Movement Control binnen de NAVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Movement Control binnen de NAVO"

Transcriptie

1 O PI N I E Movement Control binnen de NAVO Luitenant-kolonel Log/AAT b.d. P.G.M. Vogel MTL was van 2005 tot aan zijn FLO in maart 2009 geplaatst bij het Allied Movement Coordination Centre van SHAPE in Mons, België. In die hoedanigheid was hij mede-voorzitter van de ad hoc werkgroep die belast was met het ontwikkelen van het Concept for Movement Control en de herziening van de AJP-4.4(A). Sinds kort vervult hij de functie van Hoofd Bureau NOV in Den Haag. Luitenant-kolonel KLu J. der Kinderen was mede-voorzitter van dezelfde werkgroep. Hij is op dit moment nog geplaatst bij de Movement & Transportation Branch van Allied Command Transformation in Norfolk Virginia. Binnenkort gaat hij de functie vervullen van Hoofd Sectie Operationele Logistiek bij het CLSK in Breda. Lkol Log/AAT b.d. P.G.M. VOGEL en Ltkol KLu J. der KINDEREN Movement Control is een Engelse term. Niet zozeer omdat het modieus klinkt maar vooral omdat er nauwelijks een Nederlandse term bestaat die het begrip Movement Control volledig dekt. Hoe zit het dan precies? Definitie Laten we eerst eens bezien wat de NAVO-definitie van Movement Control is. Deze definitie staat in de AAP-6, Deze NAVO-publicatie bevat de termen en definities die binnen de NAVO gelden. Voor Movement Control vindt men de volgende betekenis: The planning, routing, scheduling and control of personnel and cargo movements over lines of communications. Dit is al een oude definitie en taalkundig is het minder fraai dat het woord control zowel in de term als in de omschrijving voortkomt. Maar het is wel een correcte definitie. Movement control wordt in het Nederlands vaak vertaald als (militaire) verkeersleiding. Decennia lang was dat ook de vlag die de lading dekte. Alleen roept het begrip verkeersleiding bij velen nog het beeld op van wegverkeersleiding, van verplaatsingen van eenheden over de weg en de wijze waarop die wegverplaatsingen in het verleden werden geleid. Dat beeld is achterhaald. Movement Control is veel meer dan dat. Dat komt met name omdat onder lines of communications meer wordt verstaan dan land lines of communications. Strategische verplaatsingen maken gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten binnen dezelfde verplaatsing waardoor ook de processen op overslagpunten en vervoersknooppunten een belangrijke rol spelen. Een goede Nederlandse naam voor Movement Control? Misschien maakt verplaatsingsleiding een kans, maar erg mooi klinkt dat niet. Verkeersleiding oude stijl Vroeger werd de nadruk gelegd op de verdediging van het NAVO-grondgebied, met name in West-Europa. Dat optreden (of beter: het voorbereiden voor dat optreden) stelde geen hoge eisen aan de strategische mobiliteit. Het operatiegebied lag voor de meeste Europese NAVO-landen op relatief korte afstanden. Verplaatsingen waren dan ook vaak aangewezen op wegen spoorwegvervoer. De verkeersleidingsorganisaties waren daaraan aangepast. Dat wil zeker niet zeggen dat het toen allemaal eenvoudig was. De hoge tijdsdruk en de massaliteit van de verplaatsingen brachten hun eigen complexe problemen mee. Bovendien fungeerde West-Europese landen in veel gevallen als doorvoerland voor Britse, Canadese en Amerikaanse eenheden. De planning en uitvoering waren uiterst precies en vereisten nauwe samenwerking tussen de verkeersleidingsorganisaties van de betrokken landen. Ook aan de gevechtsverkeersleiding werden hoge eisen gesteld. Denk hierbij aan rivierovergang-operaties en achterwaartse doorschrijdingen. Territoriale verantwoordelijkheid Een basisprincipe bij militaire verkeersleiding is wat men noemt de territoriale verantwoordelijkheid. Een land is verantwoordelijk voor de verplaatsingen op het eigen grondgebied en een commandant is verantwoordelijk Carré 5/ pagina 22

2 voor de verplaatsingen in het hem toegewezen gebied. In de praktijk betekent dit dat elk land zijn eigen regels voor verplaatsingen heeft. Veel van die regels zijn binnen de NAVO vastgelegd in STANAGs (Standardization Agreements). Op het gebied van verkeersleiding is echter weinig gestandaardiseerd. Als je met een militaire eenheid door een ander (NAVO) land verplaatst is dat land verantwoordelijk en verleent toestemming voor die verplaatsing en stelt de regels op waaraan je je moet houden. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Dat is niet altijd even gemakkelijk maar het werkt (meestal) wel. Consequentie is wel dat door die nationale regelgeving er binnen de NAVO nauwelijks afspraken bestaan die eenduidig vaststellen hoe movement control in internationaal verband geregeld moet zijn. door zowel NAVO als de betrokken NAVO-landen. Bovendien wordt gestreefd naar het verkleinen van de logistieke footprint. Dit betekent dat bij strategische verplaatsingen de internationale samenwerking en coördinatie een steeds grotere rol speelt. In Nederland heeft men zich overigens wel aangepast aan dit expeditionaire optreden. De grote (en deels mobilisabele) verkeersleidingsorganisatie van vroeger werd omgevormd tot een flexibele verkeers- en vervoersorganisatie met kleine flexibele en veelzijdig inzetbare verkeers- en vervoersdetachementen. M&T Forum Het optreden van de NAVO is echter sterk veranderd. De nadruk ligt tegenwoordig op expeditionair optreden, vaak ver buiten het NAVO-territorium, slecht bereikbaar en met beperkte infrastructurele voorzieningen. Dat stelt niet alleen hoge eisen aan de strategische mobiliteit (hoe krijg ik mijn eenheden op tijd ter plekke); in het operatiegebied ontbreekt vaak ook een host nation die de militaire verkeersleiding ter plaatse kan uitoefenen. Twee keer per jaar wordt door het Allied Movement Co-ordination Centre (AMCC) van SHAPE - ook bekend als Allied Command Operations (ACO) - en de Movement & Transportation (M&T) Branch van Allied Command Transformation (ACT) een zogenaamd Movement & Transportation Forum georganiseerd. Daaraan wordt deelgenomen door de M&T secties van de NAVO-hoofdkwartieren en de verkeers- en vervoersvertegenwoordigers van de NAVO-landen. Dit M&T Forum functioneert al een aantal jaren als een discussieplatform waarin de diverse verkeersen vervoersproblemen binnen de NAVO worden besproken. Daarnaast is van belang dat logistiek niet langer uitsluitend een nationale verantwoordelijkheid is maar dat deze verantwoordelijkheid gedeeld wordt Een paar jaar geleden, om precies te zijn in oktober 2006 werd dit forum gewijd aan Movement Control. Geconstateerd werd dat de klassieke verkeersleiding Nieuwe situatie Carré 5/ pagina _CA05.indd :33:03

3 weliswaar wel functioneert voor verplaatsingen over de weg binnen NAVO-landen maar onvoldoende aanknopingspunten geeft voor de planning en uitvoering van strategische verplaatsingen voor NAVO-operaties buiten het NAVO-territorium. Een ander probleem dat naar voren kwam, was de onbekendheid van de nieuwe NAVO-landen met het fenomeen Movement Control. Deze landen zijn bereid om bij te dragen aan NAVO-operaties met onder andere Movement Control teams, maar hebben vaak geen idee wat die teams moeten kunnen. Uit de discussie kwam ook naar voren dat er binnen de NAVO geen doctrine bestaat voor Movement Control en dat daar wel behoefte aan bestaat. NAVO-documenten Bij de NAVO kent men drie niveaus van documenten. De beleidsdocumenten worden veelal vastgelegd in MC documents, zo genoemd omdat ze worden goedgekeurd door het Military Committee. Op het gebied van verkeer en vervoer is dit MC 336/3: NATO Principles and policies for Movement and Transportation, goedgekeurd op 8 januari Dit document valt onder de verantwoordelijkheid van de Movement and Transportation Group (M&TG) van de Senior National Logisticians Conference (SNLC). Op het niveau daaronder vindt men de NAVOdoctrine. Het basis doctrinedocument voor logistiek is de Allied Joint Publication 4. (AJP-4). Daaronder bestaan afgeleide doctrinedocumenten voor de verschillende disciplines binnen de logistiek. Voor verkeer en vervoer is dat AJP-4.4: Allied Joint Movement and Transportation Doctrine. De nu (nog) geldige versie is de AJP-4.4(A) uit december Het derde niveau van documenten is dat van de STANAGs en tactical publications. De M&T STANAGs worden opgesteld en bewaakt door het M&T Panel van de Combat Service Support Working Group (CSSWG) van de NATO Standardization Agency. Globaal kan men stellen dat een MC document aangeeft in welke richting een bepaalde discipline zich moet ontwikkelen, dat een doctrinedocument vaststelt wat er moet gebeuren om dat te bereiken en dat een STANAG aangeeft hoe dat vervolgens moet gebeuren. Het voert te ver om precies uit te leggen hoe de procedures bij de totstandkoming van deze documenten verlopen maar het is vaak een langdurig proces. Werkgroep Het M&T Forum besloot om het gemis aan bruikbare documenten op het gebied van Movement Control op te Verkenning van port of embarkation Fredrikstadt in Noorwegen tijdens Movement Control opleiding. Carré 5/ pagina _CA05.indd :33:18

4 lossen. Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties werd een ad hoc werkgroep opgericht om dit probleem aan te pakken. Begin 2007 startte de ad hoc werkgroep onder leiding van twee voorzitters. ACT werd vertegenwoordigd door Ltkol KLu Jan der Kinderen, werkzaam in de M&T Branch en Lkol Log/AAT Pieter Vogel, destijds werkzaam bij het AMCC, werd cochairman namens SHAPE. Dat beide voorzitters de Nederlandse nationaliteit bezitten is puur toeval. Multinational Integrated Logistics Unit (MovCon MILU) In de M&TG vergadering van februari 2007 werd de stand van zaken gerapporteerd. In deze vergadering speelde nog een ander onderwerp. In 2005 werd door zes landen onder leiding van Canada een Multinational Integrated Logistics Unit (MILU) opgericht met als doel om een movement control staf te leveren die kon functioneren als Joint theatre Movement Control Centre. Tijdens het ontwikkelen van deze eenheid bleek dat Joint Force Command Brunssum geen behoefte had aan een dergelijke Movement Control Staf. Toen de vertegenwoordiger van lead nation Canada dit meldde in dezelfde vergadering van de M&TG, werd besloten om deze MILU een andere taak te geven en om te vormen tot een multinationale Movement Control eenheid. Geen staf, maar een operationele eenheid die zelfstandig Movement Control taken kan uitvoeren, met als primaire taak het ondersteunen van de ontplooiing van NRF eenheden. De JTMS MILU werd omgedoopt tot MovCon MILU. Aan het M&T Forum werd gevraagd om deze nieuwe eenheid een plaats te geven in het te ontwikkelen Concept for Movement Control. Plan van aanpak Een inventarisatie van bestaande documentatie, onderdeel van het plan van aanpak, leverde niet veel op. MC 336/2, op dat moment onder revisie, bood weinig aanknopingspunten voor beleid op het gebied van Movement Control. In AJP-4.4 werd het onderwerp evenmin benoemd. Wel bestaan er een redelijk aantal M&T STANAGs voor onder andere procedures betreffende uitmonstering van verkeersleiders, handgebaren voor aanwijzingen aan militaire chauffeurs en nog een aantal regels en afspraken voor met name de planning en uitvoering van wegverplaatsingen en spoorwegvervoer. Ook voor luchtvervoer met militaire vliegtuigen bestaat een groot aantal tactische publicaties. Het ontbreken van basisdocumenten op doctrineniveau gaf aanleiding tot het volgen van een afwijkend plan van aanpak. Niet zoals gebruikelijk bij de NAVO, het herzien van bestaande documenten, maar het ontwikkelen van iets nieuws. Concept Development and Experimentation Doctrine is niet bedoeld om nieuwe ontwikkelingen te beschrijven. Bij doctrine gaat het om het vastleggen van uitgekristalliseerde taken en processen die door tenminste een aantal NAVO-landen worden geaccepteerd. Daarom werd gekozen voor een andere vorm. Binnen ACT had men het model van Concept Development and Experimentation ontwikkeld om de transformatie van NAVO-eenheden en staven mogelijk te maken. Omdat er bij Movement Control sprake was van een voor de NAVO nieuw proces werd dit model toegepast. Het is daarin mogelijk om nieuwe processen te beschrijven en te testen. Het opnemen in de bestaande doctrinedocumenten kon dan plaatsvinden na validatie van deze processen. Het werd dus niet direct een doctrinedocument maar een nieuw concept. Concept for Movement Control Binnen een jaar was het document klaar. Dat was mogelijk omdat we gekozen hadden voor een tweetraps benadering. Eerst werd met een klein schrijversgroepje, uitgekozen op basis van bewezen vakkennis, een of meer hoofdstukken geschreven. Daarna werden die nieuwe hoofdstukken verspreid en besproken in de vergaderingen van de eigenlijke werkgroep waarin de vertegenwoordigers van NAVO-landen en hoofdkwartieren zitting hadden. Het Concept for Movement Control werd een soort handboek waarin de processen van verplaatsingen beschreven werden en waarin werd aangegeven hoe hieraan sturing kon worden gegeven. Ook aan de wijze van opleiden, inzet en optreden van Movement Control Teams werd aandacht besteed, met inbegrip van de MovCon MILU. Het document werd met instemming ontvangen door de meeste NAVO-landen. Experimentation Het Concept for Movement Control was geschreven maar moest natuurlijk ook worden getest op bruikbaarheid. Daarvoor deden zich twee mogelijkheden voor. Movement Control opleiding in Noorwegen In januari 2008 werd het nieuwe Concept voor het eerst gebruikt bij de Noorse initiële opleiding voor Movement Control teams. Hier werd zowel de theorie onderwezen als de praktische toepasbaarheid getoetst. Allerlei aspecten van het movement control proces werden in de praktijk geoefend. Met succes. Het document bleek uiterst bruikbaar. Bij de evaluatie van de opleiding werd dan ook besloten om dit document voortaan te blijven gebruiken. In 2009 werd deze opleiding ook opengesteld voor deelnemers van andere landen. In 2009 waren er naast de Noorse deelnemers ook leerlingen uit Zweden, Finland en sommige leden van de MovCon MILU. Oefening in Jamaica. Een tweede mogelijkheid om het Concept te testen werd geboden door Canada. Elk jaar houdt Canada trainingen voor uit te zenden eenheden in Jamaica. Deze oefening met de naam Tropical Hammer werd onder andere in oktober en november 2008 gehouden. De verplaatsing terug van de oefenende eenheden werd aangegrepen om het Concept for Movement Control te testen. Hiervoor werd de MovCon MILU uitgenodigd. Gedurende twee weken werd de procedure van het plannen, voorbereiden en inschepen van Canadese eenheden beoefend. Ook hier bleek dat het Concept Carré 5/ pagina 25

5 De tweetrapsbenadering met schrijversgroepje en afzonderlijke werkgroepvergaderingen wierp ook hier zijn vruchten af. in de loop van 2008 kreeg de AJP-4.4 (B) zijn definitieve vorm. Inhoud Het voert te ver om hier diepgaand de inhoud van dit document te beschrijven maar u krijgt een aardig idee van de inhoud aan de hand van de hoofdstukindeling die hieronder wordt weergegeven: een bruikbare handleiding was. Tijdens deze oefening bleek echter dat de opleiding van de meeste leden van de MovCon MILU te wensen overliet. Veel meer dan meelopen met de Canadese movers zat er niet in. Daarom werd besloten om de leden van de MILU uit te nodigen voor de initiële Movement Control opleiding in Noorwegen. Op dit moment begint de training en de doctrinaire ondersteuning van de MovCon MILU zijn vruchten af te werpen en eind 2010 wordt verwacht dat de MILU operationeel inzetbaar is. Dit is dan de eerste echte multinationale integrale logistieke eenheid binnen de NAVO. Rapporteren aan M&TG In februari 2008 werd aan de M&TG gerapporteerd dat het schrijven van het Concept for Movement Control gereed was en dat het testen van het Concept in 2008 verder vorm zou krijgen. Op basis van de positieve reacties van een groot aantal landen op dit document besloot de M&TG om het Concept direct te laten implementeren in de bestaande doctrine. Aan het M&T Forum werd voorgesteld om de bestaande werkgroep te belasten met het herzien van de AJP-4.4 (A) en om Movement Control hierin een plaats te geven. Werkwijze De AJP-4.4(A) is een document dat in het verleden regelmatig is aangepast aan de behoefte van dat moment. Na de Washington Summit kwam er een tekst over wederzijds gebruik van strategische transportmiddelen. Omdat er destijds nog geen Host Nation Support doctrine geschreven was werden de M&T aspecten van Host Nation Support opgenomen in dit document. Hetzelfde gold voor Reception, Staging and Onward Movement. Bovendien is de in dit document opgenomen M&T organisatie sterk verouderd. De werkgroep besloot daarom dat de revisie van de tekst en het toevoegen van een Movement Control hoofdstuk geen adequate oplossing zou brengen. Daarom werd er voor gekozen om analoog aan de aanpak bij het Concept for Movement Control een heel nieuw document te schrijven. Die aanpak werd goedgekeurd door het M&T Forum en de werkgroep kon aan de slag. Hoofdstukken AJP-4.4 (B): Een introductie vindt men in hoofdstuk 1. Hierin vindt men een beschrijving van de achtergrond, het doel, de toepasbaarheid en een korte toelichting op relevante begrippen en uitgangspunten. Er bestaat bijvoorbeeld verschil in betekenis tussen het Amerikaanse begrip transportation en het Britse transport. Hoofdstuk 2 behandelt het Concept of movements en beschrijft het verplaatsingsproces, de strategische verplaatsingen, de (strategische) ontplooiing en de verplaatsingen voor logistieke ondersteuning, rotaties en redeployment. Het derde hoofdstuk gaat in op de verschillende M&T operaties. Dit hoofdstuk kent twee secties waarin de zowel de mode operations (gebruik van verschillende vervoersmodaliteiten) als de node and terminal operations (knooppunten en overslagpunten) aandacht krijgen. Hoofdstuk 4 gaat over het M&T planningsproces voor de diverse verplaatsingen en hoofdstuk 5 beschrijft de operationele verantwoordelijkheden. Hierin vindt men onder andere de verschillende verantwoordelijkheden van de NAVO en de NAVO-landen. Hoofdstuk 6 gaat dieper in op de C3I aspecten van verplaatsingen. Tenslotte beschrijft Hoofdstuk 7 de M&T organisatie binnen de NAVO en het laatste hoofdstuk behandelt de M&T training. Op deze manier wordt aandacht besteed aan alle aspecten van strategische verplaatsingen. Goedkeuringsproces Het schrijven van de AJP-4.4(B) was vrijwel afgerond in maart 2009 en op dit moment wacht het document op goedkeuring door de SNLC. Dit proces kan nog enige tijd duren omdat sommige landen bezwaar maken tegen enkele details. Zo heeft Turkije moeite met het feit dat in het document het Griekse Multimodal Coordination Centre genoemd wordt als een van de initiatieven dat landen kan helpen bij de strategische verplaatsing van hun eenheden bij operaties. Hoewel de rol van dit centrum marginaal is (maar alle beetjes kunnen helpen) zou het weglaten ervan weer tot onoverkomelijke bezwaren aan Griekse zijde leiden. Momenteel wordt vanuit het NAVO Hoofdkwartier in Brussel getracht de impasse op politiek niveau te doorbreken. Het blijft moeilijk om binnen de NAVO tot consensus te komen. Carré 5/ pagina 26

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden

Nationale crisisbeheersing en CIMIC. Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Nationale crisisbeheersing en CIMIC Prof. dr. Rob de Wijk Directeur HCSS en HSD Hoogleraar IB Leiden Van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing Interne en externe veiligheid raken verweven

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 694 Internationale Veiligheidsstrategie G BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016

Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Dit document maakt gebruik van bladwijzers Consultatiedocument Nieuwe Nederlandse Standaard 3001N voor directe opdrachten 21 juli 2016 Consultatieperiode loopt tot 27 september 2016 vóór 09.00 uur Consultatiedocument

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-28 Defensieraad Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 30 september

Nadere informatie

Projectplan normcommissie Human Resource Management

Projectplan normcommissie Human Resource Management Projectplan normcommissie Human Resource Management Introductie In het vakgebied Arbeid en HRM zijn zowel op nationaal als internationaal niveau een aantal grote trends en verschuivingen zichtbaar. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017

REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 REGLEMENT EXECUTIVE COMMITTEE POSTNL N.V. Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 29 september 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina Introductie; Definities....3 Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Hoofdstuk III. Hoofdstuk

Nadere informatie

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident

HDAB Aanvulling stand van zakenbrief Afghanistan: nazorg, counter insurgency opleiding en eigen vuur incident Postbus 20701 2500 ES Den Haag Telefoon (070) 318 81 88 Fax (070) 318 78 88 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Plein 2 2511 CR Den Haag Afschrift aan de Voorzitter van de Eerste

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit

PROTOCOL 3. Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI. Besluit PROTOCOL 3 Instelling en werkwijze van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden voor de binnenvaart CESNI Besluit De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR), gezien het belang dat zij

Nadere informatie

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001)

Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001) Besluit 2001/80/GBVB van de Raad houdende instelling van de Militaire Staf van de Europese Unie (22 januari 2001) Caption: Dit besluit van de Raad van 22 januari 2001 (2001/80/GBVB) stelt de Militaire

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1987-1988 Rijksbegroting voor het jaar 1988 20 200 Hoofdstuk X Ministerie van Defensie Nr. 34 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224

ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO Zorg en Welzijn ISO-9001/EN-15224 ISO 9001:2008 Moeder alle kwaliteitsnormen. Internationaal erkende kwaliteitsnorm. Prima basis als kwaliteitsnorm. Algemeen erkend, bekend en meerwaarde bewezen. Norm

Nadere informatie

2016D Lijst van vragen

2016D Lijst van vragen 2016D21614 Lijst van vragen De vaste commissie voor Defensie heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister van Defensie over de Resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Defensie

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven

Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Managementinformatie Onderhoudsbedrijven Bas Terlingen en Guus van Schöll Themamiddag Kovon, 26-10-2005 1 Niveaus van managementinformatie Inzomen op detail informatie Gegevens verzamelen PM Strategisch

Nadere informatie

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg

Volleybalvereniging Woudenberg. Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon. Beleid vertrouwenspersoon Volleybalvereniging Woudenberg Volleybalvereniging Woudenberg Functie- en taakomschrijving vertrouwenspersoon 1 1 Inleiding Binnen de Volleybalvereniging Woudenberg vinden we dat we met respect met elkaar moeten omgaan. Stelregel is:

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op:

Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten. Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: Inkomstenbesluit militairen, Artikel 16 Overige inkomsten Bij ministeriële regeling kan de militair aanspraak worden verleend op: a. een toelage in verband met het vervullen van een door Onze Minister

Nadere informatie

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK

heeft besloten hierop aanvullend vast te stellen de REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK REGELING MEDIATION BIJ SEKSUEEL MISBRUIK IN DE R.-K. KERK Vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Beheer & Toezicht i.z. Seksueel Misbruik in de R.-K. Kerk op 7 oktober 2013 en gewijzigd op 11 maart

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement Baston Wonen

Bestuursreglement Baston Wonen Bestuursreglement Baston Wonen Artikel 1- Algemeen Dit bestuursreglement is een nadere uitwerking van de statuten van Baston Wonen Stichting te Zevenaar, hierna te noemen de stichting. Het geeft nadere

Nadere informatie

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en

Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en Globalisatie, met nieuwe opkomende economieën als China, Brazilië en India, heeft de wereld in veel opzichten in hoog tempo veranderd. Voor veel bedrijven betekent dit een strategische herbezinning op

Nadere informatie

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA)

Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) DEPMTTEMENTAAL VERTROUWELIJK Koninklijke Landmacht Cfm BIJLAGE ZZ (VERZENDLIJST) Partieel bevel nr. 04 bij operatiebevel nr. 13208-1 nota (FGO MINUSMA) HInIstarl* van D«r*n«i«Staf Commando LandrtrUdkrachten

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.6.2011 COM(2011) 366 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT Verlenging van de regeling tussen de Europese Commissie en het Office of

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 28 676 NAVO Nr. 278 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 26 oktober 2017 Inleiding

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

Connected Forces Initiative (CFI)

Connected Forces Initiative (CFI) NAVO OTAN Connected Forces Initiative (CFI) 53 danny bijnens Kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder Danny Bijnens is als raadgever van de Belgische vertegenwoordiger in het Militair Comité van de

Nadere informatie

Bijlage A Governance

Bijlage A Governance Bijlage A Governance WFO-Suite en Diensten Opdrachtgever: Opdrachtgever/Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (B/CFD) Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) Opdrachtnemer : Datum: Versie: publicatieversie

Nadere informatie

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem

ITIL V3. een kennismaking. C.A. van der Eem een kennismaking C.A. van der Eem VOORWOORD een kennismaking Dit is de derde uitgave van ITIL een kennismaking. Dit boek behandelt de onderdelen van foundations. Uitgangspunt is vooral het basisbegrip

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Kwartiermaken & RSOM Defensie & USAR

Kwartiermaken & RSOM Defensie & USAR Kwartiermaken & RSOM Defensie & USAR OTCLOG Majoor Baan Rijnsburger Docent Verdere Vorming 2 november 2017 Onderwerpen Theorie RSOM en praktische toepassing USAR en inzet in Sint Maarten 2 2 november 2017

Nadere informatie

Krachtenveld Europese Unie

Krachtenveld Europese Unie Krachtenveld Europese Unie Korte omschrijving De leerlingen plaatsen de begrippen op de juiste plek in de puzzel, waardoor ze een overzicht krijgen van de belangrijkste instellingen binnen de Europese

Nadere informatie

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement

Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Europees Comité voor de opstelling van standaarden in de binnenvaart (CESNI) Huishoudelijk Reglement Uitgave 2016 - 2 - - 3 - Huishoudelijk Reglement van het Europees Comité voor de opstelling van standaarden

Nadere informatie

National Incident Management Systemen

National Incident Management Systemen National Incident Management Systemen Het veiligheidsministerie van de Verenigde Staten heeft een aantal stappen gemaakt ter borging van de veiligheid in een Nationale Incident Management Systeem 1 Homeland

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Maid2Clean Master Franchise Vergunningen in Nederland Wat is een Master Franchise?

Maid2Clean Master Franchise Vergunningen in Nederland Wat is een Master Franchise? Maid2Clean Master Franchise Vergunningen in Nederland Wat is een Master Franchise? Een master-franchise is waar een franchise bedrijven die een bewezen systeem in een land (bijvoorbeeld Maid2Clean in de

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Bestuurlijke integriteit

Bestuurlijke integriteit Bestuurlijke integriteit Onderzoek Bestuurlijke Integriteit Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden Maart 2014 Status: definitief Versie: 4 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken?

Nadere informatie

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander

Klokkenluiderregeling. Beleid en regelingen Stadlander Klokkenluiderregeling Beleid en regelingen Stadlander Stadlander Goedkeuring managementteam op 21 maart 2011 Postbus 203 Goedkeuring Raad van Commissarissen op 26 april 2011 4600 AE Bergen op Zoom Instemming

Nadere informatie

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen:

Gevraagd besluit. Besluit. Partijen: Beslisdocument Voortzetting samenwerking komende periode en beëindiging huidig Convenant ontwikkeling luchthaven Lelystad tussen Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Schiphol Group en Lelystad Airport.

Nadere informatie

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie.

Bekend zijn met de visie en inzet van procesmanagement in de eigen organisatie. en werkwijze BPM awareness Inzicht in de toepassing van BPM op strategisch niveau in het algemeen en binnen de eigen organisatie. Kennismaken met BPM vanuit een strategisch perspectief Nut en toegevoegde

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument Gewijzigde Standaard 3000 en Stramien 4 juni 2015 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Consultatiedocument 4 juni 2015 Consultatieperiode loopt tot 1 september 2015 Consultatiedocument gewijzigde Standaard 3000 en Stramien Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken

Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken Medic Special Forces: de hogere kunst van het pleisterplakken tekst: sgt. Derek de Vries Lees het volledige artikel in de FALCON Grizzly, this is Mike ready to copy nine-liner This is grizzly, ready to

Nadere informatie

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5

code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 code INV VS 07 versie 01 Ingangsdatum 22-04-2014 pag. 1 van 5 versie datum toelichting 0.1 01-10-2013 Nieuw document 1. Voorschrift Verder vervoer Dit voorschrift beschrijft hoe verder vervoer werkt. Een

Nadere informatie

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren

Projectgestuurd. Noodzaak van organiseren Projectgestuurd Noodzaak van organiseren Waar gaat het om? Projectgestuurd werken betekent vaak dynamiek en vraagt dus om organisatie. Inzicht is daarbij het sleutelwoord. Om te beginnen is het belangrijk

Nadere informatie

De NAVO na de. Koude Oorlog

De NAVO na de. Koude Oorlog De NAVO na de Koude Oorlog Inleiding Het websheet De NAVO na de Koude Oorlog is het tweede websheet dat in het teken staat van internationale organisaties en Europese veiligheid. Het sheet heeft als doel

Nadere informatie

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference

Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Florecom - Werkgroep Standaarden Terms of Reference Bestandsnaam : WGS 11112010 Bestandsnummer : MvdS/20101222 Datum laatste wijziging : 16 maart 2011 Documentversie/release : V 1.0 Documentstatus : Gereed

Nadere informatie

ISAF III Deployment Task Force

ISAF III Deployment Task Force ISAF III Deployment Task Force C-DTF Kolonel Henk Morsink 1 Deployment Task Force Mission Statement Taken Eenheden en Middelen Planning Voorbereiding 2 Mission Statement Schep als Deployment Task Force

Nadere informatie

Resumé projectsuccesdefinities

Resumé projectsuccesdefinities Resumé projectsuccesdefinities Hoewel er weliswaar nog geen eenduidige definitie gedeeld wordt, ontstaat er wel meer en meer overeenstemming dat projectsucces een combinatie is van een goed verlopend project

Nadere informatie

Overzicht concept statutenwijzigingen ter goedkeuring door het ledenparlement op 4 maart 2016

Overzicht concept statutenwijzigingen ter goedkeuring door het ledenparlement op 4 maart 2016 Overzicht concept statutenwijzigingen ter goedkeuring door het ledenparlement op 4 maart 2016 Statutair Voorgestelde wijziging artikel 1.1. Toevoegen: q. een "levenspartner": een persoon met wie een (overleden)

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids)

Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) Statuten voor de Waarborgcommissie SSVV opleidingengids (WBC SSVV Opleidingengids) T.b.v. het SRTV stelsel (Specifieke Risicovolle Taken VCA beschreven in de SSVV Opleidingengids) SSVV vastgesteld in het

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)

JC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten

Nadere informatie

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Handboek CO2 reductiesysteem. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Handboek CO2 reductiesysteem Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 A: Inzicht (wegingsfactor 40%) 4 2.1. Eisen voor niveau 1 4 2.2. Eisen voor niveau 2 4 2.3. Eisen

Nadere informatie

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

DE MINISTER VAN DEFENSIE, in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu; Onderwerp: Instelling tijdelijke gebieden met beperkingen ten behoeve van de oefening FWIT 2017 DE MINISTER VAN DEFENSIE, HANDELENDE: in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Nadere informatie

Status of Forces & Strafrechtsmacht

Status of Forces & Strafrechtsmacht Studiecentrum voor Militair Recht en Oorlogsrecht De conflicten tussen het Belgisch recht en het lokaal recht Status of Forces & Strafrechtsmacht Kol dr. Joop Voetelink Brussel, 26 maart 2013 jed.voetelink@nlda.nl

Nadere informatie

Newway Service Level Agreement Structure

Newway Service Level Agreement Structure Newway Service Level Agreement Structure Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe

Nadere informatie

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren

Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren Nieuwe initiatieven om octrooirechtspraak te Europeaniseren European Patent Litigation Agreement (EPLA) Verordening inzake het Gemeenschapsoctrooi Huidige situatie Octrooien zijn beschermingstitels met

Nadere informatie

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl )

1 en 2 Inleiding Logistiek. Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 en 2 Inleiding Logistiek Walther. Ploos van Amstel (w.ploos.van.amstel@hva.nl) Hessel Visser (hesselvisser@chello.nl ) 1 Belangrijkste leerdoelen ILO In kaart kunnen brengen van de personen- en goederenstromen

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS

Alles in één GLOBAL PARCEL SERVICES LOGISTICS Stabiliteit in een dynamische wereld AIR & OCEAN AUTOGROUPAGE CHEMICALS GLOBAL PARCEL SERVICES HEALTH CARE LOGISTICS SPECIAL SERVICES WAREHOUSING Alles in één Het belang van goede logistiek staat buiten

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: De begrotingsstaat van het Ministerie

Nadere informatie

Uit dien hoofde hebben zij overeenstemming bereikt als volgt:

Uit dien hoofde hebben zij overeenstemming bereikt als volgt: MEMORANDUM VAN OVEREENSTEMMING tussen HET DEPARTEMENT VAN HUISVESTING EN STADSONTWIKKELING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA en HET MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris:

Nummer archiefinventaris: Nummer archiefinventaris: 2.13.176 Inventaris van het archief van de Commissie van Militaire en Civiele Deskundigen tot onderzoek van de Nederlandse Defensie (Commissie Van Rijckevorsel), 1971-1972 Auteur:

Nadere informatie

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag.

Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Toespraak bij de lancering van het Defensie Cyber Commando door de Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert op 25 september 2014 te Den Haag. Let op: Alleen het gesproken woord geldt! De lancering

Nadere informatie

Overheidsprojecten met ERP en PRINCE2 De worsteling naar succesvol toepassen. John van Echtelt

Overheidsprojecten met ERP en PRINCE2 De worsteling naar succesvol toepassen. John van Echtelt 11e PUG-Symposium Overheidsprojecten met ERP en PRINCE2 De worsteling naar succesvol toepassen John van Echtelt ERP Project Manager Public Sector 5 juni 2008 Introductie John van Echtelt Ruim 10 jaar Logica

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur

Reglement College van Bestuur Reglement College van Bestuur Meerwegen scholengroep Stichting PCVOE Versie 1.0 Vastgesteld door CvB op: 3 oktober 2011 Goedgekeurd door RvT op: 26 september 2011 1 Preambule Dit Reglement College van

Nadere informatie

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen

Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen Overzicht van de Functiefamilies uit het FunctiegebouwRijk, met functiegroepen en salarisschalen 1. LIJNMANAGEMENT 3 Operationeel Manager 3 Middenmanager 3 Topmanager 3 2. PROJECT-/PROGRAMMAMANAGEMENT

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011

Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Onderwerp: Instructie gemeentesecretaris gemeente Overbetuwe 2011 Ons kenmerk: 11BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 103, tweede lid van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Ik roep u op, en ik mag dat als vertegenwoordiger van het meest bescheiden deel van de Limburgse bevolking, want dat

Ik roep u op, en ik mag dat als vertegenwoordiger van het meest bescheiden deel van de Limburgse bevolking, want dat Toespraak door de Gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, bij gelegenheid van de installatie en beëdiging van de heer L.M.C. Winants tot burgemeester van de gemeente Brunssum op 16 januari 2013 te Brunssum.

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Risk Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...4 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2 2/5 13 mei 2015 INLEIDING 0.1 Dit reglement

Nadere informatie

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt

Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains. Vincent van Pelt Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains Vincent van Pelt Congres architectuur in de Zorg 18 juni 2015 Vincent van Pelt, MD Senior adviseur, Nictiz vvpelt@nictiz.nl IHE voorzitter werkgroep

Nadere informatie

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre

VERTROUWELIJK. Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre VERTROUWELIJK Reglement Raad van Toezicht Stichting Spine & Joint Centre Versieblad Versie Status Datum Wijzigingen 0.1 Concept 24-11-2014 startnotitie 0.2 Concept 4-12-2014 Review bestuurder 0.3 Concept

Nadere informatie

Organisatie principes

Organisatie principes Organisatie principes Een overzicht van organisatie principes die als richtsnoer dienen bij het vormgeven van flexibele, innovatieve organisaties. Deze principes zijn gebaseerd op de Moderne Sociotechniek.

Nadere informatie

Militair luchttransport in Europa Tijd voor meer centrale regie?

Militair luchttransport in Europa Tijd voor meer centrale regie? BOINK Militair luchttransport in Europa Tijd voor meer centrale regie? Lessons identified en studies wijzen uit dat er nog steeds een tekort bestaat aan voldoende, adequate en tijdig beschikbare militaire

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V.

Reglement Nomination Committee Delta Lloyd N.V. Delta Lloyd N.V. 13 mei 2015 INLEIDING...3 1. SAMENSTELLING...3 2. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN...3 3. VERGADERINGEN...3 4. RAPPORTAGE AAN DE RVC...4 5. DIVERSEN...4 2/5 13 mei 2015 - Concept INLEIDING 0.1 Dit

Nadere informatie

Vervoer gevaarlijke stoffen

Vervoer gevaarlijke stoffen Vervoer gevaarlijke stoffen binnen Defensie Edwin van de Ven Inhoud Defensie Uitzonderingspositie Defensie Voorbereidingen (Gereedstelling) We vertrekken. We doen ons werk. We gaan weer naar huis.. 2 Defensie

Nadere informatie

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen?

Hoe ziet de toekomst van ICT-beleid eruit in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen? Informatie en Communicatie Technologie (ICT) in het onderwijs aan leerlingen met beperkingen Visies op de toekomst van Beleid, Praktijk en Onderzoek & Ontwikkeling In september 2002 heeft een internationale

Nadere informatie