Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen"

Transcriptie

1 Open aanbesteding Titel: Besteknummer Afdeling: Dienst Raamovereenkomst van OBO's, OBBO's en BBO's op gronden in eigendom van Vlaamse entiteiten en lokale besturen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen BBW-I Bodembeheer Bodemonderzoek en sanering West Inhoudsopgave 1Administratief deel Algemene bepalingen Afkortingen Aanbestedende overheid Opdrachtencentrale bevoegdheidsverdeling Gunningswijze en voorwerp van de opdracht Gunningswijze Raamovereenkomst Voorwerp van de opdracht Duur van de opdracht (termijnen + aanvang) Bepalingen toepasselijk op deze opdracht Wetgeving Fouten en leemten in het bestek Afwijkingen Algemene informatiesessies Kwalitatieve selectiecriteria Financiële en economische selectiecriteria Technische selectiecriteria Onderaanneming Tijdelijke (handels)verenigingen Modaliteiten van inschrijving Vorm en inhoud van de offerte Offerteformulier Inventaris Documenten toe te voegen aan de offerte: Indiening van de offerte Opening van de offertes Verbintenistermijn Prijzen + betalingsmodaliteiten Prijsbepaling Prijsherzieningen Betalingswijze Borgstelling Gunningscriteria Uitvoering van de opdracht Taal Leiding en toezicht op de uitvoering Klachten en verzoeken Vertrouwelijkheid van de opdracht Rapportage modaliteiten en milieuzorg Schorsing of intrekking erkenning Keuringen Vertragingsboeten Wijziging van onderaannemers Oplevering Oost- en West-Vlaanderen 1/25

2 1.9.11Straffen Non-discriminatie Technisch gedeelte Gemeenschappelijke bepalingen Rapportering aan de opdrachtencentrale Voorwerp van de opdracht Door de inschrijver te leveren prestaties Algemene toelichting inventaris Postgewijze bespreking Bijlagen Offerteformulier (zie afzonderlijke bijlage) Inventaris (zie afzonderlijke bijlage) Administratief deel 1.1 Algemene bepalingen Afkortingen OBBO BBO EBSD Oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Beschrijvend bodemonderzoek Erkend bodemsaneringsdeskundige OBO Oriënterend bodemonderzoek Aanbestedende overheid De administratieve entiteit die met de plaatsing en de opvolging van deze opdracht belast is: Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Afdeling Bodembeheer (BB) Stationsstraat Mechelen Tel.: 015/ Fax: 015/ De contactpersoon is Joke Rottiers. Haar vervanger is Ronny Van Teghem Opdrachtencentrale bevoegdheidsverdeling De OVAM treedt in deze opdracht op als opdrachtencentrale in de zin van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni Dit betekent dat andere entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid en lokale besturen op basis van deze overeenkomst bestellingen kunnen plaatsen. Bestellingen worden door deze entiteiten rechtstreeks bij de opdrachtnemer geplaatst, volgens de voorwaarden van dit bestek. De entiteit die de bestelling plaatst wordt in dit bestek verder de bestellende entiteit genoemd. De OVAM oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelend toezicht op de uitvoering van deze Overeenkomst uit, terwijl de bestellende entiteit enkel de leiding van en het toezicht op de uitvoering van een door die bestellende entiteit geplaatste deelopdracht uitoefent. De opdrachtnemer moet op verzoek van de OVAM rapporten opmaken van alle opdrachten die op basis van dit bestek worden uitgevoerd. Oost- en West-Vlaanderen 2/25

3 Van zodra het opdrachtbedrag van deze raamovereenkomst bereikt is brengt de opdrachtnemer de OVAM hiervan onmiddellijk op de hoogte. 1.2 Gunningswijze en voorwerp van de opdracht Gunningswijze Het betreft een opdracht voor aanneming van diensten. De opdracht wordt gegund bij open aanbesteding Raamovereenkomst Deze opdracht betreft een raamovereenkomst overeenkomstig artikel 3, 15 van de Wet van 15 juni 2006 en artikel 136 van het KB Plaatsing die de OVAM zal sluiten met één dienstverlener. De raamovereenkomst wordt gesloten voor een bedrag van excl. btw, en neemt dus een einde zodra de totaliteit van de gesloten deelopdrachten dit bedrag heeft bereikt Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van deze opdracht is het uitvoeren van: een 15-tal oriënterende bodemonderzoeken; een 7-tal verslagen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken; een 5-tal beschrijvende bodemonderzoeken. op gronden van de Vlaamse overheid en lokale besturen (bestellende entiteiten). De plaats van dienstverlening is het westelijk deel van Vlaanderen (meer bepaald in de provincies Oost- en West- Vlaanderen). Deze deelopdrachten kunnen bestaan uit: - de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken (uitvoering van de voorstudie met inbegrip van het terreinbezoek, uitvoering van de veldwerkzaamheden en bijhorende analyse, de begeleiding en de opmaak van rapporten in het kader van het OBO) op percelen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen. - de uitvoering van verslagen van (oriënterende en) beschrijvende bodemonderzoeken per verontreinigingskern waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek nodig is (uitvoering van de voorstudie met inbegrip van het terreinbezoek, uitvoering van de veldwerkzaamheden en bijhorende analyse, uitvoering van risico-evaluatie, de begeleiding en de opmaak van rapporten in het kader van het BBO), op percelen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen; verontreinigingen met VOCL's in fase van beschrijvend bodemonderzoek maken geen deel uit van deze opdracht. Aangezien bij de opmaak van dit bestek nog geen concrete deelopdrachten bekend zijn en de vermoedelijke hoeveelheden uit de inventaris geraamd zijn, garandeert de OVAM geen minimum hoeveelheid per post die zal worden uitgevoerd. De deskundige moet in staat zijn om minimum vier deelopdrachten gelijktijdig uit te voeren Duur van de opdracht (termijnen + aanvang) De raamovereenkomst wordt gesloten voor 24 maanden. De termijn gaat in op de dag, volgend op de dag van ontvangst van de brief tot sluiting van de opdracht. De raamovereenkomst wordt in elk geval beëindigd wanneer het opdrachtbedrag van euro, excl. btw wordt bereikt. De uitvoeringstermijn per deelopdracht wordt op voorhand onderling afgesproken tussen de bestellende entiteit en de opdrachtnemer. Dit zijn de richtinggevende uitvoeringstermijnen: Oost- en West-Vlaanderen 3/25

4 aanvang van het onderzoek: maximum 15 werkdagen na ontvangst van het aanvangsbevel (per mail of per aangetekend schrijven) rapport -eindverslag: maximum 75 werkdagen na het aanvangsbevel (per mail of per aangetekend schrijven) Afwijkingen op een van de bovenvermelde deeltermijnen dienen op voorhand gevraagd te worden en schriftelijk goedgekeurd te worden door de bestellende entiteit. 1.3 Bepalingen toepasselijk op deze opdracht Wetgeving In zover er niet afgeweken wordt van de bepalingen van het bestek dat onderhavige opdracht regelt, zijn op deze opdracht ook van toepassing, de bepalingen en voorwaarden van: Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; Het Koninklijk Besluit Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011(hierna 'KB Plaatsing'); Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (hierna 'KB Uitvoering'); Het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming; Het Koninklijk Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de Omzendbrief d.d. 27 december 2007 Overheidsopdrachten Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen Veiligheids- en gezondheidsplan Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede lid, van het Koninklijk Besluit van 25 januari betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen die bij de offerte moet worden gevoegd ; De standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek uitgegeven door de OVAM, meest recente versie; De standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek uitgegeven door de OVAM, meest recente versie; De standaardprocedure voor het verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek uitgegeven door de OVAM, meest recente versie; Leidraad voor het werken met uitgegraven bodem, incl. addenda 1 tot 4, uitgegeven door de OVAM, meest recente versie; Code van goede praktijk voor het uitvoeren van risico-evaluaties in het OBBO, meest recente versie; Compendium voor monsterneming en analyse ter uitvoering van het afvalstoffendecreet en het bodemdecreet (CMA), meest recente versie; Alle gehomologeerde, meest recente en geregistreerde normen uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie, zoals aangepast in de Europese normering ter zake, die voor werken van dit bestek van toepassing zijn; De bepalingen van het Algemeen Reglement op de Arbeidsbescherming (A.R.A.B.); De bepalingen van de meest recente uitgave van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.); De CE-machine richtlijn; Het Achilles Veiligheid, gezondheid en milieu preventie- en zorgsysteem voor on-site bodemsaneringswerken. Alle wijzigingen van voornoemde regelgevingen, zoals bekend bij de opening der offertes van dit bestek. Voor de opdrachten die niet beschreven zijn in onderhavig bestek of waarvan de beschrijving onvolledig is, moet de aannemer zich schikken naar de onderrichtingen van de OVAM en de bestellende entiteiten. Oost- en West-Vlaanderen 4/25

5 1.3.2 Fouten en leemten in het bestek Als de inschrijver in de opdrachtdocumenten fouten of leemten vaststelt die van dien aard zijn dat het onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de inschrijvingen niet meer opgaat, geeft hij daarvan onmiddellijk, althans tenminste tien dagen voor de uiterste indieningsdatum van de offerte, schriftelijk kennis aan de OVAM, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarde na te leven Afwijkingen Art. 57 KB Plaatsing : De verbintenistermijn is verlengd tot 6 maanden. Art. 154 KB Uitvoering: vertragingsboete Er wordt een boete van 100,00 euro aangerekend per kalenderdag vertraging in de uitvoering van de betrokken deelopdracht ten opzichte van de vooropgestelde en/of afgesproken uitvoeringstermijnen. Alle voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. Het totaalbedrag van de boete zal maximaal 25% bedragen van het totale bedrag van de deelopdracht. 1.4 Algemene informatiesessies Bedrijven kunnen voor opleidingssessies rond e-procurement terecht bij de Federale Overheidsdienst of bij de private dienstverleners. Meer informatie? 1.5 Kwalitatieve selectiecriteria Financiële en economische selectiecriteria Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver op straffe van nietigheid zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 van het KB Plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren en verklaart hij over voldoende financiële en economische draagkracht te beschikken. Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van onverenigbaarheid te bevinden, zoals bedoeld in artikel 64 van het KB Plaatsing. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de inschrijver of kandidaat uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure. Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: - het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; Oost- en West-Vlaanderen 5/25

6 - de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk Technische selectiecriteria De inschrijver dient minimaal te voldoen aan volgende technische selectiecriteria: Erkenning van de dienstverlener: De inschrijver is erkend als bodemsaneringsdeskundige type II conform het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu van 19 november 2010 (VLAREL) en bevindt zich niet in één van de gevallen zoals genoemd in art. 53/5 van het VLAREL. Technische bekwaamheid van de inschrijver: De inschrijver moet een projectleider en een vervangende projectleider voorstellen die verantwoordelijk is voor een goede uitvoering van de deelopdrachten binnen dit raamcontract. De projectleider staat in voor de coördinatie van de opdracht, de kwaliteitscontrole, de praktische uitvoering van de opdracht en de opmaak van het rapport, is verantwoordelijk voor de veldwerkzaamheden en de boorploeg(en) en is het aanspreekpunt voor de OVAM. Tevens is hij/zij verantwoordelijk voor de communicatie met de bestellende entiteiten. De contactgegevens van de projectleiders worden in het rapport opgenomen ( adres, rechtstreeks telefoonnummer). De projectleider kan zich laten bijstaan door andere projectmedewerkers voor de praktische uitvoering van de opdracht en de opmaak van de rapporten. De inschrijver bewijst de studie- en beroepskwalificaties en ervaring van de voorgestelde projectleider en vervangende projectleider én van de projectmedewerkers. Zowel de projectleider, als de vervangende projectleider moeten elk afzonderlijk minimum 3 jaar aantoonbare ervaring hebben met opdrachten in kader van het Bodemdecreet (voornamelijk de uitvoering van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken). Hiervoor moeten van de laatste twee jaar referenties gegeven worden voor vijf oriënterende bodemonderzoeken en vijf beschrijvende bodemonderzoeken bij de OVAM ingediend. De projectmedewerkers moeten minimum 1 jaar aantoonbare ervaring hebben met bovenvermelde opdrachten. Hiervoor moeten van het laatste jaar referenties gegeven worden voor vier oriënterende bodemonderzoeken bij de OVAM ingediend. De inschrijver bewijst de beroepskwalificaties (bv. opleiding door VITO, etc) en ervaring van de voorgestelde boorfirma/boorploeg. Zowel de boormeester, als de vervangende boormeester moeten elk afzonderlijk minimum 3 jaar aantoonbare ervaring hebben met opdrachten in kader van het bodemdecreet (voornamelijk de uitvoering van grondboringen, van plaatsen van peilbuizen, staalname en dergelijke). De boormedewerkers alsook de vervangende boormedewerkers moeten minimum 1 jaar aantoonbare ervaring hebben met bovenvermelde opdrachten. Dit wordt gestaafd met een lijst van tien vergelijkbare (boor)opdrachten die de laatste 3 jaar werden uitgevoerd. Wanneer de erkenning van de erkende bodemsaneringsdeskundige in de loop van de opdracht wordt geschorst of opgeheven, kan de OVAM de verderzetting van de opdracht eenzijdig stopzetten zonder recht op schadevergoeding vanwege de EBSD. In dit geval wordt de EBSD enkel vergoed voor de afgewerkte deelopdrachten Onderaanneming Onderaanneming wordt toegestaan. De inschrijver blijft ten allen tijde ten volle verantwoordelijk voor de door hem aangestelde onderaannemers. De onderaannemers moeten beschikken over alle noodzakelijke erkenningen. Oost- en West-Vlaanderen 6/25

7 De inschrijver dient te melden met welke onderaannemers hij werkt en voor welk deel hij de onderaannemers inschakelt. De OVAM behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een onderaannemer te weigeren Tijdelijke (handels)verenigingen Tijdelijke verenigingen zijn toegestaan. In geval er een Tijdelijke Handelsvereniging (THV) wordt gevormd tussen verschillende dienstverleners, moet tenminste één van deze dienstverleners in de THV beschikken over een erkenning als bodemsaneringdeskundige type Modaliteiten van inschrijving Vorm en inhoud van de offerte De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 51 1 van het KB Plaatsing. Alle bestanden moeten virusvrij en kopieerbaar zijn en geopend en gelezen kunnen worden. De offertes dienen te bestaan uit 3 documenten/bestanden: het offerteformulier opgemaakt in PDF-formaat, in.doc-formaat of in.odt-formaat; de inventaris opgemaakt in XLS-formaat of in ODS-formaat; de bijlagen opgemaakt in PDF-formaat. De resolutie voor de bestanden moet zo zijn dat afdrukken op het overeenkomstige papierformaat voldoende scherp zijn. De maximale grootte per document is 80MB. Een te groot document kan u opsplitsen in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350MB. Deze documenten/bestanden dienen op straffe van nietigheid door de inschrijver elektronisch ondertekend te zijn. De resolutie voor de bestanden moet zo zijn dat afdrukken op het overeenkomstige papierformaat voldoende scherp zijn. U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van wettelijke digitale handtekeningen ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: Gekwalificeerde certificaten die geschikt zijn voor het plaatsen van wettelijke digitale handtekeningen, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Indien u meer informatie wenst over deze private actoren kunt u terecht op of +32 (0) Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd kan in beslag nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. Wanneer u als buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt, afgeleverd buiten België, om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52, 1, 1 van het KB Plaatsing. Deze elektronische handtekening moet dus conform zijn met de regels van het Europees en het daarmee overeenstemmende nationaal recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. De e-tenderingapplicatie kan bij deze werkwijze aangeven dat zij de door u geplaatste handtekening niet herkent. Door de handtekening te plaatsen garandeert u dat ze voldoet aan de gestelde voorwaarden. U voegt ook alle informatie aan de offerte toe in verband die de aanbestedende overheid toelaat na te gaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform de bepalingen in de regelgeving. Oost- en West-Vlaanderen 7/25

8 Offerteformulier Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van het bij het bijzonder bestek gevoegde offerteformulier. Het offerteformulier heeft betrekking op de totaliteit van de opdracht. Het offerteformulier en alle aanvullende essentiële stukken dienen in het Nederlands opgesteld te zijn. De inschrijver verbindt er zich toe voor alle betrekkingen met de aanbestedende overheid in woord en geschrift het Nederlands te gebruiken. Het offerteformulier en de inventaris dienen op straffe van nietigheid door de inschrijver elektronisch ondertekend te zijn. De inschrijver voegt hierbij een machtiging dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) de onderneming(en) geldig kan (kunnen) verbinden. Elke inschrijving die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die op straffe van volstrekte nietigheid bovenaan op zijn document volgende formule moet vermelden: Ik ondergetekende... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd met uitzondering van de eventuele aangevulde leemten die op de laatste bladzijden van mijn documenten zijn vermeld Inventaris Voor het opmaken van zijn offerte maakt de inschrijver gebruik van de bij het bestek gevoegde inventaris. De inventaris dient in het Nederlands opgesteld te zijn. De inventaris dient op straffe van nietigheid door de inschrijver elektronisch ondertekend te zijn. Het formaat voor het aanleveren van de inventaris is het XLS-bestandsformaat of het ODSbestandsformaat. De Vermoedelijke hoeveelheden zoals deze vermeld staan op de inventaris, kunnen door de inschrijver niet gewijzigd worden Documenten toe te voegen aan de offerte: De inschrijvers voegen de volgende stukken in de Nederlandse taal, elektronisch ondertekend bij hun bieding toe: A. Op straffe van nietigheid van hun inschrijving: Een behoorlijk ingevuld (d.i. zonder aangebrachte correcties) en geldig ondertekend offerteformulier en inventaris met de eenheids- en totaalprijzen; A. Daarnaast dienen tevens volgende documenten bij de inschrijving te worden gevoegd: Een document waarin duidelijk is aangegeven dat de perso(o)n(en) die de inschrijving onderteken(t)(en) de machtiging hebben om de onderneming geldig te verbinden; Alle documenten gevraagd door de OVAM in het kader van de selectiecriteria (zie 1.5); Documenten met hierin de nodige gegevens met betrekking tot onderaannemers; Indiening van de offerte De OVAM verplicht het indienen van offertes via elektronische middelen. De inschrijvers moeten hun offerte indienen via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be. De uiterste indieningsdatum van de offertes is 2 april 2015 om 10:15 uur. Oost- en West-Vlaanderen 8/25

9 Voor hulp bij het indienen van uw offerte kan u gebruik maken van de handleiding e-tendering. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e- procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Opening van de offertes De opening van de inschrijvingen heeft plaats in openbare zitting op 2 april 2015 om 10:15 uur ten overstaan van Joke Rottiers, of haar afgevaardigde in de kantoren van de OVAM, Stationsstraat 110, te 2800 Mechelen Verbintenistermijn De gestanddoeningstermijn wordt voor onderhavige opdracht op 180 kalenderdagen gebracht. 1.7 Prijzen + betalingsmodaliteiten Prijsbepaling De prijzen moeten in euro opgegeven worden. De prijzen mogen tot twee cijfers na de komma gepreciseerd worden. Het betreft een gemengde opdracht. Het contract wordt toegewezen via open aanbesteding. Indien een deskundige zijn kandidatuur stelt voor het uitvoeren van opdrachten in andere regio s dan diegene waarin hij zijn standplaats heeft, dient dit in rekening gebracht te worden in de eenheidsprijzen. Bijkomende verplaatsingskosten zullen naderhand niet worden vergoed. De BTW wordt in een afzonderlijke post van de inventaris vermeld en bij de prijs van de offerte gevoegd. Alle overige heffingen, retributies en accijnzen zijn begrepen in de prijs. Voor alle posten in de prijslijst zal de inschrijver in het kader van zijn offerte een prijs opgeven die marktconform is. Op verzoek van de OVAM moet deze prijs gemotiveerd worden door een detailopgave. Indien de OVAM meent dat een opgegeven prijs abnormaal is, kan het de offerte als niet conform (onregelmatig) beschouwen. De vermoedelijke hoeveelheden zijn indicatieve hoeveelheden en worden gebruikt om het bedrag van de offerte te bepalen in het kader van de gunning van de overeenkomst. De OVAM gaat echter geen enkele verbintenis aan om de prestaties te verwerven van de geraamde hoeveelheden. Zoals reeds vermeld betreft het hier een opdracht voor excl. btw. De totale inschrijvingsprijs die door de inschrijvers wordt bekomen door het zetten van prijzen op basis van de in de inventaris vermelde vermoedelijke hoeveelheden, wordt enkel gebruikt ter vergelijking van de offertes. De OVAM behoudt zich het recht voor slechts een deel van de opdracht toe te wijzen. De inschrijver moet alle nodige inlichtingen verstrekken om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken, onafhankelijk van het inschrijvingsbedrag Prijsherzieningen Prijsherzieningen worden toegestaan. Met betrekking tot de vooraf vastgestelde prijzen zal er jaarlijks een prijsherziening worden toegepast voor de schommelingen van de lonen en sociale lasten van de werknemers van de inschrijver. Deze prijsherziening geldt enkel voor de opdrachten die worden toegewezen na 1 januari van het jaar waarin de prijsherziening is toegepast. Oost- en West-Vlaanderen 9/25

10 Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast: P = Po (0,2 + 0,8 S / So); P = herziene prijs Po = initiële prijs So = gezondheidsindex vastgesteld op de kalendermaand van de opening van de offerten (bron N.I.S.) S = Zelfde index beschikbaar op maand van indiening schuldvordering De waarde Po (0,2 + 0,8 S / So), wordt afgerond op het dichtstbij gelegen derde decimaal. De nieuw berekende raamcontractprijs P wordt afgerond op het dichtstbij gelegen getal met drie beduidende cijfers en vervolgens afgerond op het dichtstbij gelegen tweede decimaal. De prijsherziening is niet van toepassing op de stelposten Betalingswijze. Betalingen worden voorzien op basis van van gedetailleerde, gedagtekende en ondertekende vorderingsstaten, die per aangetekend schrijven aan de bestellende entiteit worden overgemaakt. Per deelopdracht voor een OBO en (O)BBO geldt : Vorderingsstaat 1 (tussentijdse vorderingsstaat) wordt ingediend na de uitvoering van het veldwerk en de labo-analyses (dit omvat de kosten onder post 1.1/1.2/1.3, 2 en 3 van het bestek). Samen met vorderingsstaat 1 wordt ook het conceptrapport doorgestuurd. Vorderingsstaat 2 (eindvorderingsstaat) wordt ingediend na conformverklaring van het oriënterend, beschrijvend bodemonderzoek of verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek(dit omvat de kosten onder post 4.1, 4.2 en 4.3 van het bestek). Op basis van de vorderingsstaten maakt de bestellende entiteit binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de vorderingsstaat een proces-verbaal op met vermelding van het bedrag dat ze werkelijk verschuldigd acht te zijn en geeft de opdrachtnemer schriftelijk of via mail kennis van de staat van de opdracht die aldus voor betaling wordt aanvaard. Tezelfdertijd verzoekt de bestellende entiteit de opdrachtnemer, binnen de vijf kalenderdagen, een factuur in te dienen voor hetzelfde bedrag. De betaling geschiedt binnen de dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum waarop de bestellende entiteit de vorderingsstaat heeft goedgekeurd, zo de bestellende entiteit in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur, gebaseerd op het proces-verbaal, alsmede van de andere eventueel vereiste bescheiden. De OVAM draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de bestellende entiteiten Borgstelling De borgtocht bedraagt 5 % van het totaal bedrag, excl. btw, van de deelopdracht., en dient per deelopdracht bij de bestellende entiteit te worden gesteld. Voor deelopdrachten waarvan het opdrachtbedrag lager ligt dan euro (excl. btw), of waarvan de uitvoeringstermijn minder dan 45 kalenderdagen bedraagt, dient geen borgtocht te worden gesteld. De borgtocht kan hetzij in speciën of publieke fondsen, hetzij onder de vorm van een gezamenlijke borgtocht stelling worden gesteld. De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet aan de voorschriften van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en toezicht op de kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die toegelaten is tot tak 15. Oost- en West-Vlaanderen 10/25

11 De dienstverlener moet binnen de 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht, het bewijs aan de bestellende entiteit leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijze heeft gesteld: wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Postchequerekening van de Deposito- en Consignatiekas (PRK nr ) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van de genoemde kas, hierna genoemd openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult. Wanneer de borgtocht gedekt wordt door een gezamenlijke borgmaatschappij, door neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; Wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg, door de verbintenisakte van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming. Dit bewijs wordt geleverd, naargelang van het geval, door voorlegging aan de bestellende entiteit van: hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een andere openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij een debetbericht van de kredietinstelling of van een verzekeringsonderneming; hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd foor de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult; hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan. De borgtocht wordt in één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van de deelopdracht uitgevoerd op basis van de overeenkomst afgesloten op basis van dit bestek, op uitdrukkelijke vraag van de dienstverlener en op voorwaarde dat de geleverde diensten zijn opgeleverd. 1.8 Gunningscriteria Het enige gunningscriterium is de totale inschrijvingsprijs (incl. BTW). De totale inschrijvingsprijs wordt berekend aan de hand van de geraamde hoeveelheden (de vermoedelijke hoeveelheden) per post weergegeven in de inventaris. 1.9 Uitvoering van de opdracht Taal De uitvoering van de opdracht gebeurt volledig in het Nederlands Leiding en toezicht op de uitvoering In toepassing van de principes van de opdrachtencentrale duidt de bestellende entiteit een leidend ambtenaar aan voor de uitvoering van een deelopdracht Klachten en verzoeken De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op volgende omstandigheden om de modaliteiten van de opdracht te herzien: De toestand van het terrein; De weersomstandigheden; De inzetbaarheid van personeel of materiaal; Het ontbreken van gegevens voor zover hier geen melding van werd gemaakt voor de opening van de biedingen. Oost- en West-Vlaanderen 11/25

12 1.9.4 Vertrouwelijkheid van de opdracht De bestellende entiteit is eigenaar van de resultaten van de opdracht. De opdrachtnemer zal geen informatie aan derden bekend maken of publiciteit maken betreffende deze opdracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bestellende entiteit. De opdrachtnemer zal zijn onderaannemers dezelfde verplichting opleggen. De opdrachtnemer zal op eigen kosten alle wettelijke voorschriften en alle andere voorschriften naleven zoals deze met betrekking tot de beveiliging van gegevens, de veiligheid, de bewaring en dergelijke die van toepassing zijn in het kader van deze opdracht Rapportage modaliteiten en milieuzorg Alle op te maken documenten (o.a. teksten, plannen, tekeningen) worden zowel in rapportvorm als op elektronische drager aan de aanbestedende overheid bezorgd. Het formaat voor het aanleveren van de gegevens op elektronische drager wordt in onderling overleg bepaald en dient al verrekend te zijn in de posten voor de opmaak van de betreffende documenten. De opdrachtnemer garandeert dat alle elektronische informatie virusvrij is. De documenten worden in regel recto-verso gedrukt op recyclagepapier. De documenten kunnen vrij worden opgemaakt. Ze dienen echter minimaal volgende gegevens te bevatten: Op de voorpagina: besteknummer, omschrijving opdracht, aanbestedende overheid, titel document, versie document, datum, aantal pagina's document; Op de vervolgpagina's: <paginanummer> van <totaal aantal pagina's>, versie, titel document en omschrijving opdracht (incl. besteknummer). Er kan van bovenstaande modaliteiten worden afgeweken mits voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid Schorsing of intrekking erkenning Wanneer de erkenning van de dienstverlener in de loop van de contracttermijn wordt geschorst of ingetrokken, kan de OVAM beslissen om het contract te beëindigen met ingang van de datum van schorsing/intrekking. De dienstverlener kan hiervoor geen schade aanrekenen. Enkel de prestaties die al volledig afgerond waren op de datum van schorsing/intrekking, zullen vergoed worden. Tijdens het veldwerk kan de aanbestedende overheid keuringen uitvoeren Keuringen Het eindverslag van het OBO BBO, of OBBO dient overgemaakt te worden aan de bestellende entiteit ter goedkeuring. Vervolgens moet het eindverslag van het OBO BBO, of OBBO ter conformverklaring overgemaakt worden aan de afdeling bodembeheer van de OVAM. Indien de OVAM, afdeling BB, voorstellen tot wijzigingen formuleert of aanvullingen vraagt zoals vermeld in het BD, zal de opdrachtnemer binnen de 30 kalenderdagen na deze vraag tot aanvullingen, het OBO, BBO of OBBO opnieuw indienen met de nodige aanvullingen en/of wijzigingen. Bij deze opdracht gelden de conformverklaring van het OBO, BBO of OBBO als keuringsbewijs Vertragingsboeten In afwijking met de bepalingen onder Art. 154 KB Uitvoering wordt er een boete van 100,00 euro aangerekend per kalenderdag vertraging in de uitvoering van de betrokken deelopdracht ten opzichte Oost- en West-Vlaanderen 12/25

