Beschermen zonder te beknotten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermen zonder te beknotten"

Transcriptie

1 Beschermen zonder te beknotten Nieuwe wet beschermingsstatuut Deze wet grijpt in op heel wat situaties waarmee gezinnen met een psychisch kwetsbaar persoon geconfronteerd worden: je zoon geeft ongeoorloofd veel geld uit en werkt zich in de schulden, je depressieve grootmoeder verkommert thuis en zou naar een woon-zorgcentrum moeten voor verzorging, je ouder die psychisch kwetsbaar is, is niet meer in staat de verkoop van het ouderlijk huis te regelen en het geld te beheren of te besteden enz. Aan het tot stand komen van deze wet is vele jaren parlementair werk voorafgegaan. De teksten werden definitief aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 28 februari De wet treedt op 1 september 2014 in werking. Dit artikel streeft er niet naar de wet in haar complexiteit toe te lichten maar in te gaan op enkele belangrijke aandachtspunten en zorgen, die aangebracht werden door de deelnemers aan de vier studiedagen die Similes hierover de voorbije maanden georganiseerd heeft voor gezinnen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er zal een bewindvoerder over de persoon kunnen aangewezen worden. Is dat geen brug te ver? Het antwoord is complex. Soms is een bescherming van de persoon nodig maar het aanstellen van een bewindvoerder over de persoon is verregaand en ligt bijzonder gevoelig. Er zijn een aantal garanties voor goede toepassing in de wet ingebouwd maar toch zijn er valkuilen. Vooreerst is een aanstelling van een bewindvoerder over de persoon enkel mogelijk na voorlegging van een medisch getuigschrift, dat zicht moet geven op de weerslag van het ziek zijn op het functioneren. Er wordt een model medisch getuigschrift voorzien door de overheid, dat verplicht zal moeten gebruikt worden en een uitvoeriger beeld zal geven van de mogelijkheden van de betrokkene, veel uitvoeriger dan het beeld dat we nu kunnen lezen in de meeste medische getuigschriften, die aan de vrederechter voorgelegd worden en vaak summiere en nietszeggende getuigschriften zijn. Een model zal hopelijk meer garanties bieden op een correcte inschatting van de mogelijk heden en beperkingen. Er is hoe dan ook een gesprek met de te beschermen persoon en zijn kerngezin. Het kerngezin is het concrete netwerk, dit zijn de personen, die met de te beschermen persoon samenwonen. Zij worden opgeroepen om hun oor deel te geven aan de vrederechter over de nood aan bescher ming. Ook andere familieleden kunnen verschijnen en vragen gehoord te worden. Wat niet echt bevorderlijk is voor een toepassing op maat, is dat de beschermingsmaatregelen wat de persoon betreft in eenzelfde procedure genomen worden als de beschermingsmaatregelen over de goederen. We hadden liever gezien dat dit afzonderlijke procedures waren geweest, juist om veralge meningen te vermijden. Waarop zal de vrederechter zicht moeten proberen te krijgen? Over welke handelingen wordt geoordeeld of de te beschermen persoon ze zelf nog kan stellen? Het zijn er heel wat De vrederechter moet alle handelingen individueel bekijken. Dat is een delicate opgave. We hopen dat elk domein terdege wordt bekeken, dat niet alle domeinen zomaar aangevinkt worden, want dat zou totaal ingaan tegen de geest van de wet, die aanstuurt op waardigheid, een zo beperkt mogelijke en geïndividualiseerde bescherming op maat. We hopen dat de vrederechters hier de nodige tijd en aandacht aan zullen kunnen besteden! Concreet gaat het over de keuze van de verblijfplaats, het 9

2 huwen, de echtscheiding, de nietigverklaring van het huwelijk, de erkenning van een kind, afstammings vorderingen, de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verklaring wettelijke samenwoning, Hoe wordt de onbekwaamheid op persoonlijk vlak opgevangen? Het is helemaal niet zo dat als de te beschermen persoon niet in staat bevonden wordt bepaalde handelingen te stellen wat zijn persoon betreft, de bewindvoerder dat in zijn plaats zal doen. Neen, heel wat handelingen zijn zo persoonlijk dat ze enkel door de betrokkene zelf kunnen gesteld worden en niet door de bewindvoerder. De vrederechter kan wel aan de betrokkene een bijzondere machtiging verlenen. Zo kan iemand onbekwaam worden geacht te huwen, maar er toch toe gemach tigd worden, indien de vrederechter oordeelt dat hij op het ogenblik van de te stellen handeling er toch toe in staat is. In een aantal andere gevallen kan de bewindvoerder de handeling wel in de plaats van de beschermde persoon stellen. Zo kan de bewindvoerder bijvoorbeeld beslissen waar de beschermde persoon zal verblijven. Wie kan het verzoekschrift opstellen en wat moet er in opgenomen worden? Elke belanghebbende kan een verzoekschrift indienen bij de vrederechter als hij een bescherming nodig vindt. Dit verzoek schrift bevat onder andere een schets van het familiaal en sociaal netwerk, een beschrijving van de leefomstandigheden van de te beschermen persoon en de wijze waarop het netwerk kan betrokken worden bij het bewind. Er kunnen eveneens suggesties gedaan worden in verband met de aan te stellen bewindvoerder en de omvang van diens bevoegdheid. Nieuw is ook dat een model verzoekschrift zal voorhanden zijn, waarin uitdrukkelijk naar informatie over het voorgaande wordt gevraagd. Het wordt een uniform verzoekschrift voor het hele land. Onnodig te zeggen dat een goed gestoffeerd verzoekschrift een noodzakelijke voorwaarde is voor een uittekening van een bescherming op maat. De vrederechter moet immers voldoende informatie krijgen om zicht te krijgen op de beperkingen en de context van de te beschermen persoon. Wat kan je doen als je geen medisch getuigschrift kan bekomen om de bescherming te vragen? In het kader van de geestelijke gezondheidszorg is het soms moeilijk een attest te bekomen omdat de te beschermen persoon niet in behandeling is of wenst te gaan. Toch kan er heel wat mislopen op het persoonlijke en financiële vlak, wat een bewindvoering noodzakelijk maakt. De wet voorziet een oplossing voor die dringende situaties, waarin het absoluut onmogelijk is een medisch getuigschrift toe te voegen. Hij kan een geneesheer-deskundige aanstellen om de toestand van betrokkene te onderzoeken en neer te schrijven. Wie wordt als bewindvoerder aangeduid? Het is niet onbelangrijk wie de bewindvoerder wordt. De aanpak en de persoonlijkheid van de aangestelde bewindvoerder bepalen voor een groot stuk de kwaliteit van de aangeboden bewindvoering. De vrederechter duidt in dalende volgorde aan: De gekozen bewindvoerder, tenzij er ernstige redenen zijn met betrekking tot het belang van de beschermde per soon; De ouder(s), echtgenoot, wettelijke samenwoner, de persoon met wie beschermde persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, de aangeduide lasthebber, de personen die de beschermde persoon en omgeving begeleiden, de aangeduide lasthebber (goede ren alleen) of private stichting die zich uitsluitend inzet voor de beschermde persoon; Een professionele bewindvoerder. En dit telkens rekening houdende met de mening van de te bescher men persoon, de persoonlijke omstandigheden, de samen stelling van het vermogen en de gezinstoestand Het is de bedoeling dat de bewindvoerder bij voorkeur enkel bijstand zou verlenen en niet in de plaats van de beschermde persoon zou optreden. Hoe zal dat in de praktijk verlopen? De bijstand is inderdaad de uitgangspositie. De beschermde persoon zal zelf, maar niet zelfstandig handelingen stellen. De beschermde persoon neemt het initiatief, de bewindvoerder maakt het af, door bijvoorbeeld een tweede handtekening te zetten. De vertegenwoordiging is een uiterste oplossing. Hier treedt de beschermde persoon niet zelf op en doet de bewindvoerder het in zijn plaats. Het is de bedoeling dat enkel voor de vertegenwoordiging gekozen wordt als de bijstandsformule onvoldoende bescherming zou bieden. Hoe zal dit verlopen in de praktijk? Op zich is de bijstandsformule een mooi en volwaardig regime maar de vraag is of ze vaak zal toegekend worden! Zullen de vrederechters hier in meegaan? Zullen ze niet vrezen voor rechtsonzekerheid en de voorkeur geven aan het veilige en duidelijke regime van de vertegenwoordiging? Bovendien zal dit van de bewindvoerder een grotere beschikbaarheid, openheid en soepelheid vragen. Niet alle bewindvoerders zullen daartoe bereid of in staat zijn. Kan je als gezinslid van een persoon met psychische problemen nog op een wettelijke manier een overeenkomst met hem sluiten, waarin je afspreekt dat je zijn goederenbeheer zal doen, zonder dat de rechter er in tussenkomt? Jazeker, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. We noemen een dergelijke overeenkomst een lastgevingovereenkomst. De lastgever (de persoon met psychische kwetsbaarheid) en de lasthebber (een gezinslid bijvoorbeeld) 10

3 sluiten een overeenkomst waarin afspraken over het goederenbeheer gemaakt worden. Als beide partijen bekwame personen zijn en het ook blijven, is er geen probleem. Maar als de lastgever ernstig psychisch ziek wordt en de lasthebber dus niet meer kan controleren, voorziet de nieuwe wet dat de lastgeving juridisch gezien maar overeind blijft als ze geregistreerd werd. De registratie gebeurt door opname in een centraal register door bemiddeling van een notaris of de griffie van het vredegerecht. De niet geregistreerde lastgeving - na de inwer king treding van de wet - eindigt als de lastgever onbekwaam wordt. Er is bovendien een beperking van de kring van lasthebbers. Niet iedereen kan lasthebber zijn. Zo zal een lastgeving aan een voorziening, waar de betrokkene verblijft, niet meer toegelaten zijn in geval van onbekwaamheid van de lastgever. Voordeel van een lastgeving is dat de kwetsbare persoon de eer aan zichzelf houdt en zelf een regeling uitwerkt zonder tussenkomst van de vrederechter, maar dit veronderstelt natuurlijk dat hij inzicht heeft in zijn beperkingen en vertrouwen heeft in dezelfde persoon op een duurzame wijze. De sancties zijn aanzienlijk en dus te vermijden als de lastgeving verder gebruikt wordt als ze niet voldoet aan de eisen van de wet! Zo kunnen alle rechtshandelingen gesteld door de lastgever vernietigd worden, op vraag van de lastgever of de wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met derde te goeder trouw. Kan de bewindvoerder in sommige gevallen een schenking doen in plaats van de beschermde persoon? Een plaatsvervangende schenking door de bewindvoerder is mogelijk na een bijzondere machtiging door de vrederechter verleend, ingeval de beschermde persoon zelf daartoe niet wilsbekwaam is en de wil tot schenken van de beschermde persoon bewezen wordt aan de hand van: vroegere schriftelijke of mondelinge verklaringen; de schenking in verhouding staat tot het vermogen; en ze de beschermde persoon of zijn onderhouds gerechtig den niet behoeftig dreigt te maken. Kan ik als lid van het gezin van de beschermde persoon een rol spelen als vertrouwenspersoon als ik zelf geen bewindvoerder ben? Jazeker! De figuur van de vertrouwenspersoon wordt opgewaar deerd. Voortaan krijgt hij alle informatie en versla gen van de bewindvoerder zodat hij zijn rol van toezicht en ondersteuning ten volle kan opnemen. Bovendien kan hij op eenvoudig verzoek het dossier in het bevoegde vredegerecht inzien. Hij is een brugfiguur tussen de beschermde persoon en zijn bewindvoerder. Als vertrouwenspersoon word je aange wezen door de beschermde persoon zelf, tenzij er ernstige redenen zijn met betrekking tot diens belang. Ook een andere belanghebbende kan om je aanwijzing vragen. De vrederechter kan ook desnoods ambtshalve een vertrouwenspersoon aanwijzen. vormingsdag voor alle geïnteresseerden Wie beslist voor mij? Nieuwe regelgeving voor mensen die niet meer bekwaam zijn om zelf te beslissen, niet alleen over hun goederen, maar ook over hun persoon Er zijn in de samenleving steeds meer mensen die, geheel of gedeeltelijk, niet (meer) in staat zijn om hun belangen naar behoren zelfstandig waar te nemen. De wetgever voorziet daarom in een regeling om hen te beschermen en bij te staan. Tot nu toe is de bewindvoering steeds beperkt gebleven tot het beheer van de goederen van de beschermde persoon. De nieuwe regelgeving maakt voor het eerst ook een bewindvoerder over de persoon mogelijk. Deze nieuwe regels kunnen een verregaande invloed hebben op de intieme relaties van de beschermde persoon en de dynamiek van zijn gezin. Deze korte bijscholing brengt u op de hoogte van dit vernieuw de wettelijk kader. De docent illustreert dit met uiteenlopende concrete cases, met ruim gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Medewerkers en gebruikers van zorgvoorzieningen, gezinnen en advocaten zullen op deze dag veel antwoorden vinden op hun vragen. Praktisch Deze vormingsdag door Marianne De Boodt, juridisch adviseur van Similes en docent in de opleiding Psychosociale Gerontologie en Gezinswetenschappen van de HUB gaat door op Dinsdag 3 juni 2014 van 10 tot 16u Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 te 1030 Brussel 50 per persoon Online inschrijven op gpv.hubrussel.be Meer info 11

4 Er is ook voorzien dat de vertrouwenspersoon de vrederechter moet vatten bij kennelijke tekortkomingen van bewindvoerder. Wordt er tegemoetgekomen aan de veel gehoorde klachten over de bewindvoeringen, zoals ze nu lopen? Klachten als gebrek aan inspraak en overleg, afstandelijkheid en anonimiteit, traagheid en onnauwkeurigheid in financieel beheer zijn immers niet zeldzaam. Ja en neen. Een echte klachtenprocedure in geval van disfunctioneren van de bewindvoerder is er niet voorzien, een beperking van het aantal dossiers per bewindvoerder al evenmin. Een ombudsdienst zou nochtans zeer zinvol werk kunnen doen als bemiddelaar en als signaalgever maar plannen om een dergelijke dienst op te richten zijn er niet voorzien. Wat kan er wel? Vooreerst wat vroeger ook al kon: een verzoek tot vervanging van de bewindvoerder richten tot de vrederechter maar uit ervaring weten we dat hier maar heel af en toe gevolg wordt aan gegeven. Ook aansprakelijkheidsvorderingen zijn mogelijk maar die zijn praktisch moeilijk hanteerbaar en zullen pas ingesteld worden in geval van grote fouten. Daarnaast kan de vrederechter dankzij de nieuwe wet een deskundige aanstellen voor nazicht van de boeken ingeval de bewindvoerder kennelijk tekortschiet in zijn verslaggeving of de uitoefening van zijn of haar functie. De kosten hiervan worden ten laste gelegd van de bewindvoerder. De vrederechter kan ook een vermindering van de vergoeding van de bewindvoerder of zelfs de bezoldiging niet toekennen bij ernstige klachten over het gevoerde beheer. Ook kan de vertrouwenspersoon de vrederechter vatten in geval van tekortkomingen en vragen de beschikking te herzien maar uit ervaring leren we dat de rol en de invloed van de vertrouwenspersoon helaas in realiteit overschat worden. De klachtenprocedure bij de hoge Raad voor Justitie is zeker zinvol om problemen te signaleren maar levert geen concrete oplossingen voor het betwiste dossier. Nuttig om weten is dat het dossier in het vredegerecht kan ingezien worden door de beschermde persoon zelf en zijn vertrouwenspersoon. Ook derden kunnen toegang krijgen tot het dossier als ze een belang kunnen aantonen en hun vraag kunnen motiveren. Inzage in het dossier kan wat druk op de ketel zetten. Vragen bij het gevoerde beheer ontstaan soms na het overlijden van de beschermde persoon. Hoe heeft de bewindvoerder het aangepakt? Hoe is de bewindvoering verlopen? Hoe kan je er zicht op krijgen? Erfgenamen en de belaste notaris kunnen het dossier in het vredegerecht inzien en dus zicht krijgen op het gevoerde rondetafelgesprek voor alle geïnteresseerden Wanneer het nemen van persoonlijke en financiële beslissingen moeilijk wordt Ziekenzorg CM en Similes nodigen je uit. Op 1 juni 2014 treedt een nieuwe wet in werking, die een regeling voorziet voor de bescherming van mensen die ten gevolge van een gezondheidsprobleem niet meer in staat zijn om persoonlijke en zakelijke beslissingen zelf te nemen! Tijd dus om jou te informeren! Het wordt een open gesprek, dat wordt ingeleid door een jurist. Daarna kan je met je persoonlijke vragen en bekommernissen bij hem/haar terecht. De gesprekken richten zich tot mensen met een chronische ziekte of handicap, vrijwilligers, mantelzorgers en al wie zich op de toekomst wil voorbereiden. Voor Brugge: Tim Wuyts, adjunctadviseur Kamerfractie van CD&V en docent UGent Voor Kessel-Lo, Antwerpen en Gent: Marianne De Boodt, juridisch adviseur Similes, docent HUBrussel Voor Hasselt: Beatrijs Mevesen, vrederechter van Neerpelt Volledige programmafolder in bijlage van dit tijdschrift of te bekomen via De samenkomsten gaan door op vijf locaties en we doen beroep op volgende juristen: 12

5 beheer. Soms zijn er geen betrokken erfgenamen maar hebben anderen vragen bij het gevoerde beheer, hulpverleners bijvoorbeeld. Zij kunnen de procureur des Konings verzoeken het dossier in te zien. Maar derde belangheb benden kunnen ook zelf een gemotiveerd verzoek tot de vrederechter richten die een belangenafweging doorvoert en bij inwilliging zal aangeven welke documenten kunnen ingezien worden. Wat gebeurt er met de lopende bewindvoeringen? Als er geen nieuwe rechterlijke beschermingsmaatregel wordt getroffen, is er een automatische omzetting in bewind over de goederen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Bij een algemeen voorlopig bewind wordt de beschermde persoon handelingsonbekwaam met betrekking tot alle vermogensrechtelijke handelingen in het strengste regime, namelijk de vertegenwoordiging. Er gebeurt een verplichte evaluatie van de handelingsonbekwaamheid binnen twee jaar na de omzetting. Wie een meer genuanceerde oplossing wil dan degene die in de lopende bewindvoering is voorzien, zal zelf een vraag tot de vrederechter moeten richten. Marianne De Boodt, juridisch adviseur Similes Bewindvoerders, die aandacht hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Bij Similes kan je terecht als je een bewindvoerder zoekt, die bereid is een persoonsgericht beheer te voeren voor een persoon met een psychische kwetsbaarheid. De kandidaat bewindvoerders zijn door Similes uitgekozen, ze worden opgeleid en begeleid in de uitoefening van hun functie. Ze combineren deskundigheid en patiëntgerichtheid en laten in de uitoefening van hun functie, veelvuldig inspraak en overleg toe. Regio s die voorlopig kunnen bediend worden: Brugge, Kortrijk, Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Antwer pen Voor meer informatie, advies en teksten Juridische dienst Similes Martine De Moor Similes Kantoor Oost- en West-Vlaanderen, Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen tel Marianne De Boodt Federatie Similes, Groeneweg 151, 3001 Heverlee tel (bij afwezigheid ) Mijn psycholoog Mijn psycholoog is zo erg een psycholoog dat ik er nooit een seconde over nagedacht heb dat hij ook nog mens is. Als ik hem ontspannen met de benen over elkaar geslagen in zijn praktijk zie zitten, notitieboekje op zijn schoot, behoedzaam een puntje aan zijn snor draaiend, dan is het niet voor te stellen dat hij ooit iets anders is dan dat. En het irriteert me. Want terwijl ik daar de meest duistere uithoekjes van mijn ziel aan hem blootstel, blijft hij één blok ongenaakbare rust. Wat je ook zegt - slaapproblemen, blijf bang dat ik ziek word, niemand wordt ooit verliefd op mij, ik heb de behoefte kleine hondjes in reepjes te snijden en er origamikunstwerken van te maken - hij heeft altijd een drie-stappenplan binnen handbereik. Nooit kijkt hij van iets op. Nooit lijkt er iets te zijn waarmee hij zelf geen raad weet. Maar laatst had ik hem. Ik was iets te vroeg en toen ik de praktijk in liep, hoorde ik een geluid dat ik nooit eerder had gehoord: mijn psycholoog in stemverheffing. Het kan me niks schelen dat je nu nog steeds ongelukkig bent, want als je niet betaalt dan haal ik mijn advocaat erbij! Ik snelde door de gangen in de hoop nog een laatste beetje mens in mijn psycholoog te kunnen meemaken. Net te laat, de telefoon werd weggestopt, ik kreeg een keurig handje. Als je hier even gaat zitten, ben ik zo bij je terug. Maar toch was deze sessie anders dan alle anderen. Want terwijl ik praatte, was ik extra alert. Lette hij wel op, of was hij toch van slag door dit incident? Is dat zweet dat langs zijn slaap naar beneden sijpelt? Gaat hij het hier met mijn zijn vrouw over hebben vanavond? Ik was extra alert, maar vooral extra alert op hem. Want terwijl ik hem nauwlettend in de gaten hield, vergat ik steeds waar we het over hadden, beantwoorde ik waaromvragen met ja. Aan het einde van de sessie, wist ik dan misschien wel dat mijn psycholoog ook maar een mens is, maar was dat ook het enige wat tot me was doorgedrongen. Mens zijn, dat kunnen psychologen toch echt beter aan ons overlaten. Een column van Jan Hoek. 13

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt

Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Persoonsgerichte bewindvoerders als vriend en vertrouwenspersoon in het herstel van de cliënt Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Kenniscentrum persoonsgerichte

Nadere informatie

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering

Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Kenniscentrum Persoonsgerichte Bewindvoering Marianne De Boodt Similes juridisch adviseur Martine De Moor Similes coördinator Persoonsgerichte Bewindvoering Leuven 18 oktober 2014 www.similes.be Kenniscentrum

Nadere informatie

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik.

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik. Nieuwe wetgeving inzake bewindvoering is sinds 1/9/2014 van kracht. Deze wet vervangt de wet op de onbekwaamheid, de gerechtelijk raadsman, het voorlopig bewind en de verlengde minderjarigheid. Deze laatste

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel.

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. Hoofdstuk I. Situering. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel.

Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Het globaal beschermingsstatuut Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel. Wet van 17 maart 2013. Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Rechten van de patiënt

Nadere informatie

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND Procedure na de wet van 17 maart 2013 Dirk Scheers Tim Wuyts Antwerpen Cambridge De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart

Nadere informatie

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke

Nadere informatie

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT Beatrijs Mevesen Vrederechter Kanton Neerpelt- Lommel. Wet van 17 maart 2013 Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) Titel XI. Meerderjarigheid

Nadere informatie

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen?

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen? VFB Event Financiële planning Langer leven zonder zorgen? LEO STEVENS & CIE. PUUR EN PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER. P. 2 De impact van familiale zorgen : welke voorzorgen moet u nemen LEO STEVENS & CIE.

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger MEER DAN ÉÉN NACHT IJS WET GOUTRY 2003 KRACHTLIJNEN Bewindvoering bij voorkeur door naast bestaanden Naast bestaanden

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

Eindelijk schot in een kwetsbare materie.

Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Het langverwachte, nieuwe beschermingsstatuut voor personen die omwille van een verstandelijke beperking, een psychische ziekte, dementie, kwetsbaar zijn en in

Nadere informatie

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger HET MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 11

INHOUD VOORWOORD... 11 INHOUD VOORWOORD... 11 TEN GELEIDE juridisch vocabularium, altijd iets vreemds... 13 1. HISTORIEK EN DUIDING... 15 1.1. De bewindvoering als tweeluik met de wet inzake de bescherming van de persoon van

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding.

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding. Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1 1. Inleiding. De wet van 17 maart 2013 inzake het globaal beschermingsstatuut voorziet in een specifieke onderafdeling 2 die van toepassing is op situaties

Nadere informatie

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw

De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw De vertrouwenspersoon in de gezondheidszorg: visie Vlaams Patiëntenplatform vzw Els Meerbergen Projectverantwoordelijke patiëntenrechten en eerstelijnsgezondheidzorg VPP Studiedag Decreet rechtspositie

Nadere informatie

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament?

Het levenstestament. De regie zelf in handen houden. Wat is een levenstestament? Wat is het verschil met een gewoon testament? Pagina 1 Het levenstestament De regie zelf in handen houden Wellicht heeft u wel eens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET BEWIND Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 Evolutie, krachtlijnen en doelstellingen 7 1. Evolutie 7 2. Krachtlijnen van het globale beschermingsstatuut

Nadere informatie

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX (plaats & XX XX X datum) De vrederechter van het kanton Geachte vrederechter, Betreft: voorlopig bewind Het is u bekend dat ik bij vonnis van als voorlopig bewindvoerder aangesteld werd voor De beschermde

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:...

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:... Onderhandse overeenkomst van plaatsvertrouwing: lastgeving voor buitengerechtelijke rechtsbescherming bij toepassing van art. 490 van het Burgerlijk Wetboek Op vandaag,.../.../... werd tussen: de hiernagenoemde

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

De gedwongen opname Overzicht

De gedwongen opname Overzicht De gedwongen opname Overzicht Wetgeving Procedures Termijnen Randmodaliteiten Cijfers Vragen De gedwongen opname Collocatie Wetgeving Wet van 26/06/1990 (publicatie BS 27/07/1990) Wet betreffende de bescherming

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Inleiding.... 3 Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... 7

Nadere informatie

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman

WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016. Monique Rijke en Froukje Offerman WOONINITIATIEVEN DAG 2015 28 NOVEMBER 2016 Monique Rijke en Froukje Offerman MR BeschermingsBewind Postbus 2014, 8203 AA LELYSTAD RUST EN STABILITEIT MENTORSCHAP BESCHERMINGSBEWIND Monique Rijke Vanaf

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? In deze gids... Vooraf 3 Een nieuw beschermingsstatuut 4 Buitengerechtelijke bescherming 7 Rechterlijke bescherming: voorlopig

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS

Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament. Juridische aspecten Herman NYS Wilsverklaring-wilsbeschikkinglevenstestament Juridische aspecten Herman NYS Plan uiteenzetting Het begrippenkader De juridische duiding Het Belgisch recht (Tussentijdse) Besluiten Het begrippenkader Complexe

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? Praktische gids bescherming onbekwamen 3 Vooraf Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

Bewindvoering in een notendop

Bewindvoering in een notendop Bewindvoering in een notendop De bewindvoeringen worden geregeld door de Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Het nieuwe beschermingsstatuut Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Inleiding Plan van de lezing 1. Stand van zaken 2. Waarom een nieuwe wet? 3. Structuur

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p. typen of duidelijk

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014 1/10 Advies nr 45/2014 van 21 mei 2014 Betreft: Adviesaanvraag met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u bij een rubriek ruimte te kort komt, wilt u dan op een genummerde bijlage

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :...

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :... VERZOEKSCHRIFT TOT INSTELING VAN EEN BESCHERMINGSMAATREGEL in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke

Nadere informatie

Rechtsbijstand bij bemiddeling

Rechtsbijstand bij bemiddeling Rechtsbijstand bij bemiddeling De wet van 21 februari 2005 in verband met de bemiddeling heeft de mogelijkheid geopend rechtsbijstand toe te kennen in elke procedure van vrijwillige of gerechtelijke bemiddeling

Nadere informatie

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk?

Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Wat doet NIM Maatschappelijk Werk? Hulp, informatie en advies voor iedereen die het nodig heeft Bij NIM Maatschappelijk Werk kan iedereen die het nodig heeft (in Nijmegen en de regio) aankloppen voor gratis

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

Aan de vrederechter van

Aan de vrederechter van Ingeschreven op :.../.../20... onder nummer :.../B/... De griffier Aan de vrederechter van Geachte vrederechter Betreft : Verzoek tot het organiseren van een rechterlijke beschermingsmaatregel (artikel

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF)

Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Checklist noodsituatie in het kader van persoonsvolgende financiering (PVF) Waarvoor dient deze checklist? Met deze checklist bezorgt u aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) de

Nadere informatie

Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen

Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen Lezing Hereditas 2014 door L. van Veen Notaris mr. L. van Veen Korte Achterweg 11 2941 EB Lekkerkerk Tel.: 088 546 86 00 email: info@lintnotarissen.nl - web: www.lintnotarissen.nl

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

De voorwaardelijke machtiging

De voorwaardelijke machtiging De voorwaardelijke machtiging Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. De voorwaardelijke machtiging 4 4. Criteria 5 5. Voorwaarden 5 6. Procedure 6 7. Duur 7 8. Gevolgen 7 9. Verschillende soorten

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie

Wie geeft u het vertrouwen?

Wie geeft u het vertrouwen? 9 Wie geeft u het vertrouwen? Alles over het levenstestament, de volmacht en het testament en in welke situaties dit van belang is. 2 Waarom dit boekje? Wie behartigt uw belangen als u dat zelf niet meer

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap in plaats van curatele Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure op www.rechtspraak.nl. S.v.p.

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap

Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of

Nadere informatie

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken.

De WGBO is een dwingend recht. Dit betekent dat cliënten en zorgverleners onderling geen afspraken kunnen maken die van deze wet afwijken. Cliëntenrechten Als cliënt van De Zorggroep vraagt u zich misschien af wat uw rechten en plichten zijn. Uw rechten zijn vastgelegd in een wet. Dit is de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap

Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Verzoek tot ondercuratelestelling in plaats van bewind en/of mentorschap Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p.

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Algemene informatie Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen 1 2 Waarover gaat deze folder? Uw kind bezoekt binnenkort

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Voorbereiding op het levenseinde

Voorbereiding op het levenseinde Voorbereiding op het levenseinde ANBO KBO PCOB donderdag 23 april 2015 Frits Ton, notaris te Culemborg Voorbereiding op het levenseinde Onderdeel hiervan is: Het vastleggen van uw wensen Aan welke onderwerpen

Nadere informatie

Verzoek tot ondercuratelestelling

Verzoek tot ondercuratelestelling Verzoek tot ondercuratelestelling Raadpleeg bij het invullen van het formulier de bijbehorende toelichting en de brochure CURATELE, BEWIND EN MENTORSCHAP. S.v.p. typen of duidelijk schrijven. Indien u

Nadere informatie

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten Arrondissement Oost-Vlaanderen BEGINVERSLAG OUDERS BEWIND over de persoon (art. 499/6, 1 ste lid B.W.) en/of over de goederen (art. 499/6, 2 de lid B.W.) Kanton.. Datum aanwijzing:... Rolnummer:...

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG LIMBURG Info zoals opgenomen op de website (m.i.v. 16.08.2017) : www.rechtbankentribunaux.be/rechtbank eerste aanleg Limburg INLEIDING FAMILIEZAKEN VANAF 1 SEPTEMBER 2017 U

Nadere informatie

Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap

Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap Hoge Raad voor de Justitie Conseil supérieur de la Justice December 2015 Ambtshalve advies Over de curatoren van onbeheerde nalatenschap Ambtshalve advies over de curatoren van onbeheerde nalatenschap

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie I. NOTARIAAT A. Notariële organisatie Wet 16 maart 1803 p. 7 I. NOTARIAAT p. 7 Wet 16 maart 1803 Art. 39 volledig vervangen Art. 39. }1 [ 1. De houder van een stagecertificaat bedoeld in artikel 36, 4,

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie

Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie Het agentschap gaat op basis van deze aanvraag na of uw situatie voldoet aan de definitie van een noodsituatie. Bij een positieve beslissing

Nadere informatie

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast?

Wils (on) bekwaamheid. Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten. Wilsonbekwaamheid. Wat doet een mentor? 24-11-2010. Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Wils (on) bekwaamheid Rechtsbescherming voor demen1epa1ënten Wat is dat? Wie stelt wilsonbekwaamheid vast? Welke bescherming is mogelijk? Mentorschap Bewindvoering Curatele Volmacht Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list)

Versie 26april 2016 (EvA/BC/2016/FAQ-list) Veelgestelde vragen Jeugdgezondheidszorg In deze lijst met veelgestelde vragen vindt u antwoorden op vragen rondom privacy, inzage van dossiers, etc. Staat uw vraag er niet tussen of zijn de antwoorden

Nadere informatie

Als ouders niet meer samen zijn

Als ouders niet meer samen zijn Als ouders niet meer samen zijn Informatiefolder over de rechten en plichten van gescheiden ouders bij hulpverlening aan kinderen ALS OUDERS NIET MEER SAMEN ZIJN INFORMATIEFOLDER OVER DE RECHTEN EN PLICHTEN

Nadere informatie