Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.2.3.3 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling"

Transcriptie

1 Vreemdelingencirculaire Supplement 7 (december 1992) aard: bekendmaking van beleid wijziging van de Vreemdelingencirculaire 1982 grondslag: art. 4 Vreemdelingenwet kenmerk: A91/3554 (Hinisterie van Justitie, directie Vreemdelingenzaken. Stafafdeling Beleidsontwikkeling) Summier overzicht Deel A Algemeen deel A 1 Inleiding 1 Aanvulling in verband met uitbesteding van het beheer van de Vc 1982 aan de Sdu A 2 Contact met het ministerie A 2 Actualisering i.v.m. verhuizing DVZ A 4 Toelating A 4 Aanpassing inhoudsopgave Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling 1 januari 1992 (verwerking TBV 49, 3.2 Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling 1 januari 1992 (verwerking TBV 49, i Aanvulling i.v.m. wijziging B 3, 2.2 ( Redactionele aanpassing Aanpassing aan gewijzigde procedure inzake informeren van referent over negatieve m.v.v.-beschikking (verwerking TBV 62) Aanpassing aan ontvankelijkheidsvereisten ten aanzien van wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen (aanvulling) Vervallen van toelichting model h (redactionele verduidelijking) p. 54 Aanpassing schema i.v.m. einde overgangsregeling voor Portugese en Spaanse werknemers m.i.v. 1 januari 1992 (verwerking TBV 49, en verwerking TBV 66 (

2 Vreemdelingencirculaire Aanpassing in verband met toelatingsbeleid vreemdelingen van 65 jaar of ouder (verwerking TBV 45 en 56, Aanvulling i.v.m. vaststelling strafmaat ingeval van verblijfsduur van minder dan 5 jaar (correctie van verwerking TBV 33 in supplement 6) a Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling 1 januari 1992 (verwerking TBV 49, acutalisering) h Aanpassing i.v.m. beleid ten aanzien van chauffeurs in het internationale wegtransport en uitbreiding bevoegdheid hpp (verwerking TBV 66, k Aanvulling i.v.m. wijziging B 3, Aanpassing i.v.m. toelatingsbeleid vreemdelingen van 65 jaar of ouder (verwerkingtbv 45/56, Verwijzing naar B 7 voor kennisgeving beschikkingen aan asielzoekers (verwerking TBV 67, e Aanpassing aan wijziging van art. 31 V.V. (verwerking TBV 51 en 58, 10.3 en 4 Aanvulling met voorwaarden voor het verkrijgen van een terugkeervisum, actualisering A 5 Toezicht 1.2. Redactionele aanpassing Correctie van verwijzing (B 7; ) Correctie van verwijzing (B 7; 2.3.2) Correctie van verwijzing (B 7; ) A 6 Uitzetting A 6 Aanpassing inhoudsopgave Correctie van verwijzing (B 7; 3.3.1) Correctie van verwijzing (B 7; 3.3) Verwijzing naar (verwerking TBV 50,

3 Vreemg~liQgencirculaire Aanvulling met paragraaf over vertrek onder het Terugkeerprogramma (verwerking TBV 50, 9.4 Correctie van verwijzing (B 7; ) Aanpassing van berichtgeving ontrekking aan verwijdering (verwerking TBV 46, Aanvulling met berichtgeving verwijdering Schiphol (verwerking TBV 46, en verwijzing naar (verwerking TBV 50, A 7 Bewaring 4.1 Correctie van verwijzing (B 7; 3.2.4) A 8 Rechtsmiddelen A 8 Aanpassing inhoudsopgave 1 Aanvulling met verwijzing naar nieuwe paragraaf 3.2 inzake de bezwaarschriftenprocedure en correctie van verwijzing (B 7; 3.3.1) 3 Aanpassing aan en toevoeging van paragraaf 3.2 in verband met de inwerkingtreding per 1 juli 1992 van de Wet tot wijziging van de Wet ARBO, de Wet Arob, de Wet op de Raad van state en de Colportagewet van 4 juni 1992 (bezwaarschriftenprocedure) A 10 Voorlichtinq aan de vreemdelinq 4 Correctie van verwijzing (B 7; 2.2.2) B 3 Diplomatie ambtenaren en andere qepriveliqieerde personen B 3 Aanpassing inhoudsopgave 2.2. Aanpassing i.v.m. toevoeging van paragraaf met verblijfsregeling voor niet-gepriveligieerde NAVO-vreemdelingen ( B 4 Benel~x en E.E.G. B 4 Aanpassing inhoudsopgave Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling 1 januari 1992 (verwerking TBV 49) 2.1 Aanpassing aan economisch niet-actieve E.E.G.-onderdanen (verwerking TBV 60)

4 Vreemdelingencirculaire Aanpassing vrije termijn werkzoekende E.E.G.-onderdanen (naar aanleiding van E.E.G-jurisprudentie, de zaak Antonissen, Aanpassing van leeftijd ( 3.8 Toevoeging paragraaf met verblijfsregeling voor economisch niet-actieve E.E.G.-onderdanen; implementatie van de richtlijnen 90/364, 365 en 366/EEG (verwerking TBV 60) 4.1 Aanvulling met economisch niet-actieve E.E.G-onderdanen (verwerking TBV 60) aanvulling met economisch niet-actieve E.E.G.-onderdanen (verwerking TBV 60) B 7 Asielzoekers en vluchtelingen 1 Actualisering Wijziging en redactionele herschrijving naar aanleiding van het nieuwe toelatings- en -opvangmodel (verwerking TBV 48, acutalisering). Overzicht van wijzigingen: 2.2 Herschrijving i.v.m. wijziging van art 52 Vb. Aanvulling met: onderscheid tussen aanmelding en indiening van een asielverzoek bij hoofd van plaatselijke politie; schiphol-procedure; (alleenstaande)minderjarige asielzoekers; kennisgeving van beschikkingen (verwerking TBV 67) 2.3 Aanvulling met intake-gegevens; beschikbaarheid voor de toelatingsprocedure, aanwijzing ex art. 17 Vw 3 Aanvulling met beslissing dat asielverzoek kennelijk ongegrondheid is; verlening vergunning tot verblijf (N.O.-toezegging); beschikbaarheid voor de uitzetting. 5.1 Verduidelijking van regels van toepassing op gezinsleden asielgerechtigden. B 10 Onderdanen van de ReQybliek Suriname Aanpassing i.v.m. toelatingsbeleid van vreemdelingen van 65 jaar en ouder (B19; 5) B 11 Buitenlandse werknemers B 11 Aanpassing van inhoudsopgave

5 Vreemdelingencirculaire Aanpassing i.v.m. einde overgangsregeling 1 januari 1992 (verwerking TBV 49) en actualisering 3.5 Aanpassing rapportage-termijn ( Aanvulling i.v.m. beleid ten aanzien van chauffeurs in het internationale wegtransport (verwerking TBV 66) Aanvulling i.v.m. beleid ten aanzien van chauffeurs in het internationale wegtransport (verwerking TBV 66) Redactionele verduidelijking en aanpassing 6.9 Toevoeging paragraaf inzake vreemdelingen die verblijf beogen op grond van publiekrechtelijke aanstelling in overheidsdienst ( B 12 Vreemdelinaen die een zelfstandia beroep of bedriif willen uitoefenen, met inbearip van het horecabedrijf B 12 Aanpassing inhoudsopgave 3 Verwerking van het beleid ten aanzien van chauffeurs werkzaam (geweest) in het internationale wegtransport (verwerking TBV 66) B 14 Buitenlandse studenten 1 Aanpassing i.v.m. de bij het zesde supplement vervallen par ( 6 Aanpassing i.v.m. de Wet Tweefasen structuur: buitenlandse student hoeft niet langer aan te tonen dat hij daadwerkelijk studeert (. B 18 Buitenlandse pleeakinderen 1 Aanpassing en verduidelijking van toets aan het belang van het kind indien het adoptief-pleegkinderen betreft en de toets aan het aanvaardbare toekomstcriterium indien het overige buitenlandse pleegkinderen ( Aanpassing aan vereisten wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen (verwijzing naar A 4; 4.2.2,

6 Vreemdelingen~irç_\Jlc':lire B 19 Verbli;f bi; echtqeno(o)te of qezin 1.1 Aanpassing in verband met toelatingsbeleid vreemdelingen van 65 jaar of ouder (verwerking TBV 45 en 56) en correctie verwijzing naar B Verwijzing naar ontvankelijkheidsvereisten wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen (A 4; 4.2.2, Verwijzing naar ontvankelijkheidsvereisten wettelijke vertegenwoordiging minderjarigen (A 4; 4.2.2, Verwijzing naar B 3, ( Wijziging van de beperking die aan de vergunning tot verblijf wordt verleend (afwijking van algemene beperking, 5 Toevoeging paragraaf over toelatingsbeleid vreemdeling van 65 jaar of ouder (verwerking TBV 45 en 56) B 20 Verbli;fsrechteliike positie van vreemdelinqen die in Nederland zi;n qeboren of als minderiariqe toeqelaten voor qezinshereniging 3.1 Aanpassing ten aanzien van voortgezet verblijf van kinderen jonger dan 15 jaar. 3.2 Redactionele verduidelijking Redactionele verduidelijking 3.5 Aanvulling t.a.v. vreemdelingen jonger dan 15 jaar (herstel) en procedure-voorschrift. c BiiJ&gen c Aanpassing inhoudsopgave C 1 Actualisering wegwijzer DVZ en overzicht regio-indeling C 44 Regeling opvang asielzoekers (Stcrt. 1991, 251) C 47 Terugkeerprogramma: uitvoeringsregeling D Modellen 1 Aanpassing aan uitbesteding formulierenbeheer aan Sdu

7 Vreemdelingencirculaire Toevoeging paragraaf over aanvraagprocedure en distributie verblijfsdocumenten en W-documenten (verwerking TBV 54) D 8 Modellen D-8 (verwerking TBV 62) D 75-1 D 75-2 D 75-3 Register Aanwijzing ex artikel 17a Vw Vervolgaanwijzing ex artikel 17a VW Proces-verbaal van uitreiking aanwijzing ex artikel 17a Vw. Actualisering

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10662 17 juni 2011 Besluit van de Minister voor Immigratie en Asiel van 10 juni 2011, nummer WBV 2011/8, houdende wijziging

Nadere informatie

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30)

Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) SUPPLEMENT Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Bij deze Staatscourant hoort een supplement Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/30) Dit supplement is gratis verkrijgbaar voor abonnees op de Staatscourant.

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2007/29) Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 4 oktober 2007, nummer 2007/29, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Staatssecretaris

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 5 oktober 2004, nummer 2004/59, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000. De Minister

Nadere informatie

Herziene instructie aan de Gezaghebbers

Herziene instructie aan de Gezaghebbers Herziene instructie aan de Gezaghebbers Inzake de toepassing van de Landsverordening Toelating en Uitzetting (P.B. 1966, no. 17), zoals gewijzigd en het Toelatingsbesluit (P.B. 1985, no. 57), zoals gewijzigd

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) JU Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2006/7) Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 30 januari 2006, nr. 2006/7, houdende wijziging van de Vreemdelingencirculaire 2000

Nadere informatie

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb.

De beleidsregels zijn een nadere invulling of een uitwerking van de artikelen 3.50 en 3.51 Vb. B9 Humanitair niet-tijdelijk 1 Inleiding In dit hoofdstuk zijn de beleidsregels opgenomen die gelden voor vreemdelingen die: eerder in Nederland hebben verbleven en naar Nederland willen terugkeren; als

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34313 10 december 2013 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 december 2013, nr.

Nadere informatie

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering

1. Samenvatting vreemdelingen, A WBZ-verzekering en ziektekostenverzekering versie april 2008 Vreemdelingen, verblijfsrecht, AWBZ-verzekering en Zorgverzekeringswet Verplicht een zorgverzekering te sluiten is degene die van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere

Nadere informatie

Tekst van de Zorgverzekeringswet

Tekst van de Zorgverzekeringswet Tekst van de Zorgverzekeringswet Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend; slechts de in het Staatsblad te plaatsen tekst van de Zvw heeft kracht van wet. De inhoudsopgave en de kopjes links

Nadere informatie

NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET

NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET 30 Ars Aequi januari 2008 opinie arsaequi.nl/maandblad AA20080030 NIETS IS ZEKER, EN ZELFS DAT NIET A. Woltjer* 1 Inleiding De redactie van dit tijdschrift heeft mij gevraagd om in het kader van de nieuwe

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Werkinstructie 2013/17 (AUA)

Werkinstructie 2013/17 (AUA) Werkinstructie 2013/17 (AUA) OPENBAAR Aan Van Klantdirecteuren IND cc DDMB Hoofd IND Datum 5 september 2013 Vindplaats Migratierecht.extra Bijlagen 5 Onderwerp Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

Nadere informatie

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der

Nadere informatie

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000)

Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Aliens Decree Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet 2000 (Vreemdelingenbesluit 2000) Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen Afdeling 1. Definitiebepalingen Artikel 1.1 (I, J)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 420 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december

Nadere informatie

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast:

Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Provinciale Staten van Fryslân, gelet op artikel 125 Ambtenarenwet stellen de volgende wijzigingen in de arbeidvoorwaardenregelingen vast: Artikel I WIJZIGING COLLECTIEVE ARBEIDSVOORWAARDENREGELING PROVINCIES

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wet van (datum) houdende regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring, alsmede wijziging van enkele andere wetten (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring) Wij Willem-Alexander,

Nadere informatie

Asielbeleid en Belangen

Asielbeleid en Belangen Asielbeleid en Belangen Het Nederlandse toelatingsbeleid ten aanzien van vluchtelingen in de jaren 1968-1982 Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Rechtsgeleerdheid PROEFSCHRIFT ter verkrijging

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen)

Samenvatting. Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) 08.014 Samenvatting Interpretatiegeschil PO artikel 11 onder j WMS (beleid m.b.t. toelating van leerlingen) De OMR heeft aan de Commissie de vraag voorgelegd of het besluit tot toelating van een groep

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34549 11 december 2013 Regeling van de Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2124 M, directie Financiële

Nadere informatie

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117

1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 1568 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - 19 Niederländischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 117 MULTILATERALE OVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP EN HAAR LIDSTATEN, DE REPUBLIEK ALBANIË,

Nadere informatie

Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi

Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi Artikel MARIANNE WIERSMA* - MR. M. WIERSMA IS ADVOCAAT IN ROTTERDAM BIJ WYBENGA ADVOCATEN. Het middelenvereiste bij gezinshereniging onder de Wet Momi Voor gezinshereniging geldt als eis dat het gezinslid

Nadere informatie

Circulaire over rechtsbijstandsverzekering

Circulaire over rechtsbijstandsverzekering Circulaire _2010_22 dd. 19 oktober 2010 Circulaire over rechtsbijstandsverzekering Toepassingsveld: Deze circulaire is gericht aan de verzekeringsondernemingen die rechtsbijstandsverzekeringen aanbieden

Nadere informatie

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid

Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Tussen wal en schip Onderzoek in het kader van Uitgeprocedeerde asielzoekers binnen het Nederlandse terugkeer en opvangbeleid Naam: Ahlam Kadi Ouahabi Studentnr. 2007533 Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Nadere informatie

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17)

Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden Tekstgrootte + Jaargang 2005 Nr. 72 Gepubliceerd op 14 april 2005 Acties Wijziging Vreemdelingencirculaire 2000 (2005/17) Besluit van de Minister

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Hoofdstuk I Algemene bepalingen Verordening betreffende de zorg voor de archiefbescheiden van de provinciale organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de rijksarchiefbewaarplaats en het toezicht door gedeputeerde

Nadere informatie

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1

WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 1 Laatste update (31.1.2013 tot 14.3.2014) Laatste update (15.3.2014 tot 10.7.2014) WET VAN 2 APRIL 1965 BETREFFENDE HET TEN LASTE NEMEN VAN DE STEUN VERLEEND DOOR DE OPENBARE CENTRA VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen

Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen Verblijfsstatuten en gezondheidszorg voor vreemdelingen procedures om medische zorg te verkrijgen, rekening houdend met het verblijfsstatuut Het is niet altijd eenvoudig om te weten wie of welke instantie

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 10/01/2011-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie