I. ALGEMENE BEPALINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. ALGEMENE BEPALINGEN"

Transcriptie

1 I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De bepalingen van dit arbeidsreglement zijn van toepassing op de arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid, gesloten tussen het uitzendbureau en zijn uitzendkrachten (bedienden en arbeiders), zonder enig onderscheid naar leeftijd, geslacht, nationaliteit, functie, duur van de overeenkomst,... In individuele gevallen mag ervan worden afgeweken, hetzij tijdelijk, hetzij definitief, zonder echter de bestaande wets- of reglement voorschriften te overtreden. Zulke afwijkingen, waarover werkgever en uitzendkracht telkens zullen overeenkomen, worden schriftelijk opgemaakt in ten minste twee exemplaren waarvan één voor de werkgever en één voor de uitzendkracht bestemd is. De arbeidsovereenkomst valt onder de categorie uitzendarbeid, waarbij drie partijen zich verbinden: de uitzendkracht, zijnde de arbeider/ster of bediende, die in naam en voor rekening van het uitzendkantoor Tentoo Payroll Services Belgium NV zal presteren bij de gebruiker. de werkgever, zijnde het uitzendkantoor Tentoo Payroll Services Belgium NV, dat de juridische werkgever van de uitzendkracht-uitzendkracht is en uit dien hoofde de sociale verplichtingen opzichtens de uitzendkracht op zich neemt. de gebruiker, cliënt van Tentoo Payroll Services Belgium NV, bij wie de uitzendkracht feitelijk zijn/haar arbeid zal presteren en die uit dien hoofde de feitelijke werkgever van de uitzendkrachtuitzendkracht is. Het contract tussen gebruiker, uitvoerder en Tentoo Payroll Services Belgium NV, dient binnen 48 uur na aanvang van de prestatie ingevuld en ondertekend door zowel gebruiker als uitvoerder, aan Tentoo Payroll Services Belgium NV overgemaakt te worden. Bij gebreke hieraan, zal Tentoo Payroll Services Belgium NV het niet behoorlijk ingevulde, ondertekende of overgemaakte contract, alsook de desbetreffende DIMONA-aangifte meteen annuleren. Het leveren van prestaties door de uitzendkracht ten behoeve van de gebruiker, op basis van een niet behoorlijk ingevuld, ondertekend of overgemaakt contract, is ongeoorloofd en Tentoo Payroll Services Belgium NV heeft in deze hypothese noch t.a.v. de uitvoerder, noch t.a.v. de gebruiker enige verplichtingen en kan op geen enkele wijze als werkgever van de uitvoerder worden beschouwd. Artikel 2 De uitzendkracht moet het uitzendbureau alle inlichtingen verschaffen die noodzakelijk zijn om haar/hem in te schrijven in het personeelsregister en voor de toepassing van de sociale en fiscale wetgeving. Elke wijziging dienaangaande moet binnen de kortste termijn aan het uitzendbureau worden medegedeeld. De identiteitskaart, en voor buitenlanders, de arbeidsvergunning, zijn steeds vereist. Artikel 3 De gegevens ingezameld omtrent de persoon van de uitzendkracht, zijn bestemd om gebruikt te worden in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kan de uitzendkracht deze gegevens opvragen en, indien nodig, laten verbeteren. Zij/Hij kan ook het centraal register raadplegen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 1

2 II. ARBEIDSDUUR - UURROOSTER Artikel 4 Voor de uitzendkrachten gelden de uurroosters en de bepalingen inzake arbeidsduur, die van toepassing zijn in de onderneming van de gebruiker en zoals vermeld in zijn arbeidsreglement, bij wie de uitzendkrachten worden tewerkgesteld. De uitzendkracht dien steeds in het bezit te zijn van zijn/haar eigen uurrooster. Deze staat vermeld op de tussen de partijen gesloten arbeidsovereenkomst en kan slechts worden gewijzigd mits een akkoord tussen alle partijen. Indien er een middel tot tijdsregistratie (prikklok) bestaat of ingevoerd wordt, dienen alle uitzendkrachten er zich zonder uitzondering aan te onderwerpen. Degene die verzuimt te prikken of een vergissing bij de tijdsregistratie vaststelt, dient onmiddellijk haar/zijn directe overste of diens afgevaardigde daarvan te verwittigen. Deze laatste neemt onmiddellijk de vereiste maatregelen om de te beschouwen werktijd vast te leggen. In geval van betwisting tussen de uitzendkracht en de gebruiker over het aantal gepresteerde uren is het uitzendbureau enkel gehouden tot het aantal uren dat ten laste van de gebruiker kan worden bewezen. Artikel 5 III. RUSTDAGEN FEESTDAGEN In zover de tewerkstelling van de uitzendkrachten er hen het recht toe verleent, zijn de volgende 10 wettelijke feestdagen aan de uitzendkrachten gewaarborgd : Nieuwjaar (1 januari) - Paasmaandag - Feest van de Arbeid (1 mei) - O.L.H. Hemelvaart - Pinkstermaandag - Nationale Feestdag (21 juli) - O.L.V. Hemelvaart (15 augustus) - Allerheiligen (1 november) - Wapenstilstand (11 november) - Kerstmis (25 december). De vervangingsdagen worden vastgelegd in gemeen akkoord tussen de uitzendkracht en de directie. Hierbij wordt aan de uitzendkracht de mogelijkheid gegeven zelf een vervangingsdag voor te stellen. Bij gebreke aan een dergelijk voorstel of indien deze vervangingsdag niet door de directie kan worden aanvaard omwille van organisatorische redenen verklaart de uitzendkracht zich akkoord dat de directie deze vervangingsdag zelf bepaalt. Artikel 6 IV. JAARLIJKSE VAKANTIE De uitzendkracht heeft recht op de wettelijke jaarlijkse vakantie. Het uitzendbureau wordt niet gesloten wegens collectieve jaarlijkse vakantie. De wettelijke jaarlijkse vakantie wordt voor iedereen individueel vastgesteld door voorafgaandelijk akkoord tussen de uitzendkracht, het uitzendbureau en de gebruiker, rekening houdend met de behoeften van de dienst en dit volgens de wettelijke bepalingen. 2

3 V. AFWEZIGHEDEN INGEVOLGE ARBEIDSONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE OF ONGEVAL Artikel 7 Bij afwezigheid wegens ziekte of ongeval (geen arbeidsongeval) moet de uitzendkracht : a) onmiddellijk het uitzendbureau op de hoogte brengen van haar/zijn afwezigheid (bij voorbeeld per telefoon). b) binnen twee werkdagen (bij verzending per post geldt de postdatum als bewijs) een medisch attest aan het uitzendbureau overhandigen. Indien het uitzendbureau niet op de hoogte werd gebracht van de afwezigheid wegens ziekte of indien het medisch attest niet tijdig werd overhandigd, heeft de uitzendkracht geen recht op het gewaarborgde loon voor alle dagen arbeidsongeschiktheid die voorafgaan aan de datum waarop het uitzendbureau werkelijk op de hoogte werd gebracht of aan de datum waarop het attest werd overhandigd of verstuurd. Wordt het getuigschrift na de voorgeschreven termijn voorgelegd, dan kan de uitzendkracht geen aanspraak maken op gewaarborgd loon voor de dagen van ongeschiktheid die de dag van de afgifte of verzending van het getuigschrift voorafgaan. c) Volgende richtlijnen volgen: 1. De zieke uitzendkracht die de woning mag verlaten. De arbeidsongeschikte uitzendkracht die een attest heeft dat zij/hij de woning mag verlaten zal, ondanks de vermelding op haar/zijn attest, de eerste drie kalenderdagen thuisblijven tussen 12 uur en 19 uur om de controlearts te ontvangen. Zij/Hij dient zich te onderwerpen aan alle controleonderzoeken, ingesteld door de werkgever, hetzij bij haar/hem thuis, hetzij, in geval zij/hij zich mag verplaatsen, in het medisch kabinet van de controlearts. Bij afwezigheid zal zij/hij voor deze dagen geen recht hebben op gewaarborgd loon. 2. De zieke uitzendkracht die de woning niet mag verlaten. Deze dient zich ten huize ter beschikking te houden. Zij/Hij kan aan een medische controle ten huize onderworpen worden. In dit geval zal de uitzendkracht het vertrouwelijk gedeelte van haar/zijn medisch getuigschrift aan de bezoekende geneesheer overhandigen. De zieke uitzendkracht die weigert de controlearts te ontvangen of weigert zich te laten onderzoeken, wordt in het kader van gewaarborgd loon niet als ziek erkend. Zij/Hij dient zich te onderwerpen aan alle controleonderzoeken, ingesteld door de werkgever, hetzij bij de uitzendkracht thuis, hetzij, in geval zij/hij zich mag verplaatsen, in het medisch kabinet van de controlearts. 3. Verantwoordelijkheid van de uitzendkracht De uitzendkracht is verantwoordelijk voor de niet-medische gegevens op het geneeskundig getuigschrift. Ingeval derhalve op het getuigschrift niet werd aangeduid of de zieke zich al dan niet mag verplaatsen, dient zij/hij de richtlijnen vermeld onder punt 1 (cf. Hierboven) te volgen: zich laten onderzoeken door een arts die door het uitzendbureau werd aangeduid en wordt betaald. Een medisch onderzoek vindt in principe en in eerste instantie plaats in de woonplaats van de uitzendkracht of in de verblijfplaats die zij/hij aan haar/zijn uitzendbureau heeft meegedeeld. Een uitzendkracht die tijdens haar/zijn arbeidsongeschiktheid op een ander adres verblijft, is verplicht dit adres onmiddellijk aan haar/zijn uitzendbureau mee te delen. Indien de behandelende geneesheer en de geneesheer die door het uitzendbureau werd aangeduid, van mening verschillen, wordt een derde arts aangeduid door de meest gerede partij, binnen de 5 dagen na het laatste medisch attest. De controlegeneesheer maakt ter plaatse een verslag op waarvan één exemplaar aan de uitzendkracht afgegeven wordt. Daarop vermeldt de controlegeneesheer: 3

4 Artikel 8 ofwel dat hij akkoord gaat met de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid. ofwel dat hij niet akkoord gaat met de voorgeschreven periode van arbeidsongeschiktheid. In dit geval zal de controlegeneesheer op het controleformulier het gedeelte van de overlegprocedure invullen. Zo de uitzendkracht niet akkoord gaat met die zienswijze, dient zij/hij dit document onmiddellijk aan haar/zijn huisdokter te overhandigen, die contact kan opnemen met de controlegeneesheer om over de gerezen betwisting van gedachte te wisselen om tot een vergelijk te komen. Gebeurt dit niet, dan wordt verondersteld dat de huisdokter met het standpunt van de controlegeneesheer akkoord gaat en is het advies tot werkhervatting bindend. Een nieuw attest van de huisdokter wordt niet als contactname beschouwd en volstaat niet om het advies van de controlegeneesheer te ontkrachten. Voor elke verlenging van de arbeidsongeschiktheid moet de uitzendkracht of zijn mandataris het uitzendbureau verwittigen zodra deze verlenging aanvangt. Binnen de 2 daaropvolgende werkdagen vanaf het begin van deze verlenging, moet het uitzendbureau in het bezit zijn van een medisch attest waaruit blijkt dat de arbeidsongeschiktheid werd verlengd. Artikel 9 Indien een uitzendkracht bij ziekte of ongeval niets in het werk heeft gesteld om zijn uitzendbureau hiervan op de hoogte te brengen, en zij/hij geen medisch attest heeft voorgelegd dat overeenstemt met de hiervoor aangehaalde richtlijnen, zou het uitzendbureau, behalve bij overmacht, deze afwezigheid kunnen beschouwen als werkverlating, onverminderd de appreciatie door de arbeidsrechtbank. Artikel 10 VI. ARBEIDSONGEVALLEN In geval van afwezigheid wegens arbeidsongeval, gelden dezelfde voorschriften en formaliteiten als bij een werkonderbreking ingevolge ziekte en ongeval. De uitzendkracht die ingevolge een arbeidsongeval geneeskundige zorgen nodig heeft, dient zich te wenden tot de in het arbeidsreglement van de gebruiker vermelde persoon of dienst: Tegen arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk (het uitzendbureau en de gebruiker), heeft het uitzendbureau zich verzekerd bij de maatschappij zoals vermeld in dit arbeidsreglement. De uitzendkrachten zijn gehouden de richtlijnen en inlichtingen verstrekt door de verzekeringsmaatschappij en het uitzendbureau op te volgen. Elk ongeval moet worden aangegeven op het ogenblik waarop het zich voordoet. Een ongeval op de weg van en naar het werk moet zo vlug mogelijk worden aangegeven, met aanduiding van plaats, tijd, omstandigheden, getuigen, enz., en in elk geval binnen de 2 werkdagen. De uitzendkracht verbindt zich ertoe het uitzendbureau onmiddellijk telefonisch op de hoogte te brengen, wanneer mogelijk. Hij laat de nodige documenten zo snel mogelijk invullen en bezorgt deze aan Tentoo Payroll Services Belgium NV. 4

5 Artikel 11 VII. VERTRAGING VOORTIJDIG VERTREK KLEIN VERLET Laattijdig toekomen, de onderbreking van de werkzaamheden en een vroegtijdig vertrek zijn niet toegelaten voor persoonlijke aangelegenheden die eveneens buiten de arbeidsuren geregeld kunnen worden. Artikel 12 De uitzendkracht mag niet van haar/zijn werk bij de gebruiker afwezig blijven zonder vooraf hiervoor toelating te hebben gevraagd aan het uitzendbureau. Een uitzendkracht die zonder toestemming afwezig blijft van haar/zijn werk, verliest het recht op haar/zijn loon voor de uren die hij niet presteerde. Zij/Hij kan bovendien sancties oplopen die voorzien werden in onderhavig arbeidsreglement. Artikel 13 Indien een uitzendkracht zich met vertraging aanbiedt of niet op zijn werk aankomt omwille van een feit dat zich voordoet op de weg naar zijn arbeidsplaats en dat losstaat van haar/zijn wil, moet zij/hij hiervan onmiddellijk het uitzendbureau verwittigen. Zij/Hij behoudt het gewone loon voor deze afwezigheid wanneer zij/hij de reden van zijn vertraging of van haar/zijn afwezigheid aantoont. Artikel 14 De uitzendkracht heeft het recht van haar/zijn werk afwezig te blijven met behoud van haar/zijn normale loon, naar aanleiding van bijzondere familiale gebeurtenissen (die vallen onder klein verlet), voor het vervullen van burgerrechterlijke taken of zendingen en voor het persoonlijk verschijnen voor een rechtbank onder dezelfde voorwaarden die van toepassing zijn op het vast personeel van de gebruiker. Artikel 15 VIII. AFWEZIGHEID OM DWINGENDE REDENEN De reglementering inzake de afwezigheid om dwingende redenen, die van toepassing is in de onderneming van de gebruiker of in diens sector geldt voor de uitzendkrachten. Indien er geen bijzondere bepalingen voorzien werden in de onderneming van de gebruiker of in diens sector, dan gelden voor de uitzendkrachten eveneens de bepalingen van de CAO N 45. Artikel 16 IX. LOON Het loon van de uitzendkracht is gelijk aan dat waarop zij/hij recht zou hebben als zij/hij vast aangeworven zou worden door de gebruiker (uurloon, premies,...). Het loon wordt bepaald door de nationale, sectorale of ondernemingsbarema's die gelden in de onderneming van de gebruiker. Het brutoloon wordt op de arbeidsovereenkomst vermeld. De uitzendkracht verbindt er zich toe Tentoo Payroll Services Belgium NV onmiddellijk op de hoogte te brengen indien hij van oordeel is dat het loon dat hij zou ontvangen niet hetzelfde zou zijn als dat van de vaste werknemer welke werd aangeworven worden door de gebruiker. 5

6 Artikel 17 Het loon van de uitzendkracht wordt wekelijks berekend en op basis van het door de gebruiker verstrekte prestatieblad, uitbetaald. Het prestatieblad, dat de gepresteerde uren van de voorbije week weergeeft, wordt door de gebruiker ingevuld en ondertekend. Voor de uitzendkrachten waarvan het loon gedeeltelijk geregeld wordt door voorschotten en waarvan het definitief saldo later geregeld wordt, moet dit saldo betaald worden binnen de acht werkdagen volgend op het einde van de afsluiting van de betalingsperiode, op voorwaarde dat de prestatiebladen op die periode betrekking hebbend, afgegeven worden binnen de termijnen voorzien door het arbeidsreglement. De uitzendkracht gaat de gegevens op het prestatieblad na en verifieert de correctheid daarvan. Artikel 18 De betaling van het loon gebeurt : a) in de hand; b) per overschrijving op een bankrekening; c) per circulaire cheque; d) per postassignatie. De uitzendkracht wordt, mits zijn schriftelijk akkoord, uitbetaald met giraal geld. Elke uitzendkracht dient hiertoe het nummer van haar/zijn persoonlijke bankrekening over te maken waarop haar/zijn loon zal worden gestort. Indien een dergelijke overeenkomst niet tot stand komt, wordt het loon in de hand uitbetaald binnen de termijn voorzien in vorig artikel. In voorkomend geval moet de werkgever een kwitantie van deze uitbetaling aan de uitzendkracht ter ondertekening voorleggen. Artikel 19 De overschrijding van de arbeidsduur wordt op dezelfde wijze vergoed als de overschrijding van de arbeidsduur door een vaste uitzendkracht van de gebruiker. Artikel 20 Op het loon van de uitzendkracht kunnen uitsluitend volgende inhoudingen worden berekend: a) Inhoudingen opgelegd op basis van de fiscale wetgeving, de wetgeving op de sociale zekerheid en de bepalingen op basis van bijzondere of collectieve overeenkomsten inzake aanvullende voordelen van de sociale zekerheid; b) De boetes die worden opgelegd krachtens dit arbeidsreglement; c) Uitkeringen en schadevergoedingen die toe te schrijven zijn aan de aansprakelijkheid van de uitzendkracht; d) Voorschotten in geld op loon dat nog niet werd verdiend, uitbetaald door het uitzendbureau; e) De borgsom ter garantie van de uitvoering van de verplichtingen van de uitzendkracht. De sociale en fiscale inhoudingen worden vastgesteld door de wetgeving terzake. 6

7 Artikel 21 Loonbeslag- of overdracht worden uitgevoerd op basis van de voorwaarden en grenzen die werden voorzien door de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der uitzendkrachts en door het gerechtelijk wetboek. X.WAARBORG INZAKE ARBEIDSKLEDIJ EN VEILIGHEIDSSCHOENEN Artikel 22 Bij uitlening van arbeidskledij of veiligheidsschoenen wordt het document uitlening ondertekend, waarop de uitzendkracht akkoord gaat om bij het uit dienst gaan de geleende goederen terug te brengen. Indien de uitzendkracht hierin in gebreke blijft, heeft Tentoo Payroll Services Belgium NV het recht een vooraf overeengekomen som, vermeld op het document, éénmalig af te houden van het laatste loon. Het bedrag van de inhouding stemt overeen met de aankoopwaarde van de geleende goederen. Artikel 23 XI. BEROEPSGEHEIM De uitzendkracht wordt verboden zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, de uitvindingen, methodes, klantenlijsten, bijzonderheden, fabrieksgeheimen of zaken eigen aan de onderneming door te spelen aan om het even wie, of om deze gegevens voor persoonlijk profijt aan te wenden. Zowel tijdens de overeenkomst als na de beëindiging ervan, mag de uitzendkracht geen enkele medewerking verlenen aan daden van oneerlijke concurrentie. De verplichtingen en onthoudingen zoals vermeld in de voorgaande alinea's zijn van toepassing zowel tegenover het uitzendbureau als tegenover de gebruiker. Artikel 24 XII. AANSPRAKELIJKHEID De gebruiker staat normaliter in voor het verstrekken van de nodige gereedschappen, toestellen en materialen alsmede, desgevallend, voor het ter beschikking stellen van de arbeidskledij en veiligheidsschoenen. De uitzendkracht is verplicht om materiaal en grondstoffen die niet werden gebruikt en materiaal (documenten, enz.) die haar/hem ter beschikking werden gesteld om haar/zijn arbeid uit te voeren, in goede staat aan de werkgever te overhandigen. Indien zij/hij schade veroorzaakt aan de onderneming, kunnen schadevergoedingen worden gevorderd bij bedrog, zware fout of lichte fout die echter herhaaldelijk werd begaan. Schadevergoedingen die zijn verschuldigd krachtens de bepalingen uit vorige alinea, worden vastgesteld met instemming van de partijen of door een gerechtelijk besluit; zij kunnen worden ingehouden op de bezoldiging van de uitzendkracht. De verplichting vervat in de eerste alinea van dit artikel geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. 7

8 Artikel 25 De uitzendkracht moet het individueel document bij zich houden gedurende de tewerkstelling als uitzendkracht. Artikel 26 XIII. DIVERSE VERBODSBEPALINGEN Het wordt uitdrukkelijk verboden aan de uitzendkracht om zich rechtstreeks of onrechtstreeks en zonder het medeweten van zijn werkgever, bezoldigingen, geschenken of steekpenningen te laten beloven of te ontvangen die in verhouding staan tot hun arbeidsprestaties. Elke vorm van actieve of passieve corruptie wordt hen uitdrukkelijk verboden; ze moeten zich onthouden van elke oneerlijke concurrentie ten opzichte van derden. Dit geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. Artikel 27 Het is de uitzendkracht verboden: a) Een machine te gebruiken of aan te zetten die haar/hem niet werd toevertrouwd; b) Te roken in een lokaal waar dit niet toegelaten is; c) Personen tot de onderneming toe te laten die hiertoe geen toelating hebben ontvangen; d) Drukwerk of gelijkaardige berichten te verspreiden, vergaderingen te beleggen, propaganda te maken, bijdragen te ontvangen, collectes te organiseren of voorwerpen te koop aan te bieden op de arbeidsplaats en gedurende de werkuren, behalve indien zij/hij hiertoe de uitdrukkelijke toestemming van zijn werkgever heeft gekregen. Deze bepalingen doet geen afbreuk aan de normale ontplooiing van syndicale activiteiten. Dit geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. Artikel 28 XIV. RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET VERANTWOORDELIJKE PERSONEEL In de uitoefening van de overeengekomen arbeid, staat de uitzendkracht onder de rechtstreekse leiding, gezag en toezicht van de gebruiker of de door deze laatste aangeduide personen. De uitzendkracht is ertoe gehouden hun instructies te volgen binnen de perken van de wettelijke, conventionele en reglementaire grenzen. In geval van conflict met de gebruiker, dient de uitzendkracht de werkgever hiervan onmiddellijk uitvoerig in kennis te stellen. 8

9 XV. PROEFBEDING Artikel 29 De duur van het proefbeding van elke uitzendkracht wordt vermeld op zijn arbeidsovereenkomst. Indien niets anders wordt vermeld, worden de drie eerste werkdagen als proefperiode beschouwd. Artikel 30 XVI. EINDE VAN DE OVEREENKOMST De arbeidsovereenkomsten worden aangegaan voor een bepaalde duur waarbij wederzijdse rechten en verplichtingen van rechtswege ophouden te bestaan bij het verstrijken van de duur. In geval een overeenkomst van bepaalde duur of voor een welomschreven werk beëindigd wordt vóór de voorziene datum of vooraleer de overeengekomen arbeid wordt beëindigd, zal de initiatiefnemer worden verplicht aan de andere partij een vergoeding te betalen die gelijk is aan het loon dat nog verschuldigd zou zijn; deze vergoeding mag echter niet meer bedragen dan het dubbele van de vergoeding die uitbetaald had moeten worden indien de overeenkomst van onbepaalde duur was geweest. Met betrekking tot overeenkomsten voor uitzendarbeid, wordt het uitzendbureau vrijgesteld van betaling van de vergoeding voorzien in de vorige alinea wanneer de verbreking van de arbeidsovereenkomst veroorzaakt wordt door de gebruiker en in zoverre het uitzendbureau een gelijkaardige opdracht aanbiedt aan de uitzendkracht met betrekking tot de duur en het loon. Wanneer de gebruiker na het verstrijken van de overeengekomen duur de uitzendkracht verder arbeid doet verrichten houdt dit nooit een verlenging in van de arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau maar worden de gebruiker en de uitzendkracht geacht gebonden te zijn door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Artikel 31 XVII. SANCTIES - BOETEN ZWARE FOUT Zonder afbreuk te doen aan de soevereine beoordeling door de arbeidsrechtbank kunnen onder meer volgende feiten als een dringende reden beschouwd worden: a) Herhaalde ongerechtvaardigde afwezigheid na verwittigingen; b) De weigering om de toevertrouwde arbeid uit te voeren en elke duidelijke daad van insubordinatie; c) Het niet naleven van de elementaire begrippen inzake veiligheid; d) Ernstige en vrijwillige onachtzaamheid e) Diefstal f) Vervalsing van prestatiebladen; g) Discriminatoire handelingen Dit geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. 9

10 Artikel 32 Het in gebreke blijven van de uitzendkracht ten aanzien van de verplichtingen in haar/zijn overeenkomst en in onderhavig arbeidsreglement die echter geen dringende redenen zijn die een verbreking van de overeenkomst rechtvaardigen, kunnen als volgt worden gesanctioneerd : a) een (mondelinge of schriftelijke) aanmaning b) een schriftelijke ingebrekestelling c) een boete van 100 EUR tot 500 EUR Artikel 33 De boeten worden gebruikt ten voordele van het personeel volgens de volgende richtlijnen: Ze worden gebruikt om preventie en veiligheidsmaatregelen te kunnen uitdiepen en toepassen. Artikel 34 De mogelijkheden tot verhaal zijn de volgende : Bij ontvangst van de ingebrekestelling kan de uitzendkracht een aangetekend schrijven versturen binnen de 3 dagen na ontvangst. XVIII. BESCHERMING TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK Artikel 35 De werkgever, de uitzendkracht en de daarmee gelijkgestelde personen moeten zich onthouden van iedere daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze verplichting is eveneens van toepassing op andere personen die in contact komen met de uitzendkrachts bij de uitvoering van hun werk. Onder geweld op het werk wordt verstaan elke feitelijkheid waarbij een uitzendkracht of een andere persoon psychisch of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen wordt bij de uitvoering van het werk. Onder pesterijen op het werk wordt verstaan elk onrechtmatig en terugkerend gedrag, buiten of binnen de onderneming of instelling, dat zich inzonderheid kan uiten in gedragingen, woorden, bedreigingen, handelingen, gebaren en éénzijdige geschriften en dat tot doel of gevolg heeft dat de persoonlijkheid, de waardigheid of de fysieke of psychische integriteit van een uitzendkracht of een andere persoon bij de uitvoering van het werk wordt aangetast, dat haar/zijn betrekking in gevaar wordt gebracht of dat een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving wordt gecreëerd. Onder ongewenst seksueel gedrag op het werk wordt verstaan elke vorm van verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag van seksuele aard waarvan degene die zich er schuldig aan maakt, weet of zou moeten weten, dat het afbreuk doet aan de waardigheid van vrouwen en mannen op het werk. Artikel 36 De maatregelen die getroffen zijn om de uitzendkrachts en de daarmee gelijkgestelde personen te beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk zijn terug te vinden in bijlage II van dit arbeidsreglement. De maatregelen zijn aangepast aan de activiteiten en de grootte van de onderneming. Iedere uitzendkracht en de daarmee gelijkgestelde personen moeten op positieve wijze bijdragen tot het preventiebeleid. 10

11 Artikel 37 De uitzendkracht en de daarmee gelijkgestelde persoon die meent het slachtoffer te zijn van feiten van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk kan zich in de onderneming richten tot de preventieadviseur en de eventueel één of meerdere aangestelde vertrouwenspersonen. Het slachtoffer heeft het recht om bij hen in voorkomend geval een gemotiveerde klacht in te dienen. Elke uitzendkracht of een daarmee gelijkgestelde persoon mag de klachtenprocedure echter niet wederrechterlijk gebruiken. Uitzendkrachts die in contact komen met het publiek kunnen, indien zij menen dat zij het slachtoffer zijn van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk een verklaring afleggen bij de werkgever. De werkgever is ertoe gehouden systematisch de verklaring van de uitzendkracht te noteren in een register over feiten van geweld op het werk. De werkgever waakt erover dat de verklaringen meegedeeld worden aan de bevoegde preventieadviseur. De namen van de preventieadviseur en/of de één of meerdere aangestelde vertrouwenspersonen zijn terug te vinden in bijlage II van dit arbeidsreglement. Artikel 38 Wanneer de werkgever, de preventieadviseur en/of de vertrouwenspersoon in kennis worden gesteld van de daden van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, verbinden zij zich ertoe absolute discretie in acht te nemen betreffende de persoon van het slachtoffer, de feiten en de omstandigheden waarin de feiten zich hebben voorgedaan, tenzij de wetgeving terzake hen de mogelijkheid biedt om onder bepaalde voorwaarden de informatie kenbaar te maken. Artikel 39 De werkgever waakt erover dat de uitzendkrachts en de daarmee gelijkgestelde personen die het slachtoffer zijn van een daad van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, een passende psychologische ondersteuning krijgen van gespecialiseerde diensten of instellingen. De desbetreffende gespecialiseerde diensten of instellingen zijn terug te vinden in bijlage II van dit arbeidsreglement. Artikel 40 Diegene die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk en degene die wederrechtelijk gebruik heeft gemaakt van de klachtenprocedure kan gestraft worden - na de nodige onderzoeksmaatregelen en nadat betrokkene is gehoord - met alle straffen voorzien in het arbeidsreglement. De straffen en de procedure die moet worden nageleefd, zijn terug te vinden in bijlage II van dit arbeidsreglement. Artikel 41 Dit alles onverminderd de mogelijkheid om bij de arbeidsgerechten een vordering in te stellen om de stopzetting van de feiten en/of een schadevergoeding te bekomen en de bepalingen op basis waarvan de dader strafrechtelijk kan vervolgd worden. 11

12 Artikel 42 De uitzendkrachten die slachtoffer zijn van ongewenst seksueel gedrag bij de gebruiker kunnen zich richten tot de vertrouwenspersoon aangeduid door het arbeidsreglement van de gebruiker. In dat geval geldt de procedure beschreven in datzelfde arbeidsreglement. Artikel 43 XIX. VEILIGHEID EN HYGIENE Voor hun eigen veiligheid zijn de uitzendkrachten verplicht zich te richten naar de algemene richtlijnen die worden gegeven door het uitzendbureau of door de personen die gelast zijn met het toezicht. In dit kader wordt ook verwezen naar het rookbeleid dat van kracht is. Zie bijlage III. Dit geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. Artikel 44 De uitzendkrachten moeten alle bijzondere voorschriften inzake hygiëne naleven die aan elke uitzendkracht afzonderlijk of aan de hand van een mededeling aan het ganse personeel meegedeeld zouden worden. Dit geldt zowel ten opzichte van het uitzendbureau als ten opzichte van de gebruiker. Artikel 45 Behalve het medische onderzoek dat kan worden opgelegd vóór de uitzendkracht wordt aangeworven, of deze die verplicht zijn door het Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, kan het uitzendbureau de arbeidsgeneesheer verzoeken een uitzendkracht medisch te onderzoeken (bijvoorbeeld na ziekte of epidemie). De uitzendkracht beslist in voorkomend geval autonoom of hij op dit verzoek ingaat. Artikel 46 Benevens de door de rechtstreekse chef of veiligheidschef gegeven richtlijnen, zijn de uitzendkrachts, wat de veiligheid betreft, verplicht: alle persoonlijke beschermingsmiddelen die bij hun arbeid vereist zijn, te gebruiken volgens de gegeven voorschriften; mochten zulke beschermingsmiddelen niet onmiddellijk voorhanden zijn, dan dienen de uitzendkrachts deze aan te vragen alvorens het werk te beginnen. Naar gelang van het geval, worden bedoeld: werkkledij, beschermingskledij, hoofddeksels, brillen of gelaatsschermen, handschoenen of wanten, ademhalingstoestellen, beschermingsschoeisel en beschermingsmiddelen tegen gevaarlijke stralen of stoffen; alle gevaren die de veiligheid in het gedrang brengen onmiddellijk te signaleren en indien nodig zelf de eerste maatregelen te treffen; alle gereedschappen, die in slechte staat zijn, aan de onmiddellijke chef te overhandigen of hem/haar van de gebreken te verwittigen. In elk geval is het verboden: loshangende kledij te dragen of van kledij te veranderen in de nabijheid van aan de gang zijnde machines; 12

13 anders dan volgens de gegeven richtlijnen en gebruiksaanwijzingen, draaiende machines te smeren, te reinigen of te herstellen; riemen op de machines te leggen terwijl deze functioneren; wanneer bij uitzondering de riemen toch moeten worden opgelegd, terwijl de machines aan de gang zijn, moeten de uitzendkrachts daarvoor een haakstaaf gebruiken; met de hand de riem van een vliegwiel of een katrol af te leggen; machines waaraan veiligheidstoestellen aangebracht zijn, aan te zetten zonder deze veiligheidstoestellen te gebruiken of deze veiligheidstoestellen buiten gebruik te stellen; de maximale draaglasten van kranen, takels, enz., te overschrijden. Artikel 47 XX. DRINGENDE MEDISCHE VERZORGING Een kist voor de eerste hulp bij ongevallen staat ter beschikking van het personeel op de aangeduide plaats bij de gebruiker. Bij ongeval worden de eerste zorgen toegediend door de eerst mogelijke daartoe bevoegde persoon. Een uitzendkracht die het slachtoffer is van een arbeidsongeval kan zijn dokter, apotheker en zorgenverstrekkende instelling vrij kiezen. Artikel 48 De gebruiker deelt aan de uitzendkrachten de plaats waar een hulpdienst gevestigd is mee, alsook de naam van de persoon die belast is met de eerste zorgen in geval van een arbeidsongeval. Artikel 49 De inspectiediensten zijn gevestigd te : zie bijlage V. Artikel 50 XXI. DIENSTEN Onderhavig arbeidsreglement werd opgesteld in overeenstemming met de procedure die door de wet werd voorgeschreven. Het vervangt eventueel het arbeidsreglement dat tot dusverre van kracht was. Datum waarop het van kracht wordt : 1/01/

14 Bijlagen De bij dit reglement gevoegde bijlagen maken integraal deel uit van het arbeidsreglement. BIJLAGE I COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE UITZENDKRACHTS. Artikel 1 HOOFDSTUK I - Voorwerp en toepassingsgebied Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst heeft ten doel het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachts, dat is neergelegd in artikel 141, 1 en 2 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, te verwezenlijken. De gelijkheid van beloning houdt in dat voor gelijke arbeid of voor arbeid van gelijke waarde ieder onderscheid op basis van geslacht wordt afgeschaft. Artikel 2 De overeenkomst is van toepassing op de uitzendkrachts en op de werkgevers bedoeld in artikel 2 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Artikel 3 HOOFDSTUK II - Tenuitvoerlegging De gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachts moet verzekerd worden voor alle elementen en voorwaarden van het loon, met inbegrip van de systemen van functiewaardering. De systemen van functiewaardering moeten de gelijke behandeling verzekeren in de keuze van de criteria, in de weging van die criteria en in het systeem van omzetting van de functiepunten in loonpunten. Artikel 4 Onder loon wordt verstaan : 1. het loon in geld waarop de uitzendkracht ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever; 2. de fooien of het bedieningsgeld waarop de uitzendkracht recht heeft ingevolge zijn dienstbetrekking of krachtens het gebruik; 3. de in geld waardeerbare voordelen waarop de uitzendkracht ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste van de werkgever; 14

15 4. de vergoedingen die krachtens een collectieve arbeidsovereenkomst en ter aanvulling van het wettelijk vakantiegeld door de werkgever als vakantiegeld worden betaald; 5. de vergoedingen die voortvloeien uit de aanvullende niet-wettelijke socialezekerheidsregelingen. Artikel 5 Elke uitzendkracht die zich benadeeld acht of de representatieve uitzendkrachtsorganisatie waarbij de uitzendkracht is aangesloten kan bij het bevoegde rechtscollege een rechtsvordering instellen om het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwelijke uitzendkrachts te doen toepassen. Artikel 6 Een gespecialiseerde paritair samengestelde commissie zal op initiatief van de organisaties, die onderhavige overeenkomst hebben ondertekend, worden opgericht. Zij zal tot taak hebben het bevoegde rechtscollege van advies te dienen, indien het erom verzoekt, omtrent geschillen over de toepassing van het beginsel van gelijke beloning. Bovendien zal zij de sociale partners informeren en sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire comités dienaangaande advies en bijstand verlenen. Artikel 7 Par.1. De werkgever die een uitzendkracht tewerkstelt, die hetzij op ondernemingsniveau, overeenkomstig de op afspraak berustende procedures die in de onderneming van kracht zijn, hetzij bij de sociale inspectie een met redenen omklede klacht heeft ingediend of die een rechtsvordering instelt of voor wie een rechtsvordering wordt ingesteld tot herziening van het loon op basis van onderhavige overeenkomst, mag de arbeidsbetrekking niet beëindigen, noch de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen, behalve om redenen die vreemd zijn aan die klacht of aan de rechtsvordering. De bewijslast van deze redenen rust op de werkgever, indien de uitzendkracht wordt ontslagen of de arbeidsvoorwaarden éénzijdig worden gewijzigd binnen de 12 maanden volgend op het indienen van een klacht zoals bedoeld in het vorig lid. Deze bewijslast rust eveneens op de werkgever in geval van ontslag of éénzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden nadat een rechtsvordering werd ingesteld, zoals bedoeld in het vorige lid en dit tot 3 maanden na het in kracht gaan van het vonnis. Par.2. Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt of de arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigt in strijd met de bepalingen van par.1, lid 1 van dit artikel, verzoekt de uitzendkracht of de vakbondsorganisatie waarbij hij is aangesloten hem opnieuw in de onderneming op te nemen of hem te herplaatsen in de arbeidspost onder de voorwaarden vastgesteld in de arbeidsovereenkomst. Het verzoek moet worden gedaan binnen de 30 dagen die volgen op de datum van de betekening van de opzegging, van de beëindiging zonder opzegging of van de éénzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. De werkgever moet binnen de 30 dagen volgend op de betekening zich over de aanvraag uitspreken. De werkgever die de uitzendkracht opnieuw in de onderneming opneemt of hem opnieuw aan zijn vroegere arbeidspost tewerkstelt, moet het door de uitzendkracht wegens ontslag of wijziging van de arbeidsvoorwaarden gederfde loon betalen alsmede de werkgevers- en uitzendkrachtsbijdragen op dat loon storten. 15

16 Par.3. Wanneer de uitzendkracht ingevolge het in par.2, lid 1 bedoelde verzoek niet opnieuw wordt opgenomen of niet wordt herplaatst in zijn arbeidspost en er geoordeeld werd dat het ontslag of de éénzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden indruist tegen de beschikkingen van par.1, lid 1, zal de werkgever aan de uitzendkracht een vergoeding betalen die, naargelang van de keuze van de uitzendkracht, gelijk is hetzij aan een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het brutoloon voor zes maanden, hetzij aan de werkelijk door de uitzendkracht geleden schade; in laatstgenoemd geval zal de uitzendkracht de omvang van de geleden schade moeten bewijzen. Par.4. De werkgever is verplicht dezelfde vergoeding uit te betalen, zonder dat de uitzendkracht het in par. 2, lid 1 bedoelde verzoek om opnieuw te worden opgenomen of in de arbeidspost te worden herplaatst, moet indienen : 1. wanneer de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst verbreekt, omdat het gedrag van de werkgever in strijd is met de beschikkingen van par. 1, lid 1, wat in hoofde van de uitzendkracht een dringende reden is om de arbeidsovereenkomst te verbreken; 2. wanneer de werkgever de uitzendkracht heeft ontslagen om een dringende reden, op voorwaarde dat het bevoegde rechtsorgaan dit ontslag voor ongegrond houdt en in strijd acht met de beschikkingen van par.1, lid 1. Artikel 8 HOOFDSTUK III - Bekendmaking De tekst van onderhavige overeenkomst wordt in bijlage bij het arbeidsreglement van de onderneming gevoegd. Artikel 9 HOOFDSTUK IV - Slotbepalingen Deze overeenkomst is gesloten voor een onbepaalde looptijd; zij wordt van kracht op de datum van ondertekening ervan. Zij kan op verzoek van de meeste gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met een opzeggingstermijn van 6 maanden. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet de redenen aangeven en amendementsvoorstellen indienen; de andere organisaties gaan de verbintenis aan deze binnen de termijn van een maand na ontvangst, in de Nationale Arbeidsraad te bespreken. Artikel 10 De ondertekenende partijen gaan de verbintenis aan de nodige maatregelen te treffen opdat de sociale rechters en raadsheren, die in de arbeidsrechtbanken en hoven als uitzendkrachts of als werkgevers zetelen, zouden worden ingelicht over het bestaan van de bij artikel 6 van onderhavige overeenkomst voorziene gespecialiseerde commissie. Tevens verbinden zij zich ertoe aan hun organisaties, die in rechte zouden optreden ter verdediging van de uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende rechten, aan te bevelen dat zij het bevoegde rechtscollege zouden vragen genoemde commissie te raadplegen. Bovendien zal zij de sociale partners informeren en sensibiliseren met betrekking tot initiatieven inzake sekseneutrale functiewaarderingssystemen en op verzoek van de paritaire comités dienaangaande advies en bijstand verlenen. 16

17 BIJLAGE II DE PREVENTIEMAATREGELEN GENOMEN TER BESCHERMING VAN DE UITZENDKRACHTS TEGEN GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP HET WERK 1. Aanstelling van een vertrouwenspersoon; 2. Duidelijke en transparante procedure dat slachtoffers kunnen volgen; 3. Inschakelen van medische hulp (psychologisch); 4. Opvolging dossiers. De preventieadviseur die is aangesteld in het kader van de bescherming van de uitzendkrachts tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk is 1 : Vaja Vlachos +32(0) De eventueel één of meerdere aangestelde vertrouwenspersonen zijn: Vaja Vlachos +32(0) Degene die zich schuldig heeft gemaakt aan geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en degene die wederrechtelijk gebruik heeft gemaakt van de in art. 36 vermelde klachtenprocedure kan na de nodige onderzoeksmaatregelen en nadat betrokkene is gehoord op de volgende manier worden gestraft 2 : Uitzendkrachts waarvan vastgesteld wordt dat zij zich bezondigen aan geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag op het werk (definities conform de wet van , B.S ) begaan een zware fout dewelke een dringende reden kan uitmaken en kan dus leiden tot onmiddellijk ontslag. Elke uitzendkracht heeft de verplichting zich te onthouden van gedrag dat kan aanleiding geven tot geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag op het werk. Uitzendkrachts die menen het slachtoffer te zijn van geweld, pesten of ongewenst seksueel gedrag op het werk kunnen voor opvang en onmiddellijke hulp terecht bij de hiervoor aangestelde vertrouwenspersoon of preventieadviseur. De bestemming van de eventueel hoger vermelde geldboete is 3 : De middelen verworven via bovenvermelde wijze worden steeds ingezet ten voordele van alle uitzendkrachts. Het wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling en verdieping van veiligheid en preventiemaatregelen. De opgelegde sancties worden, op straffe van nietigheid, uiterlijk de eerste werkdag na die waarop een tekortkoming is vastgesteld, door de werkgever of zijn aangestelde, ter kennis gebracht van diegenen die de sancties hebben opgelopen. In geval van een ontslag om een dringende reden geldt de vorige regel niet. In dit geval moet het ontslag worden gegeven binnen een termijn van 3 werkdagen na de kennisname van de feiten. Voor de datum van de eerstvolgende uitbetaling van het loon wordt de opgelegde straf ingeschreven in een register waarin tegenover de namen van de betrokken uitzendkrachts, de datum, de reden, alsmede de aard van 1 Deze preventieadviseur mag niet tegelijkertijd arbeidsgeneesheer zijn. 2 Wanneer er een pecuniaire sanctie wordt opgelegd (vb. geldboete) dan moet het bedrag van deze sanctie in het arbeidsreglement worden opgenomen. Het totaal van de per dag opgelegde boete mag 1/5 van het dagloon niet overschrijden. 3 De boetes moeten ten voordele van alle werknemers worden aangewend. Waar er een ondernemingsraad bestaat, moet de bestemming van de opbrengst der geldboetes na overleg met deze worden vastgesteld. 17

18 de straf en indien het een boete betreft, het bedrag ervan worden vermeld. Het register moet telkens worden voorgelegd wanneer de bevoegde ambtenaren en beambten daarom verzoeken. De uitzendkracht die wenst een klacht in te dienen of een opmerking te maken in verband met de hem/haar betekende straffen of die deze laatste wenst te betwisten, kan dit doen bij: De preventieadviseur, die het dossier bekend is en opvolgt. BIJLAGE III ROOKBELEID ROOKVRIJ WERKEN Ingevolge het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de uitzendkrachts tegen tabaksrook heeft elke uitzendkracht het recht te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen, vrij van tabaksrook. Derhalve geldt een absoluut rookverbod in: 1. de werkruimte: a) elke arbeids/werkplaats gesloten of in een open ruimte, binnen of buiten de onderneming of inrichting, t.t.z. vergaderzalen, cabines van een vrachtwagen, hangars, opslagplaatsen, garages van de onderneming (gesloten of open, binnen of buiten de onderneming), b) en elke open of gesloten ruimte binnen in de onderneming of inrichting waar de uitzendkracht toegang tot heeft, niet noodzakelijk bestemd om te werken, zoals bijvoorbeeld trappen, liften, gangen, inkomhal, ontspanningsruimten of plaatsen voor gezellige bijeenkomsten, 2. sociale voorzieningen: de sanitaire installaties, t.t.z. de toiletten, kleedkamers, en douches evenals de refters en de lokalen bestemd voor rust of eerste hulp, of lokalen bestemd voor het onthaal van zwangere werkneemsters of werkneemsters die borstvoeding geven; 3. het vervoermiddel dat voor gemeenschappelijk vervoer van en naar het werk ter beschikking wordt gesteld van het personeel. BIJLAGE IV Dit rookverbod is volledig, zelfs voor uitzendkrachts die over een individuele werkruimte beschikken. Roken is uitsluitend toegestaan in de door de gebruiker voorziene rookkamers. Ook derden zoals leveranciers, bezoekers, tijdelijke uitzendkrachts, onderaannemers, moeten zich houden aan de hierboven beschreven regels inzake roken en het rookverbod. Derhalve zorgt de werkgever voor de nodige signalisatie en informatie t.b.v. de bezoekers. Overtredingen van het rookbeleid worden gesanctioneerd volgens de sancties voorzien in het arbeidsreglement. DE KRUISPUNTBANK In toepassing van artikel 27 van de Wet van 15 januari 1990 houdende de oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, kunnen de uitzendkrachten de tekst en de uitvoeringsbesluiten raadplegen via : 18

19 BIJLAGE V ADRESSEN DER INSPECTIEDIENSTEN I. INSPECTIE VAN DE SOCIALE WETTEN ANTWERPEN BRUSSEL LEUVEN HASSELT GENT BRUGGE Theater Building, Italiëlei 124/ Antwerpen Louizastraat Brussel Philipssite 3A bus Leuven Sint Jozefstraat Hasselt Graanmarkt Gent Breidelstraat Brugge 03/ / / / / /

20 II. HET TOEZICHT OP HET WELZIJN OP HET WERK ANTWERPEN BRUSSEL HENEGOUWEN LIMBURG LUIK NAMEN OOST-VLAANDEREN WEST-VLAANDEREN VLAAMS-BRABANT Theater Building Italiëlei 124 Bus ANTWERPEN Ernest Blerotstraat BRUSSEL Rue du Chapitre MONS Sint-Jozefsstraat HASSELT Bd. de la Sauvenière LIEGE Chaussée de Liège JAMBES Ketelvest 26/ GENT Breidelstraat BRUGGE Philipssite 3A bus LEUVEN Tel.03/ Fax.03/ Tel.02/ Fax.02/ Tel.065/ Fax.065/ Tel.011/ Fax.011/ Tel.04/ Fax.02/ Tel.081/ Fax.081/ Tel.09/ Fax.09/ Tel.050/ Fax.050/ Tel.016/ Fax.016/ Arbeidsreglement opgesteld te Zaventem, op 01/01/2011 Johan De Boel Algemeen Directeur Tentoo Payroll Services NV 20

Payroll Intermediair België BVBA

Payroll Intermediair België BVBA ARBEIDSREGELEMENT Payroll Intermediair België BVBA 1 TOEPASSINGSGEBIED. Dit arbeidsreglement is van toepassing op alle personeelsleden van : Payroll Intermediair België BVBA met sociale zetel te : RINGWEG

Nadere informatie

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede

Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Arbeidsreglement Gemeentebestuur Lendelede Goedgekeurd: 28 januari 2010 Gewijzigd: 17 oktober 2013 Gewijzigd: 18 december 2014 1 I. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 Artikel 1 - Toepassingsgebied... 6 Artikel 2

Nadere informatie

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel

Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Arbeidsreglement van het statutair en contractueel personeel Xxxx/2015 1 Gunstig advies in het MAT van 3 februari 2015 Onderhandeld in het onderhandelingscomité van 27/02/2015 Goedgekeurd op de OCMW Raad

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS,

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 25 VAN 15 OKTOBER 1975 BETREFFENDE DE GELIJKE BELONING VOOR MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS, GEWIJZIGD DOOR DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN NR. 25 BIS VAN

Nadere informatie

ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA

ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA ARBEIDSREGLEMENT VOOR ARBEIDERS EN BEDIENDEN VAN AZ ALMA 0806-PD-WI-A5-RVBK - 3/5/2010 Inhoudstafel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 5 Artikel 1 : Toepassingsbereik... 5 Artikel 2 : Nalevingsverbintenis... 5

Nadere informatie

9. Einde van de overeenkomst

9. Einde van de overeenkomst 9. Einde van de overeenkomst Een arbeidsovereenkomst kan niet zomaar van vandaag op morgen worden verbroken. Dit kan alleen als er een wederzijds akkoord is, in geval van overmacht of om dringende redenen.

Nadere informatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie

ACLVB. De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie De bevoegdheden van de Ondernemingsraad, het Comité PBW en de Syndicale Delegatie ACLVB L I B E R A L E V A K B O N D DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD HET COMITÉ PBW EN DE SYNDICALE DELEGATIE INHOUD

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971)

Algemene Voorwaarden. (Wet 10.4.1971) (Wet 10.4.1971) Algemene Voorwaarden Naamloze Vennootschap - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - Ondernemingsnr. 0403.262.553 - RPR Brussel Louizatoren, Louizalaan, 149-1050 Brussel - Tel. (02)

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7

Voorwoord... 5. 1. Arbeidsovereenkomst... 7 Inhoudstafel Voorwoord........................................ 5 1. Arbeidsovereenkomst...................... 7 PRINCIPES.................................... 9 RECHTEN EN PLICHTEN........................

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen

Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Arbeidsongevallen en de facultatieve contractuele uitbreidingen Algemene voorwaarden Maatschappelijke zetel Koningsstraat 153, 1210 Brussel Postadres - Zetel Antwerpen Desguinlei 92, 2018 Antwerpen ING

Nadere informatie

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011

SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Vlaamse Radio- en Televisieomroep directie HR SECTORAAL AKKOORD CONTRACTUELEN VRT 2009-2011 Hoofdstuk 1 - Toepassingsgebied en geldigheidsduur Artikel 1 De bepalingen van dit sectoraal akkoord, hierna

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten:

Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: Goedgekeurd op het entiteitsoverlegcomité van 2 juni 2015. Dit arbeidsreglement vervangt de versie van 1 juli 2007. Nummer van neerlegging bij de Inspectie van Sociale Wetten: arbeidsreglement Kind en

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2006. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2006 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd;

Algemene Voorwaarden. Verzekering arbeidsongevallen. artikelÿ2; radio-isotopen; verzekerd; ALGEMENE BEPALINGEN Begripsomschrijvingen Artikel 1 Voor de interpretatie van dit contract wordt bedoeld met : De wet : de Belgische wet van 10 april 1971 op de arbeidsongevallen, alsook alle uitbreidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING DER BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID EN TEGEN LICHAMELIJKE ONGEVALLEN Inhoudstafel Blz. Definities 4 Afdeling A : burgerlijke aansprakelijkheid 5 Artikel 1 t.e.m. 2 : Doel

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst wegwijs in de stageovereenkomst WEGWIJS IN DE STAGEOVEREENKOMST een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming Vlaanderen Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

wegwijs in de stageovereenkomst

wegwijs in de stageovereenkomst uw opleiding onze zaak wegwijs in de stageovereenkomst Wegwijs in je stageovereenkomst Wegwijs in de stageovereenkomst een leidraad voor cursisten-stagiairs en ondernemingshoofden Deze wegwijs geldt als

Nadere informatie

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER ACTUALITEIT. Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op het werk (II)...

MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER ACTUALITEIT. Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op het werk (II)... Maandelijks informatieblad over sociale en fiscale reglementering I Partena I Oktober 2014 MEMENTO VAN DE WERKGEVER 08 DOSSIER Een nieuwe reglementering voor de preventie van psychosociale risico s op

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52

Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N. 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius HOME & FAMILY A L G E M E N E V O O R W A A R D E N 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 1 13/08/13 08:52 Belfius Home & Family 2 Algemene Voorwaarden 12055_Belfius Home&Family_NL.indd 2 13/08/13

Nadere informatie

Sectorale Sociale Gids Horeca

Sectorale Sociale Gids Horeca Sectorale Sociale Gids Horeca Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gekopieerd, opgeslagen in een elektronische database of openbaar gemaakt worden, op welke manier ook, zonder

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID. Mei 2009. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE STUDENTENARBEID Mei 2009 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11 Door rechtstreekse bestelling op de

Nadere informatie