Jaarverslag. met jaarrekening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. met jaarrekening"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag met jaarrekening

2 Colofon Interserve T: Postadres Postbus AC DRIEBERGEN-RIJSENBURG Bezoekadres De Beukenhorst Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG Kamer van Koophandel Interserve is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Giften NL94 INGB Legaten Om Interserve in uw wilsbeschikking te gedenken, dient u de volgende zin op te nemen: Ik legateer vrij van rechten aan Stichting Interserve Nederland te Driebergen-Rijsenburg een bedrag van.. om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden. Veiligheid In verband met de veiligheid zijn sommige namen in dit jaarverslag gefingeerd. Print en afwerking ImaGo Prints foto voorblad Richard Messenger Grafische vormgeving Wouter Vroom

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bestuursverslag Inleiding 3 Bestuur 3 Besproken onderwerpen in Statuten 4 Directie 4 2 Directieverslag Inleiding 7 Meerjarenplan Terugblik Vooruitblik naar Staf 9 Vrijwilligers 10 5 Volledige jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van de financiële verslaggeving 26 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Toelichting op de uitvoeringskosten over Controleverklaring 40 Bijlagen Bijlage 1 - Over Interserve 43 Bijlage 2 - Begroting voor Bijlage 3 - Uitgezonden Long Trackers in Bijlage 4 - Uitgezonden On Trackers in De impact van uitzendingen Inleiding 13 Werkgebied 13 Soorten uitzendingen 13 De impact van uitzendingen 13 Terugblik Bewustwording in Nederland Inleiding 17 Nieuwe positionering 17 Ambassadeursnetwerk 17 Ontmoetingen met belanghebbenden 17 Versterken van de relaties met kerken 19 Promotie On Track 19 Donateurwerving 19 Zakelijke relaties 20 Projectondersteuning buitenland 20 Communicatie met belanghebbenden 20 Klachtenprocedure 20

5 Voorwoord Laat ieder de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God 1 Petrus 4: (NBV) Geachte lezer, We kijken met dankbaarheid terug op een druk jaar, waarin we hebben kunnen bouwen op de basis die in 2012 gelegd is. Naast het ondersteunen van de Partners is hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl en pay-off Geloof wérkt is in brede kring van gedachten gewisseld over de trends en ontwikkelingen in wereldwijde zending en over de rol van Interserve hierin, met name naar de kerken. Daarnaast is het kantoor verhuisd van Amersfoort naar Driebergen. Financieel is 2013 een uitdagend jaar geweest, met een tekort van op de kantoorexploitatie. Gelukkig zijn er reserves, maar voor 2014 is een gerichte aanpak nodig om de inkomstenstromen voor algemene giften structureel te verbeteren. De kantoororganisatie in Nederland dient in de eerste plaats de bijna vijftig Partners die door Interserve zijn uitgezonden naar veertien landen in de Arabische wereld en Azië. Met veel toewijding zetten deze Partners hun talenten in. De impact van het werk dat gedaan wordt is niet altijd direct zichtbaar en vergt soms een lange adem en veel geduld. In dit jaarverslag leest u verschillende inspirerende verhalen die een goede indruk geven van diverse activiteiten waar Interserve-Partners bij betrokken zijn en de positieve invloed daarvan in de lokale gemeenschap. Dit alles motiveert ons om in 2014 met overtuiging en toewijding het werk voort te zetten. Maar liefst vijftien sollicitanten en kandidaat-partners bereiden zich voor om uitgezonden te worden. Prioriteit blijft het ondersteunen van al deze Partners. Daarnaast zal de aandacht vooral uitgaan naar fondsenwerving en het opbouwen van een meer solide en structureel gezonde financiële basis en het verder ontwikkelen van de relatie met de kerken. Alles bij elkaar zijn dit heel wat uitdagingen, die we biddend willen aangaan. René Zwanepol Voorzitter Interserve Nederland 1

6 2

7 1 Bestuursverslag Inleiding Interserve Internationaal heeft het bezinningsproces Crossroad Challenges in 2012 gestart waar een grote nadruk ligt op het (her)ontdekken van thema s als discipelschap, het primaat van de zending dat bij de lokale kerk ligt, samenwerking en community. Interserve Nederland heeft in 2013 met name nagedacht over het thema van de lokale kerk in Nederland en de rol van Interserve. Dit was zichtbaar tijdens de studiedag van 27 september De conclusie is dat Interserve zich de komende jaren meer wil richten op de kerk in Nederland en hoe we gezamenlijk Gods zending (Missio Dei) gestalte kunnen geven. Bestuur Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben voor zending. In 2013 is dhr. ds. W. van t Spijker als bestuurslid teruggetreden nadat hij twee termijnen van vier jaar in het bestuur had vervuld. Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: - Dhr. mr. A. S. Zwanepol, voorzitter (oktober 2011) Wassenaar - Dhr. dr. ir. E. Vos, penningmeester (december 2010) Delfgauw - Mw. drs. A. de With, secretaris (oktober 2011) Utrecht - Mw. G. den Dikken MSc MA, lid (november 2012) Wageningen - Dhr. W. J. J. Ester, lid (november 2011) Amersfoort - Mw. S.M. Spijker-Vink, lid (november 2012) Amersfoort Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het Bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te gaan tot herbenoeming. De volgende bestuursleden hebben relevante nevenfuncties: Dhr. dr. ir. E. Vos: - voorzitter van een thuisfrontcommissie van een Interserve-Partner Mw. drs. A. de With: - voorzitter Stichting Africana - lid van een Thuisfrontcommissie van een Interserve-Partner Dhr. mr. A. S. Zwanepol: - bestuurslid Trinity International Church, Leidschendam Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers, waarvan door de bestuursleden in 2013 geen gebruik werd gemaakt. Besproken onderwerpen in 2013 Het Algemeen Bestuur heeft als taak om te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling, besteding van middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch niveau en 3

8 stelt de financiële kaders vast. Het beleid en de begroting worden afgestemd op de statutair vastgelegde doelstelling. Elk van bovenstaande gebieden is aan de orde geweest tijdens de vijf bestuursvergaderingen in Veel aandacht was er voor de financiële ontwikkeling van de inkomsten in de afgelopen jaren en hoe de neergaande trend van vaste gevers doorbroken kan worden. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar nieuwe inkomstenbronnen, maar is vooralsnog tot de conclusie gekomen dat investeren in betere fondsenwervingsmiddelen de voorkeur heeft om snel en doelmatig de inkomsten te verbeteren. Het is een opsteker voor christenen in het Midden-Oosten als zij naar christelijke programma s kunnen kijken. Ze worden doorgaans als tweederangsburger behandeld. Een belangrijk thema in 2013 ook was het herschrijven van het bestuursreglement. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat de taken zijn van bestuur en directie. Het bestuur ziet zijn rol in het bepalen van de lange termijn visie van Interserve Nederland en het toezicht houden op de uitvoering van die visie. Ter voorbereiding op het nieuwe meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur nagedacht over missionaire trends en de richting die Interserve hierin moet kiezen, zoals aandacht voor migranten, terugkerende Partners, discipelschap en de relatie met kerken in het licht van de Missio Dei. De relatie met kerken is uitgebreid aan de orde gekomen tijdens de bezinningsdag in september Hoe kunnen we kerken in Nederland stimuleren om hun missionaire opdracht beter te leren verstaan en welke bijdrage kan Interserve daarbij leveren? Met deze vragen zal Interserve zich de komende jaren bezighouden. Overigens is de relatie met de kerk een thema dat ook de overige vijftien Interserve-kantoren en de twintig landenteams bezighoudt. Dat bleek tijdens het Joint Regional Forum in oktober waar alle leiders van Interserve aanwezig waren, onder wie voorzitter René Zwanepol en directeur Arco de Leede. Het bevestigde ons in de keuze om ons in Nederland meer te gaan richten op samenwerking met kerken, vanuit de overtuiging dat we onze doelstelling hierdoor beter kunnen behalen. Statuten Er vond in 2013 geen statutenwijziging plaats. Directie De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd aan de directeur: Dhr. C. A. de Leede, Veenendaal De directeur is verantwoordelijk voor het leiding geven aan en functioneren van het kantoorteam, het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid, fondsenwerving en PR, de samenwerking met zuster- en parapluorganisaties, de samenwerking en communicatie met Interserve Internationaal en het zorg dragen voor regelmatige evaluatie en rapportage aan het bestuur. 4

9 Geloof wérkt bij Interserve In alle landen in het Midden-Oosten zijn christenen een minderheid. Soms een substantiële minderheid, maar vaak ook een relatief kleine gemeenschap te midden van een overweldigende moslimmeerderheid. In het dagelijks leven is de islam alomtegenwoordig: op tv, op straat, op het werk, in de regering en ga zo maar door. Wat een opsteker is het dan voor christenen als zij op satelliet-tv naar eigen christelijke kinder- en jongerenprogramma s kunnen kijken, naar een overdenking of naar videoclips van christelijke artiesten. Dat geeft hoop wanneer je je doorgaans een tweederangsburger voelt en ook zo wordt behandeld. Andere programma s laten zien dat het christelijk geloof geen westerse uitvinding is, maar dat de oorsprong juist in het Midden-Oosten ligt. Ik heb ervan genoten om daaraan een bijdrage te mogen leveren, al was het hard werken. Nu ik bestuurslid van Interserve ben neem ik deze en andere ervaringen mee. Ik weet hoe het is om uitgezonden te zijn. Ik weet wat een organisatie als Interserve je kan bieden. Daarom vind ik het prachtig om me in te mogen zetten in het bestuur om zo een bescheiden ondersteunende rol te hebben voor al die mooie mensen die vaak aan het ploeteren en pionieren zijn op het veld. Wimco Ester, bestuurslid 5

10 6

11 2 Directieverslag Inleiding In 2012 waren al enkele organisatorische veranderingen in gang gezet die in 2013 verder zijn uitgewerkt. De staf heeft zich meer dan 100% ingezet om alle werkzaamheden uit te voeren. Enkele in het oog springende veranderingen zijn de verhuizing naar Driebergen, het nieuwe CRM-systeem en de nieuwe positionering Geloof werkt. Het zwaartepunt van het werk is echter de werving, voorbereiding en begeleiding van onze 49 Partners van wie er twee in 2013 zijn uitgezonden. Alle reden om God te danken voor al het werk dat we mochten doen; aan Hem alle eer! Meerjarenplan Interserve baseert haar activiteiten op het meerjarenplan In dit plan wordt aangegeven hoe Interserve de komende jaren haar missie in en vanuit Nederland gestalte wil geven. Kort samengevat zijn de volgende keuzes gemaakt in het meerjarenplan : 1. Versterken van de relatie met belanghebbenden (Partners, TC s, kerken, donateurs) 2. Grotere betrokkenheid bij het werkgebied en de internationale organisatie 3. Focus op On Track 4. Duurzame inkomstenstromen genereren 5. Versterken van de interne organisatie Het Jaarplan 2013 is gebaseerd op het meerjarenplan De prioriteit lag bij het eerste en derde punt. Het is van groot belang om onze relaties met belanghebbenden te verdiepen. Via de Partners, thuisfrontcommissies, kerken en donateurs bereiken we onze doelstelling: de verkondiging van het evangelie in woord en werk. Daarnaast hebben we ons gericht op het promoten van het On Track programma, omdat de ervaring heeft aangetoond dat korte termijn uitzendingen op den duur meer lange termijn uitzendingen opleveren. Terugblik 2013 Terugkijkend op 2013 zien we veel mooie resultaten. De belangrijkste zijn: - Interserve Nederland telt 49 uitgezonden Partners, die werken in veertien verschillende landen in het Midden-Oosten en Azië. Zij maken deel uit van de in totaal ruim 800 Interserve-Partners die in 35 landen werken onder Arabieren en Aziaten. Elke individuele Partner werkt in die landen om in zijn/haar beroep te getuigen van Christus. En die contacten op het werk en daarbuiten brengen veranderingen ten goede teweeg in het leven van individuen en gemeenschappen. In de nieuwsbrieven lezen we met regelmaat hoe die veranderingen op verschillende plaatsen gestalte krijgen. - We hebben ons uitgebreid bezonnen op onze relatie met de lokale kerk. Dit proces is geïnitieerd door Interserve Internationaal, omdat de wereld ook de zendingswereld in rap tempo verandert. Om optimaal door God te kunnen worden ingezet dienen we oog te hebben voor deze ontwikkelingen. We realiseren ons dat we lokale kerken moeten stimuleren en ondersteunen, zodat zij hun rol en verantwoordelijkheid op zich nemen in Gods zending. Voor Interserve Nederland betekent dit een beleidswijziging om ons nadrukkelijker te richten op kerken in Nederland. Dit is naar aanleiding van de 7

12 Geloof wérkt in de Arabische wereld Het is regenachtig en koud als we de stad achter ons laten. Rond half acht s morgens haalt het Wadi team me op en we gaan gezamenlijk naar een van de kleine dorpjes in de regio waar ik werk. Tijdens de oorlog zijn duizenden dorpen verwoest en moesten de mensen vluchten. Nu zijn veel dorpen weer opgebouwd en zijn de bewoners teruggekeerd naar hun huizen. Maar het is heel gebruikelijk om nog ruïnes te zien van wat vroeger een welvarend dorp was. Vandaag ga ik gezondheidslessen geven in een van deze kleine dorpen. De omgeving is groen en prachtig. De mensen hier zijn landbouwers en op deze plek worden granaatappels verbouwd. Ik leer de vrouwen dat dit een heel gezonde vrucht is om te eten. Er wordt hard gewerkt op de velden en ik vraag me af of er wel mensen de tijd zullen hebben om te komen luisteren naar een les over gezondheid. We stoppen bij de moskee waar de les gehouden gaat worden. Het is bitter koud, maar toch wacht er een tiental vrouwen op ons. Vanwege de kou verhuizen we naar het gemeenschapshuis, waar het iets warmer is. Ik vind het een voorrecht om deze vrouwen aandacht te mogen geven en te laten ontdekken hoe prachtig God hen heeft gemaakt. Zo leren ze niet alleen hoe hun lichaam functioneert, maar krijgen zij ook een beter zelfbeeld. Dit inzicht verandert hun leven. Het geeft me veel voldoening dat ik hieraan indirect mag bijdragen. Gunnel, Long Tracker 8

13 Bezinningsdag in september besloten en zal in het nieuw te maken meerjarenplan worden uitgewerkt. - In 2013 is veel voorbereidend werk verricht aan de positionering en het communicatiebeleid van Interserve. Dit komt duidelijk tot uiting in de nieuwe slogan Geloof wérkt. In deze slogan zien we de kernwaarden van Interserve terug: onze visie op integral mission (of holisme), discipelschap, het uitzenden van beroepskrachten die het evangelie in woord én werk verkondigen. Met deze visie willen we ook communiceren dat zending gewoon is, iets waarmee iedere christen bezig zou moeten en kunnen zijn, waar dan ook. - Eind december is Interserve verhuisd naar een prachtig pand in Driebergen. Met behulp van veel vrijwilligers en donateurs is dit zowel praktisch als financieel heel goed verlopen. Met een gelijkblijvend huisvestingsbudget zijn we er qua locatie, ruimte en bereikbaarheid enorm op vooruit gegaan. Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot samenwerking met de acht andere organisaties die op hetzelfde terrein kantoor houden. Vooruitblik naar 2014 We kijken met vertrouwen uit naar wat het jaar 2014 ons gaat brengen, omdat we in Zijn dienst werken. We zijn blij met tien nieuwe sollicitanten en zien met verwachting uit naar hun uitzending in 2014 of De hernieuwde focus op kerken krijgt dit jaar al enige aandacht, maar zal vooral een plaats krijgen in het meerjarenplan dat komend jaar zal worden opgesteld. In financieel opzicht is 2013 helaas geen goed jaar geweest voor zover het de algemene lasten betreft (het kantoor). Daarom zal het accent in 2014 vooral liggen op een structurele groei van de inkomsten voor het kantoor. De algemene reserve laat zien dat deze situatie niet langer mag voortduren en dat de inkomsten eind 2015 met 35% moeten zijn toegenomen ten opzichte van Een grote uitdaging. In 2012 zijn we begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden voor het genereren van duurzame inkomsten. Dit heeft geleid tot verschillende ideeën die in het nieuwe Fondsenwervingsplan voor 2014 zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft inmiddels de kaders voor het financieel beleid vastgesteld. Staf In 2013 is de staf uitgebreid met oud-partner Annieke van Dijk. Zij werkt twee dagen op kantoor als member care coördinator en stelt daarnaast gemiddeld twee dagen per week haar diensten ter beschikking van zendelingen waar ook ter wereld. Annieke wordt nog ondersteund door haar persoonlijke achterban. Per 31 december was er sprake van in totaal 5,37 betaalde fte (in 2012: 5,44), als volgt verdeeld over de teams: Team Geven (administratie) 1,60 Team Gaan (werving, selectie en begeleiding van Partners) 1,77 (en 0,84 ondersteund door vriendenkring) Team Binden (communicatie & fondsenwerving) 1,00 Directeur 1,00 TOTAAL 5,37 Ik vind het een voorrecht om deze vrouwen aandacht te mogen geven en te laten ontdekken hoe prachtig God hen heeft gemaakt. De salarissen van de betaalde werknemers, inclusief dat van de directeur, liggen in de schalen 5-10 zoals deze zijn vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. Interserve volgt de geldende uitvoeringsregel van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de Protestante Kerk Nederland betreffende salariëring, salarisverhogingen, inflatiecorrecties, eindejaarsuitkeringen en jubileumgratificaties in zijn totaliteit. 9

14 Ouders raken enthousiast over onze school en de aandacht en liefde die de leerkrachten aan de kinderen geven. Vrijwilligers Interserve kan niet functioneren zonder vrijwilligers. We zetten deze waardevolle mensen in op allerlei taken, variërend van heel praktische tot meer beleidsmatige. We kennen drie soorten vrijwilligers: - Kantoorvrijwilligers helpen ons met praktische klussen zoals adressenadministratie, boekhouding, algemene administratieve werkzaamheden en giftenadministratie, maar tevens bij het ontwikkelen van beleid voor voorlichting en uitzendingen. Dit zijn mensen die op regelmatige basis een dag(deel) op kantoor zijn. Per 31 december hadden we een totaal van 2,69 fte aan vrijwilligers (in 2012: 2,14) Thuisfrontcommissies (TC s) van de diverse uitgezonden Partners leveren een onmisbare bijdrage aan het werk van Interserve. In totaal zetten meer dan 200 vrijwilligers zich in om gebed voor de Partners te stimuleren, fondsen te werven, nieuwsbrieven te verzorgen en andere praktische zaken te regelen. - Tot slot zijn enkele commissies actief. De selectiecommissie (SC) assisteert de coördinatoren Long Track en On Track bij het selecteren van nieuwe kandidaten. De SC bestaat uit vier leden. De BAM-commissie (bestaand uit vijf leden) ondersteunt en adviseert de directeur met het oog op de bevordering van het concept Business As Mission. Het ambassadeursnetwerk is in opbouw en wordt momenteel gecoördineerd door twee vrijwilligers die een aantal ambassadeurs aansturen. 10

15 Geloof wérkt in Cambodja Dit jaar vieren we de eerste verjaardag van onze kleuterschool. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we hoe God aan het werk is geweest: in ons eigen leven, het leven van de leerkrachten en het leven van de kinderen. De ouders zijn enthousiast over onze school en zijn blij met de aandacht en liefde die de leerkrachten aan de kinderen geven. In Nederland is dit vanzelfsprekend, maar hier in Cambodja is dat heel anders. Kinderen worden afgerekend op hun resultaten en er is weinig of geen aandacht voor hun sociaal en emotioneel welzijn. Neem bijvoorbeeld Beida. Hij heeft een spierziekte en is verstandelijk beperkt. Hij zit al vanaf het begin bij ons op school. In Nederland zou hij naar het speciaal onderwijs gaan, hier bestaat dat niet. Op het inschrijfformulier had zijn moeder bij de vraag of Beida een ziekte of beperking had, ingevuld: weleens verkouden. Waarschijnlijk was ze bang dat we hem anders niet zouden toelaten. Door de inzet van de leerkrachten, hun geduld, liefde en aandacht, hebben we Beida zien opbloeien. Toen Beida oud genoeg was om naar de overheidsschool te gaan, liet zijn moeder hem daar inschrijven. De volgende dag kwam hij alweer terug. Hij was niet toegelaten vanwege zijn beperking. Zijn moeder bracht hem weer naar onze school. Omdat ik weet dat hij bij jullie altijd welkom is, vertelde ze. Dat is precies waarom we hier zijn: kinderen te laten weten dat ze welkom zijn. Daarbij denken we aan de woorden van Jezus: Wie een kind ontvangt in Mijn naam, ontvangt Mij. Wat een zegen en een voorrecht om hier te mogen zijn en samen met de leerkrachten te investeren in de levens van deze prachtige kinderen! Marco & Pauline Long Track Partners 11

16 12

17 3 De impact van uitzendingen Inleiding Een van de doelstellingen van Interserve is het verkondigen van het evangelie in woord en werk. Dit gebeurt vooral door het uitzenden van christenprofessionals naar Azië en de Arabische wereld. De werving, selectie en begeleiding van deze Partners is de verantwoordelijkheid van Team Gaan, dat hierbij wordt ondersteund door Team Binden (communicatie & fondsenwerving). Werkgebied Interserve richt zich bij het uitzenden van christenprofessionals op Azië en de Arabische wereld. Voor dit werkgebied is gekozen omdat hier het evangelie het minst bekend en de kerk het kleinst is. Ook is de armoede in deze gebieden groot en is er veel nood. Het aantal zendingswerkers in dit gebied is relatief klein, terwijl twee derde van de wereldbevolking er woont. Soorten uitzendingen Interserve heeft twee soorten uitzendingen: 1. Een maand tot maximaal twee jaar (On Track & On Track Plus) 2. Langer dan twee jaar (Long Track). De twee programma s hebben elk een afzonderlijke procedure. Bij beide wordt ernaar gestreefd dat kandidaten zorgvuldig worden geselecteerd en toegerust én dat hun thuisfront betrokken wordt bij de uitzending. De impact van uitzendingen Interserve streeft bij het uitzenden van Partners naar een verandering in de levens van individuen en gemeenschappen. Die verandering vindt met name plaats via het werk van de Partners. De werkplek is immers de plaats waar ze de lokale man en vrouw ontmoeten. Onze Partners zijn bij andere organisaties of bedrijven gedetacheerd. Hun werkzaamheden zijn voornamelijk in te delen in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingshulp en Business As Mission. Het werk van onze Partners heeft ook in 2013 geleid tot goede resultaten, zowel in de persoonlijke ontwikkeling van lokale mensen en hun financiële situatie als in het versterken van de gemeenschap waarin zij leven. De impact van het werk is niet altijd te meten in harde cijfers, maar wel is er vaak een ingrijpend effect dat heel praktisch en concreet is. In dit jaarverslag kunt u de verhalen lezen van diverse Partners over hun werk. Een greep uit deze verhalen geeft aan welke impact onze Partners hebben: - Ze spreken woorden van hoop aan mensen in nood. - Vrouwen ontdekken hoe mooi God hen geschapen heeft. - Kinderen voelen zich geaccepteerd, ondanks hun beperking. - Moslims krijgen een verlangen om de Bijbel te gaan lezen. - Honderden leerkrachten leren kindvriendelijk lesgeven. - Vervolgde christenen vinden een plaats om te schuilen en vinden werk. - Jongens en meisjes verlaten de seksindustrie en leren een vak. - Mensen ervaren gebedsverhoring en leren God vertrouwen. 13

18 - Ze brengen hoop en verandering in het leven van kinderen. - Door gewoon hun werk te doen komen ze in contact met mensen en mogen ze iets voor hen betekenen; Iedere Partner van Interserve heeft een eigen verhaal te vertellen over zijn of haar werk. We hopen dat door de verhalen heen duidelijk mag worden welke veranderingen er door het werk van de Interserve-Partners in het afgelopen jaar in gang zijn gezet. Het besluit om in het buitenland te werken wordt biddend gedaan. Samen gaan we op zoek naar Gods leiding. Terugblik 2013 Het werk van Team Gaan heeft zich het afgelopen jaar primair gericht op de begeleiding van Long Trackers (binnen Interserve Partners genoemd) en On Trackers. Daarnaast hebben we Partners en On Trackers gestimuleerd om de ervaringen van het veld terug te geven aan de Nederlandse kerken, zodat ook zij kunnen leren van zending en uitgedaagd worden om (nog) meer aan zending te doen. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen: - We hebben specifiek gekeken naar Partners die al meer dan tien jaar uitgezonden zijn. Hoe kan het contact met hen beter vorm krijgen? Welke andere dienstverlening is passend? Moeten de financiële regelingen worden aangepast? Onze conclusie is dat iedere Partner eigen wensen heeft en dat dit een persoonlijke benadering vergt. - Met de komst van oud-partner Annieke van Dijk kunnen we een verdieping aanbrengen in de begeleiding van Partners die terugkeren naar Nederland (de zgn. re-entry ) en mensen die een crisissituatie meemaken. Annieke heeft ruime ervaring met member care, de zorg voor zendelingen. Annieke zal ook retraites gaan organiseren. - Team Gaan heeft deelgenomen aan de Personnel Conference van Interserve Internationaal. Een van de uitkomsten is dat er een profiel is opgesteld van de ideale Interserve-Partner. Dit profiel is besproken met de selectiecommissie en zal in de selectieprocedure worden geïntegreerd. Ook willen we het komende jaar concrete plannen maken om kerken te betrekken bij de selectie en aanname van Partners. - Eind 2012 zijn we gestart met het programma Mentoring for Mission. In dit programma worden oud Interserve-Partners ingezet als mentor voor jongeren die op zoek zijn naar Gods wil in hun leven. Er is veel belangstelling voor mentoring. In het eerste jaar zijn er al twaalf mentortrajecten gestart. Het komende jaar zullen we hieraan een vervolg geven. - Een teamtrip naar Egypte is helaas niet doorgegaan vanwege geringe belangstelling. Er zijn contacten met Hogeschool De Driestar, die haar studenten de mogelijkheid biedt om een stage in het buitenland te doen. Bij voldoende belangstelling zal in oktober 2014 een groepje studenten voor een maand naar India worden uitgezonden om zich te verdiepen in het onderwijssysteem daar in cijfers Oriënterende gesprekken 25 Sollicitanten On Track 16 Uitgezonden On Trackers 11 Sollicitanten Long Track 11 Uitgezonden Long Trackers 49 Aantal TC s 32 TC-bezoeken door stafleden 11 Veldreizen 4 Mentoren 8 Mentoranten 12 14

19 Geloof wérkt, ook in de On Tracker zelf Geloof werkt. Jaarlijks maken zo n 10 tot 15 mensen gebruik van het On Track programma. On Trackers zetten zich in op allerlei gebieden, zoals onderwijs, IT of medisch werk. Door zo n korte termijn uitzending krijgen zij de kans om te proeven van zendings- en ontwikkelingswerk. Een keuze voor een bijbelschoolopleiding, taalstudie of andere vervolgopleiding is na een On Track uitzending makkelijker te maken. Meestal zijn het pas afgestudeerden die zo n buitenlandervaring willen aangaan. Toch solliciteren regelmatig ook oudere mensen voor On Track. Zij zoeken een onderbreking van hun carrière of naderen hun pensioen en willen aan hun leven een diepere invulling geven. Het begeleiden van deze zoekende mensen is mooi werk. Voor hun geschiktheid mag ik me ook verdiepen in hun geloofsleven en wandel met God. Samen gaan we op zoek naar hoe God hen leidt. Het besluit om in het buitenland te willen werken is al een stap in geloof en wordt biddend gedaan. Bij de keuze van een gebied en werkplek zien we dat God deuren opent of juist sluit. De On Tracker zelf ervaart de grootste geloofsgroei tijdens zijn/haar verblijf in het buitenland. Daar vallen alle zekerheden weg die we in de Nederlandse samenleving hebben en moeten er vaak stappen in geloof genomen worden. Door gebedsverhoring groeit hun geloof. Daarnaast ontmoeten zij christenen van allerlei nationaliteiten en leren van hun wandel met God. Zo groeit het verlangen om hiervan uit te delen aan de lokale bevolking, maar ook aan hun eigen kerk in Nederland. Marian, Coördinator On Track 15

20 16

21 4 Bewustwording in Nederland Inleiding De afdeling Communicatie en Fondsenwerving, ook wel Team Binden genoemd, vervult een belangrijke taak bij het werven van nieuwe Partners, het creëren van bewustwording onder kerken en christenen en het werven van fondsen. Dit gebeurt onder meer door middel van het verstrekken van informatiepakketten, de website, de nieuwsbrief Dienen, het plaatsen van advertenties en het verzorgen van (informatie)bijeenkomsten. Het afgelopen jaar was een periode van opnieuw opbouwen. De positionering werd onder de loep genomen, maar ook het standwerk en de contacten met kerken. Nieuwe positionering Veel aandacht ging uit naar het positioneringstraject. We hebben onze visie en werkwijze nog eens doorgenomen, mede in het licht van enkele internationale ontwikkelingen. Uit onderzoek bleek dat Interserve vooral gewaardeerd wordt om de volgende zaken: - de combinatie van praktisch werk en verkondiging in woord en werk. - de diversiteit aan mogelijkheden om in het eigen beroep te worden uitgezonden. - de goede zorg voor zendingswerkers. Hoewel Interserve een goede naam heeft in de zendingswereld is onze naamsbekendheid relatief klein. We willen ons daarom nadrukkelijker positioneren als een organisatie die zending dichtbij brengt en gewoon maakt. Het accent blijft liggen op het uitzenden van bewogen christenen die hun talenten willen inzetten uit liefde voor God en hun medemens. In hun woon- en werkomgeving delen zij hun leven en daarmee ook het evangelie. Het proces vroeg ook om een nieuwe pay-off: Geloof wérkt. Deze vervangt het wat zakelijke professionals in zending. Met de pay-off is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld, die vanaf begin 2014 wordt ingevoerd. Ambassadeursnetwerk Het afgelopen jaar is ook verder gewerkt aan het opzetten van een ambassadeursnetwerk. Het ambassadeursnetwerk richt zich op evenementen (Opwekking, New Wine e.d.), maar ook op het stimuleren van zendingsbewustzijn in kerken. Het afgelopen jaar zijn we op verschillende evenementen aanwezig geweest, met dank aan verlofgangers en een aantal vrijwilligers. Twee van hen coördineren de bezetting van de stands. Zij nemen het kantoorteam veel werk uit handen. Het is nog niet gelukt om, behalve de twee coördinatoren, een aantal ambassadeurs te vinden die op structurele basis beschikbaar zijn. Dit blijft wel ons streven. In het komende jaar zal daarnaast een sterker beroep worden gedaan op de mensen die via On Track en Long Track zijn uitgezonden. Ook worden zij gestimuleerd om in hun reguliere presentaties aandacht te geven aan het bredere werk van Interserve. Ontmoetingen met belanghebbenden Op verschillende manieren hebben we in 2013 onze belanghebbenden ontmoet: - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was er een ontmoeting met een trouwe groep betrokkenen, waaronder(voormalige) vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers en verlofgangers. Wel hebben we geconsta- 17

22 Geloof wérkt in Nepal Ik ben directeur van het Early Childhood Education Center (ECEC), een opleidingscentrum voor leraren in het kleuteronderwijs met ongeveer veertig werknemers. Het afgelopen jaar heb ik verschillende jonge collega s zien groeien. Ze zijn volwassener geworden, niet alleen op professioneel vlak, maar ook in persoonlijk en geestelijk opzicht. Zelf getuigen ze hier ook van: We zijn dankbaar dat wij zoveel kans krijgen om meer te leren en ons te ontplooien. ECEC leidt jaarlijks meer dan vijfhonderd leerkrachten op. Ons doel is dat zij de traditionele lesmethoden van stampwerk en examens de rug toekeren en vaardigheden ontwikkelen om op een kindvriendelijke wijze les te geven. Het is voor velen een openbaring dat kleuters beter leren door spel dan door tekstboeken. Het is geweldig om de veranderingen te zien. Kinderen gaan nu met plezier naar school omdat ze ontdekkend en spelend mogen leren. Twee van de mensen die een grote verandering doormaakten zijn Vijaya en Rita. Vijaya is begin dit jaar gedoopt. Het jaar daarvoor bracht haar man haar naar de kerk. Vijaya verkeerde in een vreselijke toestand. Ze werd voortdurend aangevallen door demonen en had een jaar lang bijna niet kunnen eten. Ik mocht voor haar bidden. Het duurde maanden voor ze volledig bevrijd was, maar nu is ze vrij en doet vol vreugde en dankbaarheid haar werk. Veel van haar familieleden hebben de grote verandering in haar leven ge-zien en hebben nu ook hun leven aan de Here Jezus toegewijd. Rita leerde Jezus kennen in de gevangenis. Na haar vrijlating sprak ze me in de kerk aan. Ze kon nergens terecht, o.a. vanwege haar geloof. Ze heeft bij ECEC een cursus gevolgd waardoor ze snel een baan kon krijgen. Reiny, Long Tracker 18

23 teerd dat we met deze activiteit niet of nauwelijks een nieuwe groep van betrokkenen bereiken. Daarom is besloten deze bijeenkomst niet langer te organiseren en te zoeken naar andere vormen van ontmoeting. - De bezinningsdag in september bracht zo n 60 mensen bijeen die samen met ons hebben nagedacht over de relatie met de kerk. - Twee ontmoetingsbijeenkomsten voor verlofgangers, staf, bestuur en vrijwilligers. - Twee informatieavonden voor geïnteresseerden in uitzending. - Een ochtend voor ouders van Long Trackers en On Trackers. - Verlofgangers in Nederland werden uitgenodigd voor een lunch op het kantoor. Deze contacten bevestigen ons in de mening dat we juist in het digitale tijdperk tijd en ruimte moeten blijven creëren voor persoonlijke ontmoeting in cijfers Stands op evenementen 11 Informatieaanvragen 37 Bezoekers informatieavonden 24 Dienen-lezers Donateurs 5919 Het werven van fondsen in kerken was voor 2013 een doelstelling. We hebben hiervan bewust afgezien en ervoor gekozen om het accent in de contacten met kerken te leggen op bemoediging en toerusting. Als dit leidt tot financiële ondersteuning zijn we hiervoor dankbaar, maar dit is niet ons hoofddoel. Het is geweldig om de veranderingen te zien. Kinderen gaan nu met plezier naar school omdat ze ontdekkend en spelend mogen leren. Promotie On Track Het On Track programma is vooral gepromoot via stands tijdens evenementen. Daarnaast blijken geïnteresseerden ons te vinden via de website en door aanbevelingen van oud On Trackers. Het was de bedoeling om het concept Returning Professionals beroepskrachten die meerdere keren een aantal weken in hetzelfde project werken onder de aandacht te brengen. Dit programma lijkt zich echter minder goed te lenen voor bredere promotie. Mensen die zich aanmelden voor het On Track programma kiezen doorgaans voor een aaneengesloten periode van minimaal enkele maanden en zien dit meer en meer als een oriëntatie op uitzending voor langere termijn. Versterken van de relaties met kerken Het investeren in de relatie met kerken kost meer tijd dan aanvankelijk ingeschat. Toch hebben we in enkele gemeenten al een bijdrage mogen leveren in de vorm van presentaties en toerusting van verschillende leeftijdsgroepen. We hopen komend jaar onze dienstverlening aan kerken verder te kunnen uitbouwen, zodat zij hun missionaire opdracht beter kunnen vervullen. Donateurwerving De inkomsten via fondsenwerving zijn het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. We zien een toename in het aantal eenmalige giften. Ook de direct mails hebben goed gerendeerd. De terugval is vooral zichtbaar in het aantal structurele giften. Het verstevigen van de relaties is in 2013 helaas niet gelukt. Dit zal in 2014 nadrukkelijk moeten gebeuren. Hiervoor zal externe expertise in huis worden gehaald. Ook zal een fondsenwerver worden aangetrokken, omdat gebleken is dat één fte niet voldoende is voor de grote diversiteit aan taken op het gebied van communicatie en fondsenwerving. 19

24 Meisjes en jongens worden geholpen om te ontsnappen aan de duistere wereld van de seksindustrie. Zakelijke relaties De Interserve Business Club heeft in 2013 een doorstart gemaakt. Dit heeft weliswaar niet geleid tot een groot aantal leden, maar de focus op het concept Business As Mission (BAM) is juist gebleken. Hierbij worden zakelijke relaties uitgenodigd om betrokken te raken bij een project van een Interserve-Partner. Tijdens één bijeenkomst werd bijna bijeengebracht voor een BAM-project in Centraal-Azië. Het komend jaar zal de BAM-commissie nadrukkelijker worden ingezet om deze lijn verder uit te werken. Daarnaast zal de nadruk liggen op het koppelen van christen-ondernemers in Nederland met de 70 Interserve- BAM ers waardoor er een uitwisseling kan plaatsvinden van kennis en missionair ondernemen. Projectondersteuning buitenland Ondersteuning van projecten in het buitenland is geen hoofddoelstelling voor Interserve. Onze focus ligt op het leveren van gekwalificeerde beroepskrachten die pro Deo hun diensten aanbieden in een bepaald project. Via deze Partners is er een indirecte betrokkenheid bij bepaalde projecten. Die betrokkenheid uit zich veelal door het openen van een speciaal projectfonds, waardoor donateurs de gelegenheid hebben om giften over te maken voor het project via Interserve. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om een project dat door de Country Team Leader van Interserve is goedgekeurd en mogen giften voor een project niet ten koste gaan van de persoonlijke ondersteuning van de Partner. Op giften voor projecten houdt Interserve 5% administratiekosten in. In 2013 werden o.a. de volgende projecten financieel ondersteund: - Een weeshuis in Nepal - Een organisatie die via de media het evangelie doorgeeft in de Arabische Wereld - Een fonds voor de artsenopleiding van een lokale verpleegkundige in Centraal-Azië - Een onderwijsproject in Oost-Azië voor kinderen die verstoken zijn van regulier onderwijs - Een project om waterpompen te bouwen in Centraal-Azië. Communicatie met belanghebbenden Interserve streeft ernaar om zo open en transparant mogelijk te communiceren met haar achterban. Omdat veelal gewerkt wordt in landen waar christenen worden vervolgd is er altijd een afweging tussen openheid en voorzichtigheid. We gebruiken de volgende communicatiemiddelen: - Onze nieuwsbrief Dienen verschijnt vier maal per jaar en wordt verzonden naar zo n lezers. - De tweemaandelijkse Gebedsbrief met gebedspunten van de verschillende Long Trackers en On Trackers. - Nieuwsbrieven van Long Trackers en On Trackers; deze worden verzonden door hun eigen thuisfront. - De website bevat informatie over uitzending, verhalen, evenementen e.d. - Presentaties en stands tijdens conferenties, beurzen e.d. - Free publicity in de vorm van persberichten, artikelen in christelijke tijdschriften en radio-interviews Klachtenprocedure Interserve hanteert een klachtenprocedure. In 2013 ontvingen wij twee officiële klachten. Deze zijn beide naar volle tevredenheid van de relatie afgehandeld. De klachten hadden betrekking op het al dan niet ontvangen van mailingen en het opzeggen van financiële steun. 20

25 Geloof wérkt in Cambodja Afgelopen jaar heb ik ongeveer vijf maanden gewerkt bij de organisatie Daughters of Cambodia. Deze organisatie maakt een vuist tegen de groeiende seksindustrie en de mensenhandel die daar het gevolg van is. Ze helpt meisjes, maar ook jongens, om te ontsnappen aan deze duistere wereld en geeft ze de hoop op een betere toekomst. Door psychologische hulp en het leren van een praktisch vak leren vinden deze jongeren hun eigenwaarde terug. Ik ben zelf betrokken geweest bij het programma Sons of Cambodia, dat zich speciaal richt op jongens die terecht zijn gekomen in de seksindustrie. Hiervoor is nog weinig aandacht in het land. Ik heb meegeholpen in de werkplaats waar deze jongens praktische vaardigheden leerden in houtbewerken. Daarnaast was er ruimte voor Bijbelstudie en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb mijn best gedaan deze jongens te bemoedigen en de activiteiten in de werkplaats te begeleiden. Ik kijk terug op een prachtige tijd! Ik moet denken aan het verschrikkelijke verhaal van een van deze jongens. Zijn ouders werden vermoord tijdens de burgeroorlog. Als wees kwam hij op straat terecht en op jonge leeftijd viel hij in handen van een groep gangsters die hem seksueel uitbuitten. Zijn hele jeugd was kapotgemaakt. Toen deze jongen bij Sons terecht kwam was er plaats voor herstel. Hij leerde God kennen en vond langzaam zijn identiteit terug. God geeft herstel voor hen die gebroken zijn. Sinds kort is hij manager van de werkplaats en inspireert hij andere jongens om met God te leven. Ja, geloof werkt in Cambodja! Chiel, On Tracker 21

26 22

27 5 Volledige jaarrekening Balans per 31 december 2013 ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuiteïtsreserve Fondsen Bestemmingsfondsen Voorzieningen Wederinpassingsvoorziening Kortlopende schulden

28 Staat van baten en lasten over 2013 BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk Baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording Lange termijn uitzendingen Korte termijn uitzendingen Projectondersteuning buitenland Werving Baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten RESULTAAT Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verwerkt: Werkelijk Werkelijk Toevoeging c.q. onttrekking aan: Continuïteitsreserve Afgesloten Partnerfondsen Afgesloten On Track fondsen Opleidingsfonds Partners Lange termijn uitzendingen Korte termijn uitzendingen Projectondersteuning buitenland

29 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Koersresultaat beleggingen Mutatie voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit Bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in MVA Investeringen in financiele vaste activa 0 0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Netto kasstroom in Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

30 Grondslagen van de financiële verslaggeving Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vergelijkende cijfers Teneinde een goede vergelijking mogelijk te maken met de cijfers van dit boekjaar zijn, waar nodig, de vergelijkende cijfers opnieuw gerubriceerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: Bedrijfsmiddelen Automatisering 16,67 % - 33,34% Website 20 % Overige 20 % Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Hierbij wordt voor zover nodig rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verwerkt. Continuïteitsreserve Doel van de continuïteitsreserve is de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Gestreefd wordt naar een continuïteitsreserve van minimaal euro en maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van de kantoorexploitatie. De continuïteitsreserve wordt gevoed door het saldo van de kantoorexploitatie, de saldi van de afgesloten Partnerfondsen na 3 jaar en de niet-actieve On Track fondsen. Bestemmingsfondsen Stichting Interserve Nederland ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen. De stichting heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd: 26

31 A Lange termijn uitzendingen Interserve zendt Partners voor langere termijn uit naar het buitenland om daar, zo mogelijk in samenwerking met de lokale kerk, in hun beroep dienstbaar te zijn en te getuigen van de hoop die in hen is. Deze Partners worden ondersteund vanuit de eigen gemeente c.q. achterban. B Korte termijn uitzendingen In het kader van het On Track programma zendt Interserve mensen uit voor een periode van 1 tot 24 maanden. Door middel van haar internationale netwerk kan Interserve mensen plaatsen die gedurende korte tijd hun beroep in het kader van kerk en zending willen uitoefenen. C Afgesloten Partnerfondsen Nadat Partners zich na een uitzending weer definitief in Nederland vestigen blijft het fonds nog drie jaar beschikbaar voor een eventuele nieuwe uitzending. Daarna wordt het fonds opgeheven. Een eventueel nadelig fondssaldo wordt bij terugkeer direct als verlies genomen. D Afgesloten On Track fondsen Nadat On Trackers weer terug zijn in Nederland blijft het fonds beschikbaar voor een eventuele nieuwe uitzending. E Opleiding Partners Het fonds wordt jaarlijks gedoteerd vanuit het fonds Lange termijn uitzendingen. Het opgebouwde bedrag is bestemd voor de (bij)scholing en training van de Partners. Het fonds dient ertoe periodieke scholing en training van Partners mogelijk te maken. Bij geen gebruikmaking van het opgebouwde tegoed komt dit te vervallen aan het eigen (Partner)fonds. F Projectondersteuning buitenland Interserve ondersteunt projecten en (buitenlandse) personen die nauw verbonden zijn met de doelstelling van Interserve. Deze ondersteuning is vooral van financiële aard. Voorzieningen De wederinpassingsvoorziening wordt jaarlijks gedoteerd vanuit het fonds Lange termijn uitzendingen. Het opgebouwde bedrag is bedoeld om Partner(s) bij defintieve terugkeer een bijdrage te geven in de vestigingskosten. De jaarlijkse wederinpassingspremie is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 27

32 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1. Materiële vaste activa Automatisering Website Overige Totaal Aanschafwaarde per 1 januari Gecumuleerde afschrijvingen 1 januari Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Mutaties boekjaar Aanschafwaarde per 31 december Gecumuleerde afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Financiële vaste activa Stand per 1 januari Af: Aflossingen 0 0 Boekwaarde per 31 december Het betreft een lening als werkkapitaal aan de Stichting Huur Interserve & 3xM voor het pand Nijverheidsweg-Noord Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Partners Rekeningcourant Interserve Internationaal Nog te ontvangen rente Borgsom Huurstichting Nijverheidsweg-Noord Vooruitbetaalde huur Nijverheidsweg-Noord Overige vorderingen

Handboek voor Thuisfrontcommissies

Handboek voor Thuisfrontcommissies Handboek voor Thuisfrontcommissies Interserve Nederland 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Interserve en de zendende gemeente 5 1.1 Interserve bemiddelt en begeleidt 5 1.2 Zendende gemeente of thuisgemeente?

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587

Jaarverslag 2010. Postbus 65 3840 AB Harderwijk. Telefoon: 0341-564488. Fax: 0341-560587 Jaarverslag 2010 Postbus 65 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341-564488 Fax: 0341-560587 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag Bestuursverslag 1. Algemeen 5 2. Beleid 6 3. Bestuur en medewerkers 9 4. Projecten

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 2 Kom over en help wil haar kwetsbare naaste in Oost-Europa en Eurazië dienen vanuit de christelijke roeping tot barmhartigheid en recht, in partnerschap met kerken en christelijke organisaties.

Nadere informatie

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012

Stichting De Regenboogboom. Jaarverslag en Jaarrekening 2012 Stichting De Regenboogboom Jaarverslag en Jaarrekening 2012 0 Inhoudsopgave Algemeen Algemeen 2 Financiële Positie 3 Jaarverslag Bestuur over 2012 1. Welkom bij de Regenboogboom 2012 5 2. Bestuursverslag

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN

IN ACTIE VOOR DE ALLERARMSTEN 2013 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF)

Jaarverslag 2011. Deelnemer Evangelische Alliantie (EA) Deelnemer Evangelische Zendingsalliantie (EZA) Keurmerk Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Stichting Open Doors Postbus 47, 3850 AA Ermelo Telefoon: 0341-465 000 Fax: 0341-412 622 E-mail: info@opendoors.nl Internet: www.opendoors.nl Registratienummer Kamer van

Nadere informatie

Directieverslag en jaarrekening

Directieverslag en jaarrekening Directieverslag en jaarrekening 213 Directieverslag 213 Inhoud Directieverslag 213 3 Jaarrekening 213 13 Balans per 31 december 213 14 Staat van baten en lasten over 213 16 Kasstroomoverzicht 18 Grondslagen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan

Jaarverslag Jaarv Visie ersla Missie D orcas H lp N d er lan Jaarverslag 2009 Inhoud Dorcas Jaarverslag 2009 3 Postbus 12 1619 ZG Andijk Tel. 0228 595900 info@dorcas.nl www.dorcas.nl Giro 2500 Foto cover Man uit Roma-gemeenschap in Szürte, Oekraïne. Deze foto is

Nadere informatie

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde

Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned. Geref. Kerken met het oog op de Landelijke Vergadering 2013 te Zeewolde Pagina 1 van 33 Bestuur Ned. Gereform. Jeugdwerk Secretaris: R. Hamberg Adres: Korenbloemweg 5 133 SX Almere 03-53713, rene.hamberg@gmail.com Rapport Bestuur Nederlands Gereformeerd Jeugdwerk voor de Ned.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011

Stichting Artsen voor Kinderen. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Utrecht,18 juli 2012 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Activiteitenverslag 9 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 14 Staat van baten en lasten 2011 15 Toelichting 16 Overige gegevens

Nadere informatie

INHOUD. 70 Accountantsverklaring. 73 Bijlage 1: Meerjarenraming 2014-2018 75 Bijlage 2: Verwachte ontwikkeling reserves en fondsen

INHOUD. 70 Accountantsverklaring. 73 Bijlage 1: Meerjarenraming 2014-2018 75 Bijlage 2: Verwachte ontwikkeling reserves en fondsen JAARVERSLAG 2013 INHOUD 3 Woord vooraf 5 Verslag directie en raad van toezicht 6 Uitgelicht in 2013 11 Besturen en toezicht houden 13 Verantwoordingsverklaring 14 Scheiden toezicht houden en besturen 17

Nadere informatie

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN

GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN JAARVERSLAG 2013 / 2014 GEVEN IS NOG LEUKER DAN KRIJGEN 1 INHOUDSOPGAVE 3 6 7 18 19 20 21 26 27 31 Voorwoord Verslag van de Raad van Toezicht Bestuursverslag Balans per 31 december 2014 Staat van baten-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

JAARVERSLAG EN JAARREKENING

JAARVERSLAG EN JAARREKENING Oikocredit Nederland JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2012 Voorwoord In 2012 is er veel gebeurd. Om een paar dingen te noemen: we namen afscheid van Ruud Kootker die ons ruim een jaar bijstond als interim manager,

Nadere informatie

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen

Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle. Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Stichting Vrije Evangelisatie Zwolle Beleidsplan 2013-2016 op hoofdlijnen Versie: 1.0 Datum: 17 december 2013 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. IDENTITEIT... 4 3. MISSIE EN VISIE... 6 4. BELEIDSVISIE VEZ IN

Nadere informatie

Inloopcentrum Markt 17

Inloopcentrum Markt 17 Inloopcentrum Markt 17 Stichting Wageningen Diaconaal Centrum Jaarverslag 2014 Van kwetsbare mensen zoals jij en ik Inhoudsopgave Inhoud Present zijn in Markt 17... 2 Inleiding... 3 Bezoekers... 4 Activiteiten...

Nadere informatie

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014

Verander de wereld, leven voor leven. ADRA jaarverslag 2014 Verander de wereld, leven voor leven ADRA jaarverslag 2014 2 Voor: De armste bevolkingsgroepen in deze wereld, ongeacht hun kleur, etniciteit, geslacht of religie. Opdat ADRA Nederland ze mag en kan ondersteunen

Nadere informatie