TRATEGISCH OERS 3 MAART 2015 MÁXIMA MEDISCH CENTRUM OCUMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRATEGISCH OERS 3 MAART 2015 MÁXIMA MEDISCH CENTRUM OCUMENT"

Transcriptie

1 TRATEGISCH OERS 3 MAART 2015 MÁXIMA MEDISCH CENTRUM OCUMENT

2 COLOFON Dit Strategisch Koersdocument werd tot stand gebracht op verzoek van de Raad van Bestuur van Máxima Medisch Centrum en in opdracht gegeven aan de Ontwikkelingsmaatschappij Health Innovation Campus B.V. (100% dochter van Máxima Medisch Centrum). Samenstellers Ontwikkelingsmaatschappij Health Innovation Campus B.V. Brainport Development N.V. Eindredactie Ontwikkelingsmaatschappij Health Innovation Campus B.V. Druk: 2e druk Contactgegevens J.C.M. (Hans) Brands Directeur Ontwikkelingsmaatschappij Health Innovation Campus B.V. T (040) (06) F (040) E I Bezoekadres De Run 4600, 5504 DB VELDHOVEN Postadres Postbus 7777, 5500 MB VELDHOVEN Disclaimer De samenstellers hebben met de grootste zorgvuldigheid dit document tot stand gebracht en getracht informatie actueel, correct en compleet weer te geven. In de loop van tijd kan de actualiteit echter wijzigen. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie. 2 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

3 INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 4 1. INLEIDING Nieuwe ontwikkelstrategie Leeswijzer 7 2. VERANDEREND ZORGLANDSCHAP IN NEDERLAND Veranderingen in de vraag en aanbodzijde Innovatie in medische technologie ICT en zorg BRAINPORT REGIO, KANSEN VOOR HET VERBINDEN VAN ZORG EN TECHNOLOGIE Brainport Regio Eindhoven Economisch rendement: verbinden van zorg en technologie Regio als living lab MÁXIMA MEDISCH CENTRUM: BREDE ZORG, INNOVATIE EN VERBINDEN Feiten en cijfers Strategische hoofdlijnen Visie op samenwerking HEALTH INNOVATION CAMPUS: PROFIEL EN UITVOERINGSSTRATEGIE Het profiel Uitvoeringsstrategie 32 BIJLAGEN Bijlage I: Financiering 38 Bijlage II: Organisatie 41 Bijlage III: Planning 43 Bijlage IV: Deelprojecten 46 Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 3

4 AMENVATTING Máxima Medisch Centrum (MMC) is het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant. MMC vervult een belangrijke rol in de zorgbehoefte van veel mensen in deze regio. Het technologische profiel van MMC en de ligging in de Brainport regio bieden de unieke kans om samen met partners Health Innovation Campus (HIC) te ontwikkelen. In vervolg op het reeds opgestelde Stedenbouwkundig Masterplan (2011) geeft dit Strategisch Koersdocument de programmatische visie en de bijbehorende ontwikkelstrategie. Ook is een nieuwe naam gekozen die beter aansluit bij het karakter en de ambitie van het project. ANAGEMENT 4 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

5 HIC richt zich op de versterking van het regionale ecosysteem op het gebied van brede integrale en (top-)klinische zorg. De campus wordt hét platform in de Brainport regio, waarbinnen nieuwe initiatieven, innovaties en samenwerkingsverbanden ontwikkeld zullen worden. Deze ontwikkelingen ontstaan door de invloedrijke autonome maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in het (nationale) zorglandschap én door de kansen die in de Brainport regio worden gecreëerd door clusters en cross-overs tussen de domeinen zorg en techniek. Bij de realisatie van HIC vervult MMC een sleutelrol. Dit betekent dat de toekomststrategie van MMC en de bijbehorende kernelementen leidende dragers zijn voor de campus. De volgende thema s zijn richtinggevend voor de inhoudelijke koers: brede basiszorg, integrale verloszorg, kindergeneeskunde en gynaecologie, oncologie en preventie, revalidatie en sport (behoud van gezondheid). Ondersteunend daaraan zijn de thema s ICT en medische technologie. Binnen deze thema s werken zorg-, kennisinstellingen en bedrijven intensief samen. Voor deze thema s zijn binnen de MMC-organisatie verantwoordelijken, initiators en ambassadeurs aangesteld. Zij dragen daarmee bij aan de ontwikkeling van de campus. De vertegenwoordigers van deze thema s vormen samen het Innovatieplatform. Dit platform vervult een belangrijke initiërende, stimulerende en sturende rol in de inhoudelijkprogrammatische koers en realisatie van HIC. HIC ontwikkelt zich op basis van de volgende drie pijlers: 1. Het faciliteren van de doorontwikkeling van het integrale regionale ecosysteem rond brede zorg. 2. Het vestigen van bedrijven en instellingen die duurzaam waarde toevoegen aan het zorgaanbod van MMC en de regio. 3. Het functioneel en ruimtelijk opwaarderen van het gebied van MMC. De eerste pijler versterkt het huidige regionale ecosysteem, waarin MMC en haar samenwerkingsrelaties een belangrijke rol spelen. Doel is het tot stand brengen van een krachtig regionaal netwerk en cluster op het gebied van brede zorg en techniek. De tweede pijler is een uitwerking hiervan en richt zich op het aantrekken van partners voor vestiging op de campus. De derde pijler is gericht op het opwaarderen van de omgeving en de ruimtelijk-economische structuur. Doelstelling hiervan is het optimaliseren van het vestigingsklimaat. Per pijler zijn deelprojecten benoemd. Van deze deelprojecten is een zestal concreet, actueel en nader gespecificeerd in dit Strategisch Koersdocument. De uitwerking hiervan is opgenomen in bijlage IV. Aan opgaven die gericht zijn op de middellange en lange termijn wordt eveneens prioriteit toegekend, maar deze verlangen nadere uitwerking. Alle projecten die voortvloeien uit dit Strategisch Koersdocument krijgen programmatisch en financieel een nadere uitwerking. Voorafgaand aan uitvoering worden deze separaat ter besluitvorming aan MMC voorgelegd. Daarbij zijn de gebruikelijke besluitvormingsprocedures van toepassing. Gezien het programma, het aantal interne en externe stakeholders en de gebiedsontwikkelingsopgave is HIC aan te merken als een omvangrijk en complex project. Dat is geen vanzelfsprekende opgave voor MMC, met zorgverlening als primaire taak. De strategie zoals verwoord in dit Strategisch Koersdocument zal daarom een adequate doorvertaling krijgen op het gebied van financiering, projectorganisatie en planning. De hoofdlijnen hiervan zijn reeds opgenomen in de bijlagen. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 5

6 1) INLEIDING Máxima Medisch Centrum (MMC) ontwikkelt op haar locatie in Veldhoven Health Innovation Campus (HIC). De campus wordt een belangrijk regionaal knooppunt waarin wordt samengewerkt op het gebied van brede zorg, lifestyle, preventie, basiszorg, topzorg, kennisontwikkeling- en uitwisseling en onderzoek, opleiding en onderwijs. Health Innovation Campus wordt gerealiseerd in een gebied van 18 hectare. MMC heeft voor haar ziekenhuisfunctie 8 hectare nodig. Voor de programmatische ontwikkeling van de campus is dus 10 hectare beschikbaar. 6 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

7 AFBEELDING 1: PLANBEGRENZING HEALTH INNOVATION CAMPUS Het programma van de campus is primair georiënteerd rond de thema s brede zorg en techniek, waarbij de medische activiteiten van MMC belangrijke bouwstenen vormen. De expertise, faciliteiten en netwerken rond deze thema s worden binnen het project verder uitgebouwd en ontwikkeld. HIC vormt daarmee een belangrijk regionaal kerngebied voor samenwerking van een breed spectrum aan zorg gerelateerde bedrijven en instellingen. 1.1 NIEUWE ONTWIKKELSTRATEGIE In 2011 is voor HIC (toen nog Health Technology Park genaamd) een stedenbouwkundig plan opgesteld, dat onverminderd actueel is. Daarbij gaat MMC er evenwel vanuit dat het op voorhand niet mogelijk is om voor het gehele gebied nu al een vastomlijnde visie uit te werken. MMC kiest voor een gefaseerde planontwikkeling. Daarnaast is door de dynamiek in het regionale en landelijke zorglandschap en de gevolgen daarvan voor zorginstellingen de behoefte ontstaan om de programmatische component van het plan op onderdelen te versterken. In werkconferenties heeft MMC met intern betrokkenen en partners over de toekomststrategie van de campus gesproken. Daarbij tekenden zich twee rode lijnen af die leidend zijn voor de ontwikkeling van HIC. Enerzijds een sterkere rol van MMC zelf en anderzijds een duidelijkere wisselwerking tussen MMC, HIC en de regionale ontwikkelingsagenda. Voor MMC vormde dit de aanleiding om de strategie voor de campus te herijken. Tevens is de naamgeving veranderd in Health Innovation Campus. Deze naam sluit aan bij de kernactiviteit, is krachtig en voldoende internationaal en beschrijft zowel de inhoud als de verschijningsvorm die een belangrijke rol vervult in internationale acquisitie. 1.2 LEESWIJZER Hoofdstuk 2 beschrijft de algemene trends en ontwikkelingen in de zorgsector. Vervolgens wordt gekeken naar de unieke kansen die de regio biedt (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 gaat in op het tweede belangrijke ankerpunt: de relevante onderdelen van de strategie van MMC zelf. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 het hieruit af te leiden profiel voor HIC verder uitgewerkt, inclusief de bijbehorende ontwikkelstrategie. De bijlagen gaan verder in op de financiering, projectorganisatie, de planning en de deelprojecten. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 7

8 2) VERANDEREND ZORGLANDSCHAP IN NEDERLAND Het Nederlandse zorglandschap is volop in beweging. Dit geldt zowel voor de vraag- als de aanbodzijde. De zorg transformeert van systemen naar mensen. De veranderende patiëntvraag, demografische ontwikkelingen, wijzigingen in het zorgstelsel en de ontwikkeling van de (medische) technologie en ICT leiden tot herbezinning op de posities en rollen binnen en tussen zorginstellingen. Deze dynamiek creëert een grote behoefte aan vernieuwing en innovaties in zorgprocessen, ICT en medische technologie en is daarmee van grote invloed op de ontwikkelstrategie van zowel MMC als Health Innovation Campus (HIC). 8 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

9 Voorafgaand aan de beschrijving van het profiel van de campus wordt in dit hoofdstuk daarom kort ingegaan op de factoren die hierop vanuit de zorgsector van invloed zijn. 2.1 VERANDERINGEN IN DE VRAAG EN AANBODZIJDE Het huidige zorgstelsel is niet voldoende toekomstbestendig en zal daarom ingrijpend moeten veranderen. De zorgsector moet antwoorden vinden op de volgende combinatie van grote uitdagingen: 0 veranderende wet- en regelgeving 0 toenemende en veranderende zorgvraag door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen 0 toenemende eisen met betrekking tot veiligheid in de zorg en databeheer / informatieveiligheid 0 dynamiek in de arbeidsmarkt voor zorg aan de vraag- en aanbodzijde 0 stagnerende economie die de noodzaak tot ingrijpen versterkt Dit alles betekent dat er aan de vraag- en de aanbodzijde systeeminnovaties nodig zijn. Wat de vraagzijde betreft, ontstaat er -mede onder invloed van het stijgende opleidingsniveau en internetgebruik- een generatie van zeer goed geïnformeerde en geëmancipeerde burgers. De burger neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen leefstijl en gezondheid en -bij ziekte- voor behandeling en zorg. Dit is een fikse cultuuromslag bij de zorgconsumenten, die andere competenties van zorgverleners vraagt: coachend, ondersteunend en ondernemend. Tevens is een andere inrichting van de zorg nodig: de oriëntatie verschuift van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en van consumeren naar coproduceren en co-creëren. Aan de aanbodzijde is sprake van een herschikking van het zorglandschap en financiering en sturing op kwaliteit en prestaties. Zorgverzekeraars hebben een toenemende dominante positie in de sturing en inkoop. Het zorglandschap verandert van instituten naar netwerken: 0 chronische zorg wordt in ketens rond patiënten en in wijken georganiseerd (primaire zorg): er wordt ingezet op het substitueren of afschalen van zorg richting basiszorg, zelfmanagement en preventie. 0 de langdurige zorg en ondersteuning worden verder gedecentraliseerd naar gemeenten: gemeenten worden zo in staat gesteld om integraal beleid op het terrein van participatie (werk, leefbaarheid, gezondheid, zorg, jeugd en gezin) te ontwikkelen, onder andere in afstemming met de 1e-lijn. 0 laagcomplexe, monodisciplinaire zorg wordt georganiseerd in focusklinieken, zoals ZBC s, en behandelstraten. 0 hoogcomplexe medisch-specialistische zorg (superspecialismen/themazorg) en acute zorg worden geconcentreerd. Bovengenoemde veranderingen leiden de komende jaren tot vijf hoofdontwikkelingen in de zorgsector: specialisatie, concentratie, schaalvergroting, kostenbesparing en ketenintegratie. Door specialisatie en schaalvergroting zal zorgconcentratie ontstaan. Dat vraagt om een herschikking tussen 1e- en 2e-lijn: ziekenhuizen gaan vanuit een duidelijke positie een schakel in de keten vormen. Dat heeft met name grote consequenties in de zorg voor de chronische patiënt. De focus verbreedt zich van de behandeling van ziekte naar enerzijds behoud van gezondheid, het voorkomen van ziekten door betere informatie, educatie, attitudeverandering, (thuis)monitoring en vroegdiagnostiek en vroegbehandeling en anderzijds afsluitend adequate revalidatie. 2.2 INNOVATIE IN MEDISCHE TECHNOLOGIE Naast het herontwerpen van zorgprocessen als gevolg van bovengenoemde ontwikkelingen speelt innovatie in de medische technologie een prominente rol in de toekomstige wijze van zorgverlening. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 9

10 Het gaat om ontwikkelingen in onder andere diagnostiek, behandeling en domotica. Dit heeft grote effecten op kwaliteit van leven, kwaliteit van zorg, arbeidsbesparing en kostenreductie. 2.3 ICT EN ZORG Informatie- en communicatietechnologie maakt het mogelijk om de communicatie tussen de zorgvrager en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling sterk te verbeteren, hetgeen leidt tot kwaliteitswinst en optimalisering in de bedrijfsprocessen. De zorg zal op dit gebied nog een flinke inhaalslag moeten maken, zowel als het gaat om ICT als om de bedrijfsvoering. Illustratief voor deze ontwikkeling is dat het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in dit kader de ambitieuze doelstelling 1) heeft geformuleerd dat binnen vijf jaar 80% van de chronisch zieken direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens, 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen kunnen uitvoeren en dat iedereen die thuis zorg ontvangt 24 uur per dag via een beeldscherm met een zorgverlener kan communiceren. 1) e-health en zorgverbetering, Brief VWS aan Tweede Kamer 2 juli ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

11 Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 11

12 3) BRAINPORT REGIO: KANSEN VOOR HET VERBINDEN VAN ZORG EN TECHNOLOGIE Health Innovation Campus (HIC) wordt ontwikkeld in Brainport Regio Eindhoven. Deze regio kenmerkt zich door de vele hightech bedrijven, het open innovatieklimaat en de actieve rol van de triple helix. De sterke basis in hightech, samen met de lopende zorginitiatieven en de aanwezigheid van twee topklinische ziekenhuizen vormen een rijke voedingsbodem voor het huidige zorgecosysteem. 12 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

13 De regio heeft de potentie om met technologie nog meer waarde aan de zorgsector toe te voegen. Dit hoofdstuk gaat nader in op de regio, de relevante partijen en de regiospecifieke ontwikkelkansen in de zorgsector. 3.1 BRAINPORT REGIO EINDHOVEN De Brainport regio, het gebied met Eindhoven als kern en daar omheen 20 gemeenten, is in 2011 verkozen tot slimste regio van de wereld. En niet zonder reden. In de regio is veel hightech bedrijvigheid te vinden in sterk verankerde ketens. Hierbij leveren innovatieve (MKB-) bedrijven aan eindfabrikanten van wereldklasse zoals Philips, ASML, DAF, FEI en NXP. Daarnaast is open innovatie, dat wil zeggen gezamenlijk onderzoek door bedrijven en kennisinstellingen, een unieke kracht van deze regio. Net als de intensieve samenwerking tussen partijen in de triple helix door bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden. Binnen de Brainport regio zijn verschillende partijen actief in de zorgsector. Deze worden in onderstaande tabel weergegeven en daarna nader beschreven. TABEL 1: HUIDIG ECOSYSTEEM BRAINPORT REGIO EINDHOVEN OP GEBIED VAN ZORG. SEGMENT ZORG Vijf ziekenhuizen: 0 Máxima Medisch Centrum, Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis en St. Jans Gasthuis 0 waarvan twee topklinische ziekenhuizen: MMC en Catharina Én: 0 verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woon-/ zorgcentra, particuliere verzorgingshuizen revalidatiecentra SEGMENT BEDRIJFSLEVEN Philips Healthcare 0 marktleider op het gebied van gezondheidszorg medewerkers in Best 0 Philips Research met TU/e in onderzoekslab CIRE Coöperatie Slimmer Leven 0 inzetten technologie om het huidige zorg-, wonenen welzijns-systeem te verbeteren 0 70 leden, waaronder de bedrijven: Acknowledge, Cisco, Mextal, Ons Net Eindhoven, Philips Healthcare, PWC Zorg, Simac en VolkerWessels Brainport Health Innovation 0 programma stimuleert innovatieve technologie in de health sector d.m.v. projecten organisaties betrokken LifetechZONe 0 netwerk gericht op kennisuitwisseling MKB-leden actief in Life Sciences en Medische Technologie MKB MKB bedrijven rond medische technologie Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 13

14 SEGMENT ONDERWIJS- EN KENNISINSTELLINGEN TU/e 0 Health als strategisch onderzoeksgebied onderzoekers uit 9 departementen 0 gericht op slimme omgeving, slimme diagnose en slimme interventies 0 partnerschap met Utrecht University en Utrecht Medical Center Fontys HBO zorg-studenten 0 ruim 600 afstudeerders 0 3 bachelor opleidingen, 1 master opleiding en diverse post-hbo s in Verpleegkunde 0 Expertisecentrum Gezondheid & Technologie (EGT) en Zorginnovatiecentra (ZIC) SEGMENT OVERHEID Gemeente Veldhoven 0 in de afgelopen jaren bewust een koppeling tot stand gebracht tussen high tech en (medische) zorg 0 verantwoordelijk op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouwkundige ontwikkeling en als vertegenwoordiger van publiek maatschappelijke belangen Daarnaast 0 Provincie Noord-Brabant en Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) Summa Zorg 0 MBO zorg-onderwijs aan studenten 0 zorg en technologie als speerpunt 0 Lokaal+ als living lab REGIONALE ZORGSECTOR In de provincie Noord-Brabant bevinden zich 12 van alle 91 Nederlandse ziekenhuizen. In de Brainport regio zijn dat er vijf: Máxima Medisch Centrum (met twee locaties), het Catharina Ziekenhuis, het Elkerliek ziekenhuis, het St. Anna Ziekenhuis en het St. Jans Gasthuis. Twee daarvan, MMC en het Catharina Ziekenhuis, hebben de status topklinisch opleidingsziekenhuis. De vijf ziekenhuizen zijn goed voor ruim bedden en bijna eerste polikliniekbezoeken. De toegevoegde waarde van de totale zorgsector in de regio bedraagt 2,3 miljard. Hiermee is de zorgsector goed voor 9,2% van alle toegevoegde waarde die in de regio gegenereerd wordt. Bovendien heeft deze sector ondanks de recessie een bijzondere groei doorgemaakt. In de afgelopen 10 jaar steeg de toegevoegde waarde jaarlijks met bijna 10% 2). Het gaat hierbij uiteraard niet alleen om ziekenhuizen. Ook verpleeghuizen, verzorgingshuizen, woon-/ zorgcentra, particuliere verzorgingshuizen, revalidatiecentra en huisartsen in de regio hebben hierin een belangrijke rol. Naast de zorgsector leggen ook bedrijven en (onderzoeks-) instellingen in het regionale economisch cluster Lifetech & Health -waarin onder meer Philips Healthcare, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en het Holst Center participeren- zich toe op producten die de gezondheid van mensen verlengen en verbeteren. Relevante technologieën zijn onder andere home care, independent living, prevention en integrated care. 2) Cijfers CBS (CBS Statline, geraadpleegd 14 juli 2014) 14 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

15 In de regio zijn naast Philips Healthcare ook kleinere en jongere, maar groeiende bedrijven actief. In 2013 opende het bedrijvencentrum Mμ op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE), speciaal gericht op startende R&Dbedrijven in Lifetech. Bovendien investeren MMC en het Catharina Ziekenhuis samen met de TU/e in biomedische en medische technologie. Health is tevens een omvangrijk toepassingsgebied voor ICT. Voorbeelden hiervan zijn cloud computing, big data (inclusief data-analyse) en the internet of things. De regio heeft een sterke voedingsbodem voor ICTonderzoek en -kennisontwikkeling, met een divers aantal onderzoeksinstellingen, waaronder Holst Center en het nieuwe Data Science Center aan de TU/e. Internationaal vergeleken is er ook een groot aantal geregistreerde ICT-patenten. Bedrijven, kennisinstellingen en onderwijs maken deel uit van het mondiale KIC ICT Labs rond health en well being en het High Tech Software Cluster is in oprichting. Deze zorgorganisaties, (onderwijs)instellingen en bedrijven en hun onderlinge relaties vormen gezamenlijk het regionale ecosysteem op het gebied van zorg. HTCE, het TU/e Science Park en Philips Healthcare in Best vormen hierin belangrijke locaties BEDRIJFSLEVEN In de regio is een groot aantal bedrijven actief in en rond de zorgsector. Philips Healthcare, marktleider op het gebied van gezondheidszorg, is met meer dan medewerkers in Best het grootste bedrijf in medische technologie in de regio. Het bedrijf werkt aan betekenisvolle innovaties, gericht op diagnostiek en behandeling. In Best worden onder andere röntgenapparaten en MRI-scanners geassembleerd en getest. Philips Research werkt intensief samen met de TU/e in het onderzoekslaboratorium CIRE ; Center for Imaging Research and Education, gevestigd op de HTCE. Met deze samenwerking kunnen innovaties op het gebied van medische beeldvorming voor diagnostiek versneld plaatsvinden. Tevens functioneert het centrum als een state of the art opleidingsinstituut. De Coöperatie Slimmer Leven 2020 is een georganiseerde samenwerking binnen Zuidoost- Nederland. De coöperatie verbetert met technologie in het huidige zorg-, wonen- en welzijnssysteem de zelfredzaamheid en gezondheid van mensen. Slimmer Leven telt 70 leden afkomstig uit (lokale en regionale) overheidsinstellingen, zorginstellingen, ziekenhuizen, woningbouwcoöperaties, welzijnsinstellingen, kennisinstituten, bedrijven en zorgverzekeraars. Leden zijn bijvoorbeeld: Acknowledge, Cisco, Mextal, Ons Net Eindhoven, Philips Healthcare, PWC Zorg, Simac en VolkerWessels. Brainport Health Innovation (BHI) is een programma dat door middel van projecten innovatie en daarmee de economische potentie van de zorgsector stimuleert. BHI bevordert samen met partners de invoering van innovatieve technologie, waardoor mensen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Aan dit programma nemen meer dan 200 organisaties deel. LifetecZONe is een netwerk van ruim 100 leden, bestaande uit met name MKB-ondernemers die actief zijn in Life Sciences en medische technologie en afkomstig zijn uit Zuid-Nederland. Het netwerk staat open voor kennisinstellingen, zorgaanbieders, overheden en organisaties van binnen en buiten de regio. Tijdens bijeenkomsten ontmoeten leden elkaar en wisselen zij kennis uit ONDERWIJS EN KENNISPARTIJEN Health is één van de strategische onderzoeksgebieden van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Binnen dit onderzoeksgebied werken 300 onderzoekers uit negen verschillende departementen samen. Zij richten zich op een slimme omgeving (onder andere sensoren en informatiesystemen), slimme diagnose, zoals imaging, en slimme interventies, zoals pijnvrije medische aanpak in de zorg. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 15

16 De universiteit trekt hierbij veel op met andere partijen: ze heeft een partnerschap met Utrecht University en Utrecht Medical Center, is lid van BHI en Coöperatie Slimmer Leven. Ook participeert zij op Europese schaal in (onderzoeks-)projecten en in de KIC co-locaties 3). niet lokaal vertegenwoordigd, maar spelen wel een rol in het regionale ecosysteem. Hun economische visies en activiteiten op het gebied van zorg worden in de volgende paragraaf verder toegelicht. Aan de Fontys Hogeschool studeerden in het collegejaar 2012/2013 ruim jongeren in de gezondheidszorg en studeerden er ruim 600 af 4). Fontys biedt drie bacheloropleidingen, een masteropleiding en diverse post hbo-trajecten aan in verpleegkunde op haar locaties in Eindhoven en Tilburg. Met andere Fontys Hogescholen werkt ze samen in het Expertisecentrum Gezondheid & Technologie (EGT) 5). Dit centrum is gericht op onderwijs en praktijkgericht onderzoek. Ook is de hogeschool actief in het Zorginnovatiecentrum waar studenten zorg verlenen en praktijkgericht onderzoek doen. Summa Zorg biedt zorgonderwijs aan ruim studenten op alle mbo-niveaus op de locaties in Eindhoven en Helmond 6). Het betreft onder andere de studies apothekersassistent, doktersassistent en verpleegkundige. Op het speerpunt zorg en technologie werkt deze opleiding intensief samen in de regio. Een voorbeeld hiervan is Lokaal+, waar studenten als mantelzorgers senioren de helpende hand bieden. Met nieuwe technologieën op het gebied van slimmer wonen en zorg en welzijn op afstand fungeert Lokaal+ ook als living lab 7) OVERHEDEN De gemeente Veldhoven is voor HIC een belangrijke overheidspartij. De gemeente, die inwoners telt, wordt oostelijk begrensd door Eindhoven en in het westen en zuiden door de Kempen. Veldhoven is een werkgemeente met een snelle groei van het bedrijfsleven. Dat is onder meer zichtbaar op het bedrijventerrein De Run. De afgelopen jaren zijn hightech en (medische) zorg actief aan elkaar gekoppeld 8). De provincie Noord-Brabant en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) zijn 3.2 ECONOMISCH RENDEMENT: VERBINDEN VAN ZORG EN TECHNOLOGIE De Brainport regio kan vanuit haar technologisch sterke positie extra waarde toevoegen aan de zorg en dus aan het maatschappelijk belang. Een voedingsbodem daarvoor is al aanwezig, zoals in de vorige paragraaf geschetst. Deze extra waarde is maatschappelijk onder andere te zien in oplossingen voor een langer, aangenamer en gezonder leven en economisch bijvoorbeeld in het op de markt brengen van nieuwe zorgproducten en -diensten met een hoge toegevoegde waarde. Concreet kan het verbinden van zorg en technologie onder meer het volgende opleveren: 0 Meer ondernemerschap (starters en spin-offs) door het valoriseren van medische kennis en technologieën, ook met proeftuinen. 0 Nieuwe bedrijvigheid doordat bedrijven uit andere disciplines zorgproducten en -diensten ontwikkelen en verkopen. 0 Vestigingen van bedrijven van buiten, vanwege een extra aantrekkelijk vestigingsklimaat en de intensieve samenwerking tussen regionale partijen. 0 Kwaliteitsimpuls in het onderwijs, onder andere door meer en betere stage- en afstudeerplaatsen. 0 Sterker internationaal profiel van de regio: concrete zorginnovaties en proeftuinen zijn excellente etalages voor innovaties en samenwerking. 0 Aantrekkelijker woon- en werkklimaat voor werknemers, bedrijven en omwonenden. 3) Cijfers CBS (CBS Statline, geraadpleegd 14 juli 2014). 4) Fontys Hogeschool, Jaarverslag ) EGT, via: Gezondheidszorg-en-Technologie.html. 6) Summa, Jaarverslag ) Lokaal+, via: 8) Overgenomen uit Stadsvisie Het beste van Veldhoven (2005) (p. 13) 16 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

17 Om dit te bereiken zetten de economische agenda s van zowel de provincie Noord-Brabant als de Brainport regio in op economische clusters. Dit zijn cross-overs van verschillende sectoren of technologieën die tot stand komen door samenwerking VISIE PROVINCIE NOORD-BRABANT - DRIE KRACHTGEBIEDEN VERSTERKEN De provincie Noord-Brabant heeft haar lange termijn ambities en maatschappelijke opgaven verwoord in de Agenda van Brabant. In de uitwerking hiervan, de Uitvoeringsagenda Zorgeconomie, formuleert zij de ambitie voor Brabant om in 2020 internationaal bekend te zijn als Region of smart health. De provincie benoemt drie krachtgebieden waarin bedrijven en (kennis-) instellingen de cruciale verschuiving van de 2e - naar de 1e - naar de 0e -lijnszorg mogelijk moeten maken: 0 LifeTec; op het snijvlak van hightech en life sciences omvat dit onder andere biotechnologie en zorgapparatuur. Hiertoe behoren disciplines als diagnostiek, beeldvorming, mechatronica, ICT, nanotechnologie, slimme materialen en ook thuis- en wijkzorg. 0 het langer zelfstandig thuis wonen en goed organiseren van betaalbare zorg staat hierin centraal. Internet, sensoren, robotica, domotica en virtuele communities spelen hierin een belangrijke rol. 0 Life&Health; gericht op preventie en leefstijl. Verbindingen worden gelegd met andere Brabantse krachten, zoals food, biobased economy en sport. Het Uitvoeringsprogramma benoemt ambities en concrete acties. Deze lopen uiteen van het inrichten van living labs, het opzetten van een startersfonds, het verbeteren van wet- en regelgeving rond wonen en welzijn tot het verder versterken van de Life Science clusters in Den Bosch en Eindhoven (rond High Tech Campus Eindhoven). De provincie werkt op dit onderdeel onder andere samen met de Brabantse Ontwikkel Maatschappij (BOM). De BOM sluit in haar meerjarenprogramma nauw aan bij de provinciale visie; zij heeft Life Sciences/Health aangemerkt als prioritair cluster VISIE BRAINPORT REGIO - BESTAAND LIFETEC EN OPKOMEND HOMECARE CLUSTER UITBOUWEN Brainport Regio Eindhoven streeft ernaar om een wereldwijde topinnovatieregio te worden en volgt daarbij de strategie Brainport 2020 Top economy, smart society. Deze strategie zet in op het verder versterken van bestaande economische topclusters, waaronder Lifetec, en het ontwikkelen van nieuwe clusters: 0 Lifetec is een combinatie van medische technologie en Life Sciences, waaraan hightech een belangrijke bijdrage levert. Bedrijven bedenken en maken apparatuur voor het verlenen en ontvangen van zorg en voor het monitoren en analyseren van de gezondheid. Expertise is onder andere te vinden in machinebouw, imaging (diagnostiek), biotechnologie, slimme materialen en nanotechnologie. 0 Homecare is één van de clusters in opkomst. Bedrijven en instellingen ontwikkelen en maken oplossingen waardoor ouderen en hulpbehoevenden langer thuis kunnen blijven wonen. De goed ontwikkelde competenties op het gebied van ICT, zoals KIC ICT Labs, en de grote hoeveelheid medischtechnologische kennis zijn de basis voor Homecaretoepassingen. Brainport 2020 benoemt een aantal concrete acties om de clusters Lifetec en Homecare verder uit te bouwen. Deze lopen sterk uiteen. Er is onder andere behoefte aan een grootschalige technologische proeftuin voor ehealth en aan een state of the art omgeving waar technologie en innovaties getest worden en de mogelijkheden voor implementatie en vermarkting verkend worden. Daarnaast zet Brainport 2020 in op excellent zorgonderwijs, het realiseren van researchinstituten, meer startende en snel groeiende zorgbedrijven en meer zorggerelateerd innovatief inkopen door overheden. Health Technology Park (nu Health Innovation Campus genaamd) als een open innovatiecentrum voor zorginnovatie en medische technologie maakt ook onderdeel uit van de regionale strategie. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 17

18 De stichting Brainport werkt in 2014 aan nieuwe elementen voor de strategie van Brainport Regio Eindhoven met zogeheten strategieversnellers. Ze doet daarvoor verkenningen op een aantal maatschappelijke thema s die de economische groei in de regio een extra impuls kunnen geven. Health is er daar één van VISIE GEMEENTE VELDHOVEN De afgelopen jaren is in de gemeente Veldhoven bewust een koppeling tot stand gebracht tussen hightech en (medische) zorg. Deze koppeling levert experimenteerruimte voor starters en kansen voor nieuwe, kleinschalige en innovatieve vormen van werkgelegenheid in Veldhoven 9). De gemeente heeft de ambitie om hierop verder te bouwen en wil ook vanuit ruimtelijk perspectief de hoogwaardige bedrijventerreinen in Veldhoven verder ontwikkelen. Daarom past HIC bij de visie van de gemeente, en is ze al jaren actief betrokken bij het project. Deze betrokkenheid is met name ingegeven vanuit haar rol als vertegenwoordiger van de publiek-maatschappelijke belangen en haar verantwoordelijkheid op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening. 3.3 REGIO ALS LIVING LAB De verkenning van Stichting Brainport Op zoek naar opschaling en versnelling van technologie rond ehealth en de recente kamerbrief van het Ministerie van VWS waarin het ministerie zijn ambities rond ehealth verwoord (zie hoofdstuk 2), laten zien dat nu het moment ontstaat om als regio een ambitieuze stap te zetten. De Brainport regio stelt daarbij tot doel om het regionaal zorg-ecosysteem als living lab (proeftuin) te laten functioneren. Hierbinnen kunnen bedrijven en kennisinstellingen in een state of the art en real life - omgeving hun (technologische) zorgtoepassingen testen en eveneens de kansen voor valorisatie en vermarkting verkennen. Tegelijkertijd worden zorgbehoevenden en andere eindgebruikers nauw betrokken, bijvoorbeeld door zelfmetingen en krijgen daardoor een voornamere rol in het zorgproces. Living labs vormen bovendien een kans om de toepassing van ontwikkelde innovaties en technologieën in hun werkelijke omgeving aan afnemers of consumenten te tonen LIVING LAB EHEALTH Op het gebied van ehealth, in het bijzonder smartphonetoepassingen, neemt Slimmer Leven 2020 met applicaties zoals SkinVision het voortouw. SkinVision is een mobiele app waarmee online moedervlekken kunnen worden gediagnostiseerd. Om deze app in afstemming met de behoefte van gebruikers en de betrokken professionals te ontwikkelen en te implementeren, wordt de app getest met behulp van de living lab-methodiek INNOVATION CENTER De Brainport regio ontwikkelt op dit moment het Innovation Center. Dit centrum heeft tot doel om door middel van onderzoek en expertise op het gebied van ehealth-technologie, de goede kwaliteit van leven en zelfstandigheid van mensen met een (chronische) aandoening te verlengen. In het instituut worden de volgende elementen samengebracht en gecombineerd: 0 R&D centrum De positie van de regio kan worden versterkt door interactie tussen excellente topkennisinstituten als TU/e, TNO, Philips Research, Tilburg University en onderwijsinstellingen zoals Fontys en Summa. Deze partijen werken binnen dit centrum in een open innovatie-setting nauw samen met het bedrijfsleven aan meer gemeenschappelijke onderzoeksprogramma s. 9) Overgenomen uit Stadsvisie Het beste van Veldhoven (2005) (p. 13) 18 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

19 0 Expertisecentrum: Voor organisaties die keuzes moeten maken in de inrichting van hun organisatie en de toepassing van ehealth-technologie is dit een toegankelijke plek waar praktische en toepasbare kennis en ervaring beschikbaar is. Innovatieve technologie, best practices, business cases, regelgeving rond ehealth en financiering door verzekeraars, maken hier onderdeel van uit. 0 Inspiratie en informatiecentrum Het doel van dit experisecentrum is om burgers inzicht te geven in ehealth. In een publieksgericht experimenteer- en belevingscentrum kan iedereen zelf ervaren welke toepasbare ehealth-technologie voor thuis beschikbaar is. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 19

20 4) MÁXIMA MEDISCH CENTRUM: BREDE ZORG, INNOVATIE EN VERBINDEN Health Innovation Campus (HIC) wordt ontwikkeld door en rondom Máxima Medisch Centrum. Dit betekent dat de toekomststrategie van MMC, de bijbehorende focusgebieden en samenwerkingsrelaties leidend zijn voor de koers van HIC. De meerjarenstrategie van MMC is integraal vertaald in de drie pijlers van de campus. In dit hoofdstuk worden de voor HIC relevante onderdelen van MMC en haar toekomstvisie beschreven. 20 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

21 4.1 FEITEN EN CIJFERS MMC is in deze regio de grootste zorginstelling. Met ruim medewerkers en 200 medisch specialisten is het eveneens een belangrijke werkgever. MMC levert een breed pakket aan basiszorg. Ook zijn aan het ziekenhuis in de loop der jaren meerdere topklinische functies toegewezen. TABEL 2: FEITEN EN CIJFERS (bron: Máxima Medisch Centrum) Locaties 2 Medewerkers circa Specialisten circa 210 Specialismen 24 Medisch specialistische opleidingen 8 Eerste polikliniekbezoek Totaal polikliniekbezoeken Dagverpleging Opnamen Verpleegdagen Verpleegduur Aantal bedden 543 5,2 dagen 4.2 STRATEGISCHE HOOFDLIJNEN In het Jaarplan en begroting 2015 worden de missie en visie van MMC als volgt beschreven: MMC biedt brede medisch specialistische basiszorg voor de regio Zuidoost-Brabant, op onderdelen aangevuld met expertisecentra met een supra-regionale functie. MMC biedt de beste zorg met een herkenbaar profiel, blinkt uit in haar omgang met de patiënt en zijn omgeving, is de beste werkgever voor haar medewerkers, behoort als STZ-instelling tot de top in opleiding en onderzoek, is transparant over haar prestaties, is een innovatieve organisatie met een uitstekende reputatie en is een toekomstbestendige organisatie. De dialoog over de precieze invulling van het profiel van MMC is een dynamisch proces. MMC heeft een breed draagvlak voor haar visie gecreëerd en betrekt medewerkers actief bij deze ontwikkeling. In lijn met de definitieve standpuntbepaling kunnen de volgende zes kernelementen worden benoemd: 1. Brede integrale basiszorg voor de regio Zuidoost- Brabant 2. Expertisecentra met supraregionaal bedieningsgebied 0 Vrouw-Moeder-Kindcentrum 0 Máxima Oncologisch Centrum 0 FLOW, Centrum voor behoud van gezondheid 0 Andere expertisegebieden 3. Kwaliteitssysteem: altijd veilig en goed 4. Belang en autonomie van patiënt en medewerker 5. MMC Academie: Wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding 6. Omgeving en ICT met medische technologie: hoogwaardig, innovatief en gastvrij Deze kernelementen worden hierna nader beschreven. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 21

22 KERNELEMENT 1: BASISZORG MMC wil een ziekenhuis zijn waarin uitstekende basiszorg wordt verleend. MMC biedt de basiszorg in zijn volle breedte laagdrempelig en bereikbaar aan. KERNELEMENT 2: EXPERTISECENTRA MET SUPRAREGIONAAL BEDIENINGSGEBIED 2.1: VROUW-MOEDER-KIND CENTRUM (VMK) MMC is een van de twee niet-academische ziekenhuizen in Nederland met een topklinische functie in de complexe 3e-lijns verloskunde, de intensieve zorg rond de te vroeg geboren zuigeling en de zorg voor moeder en kind. MMC gaat daarbij uit van het concept family centered care. In deze visie werken patiënt, gezin en zorgprofessional zeer nauw samen. Veiligheid (ook beleving van het kind), kwaliteit, respect, openheid en gastvrijheid zijn daarbij kernbegrippen. Alle moeder- en kindgerelateerde (intensieve) zorg is geconcentreerd in het VMK-centrum in de vestiging in Veldhoven. Dit draagt bij aan de krachtige profilering en manifestering van het Vrouw-Moeder-Kind centrum als expertisecentrum op landelijk niveau. Het centrum is van grote waarde voor de naamsbekendheid en uitstraling van MMC en heeft positieve effecten op de andere medische specialismen. Binnen het VMK-centrum komen topklinische zorg, innovatie en de ontwikkeling van medische technologie dicht bij elkaar. Al jaren wordt in dit centrum onderzoek verricht en leiden innovaties tot uitvindingen die ten goede komen aan de zorgkwaliteit. MMC werkt hierin nauw samen met de universiteiten en het bedrijfsleven. In dit kader zijn ook de ontwikkelingen in de 1e- en 2elijns verloskunde van belang. Kwaliteitsknelpunten in de verloskundige zorg nopen tot concentratie in hiertoe aan te wijzen verloscentra 10 ). Het aantal ziekenhuizen in Nederland dat verloskundige zorg aanbiedt zal teruggebracht worden van 91 naar 62. Het relatief hoge sterftecijfer tijdens en direct na de geboorte, vermoedelijk als gevolg van overdracht- en communicatieknelpunten, vraagt om verdere samenwerking en uiteindelijk ontschotting tussen de 1e- en 2e-lijns verloskundige zorg. MMC is met 1e lijnzorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek om integrale verloskundige zorg (zonder schotten tussen 1een 2e-lijn) tot stand te brengen. Mede als gevolg van het herinrichten van verloskundige ketenzorg is uitbreiding van behandelcapaciteit noodzakelijk. Daar zal ook een kraamhotel bij horen. Samenwerking met ZuidZorg als aanbieder van hoogwaardige kraamzorg ligt hierbij voor de hand. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 Philips (World Reference Center Mother and Childcare) 0 MUMC+ (samenwerking Kindergeneeskunde) 0 TU/e (Impulsprogramma perinatologie) 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 ZuidZorg (beoogde samenwerking 1e en 2e lijns verloskundige zorg) 2.2: MÁXIMA ONCOLOGISCH CENTRUM MMC heeft bijna alle oncologische zorg in huis. Van diagnostiek tot en met behandeling wordt de zorg, waar mogelijk, integraal in centra aangeboden. Intensieve samenwerking tussen de betrokken specialismen leidt tot hoogwaardige en complete zorg. Hierin staat de patiënt met diens naasten centraal. De zorg is zo georganiseerd dat snelle diagnostiek en behandeling mogelijk zijn. Het behandeltraject vindt zoveel mogelijk plaats binnen het eigen ziekenhuis en waar nodig in specialistische centra zoals het Catharina Ziekenhuis of een academisch ziekenhuis. MMC heeft hierover goede afspraken gemaakt. 10) Rapport KPMG / Plexus /7 acute verloskunde in het ziekenhuis 22 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

23 MMC heeft veel ervaring op het gebied van oncologische zorg en voldoet aan de kwaliteitseisen die voor de aangeboden zorg gelden (zoals bijvoorbeeld een minimaal aantal behandelingen). MMC verricht samen met andere instellingen onderzoek, neemt deel aan trials en publiceert op het gebied van diagnostiek en behandeling van kanker. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 MUMC+ (samenwerking en kennisuitwisseling oncologie) 0 Catharina ziekenhuis (professioneel-inhoudelijk samenwerking oncologische zorg) 0 TU/e (Impulsprogramma oncologie) 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 IKNL (Integrale Kankercentra Nederland) 2.3: CENTRUM VOOR BEHOUD VAN GEZONDHEID Ziekenhuizen richten zich in de toekomst niet alleen op ziektes en behandeling daarvan. Zorg zal zich ook toeleggen op het behouden van gezondheid en verhogen van de kwaliteit van leven. Deze accentverschuiving heeft in de visie van MMC een duidelijke plaats. De minder ziektegerichte invalshoek is een veelomvattende strategische keuze. MMC benadert hiervoor uiteenlopende doelgroepen met een multidisciplinaire aanpak. Het gaat daarbij onder andere om preventieactiviteiten, revalidatie van chronisch zieken, ouderen- en sportgeneeskunde. Ook op deze gebieden zijn wetenschappelijk onderzoek en medische innovaties belangrijk. Binnen het centrum voor behoud van gezondheid biedt MMC in nauwe samenwerking met de ketenpartners integrale multidisciplinaire ouderenzorg met kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling aan. Om behoud van gezondheid verder door te ontwikkelen heeft MMC recentelijk medisch centrum FLOW (Fitheid, Leefstijl, Ontwikkeling en Wetenschap) opgericht. Als het gaat om de sportgeneeskunde is er naast de zorg voor chronisch zieken uiteraard ook hoogwaardige sportzorg en advies voor topsporters, recreatieve sporters en voor sporters met een beperking (SportMáx). Het doel is het integraal en multidisciplinair beschikbaar stellen van de expertise van diverse specialismen. Patiënten en cliënten worden zo op het scherpst van de snede ondersteund in hun fysieke kracht en/of (sport)prestaties. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 TU/e (Impulsprogramma) 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 KempenVitaal (dienstenafname o.a. fysiotherapie en sport) 0 Coöperatie Slimmer Leven 2020 (innovaties in ouderenzorg en welzijn) 2.4: ANDERE EXPERTISEGEBIEDEN MMC is ook actief op de volgende onderscheidende expertisegebieden: 0 Melanoom op het gebied van dermatologie heeft MMC specifieke kennis over de behandeling van melanomen, een agressieve vorm van huidkanker. MMC heeft veel ervaring opgedaan met de behandeling van melanomen en is om die reden aangewezen als het centrum in de regio Eindhoven waar melanoomdiagnostiek en -behandeling geconcentreerd wordt. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 23

24 0 Hematologie MMC heeft ruime ervaring en kennis opgebouwd met het behandelen van hematologische aandoeningen. Zowel op het gebied van kwaadaardige aandoeningen (leukemie en andere bloedziekten) als van goedaardige (aandoeningen zoals bloedarmoede). 0 Nefrologie MMC heeft al decennialang een grote dialyseafdeling. Met recht kan gesteld worden dat de dialysezorg (de zorg voor nierfunctievervanging) van hoog specialistisch niveau is en dat MMC een belangrijke bijdrage levert aan onderzoek op nefrologisch gebied. 0 Leverchirurgie MMC voert voor de regio Oost-Brabant de leverchirurgie uit. Vaak betreft het een operatie wegens uitzaaiing van kanker naar de lever. De behandelingen worden in nauwe samenwerking met het Oncologisch Centrum uitgevoerd. 0 Diabetes: MMC bedient een grote populatie patiënten met diabetes en is actief in de behandeling van zeer complexe diabeteszorg. 0 Traumaziekenhuis: MMC beschikt over een level 2 traumacentrum en werkt daarin nauw samen met het regionale traumacentrum in Tilburg. 0 Intensive Care: Alle complexe klinische activiteiten kunnen ondersteund worden door een moderne, hoogwaardige intensive care afdeling. KERNELEMENT 3: KWALITEIT EN VEILIGHEID Patiënten moeten blindelings kunnen vertrouwen op veilige zorg van hoge kwaliteit (evidence based). Uiteraard voldoet MMC aan alle externe normen en standaarden, zoals onder meer vastgelegd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (basisset kwaliteitsindicatoren, Toezicht op het Operatieve Proces), Zichtbare Zorg, Zorgverzekeraars Nederland, de Consumentenbond, patiëntenverenigingen en het NIAZ (het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg). MMC wil verder gaan door te investeren in de deskundigheid en door belang te hechten aan de instelling van haar medewerkers. De MMC Academie speelt daarin een centrale rol. Op het gebied van patientveiligheid werkt MMC onder meer nauw samen met Medsim. Deze organisatie legt zich specifiek toe op unieke multidisciplinaire teamtrainingen voor medische professionals in een veilige en realistische omgeving. Zij beschikt over een state-of-art simulatiecentrum en levert met onderzoek en innovatieve simulatietrainingen een bijdrage aan de patiëntveiligheid. Medsim stelt bij haar trainingen het team en het verbeteren van de teamkwaliteiten centraal. Naast kennis, (technische) vaardigheden en protocollen spelen communicatie en samenwerking in acute medische situaties hierin een cruciale rol. Trainingen worden verzorgd op het gebied van cardiologie, spoedeisende hulp, verloskunde, intensive care, OK-teams en crew resource management. In samenwerking met MMC onderzoekt Medsim onder meer de effecten van de trainingen. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 TU/e (Impulsprogramma) 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 MedSim (multidisciplinaire teamtrainingen in de zorg) KERNELEMENT 4: BELANG EN AUTONOMIE VAN PATIËNT EN MEDEWERKER De cliënt in relatie tot diens omgeving nemen in de strategie een centrale plaats in. MMC gaat daarbij uit van een holistische benadering, waarbij de hoogwaardige zorg- en dienstverlening zich kenmerkt door een inlevende, gastvrije en professionele beroepshouding. 24 ) Strategisch koersdocument Health Innovation Campus

25 Medewerkers maken met hun professionele kwaliteiten en motivatie het verschil voor de patiënt. MMC ziet het als haar taak om zowel jongere als oudere medewerkers aan te trekken en te behouden. Zij worden ook gestimuleerd om de nieuwe en innovatieve mogelijkheden zo goed mogelijk te benutten. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) KERNELEMENT 5: MMC ACADEMIE: WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK, ONDERWIJS EN OPLEIDING MMC wil excelleren in opleiden, innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor is de MMC Academie opgericht. Dit is een integraal centrum voor opleiding en onderzoek. MMC Academie ontwikkelt in directe samenspraak met de zorggroepen leerlandschappen. Dat heeft inmiddels geleid tot herstructurering van de bedrijfs- en beroepsopleidingen en de opleidingsplanningen van de zorggroepen. De MMC Academie kent momenteel zeventien vervolgopleidingen: dertien daarvan zijn medisch, vier hebben een andere oriëntatie. De laatste categorie omvat klinische fysica, ziekenhuisfarmacie, klinische chemie en klinische psychologie. Deze zeventien vakgroepen worden met nog zeven vakgroepen aangevuld voor het geven van studentenonderwijs in de vorm van stages en coassistentschappen. Ook zijn er nauwe relaties met universiteiten. Er is een structurele en jarenlange samenwerking met TU/e (faculteiten Electrical Engineering en Industrial Design). Aan de Universiteit van Maastricht zijn vanuit MMC een bijzonder hoogleraar Interne Geneeskunde/Acute Geneeskunde en een gynaecoloog als hoogleraar Benigne Uteruspathologie aangesteld. De strategische samenwerking tussen MMC, Fontys Hogeschool en het Summa College is belangrijk voor een goede afstemming tussen personeelsbehoefte en opleidingsplanning. Huidige relaties en samenwerkingsverbanden: 0 MUMC+ (samenwerking en kennisuitwisseling kindergeneeskunde, oncologie en hoogleraarschap acute geneeskunde) 0 TU/e (Impulsprogramma) 0 Fontys (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) 0 Summa College (opleiding medewerkers, leerwerkplekken) KERNELEMENT 6. OMGEVING EN ICT MET MEDISCHE TECHNOLOGIE: HOOGWAARDIG, INNOVATIEF EN GASTVRIJ MMC wil een gastvrij, kwalitatief hoogwaardig en een vernieuwend klimaat tot stand brengen waarin patiënten, bezoekers, werknemers en keten- en andere partners zich prettig voelen en zo goed mogelijk worden ondersteund. Hieraan dragen de volgende onderdelen bij: 0 Ontwikkeling ICT en data-infrastructuur Kwalitatief hoogwaardige en op de toekomst gerichte informatie en communicatietechnologie zijn essentiële randvoorwaarden voor het functioneren van de zorg, de bedrijfsvoering en voor het faciliteren van opleiding, onderzoek en onderwijs. Het gebruik van ehealth, domotica, zorgdomein, het digitaal zorgdossier ( Mijn MMC ) en andere digitale informatie-uitwisseling neemt in hoog tempo toe. Tegelijkertijd worden ook meer eisen gesteld aan veiligheid van patiëntinformatie. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt. Er is een technische infrastructuur nodig die past bij de ambities van MMC. Nog meer dan voorheen is ICT daarom nadrukkelijk een integraal onderdeel van de algemene strategie. Strategisch koersdocument Health Innovation Campus ( 25

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS

INCUBATOR HEALTH INNOVATION CAMPUS HEALT OVAT CAMP MMC INCUBATOR Máxima Medisch Centrum ontwikkelt voor startende bedrijven in de health-sector de MMC Incubator. Startups ontmoeten elkaar en profiteren van de directe nabijheid van medische

Nadere informatie

Symposium Water & Health

Symposium Water & Health Symposium Water & Health Jelle Prins, Decaan MCL Academie Medisch Centrum Leeuwarden Onderzoek en Innovatie Presentatie Jelle Prins 1 MCL Topklinisch opleidingsziekenhuis In Leeuwarden en Harlingen met

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ

Zorginnovatie bij CZ Zorginnovatie bij CZ Het zorglandschap verandert snel, innovatie is nodig CZ groep wil de zorg nu en op lange termijn breed toegankelijk, goed en betaalbaar houden. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health

Anne Landstra. Terugblik: - Ledenconsultatie - CSL van voor en door leden. Peter Portheine. Peter Portheine. Centrale 24. Open Data 4 Health Presentatie Algemene Ledenvergadering 18 december 2014 Per initiatief volgt een update van activiteiten, betrokken projectpartners, bereikte resultaten en vervolgaanpak in het nieuwe jaar. Peter Portheine

Nadere informatie

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development

Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Linco Nieuwenhuyzen Adviseur Strategie Brainport Development Brainport Development ontwikkelingsmaatschappij nieuwe stijl Bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid Strategie-ontwikkeling-uitvoering

Nadere informatie

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg

Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Samen realiseren we de koers van Zuid-Limburg Ambitie programma Toegevoegde waarde/bijdrage aan BNP: 40 miljard euro op ZON niveau 8,5 miljard op het niveau van Zuid- Limburg Complete werkgelegenheid:

Nadere informatie

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan

Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Gewoon goed! Geen ziekenhuis, maar een medisch centrum waar iedereen terecht kan Wie zijn wij? Wij zijn Máxima Medisch Centrum, ofwel afgekort: MMC. Het grootste medisch centrum van de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC

Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf. 11 april 2013 Welkom VOC Máxima Medisch Centrum (g)een gewoon bedrijf 11 april 2013 Welkom VOC Hoogwaardige en persoonlijke patiëntenzorg Máxima Medisch Centrum: het grootste ziekenhuis in Zuidoost-Brabant Ruim 3.300 medewerkers,

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken

Vragen Medisch Specialist ambitie, vertrouwen, samenwerken Vragen Medisch Specialist 2025 ambitie, vertrouwen, samenwerken 2 Visiedocument Medisch Specialist 2025 Colofon Het Visiedocument Medisch Specialist 2025 is een uitgave van de Federatie Medisch Specialisten

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design

innovatiebevordering RIS3 MKB OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland overheden living labs koolstofarme economie cross-overs design OPZuid Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland BIObased logistiek maintenance hightech systems agrofood overheden RIS3 innovatiebevordering duurzaamheid schone energie welzijn samenwerking gezondheid

Nadere informatie

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR

KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Health Valley KOPPELT KANSEN EN KENNIS IN DE BIOMEDISCHE- EN ZORGSECTOR Ondernemers zien marktkansen en hebben vaak specifieke hoogwaardige kennis nodig om een product te ontwikkelen. Wetenschappers hebben

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE

STRATEGISCH BELEID EFFICIËNT EN ZICHTBAAR NAAR EEN CENTRUM VOOR REVALIDATIE STRATEGISCH BELEID 2013 2014 NAAR EEN EFFICIËNT EN ZICHTBAAR CENTRUM VOOR REVALIDATIE UMCG Centrum voor Revalidatie Strategisch beleidsplan 2013-2014 Vastgesteld op 1 november 2012 Vooraf Met het strategisch

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014

Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie. Zicht op de toekomst. 22 september 2014 Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie 22 september 2014 Inhoud 1. Inleiding en aanleiding 2. Strategische outline 3. De markt en de vereniging 4. Strategische domeinen 5. Beweging 1. Inleiding en

Nadere informatie

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165)

Visiedocument Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan AE Roosendaal (0165) 1968 2003 2010 Visiedocument 2020 Franciscus Ziekenhuis Boerhaavelaan 25 4708 AE Roosendaal (0165) 58 80 00 www.franciscusziekenhuis.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Trends en ontwikkelingen 4 2 Missie Franciscus

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis

Strategisch beleidsplan 2010-2015. Slingeland Ziekenhuis Strategisch beleidsplan 2010-2015 Slingeland Ziekenhuis Voorwoord Voor u ligt de verkorte uitgave van het Strategisch Beleidsplan 2010-2015 van ons ziekenhuis. Deze uitgave is speciaal voor u als medewerker

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading

Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven. Plaats voor een heading Succesvol samenwerken in de Regio Eindhoven Plaats voor een heading Jean Paul Kroese 26 april 2012 Opbouw presentatie 1. Kenmerken Regio Eindhoven 2. Regionale ambitie en inhoudelijke opgave 3. Governance

Nadere informatie

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding

Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020. Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Aanpak arbeidsmarkt Zuidoost-Nederland 2016-2020 Illustratie regionaal arbeidsmarkt dashboard. Inleiding Wil Zuidoost-Nederland als top innovatie regio in de wereld meetellen, dan zal er voldoende en goed

Nadere informatie

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals

Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Ontwikkelingen Healthy Ageing en gevolgen voor toekomstige professionals Symposium Healthy Ageing in mbo en hbo Joost Degenaar Directeur Centre of Expertise Healthy Ageing Centre of Expertise Healthy Ageing

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA

kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA kennissessie beeldbellen Bert Mulder DEHA programma 13:30 opening inleiding de casus: Philadelphia - Mathilde Corsten thema strategie en financiën thema organisatie en management thema dienstverlening

Nadere informatie

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg

Consortiavorming: kader voor samenwerking EPZ - IKNL netwerken palliatieve zorg MEMO Aan: Betreft: consortiavorming en samenwerking EPZ, IKNL en netwerken palliatieve zorg Van: Karin van der Rijt, voorzitter EPZ en Jeroen Hasselaar, projectleider NFU Peter Huijgens, directeur IKNL

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016

Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Verslag en conclusie conferentie positieve gezondheid 4 april 2016 Op de conferentie waren vertegenwoordigers aanwezig van verschillende ketenpartners in de zorg: Adelante (revalidatie), Cohesie (huisartsen),

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

Strategie SEIN 2013-2016

Strategie SEIN 2013-2016 Strategie SEIN 2013-2016 2016 Vastgesteld 14 mei 2012 Inleiding Gespecialiseerde Epilepsiezorg SEIN biedt gespecialiseerde diagnostiek en behandeling, woonzorg en dagbesteding en onderwijs aan mensen met

Nadere informatie

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg

WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg WELKOM IN HET SLINGELAND ZIEKENHUIS bedrijvendag Field lab 2e lijnszorg 1 Nieuwbouw Nieuwbouw van het SZ biedt kansen en mogelijkheden om samen met andere partijen inrichting te geven aan een toekomstbestendige

Nadere informatie

Gezondheidszorg in 2020

Gezondheidszorg in 2020 Gezondheidszorg in 2020 Een transitieproces Ida Spelt huisarts in Wassenaar kwaliteitsfunctionaris bij ELZHA Leerdoelen Inzicht in de zorgkosten tussen nu en 2020 Inzicht in organisatie van zorg in het

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop

Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord. Fred Bisschop Zorgvastgoed innovatief en financieel verantwoord Fred Bisschop Financiering op basis van de businesscase De businesscase beslaat een lange periode en wordt door verschillende actoren bepaald Financiers

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0

Visie Preall Auteur: Kerngroep/MR januari 2016 Definitief 1.0 Visie op integrale geboortezorg in Almere Aanleiding Met het verschijnen van het Stuurgroep rapport Een goed begin is de organisatie van de verloskundige zorg in Nederland in de aandacht komen te staan.

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022

Uw gezondheid, Ons specialisme. De koers van Amphia van 2017 naar 2022 Uw gezondheid, Ons specialisme De koers van Amphia van 2017 naar 2022 In Amphia draait het om mensen en hun gezondheid. Iedereen heeft recht op uitstekende zorg én uitstekende service en aandacht: patiënten,

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting De titel van het Strategisch Meerjarenbeleidsplan is een citaat afkomstig van een leerling van de stagegroep 1a van het Praktijkcollege Tilburg. Het citaat geeft het droombeeld van de leerling weer op

Nadere informatie

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE

Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen BRAINPORT SMART VILLAGE Ruimte voor de maatschappij van morgen De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door

Nadere informatie

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg

HealthValley. where health & innovation meet. Succesvol innoveren in de zorg HealthValley where health & innovation meet Succesvol innoveren in de zorg 1 Succesvol innoveren in de zorg Health Valley Health Valley is een netwerk van bedrijven, overheden, kennis- en zorginstellingen

Nadere informatie

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst

Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst Fysiotherapie bij patiënten met Hart-, Vaat- en / of Longaandoeningen, een blik naar de toekomst 24 april 2013, Deventer Leendert Tissink Msc Fysiotherapeut Van Zuilichem / Partners Oud Gastel; Docent

Nadere informatie

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel

Instellingsbeleid doelstellingen en profiel Instellingsbeleid doelstellingen en profiel 1 Inleiding 2 Beleid 3 Onderwijs 4 Onderzoek 5 Beroepspraktijk en regio 6 Kwaliteit is mensenwerk 7 Operational Excellence 8 Bestuur 9 Raad van Toezicht 10 Financiën

Nadere informatie

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts

Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven. Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Systeem, sociale en technische innovatie in de regio Eindhoven Jan Erik de Wildt Directeur bedrijfsvoering De Ondernemende Huisarts Presentatie De Ondernemende Huisarts Brainport Slimmer Leven 2020 Slimmer

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m²

TE HUUR. Kantoorruimte van 23 tot 350 m² Kantoorruimte van 23 tot 350 m² TE HUUR De Zaale 11 Twinning Eindhoven Moderne hightech kantoorunits direct aan de rondweg gelegen op het Science Park van de TU/e nabij het centrum. OMGEVINGSFACTOREN Twinning

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015

Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Bijeenkomst Zorggroepen Inkoopkader 2016 Lucie Martijn & Bart Verhulst 8 juni 2015 Agenda 1. Visie, Ontwikkelingen & Actualiteit 2. Denktank & Klankbord 3. Kerntaken & Brede rol 4. Inkoop Ketenzorg 2016

Nadere informatie

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar

Regioregie. de weg naar Betere en betaalbare zorg. 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar Regioregie de weg naar Betere en betaalbare zorg Regioregie 1. Het huidige zorgstelsel is onhoudbaar De zorg is continu in beweging. Veel gaat goed, maar het kan en moet beter. We zitten met de zorg in

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta BZW Bijeenkomst Middelburg, 4 april 2017 Inhoudsopgave 1. Campus Zeeland 2. Bèta College 3. Kennis & Innovatie Netwerken

Nadere informatie

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring

HEALTH CARE LAB. Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring HEALTH CARE LAB Scannen Visualisatie 3D Printen Simulatie Big Data Smart Textile Robotica Applicatie Sensoring Medische proeftuin en R&D centrum voor nieuwe innovaties Concept HEALTH CARE LAB Inleiding

Nadere informatie

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging

25 jaar Ambities van het IKMN. in beweging 25 jaar Ambities van het IKMN in beweging Het Integraal Kankercentrum Midden Nederland (IKMN) is een samenwerkingsverband van hulpverleners, instellingen en patiëntenverenigingen in de provincie Utrecht

Nadere informatie

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e

Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Innovatieplatform Twente S a m e n w e r k e n a a n i n n o v a t i e Twente is een innovatieve regio die nationaal en internationaal sterk in opkomst is. Daarom is op initiatief van de provincie Overijssel

Nadere informatie

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer?

NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? NPA Congres, 4 februari 2016: De patiënt aan het roer? Gezonde Zorg, Gezonde Regio Gelf Jan Wieringa: Voorzitter proeftuin Gezonde Zorg, Gezonde Regio Bestuurder Rijncoepel www.gzgr.nl Agenda Inleiding

Nadere informatie

B&W besluit Publicatie

B&W besluit Publicatie B&W besluit Publicatie Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst met opleiding Sport & Bewegen van Hogeschool Inholland Collegebesluit Besluitpunten college 1. Het college stelt de samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Internet of Things in de revalidatiezorg

Internet of Things in de revalidatiezorg Internet of Things in de revalidatiezorg Anja van der Heide 23 juni 2016 Inhoud Intro UMCG Centrum voor Revalidatie ehealth en IoT in de revalidatiezorg Voorbeelden van innovaties Impact IoT op mens en

Nadere informatie

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA

Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland. Drs Freek.L.A. Korver MBA Pilot Persoonsgebonden Dossier Friesland Drs Freek.L.A. Korver MBA In Friesland wordt gewerkt aan een duurzaam zorglandschap Friesland Voorop is een samenwerking tussen alle Friese zorgaanbieders, de Friesland

Nadere informatie

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta

Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Campus Zeeland Investeren in economische structuurversterking in de Zuidwestelijke Delta Bijpraten Raadsleden Vlissingen, 10 april 2017 Agenda > Welkom: Harry van der Maas (voorzitter stuurgroep) > Stand

Nadere informatie

Convenant Vitaal Vechtdal

Convenant Vitaal Vechtdal Convenant Vitaal Vechtdal Partijen komen door gezamenlijke regionale inspanning tot een verbetering van de vitaliteit van de individuele burger door o.a. individuele gezondheidszorg te koppelen aan een

Nadere informatie

Programmalijnen. Stichting izovator:

Programmalijnen. Stichting izovator: Programmalijnen Stichting izovator 2014 Stichting izovator, 27 november Stichting izovator: Oude Amersfoortseweg 121 1212 AA Hilversum E-mailadres: info@izovator.nl Website: www.izovator.nl 1 1. Context

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda

white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda white paper beeldbellen 2016 Dick-Jan Zijda White paper Beeldbellen 2016 De DEHA Delft (www.deha.nu) organiseert kennissessies voor en door zorgaanbieders rondom een specifiek thema/onderwerp in de regio

Nadere informatie

Laagdrempelige zorg op afstand

Laagdrempelige zorg op afstand Laagdrempelige zorg op afstand Gemoedsrust voor gebruiker als zorgverleners State of the art en 55+ proof Healthcare Technology Tour 2014 24 april 2014 Ambitie Gociety: Morgen: Geavanceerde sensoren en

Nadere informatie

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen:

Economische kracht van de maritieme sector in de Zuidvleugel (van tweede Maasvlakte tot Gorinchem) verder versterken door inzet op vier lijnen: Bijlage 1B behorend bij Voortgangsrapportage vragen Economie door gemeenten MKB: overzicht initiatieven MKB-kennisinstellingen Naam project Maritime Delta Economische kracht van de maritieme sector in

Nadere informatie

Het creëren van een innovatieklimaat

Het creëren van een innovatieklimaat Het creëren van een innovatieklimaat Bertholt Leeftink Directeur- Generaal Bedrijfsleven & Innovatie Inhoud 1. Waarom bedrijven- en topsectorenbeleid? 2. Verdienvermogen en oplossingen voor maatschappelijke

Nadere informatie

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant

Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering. Berry Roelofs Principal Consultant Naar meer scherpte in de Rijk-Regio agenda voor innovatiestimulering Berry Roelofs Principal Consultant Utrecht, 17 december 2015 Goede uitgangssituatie, maar Nederland doet het goed 16 e economie van

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen

Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Brainport 2030 Focus op maatschappelijke uitdagingen Dirk Plees John Dreessen Hans Damsteegt Thomas Voncken Wereldproblemen als uitgangspunt Grondstoffen Gezondheid Energie Water Bevolking Voedsel en veiligheid

Nadere informatie

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel

#ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel Maastricht UMC+ Wonen / Ziekenhuizen #ziekenhuizen - #masterplan - #universitaironderwijs - #faciliteiten - #multifunctioneel University Hospital Maastricht, een ruimteschip is geland! Het jongste universitaire

Nadere informatie

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij.

Verbindt Verbetert Versterkt. Jaarplan Samen de beweging maken. Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij. Verbindt Verbetert Versterkt Jaarplan 2016 Samen de beweging maken Goede gezondheid & zinnige en zuinige zorg dichtbij Inleiding De maatschappij verandert. We regelen steeds meer zelf. De zorgvraag neemt

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente

Toekomstbestendige zorg in. Twente. Conferentie van Zenderen 2.0. Inhoud. Toekomstbestendige zorg in Twente Toekomstbestendige zorg in Twente Conferentie van Zenderen 2.0 De eerste conferentie van Zenderen die op initiatief van de Huisartsenkring Twente in 2013 georganiseerd is heeft een vervolg gehad in januari

Nadere informatie

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942

Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe. Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 Aan de Statenleden van de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe Groningen 30 juni 2015 Behandeld door bestuurszaken SNN Telefoonnummer 050 5224942 E-mail bestuur@snn.eu Briefnummer UP-15-15096 Bijlage

Nadere informatie

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK

4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK 4. PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK Resultaten praktijkgericht onderzoek Kennisvalorisatie Jaarverslag 2010 Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences 66 4 Praktijkgericht onderzoek De Hanzehogeschool

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg

Auditrapportage 2014. Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel. Dynamiek onderweg Auditrapportage 2014 Bijlage 1 Typologieën en het fasemodel Dynamiek onderweg De vier geïdentificeerde typologieën van de Centra co-creator; incubator; transformator; facilitator - zijn hieronder kort

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 30 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 30 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad

Conceptprofiel. Voorzitter Cliëntenraad Conceptprofiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00

Nadere informatie

DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE MAAKT DE TOEKOMST. Op weg naar een Nationale Agenda Zorgtechnologie

DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE MAAKT DE TOEKOMST. Op weg naar een Nationale Agenda Zorgtechnologie DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE MAAKT DE TOEKOMST Op weg naar een Nationale Agenda Zorgtechnologie 1 2 De technologische industrie maakt de toekomst ook in de zorg Technologische ontwikkelingen creëren op

Nadere informatie

ZiN en kwaliteitsbeleid

ZiN en kwaliteitsbeleid ZiN en kwaliteitsbeleid Ineen Werkconferentie kwaliteit 24 april 2014 Prof Niek J de Wit, huisarts Lid advies commissie kwaliteit achtergrond Agenda Organisatie ZiN Visie op kwaliteit Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding.

Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. Veranderende zorg: Eenvisie op de zorgverlenervan de toekomst en de opleiding. René Luigies zorginnovatiemakelaar Health Valley +31 611 366 339 +31 345 558 349 r.luigies@eusamed.eu rene.luigies @Lodewijkjes

Nadere informatie

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY

ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS GROEIVERSNELLER IN FOODVALLEY ICT CAMPUS ICT Campus, part of FoodValley: 1. verbindt ondernemers uit verschillende sectoren en kennisinstellingen met elkaar; 2. faciliteert deze bedrijven en

Nadere informatie

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils

Visie op Valorisatie. van onderzoeken naar ondernemen. InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011. Maarten van Gils Visie op Valorisatie van onderzoeken naar ondernemen InnoTep, Radboud Universiteit Nijmegen, 30 september 2011 Maarten van Gils Agenda Persoonlijke introductie Het onderzoeken bij MICORD De overgang in

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014

Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Roger Lemmens Directeur BVZD/ABDH, April 29 th 2014 Het knooppunt van digitaal onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen De troeven van 5 universiteiten! 800+ onderzoekers 3 Een gebalanceerd

Nadere informatie

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA

kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA kennissessie app strategie Bert Mulder Dick Jan Zijda DEHA programma 09:00 opening en inleiding > thema strategie en financiën > thema organisatie en management korte pauze > thema dienstverlening en professionals

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Kenniscentrum Risicomanagement

Kenniscentrum Risicomanagement Deskundigheid op het gebied van veiligheid High Tech Human Touch Samenwerking Het is de ambitie van het om opdrachtgevers, zoals bedrijven, overheden, nationale en internationale organisaties, te ondersteunen

Nadere informatie

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens

Hei-middag Meten in de zorg. Sandra Beurskens Hei-middag Meten in de zorg Sandra Beurskens Programma middag 13.00 uur Start programma: meten in de zorg en meetpunt 13.25 uur Database meetinstrumenten.nl: inhoud en ambities Eveline van Engelen 13.40

Nadere informatie

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor?

Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Gezondheidszorg 2025, Who needs a doctor? Anna van Poucke Voorzitter KPMG gezondheidszorg Nederland Belangrijke fundamentele ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg: De veranderende samenstelling van

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

CIV SMART TECHNOLOGY

CIV SMART TECHNOLOGY CIV SMART TECHNOLOGY Uitgebreide managementsamenvatting Plan van Aanpak Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology Ten behoeve van subsidie aanvraag Regionaal Investeringsfonds door de partners

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering

Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorglandschap 2016 - De rol van IT bij gedwongen verandering Zorgorganisaties worden uitgedaagd tot het leveren van betere zorg voor minder geld. De vraag naar zorg neemt toe, als gevolg van de vergrijzing

Nadere informatie