Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16."

Transcriptie

1 Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Boekje met informatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni uur A Begin

2 Formuleblad Te gebruiken formules voor de beantwoording van de vragen 4, 5, 9, 24, 30 en 31. waarde activa 4 solvabiliteitspercentage = 100% vreemd vermogen vlottende activa voorraad 5 quick ratio = kort vreemd vermogen winst voor belasting + interest 9 Rtv = 100% gemiddeld geïnvesteerd totaal vermogen 24 eindwaarde spaarbedrag = T (1 + i) ((1 + i) n 1) i T = termijnbedrag i = interestpercentage 100 n = aantal termijnbedragen waarover interest berekend wordt constante kosten 30 bezettingsresultaat = (normale productie werkelijke productie) normale productie 31 prijsverschil = (standaard prijs werkelijke prijs) werkelijke hoeveelheid efficiencyverschil = (standaard hoeveelheid werkelijke hoeveelheid) standaard prijs A 2 Lees verder

3 informatie- Tekst uit het jaarverslag van 1997 bron 1 De onderneming Koninklijke Boskalis Westminster NV is een internationaal opererende baggermaatschappij waarvan de kernactiviteiten zich richten op het aanleggen en onderhouden van havens en waterwegen, het creëren van land in water en het beschermen van kusten en oevers. Sinds 1972 is de onderneming genoteerd aan de AEX- Effectenbeurs in Amsterdam. Activiteiten De kernactiviteiten baggeren en kust- en oeverwerken dragen voor driekwart bij aan de omzet van Boskalis. De totale wereldbaggermarkt heeft een omvang van 11 miljard gulden, maar daarvan is slechts de helft vrij toegankelijk. De andere helft is vooralsnog gesloten voor buitenlandse aannemers. Op deze vrije baggermarkt (= baggeren, kust- en oeverwerken) neemt Boskalis een toonaangevende positie in. Daarnaast is het bedrijf vooral actief op tal van verwante werkterreinen, zoals droog grondverzet, dijkenbouw en zandwinning. Tevens kent Boskalis specialistische niche-activiteiten 1) in het kader van de offshore-industrie, milieutechniek, munitieberging en tunnelbouw. Beleid De onderneming werkt door middel van gerichte groei en optimale dienstverlening, aan verdere versterking van haar prominente internationale positie op het gebied van baggeren en baggergerelateerde activiteiten. Groei kan autonoom en door acquisities 2) plaatsvinden, zowel in huidige marktgebieden als in nieuwe marktgebieden. Daarbij wordt naar uitbreiding van het aantal thuismarkten gestreefd. Schaalgrootte levert belangrijke voordelen op voor de bedrijfsvoering. De hoofddoelstelling is om te excelleren in marktpositie en winstgevendheid. Het bieden van een aantrekkelijk rendement en een inspirerende werkomgeving voor medewerkers staan daarbij centraal. Bericht van de Raad van Commissarissen De Raad van Bestuur heeft het jaarverslag aan onze Raad (van Commissarissen) voorgelegd, waarin is opgenomen de jaarrekening. De jaarrekening is door KPMG Accountants NV gecontroleerd en goedgekeurd. De goedkeurende verklaring is in het jaarverslag opgenomen. Wij stellen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor: de jaarrekening, waarin opgenomen het voorstel tot winstbestemming goed te keuren; de leden van de Raad van Bestuur decharge te verlenen voor hun bestuur en de Commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen jaar; een dividend uit te keren aan de houders van (certificaten van) aandelen van ƒ 1,25 per (certificaat van) aandeel, naar keuze van de aandeelhouder (certificaathouder) uit te keren geheel in contanten dan wel ƒ 0,75 in contanten en ƒ 0,50 in (certificaten van) aandelen ten laste van de fiscaal vrije agioreserve of ten laste van de overige reserves. Een welgemeend woord van waardering gaat uit naar de medewerkers en de Raad van Bestuur voor het resultaat dat afgelopen jaar is bereikt. Papendrecht/Sliedrecht De Raad van Commissarissen noot 1 noot 2 niche-activiteiten: specifieke diensten die men aan een branche-specifieke afnemersgroep levert acquisitie hier: dit is een bedrijfsovername A 3 Lees verder

4 informatie- Vermogensoverzicht na voorgestelde winstbestemming van Boskalis 1) bron 2 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld) Vaste activa Materiële vaste activa 711,1 669,3 570,2 Financiële vaste activa 79,8 50,9 43,7 Som der vaste activa 790,9 720,2 613,9 Vlottende activa Voorraden 30,3 28,3 22,4 Debiteuren 91,6 168,0 149,8 Overige vorderingen 137,0 159,3 189,7 Liquide middelen 308,7 279,1 230,3 Som der vlottende activa 567,6 634,7 592,2 Kortlopende schulden Crediteuren 116,3 145,9 106,5 Bank 8,4 6,1 9,8 Overige korte schulden 540,6 475,0 430,5 Som der vlottende passiva 665,3 627,0 546,8 Uitkomst van vlottende activa min vlottende passiva 2) ( 97,7) 7,7 45,4 Uitkomst activa min vlottende passiva 693,2 727,9 659,3 Langlopende schulden Achtergestelde leningen 79,9 80,0 Overige leningen 20,7 34,3 Voorzieningen 175,6 161,5 125,4 Eigen vermogen 517,6 465,8 419,6 693,2 727,9 659,3 Garantievermogen 517,6 545,7 499,6 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief A 4 Lees verder

5 informatie- Resultatenoverzicht van Boskalis 1) bron 3 (getallen x 1 miljoen gulden, tenzij anders vermeld) Omzet 1724,2 1403,6 1146,4 Externe kosten 2) (1198,8) ( 930,8) ( 721,8) Personeelskosten 2) ( 300,0) ( 276,2) ( 267,8) Afschrijvingen 2) ( 100,2) ( 105,4) ( 93,8) Som der bedrijfslasten 1599,0 1312,4 1083,4 Bedrijfsresultaat 125,2 91,2 63,0 Rentebaten 7,8 7,8 14,4 Rentelasten 2) ( 7,9) ( 9,4) (11,9) Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen 14,0 6,2 7, 6 Som der financiële baten en lasten 13,9 4,6 10,1 139,1 95,8 73,1 Belastingen 2) ( 35,4) ( 13,6) ( 11,0) Nettoresultaat 103,7 82,2 62,1 1) Ontleend aan de desbetreffende jaarrekeningen. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief. informatiebron 4 Kerncijfers van Boskalis (opgesteld door C. de Roi) Vermogenspositie 1) Dient nog berekend te worden. 2) Tussen haakjes geplaatste getallen zijn negatief Solvabiliteit...% 1) 152% 153% Current ratio 0,85 1,01 1,08 Quick ratio.... 1) 0,97 1,04 Working capital ratio 2) (0,15) 0,01 0,08 Gegevens aandelen Aantal geplaatste aandelen per 31 december Cashflow per aandeel f.. 1) f 7,27 f 6,08 Winst per aandeel f 4,00 f 3,19 f 2,42 Dividend per aandeel f 1,60 f 1,25 f 1,10 Koers begin van het jaar f 36,00 f 35,00 f 22,90 Koers eind van het jaar f 30,30 f 36,00 f 35,00 Dividendrendement...% 1) 3,6% 4,8% Rendementspercentage op belegging 2) ( 11,4%) 6,4% 57,6% Rentabiliteit Rentabiliteit gemiddeld eigen vermogen na belastingen 20,0% 17,6% 14,8% Rentabiliteit gemiddeld totaal vermogen Voor belastingen...% 1) 7,8% 7,0% ) A 5 Lees verder

6 informatiebron 5 SpaarExtra van Legio-Lease NIEUW! Laat uw spaargeld gigantisch groeien met SpaarExtra. U zult zien dat u eigenlijk nergens een hoger eindkapitaal kunt behalen. Een uitbetaling van ƒ ,34 over 15 jaar is mogelijk. Volledig belastingvrij! Vergelijkt u dat eens met een renterekening of een spaarverzekering. Wat is SpaarExtra? SpaarExtra is het antwoord van Legio- Lease op de belastingplannen van staatssecretaris Vermeend. Een nieuw creatief product zoals u van ons gewend bent, waarin sparen en beleggen op een unieke manier wordt gecombineerd. SpaarExtra verslaat de gemiddelde spaarverzekering op alle fronten. Bovendien biedt SpaarExtra u veel meer flexibiliteit dan een spaarverzekering: vanaf 5 jaar kunt u elk gewenst moment stoppen. Zonder kosten en belastingvrij! Hoe werkt SpaarExtra precies? Met uw inleg vanaf ƒ 50, per maand least u een legio AEX-plus Certificaat, dat u recht geeft op een belastingvrije uitbetaling die gelijk is aan het beleggingsresultaat van de AEX fondsen plus het extra resultaat dat ontstaat doordat de dividenden in de koers van het certificaat worden opgenomen. In de AEX zijn de 25 belangrijkste beursgenoteerde Nederlandse ondernemingen opgenomen, zoals ABN AMRO, AEGON, Ahold, Koninklijke Olie en Unilever. De AEX geeft dus een brede spreiding over diverse bedrijfstakken zoals banken en verzekeringen, voedingssector, chemie en automatisering. Hierdoor is het Legio AEX-plus Certificaat een uitstekende belegging. Hoe spaar ik extra? In plaats van een grote startinvestering betaalt u een bescheiden vast maandbedrag dat bestaat uit rente en aflossing. De rente (0,96% per maand; effectief) is de vergoeding voor het feit dat het certificaat al vanaf de eerste dag in zijn geheel voor u aan het werk is. Bij een spaarverzekering is dit niet het geval. En doordat de dividenden van de 25 AEX-fondsen in de koers van het certificaat worden opgenomen, is uw beleggingsresultaat gegarandeerd beter dan de AEX-koersindex. Deze steeg de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 14,2% per jaar. SpaarExtra zou u over die periode ruim anderhalf keer meer hebben opgeleverd: bij een inleg van bijvoorbeeld ƒ 500, per maand zou u een uitbetaling hebben ontvangen van maar liefst ƒ ,34! Wat is de looptijd? Uw lease-overeenkomst heeft een minimale looptijd van vijf jaar. Vanaf dat moment kunt u op elk gewenst moment zonder kosten stoppen. Bij overlijden kunnen de erfgenamen (indien gewenst) ook binnen de eerste vijf jaar direct en zonder kosten stoppen. Hoe wordt de uitbetaling geregeld? De maximale looptijd is vijftien jaar. U heeft uw volledige certificaat dan bij elkaar gespaard en u kunt het natuurlijk kosteloos verzilveren. Stopt u op een eerder moment, dan wordt slechts het nog niet afgeloste deel van de aankoopsom in mindering gebracht op de opbrengst van uw Legio AEX-plus Certificaat. De opbrengst wordt binnen een week aan u uitbetaald. Geheel belastingvrij! Wat levert SpaarExtra op? Inclusief de dividendopname wordt uitgegaan van een gemiddelde stijging van de CBS-koersindex met 15,7% over de eerste 5 jaar. Voor 10 en 15 jaar was in het verleden dit percentage nog hoger. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. (uit folder van Legio-Lease) A 6 Lees verder

7 informatiebron 6 Berekeningstabellen Persoonlijke Lening De Inkomenstabel toont u welk termijnbedrag in principe bij uw netto inkomen past. In de leningstabel is het bedrag dat u wilt lenen als uitgangspunt genomen. Inkomenstabel Netto inkomen per maand Termijnbedrag Netto inkomen per maand Termijnbedrag 1.900,- 100, ,- 550, ,- 180, ,- 600, ,- 200, ,- 700, ,- 250, ,- 800, ,- 300, ,- 900, ,- 350, , ,- 400, , , ,- 450, , , ,- 500,- en meer en hoger Leningtabel persoonlijke Lening Leenbedrag in handen Te betalen termijnbedragen per maand (m.i.v , wijzigingen voorbehouden) 6 mnd 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd Effectieve rente op jaarbasis 1) 3.000,- 517,06 265,99 140,67 99,08 78,42-12,2% 3.500,- 603,23 310,32 164,11 115,59 91,49 77,16 12,2% 4.000,- 689,41 354,65 187,56 132,10 104,56 88,18 12,2% 4.500,- 775,59 398,99 211,- 148,61 117,63 99,20 12,2% 5.000,- 855,94 437,81 228,97 159,56 125,- 104,38 9,6% 6.000, ,12 525,38 274,77 191,47 149,99 125,25 9,6% 7.000, ,31 612,94 320,56 223,38 174,99 146,13 9,6% 8.000, ,50 700,50 366,36 255,29 199,99 167,- 9,6% 9.000, ,68 788,07 412,15 287,20 224,99 187,88 9,6% , ,04 873,90 456,24 317,38 248,22 206,94 9,2% , ,04 961,29 501,87 349,12 273,05 227,64 9,2% , , ,68 547,49 380,86 297,87 248,33 9,2% , , ,07 593,11 412,60 322,69 269,03 9,2% , , ,46 638,74 444,34 347,51 289,72 9,2% , , ,02 680,57 472,24 368,42 306,42 8,6% , , ,15 725,94 503,72 392,98 326,85 8,6% , , ,29 771,32 535,20 417,55 347,28 8,6% , , ,42 816,69 566,68 442,11 367,70 8,6% , , ,56 862,06 598,16 466,67 388,13 8,6% , , ,69 907,43 629,65 491,23 408,56 8,6% , , ,83 952,80 661,13 515,79 428,99 8,6% , , ,96 998,17 692,61 540,35 449,42 8,6% , , , ,55 724,09 564,92 469,84 8,6% , , , ,92 755,58 589,48 490,27 8,6% , , , ,09 781,80 680,68 505,24 8,1% , , , ,25 813,07 633,03 525,45 8,1% , , , ,41 844,34 657,38 545,66 8,1% , , , ,58 875,61 681,72 565,86 8,1% , , , ,74 906,88 706,07 586,07 8,1% , , , ,90 938,15 730,42 606,28 8,1% Tussenliggende bedragen zijn ook mogelijk. Hogere bedragen op aanvraag. 1) De effectieve rente op jaarbasis is een prijsaanduiding voor de lening. Hierin komen alle kosten van de lening tot uitdrukking. Einde A 7

Eindexamen m&o vwo 2001-II

Eindexamen m&o vwo 2001-II Opgave 1 Frits werkt bij Wolters Kluwer en is door zijn chef uitgenodigd voor een beoordelingsgesprek. Vlak voor dit gesprek leest hij het hiernavolgende bericht uit de Volkskrant van 29 september 1998.

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 20 juni 13.30 16.30 uur 20 01 Voor dit examen zijn maximaal 72 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-I

Eindexamen m&o vwo 2003-I Opgave 1 De onderneming Rolvank is een klein uitzendbureau. De werknemers van Rolvank vallen onder de CAO-Uitzendbureaus. Reeds vele jaren is er een hevige discussie bij Rolvank over het beleid ten aanzien

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Boekje met informatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.00 uur 20 03 300010 32A Begin Formuleblad Te gebruiken

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen;

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2003-II

Eindexamen m&o vwo 2003-II Opgave 1 Piet is een liefhebber van de wielersport. Met het oog op de komende Tour de France wil hij een breedbeeld tv aanschaffen. Hij informeert bij een speciaalzaak in audiovisuele apparatuur naar de

Nadere informatie

Wetenschappelijk Onderwijs

Wetenschappelijk Onderwijs Uitwerkingen / waardering 1 Toets 3B1 VWO 6 MO onderdeel 631 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Toets: M&O Afdeling: A6 PTA aanduiding: Toets 631 Tijdsduur: 80 minuten Weging SE: 15% Herkansbaar:

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Maandag 26 mei 9.00 12.00 uur 20 03 Voor dit examen zijn maximaal 71 punten te behalen; het examen

Nadere informatie

HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013

HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013 HAL Trust Bericht over het eerste halfjaar 2013 Tussentijds verslag Raad van Bestuur HAL Holding N.V. 3 Tussentijdse verkorte geconsolideerde halfjaarrekening HAL Trust 6 Nettowinst eerste halfjaar 260

Nadere informatie

HAL Trust Jaarverslag 2005

HAL Trust Jaarverslag 2005 HAL Trust Jaarverslag 2005 De geschiedenis van de onderneming gaat terug tot 18 april 1873, toen de Nederlandsch- Amerikaansche Stoomvaart-Maatschappij (N.A.S.M.) in Rotterdam werd opgericht. De onderneming

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl)

Examen VWO. management & organisatie (nieuwe stijl) management & organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Vragenboekje Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 23 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 69 punten te behalen;

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen.

Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz. Lijfrentespaarrekening. Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Lijfrentespaarrekening Sparen voor een aanvulling op mijn pensioen. Extra sparen voor een aanvulling op uw pensioen? Kies voor zekerheid met de Allianz Lijfrentespaarrekening

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur

Examen VWO. management & organisatie management & organisatie. tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur Examen VWO 2010 tijdvak 1 dinsdag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2002-II

Eindexamen m&o vwo 2002-II Opgave 1 Intel waagt gokje met solide merknaam Intel gaat consumentenproducten op de markt brengen. Deze week presenteert de chipfabrikant een digitale walkman en de WebTablet, een draadloos schermpje

Nadere informatie

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.

Examen VWO. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16. Management & Organisatie (nieuwe stijl) Examen VWO Boekje met informatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 13.30 16.30 uur 20 02 200029 33A Begin Formuleblad Te gebruiken

Nadere informatie

De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje.

De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje. 018-01-101-BRO 12-09-2001 09:49 Pagina 1 De voordelen van de BeleggingsSelect Hypotheek op een rijtje. Mogelijkheid zelf uw maandlast te bepalen Extra lening tot maximaal 160% van het ingebrachte vermogen

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Bijlage. 800025-1-030b

Bijlage VWO. management & organisatie. tijdvak 1. Bijlage. 800025-1-030b Bijlage VWO 2008 tijdvak 1 management & organisatie Bijlage 800025-1-030b Formuleblad Formules voor de beantwoording van de vragen 12, 18, 26 en 32 12 Efficiencyverschil: (sh wh) sp Prijsverschil: (sp

Nadere informatie

management & organisatie

management & organisatie Examen HAVO 2011 tijdvak 1 maandag 16 mei 13.30-16.30 uur management & organisatie Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 33 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten te behalen.

Nadere informatie

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening

dienstverlening brengen zij de klant provisie en administratiekosten in rekening DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV = een vennootschap met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal, waarin ieder der vennoten voor één of meer aandelen deelneemt = rechtspersoon: de NV

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Examen VWO. management & organisatie. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.30 uur. Informatieboekje.

Examen VWO. management & organisatie. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.30 uur. Informatieboekje. management & organisatie Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 22 juni 13.30 16.30 uur 20 05 Informatieboekje 500048-2-25b Begin Formuleblad Formules voor de beantwoording

Nadere informatie

Eindexamen vwo m&o 2012 - II

Eindexamen vwo m&o 2012 - II Opgave 1 De heer Pieter Los verhuist op 1 oktober 2011 van een huurwoning naar een koopwoning. Van de notaris ontvangt hij de onderstaande nota met betrekking tot de gekochte woning. aankoopprijs woning

Nadere informatie

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING

Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Prospectus 8% ACHTERGESTELDE OBLIGATIELENING Dit prospectus wordt gepubliceerd in verband met de aanbieding en uitgifte van maximaal 1000 nominaal 8% achtergestelde obligaties, met een nominale waarde

Nadere informatie

management & organisatie management & organisatie

management & organisatie management & organisatie Examen HAVO 2009 tijdvak 1 woensdag 27 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma management & organisatie management & organisatie Bij dit examen horen een bijlage en een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat

Nadere informatie

Handleiding Jaarrekeningen

Handleiding Jaarrekeningen Handleiding Jaarrekeningen 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over jaarrekeningen en de deponeringsplicht... 4 1.1 Waarom moeten bedrijven hun jaarrekening deponeren?... 4 1.2 Welke bedrijven moeten

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie

Eindexamen m&o vwo 2011 - I

Eindexamen m&o vwo 2011 - I Opgave 1 Van Oudejans nv is per 31 december 2010 de onderstaande balans gegeven. Debet Balans Oudejans nv (getallen 1.000,-) Credit Gebouwen 1.400 Aandelenkapitaal 1.500 Machines 750 Aandelen in portefeuille

Nadere informatie

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008 Hilversum JAARVERSLAG 2007 23 april 2008 1 Colofon N.V. Rijksstraatweg 324 C 2242 AB Wassenaar Postbus 2114 2240 CC Wassenaar Telefoon (070) 5121810 Telefax (070) 5121819 Internet E-mail www.beverholding.nl

Nadere informatie