STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER"

Transcriptie

1 CONFEDERATIE BOUW STARTERSGIDS VOOR DE AANNEMER Laatste bijwerking: 31 december 2014 Startersgids voor de aannemer - blz. 1

2 Startersgids voor de aannemer Verantwoordelijke uitgever: Robert de Mûelenaere Uitgever: Confederatie Bouw, Lombardstraat 34-42, 1000 Brussel 2014 Copyright: gedeeltelijke of integrale reproductie moet vooraf worden toegestaan en moet verplicht de vermelding bevatten van de bron Confederatie Bouw. Voor méér informatie: Contact: Depotnummer: D/2015/0570/1 Startersgids voor de aannemer - blz. 2

3 Voorwoord Elk jaar worden ongeveer bouwbedrijven opgestart als éénmanszaak of vennootschap. Hiervan verdwijnt na enkele jaren een belangrijk deel. Een aantal wordt vrijwillig beëindigd, maar een te hoog aantal wordt meegesleurd in de onaangename ervaring die een faling is. Een goede voorbereiding op een zelfstandige activiteit is dan ook een eerste voorwaarde om zoveel mogelijk gunstig evoluerende bouwbedrijven te hebben. Gewoonlijk beschikken de kandidaat-aannemers over voldoende technische ervaring. De administratieve, boekhoudkundige, fiscale en verkoopervaring ontbreken echter te dikwijls. Om wie van plan is te starten in de bouw te helpen bij het beoordelen van zijn kansen op succes en te begeleiden bij de lange administratieve weg, die spijtig genoeg moet afgelegd worden om in regel te zijn met alle wettelijke bepalingen, heeft de beroepsorganisatie dan ook het initiatief genomen een startersgids op te stellen. Hierin geven we je eerst een inzicht in al de achtereenvolgens te nemen stappen, zowel voor een éénmanszaak als voor een vennootschap. Sommige ervan zijn specifiek voor de bouw en worden door niet-ingewijden gemakkelijk over het hoofd gezien. Om over elk punt een omstandige uitleg te verkrijgen moet je gespecialiseerde documentatie raadplegen, of nog beter, advies inwinnen bij de praktijkmensen van de beroepsorganisatie. Niet alleen het feit dat je de geschikte diploma s, attesten en ervaring hebt om een bepaald vak uit te oefenen is belangrijk, vooral moet je nagaan of er op de markt nog voldoende vraag is, aan normale prijzen, om je activiteit uit te oefenen. Dit zeer belangrijke punt wordt al te gemakkelijk vergeten bij het opstarten van een nieuwe activiteit. In naam van alle leden van de beroepsorganisatie, die ook eens de beslissing hebben genomen om te starten, wens ik je veel succes toe in je toekomstige beroepsactiviteit. Vergeet daarbij nooit dat de beroepsorganisatie steeds klaar staat om je met raad en daad bij te staan als er zich een probleem stelt bij je start, maar ook gedurende de gehele verdere duur van je activiteit. De Voorzitter. Startersgids voor de aannemer - blz. 3

4 DE START: STAP VOOR STAP COMMERCIËLE EN FINANCIËLE HAALBAARHEID VAN HET PROJECT Blz. 7 Marktonderzoek Financiële haalbaarheid Krediet? VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE PERSOON Blz. 10 Nationaliteit EU-lidstaat Meerderjarig = 18 jaar? Meerderjarig = 18 jaar? Veroordeling opgelopen VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DE ACTIVITEIT Blz. 11 Gereglementeerde activiteit? Bouwvergunning Exploitatievergunning Startersgids voor de aannemer - blz. 4

5 EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? Blz. 14 EENMANSZAAK Openen van een rekening bij een financiële instelling Blz. 20 Gereglementeerde activiteit? Blz. 11 Inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen Blz. 20 De inschrijving bij de btw Blz. 21 In regel stellen met het sociale statuut van zelfstandige Blz. 22 Het afsluiten van verzekeringspolissen Blz. 26 Het opstarten van een boekhouding Blz. 24 De aanvraag van een erkenning als aannemer Blz. 28 De aanwerving. van personeel Blz. 30 Prijsberekening Blz. 44 De indiening van een offerte Blz. 48 Startersgids voor de aannemer - blz. 5

6 VENNOOTSCHAP Keuze van de vennoten Blz. 18 Keuze van de vennootschapsvorm Blz. 17 De opening van een rekening bij een financiële instelling Blz. 20 De oprichting van de vennootschap Blz. 20 Gereglementeerde activiteit? Blz. 11 De inschrijving bij de Kruispuntbank van ondernemingen Blz. 20 De inschrijving bij de btw Blz. 21 Sociaal statuut zelfstandigen voor de werkende vennoten Blz. 22 Het afsluiten van de verzekeringen Blz. 26 Het opstarten van een boekhouding Blz. 24 De aanvraag van een erkenning als aannemer Blz. 28 De aanwerving van personeel Blz. 30 Prijsberekening Blz. 44 De indiening van een offerte Blz. 48 Startersgids voor de aannemer - blz. 6

7 1. Onderzoek vóór de start 1.1. Commerciële en financiële haalbaarheid van het project Marktonderzoek De bouwsector is een boeiende sector, maar ook een markt waar sterke concurrentie heerst. In deze marktomgeving is het niet voldoende om een goed vakman te zijn om je met een normale kans op succes als aannemer te vestigen. Een gesprek met de plaatselijke verantwoordelijken van je beroepsorganisatie en met enkele aannemers die jouw toekomstige activiteiten reeds uitoefenen is een minimumvereiste om een idee te hebben van het mogelijke werkvolume en de prijs waaraan je kan factureren. Je kan ook de ledenlijst van de Confederatie, de lijst van de erkende aannemers en de beroepenpagina s van de telefoongidsen raadplegen. Dit geeft je een idee van het aantal en belang van de ondernemingen uit uw regio die in hetzelfde domein actief zijn. De beroepsorganisatie heeft ook de website Ik zoek een vakman. Deze bevat ondernemingen, leden van de Confederatie Bouw, en laat toe selecties uit te voeren per regio en per beroep. Het valt, ingeval de marktvooruitzichten niet overtuigend zijn, aan te bevelen niet alles op één activiteit te zetten. Allicht is er werk aan interessantere prijzen in een andere activiteit Financiële aspecten Financiële haalbaarheid Kasplanning Door een kasplanning op te stellen van al de maandelijkse inkomsten en uitgaven, zal je inzicht verkrijgen in de financiële haalbaarheid van je project. Deze oefening moet bij voorkeur over een periode van meerdere jaren, bijvoorbeeld 3 jaar, uitgevoerd worden. Dan zal je ten volle de invloed op Startersgids voor de aannemer - blz. 7

8 resultaat en beschikbare gelden zien van de investeringen, het aanleggen van een voorraad, de terugbetaling van leningen en je sociale en fiscale verplichtingen. Het is ook belangrijk op tijd vast te stellen dat je een kredietlijn zal nodig hebben. Dit laat je toe om op voorhand, een aangepaste oplossing te vinden. Anders ben je verplicht op het ogenblik dat het kastekort zich voordoet, in allerijl, en misschien aan slechte intrest- en waarborgvoorwaarden een bankkrediet te onderhandelen. Het aangaan van een bankkrediet voor een bepaalde investering, is uiteraard maar zinvol als het, samen met de intresten en kosten, binnen een normale termijn kan terugbetaald worden. Bij het maken van deze oefening moet je er in eerste instantie rekening mee houden dat je onderneming op termijn winstgevend moet zijn. Dat betekent dat al de kosten die je gemaakt hebt aan investeringen, aankoop van materialen, diensten, diverse onkosten, belastingen, intresten, je eigen arbeidsvergoeding en deze van je medewerkers en daarop een winstmarge, volledig doorgerekend moeten worden in de prijzen die je aan je klanten doorrekent. Dit wordt de kostprijsberekening genoemd. In hoofdstuk 4.5 Prijsberekening wordt hierop dieper ingegaan De financiering van de onderneming met vreemde middelen Als uit je kasplanning blijkt dat je je vervaldagen niet op een behoorlijke wijze kan nakomen, kan één van de oplossingen zijn dat je beroep doet op geld van anderen (banken, klanten en leveranciers), om je onderneming te financieren. Als basisregel daarbij moet altijd gelden dat een aangegaan krediet (voor een investering of andere doeleinden) moet terugbetaald kunnen worden. Anders uitgedrukt mag een krediet niet een oplossing zijn die een probleem tijdelijk verbergt en er uiteindelijk zelf één wordt. Als er van krediet gesproken wordt, wordt te dikwijls alleen aan bankkrediet gedacht. Klanten en leveranciers kunnen in een aantal gevallen voor een bouwbedrijf al een flink stuk van de eventuele financieringsproblemen oplossen. We geven hierna enige basisinformatie die u kan helpen bij uw keuze. We wensen echter te benadrukken dat je best pas na grondige afweging van de alternatieven een keuze maakt. Startersgids voor de aannemer - blz. 8

9 1. Voorschotten van klanten Het is aangewezen om in het aannemingscontract dat je klant ondertekent te bedingen dat een voorschot op de overeengekomen prijs betaald wordt vóór of ten laatste bij de aanvang van de werken. Dit als compensatie voor het feit dat jij meestal tevoren materialen voor deze werf hebt moeten aankopen. 2. Leverancierskrediet Vervaldag factuur Het bedingen van een betalingsuitstel van 30 of 60 dagen bij je leveranciers, laat je toe om ondertussen de betaling van je klanten te verkrijgen. De prijs is uiteraard een belangrijk criterium om je leveranciers uit te kiezen, maar het betalingsuitstel dat zij je willen toestaan kan zeker in je startperiode even belangrijk zijn. Ondertekening van een wisselbrief Als de leverancier je nog niet goed kent of als de bedragen en het betalingsuitstel te belangrijk zijn, is het niet ongebruikelijk dat hij je vraagt om een wisselbrief te ondertekenen. Hou er dan wel rekening mee dat je je er dan toe verbindt om op een van tevoren duidelijk bepaalde vervaldag het bedrag van de wisselbrief te betalen. Doe je dat niet, dan kan de wissel geprotesteerd worden. Dit protest wordt gepubliceerd op de website van de gerechtsdeurwaarders. 3. Bankkredieten en -waarborgen Bankkredieten bestaan onder allerlei vormen en benamingen. Dikwijls worden mengvormen aangeboden en krijgen zij ook commercieel aantrekkelijke namen. Daarbij zal een bank bijna altijd een waarborg eisen voor zij jou een krediet toestaat voor investeringen of andere doeleinden. Het is belangrijk dat je beseft dat je best voordat je een bankkrediet echt nodig hebt daarover een onderhandeling met de banken voert. Je zit dan in een comfortabeler positie omdat je de voorstellen van verschillende bankiers tegenover mekaar kan afwegen en niet onder druk van een niet-betaalde vervaldag dringend een krediet moet onderhandelen. Bij de beoordeling van een voorstel van een bank is niet alleen de aangerekende rentevoet belangrijk, ook de dossiers- en andere kosten en de Startersgids voor de aannemer - blz. 9

10 geëiste waarborgen zijn essentieel. Daarbij mag niet vergeten worden dat een bankrelatie meestal voor een langere termijn aangegaan wordt Voorwaarden verbonden aan de persoon Naast markt- en financieel onderzoek van je ondernemingsproject moet je ook nagaan of je zelf aan bepaalde criteria voldoet. We overlopen ze hieronder Leeftijd In principe moet iedereen die een zelfstandige activiteit begint meerderjarig zijn en dus 18 jaar geworden zijn. Het verdient echter aanbeveling enkele jaren technische en beheerservaring op te doen als werknemer of als helper vóór je zelfstandig start Burgerrechten Niet iedereen mag een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. De belangrijkste uitzonderingen worden hieronder opgesomd: Gefailleerden Indien je persoonlijk een faillissement hebt opgelopen kan je in principe een nieuwe handelszaak beginnen. De rechter kan je dit nochtans verbieden. Zolang een gefailleerde niet in eer hersteld is, mag hij noch persoonlijk, noch via een tussenpersoon bestuursfuncties uitoefenen in een handelsvennootschap. Behoudens uitzonderingen worden bij het faillissement van vennootschappen, niet de zaakvoerder(s) of bestuurder(s) failliet verklaard, maar alleen de vennootschap. In principe worden in dat geval hun individuele rechten niet getroffen. Wettelijk onbekwaamverklaarden Personen die veroordeeld werden tot een criminele straf (doodstraf, dwangarbeid of opsluiting vanaf drie maanden) kunnen geen handelsactiviteit uitoefenen. Startersgids voor de aannemer - blz. 10

11 Gerechtelijk onbekwaamverklaarden of in staat van verlengde minderjarigheid verklaarden Deze personen zijn juridisch niet bekwaam om handel te drijven. Personen onder gerechtelijk raadsman gesteld of voor wie een voorlopige bewindsvoerder werd aangesteld Deze personen missen de nodige feitelijke bekwaamheid tot handeldrijven Nationaliteit Alle onderdanen uit een van de lidstaten uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) evenals Zwitserland moeten op dezelfde wijze behandeld worden. Personen van buiten de EER en Zwitserland moeten in principe in het bezit zijn van een beroepskaart, die door de Dienst Economische Vergunningen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie afgeleverd wordt Voorwaarden verbonden aan de activiteit Zelfs als je aan alle wettelijke voorwaarden die verbonden zijn aan de persoon voldoet, moet je nog bijkomende voorwaarden vervullen om de meeste beroepen uit de bouwsector te mogen uitoefenen. Daarnaast moet je ook met bouw- en milieuwetten rekening houden Ondernemingsvaardigheden voor gereglementeerde activiteiten Iedere kleine en middelgrote onderneming (zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon) moet de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen bij de aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien zijn in de bouwsector heel wat activiteiten gereglementeerd. Dit betekent dat je over minimale ondernemingsvaardigheden moet beschikken om zo n activiteit te mogen uitoefenen. Als je een inschrijving vraagt in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) (zie verder) voor één of meer gereglementeerde activiteiten zal je steeds je ondernemingsvaardigheden moeten bewijzen. Startersgids voor de aannemer - blz. 11

12 Waar aanvragen? Het onderzoek van de ondernemingsvaardigheden wordt gevoerd door het ondernemingsloket waar je je inschrijving in de KBO laat verrichten. De Confederatie Bouw beschikt samen met een aantal andere partners over een eigen ondernemingsloket, (FORMALIS: Je beroepsorganisatie kan je informeren over de vereiste diploma s of ervaring en kan je helpen bij het samenstellen en indienen van je dossier. Uitzonderingen in de wet De wet voorziet in een aantal bijzondere regelingen. Zo heeft een zoon die het bedrijf van zijn overleden vader verderzet, 3 jaar de tijd (vanaf de meerderjarigheid) om zich in orde te stellen met de vestigingswet. Bij overname van een onderneming beschik je over 1 jaar tijd om je in regel te stellen Stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning De bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu, zijn grotendeels geregionaliseerd. De wetgeving in de drie gewesten - Vlaanderen, Brussel en Wallonië - is dan ook heel verschillend. Bijna elke aannemer gebruikt een werk- of opslagplaats. Om deze voor jouw beroep te mogen gebruiken, is echter in vele gevallen een voorafgaande toelating vereist. In tegenstelling tot wat velen denken, is de huidige reglementering inzake stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen zowel van toepassing op een grond als op een gebouw. Vóór je zelf of jouw klant investeert in gebouwen en gronden of deze zelfs slechts huurt, is het derhalve ten zeerste aan te raden zich te informeren bij de bevoegde diensten van de gemeente inzake de na te komen verplichtingen en procedureregels. Als aannemer word je met het bijkomende probleem geconfronteerd dat vaak ook voor een werf de nodige toelatingen moeten worden verkregen. Zo zal bijvoorbeeld moeten worden nagegaan of vóór het opstarten van de werfactiviteiten, de (eventueel) vereiste vergunningen zijn aangevraagd of meldingen zijn gebeurd. Hoewel het betreffende de stedenbouwkundige Startersgids voor de aannemer - blz. 12

13 vergunning de bouwheer-opdrachtgever is die deze moet aanvragen, dient de aannemer die de werf uitvoert in te staan voor het naleven van de milieureglementering (waaronder het aanvragen van de nodige vergunningen of het doen van de nodige meldingen) Stedenbouwkundige vergunning Voor het oprichten van gebouwen, het wijzigen van het gebruik of voor diverse andere werken moet je van de bevoegde instanties een stedenbouwkundige vergunning krijgen. Teneinde te weten wat op een bepaald stuk grond aan activiteiten of werken is toegelaten, kan de bouwheer-opdrachtgever bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente een stedenbouwkundig attest aanvragen. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning moet in Vlaanderen worden ingediend bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente waar men wil bouwen, in Wallonië bij het Gemeentecollege (Collège communal) en in Brussel bij de gemeente. Bij de gemeentebesturen is daarvoor een formulier beschikbaar, in Wallonië kan ook de portaalsite van het Waals Gewest worden gebruikt Vergunningen in het kader van de milieuwetgeving en -reglementering Niet alleen grote ondernemingen hebben met de milieuwetgeving en - reglementering te maken; ook ambachtslieden en kleine ondernemingen worden hiermee geconfronteerd. Zo zal de aannemer vóór de aanvang van een activiteit of een werf die mogelijk gevolgen heeft voor het milieu in voorkomend geval eerst een melding moeten doen of een milieuvergunning moeten aanvragen naargelang het effect van zijn activiteit op het milieu, of die nu plaatsheeft in een werkplaats of op de werf. Schrijnwerkers, marmerbewerkers en steenhouwers hebben meestal een vergunning nodig voor de machines die in hun werkplaats zijn geïnstalleerd en voor het opslaan van materialen. Het gebruik van compressoren is ook onderworpen aan een vergunning, of die nu staan in een werkplaats of op een werf. Er kunnen ook vergunningen nodig zijn voor de verwerking van afvalstoffen of het lozen van afvalwater. De drie gewesten zijn bevoegd om via eigen decreten of ordonnanties (cfr. het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) het leefmilieu te beschermen. De reglementering ter zake kan dus verschillen naargelang het Gewest waar je werkt. Startersgids voor de aannemer - blz. 13

14 1. Milieuvergunning Start je met een activiteit die gevolgen voor het milieu kan hebben, dan kan je dit niet zomaar ongeremd doen. Je moet van overheidswege de toestemming krijgen om jouw activiteiten uit te oefenen en dat kan alleen nadat nagegaan is wat de effecten hiervan op het milieu zijn. De bedrijven worden, op basis van de omvang en het effect van hun activiteiten op het milieu, van de hoeveelheid opgeslagen (afval)stoffen en/of hun materieel, ingedeeld in klassen. Afhankelijk van de klasse waartoe jouw bedrijf behoort, moet je aan enige voorwaarden voldoen om de vergunning te verkrijgen. Ieder gewest houdt er een eigen indeling op na. Ook de aanvraagprocedure en de geldigheidsduur van de verleende vergunning verschillen. In Vlaanderen onderscheidt VLAREM of Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 3 klassen. Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest maakt de Ordonnantie van 30 juli 1992 betreffende de milieuvergunning een indeling in klassen. In Wallonië zijn de activiteiten en installaties waarvoor een milieuvergunning nodig is ingedeeld in 3 klassen, overeenkomstig het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning. 2. Milieu-effectbeoordeling Een milieuvergunning en/of een bouwvergunning kan maar worden toegestaan nadat is nagegaan of de exploitatie de wettelijk geldende milieunormen niet overschrijdt. Afhankelijk van het gewest waarin de inrichting is gelegen en de klasse waartoe deze behoort, wordt een ander type beoordeling opgelegd. 3. Andere vergunningen Verder moet, afhankelijk van de regio, rekening worden gehouden met onder meer: lozingsvergunning voor afvalwater; in- en uitvoer en storten van afvalstoffen; aanstelling van een milieucoördinator; bodemsaneringsdecreet en bodemattest Eenmanszaak of vennootschap? Als je vestiging als zelfstandige commercieel en financieel haalbaar is en je ook persoonlijk en op het gebied van vergunningen in regel bent met de Startersgids voor de aannemer - blz. 14

15 wettelijke bepalingen, moet je ook nog kiezen tussen een eenmanszaak of een vennootschap Eén of meerdere personen nemen de beslissingen Bij de eenmanszaak of EBVBA (Eenpersoons Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid), is er maar één persoon, die zonder verantwoording te moeten afleggen tegenover andere vennoten de beslissingen neemt. Wie zich daarentegen onder een andere vennootschapsvorm vestigt (met uitzondering van de EBVBA), heeft normaal als bedoeling het nemen van beslissingen en de samenwerking tussen minstens twee personen, die man en vrouw kunnen zijn, op een geordende wijze te laten verlopen. Aan zowel een eenmanszaak als een vennootschap zijn zeer specifieke vooren nadelen verbonden. De wetgever heeft de voorbije jaren een aantal fiscale voordelen, verbonden aan het vennootschapsstatuut, afgeschaft. In het algemeen is de keuze voor een eenmanszaak daardoor tegenwoordig in een aantal gevallen weer evidenter geworden. Je moet je keuze echter maken in functie van je specifieke situatie en plannen, die grondig kunnen verschillen van wat anderen doen Indeling van de vennootschappen volgens juridische vorm De vennootschappen kunnen in twee grote blokken opgedeeld worden. De vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid laten je toe je commerciële activiteit af te zonderen van je privévermogen, wat in principe je financiële risico beperkt. Om die reden wordt dan ook meestal voor dit type van vennootschap gekozen. De vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten, laten je niet toe je privé en je commerciële vermogen van mekaar te scheiden. Wel is het een mogelijkheid om verschillende personen op een georganiseerde wijze samen te laten werken. Daarbij wordt tegenover de leveranciers, klanten en banken vertrouwen geschapen, dat gebaseerd is op het privévermogen van de vennoten. Volgende vennootschapsvormen zijn voor het ogenblik in België mogelijk: Met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten: Vennootschap onder firma (VOF); Startersgids voor de aannemer - blz. 15

16 Coöperatieve Vennootschap met Onbeperkte Aansprakelijkheid (CVOA); Gewone Commanditaire Vennootschap (GCV); Commanditaire Vennootschap op Aandelen (CVA). In een Commanditaire Vennootschap zijn er naast de onbeperkt verantwoordelijke vennoten, ook beperkt verantwoordelijke stille vennoten. Met beperkte aansprakelijkheid van de vennoten: Naamloze vennootschap (NV); Starter BVBA; Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA); Eenmans Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (EBVBA); Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). De grote meerderheid van de vennootschappen wordt onder de vorm van BVBA s en NV s opgericht. Samenvattend mogen we stellen dat als er in de bouw voor een vennootschap geopteerd wordt, dat in het overgrote deel van de gevallen een vennootschapsvorm is waarbij het privévermogen afgescheiden wordt van de beroepsactiviteit. In de praktijk betekent dit dat de keuze tegenwoordig gemaakt wordt tussen EBVBA, BVBA en NV Eenmanszaak of vennootschap? Belangrijkste voor- en nadelen Eenmanszaak: Voordelen Het eenvoudigste en het goedkoopste wat betreft de formaliteiten bij start en verdere werking (o.a. voor de boekhouding: tot omzet exclusief btw mag een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden, geen notariskosten). Geen minimumkapitaal vereist. Het gemakkelijkst te begrijpen. Er moet geen rekening gehouden worden met bepalingen uit de statuten om beslissingen te nemen. Nadelen Er bestaat juridisch geen onderscheid tussen de privébezittingen van de zelfstandige (en in vele gevallen ook deze van zijn echtgenote) en het commerciële bezit. Alles vormt de gemeenschappelijke waarborg voor schuldeisers (dit is een belangrijk nadeel voor de beroepen die werken uitvoeren waaraan een grote verantwoordelijkheid verbonden is). De winsten worden belast met de percentages van de personenbelasting, die reeds vanaf een beperkt bedrag hoger zijn dan bij vennootschappen. Er moet geen rekening gehouden Het faillissement van de worden met de mening van eenmanszaak is ook het andere vennoten. faillissement van de privépersoon. Startersgids voor de aannemer - blz. 16

17 NV, BVBA, EBVBA en CVBA: Voordelen De verantwoordelijkheid en het mogelijke financiële verlies van de vennoten is in principe beperkt tot hun inbreng in de vennootschap (dit is zeer belangrijk als de activiteit grote risico s inhoudt). De financiële middelen en arbeid van verschillende personen kunnen op een duidelijk in de statuten bepaalde manier samengebracht worden. Het overlijden of het uittreden van een vennoot betekent niet het einde van de vennootschap (voor de BVBA Starter en de EBVBA kan dit wel problemen opleveren). Het faillissement van de vennootschap leidt normaal niet tot het faillissement van de vennoten. Eén persoon kan meerdere vennootschappen oprichten (maar kan slechts in één EBVBA vennoot zijn). De oprichters van een BVBA Starter mogen geen 5% of meer van de aandelen bezitten in een andere vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Onroerende goederen kunnen buiten de vennootschap gehouden worden. De opvolging of de verkoop van een vennootschap kan beter voorbereid worden. Nadelen Voor de BVBA Starter is een minimumkapitaal vereist tussen 1 en Het maatschappelijk kapitaal moet binnen een periode van vijf jaar verhoogd worden tot EUR. Een overgang in een andere vennootschapsvorm - meestal de gewone BVBA - is dus verplicht binnen de vijf jaar. Een minimumkapitaal is vereist ( bij een EBVBA, BVBA en CVBA, waarvan bij de aanvang volledig volstort moet zijn; bij een NV die volledig volstort moeten zijn). De stichtingskosten kunnen oplopen. Er moet een akte voor notaris verleden worden. Meer kosten bij de verdere werking. Minder soepel, daar de statuten en vennootschapswetgeving moeten nageleefd worden. De jaarrekening (balans, resultatenrekening, toelichting en sociale balans) moeten publiek gemaakt worden via de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. De boekhouding mag nooit op een vereenvoudigde wijze gevoerd worden. De winsten die in de vennootschap blijven, ondergaan nogmaals een belasting bij de beëindiging van de vennootschap. Startersgids voor de aannemer - blz. 17

18 Alleen of met meerder personen Een belangrijk element dat de keuze voor een eenmanszaak of een vennootschap mede beïnvloedt is of de starter alleen gaat werken of dat hij daarentegen met één of meerdere andere personen al dan niet op gelijke voet wil samenwerken. Rekening houdend met wat reeds hierboven werd gezegd over de voor- en nadelen van eenmanszaak en vennootschap, kan de keuze in veel gevallen vergemakkelijkt worden door rekening te houden met de gegevens uit het hieronder opgegeven schema. Leidraad bij de keuze van de juridische vorm in functie van omvang, risico s en het al dan niet op gelijke voet samenwerken van één of meerdere zelfstandigen: Beperkte omvang (< omzet exclusief btw) en beperkte risico s Grotere omvang (> omzet exclusief btw) en beperkte risico s Grotere risico s (o.a. wel 10 jarige aansprakelijkheid) en beperkte omvang (< omzet exclusief btw) Grotere risico s (o.a. wel 10 jarige aansprakelijkheid) en grotere omvang (> omzet exclusief btw) Eén zelfstandige Eenmanszaak zonder of met een beperkt aantal personeelsleden Eenmanszaak of EBVBA met personeelsleden EBVBA zonder of met een beperkt aantal personeelsleden EBVBA met personeelsleden Meerdere zelfstandigen Ieder een eenmanszaak en onderlinge facturatie of een BVBA (in specifieke gevallen een NV) zonder of met een beperkt aantal personeelsleden BVBA of NV met personeelsleden BVBA (in specifieke gevallen een NV) zonder of met een beperkt aantal personeelsleden BVBA of NV met personeelsleden Startersgids voor de aannemer - blz. 18

19 Fiscale verschillen tussen een eenmanszaak en een vennootschap Op fiscaal vlak kan het voordeliger zijn de activiteiten uit te oefenen in de vorm van een vennootschap in plaats van als eenmanszaak. Vanaf een bepaald inkomensniveau kan de vennootschapsbelasting voordeliger zijn dan de personenbelasting, vooral omdat de tarieven verschillend zijn. In de personenbelasting bedraagt, voor belastbare inkomsten vanaf , het tarief 50% terwijl het tarief in de vennootschapsbelasting maximum 39% bedraagt. Personenbelasting Het tarief varieert naargelang de inkomstenschijf. Inkomstenschijf Tarief 0 tot 8.680,00 25% 8.680,01 tot ,00 30% ,01 tot ,00 40% ,01 tot ,00 45% Boven ,00 50% Vennootschapsbelasting Indien de vennootschap meer dan belastbare inkomsten heeft, bedraagt het gewoon tarief 33,99% (33% verhoogd met 3% crisisbijdrage hierop). Is het bedrag van de belastbare inkomsten lager, dan kan in bepaalde gevallen genoten worden van de volgende verlaagde tarieven: tot ,98% tot ,93% tot ,54% Startersgids voor de aannemer - blz. 19

20 2. Administratieve, sociale, fiscale en boekhoudkundige verplichtingen bij de start Om je effectief te vestigen moet je een vervelende reeks administratieve formaliteiten vervullen. Gelukkig moet dit maar één keer gebeuren en kan dit onder de kundige begeleiding van je beroepsorganisatie toch vlot verlopen. Deze lijdensweg is een stuk langer en ingewikkelder voor een vennootschap dan voor een eenmanszaak Het openen van een rekening bij een financiële instelling Een handelaar is verplicht een rekening te openen bij een financiële instelling. Het nummer van de rekening en de naam van de financiële instelling moeten voorkomen op alle facturen en andere documenten waarmee een betaling gevraagd wordt. Eenmanszaak: Zelfs als je al over een rekening beschikt, verdient het aanbeveling om een afzonderlijke rekening te openen die uitsluitend voor je handelsactiviteit dient. Vennootschap: Voordat de notaris de oprichtingsakte kan verlijden, moet het opgevraagd deel van het kapitaal op een rekening, op naam van de vennootschap in oprichting, gestort worden. De bank reikt dan een attest uit op basis waarvan de notaris kan vaststellen dat het vereiste kapitaal aanwezig is en hij tot de stichting kan overgaan De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen Iedere persoon die een handelsactiviteit wil uitoefenen moet zich inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Waar inschrijven? Voor een inschrijving in de KBO wend je je tot een ondernemingsloket in je buurt zoals FORMALIS, het ondernemingsloket van de Confederatie Bouw. Voor de inschrijving van (een) gereglementeerde activiteit(en) zal FORMALIS verifiëren of je zelf, of een aangestelde in je onderneming voldoet aan de ondernemingsvaardigheden. Startersgids voor de aannemer - blz. 20

21 De tarieven voor de inschrijving in de KBO zijn wettelijk vastgelegd en worden jaarlijks geïndexeerd. Wie zich inschrijft in de KBO ontvangt een ondernemingsnummer. Dit unieke nummer wordt toegekend door het ondernemingsloket voor een eenmanszaak. Een vennootschap krijgt het nummer toegekend bij de neerlegging door de notaris van een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel. Alle akten, facturen, aankondigingen, brieven en andere stukken uitgaande van de onderneming moeten het ondernemingsnummer vermelden Inschrijving bij de btw Vooraleer je start met de uitoefening van een bouwactiviteit moet je je ondernemingsnummer als identificatienummer laten activeren door de btwadministratie. De aangifte wordt gedaan op het formulier nr. 604A. Je kan je rechtstreeks wenden tot uw plaatselijk btw-controlebureau. Maar je kan de aanvraag ook via het ondernemingsloket FORMALIS laten verrichten. Na de indiening van deze aangifte zal de btw-administratie het ondernemingsnummer als btw-identificatienummer activeren De bekendmaking van het huwelijkscontract Je hoeft helemaal geen huwelijkscontract af te sluiten als je huwt. Dan val je automatisch onder het wettelijke stelsel. Het is pas als je hiervan wil afwijken dat je door een notaris een huwelijkscontract moet laten opstellen. Indien je een huwelijkscontract hebt (waarin je kan gaan van volledige scheiding van goederen tot algehele gemeenschap van goederen), moet je hiervan een eensluidend verklaard afschrift voorleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Doe je dit niet, dan kan de eventuele schade die iemand daardoor lijdt op jou verhaald worden. Wie onder het wettelijke stelsel huwt heeft deze verplichting niet. Indien je huwt na de start van je zaak of een bestaand contract wijzigt, dien je je opnieuw in orde te stellen bij de griffie. Je notaris kan je een uittreksel van je huwelijkscontract bezorgen. Voornoemde verplichtingen tot voorlegging op de griffie zullen ten laatste op 1 september 2015 worden afgeschaft. Startersgids voor de aannemer - blz. 21

22 2.5. Aansluiten bij WTCB of OCW Als starter in de bouw moet je je verplicht aansluiten bij het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf ) of het OCW (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw). Jaarlijks moet een bijdrage worden betaald Het sociaal statuut van zelfstandige Elke persoon die een onderneming opricht, zal als zelfstandige beschouwd worden (in een eenmanszaak of als zaakvoerder, werkend vennoot of bestuurder in een vennootschap) en zal bijgevolg onderworpen zijn aan het sociaal statuut der zelfstandigen. In die hoedanigheid is hij verplicht zich van bij de aanvang van de activiteit aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen dat hij zelf kiest. Een zelfstandige is elk natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent zonder verbonden te zijn door een arbeidsovereenkomst of een statuut. Je bent zelfstandige in hoofdberoep wanneer je van je zelfstandige bezigheid je hoofdactiviteit hebt gemaakt. Aan het sociaal verzekeringsfonds betaal je om de drie maanden sociale bijdragen die je recht geven op bepaalde uitkeringen (kinderbijslag, uitkeringen in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid (grote risico s en kleine risico s), pensioen). Op dit ogenblik worden de bijdragen berekend op basis van je nettobedrijfsinkomsten van 3 jaar terug, het zogenaamde referte-inkomen. Zo worden de sociale bijdragen voor het jaar 2014 berekend op basis van de netto-bedrijfsinkomsten van Vanaf 2015 worden de bijdragen berekend op het inkomen van het bijdragejaar. Een zelfstandige zal eerst elk jaar verplichte voorlopige kwartaalbijdragen betalen. Zij zullen worden berekend op basis van de geïndexeerde inkomsten van het derde kalenderjaar dat voorafgaat. Vervolgens krijgt hij een afrekening van zijn sociaal verzekeringsfonds zodra dat op de hoogte is van de definitieve inkomsten. Een startende aannemer heeft nog geen referte-inkomen aan de hand waarvan zijn sociale bijdragen berekend kunnen worden. Daarom betalen starters gedurende de eerste drie jaar voorlopige bijdragen. Startersgids voor de aannemer - blz. 22

23 Voor de zelfstandigen in hoofdberoep, die in 2014 starten, zijn de voorlopige kwartaalbijdragen de volgende: 1ste kalenderjaar: 659,61; 2de kalenderjaar: 675,70; 3de kalenderjaar: 691,79. Je mag steeds hogere voorlopige bijdragen betalen dan de forfaitaire. Na drie jaar, wanneer je werkelijke beroepsinkomen is gekend, worden de bijdragen definitief berekend (geregulariseerd). Als dan blijkt dat de betaalde voorlopige bijdragen lager liggen dan de definitieve, zullen bijkomende bijdragen, regularisatiebijdragen genoemd, worden gevraagd. Hou daar tijdig rekening mee! Aansluiten bij een ziekenfonds Als zelfstandige moet je je aansluiten bij een ziekenfonds. De jaarlijkse bijdragebon zal door je fonds via de kruispuntbank voor sociale zekerheid rechtstreeks aan je ziekenfonds worden overgemaakt. Ook vennootschappen betalen een sociale bijdrage Nieuwe vennootschappen moeten binnen de 3 maanden na hun oprichting aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en een jaarlijkse bijdrage betalen van 347,50 of ( 868,00 indien hoger balanstotaal dan ,86). Deze jaarlijkse bijdrage ten laste van vennootschappen moet betaald worden vóór 1 juli van elk bijdragejaar of uiterlijk de laatste dag van de 3de maand na de datum waarop de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft (= wordt opgericht). In geval van laattijdige betaling, worden nalatigheidsinteresten aangerekend. Er is echter een vrijstelling voor de betaling van deze bijdrage. Deze vrijstelling geldt enkel voor de personenvennootschappen (dus niet voor de naamloze vennootschappen of de commanditaire vennootschappen). Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden de eerste 3 jaar vrijgesteld worden Maatregelen ter bestrijding van de fraude Ter bestrijding van de fraude worden een aantal verplichtingen opgelegd aan opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers van werken in onroerende staat: Startersgids voor de aannemer - blz. 23

24 De werken moeten vóór aanvang aangegeven worden aan de RSZ door de aannemer die het contract heeft met de opdrachtgever (ook als deze aannemer zelf geen personeel tewerkstelt). Bepaalde werken zijn omwille van hun beperkte omvang wel vrijgesteld van melding; Bij de betaling van de facturen van je onderaannemers moet je controleren of ze geen sociale en fiscale schulden hebben en zo nodig moet je een inhouding verrichten voor de RSZ of de fiscus (zo niet kan je aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van die schulden); Als je onderaannemer zwaar tekort schiet in zijn loonbetalingsverplichtingen, kan je, na verwittiging door de inspectie, hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van het loon aan de werknemers van je onderaannemer; Op grote bouwplaatsen ( euro), moeten de aanwezigheden elektronisch geregistreerd worden. Voor alle inlichtingen hieromtrent kan je terecht bij je beroepsorganisatie Het voeren van een boekhouding 1. Boekhoudkundige verplichtingen en hun fiscale gevolgen Zowel eenmanszaken als vennootschappen zijn onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Onder bepaalde voorwaarden mag echter wel een vereenvoudigde boekhouding gevoerd worden. De gegevens voor je fiscale aangiften komen in eerste instantie voort uit de boekhouding. Als deze boekhouding echter belangrijke gebreken vertoont, dan kan ze verworpen worden. Dit gebeurt zeer zelden bij vennootschappen. Bij eenmanszaken worden echter te dikwijls de boekhoudkundige verplichtingen amateuristisch toegepast. 2. Vereenvoudigde boekhouding Eenmanszaken, Vennootschappen onder firma (VOF) en Gewone Commanditaire Vennootschappen (GCV) mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren op voorwaarde dat hun jaaromzet exclusief btw kleiner of gelijk is aan Zij mogen uiteraard ook een volledige boekhouding voeren. De boekhouding bestaat uit ten minste drie dagboeken, waarin zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde alle verrichtingen worden ingeschreven. Startersgids voor de aannemer - blz. 24

25 Financieel boek: Hierin worden alle betalingen en ontvangsten via kas(sen) en de financiële rekening(en) genoteerd. Inkoopboek: De indeling van het boek van de inkomende facturen en creditnota s wordt bij voorkeur afgestemd op de verschillende vakken van de btw-aangifte. Deze maandelijkse of driemaandelijkse fiscale verplichting kan dan zonder bijkomende bewerkingen voldaan worden. Iedere inkomende factuur of creditnota, opgenomen in dit boek, wordt doorlopend genummerd en chronologisch ingeschreven. Verkoopboek: De indeling van het boek van de uitgaande facturen en creditnota s wordt eveneens bij voorkeur afgestemd op de verschillende vakken van de btw-aangifte. Iedere uitgaande factuur of creditnota, opgenomen in dit boek, wordt doorlopend genummerd en chronologisch ingeschreven. Bijkomend stelt elke onderneming minstens eenmaal per jaar, op een door haar gekozen datum, een inventaris op van de onderneming, die wordt ingeschreven in het inventarisboek. De daartoe noodzakelijke opnemingen, nazichten, onderzoekingen en waarderingen moeten met goede trouw en voorzichtigheid worden uitgevoerd. De inventaris heeft betrekking op alle bezittingen (dus niet alleen op de voorraden), vorderingen en schulden, inkomsten en uitgaven. Deze beschrijvende staat van bezittingen en vorderingen, schulden, resultaat van het boekjaar en eigen middelen is in feite de interne balans van de onderneming. Samen met de resultatenrekening en de waarderingsmaatstaven vormt zij de interne jaarrekening van de onderneming. 3. Volledige boekhouding Van zodra de jaaromzet van eenmanszaken, Vennootschappen onder Firma (VOF) en Gewone Commanditaire Vennootschappen (GCV) hoger is dan exclusief btw, moeten zij een volledige boekhouding voeren. Ongeacht de hoogte van hun omzetcijfer hebben Naamloze Vennootschappen (NV s), Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (BVBA s), Starter-BVBA s, Eenmans Besloten Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (EBVBA s), Coöperatieve Vennootschappen met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA s), Coöperatieve Vennootschappen met Onbeperkte Startersgids voor de aannemer - blz. 25

26 Hoofdelijke Aansprakelijkheid (CVOHA s) en Commanditaire Vennootschappen op Aandelen (CVA s) de verplichting een volledige boekhouding te voeren. D.w.z. dat zij door het inschrijven van de gegevens in een stelsel van boeken en rekeningen de gebruikelijke regels van het dubbel boekhouden moeten in acht nemen Het afsluiten van verzekeringen Wanneer je als zelfstandige een bouwactiviteit opstart, stel je je onvermijdelijk aan een aantal risico s bloot. Een optimale bescherming van je bedrijf, je personeel, jezelf en je gezin is aangewezen. Hieronder geven wij een kort overzicht van de belangrijkste verzekeringen die je kan afsluiten. Sommige dekkingen zijn wettelijk verplicht (arbeidsongevallenverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid voertuigen), andere zijn sterk aanbevolen (burgerlijke aansprakelijkheid bouw, gewaarborgd inkomen, brandverzekering,...). Het is belangrijk dat vooral de wettelijk verplichte verzekeringen zijn afgesloten voordat je met je bedrijfsactiviteiten start! De bescherming van je bedrijf Schade aan gebouwen, uitrusting, machines en werktuigen kan de onderneming heel wat geld kosten en in sommige gevallen in zware problemen brengen. Daarom moeten de gepaste verzekeringen afgesloten worden. De belangrijkste zijn: De brandverzekering; De verzekering bedrijfsschade, winstverlies; De verzekering machinebreuk, computers; De verzekering motorvoertuigen; De verzekering "alle risico s bouwplaats". Daar de verzekering alle risico s bouwplaats specifiek is voor de bouwsector geven we er een korte omschrijving van. Wanneer je een bouwactiviteit opstart, stel je je bloot aan heel wat risico s. Op een bouwplaats kan er immers heel wat mislopen. De verzekering alle risico s bouwplaats biedt een zeer volledige dekking ten behoeve van alle betrokkenen: niet alleen de aannemer en onderaannemers, maar ook de bouwheer, de architecten en raadgevende ingenieurs. De polis dekt schade aan de bouwwerken, de uitrusting, de voorraden, het materieel,... door Startersgids voor de aannemer - blz. 26

27 overmacht (brand, bliksem, grondverzakkingen,...), door diefstal of ongevallen (bijvoorbeeld het omvallen van een kraan). Ook stoornissen van nabuurschap (bijvoorbeeld schade aan naburige gebouwen) wordt gedekt De bescherming tegen het verhaal van derden Hieronder vallen: De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouw Door je bouwactiviteit kan je ook schade berokkenen aan derden: een kraan die omvalt op de rijweg, een stelling die instort bovenop een voorbijganger, een lasfout van een personeelslid waardoor een villa onder water wordt gezet, een klant die zich bezeert in je toonzaal, een ontploffing,....bij dergelijke incidenten kan je burgerlijk aansprakelijk worden gesteld voor schade aan derden. De schadevergoeding die je moet betalen kan in bepaalde gevallen zeer hoog oplopen, tot vele miljoenen als er gewonden of doden vallen. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid bouw dekt je verantwoordelijkheid als bedrijfsleider, die van je vennoten, van leden van het personeel en in het algemeen van iedereen die deel uitmaakt van je bedrijf. Zij vergoedt de materiële en lichamelijke schade aan derden, evenals de immateriële schade die daaruit voortvloeit. De dekking geldt tijdens, maar ook na de uitvoering van de werken of de levering van goederen. Ten slotte kan je ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten om je belangen te verdedigen. De verzekering tienjarige aansprakelijkheid Als bouwondernemer (of architect) ben je 10 jaar lang aansprakelijk voor zware zichtbare of onzichtbare gebreken aan het bouwwerk. Als bijvoorbeeld de woning die je gebouwd hebt na 3 jaar grote scheuren of barsten vertoont, kan je verantwoordelijk worden gesteld. De herstelling kan je miljoenen kosten. Je kan daarvoor een verzekering afsluiten. De waarborgen van het contract worden toegekend na controle van het bouwwerk door een erkende controle-instelling. In bepaalde gevallen is deze controle evenwel niet vereist De bescherming van je personeel Alvorens je personeel effectief in dienst hebt, ben je verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Startersgids voor de aannemer - blz. 27

28 De bescherming van jezelf en je gezin Als zelfstandige reken je best niet op het sociaal statuut van zelfstandige wanneer je het slachtoffer wordt van ziekte of een ongeval. Bij arbeidsongeschiktheid (ziekte of invaliditeit) ontvang je onder dit statuut de eerste maand immers geen vergoeding. Vanaf de 2 de maand ontvang je een dagvergoeding die maximaal 53,99 euro (6 dagen per week) bedraagt. Ruim onvoldoende dus om van te leven, laat staan om er een gezin van te onderhouden of dure medische behandelingen mee te betalen. Voor jou en jouw gezin kan een ziekte of ongeval al snel leiden tot een financieel drama. Het is daarom aan te raden jezelf en je gezin te beschermen door middel van een evenwichtig uitgebouwd pakket van verzekeringen. Een aantal nuttige verzekeringen zijn: Verzekering gewaarborgd inkomen; 24/24 uur ongevallenverzekering voor zelfstandigen; Een levensverzekering; Een groepsverzekering (voor zelfstandigen); Een hospitalisatieverzekering De aanvraag van een erkenning als aannemer Om geldig een opdracht voor openbare werken toegewezen te krijgen, waarvan het bedrag exclusief btw hoger ligt dan of , volgens het soort activiteit, moet een onderneming: hetzij de vereiste erkenning hebben; hetzij bij haar inschrijving een dossier voegen waaruit blijkt dat ze voldoet aan de voorwaarden van de erkenningsreglementering, en een ministeriële beslissing verkrijgen dat dit wel degelijk het geval is voor de betreffende opdracht. 1. De erkenning: een technische en financiële selectie Doel van de erkenning is voor de openbare opdrachtgevers, aannemers te selecteren die de vereiste financiële en technische waarborgen bieden om de uitvoering van een opdracht van werken tot een goed einde te brengen. Startersgids voor de aannemer - blz. 28

29 2. Welk belang heeft de onderneming bij een erkenning? Als je werken wil uitvoeren voor een openbare opdrachtgever, heb je er alle belang bij om vooraf een erkenning te vragen en te verkrijgen die overeenstemt met je technische bekwaamheid en financiële draagkracht. Het dossier dat je anders bij je inschrijving moet voegen, is immers op alle punten vergelijkbaar met het dossier dat je zou indienen bij de Erkenningscommissie om een werkelijke erkenning te krijgen, maar de ministeriële beslissing die daaruit voortvloeit, geldt slechts voor de opdracht waarvoor het dossier werd samengesteld. Indien de aannemingsovereenkomst onder de wet-breyne valt (wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen) en indien de aannemer een erkenning heeft welke overeenstemt met de aard en de omvang van de werken die hij uitvoert, dan heeft hij bovendien de mogelijkheid om slechts een borgtocht van 5% te stellen in plaats van een voltooiingswaarborg. 3. Erkenningsaanvraag Het aanvraagdossier voor de erkenning moet worden ingediend bij het secretariaat van de erkenningscommissie: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, Dienst Kwaliteit van de bouw Erkenning der aannemers Koning Albert II-laan Brussel Als je lid bent, krijg je van de beroepsorganisatie gratis een modeldossier vol nuttige inlichtingen en word je bijgestaan bij de samenstelling van je erkenningsdossier. Criteria die de reglementering voorschrijft In klasse 1 moet de aannemer slechts aan enkele basisvoorwaarden voldoen (zoals een vestigingsattest, een registratie,... enz.). Voor een klasse 2 of hoger moet hij bovendien voldoen aan alle voorgeschreven criteria. Een nieuwe onderneming of een onderneming die de activiteit waarvoor ze een erkenning vraagt minder dan 5 jaar uitoefent, moet echter alleen voldoen aan de criteria inzake eigen vermogen en tewerkstelling van kaderleden en arbeiders op het tijdstip van de indiening van haar Startersgids voor de aannemer - blz. 29

30 aanvraag. Zo verkrijgt ze een voorlopige erkenning die geldig is voor 20 maanden, een periode die slechts 2 keer kan worden verlengd Werken met personeel Indien je personeel wenst aan te werven, moet je bepaalde formaliteiten vervullen. Een aantal hiervan zijn éénmalig, andere moeten bij elke aanwerving opnieuw worden nageleefd. Ook gedurende de tewerkstelling zijn er een aantal verplichtingen die systematisch terugkomen. Deze worden vermeld onder punt 4.3. Wij merken op dat een arbeidsongevallenverzekering moet worden afgesloten alvorens de werknemer wordt tewerkgesteld. Je kan een groot deel van de hierna opgesomde formaliteiten laten uitvoeren door een erkend sociaal secretariaat waarbij je vrij kan aansluiten. Het sociaal secretariaat zal naast deze formaliteiten eveneens de loonberekening voor zijn rekening nemen, de RSZ-aangifte invullen, de sociale zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing doorstorten naar de bevoegde instanties. Voor de bouwsector bestaan er gespecialiseerde erkende sociale secretariaten waarvan je de adressen bij je beroepsorganisatie kan verkrijgen Algemene verplichtingen van een nieuwe werkgever 1. Inschrijving bij de RSZ Indien je één of meerdere werknemers in dienst neemt, moet je je zo vlug mogelijk kenbaar maken bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). 2. Aansluiting bij een kinderbijslagfonds Binnen 90 dagen na de indienstneming van je eerste werknemer moet je je bij een kinderbijslagfonds aansluiten. 3. Aansluiting bij een vakantiefonds Als je bouwvakarbeiders tewerk stelt, word je ambtshalve aangesloten bij de Nationale Patroonskas voor het Betaald Verlof in de Bouwbedrijven en Openbare Werken. Startersgids voor de aannemer - blz. 30

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken. Agentschap Ondernemen. informeert - adviseert - stimuleert. informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen informeert - adviseert - stimuleert Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken

Mijn eigen zaak. starten met kennis van zaken Mijn eigen zaak starten met kennis van zaken Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1. Als u wil slagen bereken de haalbaarheid 4 1.2. Doe de proef: het Startkompas

Nadere informatie

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be

Vlaanderen is ondernemen. Mijn eigen zaak. Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN. AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Vlaanderen is ondernemen Mijn eigen zaak Starten met kennis van zaken AGENTSCHAP ONDERNEMEN AGENTSCHAPONDERNEMEN.be Inhoud Stappenplan: hoe uw onderneming opstarten 3 1. Is uw project haalbaar? 4 1.1.

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen.

Praktische handleiding voor de startende zelfstandige. Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Praktische handleiding voor de startende zelfstandige Jouw eigen zaak starten in 4 stappen. Ik lag nachtenlang wakker voor ik besliste om mijn eigen bloemenwinkel te starten. De medewerker van Xerius stelde

Nadere informatie

Zich vestigen als zelfstandige

Zich vestigen als zelfstandige Zich vestigen als zelfstandige Algemene Startvoorwaarden... 4 Meerderjarigheid... 4 Toestemming echtgenoot... 4 Gefailleerden...4 Burgerrechten... 5 Handelsbekwaamheid... 5 Algemene Startformaliteiten...

Nadere informatie

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden?

Is het voor een hotelier beter te kiezen voor een eenmanszaak of biedt de vennootschapsvorm beter mogelijkheden? Handleiding voor de startende hotelier in West-Vlaanderen bladzijde 52 3 Algemene wetgeving In dit gedeelte worden de verschillende aspecten besproken waarmee een hotelier te maken krijgt bij de opstartprocedure.

Nadere informatie

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen

sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen www.startersservice.be Wij weten waar je aan begint kan u starten sociale zekerheid verzekeringen rechtsvorm financiering steunmaatregelen NU OOK VOOR vrije beroepen advies StartersGIDS U N I Z O S ta

Nadere informatie

Homologatie diploma tandarts

Homologatie diploma tandarts Homologatie diploma tandarts De uitoefening van het beroep en het dragen van de beroepstitel zijn beschermd. Om in België het beroep van tandarts te beoefenen, moet men houder zijn van het diploma van

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen

IK WIL STARTEN! Startersgids voor beginnende zelfstandigen IK WIL STARTEN! 1 2 IK WIL STARTEN! 1 Startvoorwaarden... 4 1.1 Wie kan een onderneming starten?... 4 1.2 De ondernemersvaardigheden aantonen... 4 1.2.1 Commerciële ondernemingen: bedrijfsbeheer... 4 1.2.2

Nadere informatie

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer?

Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? SOCIAL ADMIN Wie helpt je bij elke stap als ondernemer? Het erkend ondernemingsloket van Securex ZELFSTANDIGE Inhoudsopgave 1. Checklist oprichting eenmanszaak en vennootschap 6 2. Administratieve formaliteiten

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder KBC-Product Starten als landbouwer of tuinder we hebben het voor u Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, is half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo.

Nadere informatie

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering.

woord vooraf vorming, begeleiding en gepaste omkadering. 1 2 woord vooraf Men hoort nogal eens zeggen: "Dat is een geboren ondernemer". Daarmee doelt men op de zelfstandigen uit de onmiddellijke omgeving die ogenschijnlijk met speels gemak en een minimum aan

Nadere informatie

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1

Startersgids VASTGOEDMAKELAAR. Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR Startersgids Vastgoedmakelaar p. 1 Startersgids VASTGOEDMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Erkenningsvoorwaarden... 6 Erkende diploma s... 6 Vastgoedmakelaar...

Nadere informatie

Starten als landbouwer of tuinder

Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Starten als landbouwer of tuinder Goed begonnen, half gewonnen. KBC heeft het voor de land- en tuinbouw, al jaren. En dat blijft zo. Daarom hebben we een tachtigtal specialisten

Nadere informatie

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo

KBC-gids voor vrije beroepen. KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen KBC-Productinfo KBC-gids voor vrije beroepen U hebt een hogere opleiding achter de rug. In de Gouden Gids staat uw naam in kolommen zonder reclame. En bij het woord Orde denkt

Nadere informatie

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER

BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER Syllabus ter voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1

Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR. Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGSBEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR Verzekeringsbemiddelaar Bankagent/makelaar p. 1 Startersgids VERZEKERINGS- BEMIDDELAAR, BANKAGENT, BANKMAKELAAR INHOUD U gaat als zelfstandige

Nadere informatie

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22

2. Hoofdstuk 2: Keuze van een ondernemingsvorm... 21 2.1. BVBA... 21 2.2. EBVBA... 22 2.3. SBVBA... 22 2 Woord vooraf Als laatstejaars in de afdeling handel kregen we de opdracht een onderzoek te doen in verband met een zelfstandige detailhandel. Op regelmatige tijdstippen kregen we via de leeromgeving

Nadere informatie

1. De ondernemer. 2. De markt

1. De ondernemer. 2. De markt EUNOMIA Ondernemingsloket STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Maart 2009 Centrale zetel : Oudenaardsesteenweg 7, 9000 Gent, tel. 09/3713.49.57 Lokale zetels : zie www.eunomia.be Ter inleiding U hebt ambitie als

Nadere informatie

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST

Startersgids Kunstenaar Artiest P 1. Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids Kunstenaar Artiest P 1 Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST Startersgids KUNSTENAAR ARTIEST INHOUD Het statuut van de kunstenaar... 4 Wie is artiest?... 5 Sociaal statuut... 5 Ruling... 5 De zelfstandigheidsverklaring...

Nadere informatie