Besluitenlijst College van B&W

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluitenlijst College van B&W"

Transcriptie

1 Besluitenlijst College van B&W Gemeente Drimmelen 27/11/2012 Smits C. (Secretaris), aanwezig Kok G.L.C.M. de (Burgemeester), aanwezig Oomen A.J.G. (Wethouder), aanwezig Stoop P.J.W. (Wethouder), aanwezig Oosterhout M.F.L.A. van (Wethouder), aanwezig Vos- Kroeze M. (Wethouder), aanwezig AGP Uitnodigingen gericht aan het college van burgemeester en wethouders. Uitnodigingen worden besproken AGP Besluitenlijst van de vergadering van BenW d.d. 20 november College gaat akkoord met de besluitenlijst van de vergadering van BenW d.d. 20 november AGP BHV-/ontruimingsplan gemeentehuis Made In het geactualiseerde BHV-/ontruimingsplan zijn taken en afspraken vastgelegd op organisatorisch niveau, om bij eventuele calamiteiten de nadelige gevolgen van een noodsituatie zoveel mogelijk te beperken. College stelt geactualiseerde BHV-/ontruimingsplan vast.

2 004 12AGP Periodieke herziening van de APV gemeente Drimmelen 2010 (APV) Periodiek herziening van de vigerende APV is nodig om de wens de APV zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de model-apv van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) te eerbiedigen, alsook om verandering in wetgeving en interne wensen door te voeren. Door periodieke herziening van de APV wordt dit een dynamisch instrument voor de ordening van de huishouding van de gemeente. 1. De keuzes in zowel het opnemen van optionele artikelen als het opnemen van artikelen waarbij gebieden of locaties moeten worden aangewezen overnemen zoals voorgesteld in de voorliggende herziening van de APV. 2. Aan de raad een integraal aangepaste APV ter vaststelling voorleggen, waarin de adviezen zijn verwerkt, zoals opgenomen als bijlage 4, genaamd APV gemeente Drimmelen 2012, met daarbij de volgende kanttekeningen: Artikel 2.45 niet opnemen. Volgende artikel 2.62 wel opnemen. Artikel 2.65 laten staan. Artikel 2.72 A wel opnemen. Artikel 3.11 wel opnemen. Artikel 4.5 A niet opnemen. Artikel 2.58 opnemen dat binnen de bebouwde kom uitwerpselen moeten worden opgeruimd, behalve op de daarvoor aangewezen plaatsen. Over het buitengebied hoeft niets expliciet te worden geregeld. Artikel 5.6 In de kop opnemen "aanhangers e/a". 3. De APV gemeente Drimmelen 2010 en alle daarna nog doorgevoerde wijzigingen door de raad te laten intrekken. 4. Na vaststelling door de raad zorgdragen voor publicatie in t Carillon en toezenden aan instanties. 5. Afgesproken wordt dat het goed is een kort persbericht te verspreiden waarin de wijzigingen ten opzichte van de bestaande APV inzichtelijk worden gemaakt AGP Najaarsnota 2012 Door middel van de Najaarsnota 2012 wordt financieel en beleidsmatig verantwoording afgelegd over de eerste drie kwartalen. Op basis van de Najaarsnota verbetert het begrotingssaldo 2012 aanzienlijk vanwege enkele autonome ontwikkelingen. Er worden enkele tekstuele opmerkingen gemaakt op zowel het raadsvoorstel als de nota. De wethouders Van Oosterhout, Stoop en de gemeentesecretaris krijgen het mandaat e.e.a. af te ronden, waarna het naar de raad kan AGP Raadsconsultatiebrief m.b.t. verlenging contract accountant

3 Voorgesteld wordt om binnen de bestaande overeenkomst het contract met de accountant te verlengen met één jaar. In de loop van 2013 zal samen met het inkoopbureau, gestart worden met de aanbesteding van het nieuwe contract. Het college stemt in met voorliggend voorstel om het contract met de accountant te verlengen. Wel wordt geconstateerd dat hiertoe een raadsbesluit nodig is i.p.v. een consultatie. De afdeling Middelen wordt gevraagd een raadsvoorstel te maken, waarbij de wethouder het mandaat te krijgt dit in de raad te agenderen AGP Digitaal vergaderen door gemeenteraad De gemeenteraad van Drimmelen wil overgaan op digitaal vergaderen met behulp van Ipads. Uit efficiëntie-overweging wordt aansluiting gezocht op bestaande systeem van de gemeente. Het beheer en onderhoud van Ipad worden uitbesteed. Er is een Raadsvoorstel voorbereid waarin twee opties worden voorgesteld aan de hand waarvan de gemeenteraad een beslissing kan nemen.eef samenvatting van het voorstel inclusief financiële en personeelsconsequenties Het college heeft de voorkeur voor variant 1 en legt met deze voorkeur het voorstel terug bij de griffier / raadswerkgroep. Het college geeft hierbij wel aan dat conform onze financiële spelregels een dekking moet worden opgenomen in het meerjarenperspectief die in de voorjaarsnota nog moet worden verwerkt AGP Gladheidbestrijdingsplan Jaarlijks dient een plan opgesteld te worden voor de gladheidbestrijding bijgevoegd het beoogde plan voor het komende seizoen. Dit plan is op onderdelen aangepast als gevolg van de evaluatie van het vorige seizoen. 1. College stelt het Gladheidbestrijdingsplan vast. 2. Het college vraagt hierbij wel aandacht voor het fietspad Bredaseweg in Terheijden, gezien eerdere ervaringen hiermee. Wethouder Stoop krijgt het mandaat dit verder af te handelen AGP Voorontwerpbestemmingsplan Made Zandstraat 2012

4 Voor een perceel aan de Zandstraat is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het plan behelst de bouw van 31 woningen. Het bestemmingsplan kan in procedure worden gebracht. Er wordt een informatieavond georganiseerd. Met de ontwikkelaar wordt een overeenkomst gesloten voor de overdracht van openbare ruimte en het voldoen van bijdragen in de verschuldigde kosten. 1. College stemt in met het voorontwerpplan "Made Zandstraat 2012"; 2. Informatiebijeenkomst organiseren; 3. Raadsbrief opstellen; 4. Anterieure overeenkomsten opstellen AGP Inspraaknota Vitaal Wagenberg De conceptnota Vitaal Wagenberg heeft van 10 augustus t/m 20 september 2012 ter inzage gelegen en is toegestuurd aan belanghebbende partijen. Dit heeft een aantal reacties opgeleverd, welke zijn gebundeld in een inspraaknota. Wij hebben deze reacties van commentaar voorzien. Wij zullen de gemeenteraad voorstellen kennis te nemen van de inspraakreacties en de nota Vitaal Wagenberg vast te stellen. Het college is inhoudelijk akkoord. Wel verzoekt men nog een keer goed te kijken naar beantwoording van de vragen t.a.v. Plexat en de sporthal (met name het abstractieniveau van de beantwoording). Wethouder Stoop krijgt het mandaat dit af te handelen en voor de raad te agenderen AGP Bedrijfsplan 2013 en 1e begrotingswijziging gemeenschappelijke regeling WAVA/!GO Bij schrijven van 7 november 2012 doet het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling WAVA/!GO uw college het bedrijfsplan 2013 alsmede de 1e begrotingswijziging 2013 toekomen. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen heeft de gemeenteraad het recht om gedurende 6 weken zijn zienswijze in te dienen over de gewijzigde begroting. Tevens wordt uw college geïnformeerd omtrent de prognose over het jaarresultaat College stemt in met voorliggend bedrijfsplan 2013 en de daarbij behorende 1e begrotingswijziging 2013; 2. College stemt in met de zienswijze zoals geformuleerd in raadsvoorstel 3. College neemt kennis van de prognose omtrent het jaarresultaat 2012.

5 012 12AGP Informatie griffie/raad Raadsflitsen van vergadering d.d. 8 november 2012 Het college constateert dat de toezeggingen die in de flitsen staan niet overeen komen met de toezeggingen in de raad. Het betreft dan met name termijnen waarop bepaalde zaken opnieuw aan de raad worden aangeleverd. De griffie wordt gevraagd dit aan te passen AGP Afhandeling raadsvragen. De raadsvragen worden besproken.ook hier wordt geconcludeerd dat de vragen op het overzicht raadsvragen soms afwijken van de daadwerkelijk gestelde vraag, hetgeen tot verwarring kan leiden AGP Ontwikkelingen regionale samenwerking. Diverse ontwikkelingen worden besproken AGP Toekomstige projecten coördinatieteam van tot uur Voorbereiding West-Brabant dagdelen (+ F. Adriaenssen) van tot uur Visie duurzaamheid van tot uur Onderzoek buitendienst van tot uur KTD Nog in te plannen: Verkennen van mogelijkheden om de algemene reserve in te zetten voor éénmalige zaken (na de zomervakantie / J. Lunenburg).

6 016 12AGP Externe activiteiten leden college van 6 tot en met 12 december december 2012 Uitzwaaien Sint Nicolaas in Hooge en Lage Zwaluwe (resp. M. van Oosterhout en burgemeester). 6 december 2012 (M. van Oosterhout) Expertmeeting "Meerwaarde integrale zorg in de buurt voor dementiepatiënten en mantelzorgers". 9 december 2012 (wethouder Stoop) fotogast in Spraakvermaak 10 december 2012 (wethouder Van Oosterhout en wethouder Oomen 40 Jaar De Ganshoek 12 december 2012 (wethouder van Oosterhout) minisymposium over dementie in Breda. 12 december 2012 (diverse collegeleden) opening adviescentrum Rabobank AGP Communicatie. APV. Raadsvoorstel OMJD gronden; vrijdag a.s. een persgesprek AGP Aanstellen tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en aanwijzen als belastingdeurwaarder. Eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder van MANDAAT BV in te trekken per 30 november Aanstellen tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder m.i.v. 1 december 2012 de medewerkers van MANDAAT BV (handelend onder de naam Cannock Chase Public) genoemd op bijgaande lijst.

7 Gelet op artikel 1:2 van de CAR-UWO en artikel 231 lid 2 sub E, van de gemeentewet, besluit het college als volgt: 1. Alle eerder genomen benoemingsbesluiten tot onbezoldigd ambtenaar en aanwijzingsbesluiten als belastingdeurwaarder van MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) in te trekken per 30 november Met ingang van 1 december 2012 aan te stellen tot onbezoldigd ambtenaar gemeentelijke belastingen en aan te wijzen als belastingdeurwaarder, de medewerkers van MANDAAT B.V. (handelend onder de naam Cannock Chase Public) genoemd op bijgaande lijst AGP Aanwijzen ambtenaren Verklaring Onder Ede (VOE) De wet GBA schrijft voor dat het college van Burgemeester en Wethouders, gelet op artikel 36, lid 2 sub e, tenminste één ambtenaar moet aanwijzen ten overstaan van wie een verklaring onder ede of belofte (VOE) kan worden afgelegd. De medewerkers van de backoffice Burgerzaken aan te wijzen als bevoegde personen om een Verklaring Onder Ede (VOE) af te nemen AGP Informatie griffie/raad Opinieflitsen van vergadering d.d. 15 november 2012 Gedane toezeggingen gestand doen AGP Planschadeverzoek in verband met de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning aan de Kerkstraat te Wagenberg. n.v.t. Overeenkomstig het advies van de SAOZ het verzoek om vergoeding van planschade toekennen.

8 034 12AGP Planschadeverzoek in verband met de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning aan de Kerkstraat te Wagenberg. n.v.t. Overeenkomstig het advies van de SAOZ het verzoek om vergoeding van planschade toekennen AGP Planschadeverzoek in verband met de ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning aan de Kerkstraat te Wagenberg. n.v.t. Overeenkomstig het advies van de SAOZ het verzoek om vergoeding van planschade toekennen AGP Informatie griffie/raad Concept agenda's komende cyclus De diverse agenda s worden doorgenomen. Het verzoek is deze op korte termijn nog even kort te sluiten tussen portefeuillehouder en afdelingshoofd, omdat binnen het college niet helder was of alle stukken ook op de betreffende datum gereed zijn c.q. inhoudelijk zijn afgestemd. Vastgesteld in de vergadering van B&W d.d. De Secretaris, De Burgemeester,

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen

Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Jaarstukken 2009 Gemeente Drimmelen Vastgesteld door B&W d.d. 1 juni 2010 Vast te stellen door gemeenteraad d.d. 1 juli 2010 2 Aan de leden van de gemeenteraad van de gemeente Drimmelen Datum 1 juni 2010

Nadere informatie

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO

INDIENING INITIATIEFVOORSTELLEN TER INTRODUCTIE VAN EEN VROM STARTERSLENING IN DE GEMEENTE TYNAARLO 1993 15 jaar! 2008 Secretariaat: P. van Mombergen Blauwpotskamp 7 9481 EW Vries Mail: info@leefbaartynaarlo.nl Giro: 4950335 Web: www.leefbaartynaarlo.nl omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn

Nadere informatie

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten

1 (gewijzigd reglement van orde) raadsinformatiebrief inzake online publicatie collegebesluiten I UU W W rniarmnnh _ nl! uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling dooriciesnr. 2013/UIT/53537 20 augustus 2013 S. Franssen SECR / Bestuursondersteuning 0475-359

Nadere informatie

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht

Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Concept-agenda voor de Agendacommissie Drechtsteden op woensdag 13 november 2013 van 18.00-19.00 uur in kamer 2/3 in het gemeentehuis van Zwijndrecht Voor een maaltijd wordt gezorgd. 1. Opening en vaststelling

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven.

Uitnodiging. 1) Opening. 2) Mededelingen Mw. Gooijer heeft gemeld afwezig te zijn en haar reactie vooraf door te geven. Griffie Torenhove kamer 7.19 Martinus Nijhofflaan 2 Delft Behandeld door Anja van den Berg Telefoon 015 260 2416 Fax - afmvdberg@delft.nl Aan Werkgroep enquêteverzoek Telefoon 14015 Fax 015 260 24 29 Internet

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid,

De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. Geacht raadslid, De leden van de raad van de gemeente Papendrecht. datum 15 januari 2007 behandeld door Griffier ons kenmerk -- doorkiesnummer 078-6418322 faxnummer 078-6418316 onderwerp Uitnodiging voor de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Locatie: Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 4 december 2012 Inspiratiesessie Zuid-Westelijke

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor"

Onderwerp Motie van: het CDA Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom over het spoor gemeente Steenbergen llllll MIMI llll llll II BM1200345 RAADSMEDEDELING Onderwerp Motie van: het CDA "Verzoek tot het aan de orde stellen van de problematiek rondom de bereikbaarheid van Bergen op Zoom

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen

Aan de Raad. Made, 01-02-2012. Agendapuntnummer: 6. Raadsvergadering 22 maart 2012. Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Aan de Raad Made, 01-02-2012 Agendapuntnummer: 6 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: Casenr: Onderwerp: Biesbosch Marina Drimmelen Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: J.A. van Meggelen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2

Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 357013 Raadsvergadering van 6 september 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Vormgeven van een Klant Contact Centrum Verantwoordelijk portefeuillehouder: dhr. F.P. Fakkers

Nadere informatie

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal.

Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Business Case Regionale Administratie leerplicht & RMC subregio Vallei Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal. Opdrachtgever : Gemeente Ede Namens RMC subregio Vallei Contactpersoon DENSA : Jans

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde)

Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Voorstel aan de Raad (Raadsbesluit 14 juli 2004: beslispunt 1 aanvaard; beslispunten 2 en 3 uitgesteld tot nader orde) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 14-07-2004 / 137/2004 (gewijzigd) Onderwerp

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden

Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden Haalbaarheidsonderzoek Kennisdatabank Raadsleden De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raadslid.nu, zorgt voor belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en een netwerk- en ontmoetingsfunctie

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen

Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen. Gemeente Velsen Toetsingskader garanties, borgstellingen en verstrekking van geldleningen Gemeente Velsen Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Kader... 4 Bijlage 1: Beleidsregels... 5 Bijlage 2 Achtergrondinformatie... 7 B.

Nadere informatie

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1

Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 278484 Raadsvergadering van 28 april 2011 Agendanummer: 10.1 Onderwerp: Verkoop aandelen Intergas Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M. Koevoets SAMENVATTING De afgelopen

Nadere informatie

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen

O-13-01839 BESLUIT. Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen BESLUIT Omgevingsvergunning 1 e fase voor de activiteiten het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 21 maart 2013 van P. van Dommelen Landhorst

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Grondbank RZG Zuidplas Bestuurlijke werkgroep Driehoek RZG-Zuidplas 1 2 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING grondbank RZG ZUIDPLAS Introductie In deze brochure vindt u de tekst van

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie