ICT in voorstellen topsectoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ICT in voorstellen topsectoren"

Transcriptie

1 ICT in voorstellen topsectoren Juli 2011

2 Introductie Op 17 juni 2011 zijn de plannen van aanpak door de topsectoren gepresenteerd. De samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid moet ertoe leiden dat de verschillende sectoren in 2020 tot de wereldtop behoren. Nederland heeft de ambitie om wereldwijd tot de top vijf van kenniseconomieën te behoren. Innovatie- en concurrentievermogen zijn zeer belangrijk in een mondialiserende economie, en Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) versnelt innovatie en verbetert het concurrentievermogen. Minister Verhagen heeft ICT benoemd als de Innovatie As in alle topsectoren. Deze zienswijze komt voort uit de overtuiging dat ICT een belangrijke enabler is voor een excellente kenniseconomie. ICT levert immers op verschillende manieren een belangrijke bijdrage aan de kennissamenleving: het zorgt voor productiviteitsgroei, het is een belangrijke factor bij economische groei en het levert bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. ICT is een echte katalysator voor innovatie. Commentaar ICT~Office op de rapporten van de topsectoren Aan de oppervlakte lijkt ICT niet naar voren te komen als een prominente factor. Maar in de rapporten wordt duidelijk dat ICT in vrijwel alle sectoren een essentiële rol speelt in het realiseren van de ambities. De intensiteit waarin ICT een rol speelt varieert sterk per topsector, bij een aantal sectoren is ICT prominent aanwezig, bij andere minder. In ieder geval wordt duidelijk dat ICT een enabling technologie is die innovatie mogelijk maakt. Het is positief dat de topsector High Tech Systems en Materialen het initiatief neemt om een generieke ICT onderzoeksroadmap te ontwikkelen voor de ICT-sector, rekening houdend met het enabling-karakter van deze technologie voor de andere topsectoren. Daarbij moet goed worden aangesloten op de voorstellen uit de recente Digitale Agenda NL en de Europese Digitale Agenda van Eurocommissaris Kroes. Het is echter wel belangrijk dat alle topsectoren ook daadwerkelijk participeren in deze roadmap. Er ligt een enorme kans om de innovatie te versnellen in de topsectoren door gebruik te maken van het hefboomeffect dat ICT biedt. Dan moet er wel een goede sturing plaats vinden op de deelname en coördinatie van de inzet en uitkomsten van de roadmap. Actie ICT~Office De komende tijd zal de ICT-sector, in samenwerking met de toegepaste wetenschap (TNO) en de meer fundamentele wetenschap (NWO) een plan van aanpak ontwikkelen per topsector. Hier wordt ingegaan op de specifieke kansen die uit de visie van de topsector naar voren komen. Maar ook op het generieke deel, de sectoroverstijgende ICT-factor, zal worden gewerkt aan cross-sectorale innovatie. ICT~Office staat klaar om de topsectoren van advies te voorzien hoe innovatie in de sector door middel van ICT kan worden versneld. 1

3 Agro & Food Groei wereldbevolking van 6 naar 9 miljard creëert kansen voor de sector. Vergrijzing en toenemende voedselgerelateerde ziekten verhogen de maatschappelijke betekenis. Sector is stille motor van de Nederlandse economie: 48 miljard euro toegevoegde waarde, 10 procent economie en werkgelegenheid. Innovaties in duurzame voedselsystemen voor hoogwaardiger voedsel met minder grondstoffen. Vorming regiegroep Agro-Food en Innovatie. Herpositionering van groen onderwijs. In de ambities van deze sector is geen concrete aandacht voor ICT. Agro & Food zet in op drie grote kansen. Ten eerste investeren ze in meer met minder : bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid zullen samen optrekken om de verduurzaming een impuls te geven en gezamenlijk te bouwen aan een 'best-in-class' duurzaam systeem. ICT kan hier een bijdrage leveren aan logistieke optimalisatie. Ten tweede zal voor het bereiken van het maximale resultaat (zowel economisch als maatschappelijk) het aanbod van de sector optimaal moeten aansluiten bij de behoeften van de consument. De sector zal daarom inzetten op een viertal bedrijfsoverstijgende innovatiethema's die ingaan op het maximaal adresseren van de belangrijkste consumententrends: gezondheid, producttechnologie (hier wordt sensoriek genoemd), voedselveiligheid en duurzame maaktechnologie. Ten derde wordt internationaal leiderschap als kans genoemd. Ex- en import zijn van cruciaal belang voor Agro&Food Nederland. Dit vraagt om een gedegen beleid en ondersteuning van een internationaal level playing field, vrije handel en markttoegang. Vier ondersteunende acties om kansen te versnellen zijn een vraaggestuurde Research en Innovatie; een actieve rol van de overheid om de wereldexportpositie te versterken; meer instroom van goed opgeleide arbeidskrachten; en een versterking van het maatschappelijk draagvlak. Tuinbouw en Uitgangsmaterialen Groei in toegevoegde waarde verdubbelen, door nieuwe consument- en marktgedreven producten en innovaties. Topsector wil in 2020 wereldmarktleider zijn als bron van duurzame oplossingen voor werelduitdagingen. Samen met overheid nadrukkelijk bijdragen aan ontwikkelingssamenwerking en vergroten voedselzekerheid. Sector investeert zelf in verbeteren imago en zijn aantrekkelijkheid als werkgever. Overheid moet 220 miljoen investeren. De sector zet sterk in op de doelstelling om meer (opbrengsten, waarde) met minder (input, energie) te doen. In dit verband wordt er gewerkt aan duurzame oplossingen die bijdragen aan een optimaal ruimtegebruik. Via ICT kan het aantal transportkilometers worden gereduceerd en de beladingsgraad van vrachtwagens worden verbeterd. Via ketenregie kunnen handelsstromen vanuit Nederland geregisseerd worden en versterkt de sector haar rol als regisseur van de wereldhandel. ICT maakt het mogelijk om handels- en logistieke stromen van elkaar te scheiden. Transacties (van bijvoorbeeld groenten) vinden dan nog steeds plaats op een (virtuele) veiling, maar het transport kan direct van de leverancier naar de klant. Om dit mogelijk te maken wordt er versterkt ingezet op de inrichting van een systeem van standaarden in namen, codes, ICT, logistiek, etc. Daarnaast vraagt de sector de overheid om op ieder niveau geschikte medewerkers op te leiden waaraan bij de bedrijven behoefte bestaat. Integreer de high tech aspecten van productie en groene genetica, ICT, automatisering, logistiek, internationaal ondernemen, marketing en bedrijfskunde in het onderwijs. 2

4 High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Ambities van de sector: de exportwaarde ruim verdubbelen, van 32 miljard euro in 2009 naar 77 miljard in De investeringen van bedrijven in onderzoek en ontwikkeling met de helft opvoeren, van 2,2 miljard in 2009 naar 3,5 miljard euro in Grote behoefte aan 'gouden handen en hoofden'. Overheid moet jaarlijks 550 miljoen investeren in de relevante kennisinfrastructuur. Herkenbaar en aantrekkelijk bèta- en technisch onderwijs. Sector systematisch promoten als 'Holland High Tech'. De sector wil het bèta- en technisch onderwijs op alle niveaus sterk op de kaart zetten. Hierbij worden nieuwe instrumenten als collegegelddifferentiatie en leven lang leren gevraagd. Op regionaal niveau moeten onderwijsinstellingen en (ICT-)bedrijven excellent technisch onderwijs opzetten waarbij de bedrijfsvakscholen als inspiratie kunnen dienen. Voor coördinatie en supervisie van intensieve samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden wordt een regiegroep opgericht. Onder hun verantwoordelijkheid neemt het bedrijfsleven het initiatief voor thematische stuurgroepen. Eén van deze stuurgroepen is het ICT netwerk, deze is nauw verweven met alle deelgebieden van HTSM en er wordt samengewerkt over meerdere topsectoren. Voor de meeste topsectoren is ICT een ondersteunende technologie, zo ook voor deze sector. In een aparte bijlage wordt een aantal sectoroverkoepelende kernvraagstukken voor een ambitieuze ICT-onderzoeksagenda beschreven. Hierin is aandacht voor onder andere privacy en betrouwbaarheid, mens-machine interactie, robotica, maar ook meer technische vraagstukken als systeemarchitectuur en communicatietechnologie. Energie Tussen nu en 2020 een overgang naar een meer duurzame en CO 2 -arme sector realiseren en daarmee geld verdienen. Ontwikkelen en sneller rendabel maken van nieuwe energietechnieken. Verbeteren effectiviteit innovatie door betere samenwerking en meer onderzoek en ontwikkeling bedrijven. Beter organiseren van de sector zelf via instelling van regiegroep. Fiscale R&D-aftrek om innovatie te bevorderen, plus aftrek voor bedrijven die R&D uitbesteden aan universiteiten en kennisinstellingen. De energiesector is heterogeen, er is een veelheid aan partijen actief op verschillende onderdelen zoals de opwekking, het transport, de handel, de toepassing en de besparing van zowel fossiele als duurzame energie. Ondersteunende technologie, met name ICT, wordt genoemd als element dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan de concurrentiekracht van de sector. De ICT-agenda die Minister Verhagen onlangs heeft gepresenteerd, en de komende periode zal uitrollen, is in dit verband een goede ontwikkeling. Teruglopende R&D wordt genoemd als bedreiging voor de energiesector. Niet alleen voor de sector zelf, maar ook voor de ontwikkeling van ondersteunende technologieën, zoals ICT. De pervasive power van ICT (en nanotechnologie) komt vaak nauwelijks aan de orde, noch bij grootschalige geïntegreerde energieprojecten noch bij kleinschalig en decentraal. Toch is een energietoekomst zonder ICT vrijwel ondenkbaar, en zal het doorbraken mogelijk maken met gamechangerpotentieel. ICT-gerelateerd onderzoek en toepassingen dragen in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld smart grids. 3

5 Innovatie is de sleutel om duurzame energie concurrerender te maken, verder energie te besparen en slimmer en efficiënter om te gaan met fossiele energiebronnen. ICT is een essentieel onderdeel van innovatie. De R&D zal zich meer gaan richten op het ontwikkelen van nieuwe energietechnieken die marktkansen hebben. Logistiek In 2020 internationale toppositie in de afwikkeling van goederenstromen, als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat. Masterplan voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem. Vernieuwde promotie- en buitenlandstrategie. Vereenvoudiging van wet- en regelgeving die logistieke processen en infrastructuur hinderen. Verkleinen kloof tussen kennis en bedrijfsleven. Terugwinnen en behouden leidende positie douane en inspecties. Het speerpunt op de actieagenda vormt het masterplan voor de naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem. Het idee is om, met gebruikmaking van open standaarden, de informatieuitwisseling tussen partijen (bedrijven en overheden) in de keten via één ICT-platform te laten lopen. Gegevens worden eenmalig aangeleverd en waar nodig gecombineerd, geaggregeerd of geanonimiseerd. Hierdoor kunnen bedrijven eenvoudiger voldoen aan de meldingsplichten en wordt afstemming tussen inspecties eenvoudiger en beter. Ook is het van groot belang de beladingsgraad te verhogen en de huidige infrastructuur beter te benutten. ICT is cruciaal om de versterking van regie op de ketens en het realiseren van een synchromodaal transportsysteem te realiseren. Noodzakelijke voorwaarde voor dit open ICT-platform is dat er heldere afspraken gemaakt moeten worden over standaarden, en dat er in de governance een scheiding moet zijn tussen infrastructuur (overheid is verantwoordelijk), datamanagement (publiek-private zaak) en applicatieontwikkeling (vrije markt). Creatieve Industrie Creatieve industrie (onder meer mode, architectuur, gaming) moet van Nederland in 2020 de meest creatieve economie van Europa maken. Strategische samenwerking met andere topsectoren om economische en maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Ontwikkelen vraaggestuurde onderzoeksagenda. Oprichting Creatief Topinstituut. Oprichten platform met financiële sector en overheid voor meer financiering. Ruimhartiger regeling voor kennismigranten. De creatieve industrie is een groeisector met een brede basis aan start-ups en ZZP ers. Gedreven door de opkomst van digitale technologie ontstaan er nieuwe disciplines als serious gaming en service design. De markt voor sociale media, mobiele applicaties en andere digitale producten en diensten is voor het belangrijkste deel een markt van de creatieve industrie. Het topteam ondersteunt de ambitie om Nederland uit te laten groeien tot de digital gateway to Europe van harte. De digitale infrastructuur (glasvezel en mobiele netwerken) moet qua netneutraliteit, spectrumbeleid en bandbreedte van het allerhoogste niveau zijn. Voor ICTgedreven innovatie is het voor creatieve bedrijven van levensbelang om snel en goed toegang te hebben tot de nieuwe technologie. Nederland heeft momenteel een prima digitale infrastructuur met een hoge toegang tot breedbandige netwerken, maar het is wel zaak deze positie niet kwijt te raken. Het handhaven en verbeteren van deze mondiale concurrentiepositie vergt een 4

6 voortdurende investering. Onlangs onze sterke positie lopen we momenteel achter op een aantal Aziatische landen en binnen een aantal jaren zullen ook de BRIC-landen ons passeren. Met name in de digitale sectoren is het belang van open data groot. Het open beschikbaar maken van publiek gefinancierde content en data vergroot de potentie en mogelijkheden voor innovatie. De sector wil een sterker eigen geluid laten horen in Europa over intellectueel eigendomsrecht en nadenken over de registratie van auteursrecht op een manier die past in ons huidige digitale tijdperk. Life Sciences & Health In 2025 moet de Nederlandse Life Sciences & Health-sector behoren tot de wereldtop. Bedrijfsleven hoort bij de snelste drie groeiers in Europa in omzet en winstgevendheid. Meer dan 10 procent van de omzet wordt in onderzoek en ontwikkeling geïnvesteerd. Sector investeert daar de komende jaren 2 miljard euro in en kiest daarmee voor gezonde groei en economisch en maatschappelijk rendement. Voorlopige opname in vergoedingstelsel van veelbelovende medische producten. Innovatieve producten en oplossingen die snel en effectief toepassing vinden in de zorgmarkt vormen het fundament onder de ambitie om in 2025 tot de wereldtop te behoren. ICT maakt e- Health en andere zelfmanagementoplossingen mogelijk. Duidelijke interfaces, betrouwbare systemen en internetportals ontsluiten goede zorg op afstand die de patiënt eenvoudig gebruikt. Ook high-throughput en high-content metingen en analyses worden mogelijk dankzij steeds snellere processoren en technieken zoals patroonherkenning. De sector heeft een actieagenda ontwikkeld voor bedrijven, kennisinstellingen en overheid om een aantal kritische randvoorwaarden optimaal in te vullen. Ze vragen onder andere aandacht voor het stimuleren van innovatieve toepassingen en het gebruik te vergroten. Nederland kan fungeren als portaal naar Europa en de rest van de wereld door het land te zijn waar internationale spelers snel en efficiënt hun producten kunnen lanceren. Ook worden er proeftuinen ingericht rondom specifieke thema s als e-health. De sector vraagt de overheid mee te werken aan aangepaste regelgeving en financiering. De uitgangspositie om een plaats te claimen in de wereldtop is goed. De Nederlandse sector heeft een uitmuntende kennisbasis en beschikt over een sterke infrastructuur voor innovatie en de translatie van kennis naar (klinische) toepassing. Ook zijn er in Nederland sterke locale clusters, zo is Eindhoven onlangs uitgeroepen tot het meest intelligente cluster wereldwijd op het gebied van ICT en gezondheid. De overheidsinvesteringen lopen echter zeer sterk terug. De sector vraagt de overheid om de continuïteit van essentiële infrastructuur als biobanken te garanderen. Ook verhoogt de sector de instroom in relevante (bèta) opleidingen door onder andere beurzen en honours programma s. Chemie In 2050 staat Nederland wereldwijd bekend als hét land van de groene chemie. Nederland staat ook in de mondiale top drie van slimme materialen. Daarnaast absolute noodzaak om via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie open te leggen. Sector coördineert het businessplan bio-based economy. Toptalent naar Nederland: brain gain. Overheid moet beschikbaarheid kosteneffectieve duurzame biomassa realiseren. 5

7 Onder het motto New Earth, New Chemistry wordt ingezet op bovenstaande ambitie. ICT wordt in het rapport slechts gebruikt binnen de context van het grensverleggende en enabling aspect van chemie zélf en maakt technologieën mogelijk die nu nog niet te bedenken zijn. Het zal impact hebben op gebieden als energie, gezondheid, voeding, landbouw, nieuwe materialen, ICT en alle andere sectoren waar kennis over moleculen en materialen een fundament vormt voor nieuwe ontwikkelingen. Het topteam vindt het een absolute noodzaak om via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie open te leggen. De chemische sector coördineert het businessplan bio-based economy waarin toptalent naar Nederland gehaald moet worden. De overheid moet de beschikbaarheid van kosteneffectieve duurzame biomassa realiseren. Water In 2020 is Nederland 'center of excellence' van de internationale watersector. Sector heeft bijdrage aan de Nederlandse economie verdubbeld. Internationaal: schoon drinkwater, veilige delta's, water voor voedselvoorziening van sterk groeiende wereldbevolking. Zeventig business cases worden verder uitgewerkt, waarvan 13 'showcases' direct. Afspraken met drinkwaterbedrijven en waterschappen over innovatie. Aanstelling waterregisseurs uit de sector, en waterattachés bij ambassades. Het topteam onderscheidt zeven speerpunten die op de langere termijn bijzondere kansen bieden bij het uitbouwen van de Nederlandse concurrentiepositie. Water en ICT is één van deze speerpunten. Het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstituten en overheden bieden gezamenlijk een breed pallet aan diensten en producten op het gebied van Water en ICT. Bestaande Nederlandse producten betreffen onder andere kennismanagement, visualisatietechnieken, meet- en monitorinstrumentarium, sensortechnologie, ontwerp- of modelleringinstrumenten en zogenoemde Decision Support Systems (DSS). Het leeuwendeel van deze producten is als DSS te typeren. Zij bieden computergestuurde technologische oplossingen ter ondersteuning van de besluitvorming bij complexe problemen. Toepassingsgebieden zijn onder andere te vinden bij het ontwerpen van schepen, het optimaliseren van waterstromen voor de landbouw, het sturen in watersysteem en waterketen en de reductie van overstromingsrisico s. De internationale markt voor ICT groeit snel en biedt zeer veel potentie. Het is een domein waarin Nederland zich onderscheidend kan ontwikkelen. De internationale concurrentiepositie van de Nederlandse kennis en expertise is sterk. Vooral op het gebied van overstromingstoepassingen en slim meten en monitoren heeft Nederland een voorsprong in de mondiale markt. Om de internationale marktkansen te benutten bestaat er een sterke behoefte aan systeemintegratie en opschaling van kleine initiatieven. Digitale Delta is een technologische vernieuwing en voorziet in een open source watersysteem : een distributiekanaal waar organisaties op aan kunnen haken om waarde toe te voegen aan de kennisketen. Het topteam adviseert om rondom de Digitale Delta een team in te stellen dat samen met de overheid een concrete business case uitwerkt. 6

8 Hoofdkantoren Structureel in de top vijf bij aantrekken Europese hoofdkantoren. In top twee specifieke deelsegmenten, zoals Europese hoofdkantoren Indiase en Chinese bedrijven. Huidige positie in top tien vestigingslanden van concernhoofdkantoren van Global Fortune 500 behouden. Excellente overheid: Engelse taal in overheidscommunicatie. Behoud fiscale voordelen. Ruimte voor mainports, snel besluit ZuidasDok. 30-procentsregeling voor expats openstellen voor promovendi. Belangrijke vestigingsfactoren voor hoofdkantoren zijn onder andere een hoogwaardige digitale infrastructuur en de aanwezigheid van talent. Nederland beschikt over een uitstekende ICTinfrastructuur, maar de serviceverlening en snelheid van telecom- en internetproviders zijn zeker voor verbetering vatbaar. Hier doet het topteam een klemmend beroep op de bedrijfstak om betere prestaties te leveren. Tevens roept het topteam op tot investeringen in ICT teneinde de kwaliteit van de infrastructuur te handhaven en te verbeteren. Veel ICT-bedrijven vestigen zich in Nederland en hebben behoefte aan geschoold personeel. Daarvoor is het belangrijk dat naast hoogwaardige initiële ICT-opleidingen de bestaande beroepsbevolking zich ook voortdurend bijschoolt op ICT-terrein. Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod aansluit bij de vraag vanuit het bedrijfsleven. Er wordt vaak geconstateerd dat het steeds moeilijker wordt technisch personeel te vinden. Het topteam vraagt hier aandacht voor. Evenals voor soepele regels met betrekking tot het toelaten van buitenlandse studenten. *** 7

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s

Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s BIJLAGE 1b : Overzicht van innovatiecontracten en human capital agenda s, inclusief doorsnijdende thema s VERSIE 21 MAART Doorsnijdende thema s ICT... 2 Biobased economy... 4 Nanotechnologie... 5 Maatschappelijke

Nadere informatie

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek

Partituur naar de top. Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top Adviesrapport Topteam Logistiek Juni 2011 Adviesrapport Topteam Logistiek Partituur naar de top 3 Samenvatting en Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food

Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Samenvatting/ Management Summary Innovatiecontract Topsector Agro&Food Inleiding: De Topsector Agro&Food is de stabiele motor van de Nederlandse Economie, in totaal genereert de sector 48 miljard aan toegevoegde

Nadere informatie

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top

Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Het concert begint Uitvoeringsagenda van de Partituur naar de top Basis voor het innovatiecontract Logistiek versie 28-12-11 1 Uitvoeringsagenda topsector logistiek Inhoud Samenvatting Uitvoeringsagenda

Nadere informatie

Water verdient het. Advies Topsector Water

Water verdient het. Advies Topsector Water Water verdient het Advies Topsector Water Water verdient het Advies Topsector Water Inhoud Samenvatting I Voorwoord VII 1. Water verdient het 1 1.1 Nederland Waterland 1 1.2 Adviesaanvraag 1 1.3 Ambitie

Nadere informatie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie

Creatieve industrie in topvorm. Advies Topteam Creatieve Industrie Creatieve industrie in topvorm Advies Topteam Creatieve Industrie Inhoudsopgave Managementsamenvatting Visie en ambitie De urgentie van innovatie-impulsen Investeren in een topsector voor de hele Nederlandse

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst

Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020. Compositie voor de toekomst Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2016-2020 Compositie voor de toekomst 1 Inhoudsopgave Compositie voor de toekomst... 1 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 2.1 Positionering... 4 2.2 Governance...

Nadere informatie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie

Energie in Beweging. Advies Topsector Energie Energie in Beweging Advies Topsector Energie Inhoudsopgave Essenties van dit advies... 1 Inleiding... 1 De energiesector... 2 Visie... 2 Huidige energiemarkt... 2 Knelpunten en gewenste ontwikkelingen...

Nadere informatie

Holland High Tech. Advies Topteam High Tech Systemen en Materialen

Holland High Tech. Advies Topteam High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech Advies Topteam High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech Advies Topteam High Tech Systemen en Materialen Advies Topteam High Tech Systemen en Materialen Holland High Tech 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 27 406 Nota «De kenniseconomie in zicht» Nr. 209 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter

Nadere informatie

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

ICT/eScience. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Fotografie: Ton van TIl voor Economische Zaken Amsterdam ICT/eScience Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 Inhoud Kennis

Nadere informatie

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top

Het concert begint. Innovatiecontract Topsector Logistiek. Op basis van Partituur naar de Top Het concert begint Innovatiecontract Topsector Logistiek Op basis van Partituur naar de Top 2 april 2012 1 Innovatiecontract Topsector Logistiek Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Deel I Roadmaps... 8 1 Neutraal

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

VOORWOORD. Innovation for life!

VOORWOORD. Innovation for life! STRATEGIE 2015-2018 VOORWOORD Al ruim tachtig jaar is TNO actief in het Nederlandse innovatielandschap. De gedachte dat voor innovatie fundamentele kennis vertaald moet worden naar toepassingen in de praktijk,

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV

KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV KOERS 2013-2016 Conceptmeerjarenplan Brainport Development NV Versie datum 20-10-2011 v.06 Door het bestuur van de stichting Brainport, in haar vergadering van 8 december 2011, vastgesteld als conceptmeerjarenplan

Nadere informatie

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012

in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 in samenwerking met ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 ICT~Marktmonitor 2012 Voorwoord De ICT-markt in Nederland is in 2011 met 1,6% gegroeid. Sommige ICT-ondernemers deden goede zaken, anderen

Nadere informatie

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010

Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020. Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Energietransitie als kans voor innovatie en duurzaamheid Energieagenda van Noord-Brabant 2010-2020 Provincie Noord-Brabant, juli 2010 Voorwoord Duurzame energie. Steeds meer beleidsmakers, docenten, ondernemers

Nadere informatie

Samenvatting Roadmap ICT voor de topsectoren

Samenvatting Roadmap ICT voor de topsectoren Samenvatting Roadmap ICT voor de topsectoren 1. Inleiding De roadmap ICT voor de topsectoren vormt de basis om de komende jaren de mogelijkheden van ICT in topsectoren nog beter te benutten door publiek-private

Nadere informatie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie

Smart and Creative Human Capital. Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Smart and Creative Human Capital Talent voor de Topsector Creatieve Industrie Human Capital Agenda voor de Topsector Creatieve

Nadere informatie

TOP- SECTOREN EN TNO

TOP- SECTOREN EN TNO TOP- SECTOREN EN TNO POSITION PAPERS 2011 POSITION PAPERS 2011 INHOUD VOORWOORD 4 ENERGIE 6 LOGISTIEK 14 CREATIEVE INDUSTRIE 22 HIGH TECH 30 CHEMIE 36 TUINBOUW 42 WATER 48 VOEDSEL 54 LIFE SCIENCES 60 VEILIGHEID

Nadere informatie

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen

Internationaliseringsoffensief. High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief High Tech Systemen en Materialen High Tech Systemen en Materialen Internationaliseringsoffensief 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept -

Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Uitvoeringsagenda Economische Strategie Zuidvleugel - Analyse - - concept - Zuidvleugel Den Haag, 7 september 2011 Inhoudsopgave Blz. Leeswijzer 1 Hoofdstuk 1 Voorbereidend traject 2 1.1 Zuidvleugel, de

Nadere informatie

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe

Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Arnoud van der Slot, Sameer Mehta, Matthijs Hovelynck Van een fysieke naar een intelligente Digital Gateway to Europe Hoe ICT de internationale concurrentiepositie van Nederland en de topsectoren kan versterken

Nadere informatie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Topsector Chemie Projectgroep Internationaliseringsagenda Maart 2012 Management Summary De topsector chemie vraagt de rijksoverheid gerichte ondersteuning

Nadere informatie

Actieplan Concurreren met ICT-Competenties. Regie en rendement in de ICT-kennisketen

Actieplan Concurreren met ICT-Competenties. Regie en rendement in de ICT-kennisketen Actieplan Concurreren met ICT-Competenties Regie en rendement in de ICT-kennisketen mei 2004 i INHOUD 0 SAMENVATTING...III 1 INLEIDING...1 1.1 INNOVATIEKRACHT, VOORWAARDE VOOR ECONOMISCHE GROEI...1 1.2

Nadere informatie

Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u.

Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u. Datum: donderdag 19 april 2012 Plaats: kamer 2.07 bij de stadsregio Rotterdam, Minervahuis 1, Meent 106 Tijd: 10.00 u.- 12.00 u. Agenda Bestuurlijk REO stadsregio Rotterdam Vergadering 19 april 1. Opening

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Biobased Business Oost-Brabant

Biobased Business Oost-Brabant Biobased Business Oost-Brabant Verwaarden van Agrofood reststromen in de groene grondstoffen economie van Oost-Brabant Agrofood meets Technology - februari 2014 6020.e.14100 Paul Gosselink, BOM Ella van

Nadere informatie