13 van de vooropgestelde en/of afgesproken uitvoeringstermijnen. Alle voorschriften betreffende de boetes wegens laattijdige uitvoering treden van rechtswege in werking, zonder enige kennisgeving of bericht. Het totaalbedrag van de boete zal maximaal 25% bedragen van het totale bedrag van de deelopdracht. Elke vertraging op de uitvoering van de werken te wijten aan laattijdige staalname en/of analyseresultaten door de EBSD zoals voorafgaand afgesproken, valt volledig ten kosten van de EBSD Wijziging van onderaannemers Indien de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht een andere onderaannemer wenst, dient hij dit voorafgaand schriftelijk voor te leggen aan de OVAM. De OVAM behoudt zich het recht voor om gemotiveerd een onderaannemer te weigeren, rekening houdend met de bepalingen van dit bestek Oplevering De opdrachtnemer verzoekt aan de bestellende entiteit per aangetekend schrijven om de voorlopige oplevering van de opdracht, nadat de deelopddracht werd uitgevoerd. Indien er tekortkomingen worden vastgesteld, zal een proces-verbaal van niet-oplevering worden opgemaakt Straffen Er wordt een dagelijkse straf voorzien van 100 euro voor volgende te tekortkomingen: a. Niet respecteren van de maandelijkse rapportage aan de OVAM (zie 2.2). b. Niet respecteren van termijnen voor indienen van volgende types documenten t.a.v. afgesproken data : definitief rapport OBO definitief rapport BBO definitief rapport OBBO Non-discriminatie De opdrachtnemer verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. Hij ziet hierop toe, zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, De opdrachtnemer verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid) De opdrachtnemer verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de opdrachtnemer zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachtnemer de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer Oost- en West-Vlaanderen 13/25

14 herstellen. De werknemers met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachtnemer, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een organisatie, gespecialiseerd in de bestrijding van discriminatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De opdrachtnemer vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische verantwoordelijkheid. De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband. De opdrachtnemer ziet er voor zover redelijk op toe dat ook de onderaannemers die hij eventueel inschakelt voor de opdracht en de verschillende schakels van zijn toeleveringsketen zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. Oost- en West-Vlaanderen 14/25

15 2 Technisch gedeelte Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken, verslagen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van het Bodemdecreet in het westelijk deel van Vlaanderen. 2.1 Gemeenschappelijke bepalingen Alle rapporten en verslagen vermeld in dit bestek, worden zowel in rapportvorm ( 2 exemplaren, waarvan 1 voor de bestellende entiteit en 1 voor de OVAM), als elektronisch verstuurd naar de bestellende entiteit. De definitieve rapporten dienen ook digitaal opgeladen te worden in het webloket van de OVAM. 2.2 Rapportering aan de opdrachtencentrale De weerhouden opdrachtnemer moet in zijn prijsvorming rekening houden met de verplichting van globale rapportering betreffende de aanwending van deze opdracht. Aangezien de OVAM optreedt als Opdrachtencentrale voor de Vlaamse entiteiten en lokale besturen, wil de OVAM ook inzage krijgen in het gebruik van deze opdracht. Dit houdt in dat de opdrachtnemer op regelmatige basis, zijnde minstens op maandelijkse basis volgens het verloop van het kalenderjaar, een overzicht bezorgt van de op deze overeenkomst geleverde prestaties, ongeacht de betalende partij. Concreet houdt dit in dat op de 1e werkdag van elke maand (volgens het kalenderjaar) een overzicht moet bezorgd worden aan de OVAM, op het mailadres welk door de OVAM hiertoe wordt gecommuniceerd bij de eerste opvolgingsvergadering. Dit overzicht bevat minimaal volgende gegevens: adres van de dienstverlening en contactgegevens van de bestellende entiteit op basis van de inventaris: OBO, BBO, OBBO gefactureerde bedragen financiële raming van de lopende opdrachten In het kader van de opvolging van de prestaties van de dienstverlener organiseert de OVAM opvolgingsvergaderingen, 2x per jaar. Deze vergaderingen worden gelijkmatig gespreid over het jaar en gaan door bij de OVAM of bij de opdrachtnemer. De opdrachtnemer moet hiermee rekening houden in zijn prijsbepaling. Tijdens deze vergaderingen worden minimaal volgende punten besproken: opdrachten in voorbereidingsfase opdrachten in uitvoering opdrachten in oplevering voorstellen voor verbetering, verbeterde kennisgeving van aandachtspunten voor gebruikers facturatie varia 2.3 Voorwerp van de opdracht Het voorwerp van deze opdracht is de opmaak van verschillende OBO's, BBO's of OBBO's verspreid over Oost- en West-Vlaanderen. Deze dienen uitgevoerd te worden aan de hand van de standaardprocedures. Oost- en West-Vlaanderen 15/25

16 Indien tijdens de looptijd van de opdracht het Bodemdecreet, het Vlarebo en/of de standaardprocedures worden gewijzigd, dient de opdrachtnemer rekening te houden met de wijzigingen. De totale opdracht bestaat uit verschillende deelopdrachten waarvan de prijs berekend wordt op basis van de eenheidsprijzen uit de inventaris. Deze deelopdrachten kunnen bestaan uit: de uitvoering van oriënterende bodemonderzoeken (uitvoering van de voorstudie met inbegrip van het terreinbezoek, uitvoering van de veldwerkzaamheden en bijhorende analyse, de begeleiding en de opmaak van rapporten in het kader van het OBO) op percelen gelegen in Oost- en West- Vlaanderen. de uitvoering van verslagen van (oriënterende en) beschrijvende bodemonderzoeken per verontreinigingskern waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek nodig is (uitvoering van de voorstudie met inbegrip van het terreinbezoek, uitvoering van de veldwerkzaamheden en bijhorende analyse, de begeleiding en de opmaak van rapporten in het kader van het BBO), op percelen gelegen in Oost- en West-Vlaanderen; verontreinigingen met VOCL's in fase van beschrijvend bodemonderzoek maken geen deel uit van deze opdracht. Als uitgangspunt voor de inventaris zijn volgende hoeveelheden genomen: 15 oriënterende bodemonderzoeken 5 beschrijvende bodemonderzoeken 7 verslagen van oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken Oriënterend bodemonderzoek Het oriënterend bodemonderzoek dat in het kader van het Bodemdecreet wordt uitgevoerd, heeft tot doel uit te maken of er duidelijke aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging. Op basis van een oriënterend bodemonderzoek wordt nagegaan of er moet worden overgegaan tot het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek. Het oriënterend bodemonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige type II en conform een standaardprocedure die is vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu. Beschrijvend bodemonderzoek Het voorwerp van de opdracht is het uitvoeren van beschrijvende bodemonderzoeken in het kader van het Bodemdecreet. Een beschrijvend bodemonderzoek wordt ingesteld om de ernst van bodemverontreiniging vast te stellen. Het beoogt een beschrijving te geven van de soort, de aard, de hoeveelheid, de concentratie, de oorsprong en de omvang van de verontreinigende stoffen of organismen, de mogelijkheid op verspreiding ervan en het gevaar op blootstelling eraan van mensen, planten en dieren en van het grond- en oppervlaktewater. In het besluit van het BBO zal conform de vraagstelling van de OVAM aangegeven worden of er gesaneerd dient te worden, welk resultaat er hierbij nagestreefd zal worden en wat de urgentie is waarmee overgegaan dient te worden tot de eventuele sanering. Het beschrijvend bodemonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige type II en conform een standaardprocedure die is vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu. Verslag van oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek Het Bodemdecreet biedt ook de mogelijkheid om het oriënterend bodemonderzoek en het beschrijvend bodemonderzoek gelijktijdig uit te voeren en in één verslag bij de OVAM in te dienen. Hiervoor verwijzen wij naar de Standaardprocedure voor oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek, die is vastgesteld door de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu. Oost- en West-Vlaanderen 16/25

17 2.4 Door de inschrijver te leveren prestaties Algemene toelichting inventaris De bij de offerte gevoegde inventaris dient door de kandidaat-inschrijver zo correct mogelijk te worden ingevuld. De inventaris is opgedeeld in posten. Er wordt een overzicht gegeven van de inhoud van deze posten. Aangezien het voorwerp van de opdracht betrekking heeft op verschillende deelopdrachten waarbij nog geen concrete deelopdracht bekend is bij de opmaak van dit bestek en de vermoedelijke hoeveelheden uit de inventaris derhalve geraamd zijn, garandeert de OVAM geen minimum hoeveelheid die in dit contract zal worden uitgevoerd. De afwijking van deze geraamde hoeveelheden ingevolge de uitvoering van deze opdracht kan geen aanleiding geven tot het wijzigen van de eenheidsprijzen of van de andere contractuele bepalingen. De kostprijs van een post type vermoedelijke hoeveelheid wordt berekend door de vermoedelijke hoeveelheid te vermenigvuldigen met de op te geven eenheidsprijs. De vermoedelijke hoeveelheden zijn geraamde getallen. Per post worden eenheidsprijzen gevraagd. Voor sommige posten dient de eenheidsprijs gegeven te worden per meter, eenheid, deelopdracht, fase, boorpunt of locatie. Aangezien de deelopdrachten over het hele westelijke deel van Vlaanderen verspreid liggen, worden er in bepaalde posten verplaatsingskosten of mobilisatie/demobilisatie voorzien. In deze posten moet de volledige verplaatsingskosten (heen en terug) of mobilisatie/demobilisatiekosten worden opgenomen. In de op te geven prijzen voor alle uit te voeren prestaties zijn steeds inbegrepen: de verplaatsingskosten (de uren voor verplaatsing kunnen niet aangerekend worden, behalve wanneer ze expliciet zijn vermeld in de meetstaat) contacten met de Vlaamse overheid of lokaal bestuur (telefonisch of per mail); de uurlonen van het bevoegde personeel; het vastleggen van de juiste plaats van de boringen en peilbuizen; het verwittigen van de gebruikers van de te betreden eigendommen; de nodige maatregelen ter voorkoming van schade aan wegen, woningen, tuinen, gewassen enz...; kosten voor eventuele wacht- of verlettijden (met uitzondering van verlettijden tengevolge van de onmogelijkheid tot uitvoeren van de veldwerkzaamheden omwille van het geen toegang krijgen tot het terrein); alle materialen, materieel- en energiekosten; kaarten die toegevoegd worden aan het rapport; de kosten voor het overmaken van bewerkbare bestanden (dwg, doc,...) van alle documenten; kosten voor de aanvraag van de kadastrale gegevens; de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid worden geëist; de administratie- en secretariaatskosten; de verzekeringskosten; de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de opdracht; de kosten voor verpakking. rapportage met OVAM als opdrachtencentrale, overeenkomstig 2.2 van het bestek 2.5 Postgewijze bespreking Post 1.1: Uitvoeren onderzoeksvoorstel OBO Het onderzoeksvoorstel voor OBO bestaat uit een voorstudie, een terreinbezoek, de bepaling van de bemonsteringsstrategie en de opmaak van het onderzoeksvoorstel. Voorstudie Oost- en West-Vlaanderen 17/25

18 De voorstudie bestaat uit een administratief, een historisch en een geologisch onderzoek. Het administratief onderzoek omvat het verzamelen van de volgende gegevens (niet exhaustief): Kadastergegevens (perceelsidentificatie.+ eigenaars(s)); Verleende vergunningen; Infrastructuur- en nutsleidingen; De bestemming van het terrein volgens de plannen van aanleg; Een beknopte beschrijving van de directe omgeving van het terrein. Historisch onderzoek Het historisch onderzoek omvat onder meer het verwerven van informatie in verband met het voormalig gebruik en de voormalige inrichting van het terrein, de opgetreden calamiteiten, de vroegere vergunningen en de resultaten van eerdere bodemonderzoeken op de percelen zelf of in de omgeving van de te onderzoeken percelen. Daarnaast zullen ook de actuele activiteiten en/of inrichtingen en de bedrijfspecifieke kritische locaties aan een onderzoek worden onderworpen. De benodigde informatie kan voornamelijk verkregen worden bij de bestellende entiteit, de huidige en voormalige uitbaters, de betrokken gemeente en/of de provincie. Bij een geologisch onderzoek kunnen de geologische gegevens een eerste inzicht geven over de verwachten bodemtextuur en in bepaalde gevallen een verklaring voor de aanwezigheid van een bepaalde bodemkwaliteit. Indien relevant worden volgende gegevens verzameld; de diepte van de grondwatertafel; de kwetsbaarheid van het grondwater; de eventuele aanwezigheid van waterwingebieden en beschermingszones type I, II of III, afgebakend conform het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart Terreinbezoek De erkende bodemsaneringsdeskundige vult de hierboven vermelde gegevens aan en verifieert hen met waarnemingen uit de veldinspectie tijdens een terreinbezoek. De erkende bodemsaneringsdeskundige dient bijzondere aandacht te besteden aan de toestand van de installaties op het te onderzoeken terrein (zoals opslagtanks, ondergrondse leidingen) en aan visueel waarneembare verontreinigingen. Bepalen van de bemonsteringsstrategie Op basis van de verontreiniginghypothese wordt er een strategie voor het veld- en laboratoriumonderzoek bepaald. De keuze hiervan wordt bepaald in de standaardprocedure voor Oriënterende Bodemonderzoek. Opmaken onderzoeksvoorstel De inschrijver en/of de deskundige voeren uitsluitend op eigen kosten, vóór het indienen van de offerte, alle opzoekingen uit welke zij nuttig of nodig achten om zich rekenschap te geven van de uitvoeringsomstandigheden van de opdracht. De erkende bodemsaneringsdeskundige stelt een tabel op: met samenvatting van de verontreinigingshypothese en de bemonsteringsstrategiën, zoals opgenomen in de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek. met vermelding van het aantal en vermelding van de stoffen die geanalyseerd zullen worden per zone in de bodem en het grondwater. De erkende bodemsaneringdeskundige maakt bijhorend een detailplan op van de werkzone op een leesbare schaal, met aanduiding van alle relevante gegevens uit de omgeving (bestaande vaste constructies, vaste punten, ) en een pijl die het noorden aanwijst. Op het detailplan dienen de boringen/peilbuizen aangeduid te worden. Oost- en West-Vlaanderen 18/25

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001

INHOUDSOPGAVE. Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting. Agentschap Vlaamse Belastingdienst. Open aanbesteding. Bestek 2015_FB_001 Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Agentschap Vlaamse Belastingdienst Open aanbesteding Bestek 2015_FB_001 Groot-volume printing voor de Vlaamse Belastingdienst Openingszitting offertes

Nadere informatie

Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden

Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING VAN DIENSTEN

Nadere informatie

Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware

Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten. OPD2015Onderhoud Netapp Hardware Bijzonder bestek betreffende een overheidsopdracht van diensten OPD2015Onderhoud Netapp Hardware Het verlenen van onderhoud voor een periode van 36 maanden op hardwarecomponenten van het merk Netapp met

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur

Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 1 Bestek nr. 2015/NON/LOG/01 Opening van de offertes: 2 juli 2015 om 11.00 uur 2 INHOUDSOPGAVE FOD Sociale Zekerheid Kruidtuinlaan 50 bus 145 1000 Brussel Bestek 2015/NON/LOG/01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur

Bestek: Bestek nr: S&L/AO/365/2013 Opening van de offertes: 14/01/2014 om 14.30 uur Bestek: Open offerteaanvraag voor de organisatie van vakantieopvang voor de kinderen van het personeel van de FOD Financiën in Brussel tijdens de paasvakantie en de zomervakantie in 2014 Bestek nr: S&L/AO/365/2013

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad

Bestek nummer A000036. Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Raamcontract SCRUM Master A-Stad Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000036 Voor het

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt

Gedrag en ervaringen van energieafnemers op de geliberaliseerde Vlaamse energiemarkt Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2014/02

Bestek nr. SVL/TT/2014/02 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2014/02 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op zondag 7 september 2014 om 23.00 u. De openingszitting zal plaatshebben (op bovenvermeld adres)

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie