Minder middelen, meer matchen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Minder middelen, meer matchen"

Transcriptie

1 Minder middelen, meer matchen Naar een nieuwe verhouding tussen psychiatrie en maatschappij Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg Lector dr. Bauke Koekkoek

2 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Colofon Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij Lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg Postbus 6960, 6503 GL Nijmegen Dr. Bauke Koekkoek T: +31 (0) E: Realisatie: HAN Marketing, Communicatie en Voorlichting & HAN Event Vormgeving: Bureau Ketel Drukwerk: Drukkerij Efficiënt ISBN: HAN University of Applied Sciences Press Arnhem, The Netherlands 2012 Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotografie, microfilm, geluidsband of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de auteur en uitgever, mits er zorgvuldig verwezen wordt naar de auteur en de uitgever.

3 Inhoud Inleiding 4 Casus: Heleen 5 Operatie geslaagd, patiënt overleden jaar vraag en aanbod in vogelvlucht 8 Gestichten in opmars: De lange jaren 70 ( ) Het heden ( ) Een nieuwe richting? 18 Focussen Meer middelen verwerven Minder middelen, meer matchen Ondernemen Het lectoraat: SMAPZ? 21 Doel Middelen om te matchen SMART! Conclusie 24 Dankwoord 24 Referenties 26

4 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Inleiding Geachte dames en heren, Voordat ik officieel lector was, 10 minuten geleden, zag u een filmpje over iemand met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Een liefdevol gemaakte minidocumentaire over een Utrechtse man die zichzelf een rat in de stad noemt. De film heeft een lokale prijs heeft gewonnen en is te zien is op internet, de man zelf heeft zelfs een eigen Wikipedia-pagina, wat toch weinigen van ons hem nadoen. Hij was in 1994 één van mijn eerste patiënten in het psychiatrisch ziekenhuis het WA Huis in Utrecht. Mijn stagebegeleider zei toen: dat is een interessante man, je moet zijn dossier eens wat uitgebreider bekijken. Dat deed ik en zag dat hij inderdaad een fascinerende geschiedenis had mensen die aan vechtsport doen zijn natuurlijk per definitie interessant. Maar wat me ook fascineerde was het enorme aantal psychiatrische opnames - in 1994 waren dat er al 32. En ik vroeg me af hoe het kon dat het aanbod van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan deze man met een duidelijke psychotische stoornis in combinatie met drugsgebruik, blijkbaar zo slecht aansloot bij zijn vraag of behoefte. Die afstemming van vraag en aanbod in de GGZ is de rode draad in mijn verhaal van vanmiddag. Mijn intreerede heb ik Minder middelen, meer matchen genoemd. Op het niveau van patiënt en organisatie zijn we in de GGZ namelijk vaak aan het middelen, ofwel: we beschouwen de patiënt als een gemiddelde waarop ons aanbod vast wel zal passen en als dat niet zo is dan ligt dat vaak niet aan ons. En daarnaast middelen in de betekenis van geld: geld dat beschikbaar is voor de GGZ. De geschiedenis in ogenschouw nemend, worden aanbod van en vraag naar GGZ sterk bepaald door de mate en manier van financiering van de GGZ. Wat u kunt verwachten is een casus uit de praktijk, gevolgd door een kort en incompleet overzicht van 100 jaar geschiedenis van vraag en aanbod in de GGZ. Daarna laat ik u zien wat het lectoraat wil gaan doen en op welke manier. 4

5 Casus: Heleen Zojuist zagen we in de film het leven van een man met psychotische problematiek voorbijkomen: op straat, in een sociaal pension en uit oude fotoboeken. De casus die ik u nu wil schetsen, over Heleen, ziet er heel anders uit. Heleen is 21 jaar oud, woont bij haar moeder met haar jongere broer, en volgt een MBO-opleiding grafische vormgeving. Haar vader is al jaren uit beeld en haar oudere zus woont op zichzelf met haar man. Heleen gaat, na enig aandringen van haar moeder, naar de huisarts (HA) omdat ze zich somber voelt, nergens zin in heeft en geen toekomst ziet voor zichzelf in deze wereld. De huisarts schat in dat het met dingen op school te maken heeft en adviseert haar een afspraak te maken met schoolmaatschappelijk werk (SCH MW). Dat doet ze, en na een goed gesprek, waarin de maatschappelijk werkende concludeerde dat het levensfaseproblematiek is, vervolgt ze haar dagelijks leven. Een half jaar later meldt Heleen zich echter opnieuw bij de huisarts, met min of meer dezelfde maar iets ernstiger klachten dan eerder. De huisarts verwijst haar naar de 2 e lijns-ggz waar ze een intake heeft met een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV-1). Dat klikt niet erg, en de GGZ hoeft voor haar nu ook weer niet en dus komt ze na één keer niet meer terug. Maar weer vijf maanden later is het echt mis als ze bij de huisarts komt. Ze gaat al twee maanden niet naar school, maakt een erg depressieve indruk en heeft bovendien in haar arm gesneden. Daarnaar gevraagd zegt ze weinig en haalt schijnbaar ongeïnteresseerd haar schouders op. De huisarts maakt zich zorgen, zeker als ook moeder aangeeft dat het thuis niet meer te houden is, en vraagt de GGZ-crisisdienst (CD) om Heleen te zien. Figuur 1: Heleen op weg naar en in de GGZ 5

6 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg De crisisdienst vindt het allemaal wat overdreven maar is graag servicegericht naar de huisarts dus Heleen en haar moeder kunnen langs komen. Heleen zegt weinig, haar moeder des te meer: vooral dat ze absoluut geen suïcidale jonge vrouw thuis kan hebben. Met tegenzin, hij denkt niet dat ze er bij gebaat zal zijn, zegt de crisisinterventor toe een opname op een open afdeling te organiseren. Maar dat blijkt onmogelijk: alle open plekken zijn vol en alleen de gesloten afdeling van het voormalige psychiatrische ziekenhuis heeft plaats (OPN KL). Aldaar aangekomen blijkt Heleen inderdaad een vreemde eend in de bijt. Ze is één van de weinigen die nog enige grip op de realiteit lijkt te hebben. De verpleegkundigen vinden de afdeling een ongezonde omgeving voor haar en sturen aan op snel ontslag. Heleen zelf krast zich af en toe en trekt zich vooral erg veel terug op haar kamer. De nieuwe arts-assistent voelt zich onder druk staan van zowel moeder als het team, en ziet een uitweg in een aanmelding bij een specialistisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen (SPEC PS) daar lijkt op basis van het beeld namelijk sprake van. De intakefase voor de intensieve deeltijdbehandeling (DT) aldaar beslaat al snel vier maanden, maar na twee weken opname moet Heleen weer naar huis. Na ongeveer vier maanden, ondertussen enigszins begeleid door de intaker van de specialistische afdeling, kan ze inderdaad starten met de behandeling. Na drie dagen in deze ontdekkende, psychodynamische groepstherapie blijkt de behandeling veel te indringend. Ze wordt acuut suïcidaal, zeer somber en er valt nauwelijks meer met haar te praten. Het team besluit dat ze naar de kliniek (KL) moet die bij de deeltijd hoort een afdeling voor mensen met ernstiger problematiek maar eveneens een groepsgerichte aanpak. Ook daar lukt het niet, de groepsgesprekken zijn te bedreigend, en Heleen ligt alleen maar in bed. Ze wordt ter crisisoverbrugging op dezelfde gesloten afdeling geplaatst waar ze eerder was (OPN KL) nu echter bewust achter een dichte deur. Het gaat daar niet veel beter maar ze wordt nauwlettend in de gaten gehouden, en veel slechter wordt het ook niet. Het team is er echter nog steeds van overtuigd dat Heleen thuis het beste af is en stuurt opnieuw aan op ontslag. Aangezien duidelijk is dat zij zelf niet veel initiatief kan nemen en ook haar moeder niet enthousiast is wordt een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV-2) van het ambulante team actief ingeschakeld om een ontslagplan te maken. Dit plan slaagt wonderwel en enkele maanden later functioneert Heleen in psychiatrische zin thuis redelijk. De 6

7 somberheid is hanteerbaar, ze doet geen suïcidepogingen en staat ergens in de loop van de dag wel een keer op. Ze zit echter niet meer op school, ontvangt een Wajonguitkering en heeft nauwelijks sociale contacten. Laagfrequent loopt de zorg zo vier jaar door tot de SPV een andere baan krijgt en Heleen overdraagt aan een collega. Operatie geslaagd, patiënt overleden We zouden kunnen zeggen dat de psychiatrische zorg voor Heleen succesvol is geweest: ze heeft zich niet gesuïcideerd, is niet langdurig opgenomen en lijkt zelfs niet afhankelijk van haar hulpverlener. Tegelijkertijd functioneert ze in sociaal opzicht nauwelijks, heeft ze geen toekomstperspectief en is ze wel degelijk afhankelijk van haar moeder. Kijkend naar haar gang naar en door de GGZ kunnen we wel stellen dat er op een aantal momenten iets is misgegaan. De overgangsmomenten, transities aangegeven met pijlen (figuur 1), blijken erg betekenisvol voor het verloop van de zorg en mogelijk ook voor het verloop van Heleen s ziekteproces. Een aantal nogal toevallige factoren lijkt van doorslaggevend belang bij deze transities: persoonlijke inschattingen van hulpverleners, pressie door teams en familieleden, toevallige beschikbaarheid van een al dan niet specialistisch of activerend aanbod e.d. Gedurende dit proces is Heleen van een passant in de GGZ (eenmalig policontact), via patiënt tot langdurig zorgafhankelijke patiënt geworden. Na twee jaar GGZ, een psychiatrische diagnose en bij matig tot slecht sociaal functioneren voldoet ze aan Ruggeri s (2000) criteria voor severe mental illness (SMI), of in hedendaags Nederlands: ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). De prevalentie van EPA in de algemene Nederlandse bevolking wordt globaal geschat op 1.6% (Delespaul, 2009). Daarmee behoort Heleen, die we op het eerste gezicht niet direct als een hele ernstige patiënte zouden bestempelen, toch tot een select gezelschap Nederlanders. We kunnen ons afvragen in welke mate de moeizame match tussen Heleen en de GGZ heeft bijgedragen aan het ontstaan van deze chroniciteit. De match, of het gebrek daaraan, is echter niet alleen iets dat speelt op het niveau van patiënt en professional (of instituut). De mate waarin het de GGZ lukt om een passend aanbod te doen hangt ook sterk af van veel bredere ontwikkelingen in de samenleving, de economie en de gezondheidszorg. Deze stelling is het beste te onderbouwen door nader stil te staan bij de historie van vraag en aanbod in de 7

8 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg GGZ, en ons af te vragen welke zorg Heleen ontvangen zou hebben in twee andere periodes in de afgelopen 100 jaar. 100 jaar vraag en aanbod in vogelvlucht Wie zich bezig houdt met geschiedschrijving moet beducht zijn dat niet volledig te doen vanuit hedendaagse kennis. Terugkijkend is het namelijk veel makkelijker om verbanden en processen te zien dan op het moment zelf. Historici spreken dan van whig history en bestuurders zeggen dingen als met de kennis van nu, zou ik, waarna vaak een onnavolgbare (ver)ontschuldigende redenatie volgt. Ondanks dit risico waag ik me aan het schetsen van enige historische ontwikkelingen, toegespitst op drie momenten in de afgelopen 100 jaar: de periode rond , de periode rond en de huidige periode We beschikken in Nederland over een hoogleraar GGZ-historie, professor Vijselaar, en door hem en anderen is veel fijnzinniger geschiedschrijving gepleegd dan ik hier doe. In de laatste vijf jaar alleen al zijn verschillende gedegen studies verschenen over de Nederlandse GGZ: Oosterhuis & Gijswijt-Hofstra (2008, over de volle breedte van de GGZ), Gijswijt- Hofstra e.a. (2005, over de Nederlandse GGZ in relatie tot die in andere landen), Bakker (2009, over de financiering van de GGZ) en Aan de Stegge (2012, over de GGZ-verpleegkunde). Mijn focus hier is echter steeds het analyseren van de mate van middelen, zowel in de betekenis van de gemiddelde patiënt, als in die van geld en de mate van matchen. Gestichten in opmars: Rond 1910 was de Nederlandse gestichtspsychiatrie goed op stoom: tussen 1884 en 1935 steeg het aantal gestichten van 13 tot 42 en de psychiatrische hospitalisatiegraad in Nederland navenant (Oosterhuis & Gijswijt-Hofstra, 2008; Bakker, 2009). In deze periode werden o.a. de terreinen in Wolfheze (nu Pro Persona) en Venray (nu Vincent van Gogh) bebouwd. Hoewel deze gestichten pas later ziekenhuizen werden genoemd, was de bouw ervan een eerste stap richting een gezondheidsbenadering (of ziektemodel) van psychiatrische problematiek. 8

9 Figuur 2: Aantallen en locaties van psychiatrische gestichten in 1884 (boven) en 1935 (onder) (uit Oosterhuis & Gijswijt-Hofstra, 2008; met toestemming van de uitgever) 9

10 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg In deze periode stonden vooral de 3 R s voorop: rust, reinheid en regelmaat. Iedereen had zich hieraan te conformeren, of het nu paste of niet. De psychiatrisch verpleegkundigen waren zelf vaak nette werklustige types die wel raad wisten met vieze en onwillige patiënten. In onze hedendaagse termen van afstemming van vraag en aanbod was het echter erg aanbodgericht en weinig toegesneden op individuele behoeften ofwel one size fits all. Ik overdrijf hier iets want niet alles en iedereen werd gemiddeld tot de categorie rust : er waren naast paviljoens voor rustige patiënten, ook paviljoens voor half-rustige en onrustige patiënten. Heleen zou in dit tijdperk waarschijnlijk niet opgenomen zijn in een psychiatrische instelling: open afdelingen waren schaars en werden niet vergoed terwijl gesloten afdelingen toch echt voor een onrustiger type patiënt bedoeld waren. Ze had waarschijnlijk ook geen aanspraak hebben kunnen maken op andersoortige hulp die was er namelijk niet of nauwelijks. Afbeelding 1: Ansichtkaart die patiënten uit Wolfheze konden sturen (uit Vijselaar e.a., 2007; met toestemming van de uitgever) Daarin kwam echter voorzichtig verandering. Het verblijf in de inrichtingen moest namelijk betaald worden, door gemeentes, uit de algemene middelen voor noodlijdenden (de Armenwet, later vervangen door de Algemene Bijstandswet). Dat gaf problemen voor gemeenten die niet al te rijk waren, veel patiënten telden of geen eigen gesticht in de buurt hadden. Om die redenen startte Amsterdam, in de 10

11 persoon van psychiater F. S. Meijers, al in 1916 met ambulante zorg. Dit type zorg, aanvankelijk vooral nazorg voor ontslagen patiënten, vormde de basis voor de latere sociaal-psychiatrische zorg door verpleegkundigen en andere professionals (Bakker e.a., 1994). De crisis van de jaren 30 gaf een onverwachte impuls aan deze sociaalpsychiatrische zorg: ze was goedkoper dan klinische zorg en beter controleerbaar door gemeentes. Afbeelding 2: Een patiënt uit Sint-Servatius (Venray) wordt in de jaren 50 thuis afgeleverd en overgedragen aan de nazorgzuster (uit Philips, 1960; met dank aan het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Maastricht). De lange jaren 70 ( ) Vijftig jaar later, rond 1965, was het GGZ-landschap drastisch veranderd. De door Blok (2004) als de lange jaren 70 benoemde periode tussen halverwege de jaren 60 en het begin van de jaren 80 van de vorige eeuw, was een roerige in de Nederlandse GGZ. De ontdekking van antipsychotische medicatie veranderde het klimaat in de instellingen sterk, terwijl het maatschappelijke klimaat buiten de instelling o.a. door de opkomst van de antipsychiatrie ook flink veranderde. In veel Angelsaksische landen stootten de grote state hospitals enorme aantallen bedden af, maar in Nederland groeiden de gestichten gestaag uit tot ziekenhuizen. Met de invoering van de AWBZ, die bekostiging van onverzekerbare ziektekosten wettelijk verankerde en de financiering via de Armenwet verving, maakte de GGZ een grote stap richting de gezondheidszorg. De economische voorspoed deed de bomen tot in de hemel 11

12 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg groeien en vooral de ambulante GGZ breidde zich in hoog tempo uit, in 1982 resulterend in de vorming van de RIAGG. In Nederland was deze nieuwe regionale instelling onder professionals niet al te populair maar internationaal werd zij gezien als één van de meest (financieel) toegankelijke GGZ-voorzieningen ter wereld. Een democratiseringsgolf overspoelde ondertussen Nederland en dus ook de GGZ: de therapeutische gemeenschap met inspraak voor cliënten deed haar intrede. Het werd financieel minder aantrekkelijk om mensen zeer langdurig op te nemen, al leidde dat niet tot echt korte opnames: tot ver in de jaren 90 was het mogelijk om jarenlang opgenomen te zijn ook of juist in een therapeutische gemeenschap. De combinatie van een grote maatschappelijke behoefte aan psychische groei en de beschikbaarheid van publieke financiering van ambulante hulp voor een breed scala aan problemen, zorgde voor een toevloed van mensen met relatief lichte psychische problematiek. Psychotherapie, niet geprotocolleerd maar openleggend of groepsdynamisch, was de norm en veel professionals probeerden hun patiënten ook die met ernstige psychiatrische aandoeningen daarin te passen. Hoewel de patiënt wel meer inspraak kreeg, bleven professionals toch vaak de dominante partij en daarmee was de matching ook in deze tijd niet optimaal. Heleen zou in deze periode zeer waarschijnlijk zijn opgenomen in een therapeutische gemeenschap voor jongeren waar ze te maken had gekregen met de zogenaamde sociotherapie. In de klassieke sociotherapie werd ieder onderdeel van het dagelijks leven tot object van therapeutische observatie en interactie gemaakt, waardoor het naar een onverwachte kant verschuiven van een pot pindakaas tijdens de lunch zomaar een diepere betekenis kon krijgen. Voor sommigen leidde deze one size fits all benadering tot veel inzicht en progressie, voor anderen niet (zie o.a. Meester, 1988). 12

13 Afbeelding 3: Voormalig therapeutische gemeenschap het Oolgaardthuis in Arnhem (lang onderdeel van IrisZorg en haar rechtsvoorgangers) Het heden ( ) Anno 2012 ziet de GGZ er opnieuw heel anders uit: ze beschikt over een fijnmazig net van voorzieningen in de 2 e en 3 e lijn, en in mindere mate tussen de 1 e, 2 e en 3 e lijn. Het budget van de GGZ is de afgelopen tien jaar verdubbeld en loopt daarmee uit de pas met de algemene gezondheidszorg waar de kostenstijging half zo groot is. Er vinden vooral veel meer ambulante behandelingen plaats (figuur 2) en die duren langer (figuur 3). In haar Sectorrapport (2010) merkt de brancheorganisatie GGZ Nederland daarover op: In 2009 vonden een miljoen behandelingen plaats in de 2 e lijns GGZ, inclusief verslaving- en forensische zorg. In 2001 waren 535 duizend cliënten in zorg; dit betekent een stijging in acht jaar tijd met 87% en een jaarlijkse groei van 10% (GGZ Nederland, 2010; p. 7). Er blijken trouwens grote en soms onverwachte verschillen te bestaan tussen de gemiddelde behandelduur van verschillende stoornissen (tabel 1). 13

14 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Figuur 2: Ontwikkeling ambulante contacten (bron: van Hoof e.a., 2010) Figuur 3: Ontwikkeling gemiddelde behandelduur (bron: van Dijk e.a., 2010) 14

15 De steeds hogere GGZ-kosten zijn in Den Haag niet onopgemerkt gebleven en hebben geleid tot drastische budgetkortingen die in 2012 serieus gestalte krijgen en nu al voelbaar zijn. Daarnaast beoogt de minister de vraag naar 2 e lijnszorg terug te dringen door een extra eigen bijdrage op specialistische GGZ-hulp te heffen. Ondanks de vertraagde facturering van deze bijdrage, melden verschillende instellingen nu al een sterke afname van de vraag er wordt zelfs gesproken van vraaguitval. NRC Handelsblad meldde op 7 april 2012 dat de verwachte gemiddelde vraaguitval voor dit jaar 11% is in de ambulante zorg en 5% in de klinische zorg. De verontwaardiging over deze maatregel, naar verwachting ten koste van de meest ernstige patiënten, is groot in de sector. In door het NIVEL, in opdracht van GGZ Nederland, eind 2011 uitgevoerd onderzoek zeiden GGZ-patiënten met een lager inkomen en minder opleiding te zullen stoppen met behandeling volgen in de 2e lijn na invoering van de eigen bijdrage. Een samenhang met ernst van de stoornis werd niet gevonden, al hebben inkomen en ernst natuurlijk wel veel met elkaar te maken, en de onderzoekers gaven zelf aan dat het onderzoek (getiteld Recht op GGZ ) mogelijk niet helemaal vrij van vertekening was. Maar van verschillende professionals en bestuurders hoor ik dat juist de kwetsbare EPA-patiënten op allerlei manieren pogen om hun eigen bijdrage bij elkaar te sprokkelen en dat sociaaleconomisch en psychisch wat sterkere mensen momenteel afhaken in de 2 e lijns GGZ. Dat geeft wederom aan dat vraag, aanbod en de al dan niet gegarandeerde publieke financiering daarvan veel met elkaar te maken hebben. Tabel 1: Gemiddeld aantal dagen behandeling in 2009 (bron: GGZ Nederland, 2010) Stoornis (%) uitgeschreven cliënten (dagen) gemiddelde behandelduur Persoonlijkheid/gedragstoornis Psychotische stoornis Stemmingstoornis Angststoornis Gemiddelde behandelduur 370 Ontwikkeling/gedragstoornis Overige stoornis Verslavingstoornis Overige neurotische stoornis Cognitieve stoornis Totaal

16 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Los van deze recente financiële perikelen is er in vergelijking met de twee vorige periodes veel veranderd in de GGZ. Niet langer staat een bepaalde bejegening (rust, reinheid en regelmaat), of behandeling (psychotherapie) centraal, maar momenteel is de psychiatrische diagnose overheersend. Met de nieuwe versie van de DSM, het psychiatrisch diagnostisch handboek, in aantocht wordt er veel gespeculeerd over nieuwe stoornissen. Maar mogelijk veel belangrijker is dat de zorg steeds meer op basis van diagnoses is georganiseerd. Onze hedendaagse panacee voor allerlei problemen lijkt de zorgprogrammering te zijn: een indelingsprincipe dat alleen mensen met een passende diagnose toegang geeft tot behandelingen en voorzieningen. Deze organisatievorm leidt tot verdergaande specialisatie, en mogelijk tot meer kwaliteit en efficiency, maar vergroot tegelijkertijd het risico dat patiënten verdwalen in het systeem of, erger, uitgesloten worden van zorg. Zoals we bij Heleen zagen is de specialisatie van de verschillende voorzieningen zo ver doorgevoerd dat iedere afdeling zorgvuldig haar eigen patiënten dreigt te selecteren. Dit geldt zowel voor specialistische behandelprogramma s waar patiënten met veel comorbiditeit de gemiddelde benadering verstoren, als ook voor opnameafdelingen waar juist de nieuwe, lichte patiënten (zoals Heleen in onze casus) niet passen. Voor de afstemming van vraag en aanbod op patiënt-professional niveau is dat ongunstig: nogal wat mensen passen net niet in de mal die de afdeling voor haar patiënten (of voor zichzelf?) gecreëerd heeft. Dus opnieuw: het is niet zo dat one size fits all. De oude afdelingen sociale psychiatrie de opvolgers van de Sociaal Psychiatrische Diensten waarvoor in 1916 de fundamenten werden gelegd bestaan niet meer of zijn omgevormd tot afdelingen voor patiënten met psychotische stoornissen. Op zulke afdelingen was een mix van EPA-patiënten welkom, maar in de huidige zorgprogramma s is er vaak geen plek voor mensen met complexe of langdurige niet-psychotische stoornissen die wél zouden kunnen profiteren van een ouderwets sociaal-psychiatrisch aanbod. Op basis van de gemiddelde behandelduur (tabel 1) lijkt het in ieder geval niet logisch om langdurige zorg alleen toegankelijk te maken voor mensen met psychotische stoornissen. Gelukkig is er ook weer een beweging richting wijkgerichte teams, die basispsychiatrie of intensieve zorg (volgens het FACT-organisatiemodel) bieden. In deze generiekere benaderingen is de locatie van de patiënt belangrijker dan diens diagnose. Hoewel ieder indelingsprincipe zijn nadelen heeft, valt er over postcodes vaak minder te twisten dan over diagnoses en comorbiditeit. In de bekende termen betekent dat er minder gemiddeld en meer gematcht kan worden. 16

17 Concluderend kunnen we stellen dat er in de afgelopen 100 jaar op verschillende momenten en manieren sprake is geweest van een mismatch tussen vraag en aanbod zowel tussen patiënten en professionals, als in de financiering van de GGZ. Was het aanbod rond 1910 te beperkt en vaak te zwaar, rond 2012 is het aanbod zo uitgebreid, specialistisch en vaak exclusief dat patiënten en verwijzers de weg kwijt raken. De wettelijke verankering van GGZ-financiering heeft op verschillende momenten een sterke groei van de GGZ mogelijk gemaakt en op andere momenten (zoals nu) juist bemoeilijkt. Ik betwijfel of Heleen in vroeger tijden veel makkelijker een match gevonden zou hebben met de GGZ. Toch zijn er altijd mensen met problemen zoals die van Heleen geweest, en zullen die er altijd blijven er valt dus nog wel wat te doen op het gebied van matchen. Afbeelding 4: Het Financieele Dagblad maant de GGZ tot actie 17

18 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Een nieuwe richting? Oude GGZ moet dringend op zoek naar ondernemer in zichzelf kopte het Financieele Dagblad op 30 maart Hoewel dat niet zo n verassende uitspraak over de publieke sector is van een zakenkrant, lijkt de situatie in 2012 toch wel anders dan in de afgelopen periodes. Graag leg ik u enkele oplossingsrichtingen voor. Het lectoraat Sociale en Methodische Aspecten van Psychiatrische Zorg zal in haar onderzoek zeker enkele van deze routes volgen. Bij succes, zo hoop ik, kan de GGZ er profijt van hebben, en wie weet, ze misschien zelfs volgen. Achtereenvolgens bespreek ik hieronder: focussen, meer middelen verwerven, minder middelen meer matchen en ondernemen. Focussen Van oudsher is de GGZ er vooral geweest voor mensen met ernstige en langdurige problematiek die moeizaam functioneerden en duidelijk ondersteuning nodig hadden en hebben, de mensen die wij nu EPA-patiënten noemen. De GGZ heeft zowel de ervaring, de personele kwaliteit, als de schaalgrootte om deze groep een goed aanbod te doen. Ze is daar ook beter in dan in bv. gespecialiseerde ambulante zorg aan mensen met matig-ernstige problematiek dat doen de nieuwe, kleine GGZaanbieders vaak goedkoper en sneller. Echter, internationaal lopen we nu niet bepaald voorop als het gaat om zorgen voor mensen met de meest ernstige problematiek. Uit de wereldwijde WHO-surveys blijkt dat in veel andere ontwikkelde landen een hoger percentage mensen met een ernstige psychiatrisch stoornis zorg ontvangt dan in Nederland (tabel 2). Daarentegen zijn we bijna koploper in het bieden van zorg aan mensen zonder stoornis (tabel 3). 18

19 Tabellen 2 en 3: Percentage mensen met een ernstige (links) en zonder (rechts) psychiatrische stoornis in ontwikkelde landen dat psychiatrische zorg ontvangt (bron: Wang e.a., 2007) Ernstige stoornis % België 60.9 Verenigde Staten 59.7 Spanje 58.7 Nieuw Zeeland 56.6 Israël 53.1 Italië 51.0 Nederland 50.4 Frankrijk 48.0 Duitsland 40.0 Japan 24.2 Geen stoornis % Verenigde Staten 9.7 Nederland 7.7 Nieuw Zeeland 7.3 Frankrijk 7.0 België 6.8 Israël 6.0 Duitsland 5.9 Japan 4.5 Spanje 3.9 Italië 2.2 Een focus op EPA-patiënten, waarvan er volgens verschillende schattingen in Nederland ca in de volwassen leeftijd (18-65 jaar) zijn, waarvan ca e lijns zorg ontvangen in de GGZ (van Busschbach e.a., 2004; Dieperink e.a., 2006; Delespaul, 2009), is dus nodig. Van die groep zou rond de 35% een psychotische stoornis hebben, en 65% dus een niet-psychotische stoornis van langdurige aard zoals chronische depressie of angst, vaak in combinatie met persoonlijkheid- en verslavingsproblematiek (Dieperink e.a., 2006; Koekkoek e.a., 2012). Het lectoraat zal zich, vanwege het beperkte onderzoek bij deze omvangrijke groep, vooral hierop richten. Meer middelen verwerven De steeds toenemende vraag naar GGZ verleidt veel mensen tot de conclusie dat Nederland steeds zieker wordt. In wetenschappelijk onderzoek wordt bovendien herhaaldelijk het bestaan aangetoond van grote groepen mensen die wél psychiatrische problematiek hebben maar géén zorg krijgen. Ook de al eerder genoemde groei van het aantal diagnostische categorieën in de DSM lijkt te wijzen op steeds meer psychiatrische ellende. Uit herhaald en grootschalig Nederlands epidemiologisch onderzoek, NEMESIS-I en NEMESIS-II (de Graaf e.a., 2010), blijkt echter niet dat we steeds zieker worden. Hoewel daarmee zeker niet het laatste woord gezegd is over de psychische staat van Nederland, klinkt de schreeuw om meer geld voor meer behandeling soms wat schril. 19

20 lectorale rede sociale en methodische aspecten van psychiatrische zorg Beter lijkt het om op dit moment, los van de recente groei van de GGZ en de huidige economische malaise, in te zetten op een meer duurzame (geestelijke) gezondheidszorg. Een stelsel dat ook op lange termijn houdbaar is, en dat rekening houdt met toekomstige demografische, epidemiologische en sociaaleconomische ontwikkelingen. De vergrijzing en ontgroening zullen ook hun effecten op de GGZ hebben, hoewel veel minder sterk dan op bijvoorbeeld de sector verpleging en verzorging. Het lectoraat maakt onderdeel uit van het Kenniscentrum Duurzame Zorg dat zich expliciet bezig houdt met het toekomstgericht verder ontwikkelen en verbeteren van de Nederlandse gezondheidszorg. Minder middelen meer matchen Het verhaal van Heleen verduidelijkt dat mensen lang niet altijd de juiste weg in de GGZ vinden, of dat dat soms erg lang duurt. We beschikken weliswaar over steeds meer effectieve behandelmethodes maar te veel mensen bereiken deze programma s niet, passen er niet in of vallen onderweg uit. Hoewel klantvriendelijkheid ons adagium is, wordt toch nog erg vaak vanuit het bestaande aanbod gedacht. Wie daar niets mee wil of er niet in past, heeft al snel pech. We zijn onvoldoende in staat om cliënten die buiten onze GGZ-structuren vallen, tegemoet te treden met passende zorg. Waar de tandarts daags tevoren een herinnerings-sms stuurt moeten onze over het algemeen vaak wat minder alerte patiënten zich zelf maar herinneren dat ze een afspraak hebben. Patiënten die niet meer terug komen verdienen meer aandacht dan een halfslachtig briefje waarin ze uitgenodigd worden om weer contact op te nemen. Het lectoraat wil onderzoeken of de hypothese dat we beter kunnen tegemoet komen aan de vraag van deze groep correct is. Binnen het grote onderzoeksproject MATCH (afbeelding 4) hebben we een aantal studies in voorbereiding waarin we bekijken hoe we patiënt, professional en organisatie beter met elkaar kunnen matchen. Afbeelding 4: Logo MATCH 20

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP

NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP NAAR HERSTEL EN GELIJKWAARDIG BURGERSCHAP VISIE OP DE (LANGDURENDE) ZORG AAN MENSEN MET ERNSTIGE PSYCHISCHE AANDOENINGEN Maart 2009 GGZ Nederland 2 Voorwoord Met veel plezier bied ik u de definitieve versie

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S

HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S HOE THUISZORGORGANISATIES SAMENWERKING ORGANISEREN: VISIES, PRAKTIJKEN EN DILEMMA S Rapportage over de samenwerking van thuiszorgmedewerkers met mantelzorgers en andere organisaties Marieke van Wieringen

Nadere informatie

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek

Het Gesprek. Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Het Gesprek Deel IV: Nieuwe doelgroep, ander Gesprek Colofon Deze publicatie is uitgegeven door de VNG in het kader van project De Kanteling, april

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

the future of Innovatie in de zorg

the future of Innovatie in de zorg Zorg & Innovatie zaterdag 24 maart 01 the future of health Innovatie in de zorg De Nederlandse zorg staat voor de grootste verandering ooit. Artsen, verpleegkundigen maar ook patiënten en staf iedereen

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Een goed begin is het halve werk

Een goed begin is het halve werk Handreiking Een goed begin is het halve werk Handreiking voor een goede en preventieve samenwerking van jeugd-ggz met onderwijs en gemeenten Initiatief GGZ Nederland Projectmanager Corina Brekelmans (GGZ

Nadere informatie

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt?

Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Op leeftijd en verslaafd, wie zorgt? Een onderzoek naar passende zorg voor oudere gebruikers binnen Domus Amsterdam Afstudeerscriptie van: Pieter Dol en Sjors Ouderkerken Academie Sociale Studies Maatschappelijk

Nadere informatie

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen

Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en huisartsen Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Buurtzorg: nieuw en toch vertrouwd Een onderzoek naar de ervaringen van cliënten, mantelzorgers, medewerkers

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten

Utrecht November 2009. Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten Utrecht November 2009 Bagaimana hoe gaat het? een verkenning van kwetsbaarheid bij oudere migranten 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 Wie zijn de oudere migranten? Hoofdstuk 2 Levensterrein

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Meebetalen aan de zorg

Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Meebetalen aan de zorg Nederlanders over solidariteit en betaalbaarheid van de zorg Sjoerd Kooiker en Mirjam de Klerk (scp) Judith ter Berg en Yolanda Schothorst (Bureau Veldkamp)

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS

DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS DE TOEKOMST VAN DE JEUGDZORG DECENTRALISATIE JEUGDZORG DOOR DE OGEN VAN BESTUURDERS EN PROFESSIONALS De toekomst van de jeugdzorg decentralisatie jeugdzorg door de ogen van bestuurders en professionals

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp

Worden wie je bent. Het leven van transgenders in Nederland. Saskia Keuzenkamp Worden wie je bent Worden wie je bent Het leven van transgenders in Nederland Saskia Keuzenkamp Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2012 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie