Jaarverslag. met jaarrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. met jaarrekening"

Transcriptie

1 2013 Jaarverslag met jaarrekening

2 Colofon Interserve T: Postadres Postbus AC DRIEBERGEN-RIJSENBURG Bezoekadres De Beukenhorst Hoofdstraat KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG Kamer van Koophandel Interserve is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Giften NL94 INGB Legaten Om Interserve in uw wilsbeschikking te gedenken, dient u de volgende zin op te nemen: Ik legateer vrij van rechten aan Stichting Interserve Nederland te Driebergen-Rijsenburg een bedrag van.. om te worden afgegeven drie maanden na mijn overlijden. Veiligheid In verband met de veiligheid zijn sommige namen in dit jaarverslag gefingeerd. Print en afwerking ImaGo Prints foto voorblad Richard Messenger Grafische vormgeving Wouter Vroom

3

4 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Bestuursverslag Inleiding 3 Bestuur 3 Besproken onderwerpen in Statuten 4 Directie 4 2 Directieverslag Inleiding 7 Meerjarenplan Terugblik Vooruitblik naar Staf 9 Vrijwilligers 10 5 Volledige jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten over Kasstroomoverzicht over Grondslagen van de financiële verslaggeving 26 Toelichting op de balans per 31 december Toelichting op de staat van baten en lasten over Toelichting op de uitvoeringskosten over Controleverklaring 40 Bijlagen Bijlage 1 - Over Interserve 43 Bijlage 2 - Begroting voor Bijlage 3 - Uitgezonden Long Trackers in Bijlage 4 - Uitgezonden On Trackers in De impact van uitzendingen Inleiding 13 Werkgebied 13 Soorten uitzendingen 13 De impact van uitzendingen 13 Terugblik Bewustwording in Nederland Inleiding 17 Nieuwe positionering 17 Ambassadeursnetwerk 17 Ontmoetingen met belanghebbenden 17 Versterken van de relaties met kerken 19 Promotie On Track 19 Donateurwerving 19 Zakelijke relaties 20 Projectondersteuning buitenland 20 Communicatie met belanghebbenden 20 Klachtenprocedure 20

5 Voorwoord Laat ieder de gave die hij van God gekregen heeft, gebruiken om anderen daarmee te helpen Voert u het woord, laat dan Gods woorden doorklinken in wat u zegt. Helpt u anderen, doe dat dan vanuit de kracht die God u geeft. Want zo doet u alles tot eer van God 1 Petrus 4: (NBV) Geachte lezer, We kijken met dankbaarheid terug op een druk jaar, waarin we hebben kunnen bouwen op de basis die in 2012 gelegd is. Naast het ondersteunen van de Partners is hard gewerkt aan een nieuwe huisstijl en pay-off Geloof wérkt is in brede kring van gedachten gewisseld over de trends en ontwikkelingen in wereldwijde zending en over de rol van Interserve hierin, met name naar de kerken. Daarnaast is het kantoor verhuisd van Amersfoort naar Driebergen. Financieel is 2013 een uitdagend jaar geweest, met een tekort van op de kantoorexploitatie. Gelukkig zijn er reserves, maar voor 2014 is een gerichte aanpak nodig om de inkomstenstromen voor algemene giften structureel te verbeteren. De kantoororganisatie in Nederland dient in de eerste plaats de bijna vijftig Partners die door Interserve zijn uitgezonden naar veertien landen in de Arabische wereld en Azië. Met veel toewijding zetten deze Partners hun talenten in. De impact van het werk dat gedaan wordt is niet altijd direct zichtbaar en vergt soms een lange adem en veel geduld. In dit jaarverslag leest u verschillende inspirerende verhalen die een goede indruk geven van diverse activiteiten waar Interserve-Partners bij betrokken zijn en de positieve invloed daarvan in de lokale gemeenschap. Dit alles motiveert ons om in 2014 met overtuiging en toewijding het werk voort te zetten. Maar liefst vijftien sollicitanten en kandidaat-partners bereiden zich voor om uitgezonden te worden. Prioriteit blijft het ondersteunen van al deze Partners. Daarnaast zal de aandacht vooral uitgaan naar fondsenwerving en het opbouwen van een meer solide en structureel gezonde financiële basis en het verder ontwikkelen van de relatie met de kerken. Alles bij elkaar zijn dit heel wat uitdagingen, die we biddend willen aangaan. René Zwanepol Voorzitter Interserve Nederland 1

6 2

7 1 Bestuursverslag Inleiding Interserve Internationaal heeft het bezinningsproces Crossroad Challenges in 2012 gestart waar een grote nadruk ligt op het (her)ontdekken van thema s als discipelschap, het primaat van de zending dat bij de lokale kerk ligt, samenwerking en community. Interserve Nederland heeft in 2013 met name nagedacht over het thema van de lokale kerk in Nederland en de rol van Interserve. Dit was zichtbaar tijdens de studiedag van 27 september De conclusie is dat Interserve zich de komende jaren meer wil richten op de kerk in Nederland en hoe we gezamenlijk Gods zending (Missio Dei) gestalte kunnen geven. Bestuur Het bestuur bestaat uit leden met verschillende kerkelijke achtergronden die een hart hebben voor zending. In 2013 is dhr. ds. W. van t Spijker als bestuurslid teruggetreden nadat hij twee termijnen van vier jaar in het bestuur had vervuld. Per 31 december 2013 bestond het bestuur uit de volgende personen: - Dhr. mr. A. S. Zwanepol, voorzitter (oktober 2011) Wassenaar - Dhr. dr. ir. E. Vos, penningmeester (december 2010) Delfgauw - Mw. drs. A. de With, secretaris (oktober 2011) Utrecht - Mw. G. den Dikken MSc MA, lid (november 2012) Wageningen - Dhr. W. J. J. Ester, lid (november 2011) Amersfoort - Mw. S.M. Spijker-Vink, lid (november 2012) Amersfoort Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. Indien door het reglementair aftreden van een bestuurslid de continuïteit van het bestuur in gevaar dreigt te komen, kan het Bestuur bij uitzondering alsnog beslissen over te gaan tot herbenoeming. De volgende bestuursleden hebben relevante nevenfuncties: Dhr. dr. ir. E. Vos: - voorzitter van een thuisfrontcommissie van een Interserve-Partner Mw. drs. A. de With: - voorzitter Stichting Africana - lid van een Thuisfrontcommissie van een Interserve-Partner Dhr. mr. A. S. Zwanepol: - bestuurslid Trinity International Church, Leidschendam Aan bestuurders en toezichthouders zijn geen bezoldigingen met inbegrip van pensioenlasten toegekend. Tevens zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders. Er geldt wel een reiskostenvergoeding voor vrijwilligers, waarvan door de bestuursleden in 2013 geen gebruik werd gemaakt. Besproken onderwerpen in 2013 Het Algemeen Bestuur heeft als taak om te besturen op vijf inhoudelijke gebieden: doelstelling, besteding van middelen, fondsenwerving, omgaan met vrijwilligers en het functioneren van de organisatie. Het bestuur bepaalt het beleid op strategisch niveau en 3

8 stelt de financiële kaders vast. Het beleid en de begroting worden afgestemd op de statutair vastgelegde doelstelling. Elk van bovenstaande gebieden is aan de orde geweest tijdens de vijf bestuursvergaderingen in Veel aandacht was er voor de financiële ontwikkeling van de inkomsten in de afgelopen jaren en hoe de neergaande trend van vaste gevers doorbroken kan worden. Het bestuur heeft onderzoek gedaan naar nieuwe inkomstenbronnen, maar is vooralsnog tot de conclusie gekomen dat investeren in betere fondsenwervingsmiddelen de voorkeur heeft om snel en doelmatig de inkomsten te verbeteren. Het is een opsteker voor christenen in het Midden-Oosten als zij naar christelijke programma s kunnen kijken. Ze worden doorgaans als tweederangsburger behandeld. Een belangrijk thema in 2013 ook was het herschrijven van het bestuursreglement. Hierin wordt duidelijk aangegeven wat de taken zijn van bestuur en directie. Het bestuur ziet zijn rol in het bepalen van de lange termijn visie van Interserve Nederland en het toezicht houden op de uitvoering van die visie. Ter voorbereiding op het nieuwe meerjarenbeleidsplan heeft het bestuur nagedacht over missionaire trends en de richting die Interserve hierin moet kiezen, zoals aandacht voor migranten, terugkerende Partners, discipelschap en de relatie met kerken in het licht van de Missio Dei. De relatie met kerken is uitgebreid aan de orde gekomen tijdens de bezinningsdag in september Hoe kunnen we kerken in Nederland stimuleren om hun missionaire opdracht beter te leren verstaan en welke bijdrage kan Interserve daarbij leveren? Met deze vragen zal Interserve zich de komende jaren bezighouden. Overigens is de relatie met de kerk een thema dat ook de overige vijftien Interserve-kantoren en de twintig landenteams bezighoudt. Dat bleek tijdens het Joint Regional Forum in oktober waar alle leiders van Interserve aanwezig waren, onder wie voorzitter René Zwanepol en directeur Arco de Leede. Het bevestigde ons in de keuze om ons in Nederland meer te gaan richten op samenwerking met kerken, vanuit de overtuiging dat we onze doelstelling hierdoor beter kunnen behalen. Statuten Er vond in 2013 geen statutenwijziging plaats. Directie De dagelijkse leiding van de organisatie is gedelegeerd aan de directeur: Dhr. C. A. de Leede, Veenendaal De directeur is verantwoordelijk voor het leiding geven aan en functioneren van het kantoorteam, het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van beleid, fondsenwerving en PR, de samenwerking met zuster- en parapluorganisaties, de samenwerking en communicatie met Interserve Internationaal en het zorg dragen voor regelmatige evaluatie en rapportage aan het bestuur. 4

9 Geloof wérkt bij Interserve In alle landen in het Midden-Oosten zijn christenen een minderheid. Soms een substantiële minderheid, maar vaak ook een relatief kleine gemeenschap te midden van een overweldigende moslimmeerderheid. In het dagelijks leven is de islam alomtegenwoordig: op tv, op straat, op het werk, in de regering en ga zo maar door. Wat een opsteker is het dan voor christenen als zij op satelliet-tv naar eigen christelijke kinder- en jongerenprogramma s kunnen kijken, naar een overdenking of naar videoclips van christelijke artiesten. Dat geeft hoop wanneer je je doorgaans een tweederangsburger voelt en ook zo wordt behandeld. Andere programma s laten zien dat het christelijk geloof geen westerse uitvinding is, maar dat de oorsprong juist in het Midden-Oosten ligt. Ik heb ervan genoten om daaraan een bijdrage te mogen leveren, al was het hard werken. Nu ik bestuurslid van Interserve ben neem ik deze en andere ervaringen mee. Ik weet hoe het is om uitgezonden te zijn. Ik weet wat een organisatie als Interserve je kan bieden. Daarom vind ik het prachtig om me in te mogen zetten in het bestuur om zo een bescheiden ondersteunende rol te hebben voor al die mooie mensen die vaak aan het ploeteren en pionieren zijn op het veld. Wimco Ester, bestuurslid 5

10 6

11 2 Directieverslag Inleiding In 2012 waren al enkele organisatorische veranderingen in gang gezet die in 2013 verder zijn uitgewerkt. De staf heeft zich meer dan 100% ingezet om alle werkzaamheden uit te voeren. Enkele in het oog springende veranderingen zijn de verhuizing naar Driebergen, het nieuwe CRM-systeem en de nieuwe positionering Geloof werkt. Het zwaartepunt van het werk is echter de werving, voorbereiding en begeleiding van onze 49 Partners van wie er twee in 2013 zijn uitgezonden. Alle reden om God te danken voor al het werk dat we mochten doen; aan Hem alle eer! Meerjarenplan Interserve baseert haar activiteiten op het meerjarenplan In dit plan wordt aangegeven hoe Interserve de komende jaren haar missie in en vanuit Nederland gestalte wil geven. Kort samengevat zijn de volgende keuzes gemaakt in het meerjarenplan : 1. Versterken van de relatie met belanghebbenden (Partners, TC s, kerken, donateurs) 2. Grotere betrokkenheid bij het werkgebied en de internationale organisatie 3. Focus op On Track 4. Duurzame inkomstenstromen genereren 5. Versterken van de interne organisatie Het Jaarplan 2013 is gebaseerd op het meerjarenplan De prioriteit lag bij het eerste en derde punt. Het is van groot belang om onze relaties met belanghebbenden te verdiepen. Via de Partners, thuisfrontcommissies, kerken en donateurs bereiken we onze doelstelling: de verkondiging van het evangelie in woord en werk. Daarnaast hebben we ons gericht op het promoten van het On Track programma, omdat de ervaring heeft aangetoond dat korte termijn uitzendingen op den duur meer lange termijn uitzendingen opleveren. Terugblik 2013 Terugkijkend op 2013 zien we veel mooie resultaten. De belangrijkste zijn: - Interserve Nederland telt 49 uitgezonden Partners, die werken in veertien verschillende landen in het Midden-Oosten en Azië. Zij maken deel uit van de in totaal ruim 800 Interserve-Partners die in 35 landen werken onder Arabieren en Aziaten. Elke individuele Partner werkt in die landen om in zijn/haar beroep te getuigen van Christus. En die contacten op het werk en daarbuiten brengen veranderingen ten goede teweeg in het leven van individuen en gemeenschappen. In de nieuwsbrieven lezen we met regelmaat hoe die veranderingen op verschillende plaatsen gestalte krijgen. - We hebben ons uitgebreid bezonnen op onze relatie met de lokale kerk. Dit proces is geïnitieerd door Interserve Internationaal, omdat de wereld ook de zendingswereld in rap tempo verandert. Om optimaal door God te kunnen worden ingezet dienen we oog te hebben voor deze ontwikkelingen. We realiseren ons dat we lokale kerken moeten stimuleren en ondersteunen, zodat zij hun rol en verantwoordelijkheid op zich nemen in Gods zending. Voor Interserve Nederland betekent dit een beleidswijziging om ons nadrukkelijker te richten op kerken in Nederland. Dit is naar aanleiding van de 7

12 Geloof wérkt in de Arabische wereld Het is regenachtig en koud als we de stad achter ons laten. Rond half acht s morgens haalt het Wadi team me op en we gaan gezamenlijk naar een van de kleine dorpjes in de regio waar ik werk. Tijdens de oorlog zijn duizenden dorpen verwoest en moesten de mensen vluchten. Nu zijn veel dorpen weer opgebouwd en zijn de bewoners teruggekeerd naar hun huizen. Maar het is heel gebruikelijk om nog ruïnes te zien van wat vroeger een welvarend dorp was. Vandaag ga ik gezondheidslessen geven in een van deze kleine dorpen. De omgeving is groen en prachtig. De mensen hier zijn landbouwers en op deze plek worden granaatappels verbouwd. Ik leer de vrouwen dat dit een heel gezonde vrucht is om te eten. Er wordt hard gewerkt op de velden en ik vraag me af of er wel mensen de tijd zullen hebben om te komen luisteren naar een les over gezondheid. We stoppen bij de moskee waar de les gehouden gaat worden. Het is bitter koud, maar toch wacht er een tiental vrouwen op ons. Vanwege de kou verhuizen we naar het gemeenschapshuis, waar het iets warmer is. Ik vind het een voorrecht om deze vrouwen aandacht te mogen geven en te laten ontdekken hoe prachtig God hen heeft gemaakt. Zo leren ze niet alleen hoe hun lichaam functioneert, maar krijgen zij ook een beter zelfbeeld. Dit inzicht verandert hun leven. Het geeft me veel voldoening dat ik hieraan indirect mag bijdragen. Gunnel, Long Tracker 8

13 Bezinningsdag in september besloten en zal in het nieuw te maken meerjarenplan worden uitgewerkt. - In 2013 is veel voorbereidend werk verricht aan de positionering en het communicatiebeleid van Interserve. Dit komt duidelijk tot uiting in de nieuwe slogan Geloof wérkt. In deze slogan zien we de kernwaarden van Interserve terug: onze visie op integral mission (of holisme), discipelschap, het uitzenden van beroepskrachten die het evangelie in woord én werk verkondigen. Met deze visie willen we ook communiceren dat zending gewoon is, iets waarmee iedere christen bezig zou moeten en kunnen zijn, waar dan ook. - Eind december is Interserve verhuisd naar een prachtig pand in Driebergen. Met behulp van veel vrijwilligers en donateurs is dit zowel praktisch als financieel heel goed verlopen. Met een gelijkblijvend huisvestingsbudget zijn we er qua locatie, ruimte en bereikbaarheid enorm op vooruit gegaan. Een ander belangrijk voordeel is de mogelijkheid tot samenwerking met de acht andere organisaties die op hetzelfde terrein kantoor houden. Vooruitblik naar 2014 We kijken met vertrouwen uit naar wat het jaar 2014 ons gaat brengen, omdat we in Zijn dienst werken. We zijn blij met tien nieuwe sollicitanten en zien met verwachting uit naar hun uitzending in 2014 of De hernieuwde focus op kerken krijgt dit jaar al enige aandacht, maar zal vooral een plaats krijgen in het meerjarenplan dat komend jaar zal worden opgesteld. In financieel opzicht is 2013 helaas geen goed jaar geweest voor zover het de algemene lasten betreft (het kantoor). Daarom zal het accent in 2014 vooral liggen op een structurele groei van de inkomsten voor het kantoor. De algemene reserve laat zien dat deze situatie niet langer mag voortduren en dat de inkomsten eind 2015 met 35% moeten zijn toegenomen ten opzichte van Een grote uitdaging. In 2012 zijn we begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden voor het genereren van duurzame inkomsten. Dit heeft geleid tot verschillende ideeën die in het nieuwe Fondsenwervingsplan voor 2014 zijn opgenomen. Het algemeen bestuur heeft inmiddels de kaders voor het financieel beleid vastgesteld. Staf In 2013 is de staf uitgebreid met oud-partner Annieke van Dijk. Zij werkt twee dagen op kantoor als member care coördinator en stelt daarnaast gemiddeld twee dagen per week haar diensten ter beschikking van zendelingen waar ook ter wereld. Annieke wordt nog ondersteund door haar persoonlijke achterban. Per 31 december was er sprake van in totaal 5,37 betaalde fte (in 2012: 5,44), als volgt verdeeld over de teams: Team Geven (administratie) 1,60 Team Gaan (werving, selectie en begeleiding van Partners) 1,77 (en 0,84 ondersteund door vriendenkring) Team Binden (communicatie & fondsenwerving) 1,00 Directeur 1,00 TOTAAL 5,37 Ik vind het een voorrecht om deze vrouwen aandacht te mogen geven en te laten ontdekken hoe prachtig God hen heeft gemaakt. De salarissen van de betaalde werknemers, inclusief dat van de directeur, liggen in de schalen 5-10 zoals deze zijn vastgelegd in de arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. Interserve volgt de geldende uitvoeringsregel van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers van de Protestante Kerk Nederland betreffende salariëring, salarisverhogingen, inflatiecorrecties, eindejaarsuitkeringen en jubileumgratificaties in zijn totaliteit. 9

14 Ouders raken enthousiast over onze school en de aandacht en liefde die de leerkrachten aan de kinderen geven. Vrijwilligers Interserve kan niet functioneren zonder vrijwilligers. We zetten deze waardevolle mensen in op allerlei taken, variërend van heel praktische tot meer beleidsmatige. We kennen drie soorten vrijwilligers: - Kantoorvrijwilligers helpen ons met praktische klussen zoals adressenadministratie, boekhouding, algemene administratieve werkzaamheden en giftenadministratie, maar tevens bij het ontwikkelen van beleid voor voorlichting en uitzendingen. Dit zijn mensen die op regelmatige basis een dag(deel) op kantoor zijn. Per 31 december hadden we een totaal van 2,69 fte aan vrijwilligers (in 2012: 2,14) Thuisfrontcommissies (TC s) van de diverse uitgezonden Partners leveren een onmisbare bijdrage aan het werk van Interserve. In totaal zetten meer dan 200 vrijwilligers zich in om gebed voor de Partners te stimuleren, fondsen te werven, nieuwsbrieven te verzorgen en andere praktische zaken te regelen. - Tot slot zijn enkele commissies actief. De selectiecommissie (SC) assisteert de coördinatoren Long Track en On Track bij het selecteren van nieuwe kandidaten. De SC bestaat uit vier leden. De BAM-commissie (bestaand uit vijf leden) ondersteunt en adviseert de directeur met het oog op de bevordering van het concept Business As Mission. Het ambassadeursnetwerk is in opbouw en wordt momenteel gecoördineerd door twee vrijwilligers die een aantal ambassadeurs aansturen. 10

15 Geloof wérkt in Cambodja Dit jaar vieren we de eerste verjaardag van onze kleuterschool. Als we terugkijken op het afgelopen jaar zien we hoe God aan het werk is geweest: in ons eigen leven, het leven van de leerkrachten en het leven van de kinderen. De ouders zijn enthousiast over onze school en zijn blij met de aandacht en liefde die de leerkrachten aan de kinderen geven. In Nederland is dit vanzelfsprekend, maar hier in Cambodja is dat heel anders. Kinderen worden afgerekend op hun resultaten en er is weinig of geen aandacht voor hun sociaal en emotioneel welzijn. Neem bijvoorbeeld Beida. Hij heeft een spierziekte en is verstandelijk beperkt. Hij zit al vanaf het begin bij ons op school. In Nederland zou hij naar het speciaal onderwijs gaan, hier bestaat dat niet. Op het inschrijfformulier had zijn moeder bij de vraag of Beida een ziekte of beperking had, ingevuld: weleens verkouden. Waarschijnlijk was ze bang dat we hem anders niet zouden toelaten. Door de inzet van de leerkrachten, hun geduld, liefde en aandacht, hebben we Beida zien opbloeien. Toen Beida oud genoeg was om naar de overheidsschool te gaan, liet zijn moeder hem daar inschrijven. De volgende dag kwam hij alweer terug. Hij was niet toegelaten vanwege zijn beperking. Zijn moeder bracht hem weer naar onze school. Omdat ik weet dat hij bij jullie altijd welkom is, vertelde ze. Dat is precies waarom we hier zijn: kinderen te laten weten dat ze welkom zijn. Daarbij denken we aan de woorden van Jezus: Wie een kind ontvangt in Mijn naam, ontvangt Mij. Wat een zegen en een voorrecht om hier te mogen zijn en samen met de leerkrachten te investeren in de levens van deze prachtige kinderen! Marco & Pauline Long Track Partners 11

16 12

17 3 De impact van uitzendingen Inleiding Een van de doelstellingen van Interserve is het verkondigen van het evangelie in woord en werk. Dit gebeurt vooral door het uitzenden van christenprofessionals naar Azië en de Arabische wereld. De werving, selectie en begeleiding van deze Partners is de verantwoordelijkheid van Team Gaan, dat hierbij wordt ondersteund door Team Binden (communicatie & fondsenwerving). Werkgebied Interserve richt zich bij het uitzenden van christenprofessionals op Azië en de Arabische wereld. Voor dit werkgebied is gekozen omdat hier het evangelie het minst bekend en de kerk het kleinst is. Ook is de armoede in deze gebieden groot en is er veel nood. Het aantal zendingswerkers in dit gebied is relatief klein, terwijl twee derde van de wereldbevolking er woont. Soorten uitzendingen Interserve heeft twee soorten uitzendingen: 1. Een maand tot maximaal twee jaar (On Track & On Track Plus) 2. Langer dan twee jaar (Long Track). De twee programma s hebben elk een afzonderlijke procedure. Bij beide wordt ernaar gestreefd dat kandidaten zorgvuldig worden geselecteerd en toegerust én dat hun thuisfront betrokken wordt bij de uitzending. De impact van uitzendingen Interserve streeft bij het uitzenden van Partners naar een verandering in de levens van individuen en gemeenschappen. Die verandering vindt met name plaats via het werk van de Partners. De werkplek is immers de plaats waar ze de lokale man en vrouw ontmoeten. Onze Partners zijn bij andere organisaties of bedrijven gedetacheerd. Hun werkzaamheden zijn voornamelijk in te delen in de werkvelden gezondheidszorg, onderwijs, ontwikkelingshulp en Business As Mission. Het werk van onze Partners heeft ook in 2013 geleid tot goede resultaten, zowel in de persoonlijke ontwikkeling van lokale mensen en hun financiële situatie als in het versterken van de gemeenschap waarin zij leven. De impact van het werk is niet altijd te meten in harde cijfers, maar wel is er vaak een ingrijpend effect dat heel praktisch en concreet is. In dit jaarverslag kunt u de verhalen lezen van diverse Partners over hun werk. Een greep uit deze verhalen geeft aan welke impact onze Partners hebben: - Ze spreken woorden van hoop aan mensen in nood. - Vrouwen ontdekken hoe mooi God hen geschapen heeft. - Kinderen voelen zich geaccepteerd, ondanks hun beperking. - Moslims krijgen een verlangen om de Bijbel te gaan lezen. - Honderden leerkrachten leren kindvriendelijk lesgeven. - Vervolgde christenen vinden een plaats om te schuilen en vinden werk. - Jongens en meisjes verlaten de seksindustrie en leren een vak. - Mensen ervaren gebedsverhoring en leren God vertrouwen. 13

18 - Ze brengen hoop en verandering in het leven van kinderen. - Door gewoon hun werk te doen komen ze in contact met mensen en mogen ze iets voor hen betekenen; Iedere Partner van Interserve heeft een eigen verhaal te vertellen over zijn of haar werk. We hopen dat door de verhalen heen duidelijk mag worden welke veranderingen er door het werk van de Interserve-Partners in het afgelopen jaar in gang zijn gezet. Het besluit om in het buitenland te werken wordt biddend gedaan. Samen gaan we op zoek naar Gods leiding. Terugblik 2013 Het werk van Team Gaan heeft zich het afgelopen jaar primair gericht op de begeleiding van Long Trackers (binnen Interserve Partners genoemd) en On Trackers. Daarnaast hebben we Partners en On Trackers gestimuleerd om de ervaringen van het veld terug te geven aan de Nederlandse kerken, zodat ook zij kunnen leren van zending en uitgedaagd worden om (nog) meer aan zending te doen. Hieronder volgt een korte opsomming van de belangrijkste ontwikkelingen: - We hebben specifiek gekeken naar Partners die al meer dan tien jaar uitgezonden zijn. Hoe kan het contact met hen beter vorm krijgen? Welke andere dienstverlening is passend? Moeten de financiële regelingen worden aangepast? Onze conclusie is dat iedere Partner eigen wensen heeft en dat dit een persoonlijke benadering vergt. - Met de komst van oud-partner Annieke van Dijk kunnen we een verdieping aanbrengen in de begeleiding van Partners die terugkeren naar Nederland (de zgn. re-entry ) en mensen die een crisissituatie meemaken. Annieke heeft ruime ervaring met member care, de zorg voor zendelingen. Annieke zal ook retraites gaan organiseren. - Team Gaan heeft deelgenomen aan de Personnel Conference van Interserve Internationaal. Een van de uitkomsten is dat er een profiel is opgesteld van de ideale Interserve-Partner. Dit profiel is besproken met de selectiecommissie en zal in de selectieprocedure worden geïntegreerd. Ook willen we het komende jaar concrete plannen maken om kerken te betrekken bij de selectie en aanname van Partners. - Eind 2012 zijn we gestart met het programma Mentoring for Mission. In dit programma worden oud Interserve-Partners ingezet als mentor voor jongeren die op zoek zijn naar Gods wil in hun leven. Er is veel belangstelling voor mentoring. In het eerste jaar zijn er al twaalf mentortrajecten gestart. Het komende jaar zullen we hieraan een vervolg geven. - Een teamtrip naar Egypte is helaas niet doorgegaan vanwege geringe belangstelling. Er zijn contacten met Hogeschool De Driestar, die haar studenten de mogelijkheid biedt om een stage in het buitenland te doen. Bij voldoende belangstelling zal in oktober 2014 een groepje studenten voor een maand naar India worden uitgezonden om zich te verdiepen in het onderwijssysteem daar in cijfers Oriënterende gesprekken 25 Sollicitanten On Track 16 Uitgezonden On Trackers 11 Sollicitanten Long Track 11 Uitgezonden Long Trackers 49 Aantal TC s 32 TC-bezoeken door stafleden 11 Veldreizen 4 Mentoren 8 Mentoranten 12 14

19 Geloof wérkt, ook in de On Tracker zelf Geloof werkt. Jaarlijks maken zo n 10 tot 15 mensen gebruik van het On Track programma. On Trackers zetten zich in op allerlei gebieden, zoals onderwijs, IT of medisch werk. Door zo n korte termijn uitzending krijgen zij de kans om te proeven van zendings- en ontwikkelingswerk. Een keuze voor een bijbelschoolopleiding, taalstudie of andere vervolgopleiding is na een On Track uitzending makkelijker te maken. Meestal zijn het pas afgestudeerden die zo n buitenlandervaring willen aangaan. Toch solliciteren regelmatig ook oudere mensen voor On Track. Zij zoeken een onderbreking van hun carrière of naderen hun pensioen en willen aan hun leven een diepere invulling geven. Het begeleiden van deze zoekende mensen is mooi werk. Voor hun geschiktheid mag ik me ook verdiepen in hun geloofsleven en wandel met God. Samen gaan we op zoek naar hoe God hen leidt. Het besluit om in het buitenland te willen werken is al een stap in geloof en wordt biddend gedaan. Bij de keuze van een gebied en werkplek zien we dat God deuren opent of juist sluit. De On Tracker zelf ervaart de grootste geloofsgroei tijdens zijn/haar verblijf in het buitenland. Daar vallen alle zekerheden weg die we in de Nederlandse samenleving hebben en moeten er vaak stappen in geloof genomen worden. Door gebedsverhoring groeit hun geloof. Daarnaast ontmoeten zij christenen van allerlei nationaliteiten en leren van hun wandel met God. Zo groeit het verlangen om hiervan uit te delen aan de lokale bevolking, maar ook aan hun eigen kerk in Nederland. Marian, Coördinator On Track 15

20 16

21 4 Bewustwording in Nederland Inleiding De afdeling Communicatie en Fondsenwerving, ook wel Team Binden genoemd, vervult een belangrijke taak bij het werven van nieuwe Partners, het creëren van bewustwording onder kerken en christenen en het werven van fondsen. Dit gebeurt onder meer door middel van het verstrekken van informatiepakketten, de website, de nieuwsbrief Dienen, het plaatsen van advertenties en het verzorgen van (informatie)bijeenkomsten. Het afgelopen jaar was een periode van opnieuw opbouwen. De positionering werd onder de loep genomen, maar ook het standwerk en de contacten met kerken. Nieuwe positionering Veel aandacht ging uit naar het positioneringstraject. We hebben onze visie en werkwijze nog eens doorgenomen, mede in het licht van enkele internationale ontwikkelingen. Uit onderzoek bleek dat Interserve vooral gewaardeerd wordt om de volgende zaken: - de combinatie van praktisch werk en verkondiging in woord en werk. - de diversiteit aan mogelijkheden om in het eigen beroep te worden uitgezonden. - de goede zorg voor zendingswerkers. Hoewel Interserve een goede naam heeft in de zendingswereld is onze naamsbekendheid relatief klein. We willen ons daarom nadrukkelijker positioneren als een organisatie die zending dichtbij brengt en gewoon maakt. Het accent blijft liggen op het uitzenden van bewogen christenen die hun talenten willen inzetten uit liefde voor God en hun medemens. In hun woon- en werkomgeving delen zij hun leven en daarmee ook het evangelie. Het proces vroeg ook om een nieuwe pay-off: Geloof wérkt. Deze vervangt het wat zakelijke professionals in zending. Met de pay-off is ook een nieuwe huisstijl ontwikkeld, die vanaf begin 2014 wordt ingevoerd. Ambassadeursnetwerk Het afgelopen jaar is ook verder gewerkt aan het opzetten van een ambassadeursnetwerk. Het ambassadeursnetwerk richt zich op evenementen (Opwekking, New Wine e.d.), maar ook op het stimuleren van zendingsbewustzijn in kerken. Het afgelopen jaar zijn we op verschillende evenementen aanwezig geweest, met dank aan verlofgangers en een aantal vrijwilligers. Twee van hen coördineren de bezetting van de stands. Zij nemen het kantoorteam veel werk uit handen. Het is nog niet gelukt om, behalve de twee coördinatoren, een aantal ambassadeurs te vinden die op structurele basis beschikbaar zijn. Dit blijft wel ons streven. In het komende jaar zal daarnaast een sterker beroep worden gedaan op de mensen die via On Track en Long Track zijn uitgezonden. Ook worden zij gestimuleerd om in hun reguliere presentaties aandacht te geven aan het bredere werk van Interserve. Ontmoetingen met belanghebbenden Op verschillende manieren hebben we in 2013 onze belanghebbenden ontmoet: - Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst was er een ontmoeting met een trouwe groep betrokkenen, waaronder(voormalige) vrijwilligers, bestuursleden, medewerkers en verlofgangers. Wel hebben we geconsta- 17

22 Geloof wérkt in Nepal Ik ben directeur van het Early Childhood Education Center (ECEC), een opleidingscentrum voor leraren in het kleuteronderwijs met ongeveer veertig werknemers. Het afgelopen jaar heb ik verschillende jonge collega s zien groeien. Ze zijn volwassener geworden, niet alleen op professioneel vlak, maar ook in persoonlijk en geestelijk opzicht. Zelf getuigen ze hier ook van: We zijn dankbaar dat wij zoveel kans krijgen om meer te leren en ons te ontplooien. ECEC leidt jaarlijks meer dan vijfhonderd leerkrachten op. Ons doel is dat zij de traditionele lesmethoden van stampwerk en examens de rug toekeren en vaardigheden ontwikkelen om op een kindvriendelijke wijze les te geven. Het is voor velen een openbaring dat kleuters beter leren door spel dan door tekstboeken. Het is geweldig om de veranderingen te zien. Kinderen gaan nu met plezier naar school omdat ze ontdekkend en spelend mogen leren. Twee van de mensen die een grote verandering doormaakten zijn Vijaya en Rita. Vijaya is begin dit jaar gedoopt. Het jaar daarvoor bracht haar man haar naar de kerk. Vijaya verkeerde in een vreselijke toestand. Ze werd voortdurend aangevallen door demonen en had een jaar lang bijna niet kunnen eten. Ik mocht voor haar bidden. Het duurde maanden voor ze volledig bevrijd was, maar nu is ze vrij en doet vol vreugde en dankbaarheid haar werk. Veel van haar familieleden hebben de grote verandering in haar leven ge-zien en hebben nu ook hun leven aan de Here Jezus toegewijd. Rita leerde Jezus kennen in de gevangenis. Na haar vrijlating sprak ze me in de kerk aan. Ze kon nergens terecht, o.a. vanwege haar geloof. Ze heeft bij ECEC een cursus gevolgd waardoor ze snel een baan kon krijgen. Reiny, Long Tracker 18

23 teerd dat we met deze activiteit niet of nauwelijks een nieuwe groep van betrokkenen bereiken. Daarom is besloten deze bijeenkomst niet langer te organiseren en te zoeken naar andere vormen van ontmoeting. - De bezinningsdag in september bracht zo n 60 mensen bijeen die samen met ons hebben nagedacht over de relatie met de kerk. - Twee ontmoetingsbijeenkomsten voor verlofgangers, staf, bestuur en vrijwilligers. - Twee informatieavonden voor geïnteresseerden in uitzending. - Een ochtend voor ouders van Long Trackers en On Trackers. - Verlofgangers in Nederland werden uitgenodigd voor een lunch op het kantoor. Deze contacten bevestigen ons in de mening dat we juist in het digitale tijdperk tijd en ruimte moeten blijven creëren voor persoonlijke ontmoeting in cijfers Stands op evenementen 11 Informatieaanvragen 37 Bezoekers informatieavonden 24 Dienen-lezers Donateurs 5919 Het werven van fondsen in kerken was voor 2013 een doelstelling. We hebben hiervan bewust afgezien en ervoor gekozen om het accent in de contacten met kerken te leggen op bemoediging en toerusting. Als dit leidt tot financiële ondersteuning zijn we hiervoor dankbaar, maar dit is niet ons hoofddoel. Het is geweldig om de veranderingen te zien. Kinderen gaan nu met plezier naar school omdat ze ontdekkend en spelend mogen leren. Promotie On Track Het On Track programma is vooral gepromoot via stands tijdens evenementen. Daarnaast blijken geïnteresseerden ons te vinden via de website en door aanbevelingen van oud On Trackers. Het was de bedoeling om het concept Returning Professionals beroepskrachten die meerdere keren een aantal weken in hetzelfde project werken onder de aandacht te brengen. Dit programma lijkt zich echter minder goed te lenen voor bredere promotie. Mensen die zich aanmelden voor het On Track programma kiezen doorgaans voor een aaneengesloten periode van minimaal enkele maanden en zien dit meer en meer als een oriëntatie op uitzending voor langere termijn. Versterken van de relaties met kerken Het investeren in de relatie met kerken kost meer tijd dan aanvankelijk ingeschat. Toch hebben we in enkele gemeenten al een bijdrage mogen leveren in de vorm van presentaties en toerusting van verschillende leeftijdsgroepen. We hopen komend jaar onze dienstverlening aan kerken verder te kunnen uitbouwen, zodat zij hun missionaire opdracht beter kunnen vervullen. Donateurwerving De inkomsten via fondsenwerving zijn het afgelopen jaar nagenoeg gelijk gebleven. We zien een toename in het aantal eenmalige giften. Ook de direct mails hebben goed gerendeerd. De terugval is vooral zichtbaar in het aantal structurele giften. Het verstevigen van de relaties is in 2013 helaas niet gelukt. Dit zal in 2014 nadrukkelijk moeten gebeuren. Hiervoor zal externe expertise in huis worden gehaald. Ook zal een fondsenwerver worden aangetrokken, omdat gebleken is dat één fte niet voldoende is voor de grote diversiteit aan taken op het gebied van communicatie en fondsenwerving. 19

24 Meisjes en jongens worden geholpen om te ontsnappen aan de duistere wereld van de seksindustrie. Zakelijke relaties De Interserve Business Club heeft in 2013 een doorstart gemaakt. Dit heeft weliswaar niet geleid tot een groot aantal leden, maar de focus op het concept Business As Mission (BAM) is juist gebleken. Hierbij worden zakelijke relaties uitgenodigd om betrokken te raken bij een project van een Interserve-Partner. Tijdens één bijeenkomst werd bijna bijeengebracht voor een BAM-project in Centraal-Azië. Het komend jaar zal de BAM-commissie nadrukkelijker worden ingezet om deze lijn verder uit te werken. Daarnaast zal de nadruk liggen op het koppelen van christen-ondernemers in Nederland met de 70 Interserve- BAM ers waardoor er een uitwisseling kan plaatsvinden van kennis en missionair ondernemen. Projectondersteuning buitenland Ondersteuning van projecten in het buitenland is geen hoofddoelstelling voor Interserve. Onze focus ligt op het leveren van gekwalificeerde beroepskrachten die pro Deo hun diensten aanbieden in een bepaald project. Via deze Partners is er een indirecte betrokkenheid bij bepaalde projecten. Die betrokkenheid uit zich veelal door het openen van een speciaal projectfonds, waardoor donateurs de gelegenheid hebben om giften over te maken voor het project via Interserve. Hieraan zijn wel enkele voorwaarden verbonden. Zo moet het gaan om een project dat door de Country Team Leader van Interserve is goedgekeurd en mogen giften voor een project niet ten koste gaan van de persoonlijke ondersteuning van de Partner. Op giften voor projecten houdt Interserve 5% administratiekosten in. In 2013 werden o.a. de volgende projecten financieel ondersteund: - Een weeshuis in Nepal - Een organisatie die via de media het evangelie doorgeeft in de Arabische Wereld - Een fonds voor de artsenopleiding van een lokale verpleegkundige in Centraal-Azië - Een onderwijsproject in Oost-Azië voor kinderen die verstoken zijn van regulier onderwijs - Een project om waterpompen te bouwen in Centraal-Azië. Communicatie met belanghebbenden Interserve streeft ernaar om zo open en transparant mogelijk te communiceren met haar achterban. Omdat veelal gewerkt wordt in landen waar christenen worden vervolgd is er altijd een afweging tussen openheid en voorzichtigheid. We gebruiken de volgende communicatiemiddelen: - Onze nieuwsbrief Dienen verschijnt vier maal per jaar en wordt verzonden naar zo n lezers. - De tweemaandelijkse Gebedsbrief met gebedspunten van de verschillende Long Trackers en On Trackers. - Nieuwsbrieven van Long Trackers en On Trackers; deze worden verzonden door hun eigen thuisfront. - De website bevat informatie over uitzending, verhalen, evenementen e.d. - Presentaties en stands tijdens conferenties, beurzen e.d. - Free publicity in de vorm van persberichten, artikelen in christelijke tijdschriften en radio-interviews Klachtenprocedure Interserve hanteert een klachtenprocedure. In 2013 ontvingen wij twee officiële klachten. Deze zijn beide naar volle tevredenheid van de relatie afgehandeld. De klachten hadden betrekking op het al dan niet ontvangen van mailingen en het opzeggen van financiële steun. 20

25 Geloof wérkt in Cambodja Afgelopen jaar heb ik ongeveer vijf maanden gewerkt bij de organisatie Daughters of Cambodia. Deze organisatie maakt een vuist tegen de groeiende seksindustrie en de mensenhandel die daar het gevolg van is. Ze helpt meisjes, maar ook jongens, om te ontsnappen aan deze duistere wereld en geeft ze de hoop op een betere toekomst. Door psychologische hulp en het leren van een praktisch vak leren vinden deze jongeren hun eigenwaarde terug. Ik ben zelf betrokken geweest bij het programma Sons of Cambodia, dat zich speciaal richt op jongens die terecht zijn gekomen in de seksindustrie. Hiervoor is nog weinig aandacht in het land. Ik heb meegeholpen in de werkplaats waar deze jongens praktische vaardigheden leerden in houtbewerken. Daarnaast was er ruimte voor Bijbelstudie en persoonlijke ontwikkeling. Ik heb mijn best gedaan deze jongens te bemoedigen en de activiteiten in de werkplaats te begeleiden. Ik kijk terug op een prachtige tijd! Ik moet denken aan het verschrikkelijke verhaal van een van deze jongens. Zijn ouders werden vermoord tijdens de burgeroorlog. Als wees kwam hij op straat terecht en op jonge leeftijd viel hij in handen van een groep gangsters die hem seksueel uitbuitten. Zijn hele jeugd was kapotgemaakt. Toen deze jongen bij Sons terecht kwam was er plaats voor herstel. Hij leerde God kennen en vond langzaam zijn identiteit terug. God geeft herstel voor hen die gebroken zijn. Sinds kort is hij manager van de werkplaats en inspireert hij andere jongens om met God te leven. Ja, geloof werkt in Cambodja! Chiel, On Tracker 21

26 22

27 5 Volledige jaarrekening Balans per 31 december 2013 ACTIVA Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen en overlopende activa Effecten Liquide middelen PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Continuiteïtsreserve Fondsen Bestemmingsfondsen Voorzieningen Wederinpassingsvoorziening Kortlopende schulden

28 Staat van baten en lasten over 2013 BATEN Werkelijk Begroot Werkelijk Baten uit eigen fondswerving Baten uit beleggingen Overige baten Som der baten LASTEN Besteed aan doelstellingen Voorlichting en bewustwording Lange termijn uitzendingen Korte termijn uitzendingen Projectondersteuning buitenland Werving Baten Kosten eigen fondsenwerving Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Som der lasten RESULTAAT Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verwerkt: Werkelijk Werkelijk Toevoeging c.q. onttrekking aan: Continuïteitsreserve Afgesloten Partnerfondsen Afgesloten On Track fondsen Opleidingsfonds Partners Lange termijn uitzendingen Korte termijn uitzendingen Projectondersteuning buitenland

29 Kasstroomoverzicht over Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Koersresultaat beleggingen Mutatie voorzieningen Veranderingen in werkkapitaal Vorderingen Kortlopende schulden Kasstroom uit Bedrijfsoperaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in MVA Investeringen in financiele vaste activa 0 0 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie in langlopende schulden 0 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0 Netto kasstroom in Het verloop van de geldmiddelen is als volgt: Stand per 1 januari Mutatie boekjaar Stand per 31 december

30 Grondslagen van de financiële verslaggeving Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening De jaarrekening is opgemaakt conform Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen zoals opgenomen in de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld. Vergelijkende cijfers Teneinde een goede vergelijking mogelijk te maken met de cijfers van dit boekjaar zijn, waar nodig, de vergelijkende cijfers opnieuw gerubriceerd. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van onderstaande percentages: Bedrijfsmiddelen Automatisering 16,67 % - 33,34% Website 20 % Overige 20 % Op investeringen in het boekjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Hierbij wordt voor zover nodig rekening gehouden met mogelijke oninbaarheid. Effecten Effecten worden gewaardeerd tegen actuele waarde per balansdatum, waarbij zowel ongerealiseerde als gerealiseerde waardeveranderingen direct in de staat van baten en lasten worden verwerkt. Continuïteitsreserve Doel van de continuïteitsreserve is de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen. Gestreefd wordt naar een continuïteitsreserve van minimaal euro en maximaal 50% van de jaarlijkse kosten van de kantoorexploitatie. De continuïteitsreserve wordt gevoed door het saldo van de kantoorexploitatie, de saldi van de afgesloten Partnerfondsen na 3 jaar en de niet-actieve On Track fondsen. Bestemmingsfondsen Stichting Interserve Nederland ontvangt van giftgevers bestemde giften. De aan het eind van het jaar nog niet bestede bestemde giften zijn opgenomen in een bestemmingsfonds. De bestemmingsfondsen zijn onderscheiden naar de te onderkennen doelstellingen. De stichting heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd: 26

31 A Lange termijn uitzendingen Interserve zendt Partners voor langere termijn uit naar het buitenland om daar, zo mogelijk in samenwerking met de lokale kerk, in hun beroep dienstbaar te zijn en te getuigen van de hoop die in hen is. Deze Partners worden ondersteund vanuit de eigen gemeente c.q. achterban. B Korte termijn uitzendingen In het kader van het On Track programma zendt Interserve mensen uit voor een periode van 1 tot 24 maanden. Door middel van haar internationale netwerk kan Interserve mensen plaatsen die gedurende korte tijd hun beroep in het kader van kerk en zending willen uitoefenen. C Afgesloten Partnerfondsen Nadat Partners zich na een uitzending weer definitief in Nederland vestigen blijft het fonds nog drie jaar beschikbaar voor een eventuele nieuwe uitzending. Daarna wordt het fonds opgeheven. Een eventueel nadelig fondssaldo wordt bij terugkeer direct als verlies genomen. D Afgesloten On Track fondsen Nadat On Trackers weer terug zijn in Nederland blijft het fonds beschikbaar voor een eventuele nieuwe uitzending. E Opleiding Partners Het fonds wordt jaarlijks gedoteerd vanuit het fonds Lange termijn uitzendingen. Het opgebouwde bedrag is bestemd voor de (bij)scholing en training van de Partners. Het fonds dient ertoe periodieke scholing en training van Partners mogelijk te maken. Bij geen gebruikmaking van het opgebouwde tegoed komt dit te vervallen aan het eigen (Partner)fonds. F Projectondersteuning buitenland Interserve ondersteunt projecten en (buitenlandse) personen die nauw verbonden zijn met de doelstelling van Interserve. Deze ondersteuning is vooral van financiële aard. Voorzieningen De wederinpassingsvoorziening wordt jaarlijks gedoteerd vanuit het fonds Lange termijn uitzendingen. Het opgebouwde bedrag is bedoeld om Partner(s) bij defintieve terugkeer een bijdrage te geven in de vestigingskosten. De jaarlijkse wederinpassingspremie is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Overige activa en passiva Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke gelijk is aan de nominale waarde. Grondslagen van resultaatbepaling De baten en bestedingen worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Baten Als baten uit eigen fondsenwerving worden de in het verslagjaar ontvangen giften en contributies opgenomen. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 27

32 Toelichting op de balans per 31 december 2013 ACTIVA 1. Materiële vaste activa Automatisering Website Overige Totaal Aanschafwaarde per 1 januari Gecumuleerde afschrijvingen 1 januari Boekwaarde per 1 januari Investeringen Afschrijvingen Desinvesteringen Mutaties boekjaar Aanschafwaarde per 31 december Gecumuleerde afschrijvingen Boekwaarde per 31 december Financiële vaste activa Stand per 1 januari Af: Aflossingen 0 0 Boekwaarde per 31 december Het betreft een lening als werkkapitaal aan de Stichting Huur Interserve & 3xM voor het pand Nijverheidsweg-Noord Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Partners Rekeningcourant Interserve Internationaal Nog te ontvangen rente Borgsom Huurstichting Nijverheidsweg-Noord Vooruitbetaalde huur Nijverheidsweg-Noord Overige vorderingen

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014

Stichting Huis van Belle TE UTRECHT. Rapport inzake 2014 Stichting Huis van Belle TE UTRECHT Rapport inzake 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 5 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk.

75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Interserve, postbus 133, 3970 AC Driebergen-Rijsenburg. Incassant-ID: NL24ZZZ411267350000. Incasso s worden rond de 25e van de maand afgeschreven. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2014 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten

Jaarverslaggeving 2012 van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten Jaarverslaggeving van Stichting Stripproject Zendingsfonds Mispelgaarde 31 3992 JT Houten INHOUDSOPGAVE PAGINA A ACCOUNTANTSRAPPORT 1 Algemeen 2 2 Saldo vergelijking 3 3 Financiële positie 4 4 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016

RAPPORT Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2016 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 201 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Heerde, feitelijk gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres:

Nadere informatie

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015

RAPPORT. Aan het bestuur van Stichting Go and Tell Zeewolde. inzake de jaarrekening 2015 RAPPORT Aan het bestuur van inzake de jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE RAPPORT 1 Opdracht 2 Algemeen 3 Cash-flow 4 Fiscale positie BIJLAGEN Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 2 Staat van inkomsten

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien?

Chinezen laten hun. identiteit bepalen door hun werk. 75% van de. Antwoordkaart. Waar liggen dan de beste kansen om je geloof te laten zien? Hoofdstraat 55 Postbus 133 3970 AC Driebergen-Rijsenburg T 0343 74 54 00 info@interserve.nl www.interserve.nl NL94 INGB 0001 9423 05 75% van de Chinezen laten hun identiteit bepalen door hun werk. Antwoordkaart

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177.

Materiële vaste activa 1 0 0. Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318 177. BALANS (na resultaatbestemming) 31 december 31 december Ref. ACTIVA Materiële vaste activa 1 0 0 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 2 1.962 1.717 Liquide middelen 3 164.356 175.597 166.318

Nadere informatie

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012

Stichting MeeleefGezin. Jaarverslag 2012 Jaarverslag Utrecht, 3 juli 2013 Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 6 Staat van baten en lasten 7 Toelichting 8 Overige gegevens 12 2 Bestuursverslag Algemeen De stichting

Nadere informatie

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG

Postbus 31 Hoofdstraat AA 8162 AG Naam STICHTING NATUURLIJK WELZIJN Statutair gevestigd te Epe RSIN fiscaal nummer: 8166.60.712 ANBI nummer: 50513 KvK inschrijving onder nummer: 41038012 Contactgegevens postadres: bezoekadres: Postbus

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa

Materiële vaste activa Inventaris Financiële vaste activa Effecten Som der vaste activa 31 december 2015 31 december 2014 A c t i v a Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 376 472 Financiële vaste activa Effecten 203.357 203.357 Som der vaste activa 203.733 203.829 Vlottende activa

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650

NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 NIEUWE JAARVERSLAGREGELS RJ650 De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft sinds 2008 nieuwe richtlijnen vastgesteld voor jaarverslagen van fondsenwervende instellingen, de zogenaamde RJ650. Deze richtlijnen

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017

Rapport. inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon Alphen aan den Rijn. datum : 27 mei 2017 Rapport inzake : Jaarrekening 2016 Stichting Museumpark Archeon datum : 27 mei 2017 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (in euro, na winstverdeling) 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Reserves

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017

Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO. betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017. datum 18 september 2017 Aan het bestuur van St. De Samaritaan (SDS) Schoolpad 1b 3851 JE ERMELO betreft Verkorte jaarrekening 2016/2017 datum 18 september 2017 Dit rapport is verzorgd door de Jong & Laan, Oosteinde 31, 3842 DR,

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015

Balans per 31 december 2015 Balans per 31 december 2015 Activa 31 december 2015 31 december 2014 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen (pastorieën) 1 191.051 228.142 Gebouwen (in kader doelstelling) 1 1 1 Vervoermiddelen

Nadere informatie

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON BUNSCHOTEN - SPAKENBURG

RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON BUNSCHOTEN - SPAKENBURG RAPPORT INZAKE JAARREKENING 2014 STICHTING DE GENADEBRON INHOUDSOPGAVE Pagina JAARSTUKKEN Bestuursverslag over 2014 4 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 7 2 Staat van baten en lasten over 2014

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING WITBOEK TE AMSTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Samenstellingsverklaring 4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015

Stichting ADL gevestigd te Haarlem. Rapport inzake jaarstukken 2015 gevestigd te Rapport inzake jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Jaarrekening Pagina 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW

STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW STICHTING SHARING SUCCESS FOUNDATION DELFGAUW JAARREKENING 2013 INHOUD JAARVERSLAG 2013 1. Doelstelling van de organisatie 1 2. Activiteiten 2013 ter invulling van de doelstelling 1 3. Activiteiten 2014

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem*

Stichting. Dit rapport heeft 11 pagina s. *KvK nr * Tel *Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* Dar as Salaam Dit rapport heeft 11 pagina s Enkelvoudig Jaarrekening 2015 Dar as salaam *KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem* ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68 Dar As Salaam

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN HILVERSUM FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015 STICHTING LEERGELD HILVERSUM WIJDEMEREN te HILVERSUM Stichting Leergeld Hilversum Wijdemeren Jaarrekening 2015 23 februari 2016 Pagina 2 van 15 INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen...

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016

Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders. Financieel verslag over het jaar 2016 Financieel verslag over het jaar 2016 INHOUDSOPGAVE pagina Jaarrekening - balans per 31 december 2016 4-5 - winst- en verliesrekening over 2016 6 - kasstroomoverzicht 7 - toelichting - toelichting algemeen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht

Jaarrekening 2014. Stichting Noah's Ark Children Ministry Uganda. Sliedrecht Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 1.4 Kengetallen 7 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2014 9

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland

Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland te Bunnik Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken 2012 Jaarverslag 3 Bestuur Stichting Vrienden van de Vrijwilligers Palliatieve

Nadere informatie

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam

Stichting Guusje Nederhorst Fonds. te Amsterdam Stichting Guusje Nederhorst Fonds te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoud Pagina BESTUURSVERSLAG Algemeen Activiteitenverslag Begroting 2015 Toekomstbeleid 3 4 6 8 9 JAARREKENING 2014 Balans

Nadere informatie

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015

Stichting Kontaanoo Putten. Jaarrapport 2014/2015 Putten Jaarrapport 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring 3 3 Algemeen 5 4 Vergelijking van baten en lasten over 2012/2013 6 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag

Nadere informatie

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren

Stichting Nieuw Rosa Spier Huis te Laren te Laren Jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Pagina I Gegevens rechtspersoon 2 II Jaarrekening 5 III Overige gegevens 11 5 Pagina 1 I GEGEVENS RECHTSPERSOON 1. Algemeen 1.1. Gegevens: Statutaire naam: Stichting

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014

Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Maculadegeneratie Vereniging Nederland Utrecht Jaarrekening 2014 Culemborg, 5 maart 2015 Rapport betreffende de jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pag. Voorwoord 1. JAARREKENING 2014 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 2 Samenstellingsverklaring 5 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2012

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / /

Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel / / Stichting Elimu Foundation Mozartlaan 9, 3781 HG Voorthuizen Tel. 0342-471355 / 06-10170034 / e-mail: fred.bakema@gmail.com Rapport inzake de financiële jaarstukken 2016 Voor u ligt het door de penningmeester

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Financieel Verslag 2015

Financieel Verslag 2015 1 Balans per 2015 31 december 2015 31 december 2014 (na verdeling negatief saldo) ACTIVA Vlottende Activa Liquide Middelen 1 3.511 6.906 Overige vorderingen 2 2.412-5.923 6.906 PASSIVA Reserves en Fondsen

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013

RAPPORT Stichting Dekat di Hati te Middelburg. Inzake: Jaarverslag 2013 RAPPORT Stichting Dekat di Hati Inzake: Jaarverslag 2013 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT DI HATI OVER 2013 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht cq ingeschreven in de Kamer van

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur

Jaarverslag Stichting Ismaël Terschuur Jaarverslag 2013 Stichting Ismaël Terschuur Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 3 2. Balans per 31 december 2013 6 3. Staat van baten en lasten over 2013 7 4. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2009 Utrechtseweg 73 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2009 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Staat van herkomst en

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING AKYAZILI NEDERLAND TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2014 5 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Rapport inzake jaarrekening Stichting Home of Change Nederland. te Ede

Rapport inzake jaarrekening Stichting Home of Change Nederland. te Ede Stichting Home of Change Nederland te Ede INHOUD JAARVERSLAG 1 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Bestemming van het resultaat 2015 4 Resultaat JAARREKENING 1 BALANS 2 WINST- EN VERLIESREKENING 3 KASSTROOMOVERZICHT

Nadere informatie

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland

J A A R R E K E N I N G 2012. Stichting People's Trust Nederland J A A R R E K E N I N G 2012 Stichting People's Trust Nederland blad 2 Inhoudsopgave blad: I Jaarverslag bestuur 3 en 4 II Jaarrekening 1. Grondslagen van de financiële verslaggeving 5 en 6 2. Balans per

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum

Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Financieel Jaarverslag 2013 van Stichting Buiten Gewoon te Berlicum Inhoudsopgave JAARVERSLAG Blz. Algemeen 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Staat van Baten en Lasten 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS

Jaarrekening 2014. Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014 Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Stichting Davor Ter attentie van het Bestuur Rondostraat 40 3223 PB HELLEVOETSLUIS Jaarrekening 2014

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen.

Hierbij zenden wij u het publicatierapport 2013 van Stichting Comité Gemeentehulp Israël te Driebergen. Aan de Kamer van Koophandel voor Team Deponeringen Postbus Postbus KvK 3440 AC Woerden Driebergen 23 juni 2014 Betreft Publicatierapport 2013, dossiernummer 34114422 Mijne heren/dames, Hierbij zenden wij

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei"

Jaarrekening. Stichting Vrienden van Inloophuid De Boei Jaarrekening Stichting Vrienden van Inloophuid "De Boei" - 3 - Bestuursverslag Stichting De vrienden van Inloophuis 'de Boei' hebben maar één doel en dat is Stichting Inloophuis Rotterdam 'de Boei' financieel

Nadere informatie

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean

Jaarrekening 2012. Stichting Stay Clean Jaarrekening 2012 Stichting Stay Clean INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Algemeen 1.1 Groepsverhoudingen 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Activiteiten 2 1.4 Resultaat 2 2 Jaarrekening 2012 2.1 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012

Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Zending Zuid-Afrika Posthoornslak 10 3824 HN Amersfoort RAPPORT OVER HET BOEKJAAR 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2013 2 4 Jaarrekening 2013 5 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013

Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren. Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Stichting Dreams4You Nederland T.a.v. het Bestuur Postbus 114 6114 ZJ Susteren Rapport inzake de jaarstukken over 2013 Dossiernummer: 5326 Datum: 2 december 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen

Jaarrekening 2014. Inhoudsopgave. Staat van baten en lasten. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening Inhoudsopgave Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 8 Pagina 9 Algemeen Balans Staat van baten en lasten Waarderingsgrondslagen Bijlage A: Toelichting op de balans Bijlage

Nadere informatie

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort. Rapport inzake jaarstukken 2013 aren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR Stichting St. Pieters en Bloklands Gasthuis - Beleid te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2013 Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus

Nadere informatie

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014

RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014. Inzake: Jaarverslag 2014 RAPPORT Stichting Dekat di Hati inzake: Financieel Verslag 2014 Inzake: Jaarverslag 2014 JAARVERSLAG BESTUURSVERSLAG STICHTING DEKAT Dl HATI OVER 2014 Maart 2011 is de Stichting Dekat di Hati opgericht

Nadere informatie

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013

Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen. Concept Jaarrekening 2013 Stichting Kinderhulp Ghana Rijssen Concept Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag 1 Financiële positie 3 Concept Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2013 5 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie