N CW VN (O) 12/1O.6211SDlMge 17 april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N CW VN (O) 12/1O.6211SDlMge 17 april 2012"

Transcriptie

1 VN (O) N CW Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag Adres 'Malietoren' Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag Postadres Postbus AA Den Haag Telefoon Telefax Briefnummer Den Haag 12/1O.6211SDlMge 17 april 2012 Betreft: Commentaar VNO-NCW bij de Derde Nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van boek 2 BW in verband met de bevoegdheid aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijkse beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen ("wetsvoorstel claw back"), (32 512,9) Geachte dames en heren, VNO-NCW wil graag reageren op bovengenoemde Derde Nota van wijziging. Zij constateert met genoegen dat alleen nog aandelen en opties die als bezoldiging zijn verkregen onder de regeling vallen, waarmee aan een deel van de algemeen geuite bezwaren is tegemoet gekomen. Echter, naast een aantal fundamentele bezwaren en het feit dat VNO-NCW van mening blijft dat een dergelijke regeling schadelijk is voor het Nederlandse vestigingsklimaat, constateert zij dat de Nota niet alle gesignaleerde problemen oplost en er nog steeds sprake is van strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Zij zet haar bezwaren hieronder nader uiteen. Toezegging Minister en Derde Nota van wijziging Tijdens het wetgevingsoverleg over de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht is uitgebreid gesproken over het artikel over terugvordering van bonussen dat bij amendement TanglIrrgang is toegevoegd aan het wetsvoorstel flexibilisering bv-recht en via een aantal omwegen ook weer aan de Invoeringswet (artikel 129 lid 7). Het amendement verplicht bestuurders er toe een waardestijging van aandelen of opties aan de vennootschap te vergoeden als die het gevolg is is van een openbaar bod of een besluit in de zin van artikel 2:107 a van het Burgerlijk wetboek. De Minister gaf bij die behandeling aan dat hij zich "zorgen maakte over de verhouding van de regeling [van het amendement] tot artikel 1 van het Eerste Protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (hierna: artikel 1 EP), dat gaat DE VERENIGING VNO-NCW IS LID VAN BUSINESSEUROPE EN ICC

2 YN(O) NCW Blad 2 over de inbreuk op eigendomsrecht." Hij zegde aan de oorspronkelijke indieners van het amendement toe op zoek te gaan naar een vergelijkbare bepaling die perverse prikkels bij overnamesituaties tegengaat en tegelijkertijd in overeenstemming is met artikel 1 EP. De toezegging van de Minister heeft geleid tot de derde Nota van wijziging. Daarin vervangt het nieuwe artikel 135 lid 7 het oorspronkelijk bij amendement ingediende artikel 129 lid 7. Kort samengevat ziet de voorgestelde aangepaste regeling alleen nog op aandelen, certificaten en opties die als bezoldiging zijn verkregen en niet langer op aandelen, certificaten of opties die de bestuurder zelf heeft gekocht of die hij heeft geërfd. Uitsluitend het voordeel dat de bestuurder daadwerkelijk heeft genoten van de overname wordt door de regeling getroffen. Indien een bestuurder bij verkoop van de aandelen geen winst heeft behaald is de regeling niet van toepassing. De regeling is voorts van toepassing bij beëindiging van de benoeming van een bestuurder. Nog steeds strijd met EVRM VNO-NCW meent dat met de aanpassingen de strijd met artikel 1 EP niet is weggenomen. 1 Iedere persoon heeft op grond van artikel 1 EP recht op het ongestoorde genot,-an zijn eigendom. Derhalve heeft iedere bestuurder van een beursvennootschap die aandelen houdt in die vennootschap, recht op het ongestoorde genot van zijn aandelen. Het is niet van belang of deze aandelen verkregen zijn uit hoofde van de bezoldiging of anderszins. Relevant is dat de aandelen privé eigendom zijn Het eigendomsrecht wordt in de aangepaste regeling nog steeds aangetast terwijl dit volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens slechts is toegestaan indien het algemeen belang gediend is met de aantasting, de aantasting proportioneel is en de maatregelen ter compensatie van geleden verlies voldoende zijn. VNO-NCW meent dat om de volgende redenen nog steeds sprake is van ongeoorloofde aantasting van de eigendomsrechten van de bestuurder en dus van strijd met artikel 1 EP: - de bestuurder ontvangt geen marktprijs voor zijn aandelen; - de regeling geldt ook voor aandelen/opties die "gevest" zijn en dus tot het vermogen van de bestuurder behoren; - bij beëindiging van een benoeming (in welk geval ook moet worden "afgerekend") zonder dat de vertrekkende bestuurder zijn aandelen verkoopt is sprake van afdracht van niet genoten voordeel; - een overgangsregeling ontbreekt; I Zij verwijst voor soortgelijke twijfels ook naar het artikel van mw prof dr Lennarts en mw mr I Meijer-Wagenaar: Het wetsvoorstel aanpassing en claw-back bestuurdersbeloning: dempen van de put nadat het kalf verdronken is, WPNR 17 december 2011/6911, p e. Y.

3 NC W Blad 3 - het algemeen belang is niet gediend; - de aantasting van de eigendomsrechten is niet proportioneel; - er vindt geen compensatie van geleden verlies plaats. Een nadere toelichting op deze punten is opgenomen in de bijlage bij deze brief. Tegenovergesteld effoct en ongewenste bijwerking VNO-NCW meent dat ook de aangepaste regeling nog steeds mank gaat aan het door de Commissie Vennootschapsrecht 2 geconstateerde euvel dat de prikkel voor oneigenlijke oordeelsvorming van een bestuurder niet wordt weggenomen maar juist in tegengestelde richting gaat werken. De bestuurder heeft belang bij het voorkomen van toepasselijkheid van de regeling. Dat kan hem aanzetten tot afwijzing van een openbaar bod of artikel 1 07a transactie, ook wanneer die in het belang is van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Aangezien ook definitief toegekende ('vested ') aandelen van bestuurders bij een openbaar bod of artikel 107a transactie onder de regeling (blijven) vallen, blijft de regeling als ongewenste bijwerking houden dat bestuurders niet geneigd zullen zijn om hun aandelen voor een langere termijn aan te houden, terwijl de gedachte achter de Corporate Goverance Code juist is dat variabele beloningen het langetermijnbelang van de onderneming moeten dienen. 3 Meer vragen dan oplossingen De Derde Nota van wijziging roept een aantal fundamentele vragen op die vermeld zijn in bijlage 1. VNO-NCW verzoekt om beantwoording daarvan. Aangezien de antwoorden er op zowel afzonderlijk als in hun onderlinge samenhang bepalend zijn voor de wijze waarop de regeling moet worden begrepen, gaat VNO-NCW - om speculatieve beantwoording te voorkomengraag na de beantwoording van de vragen nader in op de voorgestelde regeling. Andere bezwaren tegen de claw back regeling Daarnaast bestaan nog andere fundamentele bezwaren tegen een aantal andere aspecten van de claw back regeling. VNO-NCW verwijst daartoe naar haar laatste commentaar van 3 mei 2011 naar aanleiding van de Nota naar aanleiding van het nader verslag en de Nota van wijziging (bijlage 2). Na het indienen van dat commentaar heeft geen behandeling van het wetsvoorstel claw back plaatsgevonden, zodat daarop nog niet is ingegaan. VNO-NCW geeft in dat commentaar o.a. aan dat de mening van de Minister dat ook met het wetsvoorstel sprake is van een level playing field, onvoldoende onderbouwd is evenals de stelling dat geen sprake is van negatieve invloed op het vestigingsklimaat. Ook heeft zij ernstige bezwaren tegen de aanpassing van het bonusbegrip waardoor 2Id 3 Zie in gelijke zin de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in haar onlangs uitgebrachte Rapport december 2011, pagina 6.

4 NCW Blad 4 zowel de aanstellingsbonus als de vertrekvergoeding onder het begrip bonus komen te vallen. Voor een uitwerking van deze en andere bezwaren verwijst VNO-NCW naar genoemde brief. VNO-NCW verzoekt met het commentaar vervat in deze brief en de bijlagen rekening te houden bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel. Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid. Hoogachtend{ Drs. C. Oudshoorn Directeur Beleid I_ - _-J-..-~ _-.~ - Bijlagen

5 VN (O) NC W Bijlage 1 bij brief d.d. 17 april 2012 Vragen naar aanleiding van de Derde Nota van wijziging: 1. VNO-NCW meent dat een aantal van de bezwaren die de Commissie Vennootschapsrecht aantekende 4 tegen het amendement Tang/Irrgang en die leidden tot de conclusie was dat sprake was van strijd met artikel 1 EP nog onverminderd geldt. Zo ontvangt de bestuurder - in tegenstelling tot andere aandeelhouders - ook in de aangepaste regeling (nog steeds) geen marktprijs voor zijn aandelen, wat waarschijnlijk zal worden aangemerkt als een belangrijke aantasting van de waarde van de aandelen. Ook lijkt het algemene belang niet te worden gediend:de waardestijging van de aandelen komt alleen ten goede aan de vennootschap en daarmee indirect aan de andere aandeelhouders, waaronder de bieder wanneer deze reeds aandeelhouder is. Hoewel de bestuurder daarmee, zij het in geringe mate, ook profiteert van de waardestijging van zijn aandelen (doordat het vermogen van de vennootschap door de eerdere afdracht van de waardestijging is toegenomen), voldoet voorgestelde regeling waarschijnlijk niet aan het vereiste dat bij de ontneming van eigendom het geleden verlies moet worden gecompenseerd. Waarom meent de Minister kennelijk - dat de voorgestelde regeling wel de toets van artikel! EP kan doorstaan? 2. Waarom wordt geen rekening gehouden met toegekende aandelen/opties die nog niet "gevest" zijn? Immers de bestuurder kan dan nog niet over die aandelen/opties beschikken en kan ze dus ook niet vervreemden. 5 Indien de vesting bijvoorbeeld pas 2 jaar na het openbare bod plaats vindt kan toch niet meer gezegd worden dat er nog een relatie is tussen de koers op dat moment en het openbare bod en is derhalve ook geen sprake van een situatie waarin perverse prikkels moeten worden tegengegaan. Hetzelfde geldt voor aandelen die zich nog in een lock-up bevinden waardoor de bestuurder er niet over kan beschikken. Is omgekeerd voor aandelen die wel gevest zijn geen sprake van strijd met artikel! EP? 3. VNO-NCW vraagt zich af of artikel! EP toelaat dat een overgangsregeling ontbreekt, waardoor de voorgestelde regeling ook onverkort van toepassing is op bestaande overeenkomsten. Zij wordt in die gedachte gesterkt door de Memorie van Toelichting bij het Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 6 Daarin wordt verwezen naar de conclusies in een door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Leiden uitgebracht advies: Gemaakte salarisafspraken zijn toekomstige vorderingen op de werkgever en zullen naar verwachting door de nationale rechter en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens worden aangemerkt als eigendom in de zin van artikel 1 EP. De onderzoekers schatten in dat onmiddellijke werking, ofwel het van toepassing worden van dat wetsvoorstel op bestaande overeenkomsten zonder enige vorm van overgangsrecht, door de nationale rechter en het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens zal worden aangemerkt als verstoring van de <<fair balance» en daarmee als 4 Advies van de Commissie Vennootschapsrecht van 15 apri Zie ook in vergelijkbare zin de vorige Minster van Justitie in zijn brief van 7 december 2009, ,28: "Voorts meen ik dat de regeling geen betrekking kan hebben op opties op aandelen (rechten om aandelen in de vennootschap te verkrijgen). Pas doordat de bestuurder zijn opties heeft omgezet in aandelen, kan hij overgaan tot de verkoop daarvan en zal hij daarbij eventueel winst maken." 6 Memorie van toelichting bij voorstel van Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; kamerstukken , , nr 3, blz 30 1

6 VN(O) NCW strijdig met artikel 1 EP. Bovendien leidt het ontbreken van een overgangsregeling tot onoverzienbare complicaties. Noch vennootschap noch bestuurder heeft tot nu toe bijgehouden welke aandelen op welke wijze zijn verkregen, welke tussentijds verkocht zijn (en of dat dan ooit als bezoldiging toekende aandelen zijn of ( deels) de geërfde of zelf gekochte aandelen). Er vindt een vermenging plaats van de (giraal gehouden) aandelen die een bestuurder zelfheeft gekocht en aandelen die hij van de vennootschap heeft ontvangen. Zeker na verloop van enige tijd, nadat er aandelentransacties hebben plaatsgevonden, kan niet of nauwelijks meer worden geïdentificeerd welke aandelen door de bestuurder zijn gekocht en welke als loon zijn ontvangen. 4. De voorgestelde regeling geldt ook bij "beëindiging van een benoeming". Daarbij is echter niet gezegd dat de betreffende persoon ook daadwerkelijk zijn aandelen verkoopt. Indien hij dat niet doet en er toch een - fictieve - winst op zijn bezoldiging in mindering wordt gebracht, is evenals in het oorspronkelijke amendement Tan/Irrgang sprake van afdracht van niet genoten voordeel. VNO-NCW vraagt zich dan ook af of op dit punt niet (eveneens) sprake is van strijd met artikel 1 EP. 5. De voorgestelde regeling kent 3 toetsmomenten waarop de waarde van de aandelen/certificaten/opties wordt vastgesteld. Eén van die momenten is "vier weken na beëindiging van het openbaar bod, na beurs".vno-ncw vraagt zich af wat wordt bedoeld met "beëindiging van het openbaar bod". Is dat het moment dat het bod gestand wordt gedaan? Hoe moet dit criterium worden toegepast als sprake is van een verlengde aanmeldingstermijn? Is dan het moment dat die verlengde aanmeldingstermijn sluit bepalend? Het is van belang dat hier duidelijkheid over bestaat, gelet op het effect op het op de bezoldiging van de bestuurder. Hoe is voorts de situatie als - al dan niet na een verlengde aanmeldingstermijn - meer dan 95% van de aandelen maar minder dan 1 00% is aangemeld en er een uitkoopprocedure volgt. Eindigt het openbaar bod dan op het moment dat de uitkoopprocedure is afgesloten? VNO-NCW gaat ervan uit dat de regeling niet van toepassing is als een openbaar bod niet gestand wordt gedaan. Zij meent dat te mogen afleiden uit de eerste en tweede alinea van de Toelichting in samenhang gelezen. Zij verzoekt de Minister te bevestigen dat deze lezing juist is. 6. Na gestanddoening van het openbaar bod (en als er geen sprake is van een verlengde aanmeldingstermijn) zullen de aandelen van de doelvennootschap in de regel uit de beursnotering worden verwijderd, zodat er geen objectieve maatstaf meer is aan de hand waarvan de waarde van de aandelen kan worden bepaald. Zelfs als de aandelen ter beurze genoteerd blijven, zal het bewuste fonds veelal dermate illiquide zijn geworden dat de beurskoers geen goede afspiegeling meer vormt van de werkelijke waarde. Bij illiquide beursfondsen pleegt bovendien de beurskoers extreem te reageren op transacties die in normale verhoudingen geen enkel effect hebben op de koers. Het door de bestuurder terug te betalen bedrag wordt daardoor vatbaar voor manipulatie. Dit is ongewenst. VNO-NCW verzoekt de Minster hier nader op in te gaan. 7. Hoe verhoudt het feit dat de voorgestelde regeling van toepassing is op besluiten in de zin van artikel 2: 107a, lid 1 BW zich tot het feit dat alle in dat artikel genoemde besluiten de uitvoering van een reeds eerder vastgelegde strategie betreffen. Die strategie is door de ava goedgekeurd en door de vennootschap conform de daarvoor 2

7 geldende regelgeving openbaar gemaakt; dat geldt eveneens voor aanpassingen daarvan. Dat betekent dat in feite de uitvoering van de door de aandeelhouders geaccordeerde (en soms zelfs voorgestelde) strategie onder de werking van de voorgestelde regeling valt. Er is daarbij dus geen sprake van dat de bestuurder een subjectieve weging zou maken; het bestuur voert "slechts" de strategie zo goed mogelijk uit. 8. Daarnaast loopt de termijn ten aanzien van het vaststellen van de aanvankelijke waarde van de aandelen, van vier weken voorafgaand aan het besluit niet synchroon met artikel 5:25ka (zoals gewijzigd ter implementatie van. de richtlijn aandeelhoudersrechten). Dat artikel bepaalt dat beursvennootschappen uiterlijk op de tweeënveertigste dag voor ava de aandeelhouders via hun website in kennis moeten stellen van o.a. de agenda met ontwerpbesluiten. Ruim voor het tijdstip dat de waarde moet worden vastgesteld is het voorgenomen besluit derhalve door middel van de agenda gepubliceerd en zijn de effecten daarvan in de koers verdisconteerd. Vaak zal ook al een persbericht zijn gepubliceerd. Ook de termijn van vaststellen van de waarde na het besluit is volstrekt willekeurig. In de praktijk komt het herhaaldelijk voor dat een besluit tot bijvoorbeeld afstoting van een deel van de onderneming geruime tijd later wordt uitgevoerd. Zo werd de feitelijke afstoting van de Pharma-divisie door Akzo pas uitgevoerd geruime tijd na de buitengewone vergadering van aandeelhouders waarin het principebesluit tot afstoting was genomen( en de aankondiging van die buitengewone vergadering van aandeelhouders vond weer geruime tijd dáárvoor plaats). Voorts bestaat de mogelijkheid dat de mededingingsautoriteiten geen goedkeuring geven voor de uitvoering van een besluit. In al die gevallen voorziet de voorgestelde regeling niet. VNO-NCW verzoekt de Minister hierop nader in te gaan. 9. VNO-NCW vraagt zich af of het voorgestelde artikel geen rekening zou moeten houden met de situatie dat sprake is van een gedwongen 107a transactie, nl in de gevallen waarin de Europese of nationale overheid een afstoting/splitsing voorschrijft. In dat geval is geen sprake van een perverse prikkel. De regeling zou in die gevallen toch niet van toepassing dienen te zijn? 10. VNO-NCW vraagt zich af waarom toepasselijkheid van de voorgestelde regeling niet aan een termijn is gebonden. Naarmate meer tijd verstreken is tussen de gestanddoening van het bod en het moment dat een bestuurder zijn aandelen verkoop neemt het verband tussen het bod en de koers op het moment van verkoop af (zie ook onder punt 2). Hoe langer de tussenliggende periode hoe groter de kans dat de koers door andere ontwikkelingen is beïnvloed Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbare biedingen in aandelen en openbare biedingen in contanten. De opzet van de voorgestelde regeling is echter afgestemd op 7 Ook de vorige Minister van Justitie signaleerde dat in zijn in de vorige noot genoemde brief: "... Stel dat de koers van de aandelen van bestuurder A in beursvennootschap X stijgt vanwege de overname van Y door X. Bestuurder A blijft als bestuurder in functie en verkoopt zijn aandelen niet. Ten tijde van de overname blijken de aandelen van A in waarde gestegen. Een jaar later is de koers echter weer op het oude -lagere - niveau omdat verwachtte synergievoordelen zijn uitgebleven. De 'winst' van A is verdampt. Een betalingsverplichting [VNO NCW:lees nu: verrekening met de bezoldiging] van Ajegens de vennootschap is ongepast omdat hij niet werkelijk van de overname heeft geprofiteerd (hij heeft zijn aandelen niet verkocht op het moment dat de koers hoger was)." 3

8 VN(O) NCW biedingen in contanten; de systematiek van het amendement is niet goed verdedigbaar in geval van openbare biedingen in aandelen. Zo leidt een bieding in aandelen niet tot een liquiditeitsstroom richting bestuurder en is het de vraag of er überhaupt ooit daadwerkelijk een waardevermeerdering zal worden gerealiseerd. 12. Behalve verkoop van de aandelen door de bestuurder is in de voorgestelde regeling ook een toetsingsmoment de dag dat de benoeming van de bestuurder eindigt. Een benoeming is een eenzijdige rechtshandeling. De vraag is dan ook of sprake kan zijn van beëindiging van een eenzijdige rechtshandeling en wat er precies mee wordt bedoeld. 13. Bij een aantal vennootschappen treden bestuurders conform de statuten ieder jaar af en zij kunnen meteen herbenoemd worden. Is in die gevallen sprake van een "beëindiging van de benoeming" in de zin van het wetsvoorstel en ontstaat er dan een jaarlijkse verrekeningsverplichting? 14. Waarop wordt bij beëindiging van een benoeming de - al dan niet hypothetische - winst in mindering gebracht? Niet ieder bestuurder krijgt een vertrekvergoeding toegekend. 15. Bij veel vennootschappen bestaan participatieplannen op grond waarvan o.a. bestuurders verplicht zijn aandelen in de vennootschap te houden. De plannen kennen bepalingen voor zgn "bad leavers" dwz o.a. personen die gedurende de looptijd van het plan zelf besluiten de vennootschap te verlaten. Zij moeten hun aandelen aanbieden aan de yennootschap die ze terugkoopt. De prijs die de"bad leaver" ontvangt is lager dan de waarde van de aandelen; er is een "straf voor vertrek" in verdisconteerd. Kan de Minster gemotiveerd aangeven welke prijs in die gevallen in aanmerking moet worden genomen: de prijs die de "bad leaver" daadwerkelijk voor zijn aandelen krijgt of de actuele beurskoers op de dag van zijn vertrek? 16. Moet pensionering ook worden aangemerkt als "beëindigen van een benoeming"? En zo ja, dan geldt het hiervoor onder 12 opgemerkte. 4

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen.

In het opschrift komt de zinsnede en deskundigheidstoetsing van commissarissen te vervallen. 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen RJ-Uiting 2014-2 ontwerp-richtlijn Verwerking en toelichting van aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Algemeen Op 1 januari 2014 is de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren,

Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken ) Referentie: B Amsterdam, 8 februari Geachte dames en heren, Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 17 2500 EA DEN HAAG Betreft: Wetsvoorstel claw back (kamerstukken 32

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake het Ambtelijk Voorontwerp aanpassing en terugvordering bonussen

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag

Directie Financiële Markten. Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus DE Den Haag Directie Financiële Markten Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 DE Den Haag Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 22 augustus 2007 2060720950 FM 2007-1806 U Onderwerp

Nadere informatie

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen

De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen De claw back en de redelijkheidstoets bij variabele beloningen M r. B. Q u i s p e l e n m r. S. N. H o o g h i e m s t r a * Inleiding De afgelopen jaren hebben bonussen geleid tot grote maatschappelijke

Nadere informatie

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax

29 maart secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus BA Den Haag - tel fax Advies inzake Derde Nota van wijziging wetsvoorstel 32512, wijziging van boek 2 BW en de Wft in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

Nadere informatie

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012

Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen. Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Restricties voor beloningen en bonusverbod: de arbeidsrechtelijke gevolgen Eugenie Nunes Boekel De Nerée N.V. 22 maart 2012 Overzicht relevante wet- en regelgeving / algemeen Corporate Governance Code

Nadere informatie

VN (O) Den Haag. Geachte leden van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer,

VN (O) Den Haag. Geachte leden van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer, VN (O) N CW Aan de leden van de Vaste Commissie van Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Adres 'Malietoren' Bezuidenhoutseweg 12 Den Haag Postadres

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 900 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek alsmede enige andere wetten in verband met de openbaarmaking van de bezoldiging en het aandelenbezit

Nadere informatie

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V.

DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. DRIELUIK AANPASSING BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR ORDINA N.V. Inhoudelijke wijzigingen Art.nr. HUIDIGE TEKST VOORGESTELDE TEKST TOELICHTING 6 Er dient een evenwichtige balans te bestaan tussen vaste

Nadere informatie

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM

EUMEDION CORPORATE GOVERNANCE FORUM Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Justftie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 200 17 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 10 februari 2010 Betreft: wetsvoorstel vereenvoudiging

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85121

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 058 Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte

Nadere informatie

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Aan de voorzitter en de leden. van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie. van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam, 14 oktober 2011 Referentie: B2011.51 Betreft:

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2016 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: A Artikel I wordt als volgt gewijzigd: 32014 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet giraal effectenverkeer en het Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code van 30

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2008 1 Remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen kent geen aparte remuneratiecommissie, omdat de Raad uit vier leden bestaat en de

Nadere informatie

11 november 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

11 november 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Advies inzake wetsvoorstel 32512, Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West

Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Stichting Regionale Omroep West Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

CONCEPT Memorie van toelichting. Algemeen

CONCEPT Memorie van toelichting. Algemeen CONCEPT Memorie van toelichting Algemeen De bezoldiging van bestuurders van beursvennootschappen is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw voorwerp van maatschappelijke discussie. Bij wet van 18 april

Nadere informatie

Geachte dames en heren,

Geachte dames en heren, Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag riefnummer 11/10.813/SD/Mge Den Haag 3 mei 2011 Betreft:

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder

DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder DoubleDividend Management B.V. en haar rol als verantwoord aandeelhouder Beloningsbeleid Amsterdam, 31 maart 2015 BELONINGSBELEID MAART 2015 DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. Pagina 1 Beloning van bestuurders

Nadere informatie

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen

Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Eumedion uitgangspunten verantwoord bezoldigingsbeleid van het bestuur van Nederlandse beursvennootschappen Geldig vanaf 1 januari 2014 Achtergrond Binnen het vennootschapsrecht zijn in Nederland de taken

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 8 oktober 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Jurriaanse Zaal, Kruisplein 30, 3012 CC te Rotterdam.

Nadere informatie

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen?

Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? Hoe verloopt het proces van openbare biedingen? onderneming (doelvennootschap) die wordt overgenomen, moeten zich aan deze regels houden. Hieronder wordt het biedingsproces eerst samengevat. Vervolgens

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014

Remuneratierapport 2014 Remuneratierapport 2014 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV

Remuneratierapport 2014. Raad van Commissarissen GVB Holding NV Raad van Commissarissen GVB Holding NV Colofon GVB Arlandaweg 100 1043 HP AMSTERDAM Directiesecretariaat Uw contact M.C.J. Schoordijk Telefoonnummer 020 4606060 Faxnummer 020 4606066 0.1 Definitief 2/9

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 964 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet

Nadere informatie

Bestuurlijk rechtsoordeel

Bestuurlijk rechtsoordeel Bestuurlijk rechtsoordeel Kenmerk: 624199/626401 Betreft: Bestuurlijk rechtsoordeel van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat) betreffende de toepassing van artikel 6.24 van de Mediawet

Nadere informatie

Remuneratierapport 2016

Remuneratierapport 2016 Remuneratierapport 2016 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb.

9 september 2010. secretaris - mr. C. Heck-Vink - Postbus 16020-2500 BA Den Haag - tel. 070-3307139 - fax. 070-3624568 - c.heck@knb. Reactie inzake de consultatie d.d. 9 augustus 2010 over het ontwerpvoorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten (Wijzigingswet financiële markten 2012) Deel

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2013 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V.

Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 DPA Group N.V. Remuneratierapport 2013 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van

Nadere informatie

Den Haag 3 juni 2014. De voorgestelde medewerkingsverplichting van de gefailleerde en derden gaat echter op punten te ver.

Den Haag 3 juni 2014. De voorgestelde medewerkingsverplichting van de gefailleerde en derden gaat echter op punten te ver. VN (O) N CW Nederland B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfinarkt 147 2511 DP Den Haag Briefnummer 14/1 0.878/SvDlHa Den Haag 3 juni 2014 Onderwerp Telefoonnummer

Nadere informatie

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone algemene vergadering van Aandeelhouders Dit is een gezamenlijk persbericht van Univar N.V. en Ulixes B.V. die is vereist op grond van artikel 9b lid 1 van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995. Niet voor vrijgave, publicatie of distributie,

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2014 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De voorzitter van de Tweede Kamer der staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag !! Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Uw brief (kenmerk) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht.

Artikel 1 In dit besluit wordt verstaan onder wet: Wet op het financieel toezicht. Besluit van [datum] houdende bepalingen ter uitvoering van artikel 5:81, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht (Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft) Op voordracht van Onze Minister van

Nadere informatie

AGENDA ROYAL IMTECH N.V.

AGENDA ROYAL IMTECH N.V. AGENDA ROYAL IMTECH N.V. Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein 40, 3012 CC

Nadere informatie

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV

Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid Wft CRD IV Consultatievoorstel CRD IV Samenhang CRD IV Het Consultatievoorstel van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen ("Consultatievoorstel Wet beloningsbeleid") brengt in het Algemeen Deel van de Wet op het financieel toezicht ("Wft") voor een

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT

STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT STAND VAN ZAKEN MODERNISERING VAN HET NEDERLANDSE ONDERNEMINGSRECHT Door: Ellen Timmer Iedereen weet dat er wetsvoorstellen aanhangig of zelfs aangenomen zijn inzake de modernisering van het Nederlandse

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 14 oktober 2016 Betreft Voorhangbrief Holland Casino NV > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A

2. Machtiging tot inkoop van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A en voorstel tot intrekking van 4.993.200 Cumulatief Preferente aandelen A AGENDA Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders ( BAVA ) van Nutreco N.V., te houden op dinsdag 21 december 2010, aanvang 10.30 uur, ten kantore van de Vennootschap, Veerstraat 38, 5831 JN

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond

Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV Rijnmond Versie 1.0 Datum 2 maart 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT

GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT GECOMBINEERDE COMMISSIE VENNOOTSCHAPSRECHT van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Advies inzake wetsvoorstel 31 220, uitvoering van Richtlijn 2006/68/EG betreffende

Nadere informatie

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en

(i) kennisgeving door de Raad van Commissarissen van zijn voornemen de heer J.H.L. Albers te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur; en Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2011 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommisie ingesteld. De selectie/remuneratiecommisie

Nadere informatie

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over

Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over Remuneratierapport Raad van Commissarissen Accell Group N.V. over 2015 1 Selectie/remuneratiecommissie De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een selectie/remuneratiecommissie ingesteld. De selectie/remuneratiecommissie

Nadere informatie

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN

RAPPORT STICHTING ING AANDELEN RAPPORT STICHTING ING AANDELEN Het onderstaande rapport is opgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van de administratievoorwaarden voor aandelen op naam in het kapitaal van ING Groep N.V. en

Nadere informatie

Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW) Vrije Universiteit Amsterdam

Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW) Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Inventarisatie werking van de regeling tot afroming koerswinst op aandelen (artikel 2:135 lid 7 BW) Zuidas Instituut voor Financieel recht en Ondernemingsrecht (ZIFO) Vrije

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd:

Aan dtkv. Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: Willemstad, 11 juli Afd: Aan dtkv de Raad van Ministers de Minister van Algemene Zaken de heer G. Schotte Fort Amsterdam z/n Alhier Uw nummer (letter): 2012/37880 Uw brief van: 5 juli 2012 Ons nummer: 11072012.1 Willemstad, 11

Nadere informatie

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht. van de. Nederlandse Orde van Advocaten. en de. Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie inzake het voorstel van wet Herziening van de regels over toegelaten instellingen

Nadere informatie

Datum 31 maart 2010 Onderwerp Bevoegdheden aangaande bezoldiging van bestuurders (claw back en redelijkheidstoets)

Datum 31 maart 2010 Onderwerp Bevoegdheden aangaande bezoldiging van bestuurders (claw back en redelijkheidstoets) 1 CWO/COS 10-021 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT RTV NH

Rapport van bevindingen WNT RTV NH Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT RTV NH Versie 1.0 Datum 24 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eenheid toezicht

Nadere informatie

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen

de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Commissie Wetsvoorstellen Aan de Vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer der Staten-Generaal mr. R.F. Berck Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Amsterdam,

Nadere informatie

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.*

GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* GEWIJZIGDE AGENDA ROYAL IMTECH N.V.* Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op vrijdag 2 augustus 2013, om 10:00 uur in De Doelen, ingang Willem Burger Zaal, Kruisplein

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V.

TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. versie d.d. 31-3-2009 mav/le C:\NrPortbl\MATTERS\HOEKJ\6082233_1.DOC TOELICHTING BIJ DE VOORGESTELDE WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN VAN JETIX EUROPE N.V. 1. Algemeen. De voorgestelde wijzingen in de statuten

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht.

Het kabinet is de Afdeling erkentelijk voor de voortvarendheid waarmee het advies inzake het bovenvermelde voorstel is uitgebracht. > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Koningin Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk AFP2011/642

Nadere informatie

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen

1. Decertificering en dematerialisatie van aandelen 1 TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN ALANHERI N.V. ("ALANHERI" OF "DE VENNOOTSCHAP") Behorende bij agendapunt 8 van de op 27 mei 2011 te houden algemene vergadering

Nadere informatie

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014

Datum 10 juni 2014 Betreft Behandeling WWZ, schriftelijke reactie op voorstel VAAN d.d. 2 juni 2014 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer

Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer Wetsvoorstel bestuur en toezicht aangenomen door de Eerste Kamer 1 juni 2011 In deze Legal Alert worden de belangrijkste gevolgen van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht toegelicht [1]. Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Remuneratierapport 2015

Remuneratierapport 2015 Remuneratierapport 2015 Het doel van dit remuneratierapport is om het remuneratiebeleid van de Raad van Commissarissen van DPA inzake de bezoldiging van de Raad van Bestuur van DPA, alsmede de uitvoering

Nadere informatie

Genoteerd. Februari 2014 - nummer 97. Wet aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen

Genoteerd. Februari 2014 - nummer 97. Wet aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen Genoteerd Februari 2014 - nummer 97 Wet aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen In deze uitgave Inleiding De redelijkheidstoets en de claw back Bestaande regelgeving en de Wet Claw back

Nadere informatie

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD

A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD A 2014 N 3 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 10 de januari 2014, no. 14/0032, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Eilandsverordening corporate governance. Op voordracht van

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen.

Het wetsvoorstel is op 16 oktober 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De Groep Bontes/Van Klaveren stemde tegen. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën (FIN) datum 16 oktober 2014 Betreffende wetsvoorstel: 33964 Wijziging

Nadere informatie

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe

Governance reglement. N.V. Waterbedrijf Drenthe Governance reglement N.V. Waterbedrijf Drenthe Inhoud Vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van N.V. Waterbedrijf Drenthe Inleiding Hoofdstuk 1 Beoordeling AnderWater activiteiten

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 483 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met kwijting aan bestuurders en commissarissen Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled

Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled Advies inzake de wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met introductie van een meldingsplicht voor bepaalde cash settled instrumenten (32783) (het "Wetsvoorstel") 7 juli 2011 secretaris

Nadere informatie

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen

Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Crown Van Gelder N.V. gevestigd te Velsen Agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders (Vergadering) van Crown Van Gelder N.V. (de Vennootschap) te houden op 19 maart 2015 om 14:00

Nadere informatie

Aangenomen en overgenomen amendementen

Aangenomen en overgenomen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie Datum 18 december 2012 Betreffende wetsvoorstel: 32512 Wijziging

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap )

Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Oproeping en agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV (de Vennootschap ) Assen, 7 november 2016 De Vennootschap nodigt hierbij haar aandeelhouders

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG

Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands. Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Vereniging VEB NCVB t.a.v. de heer Paul Koster, Directeur Postbus 240 2501 CE DEN HAAG Nutreco N.V. Postbus 299 3800 AG Amersfoort The Netherlands T. +31 33 422 6100 www.nutreco.com Datum 4 november 2014

Nadere informatie

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1)

Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Programma Normering Topinkomens Rapport van bevindingen WNT Omroepbedrijf Limburg (L1) Versie 1.0 Datum 27 februari 2015 Status Definitief Colofon Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code

Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code Monitoring Commissie Corporate Governance T.a.v. Prof. dr. J.A. van Manen Postbus 20401 2500 EK Den Haag Datum Onderwerp Referentie Bijlage(n) Doorkiesnummer 11 juni 2015 Herziening van de Code T 020-3010301

Nadere informatie

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1

Gehoord de gerechten adviseert de Raad u als volgt. 1 De Minister van Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Afdeling Ontwikkeling bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag Correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag datum 2 maart 2010 doorkiesnummer

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 512 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering

Nadere informatie

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur)

AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) AANDELENREGELING (Raad van Bestuur) Imtech N.V., hierna te noemen de vennootschap, kent een Aandelenregeling voor leden van de Raad van Bestuur in dienst van de vennootschap. De Aandelenregeling wordt

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken

Met vriendelijke groet, Directeur Rekenschap & Juridische Zaken Locatie Utrecht Rapport De onderzoeksvraag voor dit onderzoek door de inspectie was: "Is de beloning van de heer E.C.M. de Jaeger, uitgekeerd door het ROCvA in 2011 ondoelmatig?" Voor haar onderzoek heeft

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij

Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappij Datum 19 juni 2017 Beoordelingskader aanvraag statutenwijziging dochtermaatschappije

Nadere informatie

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013

Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Remuneratierapport DOCDATA N.V. 2013 Inleiding Het doel van het bezoldigingsbeleid voor de Directie van DOCDATA N.V. is een zodanige beloning te verschaffen dat: prestaties die in overeenstemming zijn

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders

Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders Persbericht, 21 juni 2013 Imtech publiceert agenda voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 2 augustus 2013,

Nadere informatie