Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel)"

Transcriptie

1 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 63 Naam Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 (nota bedoeld als beleidsregel) Publicatiedatum 20 mei 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van 12 mei 2009 (agendapuntnummer registratienummer ). De datum van inwerkingtreding is 21 mei 2009, waarbij toepassing van het beleid sedert besluitvorming. - Aan deze nota gerelateerde beleidsregels (gemeentebladen): GB06-020: Brandveiligheid: Beleid bestaande bouw (2005) Aantal bladzijden / verkoopprijs 6 / 0,30 gb doc

2 Nota Beleid Nieuwbouw en Bestaande Bouw 2009 Waarom deze nota? Als gevolg van een aantal rampen en bouwkundige incidenten in het verleden, is de landelijke belangstelling voor de controle op de bouwvoorschriften de laatste jaren sterk toegenomen. In Nijmegen is de afdeling Bouwen en Wonen verantwoordelijk voor het toetsen van aanvragen voor sloop- en bouwvergunningen, alsmede voor de handhaving van (bouwkundige) voorschriften, op basis van Woningwet, Bouwbesluit en bouwverordening. In de praktijk blijkt het echter niet altijd mogelijk en/of wenselijk te zijn om in álle gevallen, aan álle details evenveel prioriteit te geven. Het Ministerie van VROM is het daar mee eens. Zo bleek ook weer uit het rapport in de kwestie van de instortende galerijen van de voormalige COA-woningen in Lent. Hierin werd bevestigd dat Bouwen en Wonen niet tot op bout- en moerdetail behoeft te toetsen en/of te controleren. Aanvrager en aannemer hebben hierin namelijk ook hun eigen verantwoordelijkheid. VROM wil wél dat duidelijk wordt vastgelegd waar de gemeente precies de prioriteiten legt bij de toetsing en handhaving van bouwvoorschriften. Enige jaren geleden is door Bouwen en Wonen al het schema Wat doen we wél en wat doen we niet opgesteld, dat als leidraad dient ten behoeve van de medewerkers van deze afdeling bij toetsing en handhaving. Deze leidraad was echter bedoeld voor intern gebruik en heeft geen juridische status. Het is niet de bedoeling om nieuwe regels te formuleren of om regelgeving uit te breiden en bureaucratie te vergroten. Wat we tot nu toe al deden, hebben we goed tegen het licht gehouden en vastgelegd, maar dan als een expliciete en uniforme beleidsregel. Wat is deze nota? In deze nota wordt dus vastgelegd welke bouwkundige onderdelen bij toetsing en handhaving prioriteit hebben en welk bouwkundig kwaliteitsniveau daarbij dan wordt geëist. Dat doen we met het oog op de inzet van de beschikbare capaciteit van de afdeling Bouwen en Wonen. Maar het gaat ook om het inschatten van risico s en aspecten van proportionaliteit, redelijkheid en onomkeerbaarheid (ofwel technische en/of financiële oplosbaarheid achteraf). Hetgeen binnen wordt getoetst, moet ook worden afgestemd op hetgeen we buiten controleren. In die zin is er sprake van een interne richtlijn c.q. een kader voor de toetsing van bouwaanvragen en de feitelijke controle van bouwwerken. Daarnaast dient het vaststellen en publiceren van deze nota in de vorm van een beleidsregel in de zin van Titel 4.3. van de Algemene wet bestuursrecht, om aan de burger rechtszekerheid en gelijkheid te bieden. Ons college dient immers in beginsel te handelen/besluiten conform een beleidsregel. Ter motivering van (handhavings-) besluiten kan dan ook worden volstaan met een verwijzing naar de beleidsregel. Waar liggen de prioriteiten en welk kwaliteitsniveau wordt er geëist? De in het Bouwbesluit aangegeven (twaalf) gebruiksfuncties zijn afgezet tegen de technische voorschriften in de hoofdstukken 2 t/m 5 die voor die functies gelden. Ieder voorschrift is door ons beoordeeld aan de hand van de potentiële risico s en aspecten van proportionaliteit, redelijkheid en onomkeerbaarheid (d.i. de technische en/of financiële oplosbaarheid achteraf). Dat heeft geleid tot een bepaalde prioritering die is weergegeven in het bij deze nota behorende schema. Veiligheid heeft in het algemeen absolute voorrang. Per onderdeel kunnen vervolgens verschillen optreden. Dat wordt hieronder uitgewerkt. Het bij deze nota behorende schema dient als volgt te worden gelezen: - Indien in het schema een P (van: Primair) is aangegeven in GROEN, dan betekent dit dat het betreffende onderdeel prioriteit heeft bij toetsing/controle en dat daarop in voorkomende gevallen ook actief zal worden gehandhaafd. Uitgangspunt bij deze onderdelen is het nieuwbouwniveau. - Indien in het bijgevoegde schema een S (van Secundair) is aangegeven in GROEN, als het het onderdeel veiligheid betreft, óf in ROOD bij de andere onderdelen, dan heeft dat onderdeel een minder hoge prioriteit en wordt hierop in principe steekproefsgewijs getoetst en/of gecontroleerd. Dat betekent eveneens dat voor deze onderdelen in beginsel het niveau bestaande bouw (als absolute ondergrens), danwel - indien van toepassing - het hogere rechtens (dus middels een bouwvergunning) verkregen niveau, geldt. - Tenslotte ontbreken er in het Bouwbesluit ook voorschriften ten aanzien van bepaalde functies. Op het schema worden deze onderdelen aangeduid met een X in GEEL. In principe kan daar dan dus niet aan getoetst worden. Ten aanzien van dergelijke onderdelen geldt dan hooguit het rechtens verkregen niveau van een eventueel eerder afgegeven bouwvergunning. In een handhavingssituatie zou mogelijk artikel 1a Woningwet kunnen worden aangewend om voorzieningen te eisen, indien er sprake is van gevaar voor gezondheid of veiligheid als gevolg van de staat van een bouwwerk.

3 Hoofdstuk 2 Bouwbesluit: Veiligheid. In hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit staan de voorschriften met betrekking tot veiligheid. Het betreft de constructieve veiligheid, de gebruiksveiligheid en brandveiligheid. Voor wat betreft veiligheid worden door ons geen concessies gedaan, vooral gelet op de hoge risico s. Daarom wordt altijd op deze voorschriften getoetst en gehandhaafd en wordt in principe steeds het nieuwbouwniveau geëist. In het schema overheerst dus de kleur GROEN ( P en soms S ). Nadere opmerkingen: voorschriften met betrekking tot de constructieve veiligheid (2.1 en 2.2) worden steeds, op nieuwbouwniveau, getoetst en gehandhaafd; van de voorschriften ten aanzien van de gebruiksveiligheid geldt de hoge prioriteit en het nieuwbouwniveau voor vloerafscheidingen (2.3), overbrugging van hoogteverschillen (2.4), trappen (2.5) en hellingbanen (2.6). Uitzondering vormen de trappen en hellingbanen in gebouwen met een industriefunctie. Deze onderdelen leveren in de praktijk namelijk zelden een probleem op. Daarbij is het ondoenlijk om, met name bij de grotere industriegebouwen, álle trappen en hellingbanen te controleren. Andere uitzonderingen op deze onderdelen zijn de overige gebruiksfuncties (zoals garages) en de bouwwerken, geen gebouw zijnde (zoals bruggen en lichtmasten); met betrekking tot de onderdelen electriciteit- en noodstroomvoorziening (2.7), verlichting (2.8) en gasvoorziening (2.9) wordt opgemerkt dat deze materie formeel onder de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In de praktijk beoordeelt Bouwen en Wonen dus in principe zélf of wordt voldaan aan de betreffende voorschriften. Bij twijfel of in potentieel gevaarlijke situatie wordt echter advies ingewonnen van de (nuts)bedrijven, die beschikken over de benodigde specialistische deskundigheid; de voorschriften met betrekking tot de beweegbare constructie-onderdelen (2.10: ramen, deuren e.d.) hebben een hoge prioriteit en worden op nieuwbouwniveau getoetst/gehandhaafd, waar het gaat om de mogelijkheid van ontvluchting in het geval van calamiteiten. Dat geldt in iets mindere mate bij de woonfunctie, celfunctie, industriefunctie, overige gebruiksfunctie en bouwwerk geen gebouw zijnde. In de praktijk leveren deze onderdelen namelijk zelden problemen op; het onderdeel brandveiligheid heeft eveneens de hoogste prioriteit. Bouwen en Wonen volgt hierin het Beleid bestaande bouw van de Brandweer. Dat betekent dat vrijwel álle voorschriften in principe worden getoetst en gehandhaafd op nieuwbouwniveau. Voor wat betreft de woonfunctie zijn er echter enkele voorschriften die een wat lagere prioriteit hebben: beperking van ontwikkeling van brand (2.12), beperking van ontstaan van rook (2.15), beperking van verspreiding van rook (2.16) en vluchten binnen een rookcompartiment (2.17). Nadruk ligt niet zozeer op het beperken van schade, maar veeleer op preventie en het op een goede wijze kunnen vluchten uit een gebouw in het geval van een calamiteit. Hoofdstuk 3 Bouwbesluit: Gezondheid. De toetsing/handhaving van voorschriften in hoofdstuk 3 van het Bouwbesluit, betreffende gezondheid, heeft in het algemeen een minder hoge prioriteit. De risico s zijn minder groot en in de praktijk leveren deze onderdelen niet vaak een probleem op (de markt doet zijn werk). Nadere opmerkingen: het is opvallend dat bij het onderdeel geluid in het algemeen, zeker voor bestaande bouw, relatief weinig voorschriften gelden; hoge prioriteit wordt gegeven aan bescherming tegen geluid van buiten (3.1), waar het gaat over nieuwbouw van woningen en over nieuwbouw van en bestaande gebouwen met een gezondheidszorg-, kantoor- en onderwijsfunctie; hoge prioriteit geldt ook voor geluidswering tussen ruimten met verschillende gebruiksfuncties (3.5). Dit geldt met name in het geval van gebouwen met een woon-, bijeenkomst-, gezondheidszorg-, kantoor-, logies- en onderwijsfunctie. In dit geval toetst Bouwen en Wonen overigens niet zélf, maar laat deze afdeling zich adviseren door de afdeling Milieu; voorts wordt bij het onderdeel ventilatie hoge prioriteit gegeven aan de voorschriften met betrekking tot luchtverversing verblijfsgebieden e.d. (3.10) en spuivoorziening (3.11), maar alleen als het gaat om een woon- of onderwijsfunctie en bij kinderopvang. Bij de woonfunctie gaat het dan vooral om de geschakelde/serie/gestapelde bouw, vanwege het feit dat Pagina 2

4 Hoofdstuk 4 Bouwbesluit: Bruikbaarheid. Onder het hoofdstuk 4 Bruikbaarheid zien we dat veel voorschriften niet van toepassing zijn op bestaande bouwwerken. Voorzover dat wél zo is, wordt door ons vooral prioriteit gegeven aan het onderdeel toegankelijkheid ( ), maar dan nog alleen als het gaat om gebouwen met een woonfunctie. Waar het nieuw te bouwen bouwwerken betreft, wordt bij toetsing en controle altijd hoge prioriteit gegeven aan de toegankelijkheidssector (4.2), de vrije doorgang (4.3) en de bereikbaarheid (4.4). Met betrekking tot de onderdelen Ruimten en opstelplaatsen (4.5 e.v.) geldt dat, met name voor gebouwen met een woonfunctie, de nieuwbouwvoorschriften worden toegepast. Voorschriften met betrekking tot verblijfsruimten worden voor álle gebruiksfuncties, behalve de bijeenkomstfunctie, op nieuwbouwniveau getoetst en gehandhaafd. Verblijfsruimten zijn immers bedoeld voor het verblijf van mensen en dienen daar dan ook in bouwkundige zin geschikt voor te zijn. Hoofdstuk 5 Bouwbesluit: Energiezuinigheid. In hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de energiezuinigheid van bouwwerken. In dit verband geven wij een hoge prioriteit aan de thermische isolatie van gebouwen en de energieprestatie (EPC) van nieuwe bouwwerken (behalve waar het de industriefunctie betreft). Een wat lagere prioriteit krijgt de beperking van luchtdoorlatendheid van nieuwe bouwwerken. Voor bestaande bouwwerken gelden echter nauwelijks voorschriften. Hoofdstuk 6 Bouwbesluit: Milieu. Dit hoofdstuk van het Bouwbesluit is gereserveerd voor het onderdeel Milieu, maar bevat nog geen voorschriften. Toch doet de gemeente Nijmegen al het een en ander op dit terrein. Hierboven wordt al gewezen op de hoge prioriteit van themische isolatie en EPC. Daarnaast wordt met name in de initiatieffase van grotere bouwprojecten, in het kader van de randvoorwaarden en aanbevelingen (R&A), aandacht besteed aan duurzaam bouwen. Pagina 3

5 BELEID NIEUWBOUW EN BESTAANDE BOUW: TOETSINGSKADER AFDELING BOUWEN EN WONEN, GEMEENTE NIJMEGEN. 1. Woonfunctie 2. Bijeenkomst- 3. Celfunctie 4. Gezondheidluchtverversing 5. Industrie 6. Kantoor 7. Logies 8. Onderwijs 9. Sport 10. Winkel 11. Overige 12. Bouwwerk g VRIJSTAAND GESCHAKELD SERIE/GESTAP horeca/kinderopv. # zorgfunctie functie functie functie functie functie functie gebruiksfunctie geen gebouw Nieuwb Best. Nieuwb Best. Nieuwb Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. Nieuwb.Best. 2 Veiligheid Constructieve veiligheid 2,1 sterkte van de bouwconstructie 2,2 sterkte bij brand Gebruiksveiligheid 2,3 vloerafscheiding 2,4 overbrugging van hoogteverschillen 2,5 trap 2,6 hellingbaan 2,7 elektriciteit- en noodstroomvoorziening 2,8 verlichting 2,9 gasvoorziening p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X 2,10 beweegbare constructieonderdelen s s s s s s p p s s p p s s p p p p p p p p p p s s s s Brandveiligheid 2,11 beperking van ontstaan van een brandgevaarlijk situatie 2,12 beperking van ontwikkeling van brand s s s s s s p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p 2,13 beperking van uitbreiding van brand p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 2,14 verdere beperking van uitbreiding brand p p p p p p X / P X / P p X p p X X X X p p X X X X X X X X X X 2,15 beperking van ontstaan van rook s s s s s s p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p s s 2,16 beperking van verspreiding van rook s s s s p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 2,17 vluchten binnen een rookcompartiment en een subbrandcompartiment s s p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 2,18 rookvrije vluchtroutes 2,19 inrichting van rookvrije vluchtroutes s s p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 2,20 voorkoming en beperking van ongevallen bij brand 2,21 bestrijding van brand 2,22 grote brandcompartimenten X X X X X X p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 2,23 hoge en ondergrondse gebouwen p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X Sociale veiligheid 2,24 toegang van een gebouw X X X X p p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2,25 inbraakwerendheid X X X X s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3 Gezondheid Geluid 3,1 bescherming tegen geluid van buiten p X p X p X X X X X p p X X p p X X p p X X X X X X X X 3,2 bescherming tegen geluid van installaties s X s X s X s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s X X 3,3 geluidwering tussen verblijfsruimten van één gebruiksfunctie, nieuwbouw p X p X p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3,4 Beperking van galm, nieuwbouw X X X X s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3,5 geluidwering tussen ruimten van verschillende gebruiksfuncties, nieuwbouw X X p s p s p p p p p p p p p p p p p p p p s s s s X X Vocht 3,6 wering van vocht van buiten s s s s s s s s s s s s s X s s s s s s s s s s X X X X 3,7 wering van vocht van binnen s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s X X X X 3,8 afvoer van afvalwater en fecaliën 3,9 afvoer van hemelwater, nieuwbouw s X s X s X s X s X s X X X s X s X s X s X s X X X X X Ventilatie 3,10 luchtverversing verblijfsgeb., verblijfs-, toilet- en badr. s s p p p p S / P S / P s s s s s s s s s s p p s s s s s s X X 3,11 spuivoorziening p p p p p p X / P X / P X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 3,12 van overige ruimten 3,13 toevoer van verbrandingslucht 3,14 afvoer van rook Bescherming 3,15 beperking van de toepassing van schadelijke materialen, nieuwbouw 3,16 beperking van het kunnen binnendringen van uit de grond afkomstige schadelij s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s X X X X 3,17 bescherming tegen ratten en muizen s s s s s s s s s s s s X X s s s s s s s s s s X X X X Water 3,18 drinkwatervoorziening 3,19 warmwatervoorzieningen Daglicht 3,20 daglicht s s s s p s X / S X / S s s s s X X s s s s s s X X X X X X X X 4 Bruikbaarheid Toegankelijkheid 4,2 toegankelijkheidssector, nieuwbouw p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X X X X X 4,3 vrije doorgang p X p X p X p X p X p X s X p X p X p X p X p X X X X X 4,4 bereikbaarheid,nieuwbouw p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X X X X X Ruimten en opstelplaatsen 4,5 verblijfsgebied, nieuwbouw p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X X X 4,6 verblijfsruimte p p p p p p p S / P p p p p p p p p p p p p p p p p p p X X 4,7 toiletruimte s s p p p p p s p s p s p s p s p s p s p s p s X X X X 4,8 badruimte s s p p p p X X p s p s X X X X p s X X p s X X X X X X 4,10 gemeensch. opslagr. voor huishoudelijk afval, nieuwb X X X X p X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,11 stallingruimte voor fietsen, nieuwbouw X X X X X X s X s X s X s X s X X X s X s X s X s X X X 4,12 meterruimte, nieuwbouw s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X X X 4,13 liftschacht, nieuwbouw s X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X p X s X Ruimten en opstelplaatsen (vervolg) 4,14 liftmachineruimte, nieuwbouw s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X 4,15 opstelplaats voor een aanrecht en opstelplaats voor een kooktoestel s s s s s s s s X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 4,16 opstelplaats voor een stooktoestel s s s s s s s s s s s s s s s s X s s s s s s s s s X X 4,17 opstelplaats voor een warmwatertoestel, nieuwbouw s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X X X 5 5,1 Energiezuinigheid thermische isolatie, nieuwbouw p X p X p X p X p X p X s X p X p X p X p X p X X X X X 5,2 beperking van luchtdoorlatendheid, nieuwbouw p X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X s X X X X X 5,3 Energieprestatie p X p X p X p X p X p X X X p X p X p X p X p X X X X X p primair, hoge prioriteit bij toetsing/controle, in principe op nieuwbouw-niveau. s secundair, betreft het onderdeel "veiligheid", minder hoge prioriteit, wordt steekproefsgewijs getoetst/gecontroleerd aan de hand van voorschriften voor nieuwbouw respectievelijk bestaande bouw. s secundair, betreft de onderdelen "gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid", minder hoge prioriteit, wordt steekproefsgewijs getoetst/gecontroleerd aan de hand van voorschriften voor nieuwbouw respectievelijk bestaande bouw (danwel het rechtens verkregen niveau). X geen voorschriften van toepassing. # bijeenkomstfunctie: subfunctie: kinderopvang. Toetsing op: verdere beperking uitbreiding brand (P), luchtverversing (verblijfsgebied en -ruimte, toilet- en badruimte) (P), spuivoorziening (P) en daglichttoetreding (S).

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig

Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard. Algemeen bouwkundig Matrixbeheer Landelijke Toetsmatrix Bouwbesluit 2012 (juli 2015) (standaard) Standaard Algemeen kundig Woonfunctie (woonwagen) Woonfunctie (woonge) Woonfunctie (overig) Bijeenkomstfunctie (kinderopvang)

Nadere informatie

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard

Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Bouwbesluitrapport met bijlagen Haalbaarheidsonderzoek Nettorama te Sittard Datum: 09-12-2011 www.satijnplus.nl SATIJNplus Architecten Kasteelhof 1, 6121 XK Born Postbus 210, 6120 BA Born T 046 420 55

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen

Bouwbesluit. Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

Wettelijke regelingen

Wettelijke regelingen Bouwbesluit Wettelijke regelingen Woningwet Bouwbesluit Ministeriële regeling bouwbesluit Nederlandse normen: NEN s Nederlandse praktijkrichtlijnen: NPR Kwaliteitsverklaringen Cauberg-Huygen 2 Bouwbesluit:

Nadere informatie

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT

P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT P-97 REVITALISATIE MUSEUM MAASSLUIS ZUIDDIJK 16-18 MAASSLUIS 20 JUNI 2013 TOETSING BOUWBESLUIT INHOUDSOPGAVE 0 Inleiding 0.1 scope van de verbouwing 0.2 gebruiksfuncties 0.3 maximaal aantal personen 1

Nadere informatie

datum: 1 september 2009 Kwaliteitsmodel voor de technische toets van bouwvergunningen

datum: 1 september 2009 Kwaliteitsmodel voor de technische toets van bouwvergunningen Kwaliteitsmodel voor de technische toets van bouwvergunningen datum: 1 september 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Systematiek kwaliteitsmodel 2.1. Bouwwerkcategorieën 2.2. Toetsniveaus 2.3. Ambtelijke

Nadere informatie

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3

Toetsniveau TB BB Toetsniveau op basis van R-A Brunssum. 3 wordt 4 2 wordt 3 Voorschrift Gebruiksfunctie LTB 01 Hoofdstuk Veiligheid Woonfunctie (woongebouw),.4: Overbrugging van Bijeenkomstfunctie (kinderopvang) en hoogteverschillen Gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) Industriefunctie

Nadere informatie

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD

TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD BYLAER ADVIES- EN TEKENBURO ANTHONIE FOKKERSTRAAT 11-K 3772 MP BARNEVELD TEL.: 0342 46 49 43 MOB.: 06 101 202 01 TOETSING BOUWBESLUIT VALKSEWEG 225 TE BARNEVELD 18-07-2016 AANVRAGER: PLOEG INDUSTRIËLE

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: L20160234 OLO: 2443559 Dossiernaam: oprichten 27 woningen/appartementen Locatie: Datum aanvraag: 14-07-2016 Organisatie: Woningstichting Centrada Contactpersoon

Nadere informatie

Rapport Bouwbesluiteisen

Rapport Bouwbesluiteisen BOUWADVIESBUREAU RAATJES HEIN LEEMHUISSTRAAT 5 9744 DR GRONINGEN TELEFOON: 050-5 25 37 51 E-MAIL: INFO@RAATJES.NL INTERNET : WWW.RAATJES.NL BANKNR : NL84INGB0009395868 KVK GRONINGEN : 02078129 Rapport

Nadere informatie

Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning

Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning Toelichting bij de aanvraag splitsingsvergunning Let op: Per stadsdeel worden quota en specifieke gebieden vastgesteld voor één of meerdere categorieën d.m.v een verdeelbesluit. U kunt zelf controleren

Nadere informatie

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V.

BNA Roadshow. in het Bouwbesluit 2012. Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen. Adviesburo Nieman B.V. BNA Roadshow Bouwbesluit 2012 Veiligheid (niet brand), Gezondheid, Bruikbaarheid, Energie en Milieu, Bouwen en Slopen in het Bouwbesluit 2012 Adviesburo Nieman B.V. Inhoud Veiligheid (exclusief brand)

Nadere informatie

BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

BRL 5212 Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies ( ) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKINGS- EN GOOTCONSTRUCTIES, ZINK (procescertificaat) BRL 5212 "Aanbrengen zinken dakbedekkings- en gootconstructies" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden WARMTEPOMPTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (200511) Deel 12 Installeren van individuele warmtepompboilers van woningen (200511)

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen

Bouwbesluit 2012. Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties. Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen Bouwbesluit 2012 Gevolgen voor de gebouwgebonden installaties Woensdag 28 september 2011 Stefan Janssen (naar aanleiding van de cursus bouwbesluit 2012, wijzigingen en consequenties door Bouwforum) Geschiedenis

Nadere informatie

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman

Nota van B&W. onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit. Portefeuilehouder dr. Derk Reneman 7 Bemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Toetsingsniveau Bouwbesluit Portefeuilehouder dr. Derk Reneman Collegevergadering 18 novem ber 2014 inlichtingen Edward Pranger Registratienummer 2014.0052001

Nadere informatie

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening.

Toets Bouwbesluit - daglichtberekening. - ventilatieberekening. Gebruiksfuncties: 1 Woonfunctie 2 Bijeenkomstfunctie 3 Celfunctie 4 Gezondheidsfunctie 5 Industriefunctie 6 Kantoorfunctie 7 Logiesfunctie 8 Onderwijsfunctie 9 Sportfunctie 10 Winkelfunctie 11 Overige

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen

Opdrachtgever VVE 't Soperse Bos t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel. Bouwbesluittoets Recreatiewoningen Bouwbesluittoets Recreatiewoningen 't Soperse Bos te Vinkel projectnr. 234035 revisie 01 11 augustus 2011 auteur(s) Gerard van den Bergh Opdrachtgever t.a.v. de heer H. Meenhorst Hyacinth 133 5382 JP Vinkel

Nadere informatie

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156;

Gemeenschappelijk en gezamenlijk Artikel ; 1.156; Algemene bepalingen Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.1 1.1; 2.136 1.1 1.1 1.1; 2.7.7; 5.3.7 Aantal personen Artikel 1.2 1.1 Gelijkwaardigheidsbepaling Artikel 1.3 1.5; 2.200-1.4 4 2.207

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie

Renvooi Bouwbesluit Gebruiksfunctie logiesfunctie Renvooi Bouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het Bouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 BOUWBESLUIT BEREKENINGEN Appartement 2&4 betreft: opdrachtgever: onderdeel: projectarchitect: projectleider: Verbouw pand tot appartementen a/d Scheepsmakershaven Oud-Beijerland Anthony Hertzberger b.v.

Nadere informatie

Toetsmatrix Bouwen. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid Hoofdstuk 2 - Veiligheid

Toetsmatrix Bouwen. Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid Hoofdstuk 2 - Veiligheid Scope Woonfunctie (woonwagen) gezondheidszorgfunctie (met bedgebied) bouwwerk geen gebouwzijnde (wegtunnel) Toetsmatrix Bouwen Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen art. 1.3 Gelijkwaardigheid 4 4 4 4 4 4 4

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN Brandveiligheid woonwagens en woonwagenstandplaatsen 14 juni 2006 Woonwagens-Brandveiligheid woonwagens 1 Inhoud. Blz. 1. Inleiding 3 2. Begripsomschrijvingen 4 3. Omstandigheden

Nadere informatie

RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN

RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN RAPPORTAGE 'MATERIËLE TOETS' GEMEENTE HEUSDEN Rapporteur Eindverantwoordelijke drs. R.B.J. Prins ir J.W. Pothuis PRC Bouwcentrum B.V. Bodegraven, 4 juli 2002 INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Verricht

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009

Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 Bouwbesluit 2003 Integrale tekst van het Bouwbesluit 2003 zoals dit luidt per 1 januari 2009 1 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen...6 1.1. Begripsbepalingen...6 1.2. Toepassing NEN

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid

Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Verbouwing van een gevel: isolatie en luchtdoorlatendheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de thermische isolatie en luchtdoorlatendheid gelden bij de renovatie van

Nadere informatie

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015:

Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: Korte samenvatting van de wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 ingaande per 1 juli 2015: De wijzigingen die per ingaan per 1 juli betreffen met name wijzigingen voor particuliere woningbouw: Wijzigingen

Nadere informatie

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink,

Bouwbesluit veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, Bouwbesluit 2003 veranderd, verbeterd, verhelderend? ir. B. Kersten, ing. E. van den Brink, LBP DGMR ing. E. van den Brink Bouwfysica Brandveiligheid Geveltechniek Industrie en milieu Verkeer en milieu

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Borghese Logistics Kaapstadweg III te Amsterdam Projectnummer : PR9149 Datum : 14 april 2017 Tekening : T08.08.03.10 d.d. 14 februari 2017 Versie : 3.0 Opdrachtgever : Mies

Nadere informatie

INHOUD BOUWBESLUIT 2003

INHOUD BOUWBESLUIT 2003 INHOUD BOUWBESLUIT 2003 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 5 1.1. Begripsbepalingen... 5 1.2. Toepassing NEN, NEN-EN en aansluitvoorwaarden... 10 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 11 1.4. Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat)

GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) GEVELELEMENT, HOUT (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 0801 "Houten gevelelementen" (2005-12) BRL 0808 "Afhangen van beweegbare delen in houten gevelelementen" (2003-04) BRL 2902 "Gelamineerd

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, DAKPANNEN (attest, productcertificaat, procescertificaat) BRL 1513 "Dakdekken hellende daken" (2004-05) BRL 4705 "Betonnen dakpannen" (2004-03) BRL 1510 "Keramische dakpannen" (2004-03) Beschouwde

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden GEVELBEKLEDING (attest, productcertificaat) BRL 1015 "Gevelsysteem met droog gestapelde bakstenen" (2005-04) BRL 4101 "Gevelbekledingssystemen met panelen" "Deel 1: Algemeen gedeelte" (2004-02) "Deel 2:

Nadere informatie

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN

CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN CONCEPT VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING VAN DE VOORSCHRIFTEN VAN HET BOUWBESLUIT 2003 MET EEN RELATIE TOT BEZETTINGSGRAADKLASSEN 1. INLEIDING Sommige eisen van het Bouwbesluit 2003 zijn afhankelijk van de

Nadere informatie

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat)

VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) VLOER, BEGANE GROND, COMBINATIEVLOER, BETONBALKEN en EPS- VULELEMENTEN (attest, productcertificaat) BRL 0203 "Vrijdragende systeemvloeren van vooraf vervaardigd constructief beton" (2003-12) + wijzigingsblad

Nadere informatie

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf

W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit ing. P.J. van der Graaf W1.5 Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap

Nadere informatie

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf

Actualiteiten Bouwbesluit 2012. ing. P.J. van der Graaf Actualiteiten Bouwbesluit 2012 ing. P.J. van der Graaf Onderwerpen Terugblik t/m 1 juli 2015 Thermische isolatie bij verbouw Wijzigingen per 1 juli 2015 Toekomstige ontwikkelingen 2 Het landschap voor

Nadere informatie

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11.

R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N R H / C H. kenmerk: Projectnr. 11. R A P P O R T A G E B O U W B E S L U I T N I E U W B O U W S A T U R N N I E U W G R A A F D U I V E N kenmerk: Projectnr. 11.050 opgesteld: R H / C H datum: 0 7 0 5 2 0 1 3 RAPPORTAGE BOUWBESLUIT Datum

Nadere informatie

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot

Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot Bouwbesluit 2012 Op 1 april 2012 voor het grootste deel in werking getreden. Samenvoeging Gebruiksbesluit met Bouwbesluit Aantal regels t.o.v. Bouwbesluit 2003 en Gebruiksbesluit

Nadere informatie

Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE

Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE Bouwbesluitgegevens ALGEMENE RUIMTE Project: Herontwikkeling terrein De Oude Melkfabriek aan de Leunseweg te Leunen. Opdrachtgever: Hoex-Maessen VOF Franklinstraat 1, 5807 GJ Oostrum Projectnummer: 15-556

Nadere informatie

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat)

METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) METALEN LATEIEN EN METALEN METSELWERKONDERSTEUNINGEN IN METSEL- WERKCONSTRUCTIES (attest, productcertificaat) BRL 3121 "Metalen lateien en metalen metselwerkondersteuningen in metselwerkconstructies" (2004-03)

Nadere informatie

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat)

GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) GASINSTALLATIES EN GASVERBRANDINGSTOESTELLEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 04 Ontwerpen en installeren van gasinstallaties

Nadere informatie

Bouwbesluit Toetsing BB 2012

Bouwbesluit Toetsing BB 2012 Projectnummer : Datum : Tekening: Versie : Opdrachtgever : Nijverheidsweg te Heemstede BG PR6304 2 juni 205 v.0 AG architecten bv d.d. 26 mei 205 gemaakt door: RDG Bouwbesluit Toetsing BB 202 ijverheidsweg

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave

Projectgegevens. Inhoudsopgave Projectgegevens Projectnaam : Bakker te Nieuw Vennep Projectnummer : PR812 Datum : 1 februari 201 Tekening : 3541_bakker d.d. 5 oktober 2015 Versie : 2.0 Opdrachtgever : H.Hardeman B.V. Handels- en constructiebedrijf

Nadere informatie

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk

Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Aanvraag bouwvergunning NEN-normen in de praktijk Is het mogelijk een bouwvergunning te verkrijgen zonder dat u NEN-normen koopt en toepast? Hoe gaat het in de praktijk? De meest relevante NEN-regeltjes,

Nadere informatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie

Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Verbouwing van een gevel: geluidsisolatie en ventilatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen voor de geluidswering en ventilatie gelden bij de renovatie van een gevel. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein

Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Nieuwbouw: Vreeswijksestraatweg 10 te Nieuwegein Toetsing bouwbesluit voor: Woonfunctie Opdrachtgever: Dhr. C. J. L. Hendriks Vreeswijksestraatweg 10 3432 NA Nieuwegein datum: 04-06-09 projectnummer: 814

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Renvooi Bouwbesluit Materiaalstaat

Renvooi Bouwbesluit Materiaalstaat Renvooi ouwbesluit 2012 Het bouwen dient te geschieden overeenkomstig de eisen van het ouwbesluit 2012. Indien op de tekeningen en/of bestek waarden worden vermeld welke het niveau van het ouwbesluit overstijgt

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid.

Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. Hoofdstuk 2 Veiligheid. Constructieve veiligheid. (CONCEPT) Bijlage 3 2.1 Algemene sterkte bouwconstructie. Integraal (alles controleren). Representatief (controle op onderdelen). Deze wordt uitbesteed

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV

Bouwbesluit 2012. Geluid. Geregeld BV Bouwbesluit 2012 Geluid Geregeld BV 17 juni 2012 Stelsel van de bouwregelgeving Hoe zit het Bouwbesluit 2012 in elkaar Geluid 2 Geregeld BV Het stelsel van de Bouwregelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

Transformatie en het Bouwbesluit 2012

Transformatie en het Bouwbesluit 2012 Transformatie en het Bouwbesluit 2012 van het Expertteam (kantoor)transformatie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verbouw en functiewijziging Het Bouwbesluit

Nadere informatie

Presentatie BRAND-voorschriften

Presentatie BRAND-voorschriften Presentatie BRAND-voorschriften 28 november 2013 Pieter Stox Bouwkundig adviseur mob: 06-51588910 pstox@arvalis.nl INTRODUCTIE ARVALIS Agrarisch adviesbedrijf, ontstaan vanuit de Limburgse Land- en Tuinbouwbond

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015

Erratum Wijzigingen Bouwbesluit 2012 tot en met 1 juli 2015 Checklist Bouwbesluit: deel B Woningen en woongebouwen: VERBOUW Erratum wijzigingen Subkopje Veiligheidsvluchtroute wijzigen in veiligheidsroute (alleen voor bestaande bouw) Alinea die begint met het subkopje

Nadere informatie

bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen) individuele woning dakkapellen

bijbehorende bouwwerken (bijgebouwen, aan- en uitbouwen) individuele woning dakkapellen Hoofdstuk 2: Veiligheid De risico s bij de categorie veiligheid zijn het grootst aangezien persoonlijke ongevallen kunnen ontstaan. Ze vragen een grote zorgvuldigheid bij toetsing en uitvoering en leveren

Nadere informatie

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit

Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit Rapportage Toetsing aan het Bouwbesluit ID: 20150072 OLO: Dossiernaam: Tatelaarweg 11a Didam Locatie: Datum aanvraag: 12-03-2015 Organisatie: Contactpersoon organisatie: Dossierverantwoordelijke: Berry

Nadere informatie

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD

Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem. Datum: 19 02 2106 Rapportage bouwbesluit INHOUD Initiatiefnemer: Wooncorporatie ProWonen Project: Revitalisatie en renovatie 18 woningen te Zelhem Locatie: Magnoliaweg 9 43 te Zelhem Datum: 19 02 2106 Betreft: Rapportage bouwbesluit INHOUD Gebruiksoppervlakte

Nadere informatie

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN

1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN Blad 1 van 5 Checklist indieningsvereisten omgevingsvergunning Juni 2016 1 ALGEMENE INDIENINGSVEREISTEN In dit hoofdstuk worden de algemene indieningsvereisten zoals die in hoofdstuk 1 van de Mor zijn

Nadere informatie

TOETSINGSPROTOCOL BOUWVERGUNNINGEN GEMEENTE BINNENMAAS

TOETSINGSPROTOCOL BOUWVERGUNNINGEN GEMEENTE BINNENMAAS BIJLAGE 5 BIJ NOTA INTEGRALE HANDHAVING TOETSINGSPROTOCOL BOUWVERGUNNINGEN GEMEENTE BINNENMAAS Maasdam, december 2009. 0 INLEIDING In de nota Integrale Handhaving, waarvan dit toetsingsprotocol deel uitmaakt,

Nadere informatie

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur

Toetsbouwbesluitberekening project: 5 stadswoningen aan de staatweg 77. projectnr: 10395. datum: 22 oktober 2013. VanEgmondTotaalArchitectuur Toetsbouwbesluitberekening 5 stadswoningen aan de staatweg 77 projectnr: 10395 datum: 22 oktober 2013 5 stadswoningen, straatweg 77 blad 1 van 6 dd: 22-10-2013 nr onderdeel vereist ingevolge Bouwbesluit

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer: 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 206 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam : Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting.

Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting. Hoofdstuk 9. Overgangs- en slotbepalingen. - Lastenverlichting. De Nederlandse vraag wat de invoering van het Bouwbesluit 2012 kost, kan niet eenvoudig worden beantwoord: a. Omdat de meningen verdeeld

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Nassaukade 1 te Beilen

Nassaukade 1 te Beilen Stichting Nardus 30 juni 2016 Verantwoording Titel : Projectnummer : 2016-022 Revisie : 0 Fase : Omgevingsvergunning Datum : 30-06-2016 Auteur : ing. A. Hamstra Email : arjen@vm-consultancy.nl Gecontroleerd

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD

BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD BRL 5701 Wijzigingsblad 14112016 BEOORDELINGSRICHTLIJN WIJZIGINGSBLAD VOOR HET KOMO ATTEST VOOR VENTILATIEROOSTERS Vastgesteld door het College van Deskundigen d.d. 01092016 Aanvaard door de KOMO Kwaliteits

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013

Wijzigingsblad BRL 2101 d.d. 06-03-2013 Woonwagens Wijzigingsdatum 06-03-2013. Vastgesteld door CvD IKOB-BKB d.d. 30-08-2012. Aanvaard door de Harmonisatie Commissie Bouw van de Stichting Bouwkwaliteit d.d. 06-03-2013. Bindend verklaard door

Nadere informatie

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Op dit moment is er geen beleid m.b.t. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Op dit moment is er geen beleid m.b.t. tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders GEMEENTEBESTUUR UITGEEST Nota I advies van: B. Visser Behandelende afdeling: Ruimte Datum: 17-03-2015 NR. TITEL: Beleid tijdelijke huisvesting seizoenarbeiders KORTE PROBLEEMSTELLING/ONDERWERP: Op dit

Nadere informatie

BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim"

BRL 1332 Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim ISOLATIE, VLOER, SPRAY-SYSTEEM (attest, procescertificaat) BRL 1332 "Het sprayen van de onderkant van begane grondvloeren met CFK-vrij polyurethaanschuim" (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit

Nadere informatie

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN

BOUWBESLUIT BEREKENINGEN BOUWBESLUIT BEREKENINGEN 677717_1356078252474_2012 13_121218_BB berekening_s_bem1300014_pdf *BEM1300014* BEM1300014 gemeente Steenbergen Opdrachtgever: Dhr. C.P.A. van Merriënboer Eerste Boutweg 21 4756

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes

Voorzieningen aan deuren in vluchtroutes DE TWEE SNOEKEN Datum: xx.xx.xx Claudia Fransen De Twee Snoeken Programma Voorstellen DE TWEE SNOEKEN 1961: Architectenbureau De Twee Snoeken 1988: De Twee Snoeken Automatisering 2006: De Twee Snoeken

Nadere informatie

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector

Projectgegevens. Inhoudsopgave. Bruikbaarheid oppervlaktestaat gbo / vg / vr NEN 2580 aantal personen toiletruimte toegankelijkheidssector Projectgegevens Projectnaam : Zoet of Zout Haringvliet te Stellingdam Projectnummer : PR7529 Datum : 20 april 2016 Tekening : BA-10, 11 en 20 d.d. 12 april 2016 Versie : 1.0 Opdrachtgever : HDK architecten

Nadere informatie

In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie

In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie In te dienen gegevens per bouwwerkcategorie Categorie 1: Wonen (Bijvoorbeeld: woningen, appartementen, woonboerderij, recreatiewoning, woonwagen) de subgebruiksfunctie(s) Gebruiksgebied (gearceerd) Functieruimte

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer Antwoorden Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen. J.

Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer Antwoorden Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen. J. Inspecteren technische voorzieningen en energiebeheer Antwoorden Gebouwen, terreinen en technische voorzieningen J. van der Sanden eerste druk, 2002 Artikelcode: 25064.2 & 25064.1 2002 Ontwikkelcentrum,

Nadere informatie

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

BESLUITEN. Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens Behoudens advies van de c ommissi e ABA Technische brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens BESLUITEN 1. De Beleidsregels technische (brand)veiligheidsvoorschriften voor bestaande woonwagens

Nadere informatie

Bijzondere woonvormen in Bouwbesluit 2003

Bijzondere woonvormen in Bouwbesluit 2003 Bijzondere woonvormen in Bouwbesluit 2003 Project: Afstemming eisenniveau eenvoudige woonvormen i.o.v. Ministerie van VROM, DGWWI Postbus 30941 2500 GX DEN HAAG buro Nieman B.V. Vestiging Rijswijk Nassaukade

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen

Bouwbesluittoets. Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 22-5-2017 Bouwbesluittoets Nieuwbouw woning aan de Lombartsstraat 33a te Diessen Opdrachtgever Familie van Riel Sprenkeleind 5 5087 LC Diessen Projectnummer 1642 Projectdatum

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 148 Besluit van 10 maart 2006, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2003 (wijzigingen in verband met de implementatie van de richtlijn tunnelveiligheid)

Nadere informatie

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen

Nieuwe Bouwbesluit. Programma 12-10-2011. Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Nieuwe Bouwbesluit Gevolgen voor de installateur: de belangrijkste wijzigingen Imagine the result Programma ir. Rick Bleeker ARCADIS Achtergronden Bouwbesluit Wijzigingen: Algemeen Wijzigingen: Per vakgebied

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie