Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het globaal beschermingsstatuut. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel."

Transcriptie

1 Het globaal beschermingsstatuut Beatrijs Mevesen Vrederechter van het kanton Neerpelt-Lommel.

2 Wet van 17 maart Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid.

3 SOORTEN BESCHERMING BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING Art. 489 BW-490/2 BW GOEDEREN RECHTELIJKE BESCHERMINGS MAATREGELEN Art. 491 BW-502 BW GOEDEREN EN PERSOON

4 Buitengerechtelijke beschermingsmaatregelen BGBM

5 BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMINGSMAATREGEL (BGBM) = lastgeving controle Kantelmoment in gezondheid Buitengerechtelijke bescherming = zelf georganiseerde bescherming over het vermogen

6 VOORWAARDEN Beatrijs Mevesen

7 Wanneer begint de lastgeving? KANTELMOMENT De lasthebber beoordeelt dit tijdstip eventueel overeenkomstig hetgeen bepaald is in de lastgevingsovereenkomst Beoordeling is tegenstelbaar aan derden te goeder trouw. (490/1 3 eerste lil BW)

8

9 DE RECHTERLIJKE BESCHERMING RBM 491 BW 502 BW

10 GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT Verlengde minderjarige» Ouderlijk gezag» Voogdij Onbekwaamverklaarde Verkwisters» Voogdij» Gerechtelijk raadsman Voorlopig bewind» Voorlopig bewindvoerder BEWIND

11 RECHTERLIJKE BESCHERMINGSMAATREGEL (RBM) Zefstandig functioneren kantelmoment in gezondheid RECHTERLIJKE BESCHERMINGSMAATREGEL = door de vrederechter georganiseerde bescherming over persoon en/of vermogen.

12 Voor wie? Art. 488/1 BW meerderjarig * geheel of gedeeltelijk eventueel tijdelijk wegens gezondheidstoestand niet in staat zonder BIJSTAND of andere beschermingsmaatregel belangen van vermogensrechtelijke of niet vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen zoals een normale gezonde persoon * Voor minderjarige vanaf 17 jaar kan verzoek worden ingediend indien vaststaat dat zij/ hij bij meerderjarigheid in deze toestand zal verkeren. De bescherming treedt in werking op 18 jaar. Beatrijs Mevesen

13 Art. 488/2 BW meerderjarig personen die zich in staat van verkwisting bevinden

14 GRENS VAN Art. 488/1 BW - 488/2 BW KAN onder bescherming worden geplaatst INDIEN en VOOR ZOVER de bescherming van zijn belangen dit vereist. GRENS VAN Art. 492 BW WANNEER IN DE MATE dat het NOODZAKELIJK is BESTAANDE wettelijke of buitengerechtelijke BESCHERMING VOLSTAAT NIET.

15 DE VREDERECHTER MOET ZOEKEN NAAR DE MINST INGRIJPENDE MAATREGEL DIE DE KWETSBARE PERSOON OPTIMAAL BESCHERMT: BGBM door persoon zelf uitgewerkt (enkel goederen) RBM (goederen en persoon) COMBINATIE VAN BGBM en RBM (492 al3 BW)

16 MAATWERK

17

18 MAATWERK OMVANG VAN DE BESCHERMING KEUZE VAN BEWINDVOERDERS KEUZE VAN DE VERTROUWENSPERSOON

19 MAATWERK * INWINNEN VAN INFORMATIE (Art. 497/6 BW) - familiale toestand - morele en materiële toestand - leefomstandigheden Bij wie? - familiaal netwerk - sociaal netwerk - via PdK - bevoegde sociale dienst * AMBTSHALVE OPTREDEN - VOORTDURENDE AANPASSING

20 BEVOEGDE VREDERECHTER VERBLIJFPLAATS / WOONPLAATS VERZENDEN VAN DOSSIER : KAN : duurzaam verhuisd Procedure op verzoekschrift Medisch attest max. 15 dagen oud TENZIJ : - spoedeisend - absolute onmogelijkheid - 488/2 BW

21 Wie kan verzoek indienen? Art.488/1 BW: - De TE BP - IEDERE BELANGHEBBENDE - De procureur des Konings

22 Wie kan verzoek indienen? Art. 488/2 BW - de TE BP - de ouders - echtgenoot / wettelijk samenwonende - personen feitelijk gezin - lid naaste familie - lasthebber BGB

23 I. HET JURIDISCH NETWERK bewindvoerder over persoon vrederechter kwetsbare persoon bewindvoerders over goederen vertrouwenspersoon

24 A. DE BEWINDVOERDER VERKLARING inzake bewindvoerder: a) VERKLARING door de TE BESCHERMEN PERSOON Art BW - KEUZE BV VOOR TOEKOMST - BEGINSELEN DIE BV MOET RESCPECTEREN (vertegenwoordiging) b) VERKLARING door de FAMILIALE BEWINDVOERDER Art. 496/1 1 BW

25 BINDEND KARAKTER van verklaring (Art.496/2 BW) aangewezen persoon aanvaardt de opdracht Vrederechter moet homologeren UITZONDERING : 1) ernstige redenen tot belang BP nauwkeurig omschreven in beschikking 2) uittreksel strafregister

26 Keuze door de vrederechter (Art.496/3 BW) INDIEN : geen verklaring afgelegd : geen homologatie van verklaring Bewindvoerder : geschikt voor bijstand vertegenwoordiging Voorkeur : familiale bewindvoerder - ouders - echtgenoot - feitelijk gezin - naaste familie

27 NIEUW : - persoon die instaat voor dagelijkse zorg - persoon die BP of omgeving begeleidt - private stichting voorwaarde : uitsluitend voor BP - stichting van openbaar nut: voorwaarde : statutair ingesteld comité belast met opnemen van bewindvoeringen - lasthebber BGBM (BV goederen)

28 MOGEN GEEN BV ZIJN : (496/6 BW) 1 PERSONEN DIE ZELF ONDER RBM OF BGBM STAAN 2 RECHTSPERSONEN uitzondering: private stichting - stichting openbaar nut 3 Bestuurders of personeelsleden instelling BP 4 BV GOEDEREN : personen die niet vrij over vermogen beschikken 5 Personen ontzet uit ouderlijk gezag (Art.32 wet JB)

29 HET AANTAL BEWINDVOERDERS (Art. 496/4 BW) EEN bewindvoerder over persoon uitzondering : de ouders EEN of MEERDERE bewindvoerders over goederen BV persoon = BV goederen uitzondering - in strijd met belang BP - geen VP aangewezen

30 OUDERS EN BEWIND ouderlijk gezag autonomie RBM VERTEGENWOORDIGING + Ouder-BV Principe : algemene regels vertegenwoordiging en beheer

31 OUDERS EN BEWIND AFWIJKENDE REGELING - VP geen bloedverwant tweede graad - verslaggeving tijdens en op het einde van bewind (Art.500/2 BW) - twee ouders BV gezamenlijk optreden(art. 500/3 1 eerste lid BW) - derden te goeder trouw (Art. 500/3 1 tweede lid BW) - oplossen van conflicten (Art. 500/3 1 derde lid BW en 500/3 2BW)

32 B.VERTROUWENSPERSOON De (te) BP heeft RECHT zich tijdens hele duur van het bewind te laten bijstaan door een door hemzelf aangewezen vertrouwenspersoon. ( Art.501 eerste lid BW)

33 VERKLARING door de te BP VOORAF (Art.496 BW) Wie : bekwame persoon Inhoud : keuze vertrouwenspersoon Aangewezen persoon aanvaardt taak Vrederechter moet homologeren tenzij : - ernstige redenen nauwkeurig omschreven - uittreksel strafregister BIJ AANVANG - TIJDENS (Art. 501 BW) Verzoek : - schriftelijk - mondeling - (te) BP derde - PdK Homologatie : - aanvaarding taak - vrederechter oordeelt

34 VERKLARING door VERTROUWENSPERSOON (Art.496/1 1 BW) Wie : VP aangesteld door BP Inhoud: voorkeur opvolger vertrouwenspersoon Aangewezen persoon aanvaardt taak Vrederechter moet homologeren tenzij : - ernstige redenen - nauwkeurig omschreven - uittreksel strafregister

35 Keuze door de vrederechter ambtshalve (Art.501 derde lid BW) - geen homologatie - BP geen VP aangewezen (vooraf aanvang - tijdens)

36 VERTROUWENSPERSOON AANTAL : 1 of meerdere MOGEN GEEN VP ZIJN: 1) bewindvoerder 2) personen onder BGBM of RBM 3) rechtspersonen 4) personen ontzet uit ouderlijk gezag 5) Als ouder BV is bloedverwant tot tweede graad tenzij in belang BP

37 II.DE WERKING BEWIND behartigen van belangen + bevorderen autonomie (Art. 497 lid 2 BW)

38 Uitgangspunt HANDELINGSBEKWAAMHEID subsidiariteit en proportionaliteit HANDELINGSONBEKWAAMHEID restrictief interpreteren

39 VORMEN VAN BESCHERMING BIJSTAND = gemeen recht VERTEGENWOORDIGING = uitzondering speciale motivering

40 ALS vrederechter vaststelt dat persoon onbekwaam is DAN MOET hij uitspraak doen over : Onbekwaamheden persoon: 19 (Art. 492/1 1 BW) Onbekwaamheden goederen: 18 (Art. 492/1 2 BW) = chequelist

41 UITZONDERING Lijst van gezondheidstoestanden (KB - advies Orde van geneesheren-nationale en Hoge Raad voor Personen met handicap) GEEN UITSPRAAK onbekwaamheid i.v.m. goederen GEEN EVALUATIE NA TWEE JAAR komt er ooit een lijst?

42 BIJSTAND BEWINDVOERDER juridische bijstand rechtsgeldigheid rechtshandeling BESCHERMDE PERSOON neemt het initiatief treedt zelf maar niet zelfstandig op

43 BIJSTAND VREDERECHTER bepaalt MODALITEITEN voorafgaande (schriftelijke )toestemming door bewindvoerder machtiging behoevende handeling (499/7 BW) : medeondertekening door BV GEEN systeem van voorafgaandelijke machtiging door VREDERECHTER

44 VERTEGENWOORDIGING Indien bijstand GEEN voldoende bescherming Uitdrukkelijk motivering Opdracht : nauwkeurig omschreven ALGEMEEN - BEGINSELEN Art.496 lid 2 BW respecteren - BP betrekken in uitoefening van zijn opdracht - Overleg met BP en VP - BP informeren - tenzij vrijstelling - Informeren buitenstaander - instelling

45 TAAK BEWINDVOERDER VERTEGENWOORDIGING GOEDEREN - beheer als een goed huisvader - scheiding vermogens BV - BP - banktegoeden op naam BP - vrij af te halen bedrag - periode - hulp van derde in beheer

46 VERTEGENWOORDIGING HANDELING raakt PERSOON + VERMOGEN - twee BV : gezamenlijk optreden - Bijzonder mechanisme :alléén optreden - machtiging vrederechter - ruime beoordelingsruimte - informeren andere BV

47 Verslaggeving BIJSTAND VERTEGENWOORDIGIGN PERSOON EN GOEDEREN BEGIN - TIJDENS- EINDE KENNISGEVING vrederechter BP VP BV PERSOON EN GOEDEREN BEGIN- TIJDENS- EINDE KENNISGEVING vrederechter BP (tenzij niet in staat tot kennisname) VP BV

48 BEZOLDIGING (Art.497/5 BW) - Drie componenten: - 3% verdeelsleutel - kosten - buitengewone ambtsverrichtingen - na neerlegging en goedkeuring verslag - Sanctionering - Niet aan ouders - BIJSTAND - VERTEGENWOORDIGING

49 TAAK VERTROUWENSPERSOON - bemiddelaar - informeert BV - wordt geïnformeerd - klokkenluider - drukt wens van BP uit - ondersteunt BP bij uiten mening Aansprakelijkheid VP : bedrog - zware schuld

50 RBM PERSOON RBM GOEDEREN PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN GEZONDEHEIDSTOESTAND GEZONDHEIDSTOESTAND AARD EN OMVANG VAN VERMOGEN BESCHIKKING IN TWEE DELEN

51 MAATWERK HANDELINGSRUIMTE VOOR DE BESCHERMDE PERSOON

52 ZES MOGELIJKE WEGEN NAAR OPLOSSING VOOR HANDELINGSONBEKWAAMHEID I. Machtiging op verzoek van de beschermde persoon II. Adviesverlening III. Optreden door andere ouder of echtgenoot IV. Rechtsonbekwaam tenzij aanpassen statuut V. Onbekwaamheid beoordeeld door geneesheer VI. Onbekwaamheid opgevangen door BV

53 I.MACHTIGING OP VERZOEK VAN BP 1. Vrederechter verklaart bij inrichting van beschermingsstatuut uitdrukkelijk dat BP handelingsonbewkaam is. (492/1 1 2 BW) 2. Systeem van bijstand of vertegenwoordiging is niet mogelijk (497/2 BW) 3. BP vraagt ZELF machtiging om deze rechtshandeling te stellen 4. Vrederechter oordeelt over wilsbekwaamheid.

54 Onbekwaamheid PERSOON 492/1 1 BW Geen bijstand of vertegenwoordiging 497/2 BW Machtiging door Vrederechter die oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon 2 geven van toestemming tot huwen 1 Verzoek van beschermde persoon Art.145/1BW Art Ger.Wb. 3 instellen vordering nietigverklaring huwelijk 2 Verzoek van beschermde persoon Art.186 BW Art Ger.Wb.

55 Onbekwaamheid goederen 492/1 1 BW 13 schenken onder levenden Geen bijstand of vertegenwoordiging 497/2 BW 24 Uitzondering :plaatsvervangende schenking Art.499/7 4 BW zie infra Machtiging door Vrederechter die oordeelt over de wilsbekwaamheid van de beschermde persoon Verzoek van de beschermde persoon Machtiging tot schenking art 905BW Ger.WB 15 maken of herroepen van uiterste wilsbeschikking 25 Verzoek van de beschermde persoon Machtiging tot maken van testament art 905 BW Ger. WB

56 II. ADVIESVERLENING A) toestemming van BP is niet vereist indien wilsonbekwaam of onmogelijkheid om wil te uiten B) wilsonbekwaamheid/ onmogelijkheid vastgesteld door vrederechter bij inrichting/ rechter ten gronde in proces-verbaal C) geen bijstand of vertegenwoordiging door BV

57 Indien wilsonbekwaamheid wordt vastgesteld dan moet de vrederechter /rechter : a)bp rechtstreeks horen indien in staat om zijn mening te uiten b) VP horen i.v.m. mening van BP c) passend belang hechten aan deze mening

58 Onbekwaamheid goederen 492/1 1 BW 7 Geven van toestemming tot erkenning Geen bijstand of vertegenwoordiging 497/2 BW 9 Horen van onbekwame indien mening kan uiten/ advies over de mening van de BP door vp Art. 329 bis 1/1 BW 8 verzet tegen vordering onderzoek naar moederschap of vaderschap 10 Art. 332 quinquies 1/1 BW

59 III. andere ouder /echtgenoot oordeelt één ouder of andere echtgenoot is : a)vermoedelijk afwezig b)uitdrukkelijk onbekwaam verklaard op grond van Art. 492/1 1 BW EN vrederechter of rechter ten gronde oordeelt : a) onbekwaam b) onmogelijkheid om zijn wil te kennen te geven / andere ouder echtgenoot beslist ALLEEN Beatrijs Mevesen

60 Onbekwaamheid goederen 492/1 1 BW Geen bijstand of vertegenwoordiging 497/2 BW Andere ouder of echtgenoot beslist alleen 9 uitoefenen van het ouderlijk gezag 13 uitoefenen van ouderlijk gezag over minderjarige kind van beschermde persoon. Art 375 BW indien geen ouder moet voogdij over kind worden ingericht 4 toestemmen om te beschikken over de gezinswoning Art BW na machtiging door de rechtbank van eerste aanleg

61 IV. Rechtsonbekwaam tenzij aanpassing statuut Onbekwaamverklaring op grond van Art. 492/1 1 andere rechten facultatief indien nodig (vb. 497/2 BW) GEEN bijstand of vertegenwoordiging mogelijk (497/2 BW of bijzondere wet) = RECHTSONBEKWAAM tenzij aanpassing statuut

62 Onbekwaamheid goederen 492/1 1 BW Geen bijstand of vertegenwoordiging 497/2 BW Rechtsonbekwaam tenzij Aanpassen statuut 18 uitoefening van het recht op weigering om autopsie uit te voeren op zijn kind W 26 maart ja 19 verzoek tot uitvoering van abortus 26 uitoefening politieke rechten Art.8 lid 2 Grondwet (stemrecht) Ja ja

63 V. Onbekwaamheid beoordeeld door geneesheer Vrederechter moet oordelen over bekwaamheid (Art. 492/1 1) onbekwaam BP oefent rechten toch zelf en zelfstandig uit INDIEN vrije en geïnformeerde instemming beoordeeld door behandelende geneesheer

64 Onbekwaamheid PERSOON 492/1 1 BW 15 uitoefening van de rechten van de patiënt wet 22/8/ verlenen van toestemming om een experiment op de menselijke persoon uit te voeren Art. 6 wet 7 mei 2004 Art. 497/2 BW Geïnformeerde toestemming van de beschermde persoon / wettelijk vertegenwoordiger Art Wet patiënten rechten Maar :art 499/7 1 BW bewindvoerder na voorafgaande bijzondere machtiging Art. 8 wet 7 mei 2004

65 Niet wilsbekwaam BV over persoon treedt op Wet patiëntenrechten: BV over persoon treedt op indien a) BP geen vertegenwoordiger heeft aangeduid b) deze vertegenwoordiger treedt niet op c) na voorafgaande bijzondere machtiging UITZONDERING: dringende noodzakelijkheid a) zonder voorafgaande machtiging b) informeert onmiddellijk Vrederechter- VP- BV over goederen

66 VI onbekwaamheid ondervangen door bewindvoerder Vrederechter doet uitspraak over onbekwaamheid a) verplicht op grond van Art. 492/1 BW b) facultatief indien nodig c) vertegenwoordiging door BV al dan niet na machtiging

67 Onbekwaamheid PERSOON 492/1 1 BW Art. 497/2 BW Niet van toepassing Bewindvoerder treedt op na machtiging 499/7 1 B W/ zonder machtiging 1 keuze van de verblijfplaats 1 wijziging verblijfplaats na machtiging Art.499 / 7 1, 1 BW 4 het verweer tegen een echtscheidingsvordering op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk Art.229BW 8 het verweer tegen afstammingsvordering boek I titel VII BW Zonder machtiging Zonder machtiging

68 Onbekwaamheid i.v.m. GOEDEREN 492/1 1 BW Art. 497/2 BW Niet van toepassing De bewindvoerder treedt op na machtiging 499/7 2 BW/ zonder machtiging 1 vervreemden van goederen 1 vervreemden van goederen tenzij beheer is opgedragen aan instelling bedoeld in Art. 499/5 lid 2 BW 5 het aanvaarden of verwerpen van nalatenschap, algemeen legaat of legaat onder algemene titel 5 na machtiging slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving 9 aankopen van onroerend goed 9 onroerend goed aankopen

69 NIEUW - PROCEDURES VOOR OPLOSSEN VAN CONFLICTEN -VERLENGING OPDRACHT BEWINDVOERDER - OVERLIJDEN BP - ERFGENAMEN MELDEN ZICH NIET - MACHTIGING VREDERECHTER - TWEE MAANDEN NA OVERLIJDEN - vergoedingen BV (Art. 497/5 BW) - begrafeniskosten - bevoorrechte schuldvorderingen - rusthuiskosten van voor overlijden

70 TAAK VAN VREDERECHTER TIJDENS BEWIND MAATWERK VOORTDURENDE AANPASSING en HEREVALUATIE / CONTROLE

71 De overgangsperiode Publicatie 14/06/ /09/2018 einde evaluatieperiode automatisch gewijzigde dossiers voorlopig bewind. 01/09/2016 oude dossiers voorlopig bewind worden automatisch omgezet in bewind over goederen de handelingsbekwaamheid ivm persoon wijzigt niet. 01/09/2021 einde valuatieperiode automatisch gewijzigde dossiers voogdij en onbekwaamverklaarden 01/09/2014 start nieuwe dossiers en sanctionering nieuwe wet van toepassing op bestaande beschermingsstatuten 01/09/2019 bescherming van de onbekwaamverklaarden en verlengde minderjarigen worden automatisch (voogdij ouderlijk gezag) omgezet naar nieuwe statuut. Volledig handelingsonbekwaam voor goederen. Handelingsonbekwaamheid persoon beperkt tot handelingen van Art. 492/1 1BW Vertegenwoordiging Bijstand gerechtelijk raadsman dooft uit. 01/09/ /05/2024 EVALUATIE WET

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT

HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT HET GLOBAAL BESCHERMINGSSTATUUT Beatrijs Mevesen Vrederechter Kanton Neerpelt- Lommel. Wet van 17 maart 2013 Wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek

Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek BIJLAGE 7 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel.

DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. DE ORGANISATIE EN DE WERKING VAN HET BEWIND. Beatrijs Mevesen Vrederechter van het Kanton Neerpelt-Lommel. Hoofdstuk I. Situering. De wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12

INHOUDSTAFEL. Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 INHOUDSTAFEL Voorwoord 5 Inhoudstafel 7 Korte inleiding 12 1. Waarom een wet voor meerderjarige onbekwamen? 15 2. Wat verstaat men onder onbekwamen? 20 2.1. Enkel voor meerderjarigen 21 2.2. De meerderjarige

Nadere informatie

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG

NIEUWSFLASH 6. v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG NIEUWSFLASH 6 v.u. Nadia Dekoning, A. Rodenbachstraat 20, 9470 Denderleeuw oktober 2015 IK WIL IK KAN IK MAG Het nieuw rechterlijk beschermingsstatuut wilsonbekwamen 1 jaar later De teneur is vertrek van

Nadere informatie

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN

Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN Mter. Toon VANCOILLIE Mter. Karen VERHOLLEMAN 3 beschermingsstatuten: Verlengde minderjarigheid ouderlijk gezag of voogdij Voorlopig bewindvoering Gerechtelijke onbekwaamverklaringen! Enkel vermogensbeheer

Nadere informatie

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017

Juridische bescherming van de goederen en de persoon. Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Juridische bescherming van de goederen en de persoon Martine De Moor Kenniscentrum persoonsgerichte bewindvoering Ieper/22 november 2017 Waarom beschermen? Meerderjarig persoon Wegens gezondheidstoestand

Nadere informatie

Het nieuwe beschermstatuut

Het nieuwe beschermstatuut Het nieuwe beschermstatuut gebaseerd op Studienamiddag (On)bekwaamheid, Een eerste doorlichting van de nieuwe wet 30/01/2014 Vormingscentrum Guislain Oude bestaande wetgeving Statuut Persoon Goederen Flexibel

Nadere informatie

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut

Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wetgeving van het nieuwe beschermingsstatuut Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke

Nadere informatie

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik.

De nieuwe wet bestaat uit een gerechtelijk en een buitengerechtelijk luik. Nieuwe wetgeving inzake bewindvoering is sinds 1/9/2014 van kracht. Deze wet vervangt de wet op de onbekwaamheid, de gerechtelijk raadsman, het voorlopig bewind en de verlengde minderjarigheid. Deze laatste

Nadere informatie

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen

Titel XI. Meerderjarigheid en beschermde personen Wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid (BS 14 juni 2013) Titel XI. Meerderjarigheid

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VAN EEN ONBEKWAME Artikel 1240 van het Gerechtelijk Wetboek Aan de vrederechter van het kanton.. persoon duurzaam verblijft) (kanton van de plaats waar de te

Nadere informatie

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND

DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND DE NIEUWE WET OP HET BEWIND De hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en de instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid

Nadere informatie

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding.

Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1. 1. Inleiding. Ouders en het globaal beschermingsstatuut. 1 1. Inleiding. De wet van 17 maart 2013 inzake het globaal beschermingsstatuut voorziet in een specifieke onderafdeling 2 die van toepassing is op situaties

Nadere informatie

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een

OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een OMSTANDIGE GENEESKUNDIGE VERKLARING 1 - Artikel 1240 Ger. W. tot instelling van een beschermingsmaatregel Ondergetekende Mevrouw/ De Heer... Geneesheer, waarvan het kabinet gevestigd is te... tel...gsm.:...e.mail:...

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Inleiding.... 3 Deel I. Statuut van de vertrouwenspersoon bij bewind over meerderjarigen... 7

Nadere informatie

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON:

VOORNAAM: GEBOORTEPLAATS EN DATUM:. RIJKSREGISTERNUMMER:. BEROEP:. ADRES:. TELEFOON: VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke waardigheid.

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W.

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) Ger.W. VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 488/2 B.W.(verkwisters) - 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij 1 : Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:...

Nadere informatie

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger

JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN. Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger JURIDISCHE BESCHERMING VAN WILSONBEKWAME MENSEN Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger MEER DAN ÉÉN NACHT IJS WET GOUTRY 2003 KRACHTLIJNEN Bewindvoering bij voorkeur door naast bestaanden Naast bestaanden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5

Hoofdstuk 1. Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET BEWIND Waarom bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 5 Evolutie, krachtlijnen en doelstellingen 7 1. Evolutie 7 2. Krachtlijnen van het globale beschermingsstatuut

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :...

VERZOEKSCHRIFT. Naam:. Voornaam:. Beroep:.. Woonplaats/verblijfplaats: Email :... VERZOEKSCHRIFT TOT INSTELING VAN EEN BESCHERMINGSMAATREGEL in toepassing van de wet van 17 maart 2013 inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsmaatregel die strookt met de menselijke

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen?

VFB Event Financiële planning. Langer leven zonder zorgen? VFB Event Financiële planning Langer leven zonder zorgen? LEO STEVENS & CIE. PUUR EN PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER. P. 2 De impact van familiale zorgen : welke voorzorgen moet u nemen LEO STEVENS & CIE.

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... 11

INHOUD VOORWOORD... 11 INHOUD VOORWOORD... 11 TEN GELEIDE juridisch vocabularium, altijd iets vreemds... 13 1. HISTORIEK EN DUIDING... 15 1.1. De bewindvoering als tweeluik met de wet inzake de bescherming van de persoon van

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND

DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND DE VREDERECHTER EN HET BEWIND Procedure na de wet van 17 maart 2013 Dirk Scheers Tim Wuyts Antwerpen Cambridge De vrederechter en het bewind. Procedure na de wet van 17 maart

Nadere informatie

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:...

de hiernagenoemde plaatsvertrouwer (zijnde de lastgever volgens art. 490 BW) Naam en voornaam:... Straat & nr:... Postnummer...Gemeente:... Onderhandse overeenkomst van plaatsvertrouwing: lastgeving voor buitengerechtelijke rechtsbescherming bij toepassing van art. 490 van het Burgerlijk Wetboek Op vandaag,.../.../... werd tussen: de hiernagenoemde

Nadere informatie

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6

DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1. Hoofdstuk 1. Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 INHOUDSTAFEL DEEL 1. ALGEMENE SITUERING VAN HET VOORLOPIG BEWIND 1 Waarom voorlopig bewind? 5 1. Preventief 5 2. Curatief 6 Voorlopig bewind vergeleken met enkele andere mogelijke oplossingen 9 1. Aflijning

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015

Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015 Juridisch kader van vroegtijdige zorgplanning anno 2015 Tom Goffin Griffier Nationale Raad Orde der geneesheren Projectmanager KB 78 Gastdocent Gezondheidsrecht KULeuven Wilsverklaring 1 Wilsverklaring

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 122 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 102 Wet 21 maart 1804 Art. 205bis volledig vervangen }1[Art. 205bis. 1. De nalatenschap

Nadere informatie

1/ VOORWOORD 2/ BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING (BGB) Nieuwsbrief. Voordeel van een buitengerechtelijke bescherming (BGB) IN DEZE EDITIE

1/ VOORWOORD 2/ BUITENGERECHTELIJKE BESCHERMING (BGB) Nieuwsbrief. Voordeel van een buitengerechtelijke bescherming (BGB) IN DEZE EDITIE Nieuwsbrief April 2015 / nr. 26 IN DEZE EDITIE 1/ Voorwoord door Hugo Van Geet 2/ Buitengerechtelijke bescherming (BGB) 3/ Schematisch overzicht rechtshandelingen 1/ VOORWOORD Elk van ons is of wordt vroeg

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger

Rechten van de patiënt Vertrouwenspersoon en Vertegenwoordiger Uw zorg, onze zorg Vallen en fixatie Palliatieve zorg Wondzorg Zorg voor de bewoner Incontinentiezorg Vroegtijdige zorgplanning Mentorschap Aandachtspersoon Voeding RZL Dementie Rechten van de patiënt

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING

Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING Vredegerechten arrondissement Limburg V. BEWINDVOERING V. Bewindvoering (wet 17 maart 2013) 1. Het begrip bewind Dit is een rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon

Nadere informatie

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier

Het voorlopig bewind. Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN. larcier Het voorlopig bewind Thierry DELAHAYE en Christoph CASTELEIN larcier Jnhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Kccht l.arcier i Inleiding 1. Algemeen i 2. Soorten bescherimngsmaatregelen i I.

Nadere informatie

Eindelijk schot in een kwetsbare materie.

Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Eindelijk schot in een kwetsbare materie. Het langverwachte, nieuwe beschermingsstatuut voor personen die omwille van een verstandelijke beperking, een psychische ziekte, dementie, kwetsbaar zijn en in

Nadere informatie

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven

Het nieuwe beschermingsstatuut. Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Het nieuwe beschermingsstatuut Dr. Tim Wuyts Adjunct-adviseur Kamerfractie CD&V Wetenschappelijk medewerker KU Leuven Inleiding Plan van de lezing 1. Stand van zaken 2. Waarom een nieuwe wet? 3. Structuur

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING Artikel 1240 Ger.W. 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

Aan de vrederechter van

Aan de vrederechter van Ingeschreven op :.../.../20... onder nummer :.../B/... De griffier Aan de vrederechter van Geachte vrederechter Betreft : Verzoek tot het organiseren van een rechterlijke beschermingsmaatregel (artikel

Nadere informatie

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD

I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD Inhoud I.T. 113 BEWINDVOERDER / VOOGD... 1 Inleiding... 2 IT 113 De naam, de voornaam en het adres van de bewindvoerder over de goederen of van de persoon van wie melding

Nadere informatie

Bewind. 1. Het begrip bewind

Bewind. 1. Het begrip bewind Bewind De bedoeling van deze tekst is een kort overzicht te geven van enkele belangrijke elementen aan diegenen die een bewindvoering willen vragen en hen op bondige wijze wegwijs te maken in de daarvoor

Nadere informatie

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende :

De belangrijkste nieuwigheden die deze hervorming met zich meebrengt zijn de volgende : I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON Inhoud I.T. 111 JURIDISCHE STATUUT VAN DE PERSOON... 1 Inleiding... 1 Doel van de informatie... 2 Samenstelling... 2 Structuren... 2 Controles... 3 Opmerking

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1

VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 VERZOEKSCHRIFT TOT RECHTERLIJKE BESCHERMING - Artikel 1240 Ger.W. 1 1. Aan de vrederechter van het kanton. 2. Verzoekende partij: Naam en voornaam:... Geboorteplaats en datum:... Beroep:... Woonplaats:...

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap

Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Vergelijking Curatele, Beschermingsbewind en Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID

JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID JURIDISCHE OMKADERING VAN MAATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE NAAR MEER ZELFBESCHIKKING, VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING EN ONDERSTEUNING BIJ WILSONBEKWAAMHEID Luc Goutry Ere-Volksvertegenwoordiger HET MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T

Rolnummer 5606. Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T Rolnummer 5606 Arrest nr. 43/2014 van 13 maart 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1022, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek (vóór de wijziging ervan bij de wet van

Nadere informatie

Still present after all these years over participatie, autonomie en zelfbeschikking. Gedwongen opname en Bewindvoering toegepast op ouderen

Still present after all these years over participatie, autonomie en zelfbeschikking. Gedwongen opname en Bewindvoering toegepast op ouderen Still present after all these years over participatie, autonomie en zelfbeschikking. Gedwongen opname en Bewindvoering toegepast op ouderen Kristien Deconinck Vrederechter van het kanton Leuven 3 Elke

Nadere informatie

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W.

VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W. VERTEGENWOORDIGING UITOEFENING VAN HET BEWIND OVER DE GOEDEREN EERSTE VERSLAG Art. 499/6, 2 DE lid, B.W. Bewindvoerder(s) over de goederen Voornaam: Aard van de betrekking (familiale of andere) met de

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner

Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner 44 Hoofdstuk 3. Erven als huwelijkspartner Dag zei ik tegen haar dag kom Ik je nog eens tegen, glimlachend Maar de wind blies weg Haar gezicht in het water En ik knikte en ik werd onzichtbaar In het stille

Nadere informatie

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft

.1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft. .2.Wat de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel betreft .1.Wat de bevoegdheid van de vrederechter betreft 1.1.Het optrekken van de algemene bevoegdheid van de vrederechter naar 2.500 ( komt van 1860 ).2.Het optrekken van de grens m.b.t. de aanleg ( dwz : onder

Nadere informatie

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier

Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier Verzoek om inzage/afschrift patiëntendossier (art. 9, Wet betreffende de Rechten van de patiënt, 22/08/2002) Verzoek tot Inzage (voor gegevens overleden patiënt, enkel mogelijk via beroepsbeoefenaar) Afschrift

Nadere informatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie

I. NOTARIAAT. A. Notariële organisatie I. NOTARIAAT A. Notariële organisatie Wet 16 maart 1803 p. 7 I. NOTARIAAT p. 7 Wet 16 maart 1803 Art. 39 volledig vervangen Art. 39. }1 [ 1. De houder van een stagecertificaat bedoeld in artikel 36, 4,

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE OUDERLIJKE VERANTWOORDELIJKHEID PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een toenemende convergentie

Nadere informatie

ART. 499/6, TWEEDE LID, B.W.

ART. 499/6, TWEEDE LID, B.W. BIJLAGE 4 bij het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift ter uitvoering van de

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Wereldkidz Meerklank maart 2016 Jaap-Willem Caron Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Welke beschermingsmaatregelen? Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback

Patiëntenrechten. Dr. Christina Tobback Patiëntenrechten Dr. Christina Tobback Patiënt de natuurlijke persoon aan wie gezondheidszorg wordt verstrekt, al dan niet op eigen verzoek hij ontvangt zorg omdat hij ernaar vraagt op vraag van een vertegenwoordiger

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? In deze gids... Vooraf 3 Een nieuw beschermingsstatuut 4 Buitengerechtelijke bescherming 7 Rechterlijke bescherming: voorlopig

Nadere informatie

De gedwongen opname Overzicht

De gedwongen opname Overzicht De gedwongen opname Overzicht Wetgeving Procedures Termijnen Randmodaliteiten Cijfers Vragen De gedwongen opname Collocatie Wetgeving Wet van 26/06/1990 (publicatie BS 27/07/1990) Wet betreffende de bescherming

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen JAARLIJKS VERSLAG OF EINDVERSLAG INZAKE VERTEGENWOORDIGING OF BIJSTAND Datum aanstelling:... Rolnummer:... Aan de vrederechter van het Kanton... Periode van

Nadere informatie

Voorlopige bewindvoering. Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V

Voorlopige bewindvoering. Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V Voorlopige bewindvoering Tim Wuyts Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven Justitiemedewerker Kamerfractie CD&V Inleiding Structuur 1. Toepassingsgebied 2. Inrichting van het beheer 3. Werking

Nadere informatie

Hoe jezelf en je vermogen beschermen

Hoe jezelf en je vermogen beschermen Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan? Praktische gids bescherming onbekwamen 3 Vooraf Een mensenleven hangt aan elkaar van beslissingen. Sommige volwassenen kunnen

Nadere informatie

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap

Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Vergelijking Curatele Beschermingsbewind - Mentorschap Curatele Beschermingsbewind Mentorschap Vanaf welke leeftijd? 18 jaar 18 jaar 18 jaar De grond voor de maatregel is voor de meerderjarige die tijdelijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 143 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen

Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Verlies van een partner - Verwerking - Kinderen Bron: Wet tot wijziging van verscheidene wetsbepalingen inzake de voogdij over minderjarigen 29 april 2001 Jeugdbeschermingswet 8 april 1965 Afstammingswet,

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank (*) is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven,

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

Auteur. Elfri De Neve. Onderwerp. Voorlopig bewind. Copyright and disclaimer

Auteur. Elfri De Neve.  Onderwerp. Voorlopig bewind. Copyright and disclaimer Auteur Elfri De Neve www.elfri.be Onderwerp Voorlopig bewind Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten van intellectuele eigendom,

Nadere informatie

2013 2014 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten. Goele Rutten Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van master in de rechten

2013 2014 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten. Goele Rutten Proefschrift ingediend tot het behalen van de graad van master in de rechten 2013 2014 FACULTEIT RECHTEN master in de rechten Masterproef De rol van de partner in de nieuwe wet tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015

BEWIND -1- M:\brochures\bewind.docx 22/6/2015 BEWIND Zodra een kind meerderjarig is (18 jaar) mag het zelf over zijn of haar eigen vermogen beschikken. Dat is meestal geen probleem, als dat vermogen niet groot is en één van beide ouders of beide ouders

Nadere informatie

Curatele, bewind en mentorschap

Curatele, bewind en mentorschap Curatele, bewind en mentorschap Jaap-Willem Caron WereldKidz Meerklank maart 2016 Inhoud Wettelijke vertegenwoordiging Beschermingsmaatregelen Welke maatregel is passend? Hoe aanvragen? De zitting Taken,

Nadere informatie

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.

Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij Westvest Netwerk Notarissen, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen. 1 VAN MENTORSCHAP TOT NALATENSCHAP Mevrouw mr M.I. Loof, notaris bij, Westvest 38, 2611 AZ Delft, telefoon 015 2191999, info@westvest-notarissen.nl De wet zegt: als je 18 jaar bent dan ben je meerderjarig

Nadere informatie

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN

BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN BEGINSELEN VAN EUROPEES FAMILIERECHT BETREFFENDE VERMOGENSRECHTELIJKE RELATIES TUSSEN ECHTGENOTEN PREAMBULE Erkennende dat ondanks de bestaande verschillen in de nationale familierechten er evenwel een

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank *: onder voorbehoud 15de familiekamer Voor de 15de familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld: 1. vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4

Nadere informatie

Een statuut voor pleegouders. april 2017

Een statuut voor pleegouders. april 2017 Een statuut voor pleegouders april 2017 Een statuut volgens Europa Europese aanbeveling (87)6 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa on foster families 1) de lidstaten dienen een systeem van

Nadere informatie

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX

(plaats & XX XX XXXX datum) De vrederechter van het kanton XXX (plaats & XX XX X datum) De vrederechter van het kanton Geachte vrederechter, Betreft: voorlopig bewind Het is u bekend dat ik bij vonnis van als voorlopig bewindvoerder aangesteld werd voor De beschermde

Nadere informatie

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN

MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN TITEL 20: MENTORSCHAP TEN BEHOEVE VAN MEERDERJARIGEN ARTIKELEN 450-462 Artikel 450 Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat

Nadere informatie

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma

Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Stichting Vermogensbeheer Cliënten Prisma Bijeenkomst met medewerkers Prisma 10 en 23 juni 2014 Opening Welkom door mr. C.H.M. Meijer-Vermeeren Wat doen we vanmiddag: 14.00 14.15 uur: Wat is en wie zijn

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,...

VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,... VERZOEKSCHRIFT TOT HOGER BEROEP AAN DE VOORZITTER, DAMES EN HEREN KAMERVOORZITTERS, RECHTERS IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG...,... Op heden,... 2016 I. geven verzoekende partijen, hierna genoemd appellanten,

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Informatie over bewindvoering

Informatie over bewindvoering Informatie over bewindvoering Inhoudsopgave Inleiding... 4 Maatregel kort samengevat... 5 Aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonrechters 6 Waarom bewind... 6 Wie vraagt het bewind aan... 7 Aan

Nadere informatie

Wilsverklaring invullen. Juridische informatie. Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven

Wilsverklaring invullen. Juridische informatie. Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven Wilsverklaring invullen Juridische informatie Manu Keirse Hoogleraar Faculteit der Geneeskunde, KULeuven Meer dan levenseinde Mijn gezondheidszorg Levenseinde Regelingen nadien zoals: afstaan organen,

Nadere informatie

Je rechten bij erfenis

Je rechten bij erfenis Je rechten bij erfenis Wie zijn je erfgenamen? De principes Bloedverwanten + echtgenoot + WSW partner + geadopteerden Volgorde? Eerst de ORDEN : de eerste orde sluit alle volgende uit Eerste orde : afstammelingen

Nadere informatie

t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten

t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten Nele Desmet Juriste Kinderrechtswinkel vzw t Zitemzo... met het informed consent & minderjarige patiënten Principiële onbekwaamheid minderjarigen uitzonderlijke bekwaamheid voor minderjarige patiënten

Nadere informatie

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt

Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Overdracht van medische gegevens door een behandelend arts aan de voorlopige bewindvoerder van een patiënt Doc: a117016 Tijdschrift: 117 p. 11 Datum: 14/07/2007 Origine: NR Thema's: Arts (Behandelend-)

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS

PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS 2 PRAKTISCHE GIDS FAMILIALE BEWINDVOERDERS Koning Boudewijnstichting Inhoudstafel Inleiding 3 1. Wat is gerechtelijke bescherming? 5 2. Vooruitzien : alternatieve

Nadere informatie

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT?

DEFINITIES WELKE RECHTEN HEB JE ALS PATIËNT? Als patiënt heb je heel wat rechten. Een patiënt ben je, ook al ben je niet echt ziek, bijvoorbeeld bij een bezoek aan je tandarts, apotheker, kinesitherapeut, Op 22 augustus 2002 keurde het federaal parlement

Nadere informatie

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT

WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT WET OP DE RECHTEN VAN DE PATIENT (22 augustus 2002, B.S. 26 september 2002) Bijgaande samenvatting verwoordt de beperkte folder uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van

Nadere informatie

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger

De familierechtbank: rechtspraak op maat van de burger De familierechtbank Inleiding De familierechtbank is sinds 1 september 2014 operationeel in het hele land en is voortaan bevoegd voor zowat alle geschillen die betrekking hebben op het familieleven, op

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie