Hoofdstuk 1 Omschrijving van het beroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Omschrijving van het beroep"

Transcriptie

1 Inleiding In 2003 is door de Vereniging Tekentaal (VT) het eerste beroepsprofiel gemaakt, specifiek voor de voor de Tekentherapeut. Er kwam behoefte aan een beroepsprofiel om aan zorgverzekeraars duidelijk te maken wat de inhoud van het vak van Tekentherapeut is. Nu, 9 jaar later, biedt het opleidingsinstituut De Kolam studenten de mogelijkheid ook af te studeren in andere richtingen, waaronder die van Coach Beeldend. De Coach Beeldend begeleidt mensen bij hun persoonlijke groei en het uitstippelen van hun levensloop. Voor deze Coaches Beeldend ontstond de behoefte aan een beschrijving van het beroep. Wat houdt het beroep in en wat zijn de taakgebieden? Hoofdstuk 1 Omschrijving van het beroep 1. Wat is Coach Beeldend? Coach Beeldend is een vorm van coaching waarbij de cliënt (of een groep cliënten) op creatieve en/of kunstzinnige wijze in beeld brengt wat in hem of haar leeft. Er wordt een tekening/beeld gemaakt naar aanleiding van een concreet doel. Materialen die gebruikt worden zijn o.a. kleurpotloden, krijt, waskrijt, ecoline, oliepastels, houtskool, verf, collagemateriaal, klei. De Coach Beeldend onderzoekt samen met de cliënt het ontstane beeld. Door de situatie in beeld te brengen kan zichtbaar, benoembaar en voelbaar gemaakt worden wat al aanwezig is om het doel te bereiken en wat daarbij in de weg staat (kracht/zwakte analyse). De cliënt verkrijgt nieuwe inzichten, die ingangen geven voor de volgende stap richting het doel. De Coach Beeldend zet naast het beeldend werken verschillende technieken en methoden in, zoals lichaamsexpressie, energetisch werk, voice-dialogue, psychodrama, stemwerk, ontspanningsoefeningen, visualisatie, geleide fantasie en associatie technieken. Er wordt vanuit een holistische visie gewerkt: denken, willen en voelen worden aangesproken. Deze vorm van coaching is gebaseerd op o.a. de psychologie van Jung, de kunstzinnige therapie van Steiner, de psychosynthese van Assagioli en het werk van Gregg Furth, die een wetenschappelijke studie deed naar de taal van tekeningen. De opleiding tot Coach Beeldend is opgezet en ontwikkeld door Lisa Borstlap en is een specialisatie binnen de opleiding Genezend Tekenen. De opleiding Genezend Tekenen, bestaat in haar prilste vorm sinds 1983, de opleiding tot Coach Beeldend sinds Tijdens het beeldend coachen verschijnen in elke tekening, schildering of vorm, aspecten van het onbewuste. Deze aspecten uiten zich in de symboliek van het beeld, in het kleurgebruik, de vormen, de compositie, de energie en de interactie over en weer tussen de verschillende elementen in de tekening. De Coach Beeldend werkt met deze zgn. tekentaal. Wat is tekentaal? Tekentaal is letterlijk: taal van tekens, of ook wel taal van getekende beelden. Sinds de oertijd maken mensen al tekens: op rotsen, kleding, gebruiksvoorwerpen, lichaamsdelen enzovoort. Van jongs af aan slaan we belevenissen op als innerlijke beelden. Tekenen is een natuurlijke manier om dat wat innerlijk leeft en belangrijk is, naar buiten te brengen en te laten zien. Er ontstaat een zichtbaar beeld. Tekentaal en beeldtaal worden in de praktijk inwisselbaar gebruikt. Specialisaties Na afstuderen kan de Coach Beeldend allround werken, maar ook zich specialiseren in een bepaalde doelgroep (zie onder 3.1.). Specialisatie geschiedt d.m.v. opdoen van ervaring, door zelfstudie, vervolgstudie, nascholing, e.d. 1

2 2. De mensvisie van de Coach Beeldend Beroepsprofiel Coach Beeldend De Coach Beeldend heeft als uitgangspunt dat het elk mens: continu lerend en in beweging is; een eenheid van lichaam, geest en ziel is; gelijkwaardig is aan elk ander mens; onderhevig is aan een constante wisselwerking tussen zichzelf en zijn omgeving; een innerlijk weten bezit dat weet wat het beste voor hem/haar is; een zelfhelend vermogen bezit; openstaat voor het idee dat er meer is tussen hemel en aarde dan we kunnen waarnemen; gezien, gehoord, (aan)geraakt en begrepen wil worden; niet altijd kan verwoorden wat hij voelt en ervaart en daarom toegang dient te krijgen tot middelen en manieren die het mogelijk maken zich te uiten, om zodoende zijn levensdoelen duidelijk te krijgen en te verwezenlijken. 3. Functie-inhoud 3.1. Doelgroepen De Coach Beeldend begeleidt mensen bij hun persoonlijke groei en het uitstippelen van hun levensloop. Soms gebeurt dat in opdracht van een werkgever. Thema s die aan de orde kunnen komen bij een coachsessie zijn: Het verbeteren en herstellen van de persoonlijke balans Burn-out of preventie daarvan Zingeving in het leven Verbetering van communicatieve vaardigheden Stress Talentontwikkeling Relatieproblemen Conflicthantering Loopbaan- en studiekeuze Verbetering zelfvertrouwen Midlife en overgang Teambuilding Groeps- en gezinscoaching Outplacement 3.2. Doorverwijzen en samenwerken De Coach Beeldend zal de grenzen van zijn kundigheid in acht nemen. De Coach Beeldend zal doorverwijzen naar een collega of andere hulpverlener indien bij hem de basisvoorwaarden ontbreken om voldoende affectie en vertrouwen in de cliënt te hebben om zijn beroep op een zorgvuldige en respectvolle wijze te kunnen uitoefenen. Ook zal hij de cliënt doorverwijzen naar een andere deskundige of (terug)verwijzen naar de verwijzer/werkgever indien bij de cliënt de basisvoorwaarden voor de coaching ontbreken en de cliënt aangeeft, of de coach inschat, dat de cliënt andere steun nodig heeft Werkveld Eigen praktijk voor coaching en training Groepspraktijk voor coaching en training Bedrijfsleven/overheidsinstellingen 2

3 4. Functie-eisen Beroepsprofiel Coach Beeldend 4.1. Opleiding tot Coach Beeldend De Coach Beeldend heeft de opleiding tot Coach Beeldend gevolgd bij De Kolam als specialisatierichting van de Opleiding Genezend Tekenen te Zutphen. Vanaf 1 oktober 2012 kan de Coach Beeldend lid worden van de Vereniging Tekentaal. De opleiding tot Coach Beeldend duurt minimaal 3 jaar en kent per jaar 160 contact/lesdagen en 160 uur zelfstudie. De student levert huiswerk in dat wordt beoordeeld door de docent en dient tijdens het studiejaar voldoende punten te behalen om de lessen te kunnen blijven volgen en door te kunnen stromen naar het volgende leerjaar. De opleiding bestaat uit twee basisjaren en als specialisatie 1 jaar Coach Beeldend. In het eerste basisjaar legt de student een kunstzinnig en visie verbredend fundament voor zijn vakmatig handelen in het werken met cliënten. Het tweede basisjaar is een autobiografisch jaar, dat de student veel inzicht geeft in zichzelf en in het werken met de tekentaal. Hij volgt een leertherapie traject, waarin de student het therapeutische en coachingsproces zelf ondergaat. Tijdens het jaar Coach Beeldend vindt de specialisatie plaats. Onder supervisie van de opleiding houdt de student oefensessies en wordt er gewerkt met proefcliënten. Hiervan worden verslagen geschreven die door de docenten worden nagekeken. Het Coach Beeldend studiejaar wordt afgesloten met toetsen van zowel theoretische als praktische kennis en vaardigheden. Indien de examens in het 3e jaar met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de student het diploma Coach Beeldend. VT stelt dat de afgestudeerde Coach Beeldend op een niveau dient te werken vergelijkbaar met die van een Hboopgeleide, om aan alle taakgebieden te kunnen voldoen, genoemd in hoofdstuk 2. Dit betekent dat de Coach Beeldend: in staat is een professionele eigen praktijk op te zetten, waar hij/zij zelfstandig werkt als Coach Beeldend, met alle bijbehorende beroepstaken en verantwoordelijkheden. In de erkende opleiding is Opstarten van een eigen praktijk onderdeel van het vakkenpakket. beschikt over communicatieve en invoelende vaardigheden; vanuit doelstellingen een traject kan vormgeven en kan komen tot een tot een stappenplan om het doel te verwezenlijken onder meer werkt vanuit het psychosynthese-model van Assagioli, en een sessiemodel hanteert waarbij holistisch gewerkt wordt; verschillende methodieken en vaardigheden kan integreren, zoals het kunstzinnig uit- en inleven, energetisch tekenen, inductietechnieken, lichaamsbetrokken werk, rollenspel, voice-dialogue, evaluatietechnieken, structuurmodellen, e.d.; zich methodisch blijft ontwikkelen, met hulp van zelfstudie, nascholing, bijscholing en reflectie op eigen beroepsmatig handelen, intervisie, supervisie, e.d.; de inzichten over de betekenis van beeldtaal toepast die wetenschappelijk zijn beschreven door o.a. Carl Gustav Jung, Rudolf Steiner en Gregg Furth; inzichten uit nascholingen, nieuw onderzoek, zelfstudie e.d. kan toepassen in het werken met cliënten; zijn kennis en inzichten kan overdragen aan anderen, d.m.v. groepslessen, collegiale uitwisseling met collega s uit andere vakgebieden, lezingen, workshops, cursussen, e.d Accreditatie en de Vereniging Tekentaal Op dit moment is de opleiding tot Coach Beeldend nog niet geaccrediteerd door een onafhankelijk toetsingsinstituut. Daaraan wordt wel gewerkt. Een Coach Beeldend kan alleen dan lid worden van de Verenging Tekentaal als hij verklaart zich te zullen houden aan het beroepsprofiel en wanneer hij voldoet aan de gestelde verplichtingen. Als lid krijgt hij een vermelding op de ledenlijst. De Vereniging Tekentaal behartigt de belangen van haar leden, werkt aan kwaliteitsverbetering en brengt het vak van Tekentaal onder de aandacht van het publiek en doorverwijzers Beroepsregister RBCZ Het diploma van Coach Beeldend geeft geen mogelijkheid tot registratie bij de RBCZ, het Hbo-register voor beroepsbeoefenaren in de Natuurlijke Gezondheidszorg. Vergoeding door zorgverzekeraars voor cliënten is tot op dit moment niet mogelijk. Anderzijds biedt een PGB (Persoonsgebonden budget) mogelijkerwijs wel mogelijkheden. 3

4 4.5. Beroepscode van de Coach Beeldend Beroepsprofiel Coach Beeldend De Coach Beeldend: zal het vertrouwen van de cliënt waarborgen; zal te allen tijde het belang van de cliënt voorop stellen en de privacy van de cliënt respecteren; zorgt steeds voor een veilige situatie, waardoor de cliënt eventuele problemen of onvrede met de gang van zaken kan uiten; zal de begeleiding richten op de groei en ontplooiing van de cliënt en diens onafhankelijkheid bevorderen; zal volledige aandacht tonen en tijd nemen voor de problemen die hem/haar worden voorgelegd; zal voordat het tekenproces begint, de cliënt of wanneer deze daartoe (nog) niet in staat is, zijn ouders/voogd om instemming vragen om het probleem of thema te onderzoeken via de tekentaal; zal uitsluitend handelen waartoe hij/zij is opgeleid; zal zorgen voor persoonlijke begeleiding, overleg en reflectie d.m.v. intervisie en supervisie; zal zorgen voor voldoende vakbekwaamheid in de beroepsuitoefening, praktijkvoering en in het gebruik van hulpmiddelen; zal zorg dragen door nascholing en het bijhouden van vakliteratuur voor het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden; komt gemaakte afspraken na; draagt zorg voor een goede bereikbaarheid op duidelijk aangegeven dagen en uren; zorgt voor een veilige, hygiënische en privacy beschermende praktijkruimte; geeft de cliënt vóór of bij het eerste consult gedegen informatie, waar mogelijk schriftelijk, van welke beroepsvereniging hij/zij lid is, over de te verwachten kosten van de consulten en over de procedures bij klachten. stelt voor aanvang van het coachtraject een behandelovereenkomst op. Deze wordt ondertekend door cliënt (bij minderjarigheid ook door ouders en/of voogd). geeft de cliënt in elke fase de benodigde informatie betreffende het traject; werkt volgens een vast systeem van evaluatie en maakt een flexibel handelingsplan of stappenplan, en biedt daarin ook ruimte voor evaluatie; houdt nauwkeurig dossiers bij van het verloop van de begeleiding en verzamelt daarin slechts die gegevens die voor een behandeling noodzakelijk zijn; zorgt voor geheimhouding van de door de cliënt -ten behoeve van het dossier- verstrekte gegevens, beeldmateriaal, sessieverslagen e.d.. Dit met uitzondering van de gegevens waaromtrent de (ouders/voogd van) cliënt schriftelijk heeft (hebben) verklaard dat hij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan voor eventueel contact met de werkgever, als trainingsmateriaal voor studie of voor statistische doeleinden. Inzage door derden in het dossier van minderjarigen en behandelingsonbekwame personen, is alleen dan mogelijk na schriftelijk goedkeuren (evt. van ouders, verzorgers c.q. bewindvoerders). wordt aangeraden een beroeps- en een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben (en eventueel een rechtsbijstandverzekering). verplicht zich om wederzijdse beëindiging van het contact op correcte wijze bespreekbaar te maken en af te handelen; zal inspectie of visitatie door bevoegde instanties en/of de beroepsvereniging ongehinderd toelaten tot de praktijk en zo nodig ook tot dossiers (alleen na schriftelijke toestemming van de betrokken cliënten); is op de hoogte van de civiele wet en WBG (Wet Bescherming Persoonsgegevens); zal geen vriendschappelijke of seksuele relatie aangaan met cliënt; zal de cliënt geen medicijnen voorschrijven; zal zijn/haar beroep niet in diskrediet brengen; zal geen opdrachten aanvaarden die in strijd zijn met de beroepsethiek. 5. Plaatsbepaling Beeldend coachen valt onder de sector Zorg en Welzijn en gebeurt vanuit het holistische mensbeeld. Het kan dienen als preventieve gezondheidszorg. Doordat de cliënt zichzelf beter leert kennen en zich leert uiten d.m.v. werken met tekentaal, kunnen sociaal-emotionele problemen en lichamelijke klachten verminderen of voorkomen worden. Dit zou een besparing kunnen betekenen voor de gezondheidszorg en ziekteverzuim kunnen voorkomen of bekorten. Coaching trajecten kunnen geïnitieerd en gefaciliteerd worden door de werkgever of door de cliënt zelf. 4

5 Hoofdstuk 2 De taakgebieden Taakgebied 1. Coaching 1.1. Aannamefase Het is de taak van een Coach Beeldend om een handelingsplan op te stellen. Dit handelingsplan wordt voorafgegaan door een intake en een behandelovereenkomst. De intake, omvat: de reden van de vraag om begeleiding, klachten op emotioneel, geestelijk en lichamelijk gebied, inventarisatie van eventuele behandelingen door arts/specialist of andere hulpverleners, medicijngebruik, hulpmiddelen, welke oefeningen gedaan worden en hoe effectief deze zijn, samenstelling van het gezin van de cliënt, de Coach Beeldend geeft uitleg over het beeldend coachen, de Coach Beeldend geeft uitleg over de werkwijze, de kosten, facturen, beroepsvereniging, klachtenprocedure, afzegging, e.d. De Coach Beeldend bekijkt een en ander vanuit een holistische benadering. Handelingsplan met: persoonlijke gegevens eventuele klachten doelstelling materialen en werkwijze aantal en frequentie sessies afspraken over afzegging, kosten, tijdsduur, frequentie, nota s Behandelovereenkomst: De behandelovereenkomst wordt door beide partijen en evt. de werkgever getekend Uitvoeringsfase Na de aannamefase volgt de uitvoeringsfase van de coaching. De verschillende fasen van een sessie zijn: Algemene fase De cliënt informeert de Coach Beeldend over klachten op emotioneel, geestelijk en/of lichamelijk gebied. De cliënt informeert zo goed als mogelijk de Coach Beeldend waar hij deze sessie aan wil werken. Doelbepaling begeleiding De Coach Beeldend bepaalt samen met de cliënt het doel van de sessie. Tekenopdracht De Coach Beeldend brengt de cliënt naar een innerlijk beeld toe in relatie tot het doel De Coach Beeldend brengt de cliënt naar een uiterlijk beeld toe in relatie tot het doel. De Coach Beeldend brengt de cliënt naar gevoelens en emoties in relatie tot het doel. De Coach Beeldend observeert de cliënt tijdens het naar buiten brengen van dit beeld. Bevragen van de tekening (of andere werkvorm) De Coach Beeldend nodigt de cliënt uit te vertellen welk beeld er is ontstaan en wat er is ervaren. De Coach Beeldend maakt samen met de cliënt een kracht/zwakte analyse van de tekening De Coach Beeldend vat zijn observaties samen vanuit de tekentaal. De Coach Beeldend overweegt of wat de cliënt zegt, ook klopt met het beeld van de tekening. Kracht mobiliseren De Coach Beeldend onderzoekt samen met de cliënt hoe de kracht in de tekening of gebruikte werkvorm ingezet kan worden voor het doel. De Coach Beeldend onderzoekt samen met de cliënt hoe de zwakte in de tekening met behulp van de kracht aangepakt kan worden. 5

6 Naar het dagelijkse leven brengen De Coach Beeldend vraagt de cliënt zijn inzichten te benoemen De Coach Beeldend brengt samen met de cliënt de ervaring van het tekenen of de gebruikte werkvorm en het getekende terug naar het dagelijkse leven. De Coach Beeldend bedenkt samen met de cliënt hoe de cliënt dit kan toepassen in het dagelijkse leven. Structureren De cliënt of Coach Beeldend vat samen wat er is gebeurd en evalueert de begeleiding op de gestelde doelen. Concretiseren De Coach Beeldend maakt duidelijke afspraken over wat de cliënt de komende periode kan doen om tot verandering te komen. De Coach Beeldend kan ondersteunende (teken)oefeningen geven. Tenslotte Indien gewenst zijn er regelmatig tussentijdse evaluatiemomenten. Na maximaal 6 sessies wordt met de cliënt besproken of en hoe de sessies worden voortgezet. Indien het resultaat onvoldoende is, stopt de coaching met een zorgvuldige afronding. In overleg kan besloten worden tot doorverwijzing Afrondingsfase Er wordt samen met de cliënt (en/of ouders/voogd/werkgever) een evaluatiegesprek gehouden ter afronding van de behandeling. Er wordt een eindverslag gemaakt voor het dossier (en indien gewenst voor de cliënt/werkgever). Taakgebied 2. Beheren 2.1 De Coach Beeldend houdt een algemene administratie bij. De afspraken worden in een agenda genoteerd. De agenda wordt 5 jaar bewaard De Coach Beeldend houdt een financiële administratie bij. Jaarstukken worden 7 jaar bewaard De Coach Beeldend houdt van elke cliënt een volledig dossier bij. Dossiers worden in een afgesloten ruimte 15 jaar bewaard. Na 15 jaar worden de dossiers vernietigd. Taakgebied 3. Voorlichten 4.1. Voorlichting of presentatie geven aan verschillende doelgroepen Open dagen houden. Taakgebied 4. Evalueren van beroepsmatig handelen 4.1. De Coach Beeldend dient een bijdrage te leveren aan evaluatie van het beroep, d.m.v. visitatie, intervisie, supervisie, cliëntenenquête, deelname forum, e.d. Taakgebied 5. Ontwikkelen van individuele kennis en kunde 5.1. De Coach Beeldend dient vakliteratuur bij te houden De Coach Beeldend dient regelmatig deel te nemen aan nascholingen, lezingen, congressen e.d De Coach Beeldend dient ledenvergaderingen bij te wonen en nieuwsbrieven te lezen. Taakgebied 6. Ontwikkelen van het eigen beroep 6.1. De Coach Beeldend dient zich verder te ontwikkelen in het eigen beroep bijvoorbeeld d.m.v. publicaties in vakblad of kranten en tijdschriften deelname in bestuur, commissie of werkgroep nieuwe methodieken ontwikkelen nieuw initiatief binnen het werk opzetten en uitvoeren zich te specialiseren in een vakgebied 6

7 Hoofdstuk 3 Overige onderwerpen 3.1. Historie De beroepsvereniging Tekentaal is opgericht in 1999 en is ontstaan uit een vakblad van de docenten van de Opleiding Genezend Tekenen te Zutphen. Omdat er steeds meer behoefte was aan duidelijke omschrijvingen van het beroep van tekentherapeut en de maatschappelijke positie ervan, is het eerste beroepsprofiel opgesteld in Het beroepsprofiel voor tekentherapeuten is herzien in In 2011 ontstond de behoefte aan duidelijkheid t.a.v. andere specialisaties binnen het vak van de Tekentaaldeskundigen, zo ook voor het beroep van de Coach Beeldend. Pas wanneer de Coach Beeldend zich kan en wil conformeren aan opgestelde richtlijnen kan de beroepsvereniging hem of haar als lid accepteren Filosofie De filosofie achter tekentherapie, en zo ook achter het werk van de Coach Beeldend, is de gedachte dat alles wat we meemaken wordt opgeslagen in beelden. Deze beelden kunnen opgeroepen, getekend en bewerkt worden. De Coach Beeldend gaat er tevens vanuit dat door het counselen over de tekening en door associaties en het verdiepen van de beleving, het zelfhelende vermogen van de cliënt wordt aangesproken. Beeldend Coaches werken met tekenvormen en ook andere werkvormen die ondersteunend zijn om het doel van de cliënt te bereiken. Deze vorm van coaching is gebaseerd op o.a. de inzichten en het onderzoek van de psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung, maar ook op het antroposofisch mensbeeld van Rudolf Steiner, waarvan teken- en beeldtaal een onderdeel vormt. Gregg Furth deed belangrijk onderzoek naar teken- en beeldtaal en naar het effect van het werken met tekeningen. De opleiding tot Coach Beeldend is opgezet en ontwikkeld door o.a. mevr. Lisa Borstlap. Zij paste het model van de psychosynthese van Assagioli toe om de tekening te bevragen. De opleiding is een specialisatie van de opleiding Genezend Tekenen en bestaat sinds In Nederland en België ontstonden in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw verschillende particuliere opleidingen die creatieve en kunstzinnige vormen voor coaching (en therapie) ontwikkelden Informatie over bestaande opleidingen Zie de website Onderscheid en overeenkomsten met andere zorgverleners De Beeldend Coach werkt net als een tekentherapeut met beelden. Tekentherapie is een diep en langdurig doorwerkende vorm van therapie, vergelijkbaar met de werking van psychotherapie en psychosynthese. Het beeldend coachen gaat minder diep. Er wordt in principe niet ingegaan op het (verre) verleden. Er wordt elke sessie concreet gewerkt aan een doel. Het bewerkstelligen van dat doel kan meerdere sessies in beslag nemen, maar dat hoeft niet. Elke tekening wordt bevraagd d.m.v. tekentaal, zodat de cliënt inzicht krijgt in eigen problematiek en er werkelijk iets kan veranderen op dieper niveau, zodat het gestelde doel bereikt kan worden. De Coaches Beeldend werken voornamelijk vanuit een eigen praktijk, maar ook in instellingen of bedrijven. Bij het Beeldend Coachen wordt holistisch gewerkt, wat betekent dat het lichaam altijd betrokken wordt bij de sessie en er gestreefd wordt naar evenwicht tussen lichaam, ziel en geest. Het beeldend coachen wordt zelden vergoed door de ziektekostenverzekeraar, maar des te meer door de werkgever. Heeft een cliënt een PGB, dan kan dat kan aangewend worden voor het beeldend coachen Werkruimte Minimale eisen voor consulten: Ruimte moet afgesloten kunnen worden en voldoende privacy bieden Minimaal 3 m bij 3 m zijn (voor individuele consulten) Goed geventileerd, verwarmd en verlicht kunnen worden en hygiënisch zijn. Wenselijk is: een eigen ingang een wachtruimte eigen sanitaire voorzieningen 7

8 3.6. Verklarende woordenlijst CB: afkorting van Coach Beeldend Genezend Tekenen: samenvatting van tekentherapie, beeldend coachen en tekencursussen, waarbij met tekentaal gewerkt wordt en het zelfhelende vermogen wordt aangesproken. Holistisch: samenspel van lichaam, ziel en geest, oftewel het aanspreken en betrekken van het lichaam, het denken en de gevoelens die spelen rond het doel Lichaamswerk: alle vormen van ervaren en bewegen van het lichaam om meer contact met, ontspanning en bewustwording van het lichaam te ervaren. Sessie: een afspraak bij een coach van 30 à 40 minuten Tekening: afbeelding op papier, d.m.v. tekenen, schilderen, collage. Tekentaal: taal van tekens, getekende taal T.t.: afkorting van tekentherapeut VT: afkorting van Vereniging Tekentaal Zelfhelend vermogen: het vermogen van de mens/het kind om zich zelf te helen 8

Beroepsprofiel Tekentaaldocent

Beroepsprofiel Tekentaaldocent Inleiding In 2003 is door de Vereniging Tekentaal (VT) voor de tekentherapeut het eerste beroepsprofiel gemaakt. Er kwam behoefte aan een beroepsprofiel om aan zorgverzekeraars duidelijk te maken wat de

Nadere informatie

Beroepsprofiel Tekentherapeut

Beroepsprofiel Tekentherapeut Inleiding In 2003 is door de Vereniging Tekentaal (VT) het eerste beroepsprofiel gemaakt. Er kwam behoefte aan een beroepsprofiel om aan zorgverzekeraars duidelijk te maken wat de inhoud van het vak van

Nadere informatie

Beroepsprofiel Kindertekentherapeut. Hoofdstuk 1 - Omschrijving van het beroep

Beroepsprofiel Kindertekentherapeut. Hoofdstuk 1 - Omschrijving van het beroep Inleiding In 2003 is door de Vereniging Tekentaal (VT) het eerste beroepsprofiel gemaakt, specifiek voor de tekentherapeut. Er kwam behoefte aan een beroepsprofiel om aan cliënten en zorgverzekeraars duidelijk

Nadere informatie

Ingangsdatum: van 5 Status : definitief Revisiedatum: juni 2015 GEDRAGSCODE

Ingangsdatum: van 5 Status : definitief Revisiedatum: juni 2015 GEDRAGSCODE Ingangsdatum: 12-6-2010 1 van 5 GEDRAGSCODE Inleiding De leden van de Nederlandse Vereniging van leraren in de F.M. Alexander Techniek (NeVLAT) zijn de hiernavolgende gedragscode overeengekomen. Deze gedragscode

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

Beroepsopleiding 2015

Beroepsopleiding 2015 Beroepsopleiding 2015 School of Life is een gecertificeerd opleidingsinstituut voor toegepaste spiritualiteit en energetische Levenstherapie. De part-time beroepsopleiding van vier jaar, plus een stage

Nadere informatie

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels)

Beroepscode van de. Beroepsvereniging van. Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Beroepscode van de Beroepsvereniging van Spiritueel Werkers (inclusief gedragsregels) Opgesteld op 2 mei 2006 en goedgekeurd door de ALV van 17 juni 2006 te Heeze. Behorend bij de Statuten van de Beroepsvereniging

Nadere informatie

1.2 De gedragscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij de N.B.G.T.

1.2 De gedragscode is van toepassing op alle therapeuten die zijn aangesloten bij de N.B.G.T. GEDRAGSCODE VAN DE NBGT 1. Algemene regels 1.1 De in deze gedragsregels genoemde termen hebben de volgende betekenis: a. N.B.G.T.: De Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt-therapeuten. b. Therapeut:

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden

LVPW. Landetijke Vereniging voor. Psychosoci aa t Werke nden LVPW Landetijke Vereniging voor Psychosoci aa t Werke nden Wie zijn aangesloten bij de LVPW? Personen die een psychosociale of vergelijkbare opleiding op ten minste HBO niveau met succes hebben afgerond

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 2. Algemene beroepscode... 2. 3. Beroepscode in relatie tot cliënten... 3. 4. Beroepscode in relatie tot collegae therapeuten...

1. Inleiding... 2. 2. Algemene beroepscode... 2. 3. Beroepscode in relatie tot cliënten... 3. 4. Beroepscode in relatie tot collegae therapeuten... Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Algemene beroepscode... 2 3. Beroepscode in relatie tot cliënten... 3 4. Beroepscode in relatie tot collegae therapeuten... 4 5. Beroepscode in relatie tot andere hulpverleners...

Nadere informatie

Normdocument 4 Beroepscode voor ethiek en gedrag

Normdocument 4 Beroepscode voor ethiek en gedrag Normdocument 4 Beroepscode voor ethiek en gedrag Vastgesteld tijdens de ALV van 19 maart 2016. Versie 30-03-2016/cd/530 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene beroepscode... 3 3. Beroepscode in relatie

Nadere informatie

HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT

HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT HET BEROEPSPROFIEL VAN DE MERIDIAAN - KLEURENTHERAPEUT NEDERLANDSE BEROEPSVERENIGING MERIDIAAN- KLEURENTHERAPIE Dit beroepsprofiel is vastgesteld in de ledenvergadering van 21 april 2007. Beroepsprofiel

Nadere informatie

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk:

Kenmerken BedrijfsMaatschappelijk Werk: De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt bij het tot stand laten komen van gezondere arbeidsverhoudingen en meer welzijn binnen het bedrijf of de instelling. Op die manier ontstaat bij werknemers een grotere

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure

Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider. Informatiebrochure Informatiebrochure Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut natuurtherapeut/psychosociaal begeleider De Beroepsopleiding tot Marcos-therapeut valt onder verantwoordelijkheid van de Stichting Marcos Training

Nadere informatie

Raamwerk Beroepsprofiel

Raamwerk Beroepsprofiel Raamwerk Beroepsprofiel Modelproduct van OKAB, Ondersteuning Kwaliteitszorg Alternatieve Behandelwijzen Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO Inleiding Het project Ondersteuning Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Behandelplan relatietherapie

Behandelplan relatietherapie Behandelplan relatietherapie Behandelingsovereenkomst relatietherapie... 2 In te vullen na de kennismaking voor de intake Behandelplan relatietherapie... 5 In te vullen na de intake Opvragen informatie

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Trainers: Leonie Linssen en Renza van Oorschot Opleidingen: Counselling en Coaching, start 7 feb 2009 10 zaterdagen, van 10:00-17:00u

Trainers: Leonie Linssen en Renza van Oorschot Opleidingen: Counselling en Coaching, start 7 feb 2009 10 zaterdagen, van 10:00-17:00u Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Welkom op de Open dag! Trainers: Leonie Linssen en Renza van Oorschot Opleidingen: Counselling en Coaching, start 7 feb 2009 10 zaterdagen, van 10:00-17:00u

Nadere informatie

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen...

Algemene informatie Atma Instituut. Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut... 3 Introductiedagen... 4 Trainingen... 5 Accreditaties en certificeringen... 6 2 Brochure: Algemene informatie Atma Instituut Het Atma Instituut

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2014 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Postmaster opleiding systeemtherapeut

Postmaster opleiding systeemtherapeut Postmaster opleiding systeemtherapeut mensenkennis In de context met cliënten, gezinnen en kinderen was dit leerzaam en direct bruikbaar in mijn werk. evaluatie deelnemer Postmaster opleiding systeemtherapeut

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

OPLEIDING REBIRTHINGCOACH. Informatiebrochure. School voor Rebirthingtherapie

OPLEIDING REBIRTHINGCOACH. Informatiebrochure. School voor Rebirthingtherapie OPLEIDING REBIRTHINGCOACH School voor Rebirthingtherapie Willem J Overvliet St.Bonifatiusstraat 22 2264 AM Leidschendam Tel. 070-3200035 Lid Batc www.rebirthing-info.nl Informatiebrochure Naar twee kanten

Nadere informatie

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT

Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Carefulness AANDACHT VOOR ZORG ZORG VOOR AANDACHT Inleiding Aandacht is een essentieel onderdeel in de zorg. Aandacht voor de patiënt en de zorgverlener vergroot de vitaliteit, de effectiviteit en de kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Uw behandeling bij PsyQ

Uw behandeling bij PsyQ Uw behandeling bij PsyQ Welkom bij PsyQ U heeft zich aangemeld voor een behandeling bij PsyQ. Een belangrijke eerste stap op weg naar herstel. Psychische problemen zijn de normaalste zaak van de wereld;

Nadere informatie

HET BEROEPSPROFIEL. ABvC Beroepsprofiel01102011 versie 01-10-2011

HET BEROEPSPROFIEL. ABvC Beroepsprofiel01102011 versie 01-10-2011 1 HET BEROEPSPROFIEL 2 Inleiding Het profiel beoogt een raamwerk te zijn waarin wordt getracht een duidelijke beschrijving te geven van de taken en beroepsactiviteiten van de counsellor aangesloten bij

Nadere informatie

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis

PSYCHOLOGIE. De klinisch psycholoog in het ziekenhuis PSYCHOLOGIE Medische psychologie De klinisch psycholoog in het ziekenhuis In deze folder kunt u lezen over de manier van werken van de klinisch psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische Psychologie

Nadere informatie

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Vijfdaagse, geaccrediteerde masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. WAAROM EEN MASTERCLASS LICHAAMSWIJSHEID

Nadere informatie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie

Informatie brochure. Integratieve Kindertherapie Informatie brochure Integratieve Kindertherapie De Praktijk Rijksstraatweg 39a (ingang aan de zijkant) 2121 AA BENNEBROEK Tel: 06-24223671 depraktijk@quicknet.nl Mijn naam is Linda Wennekers, moeder van

Nadere informatie

Algemene Individuele Begeleiding

Algemene Individuele Begeleiding Algemene Individuele Begeleiding Het Centrum biedt drie soorten individuele begeleiding aan: algemene individuele begeleiding, individuele relatiebegeleiding en individuele loopbaanbegeleiding. Hier gaat

Nadere informatie

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom.

Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Even voorstellen Graag wil ik me aan u voorstellen Mijn naam is Susanne Meijer, Guasha / Massage Therapeut en Psychosociaal therapeut, wonende in Bergen op Zoom. Voordat ik aan mijn praktijk begon heb

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2017 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van het maken van een afspraak voor een intakegesprek gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst

Nadere informatie

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen

Positionering dienstverlening. uitdaging. Preventief: focus op groei. probleem. klachten. huisarts. psycholoog. Curatief: focus op genezen Positionering dienstverlening uitdaging Preventief: focus op groei probleem klachten huisarts psycholoog Curatief: focus op genezen Ik wil iets in mijn leven veranderen en ik zoek daar ondersteuning in,

Nadere informatie

Model cliëntendossier

Model cliëntendossier Model cliëntendossier Modelproduct van OKAB, Ondersteuning Kwaliteitszorg Alternatieve Behandelwijzen Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO INLEIDING In het kader van het project Ondersteuning

Nadere informatie

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE

OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE 2 0 1 4 OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR INTEGRALE COACHING & THERAPIE Beste NEI-ers, NLP-ers, Collega s en geïnteresseerden. Trots kunnen we weer een nieuwsbrief vol met workshops en opleidingen laten zien. Het

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn studiejaar: 2016-2017 Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding

Mindful Coachen Rotterdam tweejarige opleiding Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen? Wil je mindfulness

Nadere informatie

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015

Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Supervisie in de driejarige opleiding van het CPC Versie 28/10/2015 Je kunt kiezen voor een opleiding met of zonder supervisie. Om voor een diploma met supervisie in aanmerking te komen is het noodzakelijk

Nadere informatie

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen

Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Vakgebied dat de relatie bestudeert tussen het gedrag en de werking van de hersenen Folder voor ouders en kind Neuropsychologisch onderzoek bij kinderen Wat is

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015

Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologenpraktijk Schermers Behandelovereenkomst 2015 Psychologische hulpverlening Uw psycholoog Vanaf het moment van de intake gaat u met uw psycholoog een behandelovereenkomst aan. Uw psycholoog is

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het afnemen van producten van JOIN YOUR LIFE.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het afnemen van producten van JOIN YOUR LIFE. Bedrijfsnaam: JOIN YOUR LIFE Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam op 12 maart 2012. Eerder gedeponeerde voorwaarden vervallen bij invoering van

Nadere informatie

C R E S c e n d o. Vanda V.J. Borgart Beeldend Creatief therapeut Pedagoog Psychosociaal Coach - Supervisor

C R E S c e n d o. Vanda V.J. Borgart Beeldend Creatief therapeut Pedagoog Psychosociaal Coach - Supervisor C R E S c e n d o Praktijk k voor Beeldende Psychotherapie - Pedagogische en Psychosociale Begeleiding - Coaching en Supervisie - Rouwverwerking - Competentieontwikkeling Vanaf 1995 is CREScendo een begrip

Nadere informatie

Werkzaam bij de brandweer

Werkzaam bij de brandweer PORTFOLIO DOCENT Werkzaam bij de brandweer Status Het format van dit portfolio is vastgesteld door de deelprojectgroep Kwaliteitsinstrumenten van het project Kwaliteit Brandweerpersoneel in juni 2009.

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 8 Ten geleide 10 Inleiding 12. Hoofdstuk 1 Persoonlijke grenzen: Wat we eronder verstaan en hoe ze worden gevormd 16

Inhoud. Voorwoord 8 Ten geleide 10 Inleiding 12. Hoofdstuk 1 Persoonlijke grenzen: Wat we eronder verstaan en hoe ze worden gevormd 16 Inhoud Voorwoord 8 Ten geleide 10 Inleiding 12 Hoofdstuk 1 Persoonlijke grenzen: Wat we eronder verstaan en hoe ze worden gevormd 16 Hoofdstuk 2 Hypnotherapie: Een reis naar binnen 30 Hoofdstuk 3 Het behandelplan:

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK. ledeninformatie

Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK. ledeninformatie Voorwaarden Toekennen Accreditatiepunten SUPERVISIE-traject voor REGISTER PSYCHOSOMATIEK ledeninformatie Juli 2014 De NFP heeft voor een supervisietraject accreditatie aangevraagd voor het register psychosomatische

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod

Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod Persoonlijkheidsstoornissen Kortdurend Behandelaanbod U bent niet de enige Een op de tien Nederlanders heeft te maken met een persoonlijkheidsstoornis of heeft trekken hiervan. De Riagg Maastricht is gespecialiseerd

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis

Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis Informatie voor hulpvragers over Vrijwillige Hulp Thuis postadres Postbus 149 2350 AC Leiderdorp T (071) 516 14 45 F (071) 516 13 09 E info@activite.nl I www.activite.nl thuis in wonen, welzijn en zorg

Nadere informatie

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken

Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken Systemisch Dynamisch Werken voor mensen die met mensen werken - intensieve, verrijkende en praktische leerervaring in systeemdynamisch werken - ervaringsgericht leertraject in vijf workshops met opdrachten

Nadere informatie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie

STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie STUDIEREGLEMENT SOPHIA HEALING & READING Van toepassing op de opleidingen Healing en Reading en Healing Arts Therapie 1. Aanmelden U kunt zich telefonisch, schriftelijk of via de website voor een opleiding

Nadere informatie

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden

Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Opleiding tot kindercoach met inzet van paarden Inleiding Kinderen zijn volop in ontwikkeling. Coaching met behulp van paarden geeft op het terrein van denken, doen en voelen veel beweging.om al die veranderingen

Nadere informatie

Ambulante behandeling

Ambulante behandeling Ambulante behandeling Ouderen Ambulante behandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan Ouderen heeft verschillende

Nadere informatie

Rechten en plichten van de patiënt

Rechten en plichten van de patiënt 1/5 Algemeen Rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek.

Algemeen: - Twee collega s worden aan elkaar gekoppeld en bezoeken éénmaal elkaars werkplek. IKB Inleiding: In juli 2005 is de Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten voor Verstandelijk Gehandicapten opgericht met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysiotherapeutische ondersteuning

Nadere informatie

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding

Mindful Coachen Den Bosch tweejarige opleiding Mindful Coachen Den Bosch Academie voor Open Bewustzijn Wil je minder gehaast je werk doen en meer aandacht hebben voor mensen? Wil je weten hoe je stress bij jezelf en anderen kunt herkennen en verminderen?

Nadere informatie

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos

Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Studie plan Naam van de opleiding : Freedom from Addiction Naam van de docent (en) : Dr Robert Dee McDonald Henk de Vos Totale duur van de opleiding 3 dagen Totaal aantal dagen 3 Totaal aantal uren 24

Nadere informatie

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012

Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Werkplan Registratie NVDA herzien 2012 Voorwaarden tot Registratie diploma van de opleiding diëtetiek hebben, geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Paramedici en de diëtetiek uit oefenen overeenkomstig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN DE OVEREENKOMST ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen Wat Wel (hierna: Zorgaanbieder) en Zorgvrager. In deze voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt.

Nadere informatie

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Orthopsychiatrie en ambulante forensische kinderen jeugdpsychiatrie Inleiding

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

De rechten en plichten van de patiënt

De rechten en plichten van de patiënt 1/6 Algemeen De rechten en plichten van de patiënt Inleiding Als patiënt hebt u een aantal rechten en plichten die zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Data Bij- & Nascholingsaanbod

Data Bij- & Nascholingsaanbod Data Bij- & Nascholingsaanbod De hieronder genoemde data zijn de datums waarop de bij- & nascholingen zoals opgenomen in het Programmaboek Instituut CAM Academie Bij- en Nascholing en in de hierna volgende

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Registratiecriteria jeugdzorgwerkers Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1. voor jeugdzorgwerkers die werkzaam zijn in de jeugdzorg

Nadere informatie

Reglement praktijkvoering

Reglement praktijkvoering Reglement praktijkvoering Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Reglement Praktijkvoering A. Organisatie van de praktijk Herkenbaarheid De kunstzinnig

Nadere informatie

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen

Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Nascholingsbeleid 2014-2017 Informatie voor externen Voorwoord Zoals eerder beschreven in het nascholingsbeleid 2012-2014 is na- en bijscholing nog steeds één van de manieren waarop de Beroepsvereniging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG

Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG Algemene voorwaarden Kindercoaching OP WEG Algemeen OP WEG is opgericht door Lianne Smits en is gevestigd te Overloon. OP WEG richt zich op het coachen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot

Nadere informatie

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt

Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Word ook cognitief gedragstherapeut VGCt Informatie over de opleiding en registratie bij de VGCt Informatie voor afgestudeerden in de psychologie en pedagogiek, voor GZ-psychologen en psychotherapeuten

Nadere informatie

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V.

Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Klachtenprocedure AOC Snijders B.V. Spinveld 66 A19 Breda Postbus 9640, 4801 LS Breda Telefoon : 076-5204999 Fax: 076-5203429 K.v.K. Breda nr. 20099132 BTW nr. NL809370591B01 Email: info@aoc-snijders.nl

Nadere informatie

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet Gingermood Ethische Gedragscode Introductie Het doel van Gingermood s Ethische Gedragscode is de juiste praktijk van een coach op papier te zetten en deze omschrijving te laten dienen als leidraad voor

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Geschreven door Administrator zaterdag, 29 september :02 - Laatst aangepast dinsdag, 09 juli :50

Geschreven door Administrator zaterdag, 29 september :02 - Laatst aangepast dinsdag, 09 juli :50 Het coach contract: Een coachingstraject bestaat uit 6 contract-uren, bestaande uit 5 uur coaching en 1 uur rapportage. Dat komt neer op 4 bijeenkomsten. Een coachsessie duurt 1 uur tot maximaal 1,5 uur.

Nadere informatie

Klachtenregeling. U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger.

Klachtenregeling. U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger. Klachtenregeling Er is iets misgegaan.nl U bent cliënt 1 U ontvangt zorg van een zorgaanbieder. Hiermee bedoelen we iemand die beroepsmatig zorg verleent, niet een mantelzorger. Om wat voor reden dan ook

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012

Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Huishoudelijk Reglement NVDA 2012 1 Huishoudelijk Reglement Herzien 25 september 2012 Inhoudsopgave Bladzijde Artikel 1 Leden 1 Artikel 2 Voorwaarden 1-4 2.a. Algemene voorwaarden voor aspirant- leden,

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie

Kwaliteitsbeleid. Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Nederlands Instituut voor Biodynamische Psychologie Kwaliteitsbeleid Nederlands Instituut voor Biodynamische psychologie Paramaribostraat 11 2hg 1058 EN Amsterdam Tel: 020 6254084 www.biodynamischepsychologie.nl

Nadere informatie

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 1 Inleiding Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden. Zo bestaan er Wereldwijde Wetten,

Nadere informatie

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon

Hulpmiddel 6. Functieomschrijving vertrouwenspersoon Hulpmiddel 6 Functieomschrijving vertrouwenspersoon Arbocatalogus Particuliere Beveiliging 1-4-2012 Inhoudsopgave Functie omschrijving vertrouwenspersoon... 3 Taken vertrouwenspersoon... 3 Kwalificatie

Nadere informatie

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis

Medische psychologie en Maatschappelijk werk. Patiënteninformatie. Medische psychologie. Slingeland Ziekenhuis Medische psychologie en Maatschappelijk werk Medische psychologie i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen U bent op advies van de medisch specialist, of op eigen verzoek, naar de afdeling

Nadere informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie

Post HBO Loopbaancoach. Algemene Informatie Post HBO Loopbaancoach Algemene Informatie Aanvang oktober 2015 Start oktober 2015 Inleiding Het doel van onze Post HBO Loopbaancoach is om de deelnemers op te leiden tot zelfstandige, kwaliteitsgerichte

Nadere informatie

GB-GGZ: Veelgestelde vragen

GB-GGZ: Veelgestelde vragen GB-GGZ: Veelgestelde vragen Auteur: B.V. Vicino Noord-Holland Noord Datum: 1-1-2017 Inhoudsopgave 1 AANMELDING... 3 1.1 Wat gebeurt er na mijn aanmelding?... 3 1.2 Met wie heb ik een intakegesprek? Hoe

Nadere informatie

Beroepscode en gedragsregels van de NBOT ARTIKEL 1 ALGEMEEN

Beroepscode en gedragsregels van de NBOT ARTIKEL 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 ALGEMEEN 1.1 Een beroepscode kan worden omschreven als de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan

Nadere informatie

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider.

Competentieprofiel MZ Opleider. Competentieprofiel voor mz-opleider. Competentieprofiel MZ Opleider Dit is een verkorte versie van het document dat is vastgesteld door de ledenvergaderingen van BVMP en BVMZ. In de volledige versie zijn enkele bijlagen toegevoegd, deze worden

Nadere informatie

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor

Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Centrum Bergkristal Studieplan Deelopleiding Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor Modules Holistisch Integratief Coach en/of Counsellor 1. Psychologie en Psychopathologie 2. Sociale psychologie

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

Coaching Loopbaanbegeleiding Familie- en organisatieopstellingen Teambuilding P&O-advies

Coaching Loopbaanbegeleiding Familie- en organisatieopstellingen Teambuilding P&O-advies Algemeen Kerntalent is opgericht door mij (Albertien Zeinstra) en gevestigd te Hempens (nabij Leeuwarden). Ik werk voor particulieren en organisaties. Mijn ervaring ligt in de branches Welzijn, Kinderopvang,

Nadere informatie

INLEIDING. ABvC Richtlijnen praktijkvoering01102011.pdf versie 01-10-2011

INLEIDING. ABvC Richtlijnen praktijkvoering01102011.pdf versie 01-10-2011 1 INLEIDING In het kader van professionalisering heeft de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) richtlijnen met betrekking tot praktijkinrichting en praktijkvoering opgesteld om de kwaliteit

Nadere informatie