Beschermen zonder te beknotten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beschermen zonder te beknotten"

Transcriptie

1 Beschermen zonder te beknotten Nieuwe wet beschermingsstatuut Deze wet grijpt in op heel wat situaties waarmee gezinnen met een psychisch kwetsbaar persoon geconfronteerd worden: je zoon geeft ongeoorloofd veel geld uit en werkt zich in de schulden, je depressieve grootmoeder verkommert thuis en zou naar een woon-zorgcentrum moeten voor verzorging, je ouder die psychisch kwetsbaar is, is niet meer in staat de verkoop van het ouderlijk huis te regelen en het geld te beheren of te besteden enz. Aan het tot stand komen van deze wet is vele jaren parlementair werk voorafgegaan. De teksten werden definitief aangenomen door de Kamer van volksvertegenwoordigers op 28 februari De wet treedt op 1 september 2014 in werking. Dit artikel streeft er niet naar de wet in haar complexiteit toe te lichten maar in te gaan op enkele belangrijke aandachtspunten en zorgen, die aangebracht werden door de deelnemers aan de vier studiedagen die Similes hierover de voorbije maanden georganiseerd heeft voor gezinnen van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Er zal een bewindvoerder over de persoon kunnen aangewezen worden. Is dat geen brug te ver? Het antwoord is complex. Soms is een bescherming van de persoon nodig maar het aanstellen van een bewindvoerder over de persoon is verregaand en ligt bijzonder gevoelig. Er zijn een aantal garanties voor goede toepassing in de wet ingebouwd maar toch zijn er valkuilen. Vooreerst is een aanstelling van een bewindvoerder over de persoon enkel mogelijk na voorlegging van een medisch getuigschrift, dat zicht moet geven op de weerslag van het ziek zijn op het functioneren. Er wordt een model medisch getuigschrift voorzien door de overheid, dat verplicht zal moeten gebruikt worden en een uitvoeriger beeld zal geven van de mogelijkheden van de betrokkene, veel uitvoeriger dan het beeld dat we nu kunnen lezen in de meeste medische getuigschriften, die aan de vrederechter voorgelegd worden en vaak summiere en nietszeggende getuigschriften zijn. Een model zal hopelijk meer garanties bieden op een correcte inschatting van de mogelijk heden en beperkingen. Er is hoe dan ook een gesprek met de te beschermen persoon en zijn kerngezin. Het kerngezin is het concrete netwerk, dit zijn de personen, die met de te beschermen persoon samenwonen. Zij worden opgeroepen om hun oor deel te geven aan de vrederechter over de nood aan bescher ming. Ook andere familieleden kunnen verschijnen en vragen gehoord te worden. Wat niet echt bevorderlijk is voor een toepassing op maat, is dat de beschermingsmaatregelen wat de persoon betreft in eenzelfde procedure genomen worden als de beschermingsmaatregelen over de goederen. We hadden liever gezien dat dit afzonderlijke procedures waren geweest, juist om veralge meningen te vermijden. Waarop zal de vrederechter zicht moeten proberen te krijgen? Over welke handelingen wordt geoordeeld of de te beschermen persoon ze zelf nog kan stellen? Het zijn er heel wat De vrederechter moet alle handelingen individueel bekijken. Dat is een delicate opgave. We hopen dat elk domein terdege wordt bekeken, dat niet alle domeinen zomaar aangevinkt worden, want dat zou totaal ingaan tegen de geest van de wet, die aanstuurt op waardigheid, een zo beperkt mogelijke en geïndividualiseerde bescherming op maat. We hopen dat de vrederechters hier de nodige tijd en aandacht aan zullen kunnen besteden! Concreet gaat het over de keuze van de verblijfplaats, het 9

2 huwen, de echtscheiding, de nietigverklaring van het huwelijk, de erkenning van een kind, afstammings vorderingen, de uitoefening van het ouderlijk gezag, de verklaring wettelijke samenwoning, Hoe wordt de onbekwaamheid op persoonlijk vlak opgevangen? Het is helemaal niet zo dat als de te beschermen persoon niet in staat bevonden wordt bepaalde handelingen te stellen wat zijn persoon betreft, de bewindvoerder dat in zijn plaats zal doen. Neen, heel wat handelingen zijn zo persoonlijk dat ze enkel door de betrokkene zelf kunnen gesteld worden en niet door de bewindvoerder. De vrederechter kan wel aan de betrokkene een bijzondere machtiging verlenen. Zo kan iemand onbekwaam worden geacht te huwen, maar er toch toe gemach tigd worden, indien de vrederechter oordeelt dat hij op het ogenblik van de te stellen handeling er toch toe in staat is. In een aantal andere gevallen kan de bewindvoerder de handeling wel in de plaats van de beschermde persoon stellen. Zo kan de bewindvoerder bijvoorbeeld beslissen waar de beschermde persoon zal verblijven. Wie kan het verzoekschrift opstellen en wat moet er in opgenomen worden? Elke belanghebbende kan een verzoekschrift indienen bij de vrederechter als hij een bescherming nodig vindt. Dit verzoek schrift bevat onder andere een schets van het familiaal en sociaal netwerk, een beschrijving van de leefomstandigheden van de te beschermen persoon en de wijze waarop het netwerk kan betrokken worden bij het bewind. Er kunnen eveneens suggesties gedaan worden in verband met de aan te stellen bewindvoerder en de omvang van diens bevoegdheid. Nieuw is ook dat een model verzoekschrift zal voorhanden zijn, waarin uitdrukkelijk naar informatie over het voorgaande wordt gevraagd. Het wordt een uniform verzoekschrift voor het hele land. Onnodig te zeggen dat een goed gestoffeerd verzoekschrift een noodzakelijke voorwaarde is voor een uittekening van een bescherming op maat. De vrederechter moet immers voldoende informatie krijgen om zicht te krijgen op de beperkingen en de context van de te beschermen persoon. Wat kan je doen als je geen medisch getuigschrift kan bekomen om de bescherming te vragen? In het kader van de geestelijke gezondheidszorg is het soms moeilijk een attest te bekomen omdat de te beschermen persoon niet in behandeling is of wenst te gaan. Toch kan er heel wat mislopen op het persoonlijke en financiële vlak, wat een bewindvoering noodzakelijk maakt. De wet voorziet een oplossing voor die dringende situaties, waarin het absoluut onmogelijk is een medisch getuigschrift toe te voegen. Hij kan een geneesheer-deskundige aanstellen om de toestand van betrokkene te onderzoeken en neer te schrijven. Wie wordt als bewindvoerder aangeduid? Het is niet onbelangrijk wie de bewindvoerder wordt. De aanpak en de persoonlijkheid van de aangestelde bewindvoerder bepalen voor een groot stuk de kwaliteit van de aangeboden bewindvoering. De vrederechter duidt in dalende volgorde aan: De gekozen bewindvoerder, tenzij er ernstige redenen zijn met betrekking tot het belang van de beschermde per soon; De ouder(s), echtgenoot, wettelijke samenwoner, de persoon met wie beschermde persoon een feitelijk gezin vormt, een lid van de naaste familie, de aangeduide lasthebber, de personen die de beschermde persoon en omgeving begeleiden, de aangeduide lasthebber (goede ren alleen) of private stichting die zich uitsluitend inzet voor de beschermde persoon; Een professionele bewindvoerder. En dit telkens rekening houdende met de mening van de te bescher men persoon, de persoonlijke omstandigheden, de samen stelling van het vermogen en de gezinstoestand Het is de bedoeling dat de bewindvoerder bij voorkeur enkel bijstand zou verlenen en niet in de plaats van de beschermde persoon zou optreden. Hoe zal dat in de praktijk verlopen? De bijstand is inderdaad de uitgangspositie. De beschermde persoon zal zelf, maar niet zelfstandig handelingen stellen. De beschermde persoon neemt het initiatief, de bewindvoerder maakt het af, door bijvoorbeeld een tweede handtekening te zetten. De vertegenwoordiging is een uiterste oplossing. Hier treedt de beschermde persoon niet zelf op en doet de bewindvoerder het in zijn plaats. Het is de bedoeling dat enkel voor de vertegenwoordiging gekozen wordt als de bijstandsformule onvoldoende bescherming zou bieden. Hoe zal dit verlopen in de praktijk? Op zich is de bijstandsformule een mooi en volwaardig regime maar de vraag is of ze vaak zal toegekend worden! Zullen de vrederechters hier in meegaan? Zullen ze niet vrezen voor rechtsonzekerheid en de voorkeur geven aan het veilige en duidelijke regime van de vertegenwoordiging? Bovendien zal dit van de bewindvoerder een grotere beschikbaarheid, openheid en soepelheid vragen. Niet alle bewindvoerders zullen daartoe bereid of in staat zijn. Kan je als gezinslid van een persoon met psychische problemen nog op een wettelijke manier een overeenkomst met hem sluiten, waarin je afspreekt dat je zijn goederenbeheer zal doen, zonder dat de rechter er in tussenkomt? Jazeker, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. We noemen een dergelijke overeenkomst een lastgevingovereenkomst. De lastgever (de persoon met psychische kwetsbaarheid) en de lasthebber (een gezinslid bijvoorbeeld) 10

3 sluiten een overeenkomst waarin afspraken over het goederenbeheer gemaakt worden. Als beide partijen bekwame personen zijn en het ook blijven, is er geen probleem. Maar als de lastgever ernstig psychisch ziek wordt en de lasthebber dus niet meer kan controleren, voorziet de nieuwe wet dat de lastgeving juridisch gezien maar overeind blijft als ze geregistreerd werd. De registratie gebeurt door opname in een centraal register door bemiddeling van een notaris of de griffie van het vredegerecht. De niet geregistreerde lastgeving - na de inwer king treding van de wet - eindigt als de lastgever onbekwaam wordt. Er is bovendien een beperking van de kring van lasthebbers. Niet iedereen kan lasthebber zijn. Zo zal een lastgeving aan een voorziening, waar de betrokkene verblijft, niet meer toegelaten zijn in geval van onbekwaamheid van de lastgever. Voordeel van een lastgeving is dat de kwetsbare persoon de eer aan zichzelf houdt en zelf een regeling uitwerkt zonder tussenkomst van de vrederechter, maar dit veronderstelt natuurlijk dat hij inzicht heeft in zijn beperkingen en vertrouwen heeft in dezelfde persoon op een duurzame wijze. De sancties zijn aanzienlijk en dus te vermijden als de lastgeving verder gebruikt wordt als ze niet voldoet aan de eisen van de wet! Zo kunnen alle rechtshandelingen gesteld door de lastgever vernietigd worden, op vraag van de lastgever of de wettelijke vertegenwoordiger, rekening houdend met derde te goeder trouw. Kan de bewindvoerder in sommige gevallen een schenking doen in plaats van de beschermde persoon? Een plaatsvervangende schenking door de bewindvoerder is mogelijk na een bijzondere machtiging door de vrederechter verleend, ingeval de beschermde persoon zelf daartoe niet wilsbekwaam is en de wil tot schenken van de beschermde persoon bewezen wordt aan de hand van: vroegere schriftelijke of mondelinge verklaringen; de schenking in verhouding staat tot het vermogen; en ze de beschermde persoon of zijn onderhouds gerechtig den niet behoeftig dreigt te maken. Kan ik als lid van het gezin van de beschermde persoon een rol spelen als vertrouwenspersoon als ik zelf geen bewindvoerder ben? Jazeker! De figuur van de vertrouwenspersoon wordt opgewaar deerd. Voortaan krijgt hij alle informatie en versla gen van de bewindvoerder zodat hij zijn rol van toezicht en ondersteuning ten volle kan opnemen. Bovendien kan hij op eenvoudig verzoek het dossier in het bevoegde vredegerecht inzien. Hij is een brugfiguur tussen de beschermde persoon en zijn bewindvoerder. Als vertrouwenspersoon word je aange wezen door de beschermde persoon zelf, tenzij er ernstige redenen zijn met betrekking tot diens belang. Ook een andere belanghebbende kan om je aanwijzing vragen. De vrederechter kan ook desnoods ambtshalve een vertrouwenspersoon aanwijzen. vormingsdag voor alle geïnteresseerden Wie beslist voor mij? Nieuwe regelgeving voor mensen die niet meer bekwaam zijn om zelf te beslissen, niet alleen over hun goederen, maar ook over hun persoon Er zijn in de samenleving steeds meer mensen die, geheel of gedeeltelijk, niet (meer) in staat zijn om hun belangen naar behoren zelfstandig waar te nemen. De wetgever voorziet daarom in een regeling om hen te beschermen en bij te staan. Tot nu toe is de bewindvoering steeds beperkt gebleven tot het beheer van de goederen van de beschermde persoon. De nieuwe regelgeving maakt voor het eerst ook een bewindvoerder over de persoon mogelijk. Deze nieuwe regels kunnen een verregaande invloed hebben op de intieme relaties van de beschermde persoon en de dynamiek van zijn gezin. Deze korte bijscholing brengt u op de hoogte van dit vernieuw de wettelijk kader. De docent illustreert dit met uiteenlopende concrete cases, met ruim gelegenheid tot vragen stellen en discussie. Medewerkers en gebruikers van zorgvoorzieningen, gezinnen en advocaten zullen op deze dag veel antwoorden vinden op hun vragen. Praktisch Deze vormingsdag door Marianne De Boodt, juridisch adviseur van Similes en docent in de opleiding Psychosociale Gerontologie en Gezinswetenschappen van de HUB gaat door op Dinsdag 3 juni 2014 van 10 tot 16u Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Huart Hamoirlaan 136 te 1030 Brussel 50 per persoon Online inschrijven op gpv.hubrussel.be Meer info 11

4 Er is ook voorzien dat de vertrouwenspersoon de vrederechter moet vatten bij kennelijke tekortkomingen van bewindvoerder. Wordt er tegemoetgekomen aan de veel gehoorde klachten over de bewindvoeringen, zoals ze nu lopen? Klachten als gebrek aan inspraak en overleg, afstandelijkheid en anonimiteit, traagheid en onnauwkeurigheid in financieel beheer zijn immers niet zeldzaam. Ja en neen. Een echte klachtenprocedure in geval van disfunctioneren van de bewindvoerder is er niet voorzien, een beperking van het aantal dossiers per bewindvoerder al evenmin. Een ombudsdienst zou nochtans zeer zinvol werk kunnen doen als bemiddelaar en als signaalgever maar plannen om een dergelijke dienst op te richten zijn er niet voorzien. Wat kan er wel? Vooreerst wat vroeger ook al kon: een verzoek tot vervanging van de bewindvoerder richten tot de vrederechter maar uit ervaring weten we dat hier maar heel af en toe gevolg wordt aan gegeven. Ook aansprakelijkheidsvorderingen zijn mogelijk maar die zijn praktisch moeilijk hanteerbaar en zullen pas ingesteld worden in geval van grote fouten. Daarnaast kan de vrederechter dankzij de nieuwe wet een deskundige aanstellen voor nazicht van de boeken ingeval de bewindvoerder kennelijk tekortschiet in zijn verslaggeving of de uitoefening van zijn of haar functie. De kosten hiervan worden ten laste gelegd van de bewindvoerder. De vrederechter kan ook een vermindering van de vergoeding van de bewindvoerder of zelfs de bezoldiging niet toekennen bij ernstige klachten over het gevoerde beheer. Ook kan de vertrouwenspersoon de vrederechter vatten in geval van tekortkomingen en vragen de beschikking te herzien maar uit ervaring leren we dat de rol en de invloed van de vertrouwenspersoon helaas in realiteit overschat worden. De klachtenprocedure bij de hoge Raad voor Justitie is zeker zinvol om problemen te signaleren maar levert geen concrete oplossingen voor het betwiste dossier. Nuttig om weten is dat het dossier in het vredegerecht kan ingezien worden door de beschermde persoon zelf en zijn vertrouwenspersoon. Ook derden kunnen toegang krijgen tot het dossier als ze een belang kunnen aantonen en hun vraag kunnen motiveren. Inzage in het dossier kan wat druk op de ketel zetten. Vragen bij het gevoerde beheer ontstaan soms na het overlijden van de beschermde persoon. Hoe heeft de bewindvoerder het aangepakt? Hoe is de bewindvoering verlopen? Hoe kan je er zicht op krijgen? Erfgenamen en de belaste notaris kunnen het dossier in het vredegerecht inzien en dus zicht krijgen op het gevoerde rondetafelgesprek voor alle geïnteresseerden Wanneer het nemen van persoonlijke en financiële beslissingen moeilijk wordt Ziekenzorg CM en Similes nodigen je uit. Op 1 juni 2014 treedt een nieuwe wet in werking, die een regeling voorziet voor de bescherming van mensen die ten gevolge van een gezondheidsprobleem niet meer in staat zijn om persoonlijke en zakelijke beslissingen zelf te nemen! Tijd dus om jou te informeren! Het wordt een open gesprek, dat wordt ingeleid door een jurist. Daarna kan je met je persoonlijke vragen en bekommernissen bij hem/haar terecht. De gesprekken richten zich tot mensen met een chronische ziekte of handicap, vrijwilligers, mantelzorgers en al wie zich op de toekomst wil voorbereiden. Voor Brugge: Tim Wuyts, adjunctadviseur Kamerfractie van CD&V en docent UGent Voor Kessel-Lo, Antwerpen en Gent: Marianne De Boodt, juridisch adviseur Similes, docent HUBrussel Voor Hasselt: Beatrijs Mevesen, vrederechter van Neerpelt Volledige programmafolder in bijlage van dit tijdschrift of te bekomen via De samenkomsten gaan door op vijf locaties en we doen beroep op volgende juristen: 12

5 beheer. Soms zijn er geen betrokken erfgenamen maar hebben anderen vragen bij het gevoerde beheer, hulpverleners bijvoorbeeld. Zij kunnen de procureur des Konings verzoeken het dossier in te zien. Maar derde belangheb benden kunnen ook zelf een gemotiveerd verzoek tot de vrederechter richten die een belangenafweging doorvoert en bij inwilliging zal aangeven welke documenten kunnen ingezien worden. Wat gebeurt er met de lopende bewindvoeringen? Als er geen nieuwe rechterlijke beschermingsmaatregel wordt getroffen, is er een automatische omzetting in bewind over de goederen twee jaar na de inwerkingtreding van de wet. Bij een algemeen voorlopig bewind wordt de beschermde persoon handelingsonbekwaam met betrekking tot alle vermogensrechtelijke handelingen in het strengste regime, namelijk de vertegenwoordiging. Er gebeurt een verplichte evaluatie van de handelingsonbekwaamheid binnen twee jaar na de omzetting. Wie een meer genuanceerde oplossing wil dan degene die in de lopende bewindvoering is voorzien, zal zelf een vraag tot de vrederechter moeten richten. Marianne De Boodt, juridisch adviseur Similes Bewindvoerders, die aandacht hebben voor mensen met een psychische kwetsbaarheid Bij Similes kan je terecht als je een bewindvoerder zoekt, die bereid is een persoonsgericht beheer te voeren voor een persoon met een psychische kwetsbaarheid. De kandidaat bewindvoerders zijn door Similes uitgekozen, ze worden opgeleid en begeleid in de uitoefening van hun functie. Ze combineren deskundigheid en patiëntgerichtheid en laten in de uitoefening van hun functie, veelvuldig inspraak en overleg toe. Regio s die voorlopig kunnen bediend worden: Brugge, Kortrijk, Gent, Oudenaarde, Sint-Niklaas en Antwer pen Voor meer informatie, advies en teksten Juridische dienst Similes Martine De Moor Similes Kantoor Oost- en West-Vlaanderen, Oude Abdij, Drongenplein 26, 9031 Drongen tel Marianne De Boodt Federatie Similes, Groeneweg 151, 3001 Heverlee tel (bij afwezigheid ) Mijn psycholoog Mijn psycholoog is zo erg een psycholoog dat ik er nooit een seconde over nagedacht heb dat hij ook nog mens is. Als ik hem ontspannen met de benen over elkaar geslagen in zijn praktijk zie zitten, notitieboekje op zijn schoot, behoedzaam een puntje aan zijn snor draaiend, dan is het niet voor te stellen dat hij ooit iets anders is dan dat. En het irriteert me. Want terwijl ik daar de meest duistere uithoekjes van mijn ziel aan hem blootstel, blijft hij één blok ongenaakbare rust. Wat je ook zegt - slaapproblemen, blijf bang dat ik ziek word, niemand wordt ooit verliefd op mij, ik heb de behoefte kleine hondjes in reepjes te snijden en er origamikunstwerken van te maken - hij heeft altijd een drie-stappenplan binnen handbereik. Nooit kijkt hij van iets op. Nooit lijkt er iets te zijn waarmee hij zelf geen raad weet. Maar laatst had ik hem. Ik was iets te vroeg en toen ik de praktijk in liep, hoorde ik een geluid dat ik nooit eerder had gehoord: mijn psycholoog in stemverheffing. Het kan me niks schelen dat je nu nog steeds ongelukkig bent, want als je niet betaalt dan haal ik mijn advocaat erbij! Ik snelde door de gangen in de hoop nog een laatste beetje mens in mijn psycholoog te kunnen meemaken. Net te laat, de telefoon werd weggestopt, ik kreeg een keurig handje. Als je hier even gaat zitten, ben ik zo bij je terug. Maar toch was deze sessie anders dan alle anderen. Want terwijl ik praatte, was ik extra alert. Lette hij wel op, of was hij toch van slag door dit incident? Is dat zweet dat langs zijn slaap naar beneden sijpelt? Gaat hij het hier met mijn zijn vrouw over hebben vanavond? Ik was extra alert, maar vooral extra alert op hem. Want terwijl ik hem nauwlettend in de gaten hield, vergat ik steeds waar we het over hadden, beantwoorde ik waaromvragen met ja. Aan het einde van de sessie, wist ik dan misschien wel dat mijn psycholoog ook maar een mens is, maar was dat ook het enige wat tot me was doorgedrongen. Mens zijn, dat kunnen psychologen toch echt beter aan ons overlaten. Een column van Jan Hoek. 13

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen

De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen De bescherming van de persoon met dementie en van zijn goederen Overzicht van gangbare praktijken bij notarissen, vrederechters en voorlopige bewindvoerders die in België in contact komen met personen

Nadere informatie

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN

ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN ALS OUDERS UIT ELKAAR GAAN Inhoud 3 Inleiding 4 Algemeen uitgangspunt: co-ouderschap 11 Wat bij conflicten tussen ouders? 19 De positie van minderjarige kinderen wanneer ouders

Nadere informatie

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking

PlatformVG. Rechtsbescherming. Voor mensen met een. verstandelijke beperking Rechtsbescherming Voor mensen met een verstandelijke beperking PlatformVG Koepelorganisatie voor lettertype: collectieve Charlotte Sans Book Plain belangenbehartiging Kleuren: P 295 en P 136 van mensen

Nadere informatie

De rechten van personen met dementie Een praktische gids

De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids De rechten van personen met dementie Een praktische gids COLOFON Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving Cette publication est également

Nadere informatie

Dementie, hoe ermee omgaan?

Dementie, hoe ermee omgaan? Dementie, hoe ermee omgaan? Alzheimer Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk

Nadere informatie

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen

Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen recht op recht Pleidooi voor een volwaardige rechtsbescherming voor minderjarigen Kinderrechtencommissariaat dossier Wat zijn de knelpunten in de rechtsbescherming van minderjarigen? Kunnen minderjarigen

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie)

Vroeger nadenken over later. Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht voor dementie) Reflecties over de toepassing van vroegtijdige zorgplanning in België (met bijzondere aandacht

Nadere informatie

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA.

DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID UNIVERSITEIT GENT ACADEMIEJAAR 2009-20010 DE SCHENKING EN HET TESTAMENT VAN DE PERSOON ONDER VOORLOPIG BEWIND. DE LEGE LATA EN DE LEGE FERENDA. Masterproef van de opleiding

Nadere informatie

Over vroegtijdige planning van de zorg

Over vroegtijdige planning van de zorg Het levenseinde teruggeven aan de mensen Over vroegtijdige planning van de zorg Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde KU Leuven Ondervoorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Inhoud Het

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid

Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf. Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid Foto s : imagesource CD IS191 - Dekstop Icons Photo Alto 14 - Crowds by Frédéric Cirou 2 VOORWOORD Hoewel slachtoffer

Nadere informatie

De bijzondere curator, een lot uit de loterij?

De bijzondere curator, een lot uit de loterij? De bijzondere curator, een lot uit de loterij? Adviesrapport over waarborging van de stem en de belangen van kinderen in de praktijk Onderzoeksteam Mevrouw mr. drs. N. van der Bijl Mevrouw drs. M.E. Van

Nadere informatie

GAS-bemiddeling: stap per stap

GAS-bemiddeling: stap per stap Gemeentelijke administratieve sancties Sanctions administratives communales GAS-bemiddeling: stap per stap Dankwoord Graag danken we alle personen die ons geholpen hebben bij het tot stand komen van deze

Nadere informatie

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T

U heeft een. klacht over de zorg. Wat nu? S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 S E R I E P A T I Ë N T E N R E C H T INHOUDSOPGAVE pagina 1 Inleiding 2 U heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 5 In gesprek met de hulpverlener 7 Liever naar

Nadere informatie

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8

Uw heeft een klacht over de zorg. Wat nu? 8 Postbus 1539 3500 BM Utrecht Telefoon 030-297 03 03 Fax 030-297 06 06 E-mail npcf@npcf.nl Website www.npcf.nl Deze brochure maakt deel uit van de serie PATIËNTENRECHT Uw rechten als patiënt (WGBO) 1 Inzage

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners

Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Protocol van Moed: Durven samenwerken rond kindermishandeling: grensverleggend, moedig en uitdagend. Draaiboek voor hulpverleners Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 5 Deel I: Theoretisch kader. 6 1.1. Een confrontatie

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie

Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Praktische gids internationale kinderontvoering Preventie Centrum Internationale Kinderontvoering Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding: Centrum Internationale Kinderontvoering 2. Het Haags Kinderontvoeringsverdrag

Nadere informatie

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering.

Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. Zorg over de grenzen Rapport naar aanleiding van een klacht over het Bureau Medische Advisering. 19 maart 2015 2015/053 De burger heeft er recht op behoorlijk behandeld te worden door de overheid. En laten

Nadere informatie

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting

Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeugdhulp Memorie van toelichting Decreet betreffende de rechtspositie van de minderjarige in de integrale jeu DECREET BETREFFENDE DE RECHTSPOSITIE VAN DE MINDERJARIGE IN DE INTEGRALE JEUGDHULP COLOFON Verantwoordelijke uitgever Marc Morris

Nadere informatie