Financial accounting: Financiële verantwoording door

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial accounting: Financiële verantwoording door"

Transcriptie

1 Financial accounting: Financiële verantwoording door Financiële verslaggeving door grote ondernemingen is normaliter bedoeld om aandeelhouders en beleggers te informeren. In de zeventiende en achttiende eeuw, toen tot bloei kwam, bestond die link evenwel nog niet. Participaties in werden echter wel regelmatig verhandeld en later zelfs aan de Amsterdamse beurs genoteerd. Desondanks vond er geen externe financiële verslaggeving door plaats, zodat kopers en verkopers geen informatie kregen voor een betrouwbare waardering van deze participaties. Interne financiële verantwoording bestond wel, maar was inhoudelijk aan veel kritiek onderhevig. Was dat terecht? Prof.dr. Johan van Helleman RA: De Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) was de eerste grote onderneming in Nederland (en in de wereld). Gedurende bijna twee eeuwen (van 1602 tot 1796) heeft zij een zeer belangrijke economische en politieke rol gespeeld in Nederland en in Azië. Van de activiteiten van werd uitgebreid aantekening gehouden en de financiële gevolgen van transacties werden nauwkeurig verantwoord in een gedetailleerde boekhouding. Een belangrijk deel daarvan, vooral uit de 18e eeuw, is bewaard gebleven. Daaruit valt af te leiden dat de financiële informatieverschaffing door intern gericht was en gedurende haar lange bestaan geen wijziging van betekenis onderging. Op de kwaliteit ervan is destijds en later scherpe kritiek geleverd. De vraag is echter of dit wel terecht was. Teneinde dit vraagstuk in perspectief te plaatsen, zal de financiële verantwoording van worden geanalyseerd en zal een beschrijving worden gegeven van de administratieve kennis en praktijk aan het begin van de zeventiende eeuw (zie kader). Administratie en verslaglegging door De VOC was een compagnie van (voornamelijk) kooplieden voor de handel op Azië, die zeer nauw gelieerd was aan de overheid. Deze band kwam tot uitdrukking in de akte van oprichting (het octrooi), waarbij aan, met uitsluiting van andere Nederlandse kooplieden, het recht werd gegeven voor de handel op Azië (het monopolie) en tevens de bevoegdheid werd verleend tot (onder andere) militair ingrijpen om deze monopoliepositie te vestigen en te beschermen. De organisatiestructuur van was complex, met vestigingen zowel in Nederland als in Azië, aangestuurd door een parttime bestuurscollege bestaande uit gedelegeerde bewindhebbers (de Heren XVII) en met een flinke dosis overheidsinvloed op beslissingen en benoemingen (Den Heijer, 2005, pp ). De 6 vestigingen in Nederland (de zogenaamde Kamers in Amsterdam, Middelburg, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen) hadden als belangrijkste taak schepen te bouwen en uit te rusten voor de handel op Azië en retour gekomen goederen te verkopen. Deze taken werden door de Kamers zelfstandig uitgevoerd, maar wel voor gemeenschappelijke rekening, zodat uitgaven en ontvangsten van een bepaalde Kamer aan de andere Kamers moesten worden toegerekend en vereffend in overeenstemming met de afgesproken vaste verdeelsleutel, te weten Amsterdam 1/2, Middelburg 1/4, Rotterdam, Delft, Hoorn en Enkhuizen ieder 1/16 (Gaastra, 2009). Het bedrijf in Azië was gevestigd op ongeveer 20 handelsposten, met als centraal punt Batavia. Hoewel er ook wel directe vaart op Nederland was, werden hier de meeste specerijen en vele andere pro- 26 MCA: april 2011, nummer 2

2 De veelomvattende sluitpost Retouren Generaal was weinig informatief ducten bijeengebracht die bestemd waren voor de Europese markt. Het verkrijgen van deze artikelen geschiedde op basis van eigen productie of door middel van handel in Azië, waarvoor een kostbare organisatie nodig was. Het streven was de kosten hiervan in Azië zelf terug te verdienen. In werkelijkheid moest echter een flink deel van de lokale kosten vanuit Nederland vergoed worden, met name in de achttiende eeuw toen de inkoop van Aziatische goederen sterk toenam. De boekhouding van de Kamers in Nederland en de vestigingen in Azië was decentraal opgezet met op iedere locatie een eigen administratie. Voor de administratie golden strikte regels, centraal uitgevaardigd en uitgevoerd door een keurkorps van honderden boekhouders en klerken, die hoog in de organisatie gepositioneerd waren (Van Dam, 1927, pp ). In Nederland hield elke Kamer verschillende boeken bij, zoals een journaal, grootboek, garnizoensboek, scheepsboek, participantenboek en diverse hulpboeken. Op basis hiervan werd door iedere Kamer een jaarlijkse balans opgemaakt, waarop met name vorderingen en schulden voorkwamen, maar ook wel onroerend goed. De balans werd afgesloten met een rekening genaamd Retouren Generaal. Deze rekening omvatte diverse zaken, zoals kosten veroorzaakt door de uitrusting van schepen (inclusief de schepen zelf, deze werden dus niet geactiveerd, maar onmiddellijk afgeboekt), de opbrengsten van uit Azië retour gekomen goederen, uitdelingen aan participanten (de term dividend bestond nog niet) en afrekeningen met de andere Kamers. Het op de balans opnemen van deze veelomvattende sluitpost Retouren Generaal was uiteraard weinig informatief. Een winst- en verliesrekening werd verder niet gemaakt en ook afzonderlijke vermelding van bijvoorbeeld het kapitaal ingelegd door participanten vond niet plaats (De Korte, 1984, pp. 9-24). Hoewel de Kamers van een gedetailleerde en uitgebreide boekhouding voerden, met evenwichtige debiteringen en crediteringen van grootboekrekeningen, kan de door hen geproduceerde balans toch niet als een informatieve staat kwalificeren, omdat door de veelomvattende sluitrekening Retouren Generaal noch het kapitaal ingelegd door de participanten, noch de jaarwinst afzonderlijk gerapporteerd werd, terwijl verder belangrijke zaken, zoals schepen en goederen op zee, evenals de bezittingen in Azië, niet werden geactiveerd (Glamann, 1981, pp ). De reden hiervan is hoogstwaarschijnlijk dat, als opvolgster van de handelscompagnieën uit de zestiende eeuw, in wezen een compagnieboekhouding voerde. Hierbij was de gedachte dat alle uitgaven en ontvangsten geadministreerd moesten worden en dat het saldo na afloop van de compagnie, die voor een bepaalde reis was aangegaan, aan de participanten uitgedeeld zou worden (Yamey, 1997, p. 17; Yamey, 1967, p. 63). De saldorekening Retouren Generaal paste in deze gedachte. Toch stond zij op gespannen voet met de realiteit, omdat de oorspronkelijke participanten in eerst na 10 jaar konden uittreden en niet na een bepaalde reis. In werkelijkheid vond er echter in het geheel geen uittreding (of tussentijdse liquidatie) plaats en bleef het bij de oprichting ingelegde kapitaal praktisch ongewijzigd tot aan de liquidatie van aan het einde van de achttiende eeuw. Naast de eigen balans stelde elke Kamer verder een specifieke staat op, waarin additionele posten waren opgenomen, zoals voorraden onverkochte handelsgoederen en voorraden equipagegoederen, maar waarin de onderlinge vorderingen en schulden van de Kamers weggelaten waren. Deze zes staten werden elk jaar samengevoegd tot de generale staat van. Dit proces werd aangeduid als het egaliseren van de rekeningen. Hoewel de term consolidatie toentertijd nog niet bestond, paste de VOC in het begin van de zeventiende eeuw hiermee in wezen al de techniek van consolidatie toe, waarschijnlijk een unicum. Overigens betrof het alleen de balans, omdat er in het geheel geen winst- en verliesrekening werd opgesteld. In Azië voerde iedere handelsvestiging haar eigen administratie en was het balanssaldo van iedere vestiging opgenomen in de balans van de centrale vestiging te Batavia. Dat is in overeenstemming met de uit Italië bekende factoorsboekhouding. In aanvulling op deze balans werd een cruciale post gepresenteerd, te weten het Kapitaal in Indië, dat bestond uit het bedrag van de uit Nederland ontvangen goederen en gelden (de cargazoenen) verminderd met de kosten van de naar Nederland gezonden Aziatische producten (de retouren), verminderd met de in Azië gemaakte kosten en vermeerderd met de in Azië gerealiseerde opbrengsten. Dit Kapitaal in Indië werd cumulatief berekend sinds 1613, toen het voor het eerst werd opgesteld door de befaamde J.P. Coen, destijds boekhoudergeneraal te Batavia. De mutatie in deze post gaf aan of per saldo geld investeerde in Azië of er MCA: april 2011, nummer 2 27

3 Administratieve vastleggingen in historisch perspectief Financiële aantekeningen van transacties vonden al in de antieke oudheid plaats, bij onder andere Phoeniciërs, Babyloniërs en Grieken, zoals blijkt uit archeologische vondsten. Veelal geschiedden die aantekeningen op grond van een overheidsverplichting (De Waal, 1927, p. 35). Later, bij de Romeinen, werd ook administratie gevoerd ten behoeve van belastingheffing. In de Romeinse tijd werd namelijk belasting geheven op onroerend goed en andere bezittingen, waarvoor aangifte moest worden gedaan (Penndorf, 1930, p. 243; Martinelli, 1977, p. 5). Financiële administraties van commerciële activiteiten dateren echter van veel later, toen het handelsverkeer zich verder ontwikkelde. Met name in Noord-Italië nam na ongeveer 1300 deze ontwikkeling een grote vlucht. Uit bewaard gebleven archiefstukken kan de invloed daarvan als volgt worden gereconstrueerd (De Roover, 1974; De Waal, 1927; Yamey, 1997): ~ voor kleinere kooplieden waren vastleggingen vooral bedoeld als geheugensteun, zoals overzichten van vorderingen en goederen, waarbij de goederen veelal in hoeveelheden werden bijgehouden; ~ grotere kooplieden associeerden zich onderling en hadden vaak vertegenwoordigers in buitenlandse handelscentra, zoals Brugge, Antwerpen, Barcelona of Londen. De lokale vertegenwoordigers, factoor genoemd, dienden zich financieel te verantwoorden, zodat hun administratie een verantwoordingskarakter kreeg en een controlemiddel voor de hoofdvestiging werd; ~ geassocieerde kooplieden dienden ten behoeve van winstverdeling of uittreding vast te stellen wat het kapitaal (en de winst) van hun onderneming was en zo ontstond er een administratief systeem dat hierin voorzag. Doordat administratieve systemen zich in de praktijk los van elkaar ontwikkelden, in samenhang met van elkaar verschillende organisatievormen, was hun inhoud ook niet gelijk. Zo lag bijvoorbeeld bij de Medici in Florence, een bank met buitenlandse vestigingen, de nadruk op factoorsboekhouding, terwijl in Venetië, een stad met veel compagnieën voor specifieke reizen, compagnieboekhouding en partijadministratie belangrijk waren. Een kenmerk van deze administraties was dat het grootboek pas werd afgesloten als de betrokken goederen verkocht waren, hetgeen bij de veel voorkomende ruiltransacties soms lang kon duren. Jaarlijkse afsluiting der boeken kwam in Venetië daarom betrekkelijk weinig voor. Hoewel Italiaanse kooplieden in de late Middeleeuwen grote vrijheid hadden hun administraties in te richten in overeenstemming met hun behoeften, werden er wel formele eisen gesteld als zij hun boeken wilden gebruiken als wettig bewijsmiddel. Dat gebruik kwam nogal eens voor met betrekking tot vorderingen en schulden. De formele eisen hielden in dat het desbetreffende boek (losse bladen waren niet acceptabel) gelegaliseerd moest worden en dat alle inschrijvingen in strikte chronologische volgorde dienden plaats te vinden, zonder doorhalingen of latere toevoegingen. Hiermee werd beoogd bij te dragen aan de authenticiteit en volledigheid van de genoteerde transacties. Met name voor bankactiviteiten was dit belangrijk in een tijd dat veel betalingsopdrachten mondeling werden verstrekt en van deposito s normaliter geen schriftelijk bewijs werd ontvangen. Betalingsopdrachten moesten daarom in Genua in het journaal van een bank worden geboekt in aanwezigheid van zowel de betaler als de ontvanger. Daarnaast kwamen echter ook wel schriftelijke betalingsopdrachten voor in de vorm van wissels. Soms trof men andere moderne technieken aan. Zo pasten juist aan onttrok. De echte handelswinst viel echter in Nederland, waar de retour ontvangen goederen geveild werden en de opbrengsten gesteld werden tegenover de totale equipagekosten (dat zijn de kosten van schepen en van cargazoenen) van die periode, op de rekening Retouren Generaal. Van een juiste matching van kosten en opbrengsten was derhalve geen sprake, omdat door de lange reistijden de equipagekosten op andere reizen betrekking hadden dan de opbrengsten van de retouren. Verder bleven door deze wijze van verantwoording de in Azië gemaakte kosten van de retouren geheel buiten beschouwing. De tekortkomingen van de financiële verslagen van waren indertijd niet onbekend. In de zeventiende eeuw zijn er dan ook al diverse pogingen ondernomen om de financiële verantwoording te verbeteren. De meest vergaande was die van de Amsterdamse bewindhebber Johannes Hudde, die in 1690 een serieuze poging heeft ondernomen om voor de gehele VOC een geconsolideerde jaarrekening op te stellen, bestaande uit zowel een balans als een winst- en verliesrekening (Stapel, 1927). Tot blijvend resultaat heeft deze poging echter niet geleid, waarschijnlijk was het te gecompliceerd en te tijdrovend om de vereiste gegevens elk jaar voor 28 MCA: april 2011, nummer 2

4 banken in Brugge in de veertiende eeuw al een vorm van clearing toe (De Roover, 1943, pp ). In de teruggevonden boeken van sommige Middeleeuwse Italiaanse kooplieden en banken kwamen voorzieningen (accruals) voor, met name ten aanzien van dubieuze vorderingen. De beheersing van vorderingen was destijds een belangrijk aandachtspunt, zowel van kooplieden als van banken. Slechte vorderingen werden vaak apart gezet op een specifieke rekening, zonder afwaardering. In de boeken van de Medicibank van rond 1320 kwam echter een voorziening voor dubieuze debiteuren voor, evenals trouwens een voorziening voor nog te betalen salarissen (De Roover, 1955, pp ). Wanneer er sprake was van ambachtelijke activiteiten werden in de late Middeleeuwen ook reeds kostentoerekeningen in de financiële administratie opgenomen. Zo is bekend dat een lakenfabrikant in Prato (Toscane) tussen 1345 en 1398 in zijn boekhouding de kostprijs van elke afzonderlijke rol laken opnam die hij fabriceerde. Op deze rekening werden zowel de directe als de toegerekende indirecte kosten geboekt (De Roover, 1955, pp ). Ook buiten Italië werden kostentoerekeningen in administraties aangetroffen, zoals bij de bekende Antwerpse drukker Plantijn, die in 1563 voor elke druk van een boek een rekening had waarop de directe uitgaven werden geboekt. Wanneer de oplage gedrukt was, werd deze rekening gecrediteerd en de voorraad boeken gedebiteerd (Edler, 1937, p. 230). Van financiële vastleggingen naar een systeem van dubbelboekhouden De sterke ontwikkeling van de handel in Noord- Italië, waarbij kooplieden in compagnie samenwerkten, nevenvestigingen hadden en sommigen uitgroeiden tot banken (geholpen door een infrastructuur met een goed functionerend geldstelsel), is waarschijnlijk de reden dat hier de bakermat van geavanceerd boekhouden ligt. Uit de periode tussen 1250 en 1350 zijn namelijk administraties bewaard gebleven die erop wijzen dat in die tijd vormen van boekhouden tot ontwikkeling zijn gekomen die getypeerd kunnen worden als dubbelboekhouden (De Roover, 1974, p. 144). Aan welke criteria moet een administratie voldoen om als een systeem van dubbelboekhouden te kwalificeren? Hierover bestaat geen volstrekte unanimiteit, maar in het algemeen dient er sprake te zijn van vastlegging van transacties in een rekeningsysteem (grootboek) waarin ook een sluitrekening is opgenomen voor het kapitaal. Verder dienen de vastleggingen altijd tweevoudig te geschieden (= double entry), dat wil zeggen zowel in het debet als in het credit van grootboekrekeningen, zodat bij afsluiting van het grootboek de saldi van alle rekeningen in evenwicht zijn. Hierdoor verkrijgt men een betere controle op de financiële positie van een onderneming dan met enkelvoudige vastlegging (= single entry) van transacties mogelijk is (Nobes, 1982, p. 308). Dit is ook het systeem van dubbelboekhouden dat overeenkomt met de beschrijving die Luca Pacioli daarvan gaf in zijn bekende werk Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionata uit 1494 en dat in Nederland in de zestiende en zeventiende eeuw werd aangeduid als koopmansboekhouden of boekhouden op de Italiaanse manier (Ten Have, 1938, pp ). In de Nederlandse literatuur is later onduidelijkheid ontstaan door de ongelukkige introductie van de termen enkelboekhouden en zelfs van uitgebreid enkelboekhouden voor situaties die kwalificeerden als dubbelboekhouden omdat er sprake was van tweevoudige vastleggingen in een rekeningsysteem, dat zowel rekeningen voor kapitaalbestanddelen als voor het kapitaal zelf omvatte (Brands, 1973). de gehele VOC te verzamelen, terwijl het nut ervan niet evident was, daar financiële en commerciële informatie uit concurrentieoverwegingen eerder geheim werd gehouden dan aan participanten of andere geïnteresseerden ter inzage werd gegeven. Slechts een klein college bestaande uit beëdigde hoofdparticipanten (met een kapitaaldeelname van minimaal 3000 of 6000 gulden, afhankelijk van de Kamer) en twee gedeputeerden van de Staten-Generaal, kreeg op voorwaarde van strikte geheimhouding, sinds 1647 inzage in de financiën van (De Korte, 1984, pp. 5-6). Voor intern gebruik door de bewindhebbers zelf was een betere jaarrekening waarschijnlijk ook niet nodig. Zij konden voor de bedrijfsvoering al over veel informatie beschikken, terwijl belangrijke besluiten op financieel terrein, zoals de jaarlijkse uitdeling aan participanten, meer gekoppeld waren aan de liquiditeitspositie van de VOC dan aan de winst. Administratie en bedrijfsbeheer in De organisatie van was sterk gedecentraliseerd, zowel in Nederland als in Azië. Door de uitgestrektheid van het werkgebied en de geringe communicatiemogelijkheden van die tijd, was het MCA: april 2011, nummer 2 29

5 Moderne financiële verslaglegging zou niet tot betere bedrijfsvoering hebben geleid onvermijdelijk dat veel beslissingen aan lokale functionarissen werden overgelaten. Niettemin was er een indrukwekkend systeem van resoluties, instructies, verslagen (dagregisters van kantoren en van schepen) en verantwoordingen (negotieboeken), waarmee gedecentraliseerde besluiten gestuurd werden en terugkoppeling werd vormgegeven. Het is dan ook niet aannemelijk dat modernere financiële verslaggeving (met bijvoorbeeld een aparte winst- en verliesrekening en completere activering van bedrijfsmiddelen op de balans) tot betere bedrijfsvoering of tot een betere financiële strategie zou hebben geleid, of dat een volledige kostprijsberekening per product in een betere selectie van handelsproducten zou hebben geresulteerd, zoals door sommige critici wel is beweerd (Mansvelt, 1922, p. 108). De reden is dat allocatie van veel indirecte kosten, voor bijvoorbeeld personeel, soldijen, vracht door eigen schepen, assurantie en interest, in het algemeen slechts zeer arbitrair kan geschieden. De berekening van een nettomarge per product voor de selectie van handelsgoederen is daarom niet duidelijk te verkiezen boven het systeem dat in de praktijk toepaste, namelijk, het opstellen van een lijst met goederen waaraan in Nederland behoefte was (de zogenaamde eis, waarbij rekening werd gehouden met behaalde brutowinsten op recente veilingen) als leidraad voor de inkoop van retouren in Azië, gecompleteerd met een lijst van goederen waaraan in Azië behoefte was als leidraad voor de cargazoenen uit Nederland. Het is dan ook zeer de vraag of een preciezere berekening van kostprijzen de samenstelling van de retouren en cargazoenen significant zou hebben verbeterd (Glamann, 1981, pp ). Financiële verantwoording door Hoewel een voortzetting was van bestaande zestiende-eeuwse handelscompagnieën op Azië, had zij een aantal afwijkende, unieke, kenmerken die van invloed waren op de boekhouding en de financiële verantwoording. 1. Voorcompagnieën waren opgericht voor een bepaalde reis en de participanten in deze rederijen rekenden erop dat na afloop van de reis de compagnie geliquideerd zou worden, zodat zij hun aandeel zouden kunnen incasseren. De VOC introduceerde al vanaf het begin een verdere horizon, zonder echter duidelijk naar continuïteit te streven. Enerzijds was er de eis om na een bepaalde tijd af te rekenen met de participanten (na een periode van 10 jaar) en een beperkte duur van het octrooi (21 jaar), terwijl er anderzijds in de praktijk een permanente organisatie werd opgebouwd die moeilijk te liquideren zou zijn. De boekhouding was en bleef echter compagnieboekhouding, gebaseerd op de vaststelling van het overschot ter verdeling onder de participanten (getuige de sluitrekening Retouren Generaal). 2. Door de bijzondere positie van in Azië, die ook gedelegeerde overheidstaken omvatte, werden hier hoge kosten gemaakt, die tevens een investering waren voor de toekomstige commerciële positie van het bedrijf. Dit werd nauwkeurig bijgehouden en intern gerapporteerd. In de financiële verslaggeving wist daar echter geen raad mee; in de generale staat van werd de positie in Azië gewoon genegeerd. Deze praktijk is niet noodzakelijkerwijs in strijd met compagnieboekhouding, gericht op de vaststelling van een handelsoverschot ter verdeling onder de participanten (vooruitlopend op liquidatie), maar wel ongeschikt voor een going concern dat de jaarlijkse financiële resultaten wil bepalen. 3. De organisatie van was sterk gedecentraliseerd en in Nederland ondergebracht in 6 Kamers en in Azië in ongeveer 20 vestigingen. Het decentrale karakter kwam tot uitdrukking in de boekhouding, die eveneens per Kamer en per vestiging plaatsvond. Niettemin werd er een (gebrekkige) generale staat opgemaakt voor de VOC als geheel, waarin het grondpatroon van consolidatie reeds te herkennen valt; een winsten verliesrekening werd echter niet opgesteld. 4. Door het vooruitschuiven van een afrekening met de participanten, ontstond er bij deze groep behoefte aan financiële informatie. Deze werd evenwel niet verstrekt. In het algemeen heerste er een sfeer van geheimhouding, met name ten aanzien van financiële informatie. Als concessie kreeg sinds 1647 een kleine commissie van beëdigde hoofdparticipanten, op voorwaarde van geheimhouding, inzage in de boeken en de rekening. Overigens gold deze sfeer van geheimhouding ook intern. Bekend is dat de boekhouders van de Kamers, die jaarlijks bijeenkwamen om de generale staat te maken, aanvankelijk niet bij elkaar in de boeken mochten kijken. Pas in 1657 werd voorgeschreven dat zij niet alleen de benodigde boeken en andere documenten moesten meebrengen, maar ook dat zij elkaar daarin 30 MCA: april 2011, nummer 2

6 Er heerste een sfeer van geheimhouding ten aanzien van financiële informatie inzage moesten geven (De Korte, 1984, p. 13). 5. Participaties waren (uiteraard) op naam, maar konden wel overgedragen en verhandeld worden, wat met name in Amsterdam regelmatig voorkwam. Bij de prijsvorming ontbeerden participanten echter door verstrekte financiële informatie. Kennelijk leden zij daar niet sterk onder en baseerden zij zich op wel beschikbare marktinformatie (met betrekking tot de retouren en de prijzen van producten op veilingen), berichten over de militaire en de commerciële gang van zaken in Azië en over de verwachte uitdelingen. Op zichzelf was verhandelbaarheid van participaties geen novum. Reeds bij de voorcompagnieën was er een zekere mate van scheiding tussen leiding door bewindhebbers en kapitaalverstrekking door (overige) participanten en konden deze participanten hun aandeel overdragen aan anderen. Bij werd deze mogelijkheid gecontinueerd, maar er werd op grotere schaal gebruik van gemaakt. Tot slot Hoewel bij de oprichting in 1602 in de traditie stond van eerdere handelscompagnieën, was zij in menig opzicht een unieke organisatie, die in het Nederland van destijds groot en economisch belangrijk was (De Vries, 1995, pp ). De financiële administratie (boekhouding) was uitgebreid en gedetailleerd, bestemd voor interne financiële verantwoording, terwijl er ook uitgebreide interne informatiestromen waren ter ondersteuning van de belangrijkste bedrijfsbeslissingen. Financiële informatie voor (gewone) participanten in ontbrak echter geheel, maar ook de interne financiële verantwoordingsstukken (zoals de generale staat) waren gebrekkig en meer passend voor een oude handelscompagnie met een beperkte levensduur, dan voor een grote permanente organisatie als de VOC met aanzienlijke investeringen in vaste activa. Pogingen om hierin verbetering te brengen zijn er wel geweest, maar deze zijn in de zeventiende eeuw gestrand op praktische problemen en wellicht ook op het geringe nut dat men ervan verwachtte. Intern konden de bewindhebbers namelijk al beschikken over veel informatie. Extern wilden zij uit concurrentieoverwegingen geen financiële, commerciële en militaire informatie beschikbaar stellen aan participanten. Slechts een beperkte groep beëdigde hoofdparticipanten mocht onder strikte geheimhouding wel de boeken en andere documenten inzien. Literatuur ~~ Ik dank A. van den Belt, J.F.M.G. Bouwens en P.E.Hollander voor hun commentaar en stimulerende suggesties. ~ ~ Brands, J. (1973), lemma Boekhouden, in Grote Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel. ~ ~ Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindische Compagnie, uitgegeven door F.W. Stapel, RGP 63, ~~ Edler, Florence (1937), Cost Accounting in the sixteenth century, The Accounting Review, pp ~ ~ Encyclopedie van de bedrijfseconomie (1985), lemma s Boekhouden, Boekhouding, Kameralistische boekhouding, Deventer/Antwerpen. ~ ~ Edwards, J.R. (1989), A History of Financial Accounting, London and New York. ~ ~ Gaastra, Femme S. (2009), Geschiedenis van, Zutphen. ~ ~ Glamann, K. (1981), Dutch-Asiatic trade , s-gravenhage. ~ ~ Have, O. ten (1938), De geschiedenis van het boekhouden in vogelvlucht, Wassenaar. ~ ~ Heer, C. de (1929), Bijdrage tot de financiële geschiedenis van de Oost-Indische Compagnie, s-gravenhage. ~ ~ Heijer, H.J. den (2005), De geoctrooieerde compagnie, Deventer. ~ ~ Korte, J.P. de (1984), De jaarlijkse financiële verantwoording in de VOC, Leiden. ~ ~ Mansvelt, W.M.F. (1922), Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost- Indische Compagnie, Amsterdam. ~ ~ Martinelli, Alvaro (1977), Notes on the Origin of Double Entry Bookkeeping, Abacus, June pp ~~ Nobes, Christopher W. (1982), The Gallerani Account Book of , The Accounting Review, pp ~~ Penndorf, B. (1930), The relation of Taxation to the History of the Balance Sheet, The Accounting Review, pp ~~ Roover, Raymond de (1943), The lingering influence of Medieval Practices, The Accounting Review, pp ~~ Roover, Raymond de (1955), New perspectives on the History of Accounting, The Accounting Review, pp ~ ~ Roover, R. de (1974), Business, Banking and Economic Thought in late Medieval and Early Modern Europe, Chicago. ~ ~ Stapel, F.W. (1927), Johannes Hudde over de balansen van de Oostindische compagnie, EHJ Dertiende deel, s-gravenhage, pp ~ ~ Vries, Jan de en Ad van der Woude (1995), Nederland , Amsterdam. ~ ~ Waal, P.G.A. de (1927), De leer van het boekhouden in de Nederlanden tijdens de zestiende eeuw, Roermond. ~~ Yamey, Basil S. (1967), Fifteenth and Sixteenth Century Manuscripts on the Art of Bookkeeping, Journal of Accounting Research, Vol.5 No. 1, pp ~~ Yamey, Basil S. (1997), Diversity in Mercantile Accounting in Western Europe, , in T.E. Cooke and C.W. Nobes, The development of Accounting in an International Context, London and New York. Prof.dr. J. van Helleman RA is hoogleraar Accounting aan de Universiteit van Tilburg. MCA: april 2011, nummer 2 31

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2012 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2012 van uw

Nadere informatie

Oefening 1: Luister naar de tekst en lees deze mee. U hoort de tekst twee keer. De tweede keer kunt u proberen mee to lezen.

Oefening 1: Luister naar de tekst en lees deze mee. U hoort de tekst twee keer. De tweede keer kunt u proberen mee to lezen. Pelajaran 11 et Compabniebewind in de Republiek Oefening 1: Luister naar de tekst en lees deze mee. U hoort de tekst twee keer. De tweede keer kunt u proberen mee to lezen. Tekst: Bestuur en beheer - de

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING SPRINT SCHIEDAM TE SCHIEDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012 7

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a

2010 -- Bedrijfsadministratie 1.1 -- Deel 3a BAD1.1 les 3 - programma Grootboek rekeningen van bezit rekeningen van schuld rekening van eigen vermogen rekening van kosten rekening van opbrengsten Resultatenrekening. Inkoopwaarde van de verkopen 66.000

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 september 2015 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014

Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer. Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Hunzestraat 12 7417 XG Deventer Jaarverslag 2014 Stichting Domiliana Pagina: - 1 - Geacht bestuur, Hierbij brengen wij rapport uit omtrent de gegevens in de jaarrekening 2014 van uw

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1

Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Hoofdstuk 270 / De winst- en verliesrekening 270.1 Het verschil tussen de reële waarde en het nominale bedrag van de tegenprestatie wordt over de periode tot de verwachte ontvangst als rentebate verwerkt.

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT

RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT RAPPORT INZAKE DE JAARREKENING 2014 VAN STICHTING INSCHRIJVING OP NAAM TE UTRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 5 JAARREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2012 , SOEST inzake de jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2012 2 Winst- en verliesrekening over 2012 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014

Stichting Ledro4life.eu EINDHOVEN FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 3 Resultaat 4 Financiële positie 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 6 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2014 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

de basis van bedrijfsadministratie

de basis van bedrijfsadministratie hoofdstuk 1 de basis van bedrijfsadministratie In het eerste hoofdstuk wordt inzicht gegeven in het voeren van een administratie. Hierbij worden de basisbegrippen zoals de balans, resultatenrekening en

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige.

Luca Pacioli. Portret van Luca Paciolis door Jacopo de Barbari, 1495. Luca Bartolomeo de Pacioli was een Italiaans wiskundige. 33. Dubbele boekhouding. 33.1 Een beetje geschiedenis. De dubbele boekhouding werd uitgevonden door kooplieden uit Venetië en voor het eerst neergeschreven in 1494 door een Italiaanse monnik Luca Pacioli.

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014

Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat EC Tilburg. Financieel verslag 2014 Stichting Solar World Cinema Jan Aartsestraat 7-08 5017 EC Tilburg Financieel verslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5

Nadere informatie

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING MIDWIVES4MOTHERS TE UTRECHT Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Staat

Nadere informatie

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013

Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk. Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Stichting Ook Voor Jou gevestigd te Beverwijk Rapport inzake de Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 februari 2006 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kahraman B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 6827

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag :07:16 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2012 06-09-13 13:07:16 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER 2012 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Vraag 1c. In welke plaatsen waren VOC- vestigingen in Nederland?...

Vraag 1c. In welke plaatsen waren VOC- vestigingen in Nederland?... Naam: DE VERENIGDE OOSTINDISCHE COMPAGNIE (VOC) In 2002 was het 400 jaar geleden dat de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) werd opgericht. Dit werd in binnen- en buitenland op diverse manieren herdacht.

Nadere informatie

Stichting Participantenbelangen QI 2014 RAPPORT. 1 Algemeen 2 JAARREKENING

Stichting Participantenbelangen QI 2014 RAPPORT. 1 Algemeen 2 JAARREKENING D SPQI Stichting Participantenbelangen QI 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA A RAPPORT 1 Algemeen 2 B JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten periode 01-01 t/m 31-12-2014 5 3 Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces

26-5-2015. Module 3 Gegevens verwerken. Geleerd in vorige presentaties. Les 2. Wat is boekhouden? Wat zijn transacties? Les 2. Leer het boekhoudproces Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 2. Leer het boekhoudproces Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Papieren en digitale archief ordnersysteem Btw-administratie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 juni 2016 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Leswa Holding B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C/05/15/843 F

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Hosting activiteiten en het ontwikkelen en produceren van maatwerk software Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 De boekhouder van de eenmanszaak Carel Castello heeft op 31 december 013 een aantal posten op de volgende gedeeltelijke kolommenbalans samengevat: Grootboekrekeningen

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING ROSARIUM VAN VROUWEN VOOR VROUWEN TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8.

Verkoopretouren en kortingen. Verkoopretouren. Verkoopretouren. 2008 -- Bedrijfsadministratie - BAD1.2 -- Deel 3b. Paragraaf 8.3 en 8. en kortingen Paragraaf 8.3 en 8.4 Ontvangst van eerder verkochte goederen door o.a. kwaliteitsafwijkingen of te grote beschadigingen. De verkoper verstuurt een creditnota!! Kopie-verkoopfactuur 1.. Debiteuren

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011

Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG. Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG Jaarrekening 2011 Stichting Vrienden van het NA De heer P. Brood Prins Willem Alexanderhof 20 2595 BE DEN HAAG

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 10 maart 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING NIDA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING NIDA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5 JAARREKENING 1 Balans per 31

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 3 Datum: 28 juli 2011 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 2 november 2010 Bewindvoerder/curator: mr. J.P. Davids

Nadere informatie

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 STICHTING SPRINT ROTTERDAM TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel

Financieel Verslag Stichting 2109 Gevestigd te Son en Breugel Financieel Verslag 2016 Stichting 2109 Gevestigd te Voorblad 0 0 Inhoud Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Resultaatvergelijking 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Resultatenrekening

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010

Examen Accountancypraktijk voor gevorderden najaar 2010 Examen Accountancypraktijk voor gevorderden => Beschikbare tijd: 3 uur => Gebruik van een rekenmachine is toegestaan, gebruik van de syllabus of andere literatuur is niet toegestaan => Specificeer de uitwerkingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Samen Sterk B.V. Nummer: 2 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SAMEN STERK B.V., handelend onder de naam Musical Kidz 1, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd Gershwinstraat

Nadere informatie

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013

Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861. Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland. Inzake: JAARREKENING 2013 Jerolimodreef 21 3813 WS Amersfoort Tel. 033-4330861 Rapport: Uitgebracht aan: Stichting Happy Riders Eemland Inzake: JAARREKENING 2013 Rapport 2013 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Blz. 1. Algemeen 1 2. Bestuur

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen

Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen www.jooplengkeek.nl Regels voor activa ; Waarderingsgrondslagen De waarderingsgrondslag is de wijze waarop de activa (bezit) wordt gewaardeerd in de administratie (boekhouding, balans). Voor welke prijs?

Nadere informatie

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen

informatie verschaffen: Boekwaarde begin van het boekjaar + som van de waarden waartegen in het boekjaar verkregen activa zijn opgenomen e f g Effecten in het kader van deelnemingsverhoudingen en andere duurzaam bedoelde participaties worden gerekend tot de financiële vaste activa; overige effecten tot de vlottende activa. Bij de waardering

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/558 NL:TZ:0000000538:F001 14-07-2015 Mr. M. de Vries mr. A.M. Koene Algemeen Gegevens onderneming Neptune Laren Interiors B.V.

Nadere informatie

VALUTAPROBLEMEN BIJ DE VOC

VALUTAPROBLEMEN BIJ DE VOC Financial accounting: VALUTAPROBLEMEN BIJ DE VOC Valutaproblemen van moderne ondernemingen worden vaak geassocieerd met de negatieve effecten van zwevende wisselkoersen op de fi nanciële verslaggeving

Nadere informatie

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013.

Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg. 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming. 31 december 2013. Stichting bevordering muziekimprovisatie Paradox te Tilburg 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Gebouwen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219.

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 15 maart 2016 Gegevens onderneming: Leswa Consultancy B.V. gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219. Faillissementsnummer : C/05/15/844 F Datum uitspraak : 26

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken

PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken PUBLICATIEVERSLAG 2014 STICHTING NIVOZ, Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken Inhoudsopgave JAARREKENING 2014... 2 TOELICHTING OP DE JAARREKENING... 3 OVERIGE GEGEVENS... 4 Pagina 1 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013

Stichting NME Alkmaar gevestigd te Alkmaar. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 51410141 Datum: Opgesteld door: 9 april 2014 P.A. Vorstenbosch Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/16/597 NL:TZ:0000009360:F003 18-11-2016 mr. H. Schuurbiers mr. JCAM Los Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving

Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving Hoofdstuk 30 Interne verslaggeving We spreken van permanentie als een onderneming niet één keer per jaar maar een aantal keren per jaar een balans en winst-en-verliesrekening opstelt. Het doel van de permanentie

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november Gegevens onderneming: VOC Sport B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november Gegevens onderneming: VOC Sport B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 november 2015 Gegevens onderneming: VOC Sport B.V., gevestigd te Ugchelen aan de Ugchelseweg 219 Faillissementsnummer : C 05/15/ 842 F Datum uitspraak : 26 Oktober

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen

5 Integrale consolidatie van 100%-deelnemingen 5.1 a Balans van M ( 1.000) Goodwill 80 Geplaatst kapitaal 5 Deelneming B - 300 Algemene reserve - 340 Overige activa - 370 Resultaat lopend boekjaar - 35 Eigen vermogen 600 Schulden - 150 750 750 b Goodwill

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw d.d. 2 september 2015 Gegevens onderneming : Victor s B.V., h/o Coffee to Go, gevestigd te (2011 PW) Haarlem aan de Kruisstraat 35; Insolventienummer : F. 359/15

Nadere informatie

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek

Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek Financieel verslag 2012 Stichting Museum Breda Polen 1939 1945 Generaal Maczek p/a Trip van Zoudtlandtkazerne De La Reijweg 95 4818 BA Breda Oprichtingsdatum : 1 juni 1981 12 september 2002 Statuten gewijzigd.

Nadere informatie

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen.

Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Besluit overdrachtsbelasting Nieuwe goedkeuringen. Den Haag, 30 juni 2014 Het besluit nr. BLKB/2014/194M van 3 juni 2014 vervangt het besluit van 14 december 2011, nr. BLKB2011/1803M en bevat beleid over

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V.

BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART Fornix BioSciences N.V. BIJLAGE BIJ PERSBERICHT 10 MAART 2011 Fornix BioSciences N.V. 1 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING (alle bedragen x 1.000) voor het boekjaar van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 met vergelijkende

Nadere informatie

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten

IAS 23. 13.10.2003 NL Publicatieblad van de Europese Unie INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 23 (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten L 261/215 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD (HERZIENE VERSIE VAN 1993) Financieringskosten Deze herziene International Accounting Standard vervangt, Activering van financieringskosten, die in maart 1984

Nadere informatie

Stichting Fort van de Verbeelding

Stichting Fort van de Verbeelding Rapport inzake: Jaarrekening 2014 Stichting Fort van de Verbeelding uitgebracht aan: Stichting Fort van de Verbeelding t.a.v. het Bestuur Westkanaaldijk 6A 3542 DA Utrecht Inhoudsopgave jaarrapport Pagina:

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie