Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting."

Transcriptie

1 Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting. De Nederlandse vraag wat de invoering van het Bouwbesluit 2012 kost, kan niet eenvoudig worden beantwoord: a. Omdat de meningen verdeeld en/of politiek geladen zijn; b. Omdat niemand daarbij aangeeft of het om bouwkosten of stichtingskosten gaan. Een aantal citaten: Verbouw is procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk. Bron: Pelser Hartman Het Bouwbesluit 2012 zadelt de zorgsector niet met etra kosten op. Bron: Piet Hein Donner Het Bouwbesluit 2012 veroorzaakt mogelijk een lichte kostenstijging. Eengezinswoningen en kantoren gaan 0,1 % meer kosten. Bron: Bureau Documentatie Bouwwezen.

2 Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Regeldrukvermindering. Er worden getallen opgevoerd van 25 30% minder voorschriften in het Bouwbesluit Bron: 1 ste artikel: Minder regeldruk met nieuw Bouwbesluit Nieuwsbericht In het Bouwbesluit 2012 worden verschillende bestaande regels en besluiten samengevoegd. Ook zijn er nieuwe eisen voor brandveiligheid en ventilatie. De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner (BZK) ingestemd met het concept Bouwbesluit De samenvoeging resulteert in 1 nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30%. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept Bouwbesluit 2012 is met een vermindering van het aantal gemeentelijke regels een noodzakelijke eerste stap voor de uitvoering van het advies van de Commissie Dekker om de regeldruk in het totale bouwproces tegen te gaan. Nieuwe en aangepaste eisen Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren. Het concept Bouwbesluit 2012 wordt aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd en gaat naar verwachting op 1 januari 2012 in. 2 de artikel: Minder regeldruk door Bouwbesluit 2012 Persbericht De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met het concept Bouwbesluit Samenvoeging van diverse regels en besluiten resulteert in één nieuw Bouwbesluit met meer samenhang en toegankelijkheid. Tegelijk is het aantal voorschriften verminderd met ruim 30 procent. Het kabinet komt daarmee tegemoet aan de vermindering van de regeldruk. Het concept Bouwbesluit 2012 is met een vermindering van het aantal gemeentelijke regels een noodzakelijke eerste stap voor de uitvoering van het advies van de Commissie Dekker om de regeldruk in het totale bouwproces tegen te gaan.

3 Het Bouwbesluit 2012 stelt eisen over het (ver)bouwen, het gebruik, de staat en de sloop van gebouwen. Deze eisen waarborgen de minimaal gewenste kwaliteit en veiligheid. Naast het samengaan van regelgeving, zijn er ook nieuwe en aangepaste eisen op onder meer het terrein van brandveiligheid, ventilatie en de verbouwing van leegstaande kantoren. Op voorstel van het bedrijfsleven en de brandweer zijn de voorschriften aangepast voor het verplicht doormelden van brandmeldinstallaties naar een alarmcentrale van de brandweer. Het veiligheidsniveau blijft hetzelfde. Ondernemers hebben alleen lagere kosten en de brandweer hoeft minder vaak voor niets uit te rukken. Te denken valt aan horeca en kantoren. De verplichting van doormelding blijft bestaan voor gebouwen waar mensen mogelijk niet of nauwelijks zelfstandig uit kunnen komen zoals ziekenhuizen en kinderdagverblijven. Ook kunnen ondernemers altijd zelf kiezen voor vrijwillige doormelding. Nieuw is het voorschrift voor natuurlijke ventilatie. Zo moeten nieuwe woningen en scholen voortaan een raam kunnen openzetten. Het verbouwen van leegstaande kantoren naar een andere bestemming zoals woningen wordt gemakkelijker. De huidige noodzakelijke ontheffing van de gemeente komt vanaf 2012 te vervallen. Daarvoor in de plaats komen landelijke uniforme voorschriften voor de verbouw. De verbouw is daarmee procedureel soepeler en tegen lagere kosten mogelijk. Bij de uitwerking van één nieuwe Bouwbesluit is overleg gevoerd met onder meer Bouwend Nederland, VNO-NCW, FME-CWM, Koninklijke Metaalunie en NEPROM. Naar verwachting treedt het Bouwbesluit 2012 in werking per 1 januari Het concept Bouwbesluit 2012 gaat vrijdag naar de Tweede en Eerste Kamer. Betekent dit dan ook 25 30% minder regeldruk en 25 30% lastenverlichting? Zie onder Lastenverlichting. Regeldruk Een voorbeeld van verminderde regeldruk in de zin van gewijzigde procedures is wellicht het vervangen van een gebruiksvergunning door een gebruiksmelding. Onder Gebruiksmelding is toegelicht dat van verminderde regeldruk op dit onderwerp bijvoorbeeld nauwelijks sprake is in de zin van administratieve inspanning en dat er nog altijd sprake is van een potentieel kostenverhogende werking die uit kan gaan van de afsluitende bepalingen.

4 Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Subjectieve waardering Bouwbesluit Wijzigingen Bouwbesluit 2012 t.o.v subjectief gewaardeerd. Achter dit schutblad is een overzicht opgenomen van wijzigingen in de redactie van het Bouwbesluit 2012 t.o.v. de tekst van het Door BOUWSTAD Projectmanagement B.V. is een subjectieve waardering aangeduid, geredeneerd vanuit de importantie voor en het beleven door het MKB B&U. De wijzigingen zijn gewaardeerd met de volgende kenmerken: - - Negatieve invloed op bijvoorbeeld uitvoering, procedures, kennisnoodzaak, epertise etc. - Negatieve waardering door bijvoorbeeld inconsistentie. 0 Geen bijzondere gevolgen van wijzigingen aan te wijzen. + Positieve waardering door bijvoorbeeld vereenvoudigde procedures. + + Positieve invloed door bijvoorbeeld rechtens verkregen niveau. De subjectieve waardering, uitgedrukt in percentages van de bevindingen: Subjectieve waardering

5 Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Overzicht wijzigingen bouwbesluit 2012 t.o.v conform subjectieve waardering. Wijzigingen Bouwbesluit 2012: Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 1.1 Begripsbepalingen. Beleving MKB B&U ++ + O Toelichting: Uitgebreidere begripsbepalingen. Bezettingsgraadklassen vervallen. het bepalen van de benodigde oppervlakte per gebruiksfunctie voor de aanwezige personen is aan een minium gebonden. 1.3 CE-markeringen en kwaliteitsverklaringen. Meerdere artikelen opgenomen. Toepassing, certificatie- en inspectie-instellingen en erkenning van kwaliteitsverklaringen zijn verklaard. 1.4 Bijzondere bepalingen. Het artikel omvat nu ook verbouw, zorgplicht en beschikbaarheid gegevens en bescheiden. Artikel m.b.t. ontheffingen is vervallen. Is nu geregeld in de afdelingen m.b.t. Bestaande bouw. 1.5 Gebruiksmedling. Nieuw opgenomen in Bouwbesluit Verschil is dat gebruiker verplicht is het gevraagde veiligheidsniveau in stand te houden en dat de overheid alleen controleert of dit ook in de loop der jaren zo blijft. 1.6 Procedure bouwwerkzaamheden. Nieuw opgenomen in Bouwbesluit Voorheen niet bij regelgeving vastgelegd. 1.7 Procedure sloopwerkzaamheden. Nieuw opgenomen in Bouwbesluit Sloopmelding i.p.v. sloopvergunning Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Afdeling 2.1 Algemene sterkte van de bouwconstructie Nieuwbouw. Aansturing via voornamelijk Europese normen NEN-EN-normen zullen langzaam de Nederlandse NEN-normen gaan vervangen vanwege de Europese regelgeving en gelijkwaardigheid binnen Europa. Voor verbouwingen geldt een "eerder rechtens verkregen niveau" in plaats van het verkrijgen van ontheffingen. (Dit geldt overigens voor alle afdelingen in dit hoofdstuk.) Afdeling 2.3 Afscheiding van vloer, trap en hellingbaan. De oude separate afdelingen zijn nu samengevoegd in deze afdeling. Afdeling 2.5 Trappen Nieuwbouw. Bouwwerken waar al eerder vergunningen voor verleend zijn en die voldoen aan de gestelde eisen van dat moment, hoeven niet opnieuw getoetst te worden aan de huidige regelgeving. De overheid gaat ervan uit dat het veiligheidsniveau op dit moment voldoet aan de regels en wetgeving op het moment van bouwen van het bouwwerk. Onbedoelde verschillen in eisen m.b.t. afmetingen zijn hierdoor vervallen. Eenduidiger regelgeving. De minimum eisen voor de trap zijn verminderd. Betekent eenduidiger regelgeving. De zogenoemde B-trap is vervallen Betekent eenduidiger regelgeving. Alleen onderscheid tussen reguliere trap en vluchttrap. Betekent eenduidiger regelgeving. Voor de aan te houden breedte van de trap zijn de brandveiligheidseisen voor ontvluchting maatgevend. Afdeling 2.8 Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Nieuwbouw. De tabellen met eisen voor de verschillende functies zijn vervallen. Artikel m.b.t. opstelplaats open verbrandingstoestel is nieuw. Afdeling 2.9 Beperking van het ontwikkelen van brand en rook Nieuwbouw. De breedte van de trap bij ontvluchten dient minimaal 1,2 m¹ te bedragen. Alle artikelen die in deze paragraaf zijn opgenomen, zijn onverkort van toepassing, terwijl in Bouwbesluit 2003 nog uitzonderingen per gebruiksfunctie te maken waren. Tabel is anders van opzet. Er worden nu "Brandklassen" gebruikt i.p.v. "Brandvoortplantingsklassen", een en ander conform de Europese NEN-EN normeringen. Artikelen m.b.t. "Dakoppervlak" en "Constructie-onderdeel" zijn nieuw Bestaande bouw. Met betrekking tot "Constructie-onderdeel" is aangegeven dat bij "ministeriële regeling" voorschriften opgesteld worden; deze zijn nog niet bekend. Tabel is anders van opzet. De grenswaarde voor "boven" is komen te vervallen. Toepassing van Euroklassen is nieuw Bevat de verwijzing van de nieuwe NEN-EN normen naar de oude NEN-normen als vergelijking.

6 Wijzigingen Bouwbesluit 2012: Afdeling 2.10 Beperking van uitbreiding van brand Nieuwbouw. Beleving MKB B&U ++ + O Toelichting: BOUWBESLUIT 2012 Tabel is anders van opzet. Het artikel over de "zelfsluitende deur" is vervallen in alle brandveiligheidsafdelingen, maar verplaatst naar hoofdstuk 6 Installatievoorzieningen. De artikelen "verbouw" en "tijdelijke bouw" zijn nieuw. Betreft weer het "eerder rechtens verkregen niveau" Bestaande bouw. Tabel is anders van opzet. Zie Afdeling 2.11 Verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking van verspreiding van rook Nieuwbouw. Tabel is anders van opzet. Het artikel over de "zelfsluitende deur" is vervallen in alle brandveiligheidsafdelingen, maar verplaatst naar hoofdstuk 6 Installatievoorzieningen. De artikelen "verbouw" en "tijdelijke bouw" zijn nieuw. Betreft weer het "eerder rechtens verkregen niveau" Bestaande bouw. Tabel is anders van opzet. Zie De afdeling "Beperking van ontstaan van rook" is geheel vervallen. Afdeling 2.12 Vluchtroutes Afdeling voegt de afdelingen 2,17, 2,18 en 2,19 uit Bouwbesluit 2003 samen. Er is meer duidelijkheid omtrent de eisen waar een vluchtweg aan moet voldoen; er kan met 1 vluchtweg worden volstaan, mits een minimaal aanwezig veiligheidsniveau. Rookwering van 30 minuten zoals in Bouwbesluit 2003 nog was omschreven is er nu uit. Geen dubbele eisen meer (rookwerend - brandwerend) /2 Nieuwbouw/Bestaande bouw. De begrippen voor vluchtwegen zijn aangepast; per veiligheidsniveau is er onderscheid. De opvang- en doorstroomcapactiteit wordt nu bepaald aan de hand van "personen per meter vrije breedte". Afdeling 2.13 Hulpverlening bij brand. Volledig nieuwe afdeling, gaat met name over de brandweerlift in nieuwbouw en wegtunnelbuizen bij bestaande bouw. Onderscheid wordt uitgedrukt in "veiligheidsniveau's". Het geeft duidelijker aan wanneer aan de gestelde eisen wordt voldaan. Afdeling 2.16 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied, nieuwbouw. Volledig nieuwe afdeling, gaat met name over de beperking van gevaren voor dat bouwwerk bij vervoer van gevaarlijke stoffen. Afdeling 2.17 Aanvullende regels tunnelveiligheid. De tabellen met eisen voor de verschillende functies zijn vervallen /2 Nieuwbouw/Bestaande bouw. Artikel "Verkeersveiligheid" is toegevoegd. Hoofdstuk 3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid Afdeling 3.1 Bescherming tegen geluid van buiten, nieuwbouw. Alle artikelen die in deze paragraaf zijn opgenomen, zijn onverkort van toepassing, terwijl in Bouwbesluit 2003 nog uitzonderingen per gebruiksfunctie te maken waren. Artikel "Geluid van buiten" is toegevoegd. Tabel is gewijzigd. Er wordt in de artikelen nu een gelijke geluidsbelastingswaarde aangehouden voor alle gebruiksfuncties. Verschillen tussen gebruiksfunctie en kantoorfunctie in geluidwering bij luchtvaartlawaai is vervallen. Gelijke eisen voor de gebruiksfuncties en ruimtefuncties. Artikel over "Verbouw" heeft geen tabel met db-waarden meer. Gelijke eisen als de artikelen voor nieuwbouw, met die uitzondering dat voor het niveau van de in die artikelen genoemde eisen wordt uitgegaan van het eerder "rechtens verkregen niveau". Afdeling 3.2 Bescherming tegen geluid van installaties, nieuwbouw. Tabel is gewijzigd. Er wordt in de tabel een grenswaarde in db aangegeven voor 3 gebruiksfuncties: Woonfunctie, Bijeekomstfunctie voor kinderopvang en voor de Onderwijsfunctie. Afdeling "Geluidwering tussen verblijfsruimten van dezelfde gebruiksfunctie, nieuwbouw is vervallen. Afdeling 3.3 Beperking van galm, nieuwbouw. Tabel is vervallen. Het betreffende artikel heet nu "Geluidsabsorptie" en dekt de lading beter. Afdeling 3.4 Geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfucties, nieuwbouw. Normen zijn vervangen door NEN-EN normen. Tabel is gewijzigd. Uitgangspunt is nu het gewogen contactgeluidniveau i.p.v. de karakteristieke isolatie-inde.

7 Wijzigingen Bouwbesluit 2012: Afdeling 3.5 Wering van vocht Nieuwbouw. Beleving MKB B&U ++ + O Toelichting: BOUWBESLUIT 2012 Afdeling is nu algemeen voor wering van buiten en van binnen. Uitgangspunt is het voorkomen van de vorming van allergenen door vocht. Tabel is gewijzigd. Er is een grenswaarde toegevoegd in relatie tot de factor van de temperatuur. Nieuwe artikelen "Factor van de temperatuur", "Wateropname" en "Verbouw" zijn opgenomen Bestaande bouw. Is gerelateerd aan thermische eigenschappen van de uitwendige scheidingsconstructie, eisen aan de wanden van toilet- en badruimten en het rechtens verkregen niveau. Nieuw artikel "Wateropname". Eis aan de wanden van badruimten. Afdeling 3.6 Luchtverversing Nieuwbouw. Tabel is gewijzigd. De bezettingsgraadklassen zijn vervallen, dus ook uit de tabel; vervangen door grenswaarde capaciteit per persoon. Geen onderscheid meer tussen verblijfsgebied en verblijfsruimte. Artikel 3.29 combineert nu de artikelen 3.47 en 3.48 uit Betekent eenduidiger regelgeving. Artikel "Stromingsrichting" in Bouwbesluit 2003 is vervallen. Artikel 3.33 "Plaats van de opening" is versimpeld. Artikek 3.34 "Luchtkwaliteit" is uitgebreid. Ook eisen voor tunnelbuizen zijn opgenomen en er wordt meer in verblijfsruimten dan verblijfsgebieden geregeld Bestaande bouw. Tabel is gewijzigd. Grenswaarden worden gesteld aan capaciteit per aanwezige persoon. Artikel 3.38 combineert nu de artikelen 3.55 en 3.56 uit Betekent eenduidiger regelgeving. Nieuw artikel "Luchtverversing overige ruimten". Artikelen "Regelbaarheid" en "Stromingsrichting" zijn vervallen. Artikek 3.40 "Luchtkwaliteit" is uitgebreid. Ook eisen voor tunnelbuizen zijn opgenomen en er wordt meer in verblijfsruimten dan verblijfsgebieden geregeld. Afdeling 3.7 Spuivoorzieningen. Afdeling combineert teksten van afdeling 3.11 en 3.12 uit Afdeling 3.8 Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas. Afdeling combineert teksten van afdeling 3.13 en 3.14 uit Nieuwbouw. Tabel is gewijzigd. Uitbreiding van artikelen binnen deze afdeling zorgen voor uitbreiding van de tabel. Ondersplitsing in nominale belastingen is verdwenen. Betekent eenduidiger regelgeving Bestaande bouw. Tabel is versimpeld weergegeven. Artikel 3.57a "Capaciteit" is uitgebreid, verwijst naar tabel uit "nieuwbouw"-paragraaf en de berekeningsformule is niet meer opgenomen. Afdeling 3.9 Beperking van de aanwezigheid van schadelijke stoffen en ioniserende straling. De omschrijving van deze afdeling is aangepast. Betekent eenduidiger regelgeving. Afdeling combineert teksten van afdeling 3.15 en 3.16 uit Nieuwbouw. De Kernenergiewet wordt niet meer aangehaald, maar middels ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven Bestaande bouw. Betekent eenduidiger regelgeving. Bij "ministeriële regeling" voorschriften opgestellen geeft onduidelijkheid; deze zijn nog niet bekend. Tabel is vervallen. Artikel "Ministeriële regeling" is toegevoegd. Bij "ministeriële regeling" voorschriften opgestellen geeft onduidelijkheid; deze zijn nog niet bekend. Afdeling 3.11 Daglicht Nieuwbouw. De grenswaarden in de tabel zijn aangepast; geen onderscheid meer in woonfunctie. Betekent eenduidiger regelgeving.

8 Wijzigingen Bouwbesluit 2012: Beleving MKB B&U ++ + O Hoofdstuk 4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid Afdeling 4.1 Verblijfsgebied en verblijfsruimte. Afdeling combineert teksten van afdeling 4.5 en 4.6 uit Afdeling geldt nu voor "nieuwbouw" en "bestaande bouw" Nieuwbouw. Afdeling 4.2 Toiletruimte. Toelichting: BOUWBESLUIT 2012 Komt de vrije indeelbaarheid ten goede; voor bestaande bouw geeft het de mogelijkheid de afmetingen van afzonderlijke ruimten op specifieke behoefte af te stemmen. Tabel is gewijzigd. De grenswaarden voor de afmetingen voor verblijfsgebied en - ruimte zijn aangepast. Geen onderscheid meer in woonfuncties /2 Nieuwbouw/Bestaande bouw. Tabellen zijn gewijzigd. De Bezettingsgraadklassen zijn vervallen; er wordt niet per m² maar een minimale aanwezigheid van toiletten aangegeven. Afdeling 4.3 Badruimte, nieuwbouw. Bouwbesluit 2003 had ook een aparte paragraaf voor Bestaande bouw. Tabel is gewijzigd. De Bezettingsgraadklassen en de aanwezigheid per m² zijn vervallen. Afdeling 4.4 Bereikbaarheid en toegankelijkheid, nieuwbouw. Afdeling combineert teksten van afdeling 4.2, 4.3 en 4.4 uit De toegankelijkheidssector wordt in percentages aangegeven i.p.v. in minimale m². Artikel "Integraal toegankelijke toilet- en badruimte" is toegevoegd. Afdeling 4.5 Buitenberging, nieuwbouw. De relevante aanwezigheidsvoorschriften voor verblijfsgebied, toiletruimte en badruimte zijn samengevoegd. Eenduidiger regelgeving. Samengevoegd uit de afdelingen 4.7 en 4.8. Eenduidiger regelgeving. Vervangt afdeling 4.11 De buitenberging als zodanig was uit het Bouwbesluit 2003 gehaald, maar wordt nu weer opgenomen, maar dan zo dat er ook fietsen in gestald kunnen worden. Afdeling 4.6 Buitenruimte, nieuwbouw. Is weer teruggekeerd in het Bouwbesluit. Moet weer toegevoegd worden. Afdeling 4.7 Opstelplaatsen. Afdeling combineert teksten van afdeling 4.15, 4.16 en 4.17 uit Voor Bestaande bouw is geen tekst opgenomen voor de aanwezigheid van een stooktoestel. Afdeling 4.10, 4.12, 4.13 en 4.14 uit Bouwbesluit 2003 zijn vervallen. Geen artikelen meer over "Gemeenschappelijke opslagruimte voor huishoudelijk afval", "Meterruimte, nieuwbouw", "liftschacht" en "liftmachineruimte". Hoofdstuk 5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu, nieuwbouw. Hoofdstuk is uitgebreid met "milieu". Afdeling 5.1 Energiezuinigheid, nieuwbouw. Tabel is gewijzigd. Grenswaarden voor energieprestatiecoëfficiënt en thermische isolatie zijn opgenomen. Verscherpte eisen voor alle gebruiksfuncties. Er worden andere normen voorgeschreven; NEN 7120 wordt nu als norm aangeduid. Deze norm gaat voor nieuwbouw ook pas in op 1 januari 2012, voor bestaande bouw 1 juli Artikel "Luchtvolumestroom" en "Onverwarmde gebruiksfunctie" en "Verbouw" zijn toegevoegd. Afdeling "Beperking luchtdoorlatendheid, nieuwbouw" is vervallen. Afdeling 5.2 Milieu, nieuwbouw. Nieuwe afdeling. Artikelen m.b.t. beperking milieubelasting en duurzaam bouwen. Hoofdstuk 6 Voorschriften inzake installaties. Afdeling 6.1 Verlichting, nieuwbouw en bestaande bouw. gecombineerde afdeling; was afdeling 2.8 in Bouwbesluit 2003 De in de artikel 6.2 genoemde grenswaarden van 2 lu zijn al weer achterhaald vanwege het niet strenger opleggen van eisen dan de Europese norm aangeeft. Afdeling 6.2 Voorziening voor het afnemen en gebruiken van energie, nieuwbouw en bestaande bouw. Combineert afdelingen 2.7 en 2.9 uit Afdeling 6.3 Watervoorziening, nieuwbouw en bestaande bouw. Combineert afdelingen 3.18 en 3.19 uit Afdeling 6.4 Afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater, nieuwbouw en bestaande bouw. Combineert afdelingen 3.8 en 3.9 uit Afdeling 6.5 Tijdig vaststellen van brand, nieuwbouw en bestaande bouw. Behelst regelgeving omtrent brandmeldinstallatie en rookmelders. Wordt wijziging op de nu uitgegeven concept-tekst van 27 april 2011.

9 Wijzigingen Bouwbesluit 2012: Afdeling 6.6 Vluchten bij brand, nieuwbouw en bestaande bouw. Behelst regelgeving omtrent vluchtrouteaanduiding, en deuren in vluchtroutes. Hier komt als eerste de vermelding voor het toepassen van zelfsluitende deuren weer terug. Afdeling 6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw. Is een uitgebreide versie van afdeling 2.21 uit Bouwbesluit Er zijn aparte artikelen voor brandslanghaspels, bluswatervoorzieningen, blustoestellen, automatische brandblusinstallatie en rookbeheersingssysteem, aanduiding blusmiddelen. Afdeling 6.8 Bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten, nieuwbouw en bestaande bouw. Waarom deze afdeling onder "Installaties" genoemd wordt, is niet geheel duidelijk. Alleen artikel "Brandweerlift" gaat over een installatieonderddeel. Afdeling 6.9 Aanvullende regels tunnelveiligheid, nieuwbouw en bestaande bouw. Beleving MKB B&U ++ + O Is een uitgebreide versie van afdeling 2.26 uit Bouwbesluit Afdeling 6.10 Bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten, nieuwbouw en bestaande bouw. Heeft niets met installaties te maken, alleen met aanwezigheid van toegangen geschikt voor gehandicapten. Hoofdstuk 7 Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen. Aanvullende regelgeving op het gebied van voorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand, veilig vluchten bij brand en overige bepalingen veilig en gezond gebruik voor bouwwerken, open erven en terreinen. Toelichting: De voorschriften zijn nu ook een functionele eis gekoppeld. Hoofdstuk 8 Bouw- en sloopwerkzaamheden. Aanvullende regelgeving op het gebied van het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder en de afvalscheiding tijdens bouw- en sloopwerkzaamheden. Afvalscheiding kan door middel van ministeriele regelingen worden voorgeschreven.

10 Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Ministeriele regelingen. Waar in het Bouwbesluit 2012 sprake is van nog niet geformuleerde zaken, wordt verwezen naar nader uit te vaardigen Ministeriele Regelingen.

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning

Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning Let op: Per stadsdeel worden quota en specifieke gebieden vastgesteld voor één of meerdere categorieën d.m.v een verdeelbesluit. U kunt zelf controleren

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

BOUWBESLUIT 2012 EN REGELING BOUWBESLUIT 2012

BOUWBESLUIT 2012 EN REGELING BOUWBESLUIT 2012 BOUWBESLUIT 2012 EN REGELING BOUWBESLUIT 2012 BOUWBESLUIT 2012 EN REGELING BOUWBESLUIT 2012 mr. A. de Jong ir. J.W. Pothuis Beide betrokken bij de totstandkoming van het Bouwbesluit 2012 en de Regeling

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag

Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Advies brandveiligheid Omgevingsvergunning Gegevens Aanvraag Archiefnr. Brw.: 3411JA0005 (OLO)nr aanvraag: realisatie KDV Categorie: Omgevingsverg klein Kinderdagverblijf Lopikerweg Naam bouwwerk/inr:

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V.

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V. BNA Roadshow Bouwbesluit 2012 Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen in het Bouwbesluit 2012 Adviesburo Nieman B.V. Inhoud Veiligheid (exclusief brand)

Nadere informatie

Toetsmatrix Bouwen. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid Hoofdstuk 2 - Veiligheid

Toetsmatrix Bouwen. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid Hoofdstuk 2 - Veiligheid Scope Woonfunctie (woonwagen) gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel) Toetsmatrix Bouwen Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid 4 4 4 4 4 4 4

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)

Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 63 Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 20 mei 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen

Bouwbesluit 2012 De wijzigingen De wijzigingen Even voorstellen. Wie is Dijkoraad Viavesta? Gecertificeerd inspectie- en advies bureau op het gebied van brandveiligheid Even voorstellen. Ingrid Heffels RSE Dijkoraad Viavesta Werkzaam

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie Renvooi Bouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit

Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015. Marcel Balk Joost Pothuis. Bouwkwaliteit Besluit bouwwerken in de leefomgeving (Bbl) 29 oktober 2015 Marcel Balk Joost Pothuis Bouwkwaliteit Inhoud presentatie Inleiding: Omgevingswet en amvb s Hoofdlijnen van het beoogde Besluit Bouwwerken in

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1403081 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR5244 Datum : TGK NGW 6 juni 2014 Tekening: DO-100 en 200 d.d. 6 juni 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : 8 woningen Buiten de Veste

Nadere informatie

Afdeling Risicobeheersing Team advies

Afdeling Risicobeheersing Team advies Afdeling Risicobeheersing Team advies Postadres: Postbus 5514, 2000 GM Haarlem Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude T.a.v. De heer P. Mendrik Postbus 83 1160 AB Zwanenburg Verzenddatum 10 april 2013

Nadere informatie

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016

Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL) ing. P.J.(Johan) van der Graaf 27 oktober 2016 Programma Wettelijk kader De verschillen met Bouwbesluit 2012 Consequenties voor bouwplannen en procedures Beschouwing:

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte?

Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Wat is een verblijfsgebied en wat is een verblijfsruimte? Probleem Het benoemen en hanteren van de begrippen verblijfsgebied en verblijfsruimte om de toepasselijke eisen voor een bouwplan op te kunnen

Nadere informatie

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden

4 Bouwbesluit gerelateerde eisen en bepalingsmethoden Wijzigingsblad BRL 2881 Brandwerende voorzieningen voor doorvoeren Datum wijzigingsblad 31/01/2013 Vastgesteld door Gezamenlijk CvD Brandwerende bekledingssystemen en voorzieningen voor doorvoeren d.d.

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen

Bouwbesluittoets. Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 22-5-2017 Bouwbesluittoets Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen Opdrachtgever Familie van Riel Sprenkeleind 5 5087 LC Diessen Projectnummer 1642 Projectdatum

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman 7 Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 18 novem ber 2014 inlichtingen Edward Pranger Registratienummer 2014.0052001

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING

BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Postbus 1 19 7120 AC Aalten T (0543) 49 33 33 E gemeente@aalten.nl www.aalten.nl BESLUIT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING Op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) GEMEENTE AALTEN besluitdatum:

Nadere informatie

Sector Risicobeheersing

Sector Risicobeheersing Gemeente Tilburg Dienst Publiekszaken, Afdeling Omgevingsvergunning Ter attentie van de heer J. Jansen Postbus 90118 5000 LA Tilburg Fabriekstraat 34, Tilburg Postbus 3208 5003 DE Tilburg Telefoon (088)

Nadere informatie

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot. - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koningsoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw Abdij Koninsgoord te Berkel-Enschot - Werkplaats - Toetsing

Nadere informatie

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety

BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Welkom BHV in relatie tot Bouwbesluit 2012 Herman Gubbels Safety Advisor G4S Training & Safety Programma Geschiedenis Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Indeling Bouwbesluit 2012 Gebruik Compartimentering Vluchten

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012

Bouwbesluit Toetsing Verbouw BB 2012 BEM1503896 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : PKE RDG PR6519 Datum : TGK NGW 15 juli 2015 Tekening: 15010 TO02 d.d. 3 juli 2015 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Verbouw en uitbreiding woning

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp

Bouwbesluit 2012. Brandveiligheid en gebouwontwerp Bouwbesluit 2012 Brandveiligheid en gebouwontwerp Programma Waartoe leidt het Bouwbesluit 2012? Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Doormelding Certificering Vluchten Conclusie: Brandveiligheid is een keuze (wetgeving

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel'

Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' 2633 - Renovatie en verbouwing Brouwhuis Ceresstraat te Breda '8 woningen noord en westgevel' Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding 2633 - Renovatie en verbouwing

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

2. Actuele wet- en regelgeving

2. Actuele wet- en regelgeving 2. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, per 1 oktober 2010) regelt de omgevingsvergunning voor het bouwen (voorheen de bouwvergunning) en de omgevingsvergunning/gebruiksmelding

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding

Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden. Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing Daglichttoetreding Verbouw schuur Vlietweg 13 te Leiden Toetsing verblijfsgebieden, verblijfsruimten Luchtverversing

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

RABB 7515 dd

RABB 7515 dd dd.08-02-2017 SKH-RICHTLIJN 7515 AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende en voor BOUWSYSTEMEN VOOR (ENERGIEZUINIGE) WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN EN/OF WOONGEBOUWEN Aanvaard door de Harmonisatie

Nadere informatie

Artikel lid 2 T NT R NR V VN G Artikel Artikel 2.91 lid 1. Artikel 2.92 lid 2. Artikel lid 1. Artikel 2.92 lid 1

Artikel lid 2 T NT R NR V VN G Artikel Artikel 2.91 lid 1. Artikel 2.92 lid 2. Artikel lid 1. Artikel 2.92 lid 1 Afdeling 2.16 Afdeling 2.11 Veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied Artikel 2.132 lid 1 2.11.1. Nieuwbouw Artikel 2.132 lid 2 Artikel 2.133 Artikel 2.91 lid 1 Artikel 2.91 lid 2 Artikel 2.92 lid 1

Nadere informatie

Berekeningen en Bouwkundige gegevens

Berekeningen en Bouwkundige gegevens Berekeningen en Bouwkundige gegevens 16.4653 Nieuwbouw 18 appartementen te Buitenkaag Katwijkse Ontwikkelings Maatschappij Adres Vliet Zuid Zijde 5 K. v. K. Rijnland 28079998 Postcode/plaats 2231 GH Rijnsburg

Nadere informatie

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap.

Welke eisen gelden voor een trap? Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Welke eisen gelden voor een trap? Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor een trap. Oplossingsrichtingen 7 stappen in twee fasen Om dit probleem t.a.v. nieuwbouw op

Nadere informatie

bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen) individuele woning dakkapellen

bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen) individuele woning dakkapellen Hoofdstuk 2: Veiligheid De risico s bij de categorie veiligheid zijn het grootst aangezien persoonlijke ongevallen kunnen ontstaan. Ze vragen een grote zorgvuldigheid bij toetsing en uitvoering en leveren

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 BEM1503119 gemeente Steenbergen Projectnaam : Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Sanitairgebouw Jachthaven de Schapenput te De Heen PR6276 6 mei 2015 DO d.d. 21 april 2015 v 1.0

Nadere informatie

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties

Bouwbesluit naar BBL. Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties Bouwbesluit naar BBL BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING Onderwerpen Indeling Nieuwe begrippen Veranderingen bouwkundig Veranderingen installaties 1 Overheid Burgers en bedrijven Algemene procedure regels

Nadere informatie

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11)

SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren (2003-11) SPOUWMUUR, BESTAAND, THERMISCH ISOLEREN (procescertificaat) BRL 2110 "Thermisch isoleren van bestaande spouwmuren" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Wering van

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW

SKH-RICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BB-aansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW dd. 08042016 SKHRICHTLIJN AANSLUITING BOUWBESLUIT Voor afgifte van erkende BBaansluitdocumenten voor HOUTSKELETBOUW Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit dd. 08042016

Nadere informatie

Het ontwerpen van een

Het ontwerpen van een Het ontwerpen van een ventilatiesysteem André Meester Alusta natuurlijke ventilatietechniek Het ontwerpen van een ventilatiesysteem Bepaling capaciteit toe en afvoer volgens bouwbesluit Aanvullende eisen

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012 kostenneutraal? Concept Bouwbesluit 2012, het perspectief

Bouwbesluit 2012 kostenneutraal? Concept Bouwbesluit 2012, het perspectief Bouwbesluit 2012 kostenneutraal? Concept Bouwbesluit 2012, het perspectief Op 28 april 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer J.P.H. Donner, het Concept Bouwbesluit

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

Bouwbesluit rapportage

Bouwbesluit rapportage Bouwbesluit rapportage Project: aanpassen bijgebouw met sauna voorziening Dossier: 16.043 Opdrachtgever: Dhr. A. Jonkers Loon 51 5757 AA Deurne Architect: J.A.W. van Extel buro voor Bouwadvies Ontwerp

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

DEEL 1 VOOR HET KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN BRL 0905-1 d.d. 13-01-2013 DEEL 1 KOMO BEOORDELINGSRICHTLIJN VOOR HET KOMO ATTEST-MET-PRODUCTCERTIFICAAT OF KOMO ATTEST VOOR BOUWSYSTEMEN VOOR ENERGIEZUINIGE WONINGEN, WONINGUITBREIDINGEN, EN/OF WOONGEBOUWEN

Nadere informatie

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN Blad 1 van 5 Checklist indieningsvereisten omgevingsvergunning Juni 2016 1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN In dit hoofdstuk worden de algemene indieningsvereisten zoals die in hoofdstuk 1 van de Mor zijn

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie