakt. Ouderhulp Aan het begin van het schooljaar wordt er één klassenouder gevraagd. Deze ouder assisteert de leerkracht bij het organiseren van ac,viteiten binnen en buiten de klas. Bij bijzondere gebeurtenissen, zoals schoolreis, Sinterklaas, Kerst, project, kabouter pad, grote rekendag, laatste schooldag etc. zullen we een beroep doen op hulp van u als ouder. De informa,evoorziening vindt veelal plaats via de mail. Het is dus belangrijk dat we het juiste adres van u hebben. Samen met u willen we uw kind een fijne school,jd bezorgen. We hopen dat u door middel van dit informa,eboekje een beeld hebt gekregen van de groep waarin uw kind zit. Het is natuurlijk al,jd spannend en nieuw. Voor u als ouder, maar ook voor uw kind. Als er onduidelijkheden zijn dan horen we dat graag van u. Kijk ook regelma,g op onze website Daar vindt u de laatste nieuwtjes, onze nieuwsbrief en foto s van de verschillende ac,viteiten. En Wij wensen u en uw kind een fijne,jd op o.b.s. de Commanderije

15 o.b.s. de Commanderije Sallandlaan BC Heerenveen