Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan"

Transcriptie

1 Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel. (1/12/14) Deze Handleiding Administratie Sectorplan (hierna: handleiding), geldt voor de maatregelen algemene scholing en BBL op ondernemingsniveau. De handleiding borgt de uitvoering niet. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om dit goed te organiseren en implementeren. Zie onderstaande disclaimer. De inhoud is gebaseerd op de Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie (oktober 2013) en de bijlage Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen. Beide beschrijven aan welke voorwaarden ondernemingen moeten voldoen en welke bewijsstukken noodzakelijk zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie uit de Regeling Cofinanciering Sectorplannen (RCSP). Middels deze handleiding ondersteunt FCB Hibin de ondernemingen bij de uitvoering en verantwoording van hun aanvragen. Aangegeven wordt wat u moet verantwoorden, welke documenten u hiervoor moet overleggen en aan welke eisen dit moet voldoen. Tevens vindt u in de bijlagen een aantal formats om te gebruiken voor de verantwoording. De aanvragers worden geacht om conform dit handboek te handelen en gebruik te maken van de aangerijkte formats, zodat in een later stadium de verantwoording gemakkelijk kan worden ingepast in eindverantwoording naar SZW. Zo kunt u maximaal profiteren van de subsidie. Disclaimer: middels deze Handleiding wil Hibin u zo goed mogelijk informeren omtrent subsidie aanvragen o.b.v. het Sectorplan Groothandel. Hoewel Hibin zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze Handleiding en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Hibin wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie uitdrukkelijk van de hand. 1

2 Voorwoord Almere, 13 september 2014 Beste lezer, Voor u treft u een handleiding aan opgesteld door FCB Hibin ten behoeve van de juiste uitvoering van (onderdelen van) het Sectorplan in het kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen (RCSP) van Minister Asscher. De handleiding is bedoeld om u te informeren over de spelregels en voorwaarden met betrekking tot uw projectadministratie zodat u aan het eind van de projectperiode in aanmerking kunt komen voor subsidie uit de Regeling (RCSP). De handleiding is opgebouwd uit de onderdelen die noodzakelijk zijn voor het voeren van een goede projectadministratie, te weten: 1. Inleiding 2. Deelnemersadministratie 3. Financiële administratie 4. Afspraken met FCB 5. De AO/IC en naleving daarvan Uitgangspunt voor deze handleiding is de door de subsidieverstrekker beschikbaar gestelde Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie (oktober 2013) en de bijlage Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen. Beide kunt u vinden op de website van het Agentschap SZW (www.agentschapszw.nl/sectorplannen). Omdat de Regeling voorschrijft dat alle projectadministraties controleerbaar beschikbaar moet zijn op één locatie, dient uw projectadministratie ter beschikking te worden gesteld van FCB. In onderdeel 5 leest u daar meer over. De regeling voor de cofinanciering van sectorplannen is o.a. bedoeld om de toename van de werkloosheid te voorkomen door het behouden van onmisbare vakkrachten voor de sector. Daarnaast moeten de sectorplannen bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van zittende werknemers en een betere werking van de arbeidsmarkt binnen en/of tussen sectoren bewerkstelligen, ook op de langere termijn. Door de gezamenlijke groothandel is bij SZW een aanvraag ingediend. FCB Hibin vormt één van de drie deelaanvragers. Voor deze aanvraag is een apart samenwerkingsverband opgericht bestaande uit Nederlands Verbond Groothandel, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie. Dit samenwerkingsverband (SSG) treedt op als hoofdaanvrager bij SZW. Alhoewel FCB met de grootst mogelijke zorg de Regeling toepasbaar heeft gemaakt in de handleiding en heeft voorzien van bruikbare formats, aanvaardt zij op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de in deze handleiding vermelde informatie, dan wel het ontbreken daarvan. Daar waar de handleiding strijdig is met de Regeling cofinanciering sectorplannen zoals gepubliceerd in de Staatscourant nr van 14 augustus 2013 met bijbehorende bijlagen en brondocumenten en bijgesteld met diverse daarop volgende gepubliceerde wijzigingen (zie *), gelden de officiële publicaties van de Regeling (RCSP). 2

3 *Besluit van de minister van SZW van 12 augustus 2013, , (Regeling cofinanciering sectorplannen) gepubliceerd in Staatscourant nr van 14 augustus 2013 Gewijzigd bij besluit van Nummer Staatscourant In werkingtreding 26 september , september november , november maart , maart maart , maart maart , maart juni 2014 financiering BBL 2014, juni Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen projectadministratie - Controleprotocol Subsidieregeling Cofinanciering Sectorplannen 3

4 1. Inleiding Voor u ligt de Handleiding Administratie Sectorplan (hierna: handleiding) op ondernemingsniveau, welke voorschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan en welke bewijsstukken noodzakelijk zijn om in aanmerking te kunnen komen voor subsidie uit het Sectorplan. Basis voor deze handleiding is hoofdstuk 4 van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen (RCSP) en de regels voor de projectadministratie volgens artikel 5.7 van de RCSP: Artikel 5.7 Administratievoorschriften 1. De hoofdaanvrager houdt een inzichtelijke en controleerbare administratie bij met betrekking tot de uitvoering van het sectorplan en de in verband daarmee gedane uitgaven en verworven inkomsten. Deze administratie bestaat uit een projectadministratie, waaronder begrepen een financiële administratie en een administratie van de deelnemers per maatregel inclusief een Burgerservicenummer dan wel bij het ontbreken daarvan het sociaalfiscaalnummer, waarin alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn vastgelegd en ten behoeve van de vaststelling van de subsidiabiliteit zijn te verifiëren met bewijsstukken. Deze administratie is voor controle beschikbaar op één locatie*. 2. De administratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde maatregelen. 3. De financiële administratie geeft inzicht in de gemaakte subsidiabele kosten, de inkomsten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan de maatregelen van het sectorplan worden toegerekend. De subsidie wordt berekend op basis van het gerealiseerde aantal toepassingen per maatregel (q) en de daadwerkelijke gemaakte kosten voor deze maatregel (p). * Wij adviseren u om de projectadministratie op één plaats in uw bedrijf te verzamelen. Vervolgens dient u er voor te zorgen dat deze administratie in kopie ter beschikking komt van FCB, zie daarvoor H4 van deze handleiding. Dit is nodig omdat de accountant behalve op centraal niveau bij de hoofdaanvrager (SSG) ook bij de deelaanvrager dat is FCB Hibin - controleert. 1.1 Achtergrondinformatie sectorplan De deelaanvraag door FCB Hibin welke onderdeel uitmaakt van het Sectorplan Groothandel ziet toe op subsidie voor: BBL opleidingen Algemene toekomstgerichte scholing. Deze handleiding is geschreven voor bedrijven die scholingsactiviteiten uitvoeren op ondernemingsniveau. Er lopen geen geldstromen vanuit de subsidieverstrekker (SZW) naar individuele ondernemingen. Subsidie verstrekking vindt plaats via de O&O-fondsen. 1.2 Uitgangspunten maatregelen Opleiden door algemene scholing Subsidiabele kosten zijn: De factuurkosten van de opleiders. De loonderving van de deelnemers die de opleiding volgen. Opleiden door BBL Subsidiabele kosten zijn: 4

5 De loonderving van de deelnemers die de opleiding volgen, tegen 20% van wettelijk minimum(jeugd)loon. Indien een deelnemer uitvalt gedurende een BBL opleiding, zijn de kosten niet subsidiabel. 1.3 Planning Het samenwerkingsverband heeft gekozen voor een uitvoeringsperiode van 1 september 2014 tot 1 september De looptijd van de activiteiten in het sectorplan, is dus maximaal 24 maanden. De einddeclaratie moet uiterlijk 30 november 2016 door de hoofdaanvrager (het samenwerkingsverband) worden ingediend bij SZW. Voor de bedrijven geldt dat hun totale administratie op 30 september 2016 bij FCB Hibin moet zijn ingediend. Het Ministerie beslist binnen 22 weken na ontvangst van de einddeclaratie tot vaststelling van de subsidie. 1.4 Rapportages Controles accountant centrale administratie (bij Hibin) Voornemen beschikking November 2014 Controle m.b.t. de AO/IC: entreetoets bij Hibin 3 februari 2015 De entreetoets gebeurt o.b.v. de dan beschikbare centrale administratie. Controle accountant centrale administratie bij Hibin op basis van de voortgangsrapportages Eindcontrole t.b.v. de einddeclaratie Toelichting: augustus/september 2015 Tussen 15/10/2016 en 15/11/2016, zie C. Planning rondom einddeclaratie De toets gebeurt o.b.v. de dan beschikbare centrale administratie. De eindtoets gebeurt op basis van de einddeclaratie Entreetoets resulterend in rapport feitelijke bevindingen Binnen zes maanden na beschikking geeft PWC een rapport feitelijke bevindingen af, die door de penvoerder 1 wordt aangeleverd bij het Agentschap SZW. Dit rapport gaat in op eventuele bevindingen - op maatregelniveau over de opzet van de AO/IC. Als input voor dit rapport wordt de informatie gebruikt die uit de entreetoets naar voren komt. De bevindingen van de accountant kunnen leiden tot aanpassing van de gevoerde administratie Interne monitoring De deelnemende bedrijven moeten ultimo elke maand een voortgangsrapportage indienen bij Hibin. Zie H Tips 1 De penvoerder is KCO, die alle administratie doet in opdracht van het samenwerkingsverband SSG. SSG is de feitelijke hoofdaanvrager. 5

6 Een paar belangrijke tips zijn: Regel tijdig de verantwoordelijkheid voor uw administratie. Benoem bijvoorbeeld een projectleider en geef deze een mandaat om te handelen. Informeer alle betrokken functionarissen (finance, salarisadministratie, HR afdeling, interne docenten) tijdig over de procedures. Informeer uw deelnemers over de vereisten. Probeer bepaalde vereisten te beleggen bij uw leveranciers (bijvoorbeeld uw opleidingsorganisaties). Vraag hen om presentielijsten bij te houden als voorwaarde voor uitvoering bijvoorbeeld. Begin tijdig aan uw administratie. Achteraf repareren is meestal onmogelijk. Houd regelmatig de website van het Agentschap SZW in de gaten (www.agentschapszw.nl). Hier worden soms voorbeelddocumenten verstrekt of regels nader uitgelegd. 6

7 2. Deelnemersadministratie De deelnemersadministratie geeft inzicht in de geplande en gerealiseerde prestaties. Deze bestaat uit een registratie van deelnemers en gerealiseerde uren. De deelnemersadministratie moet aan de volgende voorwaarden voldoen: Registratie van deelnemers aan de maatregel Aantonen dat daadwerkelijk activiteiten zijn uitgevoerd Aantonen wanneer de activiteiten zijn uitgevoerd (binnen de projectperiode). Er is een (verplichte) format beschikbaar voor de deelnemers- en financiele administratie op de website van Hibin/themadossiers. 2.1 Deelnemersregistratie voor algemene scholing Subsidiabele kosten zijn: De factuurkosten van de opleiders. De loonderving van de deelnemers die de opleiding volgen. Vast te leggen gegevens Bewijsstuk 1. Naam, geboortedatum, Kopie geldige ID of burgerservicenummer Kopie loonstrook (1 ste + laatste maand) (Als loonstrook BSN bevat en aanduiding m/v Deelname maatregel, doelgroep kan worden volstaan met loonstrook.) Registratie deelnemer in deelnemersregistratie algemene scholing 2. Instroomdatum deelnemer en loon Presentielijst (aanwezigheidsregistratie) vanaf de eerste projectactiviteit. (Niet nodig i.g.v. diploma / certificaat.) 2 Kopie loonstrook (1 ste + laatste maand) 3. Uitstroomdatum deelnemer en loon Presentielijst (aanwezigheidsregistratie) laatste projectactiviteit Diploma / certificaat (Als de opleiding met een diploma wordt afgesloten, is geen presentielijst nodig.) 3 Kopie loonstrook 4. Loonderving deelnemer Uurloonberekening en berekening werkbare uren 2 Moet nog worden bevestigd door accountant 3 Idem. 7

