Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod"

Transcriptie

1 Reglement voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 mei 2014 Bekendgemaakt op 28 mei 2014 In werking getreden op 30 mei 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... Artikel 2. Definities... Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied... Artikel 4. Regels... Artikel 5. Controle... Artikel 6. Sancties... Artikel 7. Non-discriminatieclausule... Artikel 8. Overgangsbepalingen... Artikel 9. Inwerkingtreding... Reglement Artikel 1. Doel Dit reglement regelt de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod. Artikel 2. Definities In dit reglement hebben de onderstaande termen de ernaast vermelde betekenis: Sportaanbod Alle activiteiten die door het College van burgemeester en schepenen, met advies van de Sportdienst Gent, worden aanvaard als sportieve activiteit of als sportieve beweging Regelmatig sportaanbod Indien het sportaanbod gedurende minstens 20 weken ten behoeve van de aangesloten leden wordt georganiseerd Reglement voor de erkenning als vereniging met sportaanbod - pag 1 van 5

2 Vereniging Een groepering van mensen of van onderliggende verenigingen (inclusief overkoepelende) die zich structureel en duurzaam organiseren met als doelstelling een sportaanbod te beoefenen of te organiseren Gentse vereniging = een vereniging met een werking hoofdzakelijk in Gent én waarvan minstens 50 % van de aangesloten actieve leden woonachtig is te Gent. Artikel 3. Doelgroep en toepassingsgebied 1. Voor de erkenning zoals bedoeld in dit reglement komen Gentse verenigingen met sportaanbod in aanmerking. 2. Volgende uitzonderingen kunnen toegestaan worden: a. als de Gentse vereniging met sportaanbod voor de beoefende sportieve activiteiten over specifieke infrastructuur moet kunnen beschikken en deze niet of onvoldoende beschikbaar is op het grondgebied Gent b. als bij de Gentse vereniging met sportaanbod de aard en/of het niveau van de beoefende sportieve activiteiten of de specifieke aard van de beoogde doelgroep er voor zorgen dat minder dan 50% van de aangesloten actieve leden woonachtig is in Gent en/of er zijn verblijfplaats heeft Artikel 4. Regels 1. Voorwaarden tot erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod a. de vereniging biedt een regelmatig sportaanbod aan b. de vereniging voldoet aan de voorwaarden van Gentse vereniging c. de vereniging beschikt voor al haar leden over een verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid en voor al haar leden die actief aan sport doen over een sportongevallenverzekering d. de vereniging verstrekt, op verzoek van de Stad Gent, alle gevraagde inlichtingen i.v.m.de werking van de vereniging, inclusief de boekhouding De vereniging bezorgt tevens op verzoek van de Sportdienst gegevens voor onderzoek van de Gentse georganiseerde sportsector e. de vereniging maakt gebruik van materiaal en/of infrastructuur dat zich in goede staat bevindt en dat voldoet aan alle wettelijke eisen f. de vereniging beschikt over één of meerdere personen die de interne en externe communicatie coördineren (bvb informatieverstrekking en communicatie naar (potentiële) leden, begeleiders, externen, Sportdienst, pers, ev.website-beheer, ) g. de vereniging is in haar de statuten, het huishoudelijk reglement en/of andere reglementeringen in overeenstemming met de wettelijke en decretale bepalingen die van toepassing zijn op de sportsector Reglement voor de erkenning als vereniging met sportaanbod - pag 2 van 5

3 2. Geldigheidsduur en verlenging a. Geldigheidsduur: De erkenningen worden verleend per kalenderjaar. b. Verlenging: De erkenningen kunnen jaarlijks verlengd worden op voorwaarde dat: - de vereniging met sportaanbod nog steeds aan alle voorwaarden voldoet - de vereniging de daarvoor bestemde documenten volledig ingevuld en voorzien van de verplichte bijlagen aan de Sportdienst bezorgt - de vereniging deze documenten bezorgt tegen uiterlijk 1 december, voorafgaand aan het jaar waarvoor de verlenging van erkenning wordt aangevraagd. 3. Voordelen en beperkingen a. Voordelen: - prioriteit bij de jaartoewijzingen voor het gebruik van sportaccommodaties in beheer van de Sportdienst Gent, TMVW of S&R ten opzichte van niet-erkende sportverenigingen - vallen voor de retributies van de stedelijke sportinfrastructuur of voor de tarieven van TMVW en S&R onder de categorie Gentse verenigingen. - komen in aanmerking voor ondersteuning van sportieve evenementen. b. Beperkingen: Een Gentse vereniging met sportaanbod kan enkel een erkenning verkrijgen indien aan alle verplichtingen, inclusief financiële verplichtingen, tegenover de Stad Gent is voldaan. 4. Procedure a. Aanvraag: 1. De vereniging met sportaanbod moet een aanvraag indienen via het daartoe voorziene aanvraagformulier, te bekomen bij de Sportdienst en terug te vinden op bij de Stad Gent, t.a.v. de Sportdienst, p.a. stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, voorzien van de gevraagde bijlagen. Uitzondering: indien een vereniging met sportaanbod voor een kalenderjaar reeds een aanvraag tot erkenning als Gentse sportvereniging heeft ingediend maar werd geweigerd, hoeft ze voor hetzelfde kalenderjaar geen nieuwe aanvraag voor erkenning als vereniging met sportaanbod te doen. Het reeds ingediende dossier zal dan als aanvraag beschouwd worden. 2. De aanvraag kan op elk moment ingediend worden. 3. De ingevulde gegevens moeten betrekking hebben op de situatie zoals ze is op het moment van het indienen van de aanvraag tot erkenning. 4. Elke wijziging van werkings- en/of contactgegevens van de sportieve vereniging na indienen van de erkenningsaanvraag moet onmiddellijk schriftelijk worden doorgegeven aan de Sportdienst Gent. Reglement voor de erkenning als vereniging met sportaanbod - pag 3 van 5

4 b. Verwerking en advies: 1. De Sportdienst Gent onderzoekt de aanvraag op ontvankelijkheid, volledigheid en inhoud en kan indien nodig bijkomende informatie opvragen. 2. De Sportdienst formuleert een advies aan het College van burgemeester en schepenen. c. Beslissing tot erkenning: Het College van Burgemeester en Schepenen verleent of weigert de erkenning. Indien een erkenning werd verleend, zal deze in werking treden op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag werd ingediend. d. Bekendmaking De Sportdienst brengt via mail of per brief de vereniging op de hoogte van de beslissing of van een stand van zaken binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf het indienen van de aanvraag. e. Wachttijd Indien geen erkenning verleend werd, telt een wachttijd van minstens 60 kalenderdagen vanaf de datum van indienen van de geweigerde aanvraag vooraleer een nieuwe aanvraag tot erkenning kan gebeuren. Artikel 5. Controle De Sportdienst Gent kan ten allen tijde de nodige bijkomende informatie opvragen ter controle van het ingediende erkenningsdossier. Artikel 6. Sancties Als de vereniging met sportaanbod niet langer voldoet aan één of meerdere voorwaarden voor de erkenning, kan het College van Burgemeester en Schepenen de erkenning intrekken. Artikel 7. Non-discriminatieclausule 1. De vereniging met sportaanbod verbindt er zich toe: a. geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst te dulden. b. toegankelijk te zijn voor iedereen. c. elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien nodig te bestrijden en te bestraffen. d. de wetten en reglementen die de toepassing van de non-discriminatie en gelijke kansen bevorderen en verdedigen na te leven. e. indien men beroep doet op derden onderhavige non-discriminatieclausule aan hen ter kennis te brengen en er voor te zorgen dat ook zij die naleven in de bijdrage die zij leveren in het kader van het toepasselijke reglement. Reglement voor de erkenning als vereniging met sportaanbod - pag 4 van 5

5 2. Wanneer de non-discriminatieclausule niet nageleefd wordt, kan de Stad Gent - rekening houdend met alle elementen - maatregelen nemen. Artikel 8. Overgangsbepalingen 1. Alle erkenningen 2013 die werden verleend op basis van het reglement op de erkenning als Gentse sportclub of Gentse sportinstantie of Gentse overkoepelende sportvereniging (goedgekeurd in de gemeenteraad van 25/05/2010) blijven geldig tot en met 31/03/ Voor het kalenderjaar 2014 worden alle erkenningen, die aangevraagd worden tot en met 15/06/2014 en die op basis van de modaliteiten en voorwaarden van dit reglement worden toegekend, verleend met terugwerkende kracht vanaf 01/04/ Alle Gentse verenigingen waarvoor in 2014 een erkenning als Gentse sportvereniging wordt geweigerd, maar die op basis van de modaliteiten en voorwaarden van dit reglement wel in aanmerking komen voor de erkenning als Gentse vereniging met sportaanbod, zullen deze erkenning bekomen zonder een bijkomende aanvraag te moeten indienen. Artikel 9. Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 30 mei 2014 en wordt 3-jaarlijks geëvalueerd. (einde reglement) Reglement voor de erkenning als vereniging met sportaanbod - pag 5 van 5

Subsidiereglement voor het cofinancieren

Subsidiereglement voor het cofinancieren Subsidiereglement voor het cofinancieren van non-profit crowdfundingprojecten Wijs van Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari 2015 Inhoudstafel Artikel 1.

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking

Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Reglement voor de erkenning en subsidiëring van verenigingen in verband met sociale voorzieningen en personen met een beperking Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 februari 2015 Bekendgemaakt op 24 februari

Nadere informatie

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede

Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Reglement 80/20 betreffende de betoelaging van organisaties voor de vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede Art.1 Voorwerp Binnen de perken van de kredieten, daartoe goedgekeurd op het gemeentebudget,

Nadere informatie

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN

GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN GOEDKEUREN VAN HET GEWIJZIGDE SUBSIDIEREGLEMENT VOOR PROJECTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 30 april 2015 DATUM BESLISSING: 30 april 2015 DATUM BEKENDMAKING: 5 mei 2015 Artikel 1: het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING

REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING REGLEMENT VOOR DE SUBSIDIËRING VAN OUDENBURGSE SPORTVERENIGINGEN MET EEN KWALITEITSVOLLE JEUGDWERKING Artikel 1. Dit reglement regelt de subsidiëring van de sportverenigingen die beschikken over een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

De preventie van psychosociale risico s op het werk

De preventie van psychosociale risico s op het werk De preventie van psychosociale risico s op het werk Lieve Ponnet (Adviseur-generaal) Evy Hilderson (attaché jurist) Afdeling normen welzijn op het werk Algemene directie humanisering van de arbeid FOD

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 08.06.2007 BELGISCH STAATSBLAD 31287 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15 topsporter : de elitesporter die op internationaal vlak tot de top behoort en die zich voorbereidt op en kan deelnemen aan Olympische Spelen, Paralympics, Wereldspelen, Wereldkampioenschappen en Europese

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2]

PRIVACYREGLEMENT 1[1] 2[2] PRIVACYREGLEMENT Artikel 1 DOEL 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP en - voor zover van toepassing

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 16 MEI 2014 BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET ONROERENDERFGOEDDECREET VAN 12 JULI 2013 INHOUD Hoofdstuk 1. Inleidende bepaling... 7 Hoofdstuk 2. Definities... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63

Gemeente Amsterdam Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 Privacyprotocol - programma Samen DOEN in de buurt - Juni 2013 werkversie 1.63 In aanmerking nemende - Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) - Achtergrondstudies en verkenningen 23 - Beveiliging van persoonsgegevens

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties

BELEIDSREGEL AL/BR-0023. Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties BELEIDSREGEL Innovatie ten behoeve van nieuwe zorgprestaties Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.

Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12. Koninklijk besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten (B.S. 28.12.2010) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens

Artikel 1. Verplichting tot eerbiediging van de rechten van de mens Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nrs. 11 en 14 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1 en 12. Dutch version/version néerlandaise

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim

Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer Werving en Selectie Interim Algemene Leveringsvoorwaarden Teamleiders.nu B.V. Leeswijzer a) Teamleiders.nu kan uw vervanging- en uitbreidingsbehoefte aan vast en tijdelijk personeel op meerdere manieren invullen. De teamleider kan

Nadere informatie

Convenant Mens Centraal Amersfoort

Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenant Mens Centraal en Sociale Wijkteams Amersfoort Convenant Mens Centraal Amersfoort Convenantpartijen 1. De gemeente Amersfoort, gevestigd te Amersfoort, rechtsgeldig vertegenwoordigd ter uitvoering

Nadere informatie