GILENYA (fingolimod als als hydrochloride)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GILENYA (fingolimod als als hydrochloride)"

Transcriptie

1 De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaal voorwaarn verbonn aan het het De hanl Europese brengen gezondheidsautoriteiten het geneesmidl hebben GILENYA bepaal Het voorwaarn verplicht plan verbonn voor risicobeperkg aan het België, hanl waar brengen ze het formatie geneesmidl el uitmaakt, GILENYA is een. Het maatregel verplicht genomen plan voor om risicobeperkg een veilig en en doeltreffend België, waar gebruik gebruik ze formatie GILENYA el te waarborgen te uitmaakt, is (RMA een (RMA maatregel gewijzig genomen versie versie 01/2014). om 05/2015). een veilig en doeltreffend gebruik GILENYA te waarborgen (RMA gewijzig versie 01/2014). (+ geen borstvoedg geven) (+ geen borstvoedg geven) (+ - vóór geen start borstvoedg behanlg: geven) zwangerschapstest moet moet negatief - tijns vóór start behanlg behanlg: en en tenmste zwangerschapstest mste 2 maann 2 na stoppen na moet stoppen negatief behanlg: behanlg: vrouwen - tijns vrouwen mogen NIET mogen behanlg zwanger NIET zwanger tenmste + effectieve 2 maann + anticonceptie effectieve na stoppen anticonceptie behanlg: vrouwen - als mogen vrouw NIET zwanger zwanger wordt tijns + effectieve gebruik: GILENYA anticonceptie stoppen wordt wordt aanbevolen - als vrouw zwanger wordt tijns gebruik: GILENYA + GILENYA-zwangerschapsregister stoppen wordt aanbevolen + GILENYA-zwangerschapsregister GILENYA (fgolimod als als hydrochlori) (fgolimod als hydrochlori) Dit geneesmidl is onrworpen is onrworpen aan aanvullen aanvullen monitorg monitorg Dit geneesmidl is onrworpen aan aanvullen monitorg Checklist Checklist voor voor arts arts voorafgaand aan het het voorschrijven GILENYA voorafgaand aan het voorschrijven GILENYA Therapeutische dicaties (18 jaar en our) GILENYA Therapeutische geïndiceerd dicaties als enkelvoudige (18 jaar ziektemodificeren en our) therapie bij zeer relapsg- Therapeutische GILENYA is geïndiceerd dicaties als enkelvoudige (18 jaar ziektemodificeren en our) remittg multiple sclerose volgen volwassen groepen: therapie bij zeer relapsg- GILENYA remittg multiple is geïndiceerd sclerose als enkelvoudige volgen volwassen ziektemodificeren groepen: therapie bij zeer relapsgremittg - Patiënten Patiënten multiple een een sclerose hoge ziekteactiviteit hoge ziekteactiviteit volgen ondanks ondanks volwassen behanlg behanlg groepen: ten mste één ziektemodificerend midl een bèta-terferon. - Patiënten (voor uitzonrgen Deze een kunnen hoge en formatie ziekteactiviteit over wash-outperion gefieerd ondanks als behanlg zie rubrieken die niet een 4.4 hebben bèta-terferon. en 5.1 SKP). gereageerd op een Deze volledige en aquate kunnen behanlgskuur gefieerd een als bèta-terferon die niet (gewoonlijk hebben na gereageerd mimaal één op een jaar volledige behanlg). en en aquate aquate Patiënten behanlgskuur moeten het voorafgaan een bèta-terferon ten mste één jaar tijns (gewoonlijk ziektemodificerend behanlg na mimaal mimaal één midl schub jaar behanlg). (gewoonlijk na hebben doorgemaakt Patiënten mimaal en moeten één jaar op een behanlg). craniale het voorafgaan Patiënten MRI moeten jaar moeten mimaal tijns behanlg het voorafgaan T2-hypertense mimaal jaar 1 tijns schub hebben behanlg mimaal doorgemaakt mimaal gadolium aankleuren en 1 schub op een hebben craniale doorgemaakt laesie aantoonbaar MRI moeten en. mimaal op een craniale Een non-responr 9 T2-hypertense MRI moeten kan ook mimaal mimaal 9 T2-hypertense gefieerd 1 gadolium als een patiënt aankleuren mimaal een laesie 1 gadolium onveranrd aantoonbaar aankleuren groter. aantal Een non-responr laesie aantoonbaar schubs vergelijkg kan ook. Een het gefieerd non-responr jaar daarvoor. als een kan patiënt ook een gefieerd onveranrd als een groter patiënt aantal schubs een onveranrd vergelijkg groter het jaar aantal daarvoor. schubs vergelijkg het jaar daarvoor. Patiënten zich snel ontwikkelen ernstige relapsg-remittg multiple sclerose, gefieerd - Patiënten door meer zich valiren snel ontwikkelen schubs ernstige één jaar relapsg-remittg en meer gadolium multiple sclerose, aankleuren gefieerd door schubs één jaar en 1 meer gadolium aankleuren op 2 hersen-mri meer valiren een significant schubs toename één jaar en ladg 1 meer T2- gadolium aankleuren vergelijkg een op eerre hersen-mri op recente hersen-mri MRI. een significant een significant toename toename ladg ladg T2- T2- vergelijkg vergelijkg een eerre een recente eerre MRI. recente MRI. Contra-dicaties 1) Bekend immunoficiëntiesyndroom. 1) 2) Bekend Patiënten immunoficiëntiesyndroom. een verhoogd risico op opportunistische fecties, waaronr 2) Patiënten een verhoogd risico opportunistische fecties, waaronr immunogecompromitteer een verhoogd risico op opportunistische (waaronr genen fecties, die momenteel waaronr immunosuppressieve immunogecompromitteer behanlg krijgen genen die immunogecompromitteerd (waaronr genen die momenteel door eerre immunosuppressieve behanlgen). ) behanlg Ernstige krijgen fecties, genen die chronische immunogecompromitteerd fecties (hepatitis, tuberculose). door eerre behanlgen). ) 4) Ernstige Beken fecties, maligniteiten, behalve chronische bij fecties (hepatitis, cutaan basaalcelcarcoom. tuberculose). 4) 5) Beken Ernstige leverfunctiestoornis maligniteiten, (Child-Pugh behalve bij klasse C). cutaan basaalcelcarcoom. 5) 6) Ernstige Overgevoeligheid leverfunctiestoornis voor het werkzaam (Child-Pugh bestandel klasse C). C). voor een hulpstfen. 6) Overgevoeligheid voor het werkzaam bestandel voor een één hulpstfen. De behanlg dient te gestart en gecontroleerd door een arts De De behanlg dient ervarg dient te te op het gebied gestart en multiple gecontroleerd sclerose. door door een een arts arts ervarg op het gebied multiple multiple sclerose. sclerose. Dit materiaal bevat niet alle formatie. Voor volledige formatie: lees aandachtig SKP Dit ( bijlage) materiaal vooraleer bevat niet GILENYA alle formatie. voor te schrijven. Voor Voor De volledige volledige formatie: en geactualiseer lees Lees aandachtig tekst ze SKP ( SKP bijlage) vooraleer vooraleer Gilenya GILENYA voor te voor schrijven te schrijven. (en/ De te gebruiken volledige en/ geactualiseer af te leveren). tekst De volledige ze SKP is beschikbaar op website rubriek bijsluiters. SKP en geactualiseer beschikbaar op tekst website ze SKP is beschikbaar rubriek bijsluiters. op website rubriek BIJSLUITER en SKP een geneesmidl.

2 Vóór start behanlg (zie ook contra-dicaties SKP) Gilenya wordt niet aanbevolen bij die klasse IA (zoals disopyrami, ki) klasse III (zoals amiodarone, sotalol) anti-aritmische geneesmidlen (gerelateerd aan gevallen torsa potes bij bradycardie) gebruiken. Physician Checklist Recommend Steps Neem een uitgangswaar-ecg af meet bloeddruk. to Managg Patients on GILENYA Gilenya wordt niet aanbevolen bij volgen tenzij verwachte voorlen opwegen tegen mogelijke risico s: The checklist Patiënten and schematic bradyaritmie that follow are, significante tend to assist cardiovasculaire the management ziekte #, patients significante on GILENYA. QTc-verlengg*, Key steps and consirations while startg, contug, or discontug treatment are provid. ongecontroleer hypertensie, cerebrovasculaire ziekte, ernstige slaapapneu, terugkeren syncope. Als behanlg wordt overwogen, dient advies een cardioloog te gezocht voor start behanlg om Prior meest to itiatg geschikte treatment monitorg vast te stellen; verleng monitorg geduren ten mste nacht wordt aanbevolen voor het starten behanlg (zie ook SKP Ensure rubriek patients 4.5). are not concomitantly takg Class Ia or Class III antiarrhythmic medices Conduct Patiënten basele die gelijktijdig electrocardiogram geneesmidlen (ECG) gebruiken and blood die pressure bekend measurement staan om verlagg hartslag, zoals bètablokkers, hartslagverlagen calciumantagonisten (bvb. verapamil, diltiazem ivabra) anre Treatment stfen die with GILENYA hartslag kunnen is not recommend verlagen (bvb. digoxe, the followg anticholesterasen patients, unless anticipated pilocarpe). benefits outweigh the potential risks: Als behanlg wordt overwogen, dient voor start behanlg advies een cardioloog te Those with bradyarrhythmia, significant cardiovascular disease #, significant QT-terval gezocht betreffen het overschakelen naar geneesmidlen die hartslag niet verlagen. prolongation, uncontrolled hypertension, cerebrovascular disease, severe untreated sleep apnoea, or Als a history hartslagverlagen recurrent syncope medicatie niet kan gestopt, dient advies een cardioloog te Seek advice gezocht from om a cardiologist geschikte regardg eerstedosismonitorg the most appropriate vast monitorg te stellen; at treatment verleng monitorg geduren itiation; at ten least mste overnight nacht extend wordt monitorg aanbevolen is (zie recommend ook SKP rubriek 4.5). Anteoplastische, Those receivg immunomoduleren concurrent therapy with beta-blockers, immunosuppressieve heart-rate lowerg behanlgen calcium dienen channel niet gelijktijdig gebruikt blockers te (eg, verapamil, wege diltiazem, het risico ivabra), op additieve or other effecten substances op het immuunsysteem. which may crease Om heart zelf rate ren moet (eg, een digox, besluit anticholesteratic tot langdurige, gelijktijdige agents, pilocarpe) behanlg corticosteroïn na zorgvuldige overwegg genomen. Seek advice from a cardiologist regardg a switch to non-heart-rate lowerg medical Recente products (d.w.z. prior to laatste itiation 6 maann) treatment leverfunctietest: transamase- en bilirubewaarn dienen beschikbaar If heart-rate lowerg te. medication cannot be stopped, seek advice from a cardiologist regardg the most appropriate monitorg at treatment itiation; at least overnight extend Gilenya verlaagt het aantal lymfocyten het perifere bloed. Controle het aantal lymfocyten monitorg is recommend De Europese gezondheidsautoriteiten het perifere hebben bepaal bloed voorwaarn (CBC) verbonn aan het patiënt voorafgaand aan start behanlg (een recent compleet hanl brengen het geneesmidl GILENYA bloedbeeld Avoid co-admistration. Het verplicht plan voor risicobeperkg België, waar ze formatie el uitmaakt, is een maatregel genomen laatste om een veilig 6 maann anti-neoplastic, na het immunomodulatory stopzetten een or immunosuppressive eerre behanlg). therapies doeltreffend gebruik GILENYA te waarborgen (RMA gewijzig versie 01/2014). due to the risk additive immune system effects. For the same reason, a cision to use prolonged NIET gebruiken Teratogene tijns zwangerschap risico: (zie SKP) Vóór aang behanlg Gilenya moeten vrouwen vruchtbare (+ geen borstvoedg concomitant geven) treatment with corticosteroids should be taken after careful consiration - vóór start leeftijd behanlg: zwangerschapstest voorgelicht moet negatief over mogelijkheid ernstig risico voor foetus en noodzaak - tijns behanlg en tenmste 2 maann na stoppen behanlg: vrouwen mogen NIET zwanger + effectieve anticonceptie - als vrouw zwanger effectieve wordt Obta tijns gebruik: recent GILENYA stoppen (with wordt aanbevolen 6 tijns months) transamase, behanlg and Gilenya bilirub en levels tot ten mste 2 maann na het stoppen + GILENYA-zwangerschapsregister Obta behanlg. recent (with 6 months or after discontuation prior therapy) full blood count GILENYA (fgolimod als hydrochlori) Dit geneesmidl is onrworpen Vóór Confirm aan aang aanvullen a monitorg negative pregnancy behanlg test result vrouwen vruchtbare leeftijd moet een negatief Checklist zwangerschapstestresultaat voor beschikbaar. Dit moet passen tussenpozen herhaald. Counsel on arts the need for effective contraception women childbearg age due to teratogenic voorafgaand aan het Gilenya risk voorschrijven to kan foetus GILENYA het risico op fecties verhogen. Start behanlg bij een ernstige Therapeutische dicaties (18 jaar en our) GILENYA is geïndiceerd als enkelvoudige ziektemodificeren therapie bij zeer relapsgremittg multiple sclerose volgen Delay volwassen fectie itiation groepen: dient treatment te uitgesteld patients with totdat severe fectie active fection is verdwenen. until resolved - Patiënten een hoge ziekteactiviteit ondanks behanlg een bèta-terferon. Deze kunnen gefieerd als die niet hebben gereageerd op een volledige en aquate behanlgskuur een bèta-terferon (gewoonlijk na mimaal één jaar behanlg). Patiënten moeten Patiënten Check het voorafgaan varicella zonr jaar tijns behanlg een zoster voorgeschienis mimaal virus 1 schub (VZV) antibody waterpokken status patients zonr without vaccatie a healthcare tegen pressional het varicellazostervirus hebben doorgemaakt en op een craniale MRI moeten mimaal 9 T2-hypertense mimaal 1 gadolium aankleuren (VZV) confirmed laesie aantoonbaar. history Een voor non-responr kan chickenpox start ook een or documentation behanlg Gilenya a full course getest varicella op vaccation. VZV-antilichamen. VZVgefieerd als een patiënt een onveranrd groter aantal schubs vergelijkg het jaar daarvoor. vaccatie If negative, a full antilichaam-negatieve course vaccation with varicella dient vacce te is recommend overwogen and voor treatment aang - Patiënten zich snel ontwikkelen ernstige relapsg-remittg multiple sclerose, gefieerd door 2 meer valiren behanlg, schubs itiation één jaar en 1 should waarna meer gadolium be aankleuren start layed for behanlg 1 month to allow 1 full maand effect uitgesteld vaccation dient to te occur om een volledig effect op hersen-mri een significant toename ladg T2- vergelijkg een eerre recente MRI. Conduct vaccatie an ophthalmologic te verzekeren. evaluation patients with history uveitis or diabetes mellitus Contra-dicaties 1) Bekend immunoficiëntiesyndroom. 2) Patiënten een verhoogd risico op opportunistische fecties, waaronr Bij Provi patients diabetes with a Patient mellitus Remr een Card voorgeschienis uveïtis dient voorafgaand aan start immunogecompromitteer (waaronr genen die momenteel immunosuppressieve behanlg krijgen genen die immunogecompromitteerd door eerre behanlgen). ) Ernstige fecties, chronische behanlg fecties (hepatitis, tuberculose). een oogheelkundige beoorlg te gebeuren. 4) Beken maligniteiten, behalve bij cutaan basaalcelcarcoom. 5) Ernstige leverfunctiestoornis (Child-Pugh klasse C). 6) Overgevoeligheid voor het werkzaam bestandel voor een hulpstfen. Patiënten dienen te voorzien een hernergskaart voor patiënt (zie bijlage). De behanlg dient te gestart en gecontroleerd door een arts ervarg op het gebied multiple sclerose. Dit materiaal bevat niet alle formatie. Voor volledige formatie: lees aandachtig SKP ( bijlage) vooraleer GILENYA voor te schrijven. De volledige en geactualiseer tekst ze SKP is beschikbaar op website rubriek bijsluiters. Bradyaritmie houdt het volgen : tweegraads Mobitz Type II hoger AV-blok, sicksussyndroom soatriaal blok, een ziektegeschienis Bradyarrhythmia symptomatische clus bradycardie the followg: terugkeren second-gree syncope. Mobitz type II or higher AV block, sick sus # Significante syndrome, cardiovasculaire soatrial heart ziekte block, houdt history het volgen symptomatic : beken ischemische bradycardia. hartziekte (clusief anga pectoris), voorgeschienis # myocardfarct, Significant cardiovascular congestief hartfalen, disease voorgeschienis clus the followg: hartstilstand. ischaemic heart disease (cludg anga * QTc-verlengg pectoris), history >470 msec myocardial (vrouwen) farction, >450 msec congestive (mannen) heart failure, history cardiac arrest. 1_GIL_0789 ChecklistArtsNL.dd 1 10/02/14 11:16

3 Start behanlg Treatment itiation algorithm Alle dienen geduren een perio mimum 6 uur te gemonitord, zoals hieronr beschreven. Verleng monitorg, clusief een overnachtg, is ook aanbevolen bij specifieke cardiale All patients aandoengen will need to co-medicaties be monitored for (zie at sectie least 6 voor hours durg start treatment behanlg ). itiation, as scribed the algorithm below. In addition, for patients whom GILENYA is not recommend (see page 2), advice should be sought from a cardiologist regardg appropriate monitorg; at least overnight monitorg is recommend for this group. Monitor voor mimum 6 uur Het is noodzakelijk om een ECG af te nemen en bloeddruk te en voor eerste dosis. Monitor for a mimum 6 hours Alle dienen geduren een perio 6 uur te gemonitord, om het uur g Perform basele hartslag ECG and en BP bloeddruk, measurement op verschijnselen en klachten bradycardie. Contue (real time) ECG-monitorg wordt aanbevolen tijns ze perio 6 uur. Monitor for a mimum 6 hours for signs and symptoms bradycardia, with hourly pulse Het and is noodzakelijk BP checks. If patient om een is ECG symptomatic, af te nemen contue na 6 monitorg uur. until resolution Contuous (real-time) ECG is recommend throughout the 6-hour period Perform ECG at 6 hours Verleng monitorg hartslag geduren ten mste een nacht het Is er een farmacologische terventie nodig JA ziekenhuis. De eerstedosismonitorg dient geweest tijns monitorg? herhaald Monitor te overnight na a twee medical dosis Gilenya. facility. The first-dose monitorg Did the patient require pharmacologic tervention should be repeated after the second at any time durg the monitorg period? dose GILENYA. Deed er zich een r-graads AV-blok voor JA op enig moment tijns monitorg? Did third-gree AV block occur at any time durg the monitorg period? Waren één volgen criteria toepassg op het e monitorgperio? At Een the hartslag end the < 45 monitorg slagen per period, muut have any the followg criteria been? Het ECG vertoont een nieuw tweegraads HR <45 bpm hoger AV-blok een QTc-terval 500 ms ECG shows new-onset second-gree or higher AV block or QTc terval 500 ms JA Verleng monitorg hartslag geduren ten mste een nacht het ziekenhuis en tot het verdwijnen bevdgen. Extend monitorg at least overnight, until the fdgs have resolved. 4 Was hartslag op laagste waar op het e montorgsperio? At the end the monitorg period, is the HR the lowest sce the first dose was admistered? First-dose monitorg is complete. BP=blood pressure; ECG=electrocardiogram; HR=heart rate; QTc=heart-rate corrected QT terval. De eerstedosismonitorg is compleet. JA Verleng monitorg ten mste 2 uur totdat hartslag weer toeneemt. Extend monitorg by at least 2 hours and until the heart rate creases. Dezelf eerstedosismonitorg als voor het beg The above behanlg first-dose monitorg wordt aanbevolen bij: onrbrekg procedure should also behanlg followed voor at één dag reitiation meer geduren treatment if GILENYA eerste 2 weken therapy behanlg. is discontued for One day or longer with the first onrbrekg behanlg geduren meer 2 weeks dan 7 dagen treatment weken en 4 behanlg. More than 7 days durg weeks and 4 onrbrekg More than 2 weeks behanlg after the first geduren month meer treatment dan 2 weken na ten mste 1 maand behanlg.

4 Tijns behanlg Een volledige oogheelkundige beoorlg dient te gebeuren -4 maann na aang therapie. Physician oogheelkundige Checklist Recommend beoorlg te gebeuren (follow-up). Steps to Managg Patients on GILENYA Bij diabetes mellitus een voorgeschienis uveïtis dient er periodiek een De patiënt adviseren om onmidllijk verschijnselen een vermrd gezichtsvermogen aan behanlaar meln. Evalueer fundus, clusief macula, en onrbreek behanlg dien maculair oeem The checklist and schematic that follow are tend to assist the management patients on GILENYA. Key steps bevestigd and consirations wordt. while startg, contug, or discontug treatment are provid. Instueer om onmidllijk verschijnselen en klachten fecties te meln aan hun behanlaar tijns en tot 2 maann na behanlg Gilenya. Prior to itiatg treatment Bij vermoen fectie is het nodig een gepaste antimicrobiële behanlg op te starten. Ensure Onrbrekg patients are not concomitantly behanlg takg moet Class Ia or overwogen Class III antiarrhythmic als een patiënt medices een ernstige fectie ontwikkelt en afwegg voor- en nalen zal gemaakt moeten voor het opnieuw Conduct basele electrocardiogram (ECG) and blood pressure measurement starten behanlg. Treatment with GILENYA is not recommend the followg patients, unless anticipated benefits Check outweigh het aantal the potential perifere risks: lymfocyten (CBC) tijns behanlg (op maand en mstens jaarlijks daarna, en geval verschijnselen fectie). Als het absolute aantal lymfocyten <0,2x10 9 /l, moet behanlg Those with bradyarrhythmia onrbroken, significant tot herstel. cardiovascular disease #, significant QT-terval prolongation, uncontrolled hypertension, cerebrovascular disease, severe untreated sleep apnoea, Check or a history leverfunctietest recurrent op syncope maand 1,, 6, 9 en 12 tijns therapie en daarna periodiek, op eenr welk moment als er zich tekenen symptomen een gestoor leverfunctie voordoen. Seek advice from a cardiologist regardg the most appropriate monitorg at treatment Symptomen itiation; die at duin least overnight op een extend gestoor monitorg leverfunctie: is recommend onverklaarbare misselijkheid, braken, buikpijn, vermoeidheid, anorexie geelzucht en/ donkere ure. Those receivg concurrent therapy with beta-blockers, heart-rate lowerg calcium channel Bij blockers levertransamasen (eg, verapamil, boven diltiazem, 5 maal ivabra), ULN, or moet other frequentere substances controle which may crease gesteld, heart rate clusief serum (eg, digox, bilirube anticholesteratic en alkalische fosfatase agents, pilocarpe) (AF) g. Bij herhaal bevestigg levertransamasen 5 maal boven ULN, dient behanlg te onrbroken en alleen opnieuw te gestart Seek advice from a cardiologist regardg a switch to non-heart-rate lowerg medical dien levertransamasewaarn genormaliseerd. products prior to itiation treatment Geduren If heart-rate lowerg behanlg en medication tot 2 maann cannot na be stopzettg: stopped, seek advice from a cardiologist Een regardg vaccatie the kan most mr appropriate effectief monitorg. at treatment itiation; at least overnight extend monitorg is recommend Het gebruik een levend verzwakt vacc kan een risico op fecties opleveren en dient daarom Avoid co-admistration anti-neoplastic, immunomodulatory or immunosuppressive therapies vermen te. (vb. leven verzwakte vaccs: tegen varicella, tegen mazelen/b/rubella, due to the risk additive immune system effects. For the same reason, a cision to use prolonged tegen gele koorts en tegen TBC (BCG)). concomitant treatment with corticosteroids should be taken after careful consiration Zwangerschapstests Obta recent (with moeten 6 months) passen transamase, tussenpozen and bilirub herhaald levels. Als een vrouw zwanger wordt tijns gebruik wordt aanbevolen behanlg te stoppen en ze patiënte te registreren het Gilenya zwangerschapsregister. Obta recent (with 6 months or after discontuation prior therapy) full blood count Confirm a negative pregnancy test result Counsel on the need for effective contraception women childbearg age due to teratogenic risk to foetus Delay itiation treatment patients with severe active fection until resolved Check varicella zoster virus (VZV) antibody status patients without a healthcare pressional confirmed history chickenpox or documentation a full course varicella vaccation. If negative, a full course vaccation with varicella vacce is recommend and treatment itiation should be layed for 1 month to allow full effect vaccation to occur Conduct an ophthalmologic evaluation patients with history uveitis or diabetes mellitus Provi patients with a Patient Remr Card Bradyarrhythmia clus the followg: second-gree Mobitz type II or higher AV block, sick sus syndrome, soatrial heart block, history symptomatic bradycardia. # Significant cardiovascular disease clus the followg: ischaemic heart disease (cludg anga pectoris), history myocardial farction, congestive heart failure, history cardiac arrest.

5 Na behanlg (stopzettg onrbrekg) Aanbevelg voor het opnieuw starten behanlg Gilenya na onrbrekg behanlg. Physician Checklist Recommend Steps behanlg Gilenya. to Managg Patients on GILENYA De effecten op hartslag en atrioventriculaire geleidg kunnen weer optren bij het opnieuw begnen Gilenya behanlg afhankelijk duur onrbrekg en tijd sds start Herhaal zelf eerstedosismonitorg als bij het beg behanlg dien: The checklist onrbrekg and schematic that behanlg follow are tend voor een to dag assist meer the geduren management eerste patients 2 weken on GILENYA. behanlg. Key steps and consirations while startg, contug, or discontug treatment are provid. onrbrekg behanlg geduren meer dan 7 dagen weken en 4 behanlg. onrbrekg behanlg geduren meer dan 2 weken na ten mste 1 maand behanlg. Als onrbrekg behanlg Prior to itiatg kortere duur treatment is dan het bovenstaan moet behanlg voortgezet volgen dosis zoals gepland. Ensure patients are not concomitantly takg Class Ia or Class III antiarrhythmic medices Tot mstens 2 maann na het stoppen behanlg Gilenya: Conduct basele electrocardiogram (ECG) and blood pressure measurement Patiënten Treatment voorlichten with GILENYA om onmidllijk is not recommend verschijnselen the followg en klachten patients, fecties unless anticipated (en een benefits vermrd gezichtsvermogen) outweigh the potential te meln risks: tot 2 maann na het staken behanlg. Bij vermoen fectie een gepaste antimicrobiele behanlg opstarten! Those with bradyarrhythmia, significant cardiovascular disease #, significant QT-terval Teratogene prolongation, risico: uncontrolled Vrouw hypertension, vruchtbare leeftijd cerebrovascular adviseren disease, over het severe ernstig untreated risico voor sleep apnoea, foetus en het belang or a history gebruik recurrent effectieve syncope anticonceptie tot ten mste 2 maann na het stoppen behanlg. Seek advice from a cardiologist regardg the most appropriate monitorg at treatment Tot 2 maann itiation; na at least behanlg overnight extend Gilenya monitorg kan vaccatie is recommend mr effectief. Vermijd Those het receivg gebruik concurrent een levend therapy verzwakt with beta-blockers, vacc tot 2 maann heart-rate lowerg na behanlg calcium channel Gilenya, want dit vacc blockers kan (eg, een verapamil, risico op diltiazem, fecties opleveren. ivabra), or other substances which may crease heart rate (eg, digox, anticholesteratic agents, pilocarpe) Seek advice from a cardiologist regardg a switch to non-heart-rate lowerg medical products prior to itiation treatment If heart-rate lowerg medication cannot be stopped, seek advice from a cardiologist regardg the most appropriate monitorg at treatment itiation; at least overnight extend monitorg is recommend Avoid co-admistration anti-neoplastic, immunomodulatory or immunosuppressive therapies due to the risk additive immune system effects. For the same reason, a cision to use prolonged Meln concomitant bijwerkgen treatment with bij corticosteroids het gebruik should GILENYA be taken after careful consiration De Obta gezondheidsbeoefenaars recent (with 6 months) transamase, verzocht bijwerkgen and bilirub levels GILENYA te meln aan het Belgisch Centrum Obta recent voor Geneesmidlenbewakg (with 6 months or after discontuation voor geneesmidlen prior therapy) voor full Humaan blood count gebruik (BCGH) het FAGG. Het meln kan onle gebeuren via via papieren gele fiche Confirm a negative pregnancy test result beschikbaar via het Gecommentarieerd Geneesmidlenrepertorium en drie maal per jaar via Folia Pharmacotherapeutica. Counsel on need for De effective gele fiche contraception kan women verzonn childbearg naar het BCGH age due per to post teratogenic naar het adres FAGG risk - to BCGH foetus- Eurostation II - Victor Hortaple 40/ Brussel, per fax op het nummer 02/ , per Delay itiation naar treatment patients with severe active fection until resolved Bijwerkgen Check varicella dienen zoster eveneens virus (VZV) te antibody gemeld status aan patients Novartis without per fax a op healthcare het nummer pressional 02/ per confirmed op: history chickenpox or documentation via a groene full course lijn: 0800/ varicella vaccation. If negative, a full course vaccation with varicella vacce is recommend and treatment Voor itiation gerapporteer should be layed bijwerkgen for 1 month zie SKP to allow rubriek full effect 4.8 Bijwerkgen. vaccation to occur Conduct an ophthalmologic evaluation patients with history uveitis or diabetes mellitus Provi patients with a Patient Remr Card Meln bijwerkgen Bradyarrhythmia clus the followg: second-gree Mobitz type II or higher AV block, sick sus syndrome, soatrial heart block, history symptomatic bradycardia. # Significant cardiovascular disease clus the followg: ischaemic heart disease (cludg anga pectoris), history myocardial farction, congestive heart failure, history cardiac arrest.

INFORMATIEBROCHURE VOOR BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG

INFORMATIEBROCHURE VOOR BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG De gezondheidsinstanties van de Europese Unie hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in handel brengen van het geneesmiddel OPSUMIT. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

CAPRELSA (vandetanib)

CAPRELSA (vandetanib) De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel CAPRELSA. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE VOORSCHRIJVER

INFORMATIE VOOR DE VOORSCHRIJVER De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Tracleer. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Rechtstreekse mededeling aan de Gezondheidszorgbeoefenaars

Rechtstreekse mededeling aan de Gezondheidszorgbeoefenaars Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma s, om hen te informeren over mogelijke risico

Nadere informatie

Selectie en training van patiënten voor thuistoediening van Nplate

Selectie en training van patiënten voor thuistoediening van Nplate De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Nplate. Dit verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Imnovid (pomalidomide) Directe berichtgeving aan gezondheidszorgbeoefenaars

Imnovid (pomalidomide) Directe berichtgeving aan gezondheidszorgbeoefenaars De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Imnovid. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

VICTRELIS Boceprevir

VICTRELIS Boceprevir De gezondheidsautoriteiten van de EU hebben een aantal voorwaarden gekoppeld aan het in de handel brengen van het geneesmiddel VICTRELIS. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenfolder

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Patiëntenfolder De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel YERVOY. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

KGBN. Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines.

KGBN. Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines. KGBN Zin en onzin van statines bij de hoogbejaarde patiënt. De neuroloog & statines. A/ ISCHEMIC STROKE / TIA & geen CHD : Heart Protection Study : Subgroep stroke antec. gerandomiseerd naar simvastatine

Nadere informatie

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors

Gender differences in heart disease. Dr Danny Schoors Gender differences in heart disease Dr Danny Schoors Women are meant to be loved, not to be understood Oscar Wilde (1854-1900) 2 05/01/16 Inleiding Cardiovasculaire ziekte 7 tot 10 jaar later dan bij mannen

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Om het risico op PML te verminderen wordt aanbevolen om de volgende acties te ondernemen:

Om het risico op PML te verminderen wordt aanbevolen om de volgende acties te ondernemen: Datum: 20 november 2015 Betreft: belangrijke risico-informatie: nieuwe maatregelen voor het minimaliseren van het risico op PML bij gebruik van Tecfidera (dimethylfumaraat) verbeterde regels voor monitoren

Nadere informatie

Bijgevoegd vindt u de risico minimalisatie materialen.

Bijgevoegd vindt u de risico minimalisatie materialen. Begeleidende brief voor HCP Betreft: Risico minimalisatie materialen betreffende, infliximab voor voorschrijvers Geachte Heer / Mevrouw, REMSIMA (Infliximab) 100 mg poeder voor concentraat voor oplossing

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

Capecitabine Accord moet permanent worden stopgezet bij patiënten die een ernstige huidreactie hebben gehad tijdens de behandeling.

Capecitabine Accord moet permanent worden stopgezet bij patiënten die een ernstige huidreactie hebben gehad tijdens de behandeling. Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma s, om hen te informeren over mogelijke risico

Nadere informatie

REMICADE (Infliximab) Informatiebrochure voor gezondheidsmedewerkers

REMICADE (Infliximab) Informatiebrochure voor gezondheidsmedewerkers De gezondheidsautoriteiten van de EU hebben een aantal voorwaarden gekoppeld aan het in de handel brengen van het geneesmiddel REMICADE. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze

Nadere informatie

Iclusig (ponatinib) 15 mg en 45 mg filmomhulde tabletten. Brochure voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Iclusig (ponatinib) 15 mg en 45 mg filmomhulde tabletten. Brochure voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Iclusig. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom.

Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Samenvatting Hovon 95 Achtergrond Gerandomiseerde studie om de waarde van autologe stamceltransplantatie aan te tonen bij nieuw gediagnosteerde multipel myeloom. Populatie Eerstelijns behandeling bij multipel

Nadere informatie

INFLECTRA (infliximab) RISICO MINIMALISATIE MATERIALEN BETREFFENDE INFLECTRA (INFLIXIMAB) VOOR DE VOORSCHRIJVERS. Biologics

INFLECTRA (infliximab) RISICO MINIMALISATIE MATERIALEN BETREFFENDE INFLECTRA (INFLIXIMAB) VOOR DE VOORSCHRIJVERS. Biologics INFLECTRA (infliximab) Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring RISICO MINIMALISATIE MATERIALEN BETREFFENDE INFLECTRA (INFLIXIMAB) VOOR DE VOORSCHRIJVERS De risico minimalisatie materialen

Nadere informatie

Informatie verspreid onder het gezag van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Informatie verspreid onder het gezag van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma s, om hen te informeren over mogelijke risico

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. GILENYA 0,5 mg harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. GILENYA 0,5 mg harde capsules 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg wordt verzocht alle vermoedelijke

Nadere informatie

Neophyr. Medicinaal gas, samengeperst Stikstofmonoxide 225ppm, 450ppm en 1000ppm mol/mol. Zakgids voor zorgverleners

Neophyr. Medicinaal gas, samengeperst Stikstofmonoxide 225ppm, 450ppm en 1000ppm mol/mol. Zakgids voor zorgverleners De Belgische gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Neophyr. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Rapid Access Raadpleging. Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA

Rapid Access Raadpleging. Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA Rapid Access Raadpleging Prof. dr. C. Vrints Diensthoofd cardiologie UZA 1 Waarom een rapid access raadpleging? Wat zal de toekomst brengen? - Vergrijzing van de bevolking aantal 65 plussers x2 aantal

Nadere informatie

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Erivedge. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waar deze informatie

Nadere informatie

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Erivedge. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waar deze informatie

Nadere informatie

KEYTRUDA (pembrolizumab)

KEYTRUDA (pembrolizumab) Risico minimalisatie materiaal betreffende Keytruda (pembrolizumab) voor patiënten KEYTRUDA (pembrolizumab) Patiënteninformatiefolder Risico minimalisatie materiaal betreffende Keytruda (pembrolizumab)

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE ARTS

INFORMATIE VOOR DE ARTS De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Increlex. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure voor voorschrijvers

Voorlichtingsbrochure voor voorschrijvers De risico minimalisatie materialen voor JINARC (tolvaptan), zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico s

Nadere informatie

Handleiding voor gezondheidszorgbeoefenaars

Handleiding voor gezondheidszorgbeoefenaars De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in handel brengen van het geneesmiddel LEMTRADA. Het verplichte plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren

INVLOED VAN CHRONISCHE PIJN OP ERVAREN SOCIALE STEUN. De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren De Invloed van Chronische Pijn en de Modererende Invloed van Geslacht op de Ervaren Sociale Steun The Effect of Chronic Pain and the Moderating Effect of Gender on Perceived Social Support Studentnummer:

Nadere informatie

Impact van de ingebruikname van de DSM-5

Impact van de ingebruikname van de DSM-5 Impact van de ingebruikname van de DSM-5 Eetstoornissen als casus Frédérique Smink Daphne van Hoeken H. Wijbrand Hoek Lunchbijeenkomst NIVEL 18 maart 2014 Disclosure belangen (potentiële) belangenverstrengeling

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma

Informatiebrochure voor de patiënt. (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Informatiebrochure voor de patiënt (alitretinoïne) Zwangerschapspreventieprogramma Achtergrondinformatie over deze brochure Informatie over geboorteafwijkingen Deze brochure bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012

Leading in Learning -> studiesucces. Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Leading in Learning -> studiesucces Ellen Bastiaens Programmamanager Leading in Learning 13 juni 2012 Implementatie van matchingsinstrument Matching na de poort wordt aan de poort Vooropleiding Bachelor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Sensidoz 13,7 g poeder voor drank, sachet Macrogol 3350,Natriumchloride,Natriumwaterstofcarbonaat,Kaliumchloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Infliximab (Remicade )

Infliximab (Remicade ) Infliximab (Remicade ) bij kinderen en jongeren met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Waarom deze folder? Je dokter heeft met je gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade ). In deze folder

Nadere informatie

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren

Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren Tentamen Objectgeorienteerd Programmeren 5082IMOP6Y maandag 16 november 2015 13:00 15:00 Schrijf je naam en studentnummer op de regel hieronder. Sla deze pagina niet om tot de surveillant vertelt dat het

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

DSM-5 en obesitas. prof.dr Tatjana van Strien

DSM-5 en obesitas. prof.dr Tatjana van Strien DSM-5 en obesitas prof.dr Tatjana van Strien 1 2 3 4 Overgewicht: energie balans probleem Big Two: Te weinig bewegen Te veel eten Richtlijn behandeling obesitas, 2008 Minder eten Meer bewegen Eventuele

Nadere informatie

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information HOVON Data Center Safety Desk NIEUWSBRIEF 4 06 mei 2014 Beste lezer, Met gepaste trots presenteren we u de nieuwe manier van rapporteren van SAE's. Hiermee hopen wij de werklast voor iedereen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Infliximab (Remicade) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Infliximab (Remicade) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Infliximab (Remicade) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Polikliniek Maag-Darm-Leverziekten Uw behandelend arts of IBD-verpleegkundige heeft met u gesproken over het gebruik van Infliximab (Remicade).

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 500 Bruis, 500 mg, bruistabletten Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Workshop 4. Kinderwens bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Workshop 4. Kinderwens bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Workshop 4 Kinderwens bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa A. Bhalla Maag-Darm-Leverarts Esther van Bergenhenegouwen MDL verpleegkundige Voor de geboorte De zwangerschap De geboorte Na de geboorte

Nadere informatie

Infliximab. (Inflectra /Remicade /Remsima ) Informatiefolder. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. N-ICC folder IFX uitgave november 2014

Infliximab. (Inflectra /Remicade /Remsima ) Informatiefolder. bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa. N-ICC folder IFX uitgave november 2014 Infliximab (Inflectra /Remicade /Remsima ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder N-ICC folder IFX uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen

Nadere informatie

info ROACCUTANE Gids voor apothekers betreffende de aflevering van Roaccutane Roaccutane RM SM MANAGEMENT Programma ter Preventie van Zwangerschap

info ROACCUTANE Gids voor apothekers betreffende de aflevering van Roaccutane Roaccutane RM SM MANAGEMENT Programma ter Preventie van Zwangerschap Roaccutane isotretinoïne Gids voor apothekers betreffende de aflevering van Roaccutane info ROACCUTANE RM SM MANAGEMENT Programma ter Preventie van Zwangerschap INHOUD 3. INLEIDING 3. VOORWAARDEN VOOR

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Increlex. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

XALKORI. (crizotinib) PATIËNTENBROCHURE voor patiënten die XALKORI innemen

XALKORI. (crizotinib) PATIËNTENBROCHURE voor patiënten die XALKORI innemen De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel XALKORI. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod Bijsluiter: informatie voor de gebruiker GILENYA 0,5 mg harde capsules Fingolimod Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld.

Nadere informatie

Ik heb niet goed functionerende bijnieren ten gevolge van: Morbus Addison Syndroom van Cushing Adrenogenitaal syndroom (CAH) Hypopituitarisme Anders

Ik heb niet goed functionerende bijnieren ten gevolge van: Morbus Addison Syndroom van Cushing Adrenogenitaal syndroom (CAH) Hypopituitarisme Anders In het voorblad van dit document vindt u een printversie van het SOS-paspoort in verschillende formaten. Met het invullen van dit formulier voorziet u elk formaat van het SOS-paspoort van uw persoonlijke

Nadere informatie

Informatie verspreid onder het gezag van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten

Informatie verspreid onder het gezag van het federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Een Direct Healthcare Professional Communication (DHPC) is een schrijven dat naar de gezondheidszorgbeoefenaars wordt gezonden door de farmaceutische firma s, om hen te informeren over mogelijke risico

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Samen zorgen. Samen zorgen wij voor de beste zorg bij een acuut hartinfarct

Samen zorgen. Samen zorgen wij voor de beste zorg bij een acuut hartinfarct Samen zorgen Samen zorgen wij voor de beste zorg bij een acuut hartinfarct Goof Zonneveld, huisarts in Sint Pancras en kaderhuisarts HVZ Secundaire preventie Verbinding tussen 2 e en 1 e lijn NVVC-Connect

Nadere informatie

Azathioprine. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Azathioprine. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Azathioprine Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 2 Uw maag-, darm- en leverarts (MDL-arts) heeft u azathioprine (merknaam Imuran ) voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJLAGE VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL TER IMPLEMENTATIE DOOR DE LIDSTATEN.

BIJLAGE VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL TER IMPLEMENTATIE DOOR DE LIDSTATEN. BIJLAGE VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT EEN VEILIG EN DOELTREFFEND GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL TER IMPLEMENTATIE DOOR DE LIDSTATEN. 1 De lidstaten moeten ervoor zorgen dat alle voorwaarden

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar

Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum. Beter voor elkaar Adalimumab (Humira) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Maag-Darm-Levercentrum Beter voor elkaar 2 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u gesproken over het gebruik van Adalimumab (Humira).

Nadere informatie

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport

Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Een nieuwe rol voor het auditcomité en een aangepast audit rapport Jean-François CATS Inhoud van de uiteenzetting Nieuwe opdrachten van het auditcomité ingevoerd door de Audit Directieve en het Audit Reglement

Nadere informatie

Als u dit dan probeert te doen dan zal hij zeggen dat de versie van Silverlight al geïnstalleerd is.

Als u dit dan probeert te doen dan zal hij zeggen dat de versie van Silverlight al geïnstalleerd is. GPS-eSuite werkt niet meer in Google Chrome versie 42. Indien uw Google Chrome een update heeft gehad naar de laatste versie 42 of hoger dan zal u merken dat hij constant komt vragen om Microsoft Silverlight

Nadere informatie

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere

Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women. Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere Psychological Determinants of Absenteeism at Work by Pregnant Women Psychologische determinanten van uitval uit het arbeidsproces door zwangere vrouwen: Onderzoek naar de relatie tussen angst, depressieve

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol

PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol PE-TAM, 500 mg, tabletten paracetamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals

Nadere informatie

Boezemfibrillerenbijeenkomst in het Martini Ziekenhuis. Vragen en antwoorden

Boezemfibrillerenbijeenkomst in het Martini Ziekenhuis. Vragen en antwoorden Boezemfibrillerenbijeenkomst in het Martini Ziekenhuis Vragen en antwoorden 05-11-2011 Vragen/Antwoorden n.a.v. Boezemfibrillerenbijeenkomst in het Martini Ziekenhuis Algemeen Wat is de rol van de omschakeling

Nadere informatie

A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once

A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once A two year, double-blind, randomized, multicenter, active-controlled study to evaluate the safety en efficacy of fingolimod administered orally once daily versus interferon beta-1a i.m. once weekly in

Nadere informatie

Fetal heart rate. Het hartritme voor en na geboorte. Fetal heart rate 22/04/2013. Het hart : een elektrisch aangestuurde pomp

Fetal heart rate. Het hartritme voor en na geboorte. Fetal heart rate 22/04/2013. Het hart : een elektrisch aangestuurde pomp Het hart : een elektrisch aangestuurde pomp Het hartritme voor en na geboorte Dr. Wim Decaluwe Neonatologie kindercardiologie AZ Sint-Jan Brugge- Fetal heart rate The fetal heart begins to beat at approximately

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Anemie en transfusies bij cardiochirurgie Sanquinavond, 4 Maart 2015 Leo van de Watering Sanquin Bloedvoorziening Nederland Divisie Research, CCTR Divisie Bloedbank, UTG Anemie en transfusies bij cardiochirurgie

Nadere informatie

Bijlage III Wijzigingen van de samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters.

Bijlage III Wijzigingen van de samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters. Bijlage III Wijzigingen van de samenvattingen van productkenmerken en bijsluiters. Opmerking: deze wijzigingen van de samenvatting van de productkenmerken en de bijsluiter waren geldig ten tijde van het

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Maag-, darm- en leverziekten

Maag-, darm- en leverziekten Afdeling: Onderwerp: Maag-, darm- en leverziekten Prednison bij ziekte van Crohn en Colitis ulcerosa Inleiding De maag-darm-leverarts (MDL-arts) heeft samen met u besloten om u te behandelen met Prednison.

Nadere informatie

Psychofarmaca en QT-interval. Het inschatten van risico s aan de hand van casuïstiek

Psychofarmaca en QT-interval. Het inschatten van risico s aan de hand van casuïstiek Psychofarmaca en QT-interval Het inschatten van risico s aan de hand van casuïstiek Leerdoelen Na deze workshop weet u aan de hand van casus Wat het effect van verschillende psychofarmaca op het QTinterval

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER STEOCAR 250 mg capsules STEOCAR 500 mg SINAASAPPEL kauwtabletten Calcium Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want

Nadere informatie

ICPC ICPC omschrijving Specificiteit Indicatie zoals genoemd in de standaard

ICPC ICPC omschrijving Specificiteit Indicatie zoals genoemd in de standaard B72 Ziekte van Hodgkin 2 Verminderde weerstand tegen infecties, overig B72.01 Ziekte van Hodgkin 2 Verminderde weerstand tegen infecties, overig B72.02 Non-Hodgkin lymfoom 2 Verminderde weerstand tegen

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog

Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Rituximab (MabThera ) Voorgeschreven door de reumatoloog Albert Schweitzer ziekenhuis juli 2013 pavo 0908 Inleiding De reumatoloog heeft met u besproken dat u rituximab gaat gebruiken. In deze folder leest

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

Vragen/ Antwoorden n.a.v. Boezemfibrilleren-bijeenkomst 05-11-2011 in het Martini Ziekenhuis te Groningen

Vragen/ Antwoorden n.a.v. Boezemfibrilleren-bijeenkomst 05-11-2011 in het Martini Ziekenhuis te Groningen Vragen/ Antwoorden n.a.v. Boezemfibrilleren-bijeenkomst 05-11-2011 in het Martini Ziekenhuis te Groningen Algemeen Wat is de rol van de omschakeling van waak- naar slaapsituatie? Twee verschillende zenuwsystemen

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek

Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Recente ontwikkelingen in de ethische normen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek Prof dr JJM van Delden Julius Centrum, UMC Utrecht j.j.m.vandelden@umcutrecht.nl Inleiding Medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0.

04/11/2013. Sluitersnelheid: 1/50 sec = 0.02 sec. Frameduur= 2 x sluitersnelheid= 2/50 = 1/25 = 0.04 sec. Framerate= 1/0. Onderwerpen: Scherpstelling - Focusering Sluitersnelheid en framerate Sluitersnelheid en belichting Driedimensionale Arthrokinematische Mobilisatie Cursus Klinische Video/Foto-Analyse Avond 3: Scherpte

Nadere informatie

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? Novartis Pharma Arnhem Sirdalud MR, 6 mg capsule met gereguleerde afgifte (tizanidine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek.

Smeertechniek Rotterdam Cairostraat 74 3047 BC Rotterdam Tel.: 010 466 62 55 Fax 010 466 66 55 Internet: www.smeertechniek. DEZE KOPPELINGEN WORDEN GEBRUIKT IN OLIE- EN VETSMEERSYSTEMEN IN PLAATS VAN DE SNIJRINGKOPPELINGEN ( SNIJRING & DRUKMOER ) KOPPELEN EN ONTKOPPELEN VAN DE LEIDING KAN HERHAALD WORDEN ZONDER BESCHADIGING

Nadere informatie

Azathioprine (Imuran )

Azathioprine (Imuran ) Azathioprine (Imuran ) bij de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Informatiefolder NNIC folder AZA uitgave november 2014 Deze folder is tot stand gekomen door samenwerkende IBD verpleegkundigen en MDL

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Morning-afterpil VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Morning-afterpil VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL Morning-afterpil WAT IS DE MORNING-AFTERPIL WANNEER WEL WANNEER GEEN MORNING-AFTERPIL WAT KAN UW APOTHEKER VOOR U DOEN WANNEER KUNT U BETER NAAR UW HUISARTS GAAN VRAAG OVER UW MEDICIJNEN? WWW.APOTHEEK.NL

Nadere informatie

Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan?

Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan? Een gezondheidscheck via het werk: wat vinden werknemers ervan? Olga Damman Allard van der Beek Danielle Timmermans -0- Department of Public and Occupational Health Quality of Care EMGO Institute for Health

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Version 2014_02.1 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nitrofurantoine Apotex MC 50/100 mg, capsules Nitrofurantoine Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch

Stress en Psychose 59 Noord. Stress and Psychosis 59 North. A.N.M. Busch Stress en Psychose 59 Noord Stress and Psychosis 59 North A.N.M. Busch Prevalentie van Subklinische Psychotische Symptomen en de Associatie Met Stress en Sekse bij Noorse Psychologie Studenten Prevalence

Nadere informatie