8 .2. Deelnemersregistratie voor BBL scholing Subsidiabele kosten zijn: De loonderving van de deelnemers die de opleiding volgen, tegen 20% van wettelijk minimum(jeugd)loon. Indien een deelnemer uitvalt gedurende een BBL opleiding, zijn de kosten niet subsidiabel. Vast te leggen gegevens 1. Naam, geboortedatum, burgerservicenummer Bewijsstuk Kopie geldige ID of Kopie loonstrook (1 ste + laatste maand) (Als loonstrook BSN bevat en aanduiding m/v kan worden volstaan met loonstrook.) Deelname maatregel, doelgroep Registratie deelnemer in deelnemersregistratie BBL 2. Instroomdatum deelnemer en loon Presentielijst (aanwezigheidsregistratie) vanaf de eerste projectactiviteit Kopie loonstrook (1 ste + laatste maand) 3. Uitstroomdatum deelnemer en loon Presentielijst (aanwezigheidsregistratie) laatste projectactiviteit Diploma / certificaat Kopie loonstrook 4. Loonderving deelnemer Arbeidsovereenkomst Toerekening naar doelgroep en tijd van factuur 5. BBL Kopie beroepspraktijkvormingsovereenkomst (POK/BPVO) Toelichting deelnemersadministratie Presentielijst (aanwezigheidsregistratie) Zie format A. De registratie moet per activiteit per dag gebeuren. Als de opleiding met een diploma wordt afgesloten, is geen presentielijst nodig. Uurloonberekening Het uurtarief wordt berekend o.b.v. de loonkosten waarbij het aantal werkbare uren per jaar door SZW wordt gesteld op 1720 uur bij een voltijdsdienstverband. Door op jaarbasis het bruto loon te delen door het aantal werkbare uren wordt het subsidiabele uurtarief berekend. Het bruto uurtarief = brutoloon op jaarbasis (inclusief eindejaarsuitkering, exclusief vakantietoeslag) / 1720 werkbare uren bij voltijds dienstverband. Het subsidiabele uurtarief = het bruto uurtarief (inclusief de eindejaarsuitkering en exclusief de vakantietoeslag) van de medewerker, vermeerderd met een opslagpercentage van 32% voor de aanvullende werkgeverslasten. 8

9 Voorbeeld werkbare uren per jaar bij voltijdsdienstverband (= norm AGSZW) 800 eindejaarsuitkering per maand o.b.v. voltijdsdienstverband Bruto uurtarief: (( x 12 mnd) + 800)) / 1720 werkbare uren = 21,40 Subsidiabel uurtarief: 21,40 * 32% = 28,25 Voorbeeld werkbare uren per jaar bij voltijdsdienstverband (= norm AGSZW) 800 eindejaarsuitkering per maand o.b.v. voltijdsdienstverband Medewerker werkt 65% -> aantal werkbare uren = uur Salaris o.b.v. 65% = Bruto uurtarief: (( x 12 mnd) + 800)) / 1720 werkbare uren = 21,40 Subsidiabel uurtarief: 21,40 * 32% = 28,25 Kosten van scholingsuren buiten werktijd komen niet voor subsidie in aanmerking. Loonkosten van uren met betrekking tot ziekte zijn niet subsidiabel. 9

10 Voorbeeld toerekening BBL naar projectperiode en wettelijk (fictief) minimum jeugdloon Uitvoeringsperiode Sectorplan: 1/9/2014 1/9/2016 Maximale duur BBL traject: 24 maanden Voorbeeld 1. Uw BBL-deelnemer start volgens zijn Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, zijn opleiding op 1 januari Hij is geboren op 15 april 1994 en heeft een contract voor 4 dagen per week (deeltijdfactor 0,8). Hiermee is uw toerekening naar projectperiode als volgt: NB: u moet voor elke periode het juiste minimumloon toepassen (denk ook aan de opsplitsing op basis van verjaardag bij medewerkers die jonger zijn dan 23 jaar). Aantal werkbare uren* minimumloon 1 januari 2015 tot en met 30 april 2015 (minimumloon voor een 19 jarige 2015): 4 maanden / 12 maanden * 1720 uren* 0,8 = 459 uren 1 mei 2015 tot en met 31 december 2015 (minimumloon voor 20 jarige 2015): 8 maanden / 12 maanden * 1720 uren* 0,8 = 917 uren 1 januari 2016 tot en met 30 april 2016 (minimumloon voor een 20 jarige 2016): 4 maanden / 12 maanden * 1720 uren* 0,8 = 459uren 1 mei 2016 tot en met 31 december 2016 (minimumloon voor 21 jarige 2016): 8 maanden / 12 maanden * 1720 uren* 0,8 = 917 uren. Voorbeeld 2. Uw BBL-deelnemer start volgens zijn Beroepspraktijkvormingsovereenkomst, zijn opleiding op 30 juni Hij is geboren op 20 januari 1988 en heeft een contract voor 5 dagen per week. Hiermee is uw toerekening naar projectperiode als volgt: NB: u moet voor elke periode het juiste minimumloon toepassen (denk ook aan de opsplitsing op basis van verjaardag) Aantal werkbare uren* minimumloon 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015 (minimumloon voor 23 jaar of ouder 2015): 6 maanden / 12 maanden * 1720 uren = 860 uren 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 (minimumloon voor 23 jaar en ouder 2016): 12 maanden = 1720 uren 10

11 3. Financiële administratie Zoals in H 1.2 beschreven komen de factuurkosten van de opleiders de loonderving van de deelnemers die de opleiding volgen in aanmerking voor subsidie. De financiële projectadministratie geeft inzicht in de subsidiabele kosten en de wijze waarop de inkomsten en uitgaven aan het project worden toegerekend. Kosten zijn onderbouwd met inkoopfacturen of andere rechtsgeldige bewijsstukken, zoals hieronder wordt vermeld. Er is een (verplichte) format beschikbaar voor de deelnemers- en financiele administratie op de website van Hibin/themadossiers. 3.1 Financiële administratie: het marktconformiteitsvereiste Opleidingen mogen worden ingekocht bij externe organisaties w.o. Hibin Opleidingen. Voor het aantonen van marktconformiteit gelden m.b.t. RCSP geen grensbedragen. Door het AGSZW is geadviseerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij wat gangbaar is in de sector / branche: Zijn prijzen van bijvoorbeeld preferred suppliers vergelijkbaar met die in de markt; Transparantie van de keuze is belangrijk; Zoveel als mogelijk aansluiten bij het reguliere inkoopproces. Toelichting financiële administratie inkoop externe diensten Marktconformiteit Het aantonen van marktconformiteit is van belang, omdat het declareren van bovenmatige kosten niet is toegestaan. Uitgangspunt is dat een zo laag mogelijke prijs wordt bedongen dan wel dat de economisch meest voordelige aanbieding wordt geselecteerd (kijkend naar prijs, ervaring, locatie, opleidingsduur, groepsgrootte, bijkomende kosten en extra s). Redelijkheid en billijkheid van kosten moet worden aangetoond. In de Regeling Cofinanciering Sectorplannen worden geen bedragen gekoppeld aan de keuze voor de wijze waarop wordt ingekocht (onderhands, benchmark of offerteprocedure). Er wordt enkel gesproken over relatief kleine bedragen en aansluiten bij de eigen inkoopprocedure. Als ondersteuning geldt onderstaand overzicht dat afgeleid van andere ESF-subsidietrajecten. Vast te leggen gegevens Bewijsstuk 1. Marktconformiteit Onderhands < ,- Benchmark procedure ,- Offerteprocedure > ,- 2. Prijsopgaaf Recente prijsopgaven via internet, brochures of op naam gestelde offertes 3. Kopie factuur Kopie factuur met toerekening naar deelnemers (doelgroep) en periode. 11

12 4. Kopie betaalbewijs Kopie betaalbewijs (aansluiting moet worden gemaakt met het factuurbedrag). Prijsopgaaf Van de gekozen opleider moet een op naam gestelde prijsopgaaf, herleidbaar naar de factuur, beschikbaar zijn. Op basis van de prijsopgaaf kunnen facturen worden gecontroleerd. Kopie factuur met toerekening Op de factuur moet de toerekening van de kosten naar deelnemers (doelgroep) en periode worden genoteerd. Dit om de aansluiting te maken tussen de factuur en de prijsopgaaf, het aantal deelnemers, de presentielijsten en uitvoeringsperiode. Daarnaast verdient het aanbeveling de externe dienstverlener (in casu de opleider) duidelijk op de factuur aan te laten geven wanneer de training heeft plaatsgevonden en welke deelnemers hebben deelgenomen aan de training. Het kan zijn dat deelnemers moeten worden ingedeeld in doelgroepen en dus de factuur moet toegerekend worden aan doelgroepen. Hierover wordt meer bekend gemaakt als de subsidieverleningsbeschikking is afgegeven. Kopie betaalbewijs Het is van belang dat via een betaalbewijs, de aansluiting kan worden gemaakt met het factuurbedrag, het factuurnummer, de bankgegevens van de opleider en de bankgegevens van de participant in het sectorplan. Daarnaast is het noodzakelijk dat vóór de indiening van de einddeclaratie van de participant de facturen zijn betaald. Bestaat een betaalbewijs uit een batchbetaling dan dient de betaling van de factuur op detailniveau herleidbaar te zijn. 3.2 Financiële administratie: loondervingskosten deelnemers Algemene Scholing en BBL Financiële administratie loonderving algemene scholing Vast te leggen gegevens Bewijsstuk 1. Uitvoering activiteit deelnemers Aanwezigheidsregistratie (presentielijst) Diploma/certificaat 2. Uurloon berekening Berekening uurloon deelnemers Toelichting financiële administratie loonderving deelnemers. Zie toelichting onder deelnemersadministratie loonderving deelnemers. Financiële administratie loonderving BBL Voor deelnemers aan BBL komt enkel loonderving tegen 20% van het wettelijk minimumloon in aanmerking voor subsidie. Uren worden bepaald op basis van het arbeidscontract. De hoogte van het minimumloon is afhankelijk van de leeftijd van de deelnemer. Voor de hoogte van het minimumloon per jaar wordt verwezen naar de website van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. (http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/vraag-en-antwoord/hoe-hoog-is-hetminimumloon.html) 12

13 Uiteraard moet wel aangetoond worden dat de deelnemer tijdens de BBL opleiding in dienst was van het leerbedrijf en dat activiteiten rondom scholing en praktijkbegeleiding hebben plaatsgevonden. Vast te leggen gegevens Bewijsstuk 1.Uitvoering activiteit deelnemers Aanwezigheidsregistratie (presentielijst) Diploma / certificaat Indien geen bezit van een diploma: een ROCverklaring van de opleiding voor 2 jaar 2. Loonderving deelnemer Arbeidsovereenkomst 3. BBL Kopie beroepspraktijkvormingsovereenkomst (POK/BPVO) 3.4 Overige financiële administratie Inkomsten Inkomsten zijn opbrengsten die voortvloeien uit subsidiabele activiteiten die binnen een maatregel worden uitgevoerd. Opbrengsten en terugbetalingen moeten in de projectadministratie worden opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn: Opbrengsten gegenereerd uit subsidiabele activiteiten. Terugbetalingsregeling voor deelnemers met betrekking tot subsidiabele activiteiten. Andere subsidies op de subsidiabele activiteiten ( subsidieregeling Praktijkleren is wel mogelijk). N.B.: er wordt geen subsidie verstrekt op activiteiten die reeds uit anderen hoofde van overheidswege wordt gefinancierd. Overhead Overheadkosten en aan overhead gerelateerde exploitatiekosten (denk aan administratie, projectleiding en accountantskosten) komen op ondernemingsniveau niet voor subsidie in aanmerking. In uw aanvraag is u ook niet gevraagd deze kosten te begroten. BTW BTW op facturen die worden opgenomen in de financiële administratie van het sectorplan, komen niet in aanmerking voor subsidie. Bewaarplicht Administratieve stukken die betrekking hebben op het sectorplan, dienen gedurende een periode van vijf jaar te worden bewaard op grond van artikel 12 lid 2 Algemene Regeling SZW-subsidies. Dit betekent dat administratie moet worden bewaard tot en met augustus Van bewijsstukken wordt het originele stuk, dan wel een voor authentiek gewaarmerkte versie van het originele stuk bewaard (zie voor eisen van waarmerken, onder toelichting Financiële administratie inkoop externe diensten). Publicatie Het samenwerkingsverband (en daarmee ook de betrokken participanten) verleent aan de minister medewerking bij het opstellen van evaluatierapporten en draagt bij aan publiciteit rondom de uitvoering van activiteiten in het Sectorplan Groothandel. 13

14 4. Afspraken met FCB Hibin 1. Afspraken tussen FCB en de deelnemende bedrijven Met de deelnemende bedrijven wordt door FCB een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Daarin zijn de formele afspraken vastgelegd tussen FCB Hibin en het bedrijf terzake van de uitvoering. 2. Interne monitoring / voortgangsrapportages De deelnemende bedrijven moeten ultimo elke maand een voortgangsrapportage indienen bij Hibin. De bedrijven doen dit aan de hand van een actueel overzicht van hun deelnemers- en financiële administratie. Het format daarvoor staat op de website van Hibin/themadossiers. De planning van deze voortgangsrapportages is als volgt: Uiterlijk December Uiterlijk Uiterlijk Januari Uiterlijk Etc. Derhalve elke 2 maanden aan Hibin een tussenrapportage voor interne monitoring door SSG aanleveren tussenrapportage (format + onderbouwende stukken) over september en oktober door bedrijf bij Hibin Hibin heeft de mogelijkheid aangeleverde rapportages te beoordelen en eventueel aanvullende stukken op te vragen bij bedrijf Hibin mailt tussenrapportage (totaal van de verschillende rapportages) aan bij SSG. In deze tussenrapportage zijn uiteraard de kosten / deelnemers opgenomen van zowel de individuele bedrijven als van deelprojecten door Hibin zelf. aanleveren tussenrapportage (format + onderbouwende stukken) over september t/m november door bedrijf bij Hibin Hibin heeft de mogelijkheid aangeleverde rapportages te beoordelen en eventueel aanvullende stukken op te vragen bij bedrijf Hibin mailt tussenrapportage (totaal van de verschillende rapportages) aan bij SSG. Idem als boven. Idem als boven. 3. Wijzigingen Daarnaast rust op participant de verplichting (voorziene) materiële wijzigingen (bijvoorbeeld alle wijzigingen van meer dan 5% van het door de participant aangevraagde subsidiebedrag) onverwijld door te geven aan FCB Hibin. 14

15 5. De AO/IC en de naleving daarvan Een taak en verantwoordelijkheid die altijd bij u als werkgever ligt is de verzameling en kwaliteit van de verantwoordingsdocumentatie. Denk hierbij onder andere aan facturen, betaalbewijzen, diploma s, presentielijsten etc. In dit handboek zijn richtlijnen opgenomen voor verantwoordingsdocumentatie waarvan op basis van de huidige informatie ingeschat is dat deze minimaal noodzakelijk is om de subsidie te kunnen verantwoorden. Als participant kunt u nu al uw eigen AO/IC opstellen en implementeren. U wordt geacht een AO/IC op te stellen, omdat de ervaring leert dat duidelijke procedures en goede afspraken vooraf de helft van het werk is. Zaken die u kunt meenemen in uw AO/IC zijn: Welke verantwoording moet ik opleveren (zie dit handboek)? Aan welke eisen moet deze verantwoording voldoen (zie dit handboek)? Hoe kan ik mijn processen zo inrichten dat de output aan deze eisen voldoet (organisatie)? Wie richt deze processen in (organisatie)? Wie controleert de werkelijke output (controle)? Wat als de output niet voldoet aan de eisen (beheermaatregelen)? Wie is eindverantwoordelijk voor het project (organisatie)? Wie heeft de operationele leiding over de uitvoering (organisatie)? Wie voert de controle en administratie uit (organisatie)? Vanuit het samenwerkingsverband zal een accountant worden aangesteld die de controle uitvoert op de drie deelplannen. Uitgangspunt is dat alle projecten centraal gecontroleerd worden en het voldoende is wanneer uw verantwoordingsdocumentatie beschikbaar is op centraal niveau. Dit zou betekenen dat u lokaal geen accountant over de vloer krijgt voor de controle op uw kosten, absolute zekerheid hierover is er nog niet. Uiteraard kan het wel zo zijn dat er in voorbereiding op of tijdens de controle aanvullende documentatie bij u wordt opgevraagd als dat voor de verantwoording noodzakelijk is. 15

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan

Sectorplan Hibin; themadossier. Handleiding Administratie Sectorplan Sectorplan Hibin; themadossier Handleiding Administratie Sectorplan Voor de projectadministratie van bedrijven behorend tot de Handel in Bouwmaterialen die willen gebruik maken van het Sectorplan Groothandel.

Nadere informatie

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Disclaimer: middels deze Q&A s wil Hibin u zo goed mogelijk informeren omtrent subsidie aanvragen o.b.v. het Sectorplan Groothandel. Hoewel Hibin zorgvuldigheid

Nadere informatie

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin

Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Q & A s Sectorplan Groothandel; deelaanvraag Hibin Disclaimer: middels deze Q&A s wil Hibin u zo goed mogelijk informeren omtrent subsidie aanvragen o.b.v. het Sectorplan Groothandel. Hoewel Hibin zorgvuldigheid

Nadere informatie

Handleiding SOL Deel 1

Handleiding SOL Deel 1 Handleiding SOL Deel 1 voor de projectadministratie van het Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014-2016 Deze handleiding administratie Sectorplan Levensmiddelenindustrie 2014 2016 deel I, geldt voor maatregelen

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen. Projectadministratie. (oktober 2013) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen Projectadministratie (oktober 2013) Inleiding De Regeling Cofinanciering Sectorplannen (hierna: Regeling) is opgesteld naar aanleiding van het Sociaal Akkoord

Nadere informatie

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015)

Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015. Projectadministratie. (januari 2015) Leidraad Regeling Cofinanciering Sectorplannen 2015 Projectadministratie (januari 2015) Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Comply or Explain... 3 Controlemomenten... 3 1.Projectadministratie... 4 1.1

Nadere informatie

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP

VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP VERANTWOORDING SECTORPLAN IN EEN NOTENDOP Datum: 28-5-2014 Betreft: Memo t.b.v. sectorplannen Regio Plus Deze memo bevat basale richtlijnen voor de administratieve vastlegging en verantwoording van kosten

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead

BBL, Marktconformiteit, Btw en Overhead Inleiding Het Agentschap SZW heeft in september 4 bijeenkomsten gehouden voor de projectleiders en betrokken accountants van de 1 e en 2 e tranche sectorplannen. Tijdens deze bijeenkomsten is kort stilgestaan

Nadere informatie

Leidraad Projectadministratie

Leidraad Projectadministratie Leidraad Projectadministratie Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. 7 juli 2016 Inhoud Inleiding...3 Algemeen...3 Comply

Nadere informatie

Toelichting op projectadministratie

Toelichting op projectadministratie Toelichting op projectadministratie 2010ESFN411 - Aanbod Augustus 2011 versie 1.0 Postbus 601 6710 BP Ede SOL brengt mensen T+31 (0)318 en 648 middelen 750 beweging Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie

Nadere informatie

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1)

Handleiding administratieve vereisten, praktijksimulatie BPV en wervingsgesprekken (perceel 1) Bij de uitvoering van een door het Agentschap SZW medegefinancierd project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan. De norm is een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie.

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7

Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs /7 Uitvoeringsregeling Maatregel 4 Creëren extra leerwerkplaatsen (BBL-trajecten) Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 4 vs 27-08-2014 1/7 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie

Instructie indienen einddeclaratie Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 7. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 7 Loopbaancheck Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 7 vs 2 12-6-14 1/6 Inhoud 1 Algemeen... 3 1.1 Doel Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ;

CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING. Sectorplan PM. de heer PM, voorzitter, en de heer PM, PM, hierna ook te noemen: Stichting PM ; CONCEPT UITVOERINGSOVEREENKOMST EN GARANTSTELLING Sectorplan PM De ondergetekenden 1. De stichting met volledige rechtsbevoegdheid PM, statutair gevestigd (PM) en kantoorhoudende te PM aan de PM, ten deze

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis

ESF Agentschap SZW. Pieter Melis ESF 2007-2013 Agentschap SZW Pieter Melis Agentschap SZW 17 juni 2010 Indeling presentatie Introductie in ESF Verantwoordelijkheden Agentschap SZW Actie B: re-integratie van gedetineerden Administratie

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14894 30 september 2010 Herplaatsing regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 september 2010,

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak Instructie indienen einddeclaratie ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2015 2 e tijdvak U heeft het project dat u heeft uitgevoerd met ESF-subsidie Duurzame Inzetbaarheid afgerond en nu is het van belang

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Tips en trucs projectadministratie

Tips en trucs projectadministratie Tips en trucs projectadministratie November 2011 Horaplantsoen 18SOL 6717 LT Ede mensen 648 750 in beweging brengt en(0)318 middelen TF +31 Postbus 601 6710 BP Ede +31 (0)318 641 918 Horaplantsoen 18 6717

Nadere informatie

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland.

Op 27 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Zorg Zeeland. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag ViaZorg T.a.v. de heer J. Naafs Stationspark 2 4462DZ GOES 4462DZ2 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn

Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Handboek administratie sectorplannen WZW Werkgeversvereniging in zorg en welzijn Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie Sectorplan Zorg Midden en Zuid West Gelderland

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Studie Impuls Regio Achterhoek (SIRA) Slingelaan 1 7001EA DOETINCHEM 7001EA1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag NV REWIN West Brabant Cosunpark 22 4814ND BREDA 4814ND22 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting

Handboek administratie sectorplannen. Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Handboek administratie sectorplannen Versie: 1.0 Datum: 26 juni 2014 Wecreate Consulting Inleiding Bij deze ontvangt u het Handboek Sectorplan Zorg als richtlijn voor de administratieve vastlegging en

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag stichting OOMT Postbus 491 3990GG HOUTEN 3990GG491 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT

2990AE201. Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus AE BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Regionaal Sectorplan Maritiem.. Postbus 201 2990AE BARENDRECHT 2990AE201 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE

Nadere informatie

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2509 AE Den Haag Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgetegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Call Centers T. a. v. Postbus 627 3440AP WOERDEN

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie

Uitvoeringsregeling. Maatregel 6. Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Maatregel 6 Toekomstgerichte (op)scholing voor medewerkers Sectorplan Procesindustrie Uitvoeringsregeling Sectorplan Procesindustrie maatregel 6 versie 5 15-9-2015 1/12 Inhoud Uitvoeringsregeling...

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak

ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven e tijdvak ESF Duurzame Inzetbaarheid Bedrijven 2016 3 e tijdvak Nederland heeft vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) geld beschikbaar gesteld voor de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers

Subsidieregeling AMIF en ISF. mr JW Kempers Subsidieregeling AMIF en ISF 2014-2020 mr JW Kempers 11 februari 2015 Inleiding - In de Subsidieregeling zijn vier Verordeningen samengebracht in een ministeriële regeling: de Subsidieregeling AMIF en

Nadere informatie

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6).

In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Subsidieregelingen sectorplan In het Sectorplan Bouw & Infra zijn vijf subsidieregelingen opgenomen voor werkgevers (maatregel 2 t/m 6). Maatregel 2: Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid

Nadere informatie

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur

DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur Den Haag, 2015 DUURZAAM VOORUIT Deelplan voor bibliotheken uit Sectorplan Cultuur De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Provincie Drenthe Postbus 122 9400AC ASSEN 9400AC122 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

De ondergetekenden: OVERWEGENDE DAT:

De ondergetekenden: OVERWEGENDE DAT: Overeenkomst inzake de uitvoering van maatregelen in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen, SectorplanVO met projectnummer: 2014RCSP20147 De ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST

3700AK428. Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus AK ZEIST > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Mode-, Interieur, Tapijt-, en Textiel Industrie Postbus 428 3700AK ZEIST 3700AK428 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP te Den

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG

INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG INFORMATIEBROCHURE SECTORPLAN ZORG Deze brochure geeft deelnemende werkgevers aan het Sectorplan Zorg in de regio meer achtergrondinformatie over het project, de betrokken partijen en de wijze waarop het

Nadere informatie

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan THEMA 2 BEHOUD VAKKRACHTEN MAATREGEL 4 Begeleiding sectorplan Doel Deze maatregel vloeit voort uit het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche (2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Op 29 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Netwerkbedrijven.

Op 29 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Netwerkbedrijven. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag St. Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Netwerkbedrijven Utrechtseweg 310 6812AR ARNHEM 6812AR310 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT

Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Procedure ESF-subsidie Stichting Opleidingsfonds MITT Opleiden met ESF-subsidie in de mode-, interieur-, textiel-, en tapijtbranche! De MITT branches zijn door technologische ontwikkelingen voortdurend

Nadere informatie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie

HPA versie 1 maart 2011. ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie 1 Voorwoord Voor u ligt de geactualiseerde Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007 2013 (HPA). De HPA bevat

Nadere informatie

ESF en de Wet kinderopvang

ESF en de Wet kinderopvang ESF en de Wet kinderopvang Inleiding Sinds 1 januari 2005 is de Wet basisvoorziening kinderopvang in werking getreden. In de Wet kinderopvang wordt de financiering van de kinderopvang geregeld en wordt

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Stimuleren mobiliteit en voorkomen van werkloosheid van werknemers ouder dan 55 jaar Maatregel 2 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen.

Ondergetekenden onder 1 en 2 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen. VERSIE januari 2011 OVEREENKOMST INZAKE AANVRAAG ESF SUBSIDIES 2007-2013 AANVRAAGTIJDVAK FEBRUARI 2011 De Ondergetekenden: De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG), gezeteld te Den Haag, aan

Nadere informatie

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

1. Regeling Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting SF BIKUDAK Postbus 637 1000EE AMSTERDAM 1000EE637 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Instroomregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar. Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren banen voor (langdurig) werklozen tot 55 jaar Maatregel 5 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 7-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk

Uitvoeringsregeling: Regionale Initiatieven Van-Werk-Naar-Werk Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingen in de Metalektro Sectorplan Metalektro Regeling: Cofinanciering Sectorplannen Looptijd Sectorplan Metalektro: 1 september 2014 31 augustus 2016 Uitvoeringsregeling:

Nadere informatie

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT

2991CM78. Stichting DMperspectief Stationsweg CM BARENDRECHT > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting DMperspectief Stationsweg 78 2991CM BARENDRECHT 2991CM78 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting ESF voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Versie per 25 oktober 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 4

Nadere informatie

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN

GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen, 9 februari 2016 Zaaknr. : 617137 Corr. nr.: 2016-08101/6/A.22, ECP Verzonden: 9 ftb. Z016 Overwegende dat: de regeling Onderneming en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven

Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Toelichting ESF op Rijopleidingen voor bedrijven Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3 Voorwaarden voor de werkgever pagina 5 Het waarmerken van documenten.. pagina 6 Stappenplan

Nadere informatie

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan THEMA 2 BEHOUD VAKKRACHTEN MAATREGEL 4 Begeleiding sectorplan Doel Deze maatregel vloeit voort uit het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche (2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan

Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitvoeringsreglement Opscholingsregeling BPV sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds Recreatie Postbus 693 4200AR GORINCHEM 4200AR693 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit

Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering van single information en single audit Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Wijziging van de Regeling OCW dagarrangementen en combinatiefuncties in verband met invoering

Nadere informatie

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW)

(NB. Dit bedrag is inclusief te uwen laste blijvende BTW) Agentschap SZW Mínisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Vereniging arbeidsmarkt zorg en welzijn plus in NHN ZWplus T.a.v. mevrouw LG.A. Sluijs Nieuwe

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT

Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT. Gilde-BT Gebruikershandleiding Scholingsportal CA ICT Gilde-BT Versie 2.1 Datum 16-07-2015 Inhoud Inleiding...2 Registeren...3 Beheren van uw accountgegevens...5 Algemene documenten uploaden...6 Het cursusaanbod...7

Nadere informatie

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden Pagina 1

Algemene bepalingen en gebruiksvoorwaarden Pagina 1 ALGEMENE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR GEBRUIKERS CA-ICT biedt het webportal www.caict-esf.nl aan Gebruikers aan onder toepasselijk verklaring van de volgende bepalingen en voorwaarden. Lees deze overeenkomst

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Uitvoeringsreglement Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan Uitvoeringsreglement Begeleiding sectorplan Uitgangspunten Op 14 mei 2014 heeft de minister van SZW het sectorplan 2013RCSP20112 werkgelegenheid en vakmanschap in de Technische Installatiesector goedgekeurd.

Nadere informatie

Handleiding projectadministratie ESF 2007 2013

Handleiding projectadministratie ESF 2007 2013 Handleiding projectadministratie ESF 2007 2013 Versie september 2009 Handleiding projectadministratie ESF 2007 2013 Versie september ESF 2007 2013 - Handleiding projectadministratie 1 Voorwoord Voor u

Nadere informatie

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918

ESF Workshop. November 2011. Horaplantsoen 18 6717 LT Ede. www.sol-online.nl. Postbus 601 6710 BP Ede F +31 (0)318 641 918 ESF Workshop November 2011 SOL brengt mensen T +31 (0)318 en middelen 648 750 beweging Horaplantsoen 18 6717 LT Ede Postbus 601 6710 BP Ede Programma 1. Over de SOL 2. Ins en outs van project 2011ESFN354

Nadere informatie

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015

Datum 15 oktober 2015 Betreft Beschikking herziening subsidieverlening cofinanciering sectorplannen project 2013RCSP2015 > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Opleidingsfonds Vakopleiding Procesindustrie (OVP) Postbus 24090 2490AB DEN HAAG 2490AB24090 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus

Nadere informatie

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen

Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Europees Sociaal Fonds Actie: B Re-integratie van gedetineerden en jongeren in jeugdinrichtingen Aanvraagronde 2011 17 juni 2010 ECG ESF Actie B Doelgroep: gedetineerden en in Jeugdinrichtingen verblijvende

Nadere informatie

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan

Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan THEMA 2 BEHOUD VAKKRACHTEN MAATREGEL 4 Begeleiding (leerling-)werknemer door 55+ sectorplan Doel Deze maatregel vloeit voort uit het Sectorplan voor de Technische Installatiebranche (2013RCSP20112 werkgelegenheid

Nadere informatie

Op 22 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Clusterplan CKO Detailhandel.

Op 22 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Clusterplan CKO Detailhandel. AGF Centrum voor Kennis en Ontwikkeling Postbus 7001 6710CB EDE Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl Contactpersoon Projectnaam Clusterplan

Nadere informatie

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd.

Als gevolg van uw wijzigingsverzoek is de beschikking subsidieverlening op de vetgedrukte onderdelen gewijzigd. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Sociaal Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling in het Kappersbedrijf.. Postbus 3183 3502GD UTRECHT 3502GD3183 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst

Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Toelichting SOOB en ESF op Rijopleidingen voor bedrijven met BBL-leerlingen in eigen dienst Gewijzigde versie per 30 september 2011 Inhoudsopgave Inleiding.. pagina 2 Belangrijkste kenmerken. pagina 3

Nadere informatie

ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Versie september 2009

ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Versie september 2009 ESF 2007 2013 - Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Versie september 2009 1 Voorwoord Voor u ligt de herziene Handleiding Projectadministratie Europees Sociaal Fonds 2007-2013 (HPA).

Nadere informatie

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding

Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Aanvraag sectorplan subsidie voor BBL-opleiding Met dit formulier kunt u subsidie aanvragen voor een BBL-opleiding voor de instroom van nieuw intredende werknemers. Dit document bestaat uit vier delen:

Nadere informatie

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren

ESF Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren ESF 2014-2020 Handleiding voor het voeren van de projectadministratie Duurzame inzetbaarheid regio s & sectoren Inhoud 1. Inleiding-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sectorplan Kappersbranche Checklist. a. Documenten ten behoeve van controle account: b. Documenten ten behoeve van controle declaratie:

Sectorplan Kappersbranche Checklist. a. Documenten ten behoeve van controle account: b. Documenten ten behoeve van controle declaratie: Sectorplan Kappersbranche Checklist Deze checklist bevat de vereisten die zijn gesteld aan documenten die moeten worden geüpload, om in aanmerking te komen voor tegemoetkoming in scholingskosten vanuit

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN

SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN SUBSIDIEREGELING EUROPEES SOCIAAL FONDS PERIODE 2007-2013 UITVOERINGSREGELING PROCESINDUSTRIE 2010 ACTIE D: VERBETERING ARBEIDSMARKTPOSITIE WERKENDEN STICHTING OPLEIDINGSFONDS VAKOPLEIDING PROCESINDUSTRIE

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Cultuur-Ondernemen Postbus 2617 1000CP AMSTERDAM 1000CP2617 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN

3970AE238. Nationale Politie Postbus AE DRIEBERGEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Nationale Politie Postbus 238 3970AE DRIEBERGEN 3970AE238 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Op 28 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Openbaar Vervoer.

Op 28 mei 2014 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen subsidie aangevraagd voor het project: Sectorplan Openbaar Vervoer. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Scholing en Werving T.a.v. mevrouw Z Odink Postbus 19136 3501DC UTRECHT 3501DC19136 Afdeling Uitvoering Anna van Hannoverstraat 4 2595 BJ te Den Haag

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat B] te Den Haag I I I. II Postbus AE Den Haag szvi.ni

9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat B] te Den Haag I I I. II Postbus AE Den Haag szvi.ni Agentschap SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stfchting ZorgpleinNoord Afdeling Uitvoering Rummerinkhof 2 9751SL HAREN Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie