Besluitenlijst College van B&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College van B&W"

Transcriptie

1 Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 10/01/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Brummen J. van (Wethouder), aanwezig Meggelen J. van (Wethouder), aanwezig Oosterhout M.F.L.A. van (Wethouder), aanwezig Vos- Kroeze M. (Wethouder), niet aanwezig (afgemeld) AGP Uitnodigingen gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Uitnodigingen worden besproken AGP Bouwplan ten behoeve van de bouw van achttien woningen in het plan Made Oost n.v.t. Ten behoeve van het plan afwijken van de regels van het bestemmingsplan AGP Indexering gemeentelijk besluit Wmo voor 2012 De meeste bedragen in het gemeentelijke besluit Wmo worden geïndexeerd met 1,5%. De inkomensgrenzen en eigen bijdragen in het gemeentelijke besluit Wmo zijn gebaseerd op de bedragen genoemd in het besluit Wmo van het rijk. Deze heeft het rijk voor 2012 aangepast en daarom zijn ook de bedragen in het gemeentelijke besluit Wmo aangepast. De gebruikelijke bijdragen en het maximale bedrag dat toegekend kan worden voor woningaanpassingen blijven ongewijzigd.

2 1. College stemt in met indexering van de meeste bedragen in het besluit Wmo met 1,5%. 2. College stemt in met aanpassing van inkomensgrenzen en eigen bijdragen n.a.v. aanpassing van het besluit Wmo van het rijk. 3. Het maximale bedrag dat toegekend kan worden voor woningaanpassingen vanuit de Wmo ongewijzigd te laten 4. Het gemeentelijke besluit Wmo 2012 te publiceren en het besluit ter inzage te leggen AGP Uitvoering motie decentralisaties 22 december 2011 Op 22 december heeft de gemeenteraad van Drimmelen een motie opgesteld waarin ze het college opdraagt maximale beleidsvrijheid bij de transities AWBZ, Jeugd en Wwnv te bepleiten bij de minster. Ook draagt ze het college op de motie naar de minister, de staatsecretaris en tweede Kamerfracties toe te sturen. Daartoe is bijgaande brief opgesteld en zal de motie als bijlage verstuurd worden. Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen stemt het college in met bijgaande brief. Wethouder van Oosterhout heeft het mandaat e.e.a. af te handelen AGP Beantwoording vragen art. 37 van PvdA fractie over het minimabeleid De P.v.d.A. fractie heeft vragen gesteld op grond van artikel 37 reglement van Orde over het Minimabeleid. Deze vragen zijn conform de procedure via een brief binnen een maand beantwoord. Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen gaat het college akkoord met beantwoordingsbrief AGP Reactie op tweede concept bedrijfsplan RUD Midden- en West-Brabant

3 Aan de hand van de businesscase heeft een aantal werkgroepen gewerkt aan het opstellen van het bedrijfsplan voor de RUD MWB. Het tweede concept-bedrijfsplan is besproken in het portefeuillehoudersoverleg RUD van 19 december jl. Daar is afgesproken dat tot uiterlijk 19 januari 2012 gereageerd kan worden op het 2e conceptbedrijfsplan. Vervolgens wordt het bedrijfsplan aangepast. De aangepaste versie wordt op 27 januari 2012 ter besluitvorming naar alle deelnemers in de RUD MWB gestuurd (gemeenten en provincie). Voorgesteld wordt gebruik te maken van de mogelijkheid om te reageren volgens bijgevoegde concept-brief. De reactie heeft met name betrekking op het financiële- en het organisatorische gedeelte uit het 2e concept-bedrijfsplan. 1. College neemt kennis van het tweede concept-bedrijfsplan voor de RUD Midden- en West-Brabant (versie 13 december 2011). 2. College neemt kennis van het feit dat op 27 januari 2012 een aangepast bedrijfsplan wordt voorgelegd met een weergave per gemeente van het huidige prijs/kwaliteitsniveau en het prijs/kwaliteitsniveau bij de RUD; 3. Conform concept-brief richting de kwartiermaker van de RUD Midden- en West- Brabant reageren op het tweede concept-bedrijfsplan en verzoeken deze reactie mee te nemen in de aangepaste versie van het bedrijfsplan, dat op 27 januari 2012 wordt toegestuurd AGP Raadsbrief inzake samenwerking integrale veiligheid gemeenten Geertruidenberg en Drimmelen Op 6 december 2011 heeft het college van B&W ingestemd met een voorstel tot samenwerking op het gebied van integrale veiligheid tussen de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg. College gaf daarbij aan dat de raadsbrief, alvorens deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad, eerst nog via het college geleid dient te worden. Bij dezen. Met inachtneming van enkele tekstuele opmerkingen gaat het college akkoord met raadsbrief. Burgemeester krijgt het mandaat het stuk af te handelen AGP Het verbouwen van de woning en schuur op het perceel Oude kerkstraat 54 in Made Op 24 november 2011 is een formele aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van de woning en schuur op het perceel Oude kerkstraat 54 in Made. De woning is aangemerkt als gemeentelijk monument. Het plan is i.h.k.v. de redelijke eisen van welstand voorgelegd aan de monumentencommissie. Het plan is tot 4 maal toe behandeld en viermaal afgewezen.

4 Op grond van voorliggend voorstel besluit het college in afwijking van het advies van de monumentencommissie de omgevingsvergunning te verlenen. Het college wijkt hiermee gemotiveerd af van het advies, omdat het laatste discussiepunt van ondergeschikt belang is en inpandig in de woning is gelegen. Het college neemt hierbij in overweging dat er enkele constructieve overleggen hebben plaatsgevonden tussen monumentencommissie en aanvrager die hebben geresulteerd in een aantal aanpassingen van het voorstel AGP Schade jaarwisseling gemeente Drimmelen. Jaarlijks probeert de gemeente Drimmelen door het nemen van preventieve maatregelen het schadebedrag tijdens de jaarwisseling naar beneden te brengen. De buitendienst Openbare Werken hebben net als voorgaande jaren de schade geïnventariseerd en komen op een schadebedrag van 5.075,00. Dit is 4.125,00 lager dan vorig jaar ( 9.200,00).. 1. College neemt kennis van het schadebedrag. 2. Schadebedrag communiceren. 3. Via raadsbrief de gemeenteraad informeren over de schade AGP Bestemmingsplan Buitengebied, herziening Voorstraat ong. Op 20 december 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Voorstraat ong." ter vaststelling aan de raad voor te leggen. Bij toetsing van het bouwplan aan het bestemmingsplan blijkt er een strijdigheid met de regels. Om het bouwplan toch op de gewenste wijze mogelijk te maken, wordt voorgesteld de betreffende regel in het bestemmingsplan te wijzigen. Het voorgaande is in het raadsvoorstel verwerkt. College stemt in met wijziging van het eerdere raadsvoorstel en de raad nu voorstellen: 1. het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening Voorstraat ong." ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen; 2. dat de wijziging een aanpassing van artikel a van de regels betreft; 3. de imro-code van het bestemmingsplan te wijzigen naar NL.IMRO bp11voorstraat-vg01; 4. geen exploitatieplan vast te stellen; 5. te verklaren dat voor de locatie Witteweg 17 in Made een bestemmingsplan wordt voorbereid (imro-code: NL.IMRO vbwitteweg17-vg01); 6. dit voorbereidingsbesluit in werking te laten treden op de eerste dag na publicatie AGP Aanbesteding trapliften tot

5 I.v.m. kostenbesparing/-beheersing van de Wmo, wordt steeds meer gezocht naar nieuwe mogelijkheden. Een 7-tal gemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Zundert) hebben via het inkoopbureau West- Brabant een aanbesteding van trapliften opgestart. Momenteel is het programma van Eisen gereed en wordt de inschrijving opengesteld. Dit is het moment dat bestuurlijk besloten moet worden om definitief deel te nemen aan de aanbesteding en zich te conformeren aan het bestek. Gelet op de jaarlijkse omzet aan trapliften beloopt de besparing omstreeks ,-. 1. College stemt in met gezamenlijke aanbesteding van trapliften met de gemeenten (Drimmelen, Geertruidenberg, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Woensdrecht en Zundert) 2. College gaat akkoord met programma van eisen 3. College gaat akkoord met contractduur van 4 jaar ( tot ) AGP Management letter 2011 De tussentijdse controle over het jaar 2011 is door onze accountant uitgevoerd en verwoord in de zogenaamde managementletter. De in deze managementletter aangevoerde aandachtspunten zijn besproken in het MT-overleg. De aandachtspunten zijn beperkt en worden meegenomen in de dagelijkse werkzaamheden en planning voor de jaarrekening.. Voor kennisgeving aangenomen AGP Afhandeling raadsvragen. Is besproken AGP Ontwikkelingen regionale samenwerking. Is besproken.

6 015 11AGP Toekomstige projecten coördinatieteam van uur Uitvoering opdracht KTD buitensport incl. uitwerking tennis van uur AWBZ van uur Vervolgtraject gymzaal Romboutstraat/Amerhal van uur KTD van uur KTD van uur Voorbereiding West-Brabant dagdelen (+ F. Adriaenssen) van uur KTD van uur KTD van uur KTD van uur Voorbereiding West-Brabant dagdelen; (+ F. Adriaenssen) van uur KTD van uur KTD van uur KTD van uur Voorbereiding West-Brabant dagdelen (+ F. Adriaenssen) van uur KTD van uur KTD van uur Voorbereiding West-Brabant dagdelen (+ F. Adriaenssen) van uur KTD Nog in te plannen: 1. Haven Lage Zwaluwe incl. EBR - eind januari (wethouder Van Meggelen) 2. Overheadkosten in relatie tot RUD - begin februari (wethouder Vos) 3. RUD (n.a.v. punt 4) AGP Externe activiteiten leden college van 19 tot en met 25 januari januari 2012 (wethouder Van Meggelen) sauwelen te Wagenberg. 22 januari 2012 (wethouder Van Oosterhout) opening tennisbanen te Lage Zwaluwe AGP Besluitenlijst van de vergadering van BenW d.d

7 College gaat akkoord met de besluitenlijst van de vergadering van BenW d.d. 3 januari AGP Benoeming tot toezichthouder/bevolkingscontroleur ten behoeve van het doen van onderzoek in het kader van de Wet GBA Afnemers moeten erop kunnen vertrouwen dat de GBA actuele, betrouwbare en juiste persoonsgegevens levert. Door het inzetten van bevolkingcontroleurs worden langdurige administratieve onderzoeken fors ingekort. Men kan veel sneller de volgende stap in een onderzoeksprocedure nemen. Door het inkorten van een onderzoeksprocedure zijn afnemers, binnen- en buitengemeentelijke, sneller voorzien van de actuele stand van zaken. Hierdoor kunnen frauduleuze handelingen sneller onderschept of zelfs voorkomen worden. Conform besluit de betreffende personen benoemen tot toezichthouder/bevolkingscontroleur in het kader van de Wet GBA in dienst van de gemeente Drimmelen AGP Sluitingstijden droge horeca Naar aanleiding van twee schriftelijke waarschuwingen met betrekking tot overtreding van de sluitingstijden heeft een uitbater van een droge horecalocaliteit een klacht ingediend. De uitbater is het oneens met onze interpretatie van de sluitingstijden. Tijdens het bemiddelingsgesprek is voorgesteld het college een besluit te laten nemen die hierover duidelijkheid moet verschaffen. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid tot bezwwar en beroep open. 1. College neemt kennis van de documenten. 2. College stemt in met de conclusie. 3. College neemt het volgende standpunt in: Na het afhelp halfuur, zoals genoemd in artikel 2:29 lid 6 Algemeen Plaatselijke Verordening gemeente Drimmelen 2010, dient de inrichting gesloten te zijn met dien verstande dat geen transacties plaatsvinden van etenswaar en/of (geldelijke) vergoeding, daarbij inbegrepen, het bij derden, al of niet tegen betaling, bezorgen van etenswaar. 4. De uitbater schriftelijk informeren over dit collegebesluit conform de concept brief AGP Aanpassen bestemmingsplan Bredaseweg 32 Terheijden.

8 n.v.t. Het college spreekt de principebereidheid uit om ten behoeve van het plan een bestemmingsplan in procedure te brengen AGP Inzage uitgaven Wmo Op verzoek van de gemeenteraad wordt, als aanvulling op de gebruikelijke P&C cyclus, maandelijks een overzicht van de reeds geboekte uitgaven gemaakt en ter inzage gegeven aan de gemeenteraad. Echter deze overzichten dienen met de nodige voorbehouden gelezen worden omdat de analyse ontbreekt. 1. Leespost wordt voor kennisgeving aangenomen. 2. Leespost ter inzage te geven aan de gemeenteraad AGP Hernoemen straat Made-Oost In verband met het plan Made-Oost zijn een aantal straatnamen vastgesteld. Gebleken is dat de schrijfwijze van één straatnaam, te weten Dorskarsstraat, niet goed is gehanteerd. Hernoemen straatnaam Dorskarsstraat naar Dorskarstraat in plan Made-Oost AGP Verslag AVA Brabant Water d.d. 24 juni 2011 Bij schrijven van 23 dec doet de directeur van Brabant Water uw college het goedgekeurde verslag van de laatstgehouden aandeelhoudersvergadering (d.d. 24 juni 2011) toekomen. Tevens deelt hij mede dat als gevolg van het goedkeuren van het (Rijks) belastingplan door de Eerste Kamer de Rijksbelasting op grondwater per 1 januari 2012 is afgeschaft. Dit betekent dat de inning van deze belasting via Brabant Water komt te vervallen hetgeen voor een gemidddeld gezin in Noord-Brabant een besparing betekent van circa 20,-- per jaar. College neemt kennis van het verslag Ava Brabant Water d.d. 24 juni 2011.

9 035 12AGP Onttrekking deel van trottoir naast Nieuwlandsedijk 114 aan openbaarheid Voorgesteld wordt om mee te werken aan het verzoek van de heer Versendaal, namens zijn cliënte mevrouw S. Vanacker, om een deel van het trottoir naast het pand Nieuwlandsedijk aan het openbaar verkeer te onttrekken. Dit om dit deel van het trottoir te kunnen gebruiken voor parkeren op eigen terrein. Dit maakt het huis Nieuwlandsedijk 114 beter verkoopbaar. Het trottoir is reeds eigen terrein van de familie Vanacker, maar is door verjaring openbaar geworden. Voor dit besluit dient de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd te worden, welke reeds voor een groot deel doorlopen is. Dit besluit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. College stemt in met het voorleggen van het raadsvoorstel aan de raad AGP Verantwoording taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e halfjaar 2011 Halfjaarlijks dient de gemeente verantwoording af te leggen aan de provincie inzake de invulling van de inspanningsverplichting op het terrein van de huisvestingtaakstelling statushouders. De provincie vraagt deze gegevens op in het kader van haar toezichthoudende rol. Vanaf de invoering van de taakstelling dient Drimmelen tot een cumulatief van 274 personen te plaatsen. Per zijn 268 personen geplaatst. Er is dus een achterstand van 6 personen. De verwachting is dat dit ingelopen kan worden in de 1e helft van 2012 als de diverse bouwlokaties in uitvoering kunnen zorgen voor doorschuiven op de huurmarktsector. 1. College gaat akkoord met verantwoordingsconcept; 2. Verantwoordingsconcept toezenden aan provincie Noord-Brabant en in afschrift aan Inspectie Leefomgeving en Transport. Vastgesteld in de vergadering van B&W d.d. De Secretaris, De Burgemeester,

Besluitenlijst College van B&W

Besluitenlijst College van B&W Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig

Nadere informatie

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013

Besluitenlijst College. B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013 1 B&W-vergadering d.d. 26 maart 2013 Corsa.reg.nr. : 13.13679 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder de heer drs. R.J. Louwman wethouder de heer A.S. Ruppert wethouder de heer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013

Onderzoeksrapport. Stichting WK Wielrennen Limburg 2012. 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg 31 mei 2013 Stichting WK Wielrennen Limburg pagina 2 van 86 INHOUD 1 SAMENVATTING...3 2 AANLEIDING...9 3 CASUSBESCHRIJVING...9 3.1 Karakterisering casus...9 4 AFBAKENING

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting

: Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 24 september 2013 Agendapunt : 7 Portefeuillehouder Onderwerp : dhr. H.W. van Gelder : Omgevingsdienst Groningen: Stand van zaken en ontwerpprogrammabegroting 2013

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden

RAADSVOORSTEL 14R.00398 14R.00398. Gemeente Woerden RAADSVOORSTEL 14R.00398 Gemeente Woerden 14R.00398 gemeente Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 september 2014 Portefeuillehouder(s): Mw. Y. Koster - Dreese Portefeuille(s): Sociaal

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden"

Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden CONCEPTZaaknummer HHVBE10 Onderwerp Rapport van de Rekenkamercommissie "Onderzoek integrale handhaving gemeente Heusden" Raadsvoorstel Inleiding Op verzoek van de raad heeft de Rekenkamercommissie Heusden

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012 Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 3 april 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomsten voor raad- en collegeleden Lezing Europarlementariër Peter

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no.

Aan de Gemeenteraad. Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan. Raad. 11 mei 2006. Status. Besluitvormend. Punt no. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 11 mei 2006 Besluitvormend Onderwerp : Beslissen op een verzoek om planschadevergoeding te Boelenslaan Punt no. : 10a Korte toelichting Door de heer C. Bron, Spekloane

Nadere informatie

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE

BESTUURLIJKE RAPPORTAGE BESTUURLIJKE RAPPORTAGE DOORWERKING AANBEVELINGEN REKENKAMERCOMMISSIE Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Januari 2011 Versie 2.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Probleemstelling... 4 3. Onderzoek

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit. 2. Begrotingswijziging Aan de Raad Made, 2 december 2008 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 18 december 2008 Onderwerp: Najaarsnota 2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage:

Nadere informatie

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen

CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen CONCEPT Jaarstukken 2008 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 26 mei 2009 Vast te stellen in raadsvergadering d.d. 25 juni 2009 2 Inhoudsopgave Aan de Raad...7 Programmaverantwoording 2008...

Nadere informatie

Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering

Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering Onder embargo Tot 10 juni 2013 19.00 uur Wmo lessen in versobering Een onderzoek door de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar de sturing op en de informatievoorziening aan de raad over de Wmo Individuele

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1).

Hierbij ontvangt u conform uw verzoek de onderzoeksopdracht zoals die aan de heer H.E. Koning is verstrekt (bijlage 1). Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer Binnenhof 1a 2513 AA Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243

Besluitenlijst B&W Smallingerland - week 28-2013. Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp. 9 juli 2013. Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 enlijst B&W Smallingerland - week 28-2013 Afd. Nr. Kenmerk Onderwerp 9 juli 2013 Saza 1. 813944 Onderhoud Hunze 243 Hunze 243 is in eigendom van de gemeente en wordt gebruikt als tijdelijke huisvesting

Nadere informatie

Omgevingsvergunning fase 1

Omgevingsvergunning fase 1 Besluit van Gedeputeerde staten van Limburg Omgevingsvergunning fase 1 Voor de activiteiten gebruik van gronden in strijd met planologische regelgeving en milieu Site Chemelot, deelinrichting Chemelot

Nadere informatie

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015

BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 BESLUITENLIJST voor de vergadering van het college van B&W Datum: 23 juni 2015 Aanwezig: Afwezig: burgemeester, wethouders Jansen, Varkevisser, Luca en Fluitman en de gemeentesecretaris I. Notulen vergadering

Nadere informatie

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur

AB-OFGV. 4 febr. 2015. 10:00 uur AB-OFGV 4 febr. 2015 10:00 uur Agenda AB OFGV Datum : 4 februari 2015 Tijd : 10:00-11:30 uur Locatie : OFGV-kantoor, Botter 14-15 Lelystad Genodigden : dhr. J.A. Fackeldey (Lelystad, voorzitter), dhr.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 DE ZEEUWSE OMBUDSMAN

JAARVERSLAG 2008 DE ZEEUWSE OMBUDSMAN JAARVERSLAG 2008 DE ZEEUWSE OMBUDSMAN Woord vooraf pag 3 1. samenstelling Zeeuwse Ombudscommissie pag 5 2. reactie op aanbevelingen pag 6 3. veelklagers 4. doorzending van klachten 5. aantal klachten pag

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2010-1

Bestuursrapportage 2010-1 Bestuursrapportage -1 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 5 1. Programmaverantwoording... 7 1.1 Stand van zaken begrotingstoezeggingen... 7 1.2 Stand van zaken programma s... 8 Programma 1 Algemeen bestuur...

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling

Molendijkzaal 0.01. Herontwikkeling Lichtenberg voorbereiding besluit. Vaststellen verslagen vaststelling OVERZICHT De Raad 19-09-2006 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Plan Lichtenberg Donatie slachtoffers aardbeving Indonesië 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Zendmachtiging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444

Rapport. Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 Rapport Datum: 15 november 2004 Rapportnummer: 2004/444 2 Klacht Verzoekster, een consultancybureau participerend in een consortium, klaagt erover dat het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie

Nadere informatie