Euro, overheidsschuld, liquiditeit en andere thema s: het antwoord van BNP Paribas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Euro, overheidsschuld, liquiditeit en andere thema s: het antwoord van BNP Paribas"

Transcriptie

1 Euro, overheidsschuld, liquiditeit en andere thema s: het antwoord van BNP Paribas Als gevolg van talrijke vragen over de bank en de eurozone, willen wij u een antwoord geven op de meest voorkomende vragen, gegroepeerd in drie thema s: over de groep BNP Paribas over de eurozone over de financiële markten Vragen over de groep BNP Paribas 1) Waarom heeft BNP Paribas een van de grootste portefeuilles overheidsschuld onder zijn concurrenten? Hoe wil BNP Paribas zijn portefeuille overheidsschulden op korte en middellange termijn beheren? Onze bankportefeuille overheidsobligaties van landen uit de eurozone werd teruggebracht tot in totaal 75 (1) miljard euro op 30 juni De belangrijkste bedoeling is tweevoudig: a) een liquiditeitsbuffer vormen die gebruikt kan worden in situaties van liquiditeitsspanningen, aangezien overheidsobligaties nog steeds door de regulatoren wordt beschouwd als een van de meest liquide en risicoloze activa die voor dat doel beschikbaar zijn; b) het structurele deel van onze depositobasis in onze vier thuismarkten indekken, met name tegen renterisico s voor niet-vergoede rekeningen zoals rekeningencourant in Frankrijk. (1) Het in de pers vermelde bedrag van 140 miljard euro was gebaseerd op een verkeerde interpretatie van tabellen die door de EBA waren gepubliceerd, en was geen weerspiegeling van het risico van de groep op overheidsobligaties. P.1/8

2 2) Waarom is uw blootstelling aan Italiaanse overheidsobligaties zo hoog? De blootstelling van onze portefeuille overheidsobligaties aan Italië bedraagt 21 miljard euro, 1,7% van de totale verbintenissen van BNP Paribas. Dat bedrag vertegenwoordigt amper 1% van het totale uitstaande bedrag aan Italiaanse obligaties. De markt van de Italiaanse schuld was in hoge mate liquide en werd door banken en beleggers ook door BNP Paribas vrij algemeen gebruikt als beheersinstrument voor hun rentebeleggingen, toen overheidsobligaties nog werden beschouwd als risicoloos. 3) Hoe groot is de kans dat de huidige crisis zou leiden tot een opdroging van de geldmarkten en interbankenleningen-voor-een-dag ( overnight interbank lending ), zoals het geval was tijdens de Lehman-crisis? Bent u voldoende toegerust en beschikt u over de nodige liquiditeit om een dergelijk ongunstig scenario aan te kunnen? De situatie vandaag is totaal anders. Onder de grote Europese banken is de inkrimping van de interbankenmarkt niet in hoofdzaak te wijten aan problemen met tegenpartijrisico s, maar aan de anticipatie op de impact van de toekomstige Bazelliquditeitsregulering. De veranderingen zijn niet het gevolg van plotse paniek, maar van structurele wijzigingen waaraan iedereen zich had kunnen verwachten. De interbankenmarkt zal zich dan ook hoogstwaarschijnlijk richten op looptijden van minder dan 1 maand, zoals het management van BNP Paribas verwachtte sedert de publicatie van Bazel-ontwerpteksten. Wat de funding van BNP Paribas betreft: Onze kortetermijnfinanciering in euro is zeer overvloedig en bij verschillende bronnen beschikbaar. De voorwaarden en looptijden zijn de jongste weken niet substantieel gewijzigd. Er was geen tekort aan fondsen en geen wijziging in tegenpartijen. In dollar hebben we een overschot aan kortetermijnliquiditeit en moeten we dat cashoverschot bij de Fed deponeren. BNP Paribas had namelijk op de crisis geanticipeerd door de looptijd van zijn kortetermijnmiddelen sinds het begin van het jaar proactief te verlengen (van 1 naar 3 maand, van 3 naar 6 maand, enz.). In augustus beleefden we een verkorting van de beschikbare looptijden en een zekere vermindering in de bedragen afkomstig van Amerikaanse geldmarktfondsen. BNP Paribas beschikt echter over gediversifieeerde financieringsbronnen: de USD-middelen zijn niet alleen gespreid over corporates, supranationale instellingen, institutionele beleggers, centrale banken, wealth management-klanten, en ook geldmarktfondsen; ze komen P.2/8

3 bovendien uit vier verschillende regio s (de VSA, Azië-Pacific, de golfstaten en West-Europa) die niet op dezelfde manier reageren en niet altijd dezelfde visie delen. Valutaswaps zijn een andere manier om dollars op te halen in de markt. Die alternatieve bronnen voor dollarfunding zijn uiteraard duurder en we moeten die bijkomende kosten doorrekenen aan onze klanten die leningen in dollar aangaan. In de praktijk zullen sommigen daar wellicht niet akkoord mee gaan en onze behoefte aan USD-financiering zou kunnen dalen door afgeloste leningen die niet volledig worden vervangen door nieuwe activa. Bovendien heeft BNP Paribas een aanzienlijke liquiditeitsbuffer: BNP Paribas heeft ongeveer 150 miljard euro aan onbezwaarde activa die beleenbaar zijn bij de centrale banken, waarvan 30 miljard dollar bij de Fed. Die beleenbare activa bestaan uit overheidsobligaties, leningen aan grote bedrijven uit de VS of de eurozone, geautofinancierde effectiseringen en CD s (Certificates of Deposit depositocertificaten). Wat ten slotte de lange termijn betreft, was het middellange- en langetermijnfinancieringsprogramma van BNP Paribas voor 2011 ten belope van 35 miljard euro, in juni al bereikt. Op vandaag werd een totaal van 38 miljard euro opgehaald, met een gemiddelde looptijd die is opgelopen tot 6 jaar. Ongeveer 40% daarvan luidt in dollar. Er dient opgemerkt dat de huidige niveaus van de CDS-spreads voor zowel de Europese regeringen als voor de Europese banken geen weerspiegeling zijn van de financieringskosten, zelfs niet van de senior unsecured debt (niet door zekerheden gedekte eersterangsvorderingen). Bovendien kon BNP Paribas zelfs in deze turbulente tijden profiteren van zijn reputatie en kon het tegen een redelijke prijs fondsen ophalen via covered bonds (gedekte obligaties) of private plaatsingen. 4) Verlaagt BNP Paribas actief de omvang van zijn balans en/of verandert het de samenstelling ervan? BNP Paribas monitort proactief de omvang van zijn balans. Die omvang (1.926 miljard op 30 juni 2011) is vooral te wijten aan het feit dat de International Financial Reporting Standards (IFRS) geen netting van derivaten en andere trading items toestaan, wat onder US GAAP wel is toegelaten. Netting volgens de US GAAPregelgeving zou het balanstotaal met ~25% verminderen. P.3/8

4 5) BNP Paribas is duidelijk een Global SIFI (Systemically Important Financial Institution), maar heeft een Common Equity Tier One Ratio van minder dan 10%, een niveau dat de regelgevers steeds meer als minimumvereiste beschouwen voor Global SIFI s. Is uw Common Tier One Ratio in de huidige onzekere marktomstandigheden voldoende, of zult u proberen die op te krikken? BNP Paribas heeft al een Common Equity Tier One ratio van 9,6% per 30 juni De EBA-stresstests hebben de weerbaarheid van onze kapitaalbasis aangetoond, aangezien zelfs een zwaar recessiescenario nog resulteerde in een ratio van 7,9%. BNP Paribas bleef constant winstgevend gedurende de crisis van en versterkte voortdurend zijn kapitaalbasis door twee derde van de winst binnen het bedrijf te houden. We hebben onze kapitaalbasis over de voorbije drie jaar al verdubbeld. Dankzij onze hoge winstgevendheid (onze ROE van 13,8% op jaarbasis over H is de hoogste in onze peergroup) zouden we op termijn geleidelijk de kapitaaleisen voor Global SIFI s moeten halen zonder de noodzaak van enige kapitaalinjectie. 6) Hoe verklaart u het disagio in de koers van het BNP Paribas-aandeel? De prijs van het BNP Paribas-aandeel is sinds het begin van het jaar gedaald met 35%, in vergelijking met 36,8% voor de index van de banken uit de eurozone, 33,7% voor de index van de Europese banken, gemiddeld 33,9 % voor de belangrijkste Amerikaanse banken (per ). We beschouwen deze impact van de crisis op de huidige waardering van BNP Paribas door de markt als onrealistisch. Als we kijken naar de nettoboekwaarde per aandeel van 56,7 euro op , en naar de koers van het aandeel, die ongeveer 33 euro bedroeg op , bedraagt het totale marktdisagio meer dan 27 miljard euro. Dat lijkt volgens gelijk welke maatstaf onterecht. Vragen over de eurozone 1) Hoe ziet u de huidige situatie en de vooruitzichten voor de eurozone? Wat zou de impact voor u zijn bij een scenario van wanbetaling door een belangrijk land in de eurozone, of bij het doemscenario van een uiteenvallende eurozone? De eurozone heeft een kern van rijke en solide landen, met een lage private schuld en regeringen die de nodige maatregelen treffen voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën. Wie gewaagt van het einde van de euro, onderschat zowel de politieke als de economische redenen die het verdwijnen van de euro ondenkbaar maken. P.4/8

5 A- Met een proactief beleid geven de regeringen uit de eurozone blijk van doortastendheid. De eurolanden hebben een nauwkeurige tijdslijn met kwantitatieve doelstellingen aangenomen om de ratio begrotingstekort/bbp te stabiliseren en vervolgens terug te dringen: 2012: 4,6% in Frankrijk, 2,8% in België, 1,5% in Duitsland, 6% in Spanje, 3% in Italië 2013: 3% in Frankrijk, 1,8% in België, 1% in Duitsland, 3% in Spanje, 0,2% in Italië. Nog belangrijker is dat de politieke wil om de overheidstekorten te verkleinen in Europa duidelijk aanwezig is en dat er, als het risico ontstaat dat de doelstellingen niet gehaald zullen worden (lage groei, besmettingsgevaar voor de rentetarieven ), snel bijsturende maatregelen genomen worden. - Frankrijk: plan om het begrotingstekort met 12 miljard euro terug te dringen op het einde van 2011 en in Italië: begrotingsevenwicht in 2013 in plaats van in 2014, goedkeuring door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van 48 miljard aan maatregelen om het begrotingstekort te verkleinen (al is er nog discussie over een aantal details). - Spanje: 5 miljard extra besparingen voor eind 2011 om te garanderen dat de doelstelling wordt gehaald. - Portugal: nieuwe maatregelen op 31 augustus, die erop gericht zijn het volledige tekort in vijf jaar tijd weg te werken, via een vermindering van de uitgaven met 7% van het BBP, de uitbreiding van de loonstop in de overheidssector, een versnelde inkrimping van de lonen en uitkeringen, een verhoging van de personen- en vennootschapsbelastingen (totaal belastingverhogingen = 3,5% van het BBP) - Ierland hoefde geen beslissingen te nemen, aangezien de groei er sneller herstelt dan verwacht. B- De Europese overheden en de ECB toonden vastberadenheid om de noodzakelijke maatregelen te nemen teneinde de governance en de cohesie in de eurozone te handhaven. De ECB en de Europese instellingen hebben zich ertoe verbonden om de financiële slagkracht van de eurozone te verbeteren door een verhoging van de middelen (European Financial Stability Facility, European Financial Stabilisation Mechanism) en om de governance in de eurozone te versterken. Die verbintenissen zijn gebaseerd op hun gemeenschappelijk belang om de groei in Europa te beschermen en in stand te houden. P.5/8

6 C- De belangrijkste economische indicatoren in de eurozone zijn veerkrachtig Groei: H1 2011: 1%. De vooruitzichten voor 2011 en 2012 liggen tussen 1 en 1,5% Overheidsfinanciën: Het overheidstekort in 2010 (met inbegrip van de lokale overheden) bedroeg 6% van het BBP in de eurozone. Voor 2011 wordt in de eurozone 4,3% verwacht. De schuldgraad van de gezinnen (in verhouding tot het BBP) bedraagt 135% in de eurozone, ondanks de hoge private schuldenlast in Spanje en Ierland. Het binnenlandse privéspaarvolume in de eurozone is toereikend om het overheidstekort te financieren en bijgevolg is de lopende rekening bijna in evenwicht (-0,6% van het BBP in 2010). De cijfers voor de Amerikaanse economie zijn vergelijkbaar met die in de eurozone: Groei H1 2011: +0,35% Vooruitzichten voor 2011 en 2012: tussen 1 en 1,5% Overheidstekort in 2010: 10,6% van het BBP Vooruitzichten voor 2011: 9,5% De ratio private schuld/bbp bedraagt in de VS 162% en het tekort op de lopende rekening van de VS komt door de vrij lage gezinsspaarquote op ongeveer 3%. 2) Bent u, na de recente ratingverlaging voor de VS door Standard & Poor s, ook maar enigszins bezorgd dat Frankrijk als volgende aan de beurt zou kunnen zijn? Welk effect zou een verlaging van de Franse rating hebben op BNP Paribas? De beslissing van Standard & Poor s om zijn rating voor de langetermijnschuld van de VS te verlagen, was zonder twijfel controversieel en gaf aanleiding tot de instabiliteit die sinds 8 augustus in de financiële markten heerst. Hoe dan ook hebben alle ratingbureaus de AAA-status van Frankrijk, met stabiele vooruitzichten, bevestigd. De vastberadenheid van de regering is groot; de te volgen weg is nauwkeurig bepaald en het juiste beleid is uitgestippeld om eventuele negatieve gebeurtenissen op te vangen. Er is een sterk engagement om de volgende doelstellingen te halen teneinde het begrotingstekort op termijn terug te dringen: 5,7% van het BBP in 2011, 4,6% in 2012, 3% in De maatregelen om de pensioenen te hervormen, het feit dat de toename van de uitgaven in termen van volume historisch laag is (mede dankzij het beleid om slechts 1 op 2 ambtenaren te vervangen en hun basisloon te bevriezen) zijn belangrijk, aangezien ze een verbeterd basiseffect scheppen voor de komende jaren. Volgens onze ramingen zou dit effect de uitgaven jaarlijks verminderen met 0,5% van het BBP. Extra bemoedigend is dat er onder politieke partijen consensus groeit over het feit dat de overheidstekorten omlaag moeten, zelfs al zijn ze het er niet altijd over eens hoe dat moet gebeuren. P.6/8

7 Ten slotte is Frankrijk een van de landen van de eurozone waar de demografische vooruitzichten gezond zijn, met een geboortecijfer van twee kinderen per vrouw. Dit demografisch dividend heeft gunstige gevolgen: Volgens OESO-ramingen zal Frankrijk tussen 2010 en 2015 relatief goed presteren qua stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen in verhouding tot het BBP, met een verwachte toename van 1,9%, in vergelijking met bijvoorbeeld 2,1% voor het VK en 2,6% voor Duitsland. Potentiële groei is belangrijk voor het vermogen van regeringen om in de toekomst inkomsten te genereren. Volgens de OESO-prognoses is Frankrijk relatief goed geplaatst, dankzij de dynamiek van zijn beroepsbevolking, met een voorspelde potentiële groei van 1,5% in de periode en 1,7% in de periode We menen dan ook niet dat Frankrijk een specifiek risico op een verhoging van de rating op zijn overheidsschuld loopt. Vragen over de financiële markten 1) De onrust op de financiële markten over de crisis van de overheidsschuld in Europa en de mogelijke impact ervan op de solvabiliteit van de banken, neemt alsmaar toe. Welke boodschap heeft u voor de aandeelhouders, klanten en medewerkers in verband met de capaciteit van BNP Paribas om aan de huidige crisis te weerstaan? We onderschatten de ernst van de crisis niet, die blijkt uit de krachtige maatregelen die in heel Europa genomen moeten worden om het vertrouwen te herstellen in de overheidsschuld en, ruimer gezien, in de toekomst van de Westerse ontwikkelde landen. Toch zijn we van mening dat de bezorgdheid over de grote Europese banken waartoe deze situatie aanleiding geeft, buitensporige is, en dat geldt zeker in het geval van BNP Paribas. We zien in de eurozone drie zeer verschillende situaties, die volgens ons absoluut van elkaar moeten worden onderscheiden: a) Griekenland heeft het behoorlijk moeilijk om zijn staatsfinanciën en economische groei te herstellen. De Europese solidariteit met het land kreeg gestalte in twee steunplannen (mei 2010 en juli 2011) die werden overeengekomen tussen de regeringen van de eurozone, de ECB en het IMF en die goed zijn voor 270 miljard euro. Daarin dragen privé-investeerders bij via een 21%- korting op hun posities van naar raming 135 miljard euro (schulden die vervallen vóór 2020). De Griekse regering heeft ook ingestemd met substantiële maatregelen om het overheidstekort te verminderen. Bovendien dient opgemerkt dat Griekenland amper 2,6% van het BBP van de eurozone vertegenwoordigt. P.7/8

8 De blootstelling van de bankportefeuille van BNP Paribas aan de overheidsschuld van Griekenland bedraagt 4 miljard euro, met inbegrip van een waardevermindering van 516 miljoen euro voor de bijdrage van de groep aan het Griekse reddingsplan. Die blootstelling vertegenwoordigt slechts 0,3 % van de totale verbintenissen van de groep. b) Ierland en Portugal genoten ook steunplannen overeengekomen door de regeringen van de eurozone, de ECB en het IMF, respectievelijk in november 2010 en mei Beide landen hebben zich ertoe verbonden streefcijfers te realiseren voor de vermindering van hun overheidsschuld en zijn goed op weg om de begrotingsmaatregelen door te voeren die ze hebben goedgekeurd. Hun vooruitgang werd onlangs geprezen door de Europese Unie, het IMF en de ECB (de zogenaamde troika ). De blootstelling van de bankportefeuille van BNP Paribas aan de Ierse staatsschuld bedraagt 0,4 miljard euro en die aan de Portugese staatsschuld 1,4 miljard euro, samen goed voor 0,1 % van de totale verbintenissen van de groep. c) In de andere 14 landen van de eurozone zijn de economische fundamentals goed. Ze hebben zich ertoe verbonden doelstellingen te halen inzake de vermindering van het begrotingstekort. De belangrijkste retailmarkten van BNP Paribas liggen in 4 rijke landen Frankrijk, Italië, België en Luxemburg waar de risicokosten gematigd zijn en de private spaarquote hoog is. In Italië werden tijdens de crisis van geen maatregelen getroffen om de economie te ondersteunen. Het overheidstekort bleef dus beperkt (4,6% in 2010 en 4,2% in 2011). Italië heeft een private schuldratio van 61%, tegenover een gemiddelde van 96% in de eurozone, 157% in de VS en 149% in het VK. De gemiddelde looptijd van de schuld is 7,2 jaar (zoals in Frankrijk), tegenover 4,9 jaar in de VS. De interest die het land moet betalen is dan ook minder gevoelig voor een rentestijging dan in de VS het geval zou zijn. Ten slotte heeft Italië een gezond banksysteem en moest het geen financiële reddingsoperaties verrichten tijdens de crisis van Meer algemeen mag niet worden vergeten dat BNP Paribas zijn constante winstgevendheid en weerbaarheid tegen de crisis dankt aan zijn klantgerichte business model, dat zowel gediversifieerd is qua business als qua geografische spreiding. Behalve in onze vier thuismarkten, zijn we ook succesvol met onze retailactiviteiten in Amerika en in verscheidene opkomende landen zoals Turkije. Ons aanbod beleggingsoplossingen bestrijkt alle Europese markten en Azië. Onze corporate and investment bank, een toonaangevende speler in heel Europa voor zowel kapitaalmarkt- als financieringsactiviteiten, staat sterk in Azië en op het Amerikaanse continent. Die diversiteit wordt weerspiegeld in onze verbintenissen en maakt deel uit van de sterke fundamenten van onze bank. P.8/8

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad

Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM. Tweede kwartaal april 2012 t/m 30 juni Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Kwartaalbericht Algemeen Pensioenfonds KLM Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m 30 juni 2012 Samenvatting: Lage rente drukt dekkingsgraad Nominale dekkingsgraad is gedaald van 110,0% naar 105,1% Beleggingsrendement

Nadere informatie

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken

Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken Veranderingen in de internationale positie van Nederlandse banken De Nederlandse bancaire vorderingen 1 op het buitenland zijn onder invloed van de economische crisis en het uiteenvallen van ABN AMRO tussen

Nadere informatie

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE

BIJLAGE. bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE EUROPESE COMMISSIE Brussel, 31.5.2017 COM(2017) 291 final ANNEX 3 BIJLAGE bij de DISCUSSIENOTA OVER DE VERDIEPING VAN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE NL NL Bijlage 3. Voornaamste economische tendensen

Nadere informatie

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012

SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN. Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 SCHULD EN BOETE IN HET WESTEN Jaap van Duijn Grip op je Vermogen 5 oktober 2012 1 Wie zijn de schuldenaren? Bedrijven zij lenen om te investeren Gezinnen zij lenen om een huis te kopen (of om de aankoop

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group

Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven. Koen De Leus Senior Economist KBC Group Euroschuldencrisis en beleggingsalternatieven Koen De Leus Senior Economist KBC Group Agenda Constructiefouten EMU en oplossingen Beleggingsalternatieven Obligaties Aandelen Vastgoed 2 19 oktober 2012

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s

Internationale Economie. Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Internationale Economie Doorzettend, maar mager groeiherstel, veel neerwaartse risico s Wim Boonstra, 27 november 2014 Basisscenario: Magere groei wereldeconomie, neerwaartse risico s De wereldeconomie

Nadere informatie

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis

Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Uitdagingen voor het Europees monetair beleid en het Belgisch economisch beleid na de crisis Jan Smets 29ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, Gent, 19 november 2010 DS.10.09.340 Het Europees

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 2 juni 2017 (OR. en) 9940/17 ADD 3 ECOFIN 491 UEM 185 INST 242 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 1 juni 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Europa in crisis. George Gelauff. Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Europa in crisis George Gelauff Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Opzet Baten en kosten van Europa Banken en overheden Muntunie en schulden Conclusie 2 Europa in crisis Europa veruit

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2013 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2014-2050

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie.

De tekst van dit document is identiek aan die van de voorgaande versie. Raad van de Europese Unie Brussel, 8 januari 2016 (OR. en) 8877/95 DCL 1 UEM 37 DERUBRICERING van document: d.d.: 14 juli 1995 nieuwe status: Betreft: ST 8877/95 RESTREINT Publiek Aanneming in de talen

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum West-Vlaanderen Kortrijk - 24 februari 2015 Jan Smets A. De stand van

Nadere informatie

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel

De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel Page 1 of 6 Gepubliceerd op DeWereldMorgen.be (http://www.dewereldmorgen.be) De overheid geeft (te)veel uit? Weet u hoeveel en aan wat? door Phi-Rana di, 2013-11-12 15:45 Phi-Rana Er wordt vaak gezegd

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België

Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Recepten voor duurzame groei Beschouwingen naar aanleiding van het Jaarverslag 2014 van de Nationale Bank van België Financieel Forum Gent - 26 februari 2015 Jan Smets A. De stand van zaken 1. De (lange)

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal april 2012 t/m ultimo juni Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2012-1 april 2012 t/m ultimo juni 2012 Samenvatting: Nominale dekkingsgraad gedaald van 107,6% naar 101,9% Beleggingsrendement is 1,6%

Nadere informatie

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015

Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture. Brussel, 21 oktober 2015 Wat doen centrale banken eigenlijk? Finale sessie: The big Picture Brussel, 21 oktober 2015 The big picture: het Eurosysteem, een ééngemaakt monetair beleid voor 19 lidstaten Overzicht Een globale crisis

Nadere informatie

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1

Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie. Financial Forum Gent, 29 mei 1 Uitdagingen voor een financiële sector ten dienste van mens en economie Financial Forum Gent, 29 mei 1 Agenda 19.00u. Welkomstwoord 19.15u. Presentatie door Michel Vermaerke, Gedelegeerd Bestuurder Febelfin

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

TURBULENTE TIJDEN. KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016

TURBULENTE TIJDEN. KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016 TURBULENTE TIJDEN KOEN DE LEUS Hasselt, 23/11/2016 Wereld: lage(re) groei-omgeving Financieel Forum - Hasselt 23/11/2016 2 IMF: Groundhog day Financieel Forum - Hasselt 23/11/2016 3 Wereldhandel vertraagt

Nadere informatie

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015

Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 Waarom loopt de economie nog steeds niet echt lekker? Michiel Verbeek, 2 december 2015 4 Onderwerpen: 1. De financiële crisis van 2008 2. Geldschepping 3. Hoe staan de landen er economisch voor? 4. De

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 15 mei 2014 Algemene vergadering van Aandeelhouders 15 mei 2014 Agendapunt 2a Bericht van de Raad van Commissarissen Agendapunt 2b Jaarverslag van de Raad van Bestuur over 2013 2013 hoofdpunten Winstherstel in 2013

Nadere informatie

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 %

Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Driemaandelijkse beslissing van de Nationale Bank van België inzake het contracyclische bufferpercentage (1 januari 2016): 0 % Krachtens artikel 5, 2 van Bijlage IV van de Bankwet heeft de Nationale Bank

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid Ardanta Risicobewustzijn Doelstellingen Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid Ardanta Het beleggingsbeleid van Ardanta is uitbesteed aan de afdeling Financial Markets van ASR Nederland. Jaarlijks stellen wij het beleid in samenspraak met deze afdeling vast, waarna

Nadere informatie

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen

11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Auteur Floris Jansen 11. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën Auteur Floris Jansen Hoewel de Nederlandse overheidsschuld de laatste jaren sterk is opgelopen, namen de rentelasten alleen maar af. Ook in vergelijking met

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Miljoenennota Helmer Vossers

Miljoenennota Helmer Vossers Helmer Vossers Helaas niet helemaal waar 8 5 1/2 2010 2011 69,5 66,0 0 1 3/4 Groei Werkloosheid Saldo 2010 Saldo 2011 Schuld 2011 (% bbp) (% beroepsbevolking) (% bbp) (% bbp) (% bbp) -4,0-6,3-5,8-5,6

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind

Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Europese Commissie - Persbericht Economische voorjaarsprognoses 2015: herstel wint aan kracht dankzij economische rugwind Brussel, 05 mei 2015 De economie in de Europese Unie profiteert dit jaar van een

Nadere informatie

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39

Het waren weekjes weer wel: 38 en 39 aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. aug. okt. dec. feb. april juni aug. Het waren weekjes weer wel: 38 en 39. De nieuwe macrocijfers.5..5. -.5 -. -.5 -. -.5 % -.6 -.6.

Nadere informatie

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog

Beleggingen institutionele beleggers in 2004 met 8,1 procent omhoog Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 9 december 25 Beleggingen institutionele beleggers in 24 met 8,1 procent omhoog drs. J.L. Gebraad Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 6. In deze opgave blijven de belastingen buiten beschouwing. VastNed Retail nv is een Nederlands vastgoedbeleggingsfonds dat met gelden

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016

Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview. uitgave 2016 Bâloise Vie Luxembourg (LPS) Infographic Overview uitgave 2016 Kerncijfers per 31/12/2015 > De Baloise-groep De Baloise-groep werd opgeicht in het Zwitserse Bazel en is een Europese aanbieder van verzekerings-

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016

Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 Bijna 3 miljard euro begrotingsoverschot in 2016 De overheid behaalde in 2016 een begrotingsoverschot van 2,9 miljard euro. Dit is 0,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Een jaar eerder was

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V.

Halfjaarbericht 2011. BNG Vermogensbeheer B.V. Halfjaarbericht 2011 BNG Vermogensbeheer B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 3 2.5 Vooruitblik

Nadere informatie

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016

PERSBERICHT. Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 PERSBERICHT Van Lanschot trading update: eerste kwartaal 2016 Nettowinst bedraagt 14,0 miljoen (Q1 2015: 28,9 miljoen) Inkomsten lager dan Q1 2015 vanwege ongunstige marktomstandigheden en lager resultaat

Nadere informatie

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011

Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Welkom Perspresentatie jaarcijfers ASR 2011 Jos Baeten, voorzitter Raad van Bestuur Roel Wijmenga, CFO 29 februari 2012 ASR in 2011 Resultaat 212 miljoen Dividendvoorstel 71 miljoen Solvabiliteit naar

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN

INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN INFORMATIE BELEGGINGSFONDSEN (NETTO) WERKNEMERS PENSIOEN Informatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2016 Als uw werknemer niet kiest voor een gegarandeerde uitkering wordt zijn premie belegd. Dit

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A

Programma. Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Programma Introductie Werkwijze Marktvisie 3 actuele posities Q&A Jim Tehupuring Aandelen & Opties NL Jim Tehupuring (1981) Bedrijfskunde vd Financiële Sector (VU) Alex.nl / BinckBank (Manager Academy)

Nadere informatie

DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA

DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA ABN AMRO - INTERNATIONAAL EURO-BERICHT 3 MEI 1998 DE EURO: EEN AANWINST VOOR DE TOEKOMST VAN EUROPA De eurotop werd overschaduwd door de langdurige onderhandelingen over de benoeming van de eerste president

Nadere informatie

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa

De economische omgeving. Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa De economische omgeving Een cruciaal jaar voor Nederland en Europa Inhoud Wereldeconomie Traag herstel Verengde Staten Europa Nederland Ook 2017 een conjunctureel goed jaar Ons land staat er heel goed

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Een klein land (2% van het BBP Eurozone) met een historiek van slecht bestuur

Een klein land (2% van het BBP Eurozone) met een historiek van slecht bestuur Paul De Grauwe Eurozone is in crisis Twijfels ontstaan over de toekomst van de euro Hoe is dit kunnen gebeuren? Laat mij beginnen met paradox: schuldencrisis ontstaan in Griekenland Een klein land (2%

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING:

Hoge Raad van Financiën, afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid PERSMEDEDELING: Hoge Raad van Financiën, afdeling "Financieringsbehoeften van de Overheid" PERSMEDEDELING: Advies Begrotingstraject voor het Stabiliteitsprogramma 2012-2015 Dit Advies is het eerste van de nieuw samengestelde

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door

Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door Den Haag, 9 mei 2007 Sterke winstgevende groei van AEGON s nieuwe productie zet door WAARDE NIEUWE PRODUCTIE IN HET EERSTE KWARTAAL 2007 GESTEGEN TOT EUR 232 MILJOEN - Groei waarde nieuwe productie heeft

Nadere informatie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie

Perscommuniqué. Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de Belgische economie Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Perscommuniqué Brussel, 15 september 2000 Het Federaal Planbureau evalueert de gevolgen van de duurdere dollar en de hogere olieprijzen voor de

Nadere informatie

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route

2e kwartaal 2010 FBTO Oranje Route FBTO Oranje Route In het afgelopen kwartaal was de markt in de greep van angst voor een tweede recessie in kort tijdsbestek. De enorme overheidstekorten in de PIIGS landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Economie in 2015 Kans of kater?

Economie in 2015 Kans of kater? Economie in 2015 Kans of kater? Nico Klene Economisch Bureau Doorwerth 6 november 2014 Wat verwacht ú: - kans? - kater? 2 Opbouw - Buitenland: mondiale groei houdt aan - Nederland 3 VS: groei weer omhoog

Nadere informatie

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK

ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK ECONOMIE IN TIJDEN VAN MONETAIR EXPANSIEVE POLITIEK Geert Gielens, Ph.D. hoofdeconoom 19 mei 2015 Agenda Het verschil met vorig jaar De euro zone De VS De ECB & haar beleid Besluit 2 Het verschil met vorig

Nadere informatie

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh

E F F E C T U E E L. augustus 2011-18. Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh E F F E C T U E E L augustus 2011-18 Slachtoffer van eigen succes? Hilaire van den Bergh Hilaire van den Bergh werkt bij BCS Vermogensbeheer B.V. te Rotterdam. De inhoud van deze publicatie schrijft hij

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

Index Garantie Notes

Index Garantie Notes Structured products Januari 2015 Index Garantie Notes 2 De voorwaarden van de VL Index Garantie Note Wereld 15-20 (de Note ) zijn vermeld in de Definitieve Voorwaarden (de Final Terms ). De Final Terms

Nadere informatie

Emerging markets: toch weer terug naar af?

Emerging markets: toch weer terug naar af? Emerging markets: toch weer terug naar af? Wat is er toch gaande met de opkomende markten? In de afgelopen jaren werd er liefkozend naar deze markten gekeken en gesteld dat zij structureel aan het verbeteren

Nadere informatie

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid

aanpassing bijlage organisatieverordening artikel 30 derde lid 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum :1 april 2003 Nummer :PS2003BEM22 Dienst/sector : concernstaf Commissie : Bestuur en Middelen Registratienummer :2003 CGC000120i Portefeuillehouder: J.G.P. van Bergen

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1

kortlopende kredieten langlopende kredieten buitenlandse banken1 Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel Tel. +32 2 221 26 99 Fax +32 2 221 31 97 BTW BE 0203.201.340 RPM Brussel 2010-05-20 Links: kredietobservatorium

Nadere informatie

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro

Top speler in Europa. BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro Top speler in Europa BNP Paribas L1 Equity Best Selection Euro 1 Wij denken dat dit een goed moment is om in Europese ondernemingen te beleggen en wel om de volgende redenen: Ze zijn momenteel sterk: ondanks

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

juni MARKTCOMMENTAAR

juni MARKTCOMMENTAAR 2015 juni MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE INLEIDING Terwijl een grote meerderheid een gunstige afloop verwachte van de onderhandelingen tussen Griekenland en zijn schuldeisers, werden deze onderhandelingen

Nadere informatie

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing

Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Macro-economische uitdagingen ten gevolge van de vergrijzing Gert Peersman Universiteit Gent Seminarie VGD Accountants 3 november 2014 Dé grootste uitdaging voor de regering Alsmaar stijgende Noordzeespiegel

Nadere informatie

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven loopt terug Het Nederlandse bedrijfsleven is in sterke mate afhankelijk van bancaire kredietverlening. De groei van de zakelijke kredietverlening is in de tweede helft van 28 vertraagd. Dit hangt grotendeels samen

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

Risico s en kenmerken van beleggen

Risico s en kenmerken van beleggen Risico s en kenmerken van beleggen 1. Risico s en kenmerken in het algemeen Beleggen brengt risico s met zich mee. Vaak geldt: hoe hoger het verwachte rendement, hoe meer risico s. Ook geldt dat in het

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie